Sunteți pe pagina 1din 4

ANUL I, NR.

V SAPTAMANA 07 - 13 FEBRURAIE 2020

Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanților)


EVANGHELIA ZILEI APOSTOLUL ZILEI

Ev. Matei 25, 1 4-30 Ap. II Corinteni 6, 1 -1 0


Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare, Fraților, fiind împreună-lucrători cu Hristos, vă
plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe îndemnăm să nu primiți în zadar harul lui
mână avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia Dumnezeu, căci zice: La vreme potrivită te-am
doi, iar altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat; iată acum
plecat. Îndată mergând, cel ce luase cinci talanți a vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii, nedând
lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De nicio sminteală întru nimic, ca să nu fie slujirea
asemenea și cel cu doi a câștigat alți doi. Iar cel noastră defăimată, ci în toate înfățișându-ne pe noi
ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă
pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în
multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în
făcut socoteala cu ele. Și, apropiindu-se cel care privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în
luase cinci talanți, a adus alți cinci talanți, zicând: îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în
Doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți dragoste nefățarnică, în cuvântul adevărului, în
am câștigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății cele
bună și credincioasă! Peste puține ai fost de-a dreapta și cele de-a stânga, prin slavă și
credincios, peste multe te voi pune; intră întru necinste, prin defăimare și laudă; ca niște
bucuria domnului tău. Apropiindu-se și cel cu doi amăgitori, deși iubitori de adevăr, ca niște
talanți, a zis: Doamne, doi talanți mi-ai dat, iată alți necunoscuți, deși bine cunoscuți, ca fiind pe pragul
doi talanți am câștigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: morții, deși iată că trăim, ca niște pedepsiți, dar nu
Bine, slugă bună și credincioasă! Peste puține ai uciși, ca niște întristați, dar pururea bucurându-ne,
fost credincios, peste multe te voi pune; intră întru ca niște săraci, dar pe mulți îmbogățind, ca unii
bucuria domnului tău. Apropiindu-se apoi și cel care n-au nimic, dar toate le stăpânesc.
care primise un talant, a zis: Doamne, te-am știut
că ești om aspru, care seceri unde n-ai semănat și
aduni de unde n-ai împrăștiat. De aceea,
temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău
în pământ; iată, ai ce este al tău. Și răspunzând,
(Mt. 25, 27) ”Se cuvenea deci ca tu să pui
stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană și leneșă, știai
banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat
că secer unde n-am semănat și adun de unde n-
ce este al meu cu dobândă.”
A da argintul zarafilor înseamnă a preda
am împrăștiat? Se cuvenea, deci, ca tu să dai
învățătura propovăduirii celor care pot să o
banii Mei schimbătorilor de bani, și eu, venind, aș
dea mai departe. Dacă vezi primejdia în care
fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați, deci, de
mă aflu eu pentru că țin talantul Domnului, la
la el talantul și dați-l celui care are zece talanți.
fel de atent vezi-o și pe a ta! Ceea ce ai va fi
Căci tot celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar de
cerut cu dobândă de la tine. Toată chestiunea
la cel ce n-are și ce are i se va lua. Iar pe sluga
cu dobânda este că vine înapoi mai mult decât
netrebnică aruncați-o în întunericul cel mai din
s-a dat.
afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.
(Sfântul Grigorie cel Mare, Patruzeci de Omilii la
Acestea zicând, a strigat: Cel ce are urechi de
Evanghelii 9. 3-4, traducere pentru Doxologia.ro de
auzit, să audă!
LucianFilip)
Ce sunt duhurile rele sau diavolii?
Sunt acei îngeri care, în frunte cu capetenia lor, Lucifer, din trufie, au
Milenarismul
rupt comuniunea cu Dumnezeu, devenind duhuri rele, căzând deci din
(lat. millennium, „o mie de ani”)
starea în care au fost creaţi. Aceştia ispitesc pe oameni şi le insuflă
sau hiliasmul (gr. Χιλιασµός de
gânduri rele. Ei pot rătăci mintea oamenilor, ducându-i la călcarea
la «χίλια χρόνια» - „o mie de
poruncilor lui Dumnezeu. Diavolul sau satana poate chiar ucide
ani”) este o doctrină care
oameni, după cuvântul Mântuitorului: „Acela ucigător de oameni a fost
interpretează literal pasajul
in început şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el.
despre „împărăția de o mie de
Când grăieşte minciună, dintru ale sale graieşte,căci este mincinos şi
ani” din Apocalipsă 20, 1 -8, și
tatăl minciunii” (Ioan 8, 44).
anume: judecata finală și
Iar Sfântul Petru îndeamnă pe credincioşi astfel: „Fiti treji, privegheaţi,
instaurarea Împărăției lui
pentru că potrivnicul vostru, diavolul ca un leu, răcnind, umblă căutând
Dumnezeu vor fi precedate de
pe cine să înghită” (I Petru 5, 8). Când Dumnezeu ne trimite îngerul
o perioadă de o mie de ani, în
Său păzitor, satana trimite şi el îngerul său rău, ca să distrugă viaţa
cursul căreia Hristos în slavă
noastră.
va domni pe pământ împreună
Omul se afla între doi, care urmăresc scopuri opuse şi se străduiesc
cu sfinții unei „prime învieri”.
să învingă unul împotriva celuilalt. Dar diavolul nu poate sili pe om la
Milenarismul sau hiliasmul a
păcat, ci numai îl ispiteşte.
fost condamnat ca erezie în
Diavolul nu poate să facă rău nici omului, nici altei făpturi dacă nu are
secolul al IV-lea la Sinodul I
învoirea de la Dumnezeu. Se cunoaşte cazul lui Iov (Iov 1 , 1 2; 2, 6) şi
Ecumenic (325), condamnare
al dracilor care se rugau de Mântuitorul zicând: „Dacă ne scoţi afară,
indicată de articolul „A Cărui
trimite-ne în turmă de porci. Şi El le-a zis: Duceţi-vă.Iar ei ieşind, s-au
Împărăție nu va avea sfârșit.”
dus în turma de porci” (Matei 8, 31 ,32).
din Crezul de la Niceea.
Condamnarea este mai apoi
confirmată de Sinodul II
Ecumenic (Constantinopol,
381 ).

