Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT:

Secretar de stat al Ministeru


Muncii Ei Protecfiei Sociale

Zatic'lutiurud

Planul de achizifii al Ministerului Snnitnfii, Muncii qi Protec{iei Sociale


pentru anul202l

Valoarea
Nr. Procedura Perioada
Expunerea obiectului de Codul CPV cstimati
de achizifie desflguririi
crt.
achizifie fir[ TVA aplicabili procedurii de
(lei)
achizifie publici

90900000-6 Cererea
Servicii de curdlenie (pentru
1 Servicii de 390000,00 of-ertelor de Noiembrie 2020
arnl202l) cura{enie Ei preI
isienizare
Servicii internet (pentru anul 72400000-4 - Licitaliei
2 2000000,00 Noiembrie 2020
202r) Servicii de internet Deschisa
Servicii de consultant[ 75200000-8 -
pentru Prestari de servicii
a admini strarea/gesti onarea pentru comunitate Licitaliei
J 2365700,00 Noiembrie 2020
Serviciilor de asisten!6 Deschisi
telefonic[ gratuitd (pentru
anul 2021)

79700000- 1 Cererea
Servicii de pazd fizicd
4 Servicii de 3s0000,00 ofertelor de Noiembrie 2020
(pentru anul2021)
investigalie Ei de preI
sigurantd
Servicii de paz6. frzicd, a
Blocului locativ pentru 79700000- I
Mica
5 parlicipanlii la lichidarea Servicii de 15s000.00 larruarie 2021
valoare
consecinfelor avariei de la investigafie gi de
Cernobil (semestrul I) siguran{5
Negociere
Servicii educafionale pentru rara
reahzarea planului 80300000-7 publicarea
209850400,
o (comenzii de stat) de Servicii de prealabil6 a lanuarie 2021
00
pregatire a cadrelor de invafIrnAnt unui anunf
specialitate superior de
narticioare
Negociere
tara
Servicii medicale in publicarea
7 domeniul geneticii n-redicale 85100000-0 - 7150000,00 prealabil6 a Ianuarie 2021
;i sAnatatii reproductive Servicii de sdndtate unui anun{
de
participare
Negociere
Iara
publicarea
Servicii de tratament qi/sau prealabila a
8 85100000-0 - Pe parcursul
investigaf ii costisitoare s000000,00 unui anun!
Servicii de sanatate anului 202l
de
participarel
Mica
valoare
Servicii de transport aerian 60400000-2 -
9 de pasageri (pentru anr,rl Servicii de Mica Pe parcursul
250000,00
2021) transport aerian valoare anuluri 2021

l0 Servicii po;tale 641 10000-0 - Mica


35000,00 Ianuarie 2021
Servicii po$tale valoare

l1 Servicii de curierat snecial 64r 10000-0 - Mica


900.00 IanLrarie 2021
Servicii postale valoare
72600000-6 -
Servicii de
12 Servici i informafionale asistenla gi de Mica
103200,00 Ianuarte 2021
consultanla valoare
informaticd

Servicii de traducere 79s00000-9 - lvllca


l3 62000,00
autorizatd. Servicii de Ianuarie 2021
valoare
asisten{6 in birou

t4 64200000-8 - Mica
Servicii de telefonie fixd r25000.00
Servicii de valoare
Iarruaric l02l
teleconrunicatii

Serviciilor de telefonie 64200000-8 - Mica


15
rnobilagifixa(116111) Servicii de 50000.00 Iar-ruarie 2021
valoare
telecomunicatii

72261000-2 -
Servicii de mentinere a SI Mica
16
(e-management, e-petifii)
Servicii de 45000.00 Ianuarie 2021
asistenfd pentru valoare
software

