Sunteți pe pagina 1din 25

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

S.C. ATELIER SEA S.R.L.


Nr. O.R.C. J40/12431/2013 C.U.I. 32332091
Sediul: Aleea LT. Av. Ghe. Stâlpeanu, Nr.5, parter, sector 1, București
Tel: +40740232435 e-mail: proiecte@studioae.ro

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Magazin MEGA IMAGE „BRANCOVEANU MICRO 4”


Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54A, parter

Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a întocmit în vederea obținerii


autorizației de securitate la incendiu pentru spațiul comercial Mega Image amenajat în jud.
Dâmbovița, orașul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54A.
Pentru imobilul la parterul căruia se amenajează spațiul comercial s-a emis avizul de
securitate la incendiu nr. 37/14/SU-DB din 07.05.2014.
Magazinul cu suprafață construită/desfasurata de 410.30 mp se încadrează în
categoria de construcții și amenajări care se supun avizării / autorizării din punct de
vedere al securității la incendiu, conform prevederilor anexei nr 1, pct. II. lit. (a), din H.G.R.
nr. 571/2016, întrucât suprafața spațiului amenajat la parterul cladirii de locuinte colective
este mai mare de 200 mp.
Scenariul de securitate la incendiu a fost întocmit pe baza dispozițiilor din :
 Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare
împotriva incendiilor;
 Anexa nr 1 la Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la aincendiu si
protectie civila ;
 Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999;
 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului P118/99, indicativ MP008-2000;
 SR EN 1992-1-2 proiectarea structurilor de beton – calculul comportarii la
foc.
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare, indicativ I.5/2010
 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalaţiilor electrice
aferente cladirilor, indicativ I.7/2011;
 Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a –II-a -
Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013
 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a -
Instalații de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3 - 2015;
 SR 10903-2/2016 – Masuri de protectie contra incendiilor. Determinarea
sarcinii termice in constructii;
 STAS 1478 – Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi
industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare.

1/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

1 - CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI ŞI/SAU ALE AMENĂJARII

1.1. Date de identificare

A
Denumire obiectiv Magazin Mega Image Târgoviște Micro 4
Adresa obiectiv Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54A, Târgoviște, jud.
Dâmbovița
Beneficiar S.C. MEGA IMAGE S.R.L.
cu sediul în București, B-dul. Timișoara nr. 26, etaj 2,
sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
București sub nr. J40/27872/1994, cod unic de
înregistrare RO 6719278.
Adresa beneficiar
Nr de telefon, fax, email: 0212246677
B
Obiect de activitate Comercializare produse alimentare și nealimentare
Program de lucru Luni - Duminică: 07:00 - 23:00;

1.2 Destinația

Funcțiune principală Sală de vânzare


- depozite produse alimentare și nealimentare
Funcțiuni conexe - anexe tehnice
- anexe social administrative

1.3 Categoria și clasa de importantă

Categoria de importantă C ( normală ) În conformitate cu prevederile H.G. nr.


766/1997, cu modificările și
completările ulterioare și ale
Metodologiei pentru stabilirea
categoriei de importanță a
construcțiilor aprobate prin
O.M.L.P.A.T. nr. 31/N/1995
Clasa de importantă III În conformitate cu Normativul
P 100/2013

1.4 Particularități specifice amenajării

A. Principalele caracteristici ale construcției

a). Tipul și caracteristicile amenajării


Clădire civilă cu funcțiuni mixte: comerț la parter si spatii pentru locuinte colective,
conform scenariului de securitate la incendiu care a stat la baza emiterii Avizului de
securitate la incendiu.

2/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

b). Regimul de înălțime și volumul construcției


Regimul de înălțime: P+1E+Mansarda
Înălțime maximă: 11.20 m
Volumul construcției: V = aproximativ 4349,48 m3
Volumul spațiului comercial Mega Image: V = aproximativ 1293.95 m3

c). Aria construcției și desfășurata cu principalele destinații


Principalele destinații ale încăperilor construcției ce conține spațiul studiat:
- Parter: spații comerciale conform art. 4.2.28 din normativul P118/99.
- Etaj 1: 4 apartamente
- Mansardă: 4 apartamente

Aria construită clădire: Ac la sol = 448.40 m2


Aria desfășurată clădire: Adesf = 1344 m2
Aria construită/desfasurata spațiu comercial Mega Image: Ac magazin = 410.30 m2

Principalele funcțiuni ale încăperilor:

Tabel spatii propuse parter:

Indicativ Denumire spațiu Suprafață


P01 Sală de vânzare 252.26 m²
P02 Coridor recepție marfă 11.18 m²
P03 Depozit 16.98 m²
P04 Dulap refrigerare 9.34 m²
P05 Dulap congelare 6.76 m²
P06 Cameră produse neconforme 4.43 m²
P07 Cameră pubele și cartoane 4.23 m²
P08 Coridor circulații 10.83 m²
P09 Birou 13.54 m²
P10 Cameră tablou electric 4.86 m²
P11 Vestiar femei 2.64 m²
P12 Vestiar bărbați 2.43 m²
P13 Sala de masă 6.65 m²
P14 Grup sanitar 7.87 m²
P15 Cameră produse curățenie 3.95 m²
P16 Cameră ambalaje 3.12 m²
S utilă totală: 360.46 m²

d). Numărul compartimentelor de incendiu si ariile acestora


Conform avizului nr. 37/14/SU-DB din 07.05.2014 cladirea in care este amenajat
spațiul comercial Mega Image, a fost comasata cu cele 2 clădiri învecinate, intr-un
compartiment de incendiu cu aria de 2500 m 2.

e). Numărul maxim de utilizatori

3/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

În conformitate cu prevederile art. 4.2.42 lit. a) din Normativul P118/99, pentru estimarea
numărului de persoane ce au acces în spațiile destinate publicului la nivelul parter, se
consideră 1 persoană la 1 m2 util. Pentru spațiul comercial studiat, publicul are acces doar
în sala de vânzare. Suprafața utilă liberă a sălii de vânzare în care se pot afla persoane,
după excluderea suprafeței ocupată de mobilier, este de 156 m 2. Astfel, numărul maxim de
persoane (clienți / vizitatori) ce se pot afla în magazin este de 156, la care se adaugă 6
angajați pentru sala de vânzare și 9 angajați in cele doua zone a anexelor.
Conform art. 1.2.48. din P118/99 spațiul studiat nu se încadrează în categoria
sălilor aglomerate.

Nr. total de utilizatori ce se pot afla simultan în magazinul Mega Image este de:
171 persoane

f). Precizări referitoare la utilizatori: prezența permanentă a acestora, capacitatea


de autoevacuare

Utilizatorii se pot afla în incinta spațiului în timpul programului de lucru, având


capacitate de autoevacuare.

g). Capacități de depozitare sau adăpostire

În incinta spațiului comercial se pot afla produse alimentare si nealimentare în


cantitățile stabilite de beneficiar și care au stat la baza determinării densității sarcinii
termice din prezentul scenariu.

h). Caracteristici ale proceselor tehnologice și cantități de substanțe periculoase

Prin decizie scrisă se interzice depozitarea de lichide inflamabile, materiale


explozive, gaze sub presiune, substanțe cu pericol de autoaprindere sau substanțe
incompatibile sau orice altă substanță clasificată potrivit legii drept periculoasă (conform
art. 3.2.7. din normativul indicativ P 118-99). În incinta magazinului nu se vor introduce
materiale și substanțe periculoase în cantități care să intre sub incidența Legii nr. 59/2016
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe
periculoase.

i). Numărul căilor de evacuare și capacitatea acestora

Evacuarea persoanelor din sala de vânzare si a personalului din zona anexelor 2


este asigurată în două direcții, prin două uși glisant/pivotante cu sistem antipanică, având
deschidere în sensul de evacuare, care asigură trecerea a câte două fluxuri fiecare.
Evacuarea personalului din zona anexe 1 se asigura intr-o directie, printr-o ușă
pivotanta în două canaturi, cu deschidere către exterior spre parcare, ce asigură trecerea
a cel puțin unui flux.

B. Instalațiile utilitare aferente clădirii

4/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Instalații electrice
 Caracteristicile consumatorului
Datele electroenergetice de consum estimate pentru spațiul comercial sunt
următoarele:

Tablou electric de distribuție TE1


 putere electrica instalata Pi: 64.88 kW
 putere electrica absorbita Pa: 25.95 kW
 curentul de calcul Ic: 40.76 A;
 tensiunea de utilizare Un: 400/230 V; 50 Hz
 factor de putere cosφ: 0.92

Tablou electric de distribuție TE2


 putere electrica instalata Pi: 78.8 kW
 putere electrica absorbita Pa: 31.52 kW
 curentul de calcul Ic: 49.51 A;
 tensiunea de utilizare Un: 400/230 V; 50 Hz
 factor de putere cosφ: 0.92