PARTENIE
[greacă] parthenos = fecioară
Numele Parfeni este o formă slavizată a
1 .Spovedania nu este interogatoriu sau judecată, ci mărturisire de prenumelui calendaristic Partenie, care
bunăvoie, după cum îi spune și numele: „Taina mărturisirii”. Așa încât reproduce numele grecesc Parthenios,
nu așteptați întrebările preotului: ați putea să vă spovediți foarte bine și format de la substantivul parthenia
la un preot mut. Gândiți-vă de acasă ce aveți de mărturisit, eventual „feciorie”, cu sensul figurat „nevinovăţie”,
notați undeva ca să nu uitați. Nu vă duceți la spovedanie nepregătiți . „candoare”.
2. Rolul spovedaniei nu este ca să vă „spuneți” păcatele, ci să vă În documentele moldoveneşti prenumele
judecați singuri și să vedeți astfel unde și cum greșiți față de Partenie este atestat din prima jumătate a
Dumnezeu și față de aproapele vostru. Preotul nu este decât martorul sec. al XVI-lea, fiind purtat de persoane
sincerității voastre și măsura umană a greutății greșelilor voastre față din lumea monahală: Partenie, egumen al
de voi înșivă, de aceea spune Scriptura „mărturisiţi-vă unul altuia mănăstirii Neamţ (1 51 8), Partenie,
păcatele” (Iacob 5,1 6). proegumenul mănăstirii Bistriţa (1 541 ),
3. Mai înainte de a vă duce la spovedanie, încercați să vă împăcați pe Partenie, călugăr de la mănăstirea Neamţ
cât posibil cu cei cu care sunteți certați. Sfinții Părinți spun că pacea e (1 591 ) ş.a. Şi în actualul calendar creştin
de patru ori mai mare decât dreptatea. Iertați și cereți iertare. Dar dacă ortodox este înregistrat prenumele cu
nu puteți, spuneți măcar un cuvânt bun, dați un semn, faceți măcar un forma Sf. Partenie (la 7/20 februarie).
mic gest de bunăvoință.
PILDA TALANȚILOR
Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care,
când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii
săi, şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci
talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după
puterea lui; şi a plecat. Îndată, cel ce primise cei
cinci talanţi, s-a dus, i-a pus în negoţ, şi a câştigat
cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi
talanţi, a câştigat şi el alţi doi cu ei. Cel ce nu
primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă
în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.
După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a
întors şi le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei
cinci talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a zis:
,Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am
câştigat cu ei alţi cinci talanţi.' Stăpânul său i-a zis:
,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în
puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră
în bucuria stăpânului tău.' Cel ce primise cei doi
talanţi, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, mi-ai
încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi
doi talanţi.' Stăpânul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi
credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi
pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului
tău!' Cel ce nu primise decât un talant, a venit şi el,
şi a zis: ,Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care
seceri de unde n-ai semănat, şi strângi de unde n-ai
vânturat: mi-a fost teamă, şi m-am dus de ţi-am
ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!'
Stăpânul său i-a răspuns: ,Rob viclean şi leneş! Ai
Dragi copii! Alegeți singuri creioanele colorate si ştiut că secer de unde n-am semănat, şi că strâng
dați viață acestui desen colorându-l! Succes! de unde n-am vânturat; prin urmare se cădea ca tu