905 11 300-5
Servicii de salubrizare
t7 (Teritoriul adiacent cladirii Servicii de lvl tca
10000,00 Ianuarie 2021
colectare a valoare
din str. V.Alecsandri 80)
deEeurilor
dispersate
Apa potabila (butelii 9i
l8 sticle x 0,5 l), pahare de 41100000-0 - Apa Mica
46000.00 Ianuaric 2021
unica folosinta naturald brutd valoare
Servicii privind asigurarea 71s00000-3 -
colectdrii Ei prezentarii Servicii privind
t9 documentaliei de receptie Mica
executarea 14000,00 Ianuarie 2021
finald (Blocul locativ Alba valoare
lucrarilor de
Iulia) constluctii
Servicii de deservire gi s0310000-l - Mica
20 82000,00 Ianuarie 2021
reparare a cdrtuselor. Repararea gi valoare
Procurarea cartuqelor intre!inerea
masinilor de birou
Materiale imprimate pentru
asigurarea protocolului 22100000-l - Cdrli,
(bunuri tipografice cu broguri gi pliante
tipbrite Mica
21 aplicarea logoului 70000,00 Ianuarie 2021
valoare
Ministerului: agende,
stilouri, mape, sacoge,
suvenire. stick-uri)

Servicii de mentenantd 72200000-l -


Cererea
pentru Portalul Servicii de
22 277000,00 ofertelor de Maftie 2021
Certifi catelor de concediu programare Ei de
pret
medical consultan{d
software
12200000-7 -
Servicii de mentenan{a a
Servicii de Cererea
sistemului informational
z)
^a programare gi de 800000,00 ofertelor de Martie 2021
automatizat de asistentd
consultan{I prel
social SIA AS
software
72200000-l -
Servicii de dezvoltare a
Servicii de
si stemului informational Licitalie
24 programare gi de 2300000,00 Marlie 2021
aulomatizat de asi stentd deschisa
consultan{d
social SIA AS
software
Servicii de asigurare a 75200000-8 -
func!ionalitdlii Centrului Prestari de servicii
regional de asistenld pentru comunitate Licitalie
25 r480000.00 MarIie 2021
integrata a copiilor deschi sa
victim/martori ai
infractiunilor
48000000-8 -
Procurarea licenlelor Mica
26 Pachete software Ei 40000,00 M,artie 2021
Windows l0 Enterorise valoare
sisteme infornratice
48000000-8 -
Procurarea licenfelor Offi ce Micd
27 Pachete software gi 25000,00 N4arIie 2021
365 Business Premiun-r valoare
sisteme informatice
Tehnica pentru birou 39700000-9 -
Mica
28 (fierbdtor, frigider, cuptor cu Aparate de uz 40000,00 Aprilie 2021
valoare
microunde) casnic
98 00000-4
l
Achizilionarea serviciilor de 'Servicii Licitalie
de
29 elaborarea a standardelor 1535000,00 Mai 2021
organizalii deschisd
ocupa{ionale
asociative
30200000-1 -
Tehnicd de calcul Ei Mica
Echipament gi
30 echipament pentru video 35000.00 lunie 2021
accesorii pentru valoare
conferin!e
computer
33000000-0
Echipamente
Procurarea mdqtilor medicale, produse Mica
31 40000,00 August 2021
medicale de protecfie farmaceutice gi valoare
produse de ingrijire
personal6
Procurarea dezinfectan{ilor 24455000-8 -
(igienic pentru miini, pentru Dezinfectan!i
August 2021
suprafe{e concentrat in

50300000-8 -
Servicii de reparare
gi de intre{inere gi
servicii conexe
pentru computere
Servicii de reparalie a
personale, pentru
tehnicii de calcul gi 20000,00 Septembrie 2021
echipament de
periferice
biroticd, pentru
echipament de
telecomunicafii qi
pentru echipament
audiovizual
8s000000-9 - Negociere
Servicii de sdnatate rara
Servicii de asistenfd Ei servicii de publicarea
medicah in caz de urgenle asistenla sociala prealabild a
medico-chirurgicale cu 2300000,00 unui anun! Noiembrie 2021
pericol vital pacienlilor de
neasisurati participare/
Micd
valoare
30100000-0 -
Magini, echipament
Ei accesorii de
Accesorii de birou in Micd
birou, cu excepJia 120000,00 Noiembrie 2021
asortiment, hirtie valoare
computerelor, a
imprimantelor gi a
mobilierului

Pregedintele grupului de lucru pentru achizilii Djulieta Popescu

Membrii grupului de lucru pentru achizigii : Elena Gavrilila

Anatolie Gudumac

Diana Noroc

Secretarul grupului de lucru pentru achizifii Victoria Levinfa