Sunteți pe pagina 1din 19

Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul

Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr. nr. 5/2011
Faza: P.T. + D.E.
Septembrie 2011

CAIET DE SARCINI

pentru lucrari de constructii

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentele proiectului in


conformitate cu cap. 5 din “Regulamentul privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor
si adjudecarea lucrarilor publice”, elaborat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Amenajarii Teritoriului, Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 291 din 20.04.1991
Caietul de sarcini precizeaza o serie de date tehnice, gabarite, tolerante, standarde,
normative si instructiuni speciale privind executia, verificarea calitatii executiei si receptia
fiecarui obiect, precum si a obiectivului pe ansamblu.
Fac parte integranta din obligatiile investitorului, antreprenorului, consultantului
(proiectantului) si furnizorilor si prevederile din conditiile generale de contractare Anexa 7 din
Regulament care nu au mai fost reproduse in caietul de sarcini.

Caietul de sarcini este structurat pe 3 capitole:


- Cap. I - Generalitati
- Cap. 2 - Terasamente
- Cap. 3 - Beton si beton armat

Nota: Caietul de sarcini cuprinde prescriptiile generale referitoare la executia lucrarilor supra
si subterane din beton armat; pentru proiectul de fata, executantul va selecta numai
prescriptiile specifice constructiei proiectate de comun acord cu proiectantul.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLUL I - GENERALITATI
CUPRINS

1.1. Programul de executie


1.2. Modificari de proiect
1.3. Borne si cote de nivel
1.4. Imprejmuirea santierului
1.5. Trasarea lucrarilor
1.6. Acte normative obligatorii
1.7. Mostre de materiale
1.8. Curatenia santierului
1.9. Materiale rezultate din excavatii si demolari
1.10.Inspectia consultantului si a investitorului
1.11.Taierea si demolarea lucrarilor existente
1 .12.Asigurarea tranzitarii debitului de ape uzate prin instalatiile existente
1.13. Structura de organizare a santierului
1.14. Curatenia finala a santierului
1.15. Anexa I - Acte normative obligatorii.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCRARI DE CONSTRUCTII
GENERALITATI

1.1. Programul de executie

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de investitor, grafic care


face parte integranta din conditiunile speciale de executie din cadrul contractului.
Antreprenorul dupa ce a primit comunicarea de acceptare din partea investitorului, in
maximum 30 zile, va supune aprobarii acestuia un grafic de executie al lucrarilor, in care
acestea sunt esalonate in ordinea tehnologica a executiei, pentru fiecare obiect in parte,
component al intregii lucrari ofertate.

1.2. Modificari de proiect

1.2.1. Orice modificare de proiect se va face in conformitate cu prevederile


“Conditiunilor speciale de executie”, din contract, modificari care trebuie sa obtina acordul
Consultantului si Investitorului, cu toate consecintele care decurg din aceasta situatie.

1.2.2. Daca “Investitorul” cere o lucrare care nu este prevazuta in contract, atunci
Antreprenorul are dreptul la o plata suplimentara, cu mentiunea ca acesta trebuie sa convina
cu Investitorul asupra pretului inainte de inceperea lucrarii respective.

1.3. Borne si cote de nivel

1.3.1. Investitorul are obligatia de a preda in scris borne de nivelment in imediata


apropiere a santierului, pozitia acestora si valoarea cotelor de nivel.

1.3.2. Antreprenorul are obligatia sa verifice valoarea cotelor de nivel si sa faca


cunoscut investitorului, in scris, in cazul ca se constata erori.

1.4. Imprejmuirea santierului

1.4.1. Investitorul are obligatia de a pune la dispozitia antreprenorului suprafata de


teren libera de orice obligatii, necesara activitatii de santier, avand obligatia de a fixa pe teren

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
limitele acestuia.
1.4.2. Antreprenorul in intelegere cu investitorul are obligatia de a imprejmui partial
sau total pe durata derulanii contractului, teritoriul santierului, pentru a-l proteja de accesul
publicului, de circulatia rutiera sau de vagabondajul animalelor.
Se prefera imprejmuirea realizata cu panouri pline.

1.4.3. Imprejmuirea va avea de regula o singura poarta de acces in incinta, in scopul


asigurarii unui control eficient asupra circulatiei in santier.
In cazuri bine justificate se admite si existenta unei a doua intrari.