să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-
aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luaţi-i
dar talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru
că celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar
de la cel ce n-are, se va lua şi ce are! Iar pe robul
acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară:
Doamne, Doamne, ceresc Tată, acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
Noi pe Tine Te rugăm,
Luminează a nostră minte GHICITOARE
Lucruri bune să-nvățăm. Râu-n care botezat
Căci Tu ești Stăpânul lumii Fu Cel fără de păcat
Și al nostru Tată ești De către sfântul Ioan
Și pe toate cele bune Ştim că se numea ...
Numai Tu le împlinești! (nadroI)
Amin.
7 Februarie 1 741 - A apărut "Marele Hrisov al
lui Constantin Mavrocordat" ce stabileşte o
serie de reforme fiscale şi administrative în
Ţara Românească. Textul a fost publicat în
Pr. Grigorie Băbuș ziarul "Mercure de France", în iulie 1 742.
Născut:03-06-1 91 5 8 Februarie 1 907 - Răscoala ţăranilor din
Trecut la Domnul: 07-02-2008 satul Flămînzi, judetul Botoşani. Este începutul
Locul nașterii:Teișani, Prahova unei mari răscoale ţăraneşti ce va cuprinde în
Ocupația la arestare:ieromonah cîteva luni majoritatea judetelor ţării. Răscoala
Întemnnițat timp de:5 ani va dura pînă la sfîrşitul lunii martie, fiind
înăbuşită prin forţă armată, fapt care va duce
Pr. Iosif Coriolan Buracu
la înregistrarea a mii de morţi şi răniţi.
Născut:1 5-05-1 888
Trecut la Domnul: 11 -02-1 964
9 Februarie 1 934 - Semnarea, la Atena, de
către reprezentanţii României, Iugoslaviei,
Locul nașterii:Prigor, Caraș-Severin
Greciei şi Turciei a Pactului Înţelegerii
Ocupația la arestare:preot
Balcanice (cu un protocol şi o anexă secretă),
Întemnnițat timp de:2 ani
care stipula, printre altele, că statele
Pr. Gheorghe Cotenescu
semnatare "îşi garantează mutual securitatea
Născut:04-07-1 886
frontierelor balcanice" şi "îşi iau obligaţia de a
Trecut la Domnul: 1 2-02-1 965
nu întreprinde nici o acţiune politică faţă de alt
Locul nașterii:Izvoarele, Dâmbovița
stat balcanic nesemnatar al pactului fără avizul
Ocupația la arestare:preot
mutual prealabil al celorlalţi semnatari şi de a
Întemnnițat timp de:1 ani
nu lua nici o obligaţie faţă de oricare alt stat
balcanic fără cunoştinţa prealabilă a celorlalte
părţi". Iniţial a fost concepută ca un pact în
cinci, însă Bulgaria a refuzat oferta. (Guvern
Gheorghe Tătărescu, ministru de Externe
Nicolae Titulescu).
1 0 Februarie 1 930 - S-a născut arhimandritul
Ioanichie Bălan, autor şi editor de lucrări de
teologie.
11 Februarie 1 866 - Alexandru Ioan Cuza,
domnitorul României, este silit să abdice, ca
urmare a conjuraţiei pregătite de coaliţia dintre
conservatori şi liberal-radicali ("monstruoasa
coaliţie").
1 2 Februarie 1 862 - S-a născut omul de
Foaia de zidire sufletească "Duminica Neamului Românesc" apare teatru şi dramaturgul Alexandru Davila, autorul
sub egida "Şcolii Brâncoveneşti" şi "Asociaţiei Straja dramei istorice în versuri "Vlaicu Vodă"
Carpaţilor" , cu binecuvântare arhierească. (m.09.1 0.1 929).
Puteţi sprijini această lucrare duhovnicească prin donaţii în contul 1 3 Februarie 1 785 - Crişan, unul dintre
Asociaţiei Straja Carpaţilor : RO56CECEB00030RON11 41 641 , conducătorii răscoalei ţărăneşti de la 1 784 din
deschis la CEC Bank Sucursala Buzău. Transilvania, se spînzură în închisoare cu
Email: straja.carpatilor.buzau@gmail.com nojiţele de la opinci. Horea şi Cloşca sunt
Blog: https://bisericaromanilor.blogspot.com . Se distribuie gratuit. executaţi prin tragere pe roată la 28.02.1 785.