Receptoarele de energie electrică din cadrul obiectivului sunt: iluminat artificial interior
și exterior, echipamente specifice magazinului (vitrine frigorifice), prize de utilizare
generală, unități de climatizare sală vânzare, aparate de aer condiționat birouri, aparatură
de birou, aparatură audio-video, aparatură electrocasnică, ventilatoare, hotă, casă de
marcat, boilere electrice, perdea de aer cald, convectoare electrice, rotisor pui, vitrina
caldă, cuptor pâine, centrala frigorifica, mașina vacuum, platforma ridicătoare, etc.
Receptoarele electrice din instalația electrică a consumatorului nu produc influențe
negative perturbatoare asupra instalațiilor furnizorului de energie electrică.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza de către o firma de specialitate in
conformitate cu proiectul tehnic pentru branșament avizat de distribuitorul de energie
electrică din zonă. Modalitatea de alimentare cu energie electrică este stabilita pe baza
unui studiu de soluție realizat de către furnizorul de energie electrică și nu face obiectul
prezentului proiect. Spațiul va fi alimentat din 2 branșamente separate.
 Distribuția energiei electrice în spațiul comercial
Schema de distribuție a energiei electrice este de tip TNS de la BMPT-uri la tablourile
electrice de distribuție (TE1 si TE2) aflate in zona de anexe, într-o cameră special
destinata (intersecția axelor B-4). Distribuția se va face cu cabluri tip CYYF (cu întârziere
la propagarea flăcării) montate în paturi de cabluri (Legrand, Obo Bettermann, Cablofil,
etc.). Paturile de cabluri vor fi conectate între ele astfel încât sa se asigure continuitate
electrică.
În cadrul BMPT-urilor se realizează separarea conductorului PEN in N si PE.
Distribuția energiei electrice de la BMPT-uri la tablourile electrice de distribuție (TE1 si
TE2) se va face cu cablu CYABY-F 5x25mm2, in tub de protecție.
Tablourile electrice din imobil sunt realizate cu carcasa din metal cu grad de protecție
IP54, complet echipat conform schemelor monofilare. Fiecare categorie de receptori se va
alimenta de pe secții diferite de bare, alimentate din tablourile electrice de distribuție prin
întreruptoare automate.
In cazul unei alarme de incendiu, centrala de semnalizare si detecție va comanda
întreruperea alimentarii tuturor receptoarelor de HVAC.

5/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Echiparea tablourilor din clădire trebuie sa respecte cerințele impuse de către


furnizorul de energie electrică.
Distribuția energiei electrice în cadrul imobilului se va realiza în conductor CYYF cu
secțiunea 1.5 mm2 pentru lumină și 2.5 mm2 pentru prize de utilizare generală și tensiunea
nominală minimă de 1.0 kV in conformitate cu normele in vigoare.
Secțiunea conductoarelor pe circuitele de forță a fost determinata prin calcul astfel
încât sa se respecte pierderile de tensiune impuse de normative.
In cadrul tablourilor distribuția energiei electrice se va face de pe bara principală pe
bare secundare special destinate unor tipuri de consumatori, după cum urmează:
 TE1
- Iluminat
- Echipamente frigorifice
- Echipamente termoventilații (HVAC)

 TE2
- Tehnologie

Golurile pentru trecerea cablurilor prin planșee, pardoseli sau pereți, inclusiv cele
prevăzute pentru extinderi vor fi etanșate în vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii
fumului sau a gazelor. Limita de rezistență la foc a elementelor de etanșare a golurilor
trebuie să fie cel puțin egală cu cea a elementului străbătut. In mod obligatoriu golurile de
trecere a cablurilor sau a canalelor de cabluri prin planșee, pardoseli, pereți sau grinzi nu
trebuie sa afecteze integritatea structurii de rezistenta.
Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un
de minim 1.0kV.
 Consumatori alimentați din sursa de putere neîntreruptibilă (UPS)
Receptorii “asigurați” care necesită alimentare neîntreruptă în cazul unor pauze în
alimentarea cu energie electrică din rețeaua furnizorului (casa de marcat) vor fi racordați
în tabloul TUPS alimentat din cele 2 UPS-uri de cate 6kVA prevăzute și amplasate lângă
acesta.
Tablou electric de distribuție TU (amplasat in biroul șefului de magazin):
- format din 2 sectoare, fiecare sector fiind alimentat prin intermediul cate unui UPS
monofazat de 6 kVA ;
- se echipează conform schemei monofilare din documentație.
- carcasa tablourilor, tip cofret, montaj aparent, cu grad de protecție minim IP54.
- aparatura (la fel ca și în alte locații similare), va fi de tip MOELLER, ABB,
Schneider, Schrack, General Electric, Eaton, etc.
- protecția la suprasarcina și la scurtcircuit se asigura cu întrerupătoare automate și
disjunctoare. Sunt prevăzute sisteme diferențiale de 30 mA pe circuitele de prize și
forță.
- cablarea tablourilor se va realiza cu conductoare flexibile.
- se vor marca cu etichete ce nu pot fi șterse, atât aparatele din tablouri cât și
circuitele electrice