1.4.4. Antreprenorul este obligat sa amenajeze parapeti si semnalizatoare in jurul


tuturor transeilor si excavatiilor deschise, sa construiasca podete provizorii, acolo unde se
iveste necesitatea, pentru a evita accidentele de munca si pentru a permite accesul
personalului de lucru si al vehiculelor de fiecare parte a santurilor.

1.4.5. In cazul ca Antreprenorul are nevoie de spatiu suplimentar de lucru sau pentru
depozitarea materialelor, in scopul aducerii la indeplinire a contractului, va intreprinde
demersuri proprii, de comun acord cu investitorul, acesta din urma suportand toate
cheltuielile si taxele pentru folosirea temporara a acestor terenuri.

1.4.6. Daca Antreprenorul constata intarziere in preluarea terenului si suporta


cheltuieli suplimentare din cauza investitorului, la cerere, Investitorul ii va acorda o prelungire
a duratei de executie a lucrarilor si va acoperi cheltuielile suplimentare.

1.4.7. Nu se admite atacarea lucrarilor fara realizarea imprejmuirii santierului.

1.4.8. Antreprenorul este obligat la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din vina
proprie.

1.5. Trasarea lucrarilor


1.5.1. Investitorul are obligatia de a materializa pe santier axele principale ale bazei
de trasare a obiectelor.

1.5.2. Antreprenorul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, in functie de axele


principale ale bazei de trasare.

1.5.3. Antreprenorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
date de Investitor.
1.5.4. Trasarea lucrarilor va fi verificata de “Consultant”, in care scop Antreprenorul
este obligat sa protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor.

1.5.5. Dupa verificarea trasarii lucrarilor de catre Consultant, Antreprenorul va pregati


un desen in 3 exemplare pentru a fi aprobat de Investitor.
Un exemplar aprobat va fi returnat Antreprenorulul, celelalte doua fiind impartite intre
Investitor si Consultant.

1.5.6. Orice modificare a planului de trasare aprobat, ceruta de Investitor, va fi facut


de Antreprenor si trimisa la aprobare dupa aceeasi procedura ca la pct. 1.5.5.

1.5.7. Antreprenorul va pastra la dosar atat planurile de trasare, aprobate, cat si


planurile ulterioare, modificate si aprobate de Investitor, in vederea includeril lor in cartea
constructiei.

1.6. Acte normative obligatorii

1.6.1. In anexa nr. 1 sunt aratate actele normative, alcatuite din STAS-uri, normative
si instructiuni, cu indicatia unde sunt publicate.
Actele normative citate acopera aspectele privind calitatea materialelor, punerea in
opera a acestora si conditiile de calitate care se cer pentru realizarea lucrarilor.

1.6.2. In cazul ca Furnizorul poate oferi materiale, articole si produse de calitate


aproximativ egala cu cele prevazute in actele normative mentionate la pct. 1.6.1., atunci
antreprenorul va trebui sa obtina aprobarea investitorului sau a consultantului.
In aceasta situatie antreprenorul va inainta investitorului spre aprobare, odata cu
cererea respectiva, o copie a standardului privind calitatile materialului respectiv sau un act
emis de furnizor, in care sa ateste calitatile acestui material, in paralel cu prevederile STAS
pentru materialul initial.
Aprobarea sau refuzul investitorului va fi comunicata antreprenorului in maximum 14
zile de la primirea cererii.

1.7. Mostre de materiale

1.7.1. Materialele trebute sa fie de calitate prescrisa in documentatiile de executie si


in conformitate cu prevedenile actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
atunci cand investitorul sau consultantul le solicita.

1.7.2. Documentatia de executie va cuprinde o lista de mostre de materiale sau


articole, pe masura derularii contractului, in scopul trimiterii acestora la testarea prin incercari
de laborator. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de antreprenor.

1.7.3. Daca investitorul sau consultantul comanda testari pe mostre neprevazute in


documentatie, atunci costul acestora va fi suportat de investitor.

1.7.4. Cheltuielile pentru prelevarea si incercarea probelor din materiale, puse in


opera care se dovedesc necorespunzatoare calitativ, vor fi suportate de antreprenor. In caz
contrar, cheltuielile vor fi suportate de investitor.

