Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

A. DATE INTRODUCTIVE
Profesor: Albet Elena Alexandra
Şcoala: Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza Piatra Neamt
Aria curiculară: Tehnologii
Modulul: Marketingul afacerii
Clasa a-XI-a A
Data: 20.10.2020
Unitatea de învăţare: Oportunităţile de marketing
Titlul lecţiei: Constrângeri asupra activităţii de marketing a agenţilor economici
Tipul lecţiei: Lecţie de predare-invatare-evaluare (varianta mixta )
Locul desfăşurării lecţiei: sala de clasă

B. COMPETENTE
Competente individuale: Analizeaza oportunitatile de marketing
Competenţe specifice: Identificarea constrângerilor asupra activităţilor de marketing a
agentului economic.
Obiective operaţionale ( competente specifice derivate):
La sfârşitul activităţii didactice elevii trebuie să fie capabili:
C1 să definească constrângerea în activitatea economică;
C2 să enumere tipuri ale constrângerilor agenţilor economici, (de mediu, etice, legale, sociale,
publicitare);
C3 să analizeze constrângerile în activitatea firmei de exerciţiu,
C4 să formuleze concluzii.
Enumerarea noţiunilor de marketing abordate
1. Definirea constrângerilor în economie;
2. Tipuri de constrângeri identificate în activitatea agenţilor economici, in diferite domenii de
activitate;
3. Constrângeri în activitatea Firmei de exerciţiu;

C. RESURSE EDUCATIONALE
a) PROCEDURALE - explicaţia, conversaţia, problematizarea, prelegerea, utilizarea fişelor de lucru
-FORME DE ORGANIZARE : Frontal ( pentru implementarea cunoştiinţelor),
individual, colectiv
b) MATERIALE - calculator, videoproiector, ecran proiecţie, prezentare ppt; fişe de lucru
c) TEMPORALE – 50 min

Surse informaţionale:
Documente suportive:
1. Ilie, S (coord.) – Marketingul afacerilor – manual pentru clasa a XI-a, filiera tehnologică, profilul servicii,
Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006;
2. Capotă, V., Popa. F., Ghinescu, C. – Marketingul afacerilor - manual pentru clasa a XI-a, ruta directă, filiera
tehnologică, profil servicii, Editura Akademos Art, Bucureşti, 2006;
Bibliografie pedagogică:
1. MEC – Consiliul Naţional pentru curriculum- Ghid pentru aplicarea programelor şcolare aria curriculară
tehnologii- profil servicii, Editura Aramis Print, Bucureşti, 1999;
Bibliografie de specialitate:
1. Florescu, C, Malcomete, P, Pop, N – Marketing - Dicţionar explicativ, Editura. Economică, 2003,
2. Balaure, Virgil – ( coordonator), Marketing, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti,
2002.

4. STRATEGIA DIDACTICA

Secvenţele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia didactică Forme de


lecţiei/timp Metode Mijloace Forma de evaluare
organizare
Moment Realizarea ambianţei necesare desfăşurării lecţiei şi Se conformează cerinţelor. Conversaţia Catalogul Individual Observarea
organizatoric favorizării unei comunicări libere între cadrul La locurile lor, sunt pregătiţi să sistematică
2 min. didactic şi elevi. înceapă lecţia. a comporta
Stabileşte ordinea, verifică prezenţa elevilor şi -mentului
pregăteşte materiale (deschide calculatorul, elevilor
porneşte videoproiectorul)
Verificarea Adresează întrebări din lecţiile anterioare: Elevii răspund la întrebările Conversaţia Frontal Chestionare
cunoştinţelor Ce este mediul extern al firmei? adresate Chestionare Individual orală
5 min. Ce este micromediul şi din ce este compus acesta? Cei solicitaţi răspund la orală Colectiv
Ce este macromediul şi care sunt factorii care-l întrebări .Ceilalţi ascultă
compun? răspunsurile colegilor lor și
Cum poate reacţiona un agent economic la eventual aduc completări .
influenţele exercitate de macromediu?