 Instalația de iluminat
Instalația de iluminat interior din cadrul spațiului comercial este proiectata pentru
corpuri de iluminat cu LED din producția firmei PHILIPS, în funcție de destinația
încăperii în care se instalează și respectându-se nivelurile de iluminare impuse de către
normativele în vigoare. Lămpile vor fi complet echipate conform instrucțiunilor

6/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

producătorului. În sala de vânzare ele se vor monta suspendat, pe sine trifazate de


alimentare.
S-a prevăzut iluminat de securitate pentru continuarea lucrului în încăperea biroului
șef magazin/paza și în camera în care se afla tabloul electric de distribuție TED.
Corpurile de iluminat din aceste încăperi sunt echipate si cu kit-uri de emergența de 3h.

Sistemul de iluminat în sala de vânzare se va comanda în două secvențe: în prima


secvență se va comanda cca. 30% din corpurile de iluminat și se va efectua din
apropierea ușii de acces, cu butonul i33%; cea de a doua secvență se va comanda din
biroul șefului de magazin cu butonul i66% și va pune în funcțiune cca. 66% din corpurile
de iluminat. Corpurile de iluminat montate deasupra casei de marcat vor fi comandate
de un întrerupător separat iC.
Iluminatul din celelalte spații (birouri, grupuri sanitare, etc.) se comandă local, cu
întreruptoare montate în spațiile respective sau cu senzori de mișcare amplasați pe
tavan.
Corpurile de iluminat montate la firma luminoasă vor fi comandate de o celulă
fotoelectrică și un ceas de comutare.
Circuitele pentru iluminat normal - se realizează cu cabluri cu conductoare de cupru cu
izolație cu întârziere la propagarea flăcării (tip CYYF), montate aparent pe paturi de
cabluri și protejate în tuburi de protecție în afara paturilor. Secțiunile sunt indicate în
planuri și scheme.
 Instalația de prize 230V ca si receptoare de forță
Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție. Amplasarea lor a ținut cont de
planul de mobilare realizat de către arhitect și de temele de proiect.
Prizele se montează, după caz, aparent pe pardoseala (sala de vânzări) si distanțat
fata de pardoseala finită, aparent sau îngropat la înălțimi de 0,2 m, 1,1 m, 2,3 m și pe
paturile de cabluri în sala de vânzări și în anexele tehnice (conform specificațiilor din
planuri).
În birouri, vestiare, sala de mese, sala de vânzări și în zona recepție, prizele bipolare
cu contact de nul vor fi în construcție normala. În spații tehnice și depozite prizele vor fi în
construcție etanșă.
În cazul dispunerii mai multor prize una lângă alta se recomandă utilizarea unei rame
comune. Distribuția circuitelor de prize se va realiza cu conductoare tip CYYF 3x2.5 mm 2.
Traseele pentru circuitele de prize și racorduri electrice sunt comune cu cele pentru
iluminatul artificial.
Circuitele de distribuție secundara se montează:
- aparent pe paturi de cabluri;
- protejate în tuburi de protecție (montaj îngropat sau aparent), plinte sau gulote,
in restul cazurilor.
- în zona de vânzări, coborârile de la barele capsulate la rafturi (gondole) se
protejează în țevi metalice.
- Legăturile (pentru derivații/ racordări) se vor executa numai în doze, cu cleme
de legătura.
Se va prevedea un cablu de comandă (sincronizare) vitrine frigorifice remote, care
funcționează conform programării prealabile a centralei frigorifice. Programarea centralei
frigorifice se va face de către personal specializat.
Paturile de cabluri se vor monta suspendat de elementele de construcție, deasupra
nivelului corpurilor de iluminat.