1.7.5. In cazul in care loturile de materiale (otel beton, cabluri, ciment, agregate,
aditivi, elemente prefabricate, etc.) nu indeplinesc conditiunile de calitate garantate de
certificatele de calitate sau actele normative, se va interzice sau sista imediat utilizarea lor si
se vor sesiza de urgenta: investitorul, furnizorul si organele pentru controlul calitatii
produselor.
Comunicarea nu va depasi 48 ore de la constatare.
Furnizorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la primirea comunicarii
antreprenorului sa remedieze sau sa inlocuiasca elementele de constructii din punct de
vedere calitativ.

1.7.6. Testarea calitativa a mostrelor este o activitate ce este organizata de


antreprenor, fie in laboratoare proprii, dotate corespunzator, fie in laboratoare specializate pe
baza de plata.

1.7.7. Testarea materialelor va fi astfel organizata de antreprenor incat sa se evite


intarzierile in programul de Iucru.

1.8. Curatenia santierulul

1.8.1. Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si


acelea care fac parte din contract, vor fi tinute in mod permanent in stare de curatenie.

1.8.2. Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale


organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, etc. in scopul asigurarii unui climat de
ordine in desfasurarea lucrarilor.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9. Materiale rezultate din excavatii si demolari

1.9.1. Antreprenorul nu are voie sa vanda nici un material rezultat din excavatii,
demolari sau alte lucrari asemenea, executate pe santier decat numai cu AUTORIZATIA
SCRISA A INVESTITORULUI.

1.9.2. Refolosirea oricarui astfel de material in lucrarile contractate trebuie sa aiba


aprobarea prealabila a consultantului.

1.10. Inspectia consultantului si investitorului

1.10.1 Antreprenorul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile pentru a


permite consultantului si investitorului prin reprezentanti acestora, sa-si indeplineasca in mod
corespunzator inspectia pe santier, ori de cate ori acestia le solicita pe timpul derularii
contractului.

1.10.2. Consultantul si investitorul vor notifica antreprenorului ziua si ora cand


intentioneaza sa efectueze inspectia lucrarilor in perioada de garantie.
Antreprenorul este obligat sa fie reprezentat la inspectie, la data si ora notificata, de
un reprezentant autorizat, cu raspundere pentru masurile care urmeaza sa fie luate.

1.10.3. Orice notificare se considera ca este facuta in momentul in care


reprezentantul investitorului sau al consultantului depune pe biroul responsabilului tehnic
nota scrisa, pe care acesta semneaza de primire, marcand inclusiv data, pe copia notei.

1.11. Taierea si demolarea lucrarilor existente

1.11.1. Acolo unde sunt lucrari existente care trebuie demolate partial sau total,
antreprenorul se va asigura ca demolarea sau taierea sa fie facuta in asa fel incat sa nu
aduca nici o stricaciune structurilor adiacente.

1.11.2. Inaintea inceperii demolarii, antreprenorul va depune spre aprobare


reprezentantului autorizat al consultantului metoda pe care si-o propune sa o foloseasca.

1.11.3. Nici o lucrare nu va fi permisa in acest sens pana cand nu s-a obtinut
aprobarea scrisa a consultantului.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.12. Asigurarea tranzitarii debitului de ape uzate prin instalatiile existente

1.12.1. Antreprenorul este obligat sa nu intrerupa debitul de ape menajere prin


canalizarea existenta in zona santierului sau in alt punct al acestuia.

1.12.2. In cazul in care este necesara devierea canalelor pe alt traseu, aceasta
lucrare va fi astfel realizata incat trebuie sa asigure tranzitarea dintr-o parte in alta a devierii,
sa evite orice risc al poluarii cursurilor de apa sau al prizei freatice, ori alterarea mirosului din
zona respectiva.
Lucrarile de acest fel se vor ataca numai dupa aprobarea scrisa prealabila a
consultantului.

1.12.3. Orice canale sau instalatii existente afectate sau avariate de activitatea
antreprenorului in derularea contractului, vor fi restaurate de acesta la starea initiala, pe
cheltulala sa.

1.13. Structura de organizare a santierului

1.13.1. Antreprenorul este obligat sa asigure, o structura de organizare care cuprinde


personal calificat corespunzator, cu experienta si bine dotat din punct de vedere numeric,
pentru a asigura respectarea riguroasa a programulul de constructii si prevederilor
contractului.

1.13.2. Antreprenorul, in organizarea de santier propusa, va arata structura


personalului, cu toate detatiile profesionale ale fiecarui post, ca: varsta calificare, experienta,
specializare etc.