Captarea Face o scurtă prelegere asupra unor situaţii de viaţă Notează, răspund şi pun Explicaţia Frontal
atenţiei Ce se intampla: întrebări Prelegerea
1 min. Daca nu avem forta de munca specializata?
Daca produsele si serviciile firmei nu sunt adaptate
mediului cultural al pietei vizate?
Daca legile nu stimuleaza activitatea firmei?

Anunţarea Prezintă titlul şi obiectivele lecţiei în primul slide al Notează în caiete. Explicaţie
conţinutului şi ppt-ului pregătit.. Privesc spre ecranul de proiecţie
a
competentelor
2 min.

Dirijarea Expune pe ecranul de proiecţie următorul slide cu Notează pe caiete definiţia Caietele Frontal Observarea
învăţării definiţia constrângerii: constrângerii. Individual sistematică
„O constrângere reprezintă limitarea posibilităţilor Tabla Colectiv a comporta
30 min. de acţiune”. Expunerea videoproi -mentului
ector elevilor

Profesorul exemplifică acest concept cu referiri la Sunt atenţi, notează principalele Explicaţia
diferite sisteme: social, cultural, economic, etice, tipuri de contrângeri, răspund şi Conversaţia
legale etc. pun întrebări Exerciţiu
Profesorul detaliază şi exemplifică aceste tipuri de
constrangeri (prezentate în ppt):
a. Mediu: natural şi antropic.
b. Etice: practici ilegale, antisociale, anticon-
curenţiale etc.
c. Legale: legi, hotărâri ce pot acţiona ca nişte
bariere, având caracter restrictiv.
d. Sociale: repartiţia veniturilor, climatul social
etc..
e. Publicitare: metode de promovare (reclama
falsă, comparativă etc.).
Fixarea Argumentează necesitatea completării fişei de lucru Completează fişele de lucru iar Conversaţia Frontal Aprecieri
cunoştinţelor ce are ca scop identificarea constrângerilor la Firma la expirarea timpului confruntă Explicaţia Individual verbale
şi feed-back-ul de exerciţiu. modul propriu de rezolvare cu Exerciţiu Colectiv Fişe de
7 min. Apoi face aprecieri verbale cu privire atât la modul cel indicat de profesor. lucru
cum au fost rezolvate fişele de lucru dar şi aprecieri Adaugă fişa de lucru verificată, Portofoliu
privind activitatea unor elevi din clasă. la portofoliul personal
Fişele de lucru se vor adăuga la portofoliul întocmit
pentru această disciplină.
Tema pentru Propune ca temă pentru acasă „Identificarea Notează enunţul temei pentru Frontal
acasă constrangerilor cu care elevii se intalnesc in viata acasă în caiete şi cer lămuriri Colectiv
3 min. de zi cu zi” şi dă lămuriri cu privire la rezolvarea
temei de casă.
ANEXA 1
Test sumativ

1. Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile libere:

a) O constrângere este o ........................ a posibilităţilor de acţiune.


b) Constrângerile pot fi definite ca ...........................intâlnite în activitatea unui agent economic.

2. Enumeraţi tipurile de constrângeri ale activităţii de marketing:

3. Analizaţi şi comentaţi exemplele următoare.


În calitate de manager al firmei de exerciţiu ce soluţii aţi adopta? Respectă aceste soluţii condiţiile impuse
de etica în afaceri ? Dar interesele economice ale firmei?

Exemple de probleme de etică:

 Va gândiţi să angajaţi un manager de produs care tocmai a plecat de la o firma concurentă. Acesta ar fi
mai mult decât bucuros să vă dezvaluie toate planurile pe care concurentul şi le-a făcut pentru anul viitor.
Ce aţi face?

 Intervievaţi o persoană capabilă, de sex feminin, în vederea ocupării unui post de agent vânzări. Ea este
mai bine pregatita decât bărbatul pe care tocmai l-aţi intervievat. Totuşi, ştiţi că unii din clienţii
dumneavoastră importanţi preferă să trateze cu barbaţii şi deci, dacă aţi angaja-o pe ea, vânzările
dumneavoastră ar fi ceva mai mici. Ce aţi face?

4. Identificaţi şi notaţi în tabelul de mai jos tipuri de constrângeri la care este supusă firma de exerciţiu în desfăşurarea activităţii
economice:
Constrangeri :
De mediu De etica Legale Publicitare

S-ar putea să vă placă și