7/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Paturile de cabluri vor fi din tablă perforată zincată (tip OBO BATERMMANN sau
similar) sau din sârmă zincată (CABLOFIL sau similar), cu înălțimi de 50/54 mm și lățimi
de 100, 200 sau 300mm, conform indicațiilor din planuri.
Se va asigura continuitatea electrică a paturilor de cabluri precum și legarea acestora
la pământ.
La montajul aparent se vor utiliza:
- tuburi rigide și tuburi flexibile din PVC (tip IPEY) ;
- plinte (pentru protecție cabluri) și gulote (pentru montaj aparataj electric – prize)
din PVC ;
- țevi metalice cromate (coborâri la standuri în sala de vânzări).
La montajul îngropat se vor utiliza :
- tuburi rigide din PVC.
Materialele se aleg de antreprenor, în funcție de propria tehnologie, cu respectarea
indicațiilor din Normativul I 7-2011.
Toate echipamente de forță sunt alimentate cu cabluri tip CYYF, secțiunea și numărul
de conductoare fiind indicate atât în schema tablourilor general, cat și în breviarul de
calcul al tablourilor general. Automatizarea și legăturile interioare între echipamente sunt
realizate de către furnizorul de echipamente.
Circuitele (forță, iluminat, prize) sunt protejate la scurtcircuit și la suprasarcină cu
întreruptoare automate monopolare sau tripolare după caz (vezi schemele monofilare).

 Instalații electrice pentru receptori cu regim de funcționare special


a. Alimentare în caz de avarie
Sunt receptorii care necesită asigurarea temporară a alimentarii cu energie electrică în
caz de întrerupere accidentală a alimentării normale.
Circuitele electrice pentru alimentarea receptorilor speciali se alimentează de la
sectoarele U1 și U2 din tabloul TU (alimentate prin intermediul a 2 UPS-uri - UPS1,
respectiv UPS2).
- calculatoare (case de marcat, recepție marfă, birouri) racordate la prize de curent
2P+T;
- cantare electronice racordate la prize de curent 2P+T;
- echipamente curenți slabi (centrala semnalizare incendiu, centrala antiefracție,
rack) racordate la prize 2P+T;
- porți control;

b. Alimentare în caz de incendiu


In aceasta categorie sunt tratați receptorii cu rol de securitate la incendiu ;
- iluminat de siguranță - de evacuare;
 Circuitele pentru iluminat de securitate pentru evacuare și împotriva panicii
se realizează cu cabluri cu conductoare de cupru cu izolație cu întârziere
la propagarea flăcării (tip CYYF) – corpurile de iluminat sunt de tip
luminoblocuri, echipate cu kit de emergenta de 3h;
- centrala de semnalizare incendii - Circuitul de alimentare al ECS se realizează
de preferință cu cabluri cu conductoare de cupru cu izolație rezistentă la foc 30’
(tip Schrack (N)HXH E180/E30 KERAM 3x2.5 sau similar), dar se pot folosi și
cabluri cu întârziere la propagarea flăcării tip CYYF.
Notă : Centrala de semnalizare incendiu este dotată cu sursă proprie de energie,
asigurând autonomia în funcționare a instalației timp de 48 ore in condiții normale

8/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

(stare de veghe, stand by) și 30 minute în condiții de alarmă generală de incendiu.


 Instalația de protecție împotriva șocurilor electrice
Protecția la șocuri electrice se realizează prin:
- Legarea parților metalice (corpuri de iluminat, carcasele motoarelor, carcasa centralei
frigorifice) ce accidental ar putea ajunge sub tensiune la conductorul de protecție PE
- Pe toate circuitele de iluminat și pe cele de prize care prezinta un pericol ridicat în
exploatare s-au prevăzut protecții diferențiale de 30mA, pentru a evita eventualele
puneri sub tensiune în cazul unui defect de izolație.
Legătura principala între barele de legare la pământ a tablourilor electrice de distribuție
și platbanda de împământare din zona BMPT-urilor se realizează prin al 5-lea conductor al
cablurilor de alimentare CYABY-F 5x25mm2.
Priza de pământ a imobilului este comună cu cea a instalației de paratrăsnet si are
valoarea maximă de 1 Ohm. Acest aspect se va verifica de electricieni autorizați care vor
emite un buletin de măsurare.
Legarea suplimentara la pământ - se va realiza legarea obligatorie la pământ a
maselor ce pot intra accidental sub tensiune (carcasele metalice a tablourilor electrice,
ale echipamentelor, ale motoarelor electrice, a stelajelor metalice ale ușilor, a capetelor
paturilor de cabluri etc). Legăturile suplimentare se vor realiza cu conductor multifilar
sau trese din cupru.