1.13.3. Antreprenorul trebuie sa comunice investitorului numele


RESPONSABILULUI TEHNIC”, care trebuie sa fie atestat tehnico-profesional, care va
verifica lucrarile din partea antreprenorului.

1.13.4. Antreprenorul va include in organizarea de santier si o grupa de management


pentru realizarea contractului in cat mai bune conditiuni.

1.13.5. Grupa de management va fi condusa de responsabilul tehnic, care va fi un


inginer cu experienta (recomandabil cu cel putin 10 ani de activitate) in realizarea de proiecte

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
similare.

1.13.6. Personalul ajutator care alcatuieste grupa de management, va fi numeric


dimensionat in functie de amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si
cunostintele necesare.

1.13.7. Daca in timpul derularii contractului investitorul sau consultantul considera ca


grupa de management organizata de antreprenor nu actioneaza la un standard acceptabil,
atunci acesta (antreprenorul) va angaja un manager consultant, care trebuie sa fie aprobat
de investitor.

1.13.8. Intre indatoririle grupei de management vor fi incluse urmatoarele:


a). Pregatirea planificarii, a programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile
publice;
b). Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care sunt posibili sa
efectueze derularea in timp a contractului;
c). Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze care s-au ivit
pe parcurs.
d). Aprecierea continua a metodelor si rutinelor antreprenorului, relative Ia viteza
de executie si efectul lor asupra eficientei indeplinirii contractulul;
e). Planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare
posibilele lipsuri si intarzieri in ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii pentru
a evita stagnarile cauzate din aceste motive;
f). Culegerea si prelucrarea informatiilor necesare Ia intalnirile de lucru cu
antreprenorul si consultantul;
g). Prepararea rapoartelor lunare ce trebuie sa fie inaintate consultantului de catre
reprezentantul antreprenorului.

1.14. Curatenia finala a santierului

1.14.1. La terminarea lucrarilor antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele


de constructii, surplusul de materiale, ambalajele, deseurile si lucrarile provizorii.

1.14.2. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie


finala nu va fi semnat si de consultant, care trebuie sa ateste ca lucrarile au fost executate
conform contractului, caietului de sarcini si dispozitiilor consultantului.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLUL NR. 2
TERASAMENTE
CUPRINS

2.1. Sapatura

2.2. Umpluturi

2.3. Informatii asupra terenutui

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLUL 2 – TERASAMENTE

2.1. Sapaturi
Excavatiile vor fi executate cat mai aproape de dimensiunile si forma exacta a
obiectului, astfel incat sa necesite un minim de umpluturi.
Sapatura va fi executata vertical cu sprijiniri respectand indicativ C169-88.
Turnarea betoanelor ca si pozarea conductelor sunt lucrari care se vor executa in
uscat.
Pentru evacuarea apelor din sapatura se vor executa epuismente prin pompare
directa din incinta sapaturii.
Se mentioneaza in mod special urmatoarele:

 daca nivelul cotei de fundare a fost, din eroare, sapat mai adanc decat necesar,
adancimea suplimentara va fi umpluta cu perna de balast (pe cheltuiala
antreprenorului);

 pamantul rezultat din sapaturi se va depozita pe o singura parte a transeii la


distanta de minim 50 cm de marginea acesteia;

 inceperea sapaturilor se va face numai dupa punerea la dispozitie de catre


investitor a planului de retele si instalatii subterane din zona amprizei sapaturilor.
Orice degradari cauzate instalatiilor subterane din ampriza sapaturilor vor fi
remediate si platite integral de antreprenor.

2.2 Umpluturi
Diferenta intre volumul total al excavatiei si volumul exterior al acestuia, considerat
pana la nivelul terenului se va umple cu material rezultat din sapatura in cazul in care acesta
este corespunzator, conf. prevederilor proiectului.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.1. Nu se accepta umpluturi executate cu:
 pamanturi cu umflaturi si contractii mari;
 maluri si argile moi;
 materiale cu continut de teren vegetal sau substante organice;
 materiale eterogene rezultate din demolari;
 materiale cu bulgari, etc.

2.2.2. Umpluturile se vor executa in straturi succesive de pamant de cate 20 cm


grosime, compactate cu maiul de mana.

2.2.3. Umpluturile se vor executa in conformitate cu prevederile C169/88 cap.5,


paragraful 5.1-5.17 “Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente, pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale (Bul.Constr.5/88).

