Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la propunerea declarării stării de urgenţă


-------------------------------------------------

În temeiul art. 19 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă,
de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-
137, art. 696), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de Raportul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii


Moldova privind necesitatea declarării stării de urgenţă.

2. Se prezintă Parlamentului Raportul Comisiei pentru Situaţii


Excepţionale a Republicii Moldova privind necesitatea declarării stării de
urgenţă.

3. Se propune Parlamentului să declare stare de urgenţă pe întreg teritoriul


Republicii Moldova.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi

Ministrul afacerilor interne Pavel Voicu

Y:\006\ANUL 2021\5793\5793-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la propunerea
declarării stării de urgenţă
I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la propunerea declarării stării de
urgenţă este elaborat de Ministerul Justiţiei.
II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de aci normativ şi finalităţile
urmărite
La 31 decembrie 2019 China a raportat Oficiului Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (în continuare - OMS) izbucnirea unei pneumonii cauzată de factori
necunoscuţi în regiunea Wuhan.
La data de 31 ianuarie 2020 OMS a declarat izbucnirea de infecție cu
Coronavirusul de tip nou drept Urgență de Sănătate Publică de Interes Internațional,
fiind elaborate recomandări pentru statele membre privind fortificarea capacităților
pentru asigurarea supravegherii active, depistarea precoce, izolarea și managementul
cazurilor de boală și prevenirea răspândirii în continuare a bolii. La 11 februarie
2020, OMS a anunţat un nume pentru noul virus: COVID-19.
Răspândirea de amploare a noului virus COVID-19 la 28 februarie, a
determinat OMS să anunţe un grad „foarte ridicat” al pericolului legat de epidemia cu
noul coronavirus, care a fost deja caracterizat la 30 ianuarie drept „urgenţă în
domeniul sănătăţii publice la nivel internaţional”.
OMS monitorizează în mod continuu epidemiologia acestui focar pentru a
înţelege mai bine unde circulă virusul şi cum oamenii se pot proteja de infecţie.
OMS invită toate ţările să continue eforturile care au fost eficiente în limitarea
numărului de cazuri şi încetinirea răspândirii virusului. Fiecare efort de a încetini
răspândirea acestuia salvează vieţi.
Fiecare Guvern trebuie să facă un pas înainte pentru a aduce un angajament în
întreaga societate, protejând nu doar cetăţenii ţării respective, ci şi a altor ţări.
Încă din momentele în care s-a văzut dimensiunea epidemiei, cetăţenii
Republicii Moldova, care reveneau inclusiv din ţările unde sunt înregistrate cazuri de
infecţii cu coronavirus de tip nou, au fost îndemnaţi să conlucreze cu personalul
poliţiei de frontieră, să îndeplinească fişe epidemiologice, să declare istoricul
călătoriilor, să treacă verificările de rigoare, să evite orice deplasare care nu este
necesară, pentru că, într-un final, nu fac altceva decât să-şi pună în pericol membrii
familiei, să-şi pună în pericol prietenii.
Primul caz de coronavirus a fost confirmat în Republica Moldova, la 7 martie
2020 - o femeie, revenită din Italia, în vârsta de 48 ani.
La data de 28 martie 2021 fiind înregistrate 226.521 cazuri de COVID-19,
dintre care cazuri active - 19.926, incidenţa în ultimele 14 zile - 635 cazuri la 100 mii
persoane, incidenţa totală - 6.520 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea în ultimele
14 zile - 14 decese la 100 mii persoane, mortalitatea totală - 138 decese la 100 mii
persoane, rata fatalităţii în ultimele 14 zile – 2,25 decese la 100 de cazuri, rata
fatalităţii totale - 2.1 decese la 100 de cazuri. Formele grave reprezintă - 8.6 %,
formele medii -10.8% , formele uşoare şi asimptomatice - 80.6%.
Sporirea incidenţei, creşterea ratei contagiozităţii, creşterea numărului de
teritorii clasificate în cod roşu de alertă, majorarea numărului formelor grave ale
bolii, creşterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul
SARS-CoV-2, creşterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară
intensă, toate acestea atestă tendinţe de agravare a procesului epidemic al infecţiei cu
COVID-19 în Republica Moldova. Reieșind din capacitatea limitată a întregului
sistem de sănătate, insuficiența critică a locurilor in Terapie Intensivă (zilnic sunt
spitalizați pe paturi TI 335-345 pacienți pe un număr de paturi 350), numărul total de
pacienți spitalizați cu forme grave și medii la data de 23.03.2021 a ajuns la 4605
pentru numărul total de paturi pentru COVID 4750, creștere numărului de decese
(zilnic 39-43 cu o prognoză nefavorabilă până la 80-100 pe zi), suprasolicitarea
segmentului de medicină primară și dinamica negativă și necontrolabilă a
indicatorilor de sănătate publică – constată că sistemul național de sănătate este la
limită și pune în pericol major protecție sănătății populației.
Necesitatea instituirii stării de urgență este determinată de capacitățile legale și
de control limitate ale Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică în raport cu
răspândirea extrem de rapidă a contaminărilor cu SARS-CoV-2.
Având în vedere actualul context epidemiologic și importanța luării unor
măsuri urgente care sunt dictate de dinamica evoluției situației epidemiologice
naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea virusului COVID-19,
ținând cont de faptul că interesul public reclamă adoptarea unor măsuri care să permită
intervenția eficientă și cu mijloace adecvate a gestionării crizei, luând în considerare
necesitatea asigurării în continuare a unei protecții corespunzătoare împotriva
îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus, precum și în contextul Raportului Comisiei
pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova privind necesitatea declarării stării
de urgenţă, și recomandărilor Consiliului Suprem de Securitate se propune
Parlamentului declararea stării de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul prevede remiterea Parlamentului a Raportului Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova privind necesitatea declarării stării de urgenţă,
precum și înaintarea propunerii de declarare de către Parlamentul Republicii Moldova
a stării de urgență.
Se menționează, că acest proiect se circumscrie Hotărîrilor recente ale Curții
Constituționale privind limitele competențelor ale unui Guvern în demisie. Astfel, în
Hotărîrile nr. 7/2021 (§44) și 7/2013 (§113) Curtea a relevat că Guvernul al cărui
mandat a încetat trebuie să soluționeze treburile urgente pentru a evita pericole foarte
grave pentru stat şi cetăţeni. La fel, Curtea Constituțională a subliniat că, lipsa
legitimității politice nu trebuie să împiedice un Guvern al cărui mandat a încetat să
adopte măsuri urgente și necesare pentru societate. De altfel, în cazul neadoptării
măsurilor în discuție, interesul public și interesele particularilor pot fi periclitate,
uneori cu efecte negative pentru exercițiul drepturilor fundamentale (§48).
Astfel, avînd în vedere situația pandemică gravă din Republica Moldova, precum
și faptul că subiectul ține de securitatea statului și de interesul național, Guvernul
trebuie să adopte măsuri urgente în vederea combaterii răspîndirii infecției COVID-I9
și diminuării efectelor acesteia.
IV. Fundamentarea economico-fînanciară
Proiectul legii necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, însă nu
pot fi cuantificate la momentul de faţă.
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Prezentul proiect nu necesită modificarea sau elaborarea unor acte normative noi.
VI. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Prezenta hotărîre se aduce de îndată la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de
informare în masă şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ministru Fadei NAGACEVSCHI