2.2.4. Toate deteriorarile cauzate retelelor din cauza oricaror tasari ale umpluturilor,
vor cadea in seama antreprenorului si el va plati toate cheltuielile sau notele de plata in
legatura cu aceste pagube.

2.2.5. La executarea pernei de balast in mod obligatoriu se vor respecta urmatoarele:


- asigurarea conturului minim al bazei pernei;
- asternerea in straturi elementare de 0,25 m, concomitent pe toata suprafata;
- compactarea pernei;
- verificarea compactarii pernei.
Verificarea compactarii pernei se va face pentru fiecare strat elementar in parte.
Este interzisa trecerea la executia unui nou strat daca precedentul nu a fost
verificat si gasit corespunzator.

2.3. Informatii asupra naturii terenului


Investigarea geotehnica trebuie pusa la dispozitia antreprenorului – studiul
geotehnic.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLUL NR. 3

CAIET DE SARCINI pentru LUCRARI DE BETON

PREVEDERI GENERALE

3.1. Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia lucrarilor din beton armat si
cuprinde conditiile tehnice pentru:
3.1.1. - materiale necesare prepararii betoanelor
3.1.2. - materiale necesare pentru armare
3.1.3. - materiale necesare pentru cofraje si sustineri
3.1.4. - prepararea, transport si punerea in opera a betoanelor
3.1.5. – punerea in opera a armaturilor
3.1.6. – punerea in opera a cofrajelor
3.1.7. - controlul calitatii

3.2. In cursul executiei lucrarilor din betoane nu se va face nici o derogare de la


prevederile prezentului “ Caiet de sarcini “ fara aprobarea in scris a proiectantului.

3.3. Proiectantul isi rezerva dreptul ca in situatii speciale sa aduca modificari si


completari prezentelor prescriptii.

3.4. Prin laboratorul propriu de santier sau prin unitati specializate se vor efectua de
catre executant toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului “ Caiet de
sarcini “.

3.5. La cererea dirigintelui de santier executantul este obligat sa efectueze verificari


suplimentare fata de prevederile prezentului “ Caiet de sarcini “.

3.6. In cazul in care dirigintele sau proiectantul constata abateri de la prezentul


“ Caiet de sarcini “ acestia pot dispune masurile ce se impun.

3.7. Prezentul “ Caiet de sarcini “ s-a intocmit in conformitate cu prevederile “ Codului


de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat
( partea I – beton si beton armat ), indicativ NE 012-99 aprobat de M.L.P.A.T. cu ordinul
nr. 59/N din 24 august 1999 si prevederilor Legii nr. 10/1995 – sectiunea 2.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1. Materiale necesare prepararii betoanelor

3.1.1.1. Ciment

La prepararea betonului se va utiliza numai ciment care corespunde conditiilor


tehnice de calitate ( SR 1500-1996, SR 388-1995 ).
Conditiile tehnice de livrare, receptie si control a cimentului trebuie sa fie conform
standardelor SR 388-1995 si SR 1500-1996 si celor de referinta ale acestora, si anume:

- SR-EN 196-1 –1995 - Metode de incercari ale cimenturilor;


Determinarea rezistentelor mecanice.
- SR-EN 196-2 –1995 – Metode de incarcari ale cimenturilor;
Analiza chimica a cimenturilor.
- SR-EN 196-3 –1995 – Metode de incercari ale cimenturilor;
Determinarea timpului de priza si a stabilitatii.
- SR-EN 196-21 –1994 – Metode de incercari ale cimenturilor;
Determinarea continutului de cloruri, dioxid de carbon si
alcalii in cimenturi.
- STAS 8133 –1990 – Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii.

Livrarea cimentului

Livrarea cimentului se face ambalat in saci de hartie sau vrac transportat in vehicule
rutiere, vagoane de cale ferata, insotit de documentele de certificare a calitatii.
Cimentul livrat in vrac se transporta numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale
sau vagoane de cale ferata speciale tip Z,V,C cu descarcare pneumatica.
Cimentul va fi protejat de umezeala si impuritati in timpul depozitarii si transportului.
Se interzice folosirea cimentului la temperaturi mai mari de +50 oC.
In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit ( baza de livrare )
livrarea cimentului va fi insotita de o declaratie de conformitate in care se va merntiona:
- tipul de ciment si fabrica producatoare;
- data sosirii in depozit;
- numarul certificatului de calitate eliberat de producator si datele inscrise in acesta;
- garantia respectarii conditiilor de pastrare;
- numarul buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator
autorizat si datele continute in acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
toate cazurile in care termenul de garantie a expirat.

Depozitarea cimentului
Depozitarea cimentului se face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa a
cimentului conform prevederilor din Anexa VI.I din “ Codul de practica “ – NE 012-99, inclusiv
prin constatarea existentei si examinarea documentelor de certificare a calitatii si verificarea
capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment.
Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz in care nu au fost
depozitate anterior alte materiale, marcate prin inscrierea vizibila a tipului de ciment.
Depozitarea cimentului ambalat in saci se face in incaperi inchise. Sacii vor fi asezati
in stive, pe scanduri dispuse cu interspatii si la 50 cm distanta de peretii exteriori.
Nu se va depasi termenul de garantie prescris de producator pentru tipul de ciment
utilizat.

Controlul calitatii cimentului


Controlul calitatii cimentului se face in conformitate cu NE 012-99 punctul 17.2.1.1. si
in Anexa VI.I.

3.1.1.2. Agregate

Pentru obtinerea unor betoane sau betoane armate avand densitatea aparenta
normala (2001-2500 kg/m3) se folosesc agregate cu densitatea normala: 1201-2000 kg/m 3
provenite din concasarea rocilor naturale dure sau din agregate de rau sortate
corespunzator.
Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile tehnice specifice
(STAS 1667-76 si, dupa caz, STAS 662-89 si SR 667-98 ).
Sorturile de agregate folosite pentru producerea fiecarei clase de beton se vor alege
orientativ conform Codului pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat NE 012-99 si vor fi verificate la statia de betoane.
Controlul calitatii agregatelor este prezentat in NE 012-99 punctul 17.2.1.1. si in
Anexa VI.I, iar metodele de verificare sunt reglementate in STAS 4606/80.

3.1.1.3. Apa

Apa de amestecare utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua


publica de apa potabila sau din alte surse care sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute
in STAS 790-84.
Cantitatea de apa, respectiv raportul apa/ciment se va lua conform NE 012-99 si se

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
va verifica la statia de betoane.

3.1.1.4. Aditivi

La prepararea betonului se pot folosi aditivi pentru:


- imbunatatirea lucrabilitatii;
-marirea gradulul de impermeabilitate si a rezistentei la inghet-dezghet repetat;
- obtinerea betoanelor de rezistenta superioara;
- reglarea procesulul de intarire;
- marirea durabilitatii si imbunatatirea omogenitatii betonului.
Tipurile uzuale de aditivi si conditiile de utilizare a acestora sunt indicate in “ Codul
de practica “ - NE – 012-99 capitolul 4.4.

3.1.2. Materiale necesare pentru armaturi

Otelul pentru betonul armat sunt OB 37 si PC 52 conform STAS 438/1-89 si STNB


conform STAS 438/2-91.
Otelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import trebuie sa fie agrementate
tehnic cu precizarea domeniului de utilizare.
Otelurile PC 52 si STNB nu se vor folosi la elementele cu solicitari dinamice
importante, in aceste cazuri folosindu-se otel OB 37.
Livrarea, marcarea, transportul si depozitarea se fac in conformitate cu prevederile
din NE 012-99 cap.10.

3.1.3. Materiale necesare pentru cofraje si sustineri

Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse din lemn, metal sau produse pe
baza de polimeri.
Prezentul proiect cuprinde si “ cofraje virtuale “ – de ex. Groapa in care se toarna
radierul.
Cofrajele trebuie sa asigure forma si gradul de finisare prevazute in proiect
respectand tolerantele admisibile din NE 012-99 Anexa III.1. De asemenea, trebuie sa fie
proiectate astfel incat sa fie capabile sa reziste la toate actiunile ce pot aparea in timpul
executiei; sa fie stabile pana cand betonul atinge o rezistenta suficienta pentru a suporta
eforturile ce apar la decofrare; sa fie rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor si a nu
afecta capacitatea portanta a structurii si sa fie etanse.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detaliile de alcatuire a cofrajelor se vor elabora de catre constructor in cadrul
proiectului tehnologic de executie.

3.1.4. Preparare, transport, punere in opera a betoanelor


3.1.4.1. Preparare

Betonul se va realiza pe baza compozitiei orientative stabilite in NE 012-99 si care va


fi verificata la statia de betoane.
Cerintele generale pentru amestecul din beton sunt detaliate in NE 012-99 capitolul 6
si capitolul 9.

3.1.4.2. Transportul betonului

Transportul betonului trebuie efectuat luand toate masurile necesare pentru a preveni
segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea.
Mijloacele de transport de la statii spre punctul de lucru, cat si cele locale (in santier),
duratele de transport in functie de compozitia betonului si conditiile atmosferice sunt detaliate
in NE 012-99 capitolul 12.

3.1.4.3. Punerea in opera a betonului

Executarea lucrarilor de betoane este conditionata de:


a) – intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza si acceptarea
acestora de catre investitor;
b) – instruirea formatiilor de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie si
masurile PSI si de securitate a muncii;
c) – receptionarea calitativa a lucrarilor de sapaturi, cofraje, armaturi, (dupa caz).
Pentru armaturile a caror receptionare s-a facut cu peste 6 luni inainte de
momentul betonarii este necesara o inspectare a starii acesteia de catre o
comisie alcatuita din beneficiar, executant, proiectant si reprezentantul
ISCLPUAT care va decide oportunitatea expertizarii si va dispune efectuarea ei.
d) – suprafetele de beton turnat anterior si intarit care vor veni in contact cu betonul
proaspat vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment sau de impuritati pentru a
asigura o buna legatura intre cele doua betoane;

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) – asigurarea posibilitatii de continuare a betonarii in cazul unor situatii accidentale
(statii de betoane si mijloace de transport de rezerva, surse alternative de
energie, materiale de protectie a betonului, conditii pentru crearea unui rost de
lucru etc.);
f) – certitudinea unor conditii climatice corespunzatoare;
g) – dirijarea apelor in zona de betonare pentru fundatii;
h) – asigurarea conditiilor pentru recoltarea probelor la locul de punere in opera si
efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat.
Regulile generale de betonare precum si de compactare a acestuia, rosturile de
lucru sunt cele din NE 012-99 cap. 12 si 13. Tratarea betonului dupa turnare se
va face conform cap. 15 din acelasi normativ.

3.1.5. Punerea in opera a armaturilor

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea armaturilor se va face in stricta


conformitate cu prevederile proiectului.
Armatura trebuie taiata, indoita si manipulata astfel incat sa se evite deteriorarea
mecanica, contactul cu substante corozive, etc.
De asemenea, nu se accepta eventuale impuritati, rugina.
Barele taiate si fasonate vor fi etichetate pentru a evita confuzii si vor fi depozitate
corespunzator pentru a asigura pastrarea formei, curateniei, etc.
Tolerantele de executie sunt cele din NE 012-99 anexa II.
Barele PC >25mm se fasoneaza la cald.
Modul de inadire si stratul de acoperire se indica prin proiect.

3.1.6. Piese metalice inglobate

Piesele metalice inglobate se vor confectiona si monta conform prevederilor din


proiect.
Receptia pieselor se va face in atelier (dimensiunile elementelor componente si
materialul din care s-au debitat, grosimea, lungimea cordoanelor de sudura).
Piesele metalice se vor curata pentru a asigura aderenta la beton. Fixarea pieselor in
cofraj se va face astfel incat sa nu se deplaseze in timpul betonarii.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII


Modernizare drumuri de interes local in sat Aninoasa, sat Viforata si sat Sateni comuna Aninoasa, judetul
Dambovita; Extindere retele de canalizare sat Aninoasa, sat Viforata, comuna Aninoasa, judetul Dambovita;
Extindere retele de apa sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judetul Dambovita; Centru de zi – Aninoasa; Conservarea
specificului local si a mostenirii culturale in comuna Aninoasa, judetul Dambovita
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.7. Punerea in opera a cofrajelor


Se cuprind urmatorele operatii:
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- asamblarea si sustinerea provizorie;
- corectarea pozitiei la cofrare;
- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

3.1.8. Controlul calitatii


Prevederile minime obligatorii necesare executiei structurilor din beton armat sunt
detaliate in NE 012-99 capitolul 17.

x
x x

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre


intreprinderea constructoare si de catre beneficiar a tuturor actelor normative
(STAS Inst. departamentale si republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul
caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. CAIET DE SARCINI - CONSTRUCTII

S-ar putea să vă placă și