 Instalația de protecție împotriva trăsnetului


Clădirea dispune de o instalație de paratrăsnet proprie, conform normativului I7/2011
și nu face obiectul prezentului proiect.

B4. Instalații gaze


Nu este cazul.

Instalații sanitare (apă-canal)


Apa va fi preluată din rețeaua de alimentare cu apă rece potabilă, existentă, ce
alimentează imobilul. În camera de pubele, cartoane și polietilenă din zona de anexe se
va monta un contor de apă cu diametrul de “ ∅1”, prevăzut cu filtru tip sită. Înainte și după
contor se vor monta robineți de închidere “∅1”.
Apele uzate menajere din spațiul comercial, vor fi deversate gravitațional în
rețeaua de canalizare menajeră existentă a imobilului. Preluarea apelor uzate menajere
și a apelor rezultate din condens se va face prin tronsoanele existente de canalizare
menajera și vor fi deversate gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare a
imobilului. În situația în care la execuție după demolarea rețelelor de canalizare existente
se va constata ca racordurile existente sunt nefuncționale, se vor înlocui acestea pana la
porțiuni ce sunt funcționale.
Apele meteorice sunt preluate integral de pluvialele existente ale imobilului.
Sursa de apă a magazinului va fi rețeaua de alimentare cu apă a imobilului, ce este
alimentată de la rețeaua orășeneasca de apă potabilă. Presiunea necesară, conform
breviarului de calcul Hnec.= 22 mCA va fi asigurată de rețeaua publică.
Pentru necesarul de apă caldă au fost prevăzute două boilere electrice, ambele cu
volumul 100 litri, unul montat în sala de vânzare și unul în grupul sanitar din zona de
anexe. Cele 2 boilere vor fi prevăzute cu reductor de presiune, supapa de siguranță, filtre
tip Y și magnetic, conform indicațiilor producătorului.
Trecerea conductelor prin planșee, pereți și fundații se va face numai prin golurile
sau tuburile de protecție cu acordul proiectantului de structura.

9/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Golurile pentru trecerea instalațiilor sanitare prin planșee, pardoseli sau pereți,
inclusiv cele prevăzute pentru extinderi vor fi etanșate în vederea evitării propagării
flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistență la foc a elementelor de
etanșare a golurilor trebuie să fie cel puțin egală cu cea a elementului străbătut. În mod
obligatoriu golurile de trecere a instalațiilor sanitare prin planșee, pardoseli, pereți sau
grinzi nu trebuie sa afecteze integritatea structurii de rezistență.

Instalații de încălzire; ventilare - climatizare


Climatizarea Magazinului se face cu un sistem format din 4 unități exterioare și 8
unități interioare de aer condiționat produse de firmă Mitsubishi. Unitățile exterioare
alimentează 3 dintre ele cate doua unități tip PEAD-RP60JAL(Q), iar cea de-a 4
alimentează o unitate interioară tip PEAD-RP125JAL(Q).
Unitățile exterioare sunt montate pe fațadele laterale ale magazinului. Toate
unitățile de climatizare vor fi montate pe postamente metalice special construite,
respectându-se toate specificațiile producătorului.
Toate cele 7 unități interioare de aer condiționat pentru sala de vânzare, sunt
montate aparent la plafonul salii de vânzare. Pe aspirațiile unităților interne din sala de
vânzare se vor prevedea filtre de aer.
Instalațiile de ventilație mecanică sunt dimensionate pentru a realiza schimburile de
aer normate pentru fiecare încăpere, în funcție de destinația acesteia.
Separat în sala de vânzare este prevăzută o hota ce va deservi rotisorul electric și o
hotă ce va deservi friteuza.
Hotele prevăzute pentru preluarea mirosului de la rotisorul electric și de la friteuză
vor avea dimensiunile de 1.1m x 1.1m, vor fi din inox și vor fi prevăzute cu filtre pentru
grăsime.
Coșul de evacuare va fi confecționat din materiale C1 (CA2a), cu rezistenta la foc
egala cu rezistenta elementelor străpunse si va depăși cu 1m aticul clădirii. Acesta va fi
amplasat pe fațada laterala a magazinului (ax C-6).
In camera pubelelor de pubele, cartoane si polietilena din zona de anexe se vor
prevedea 2 grile pentru realizarea desfumării prin tiraj natural organizat. Grilele vor trebui
sa aibă o suprafață aeraulica de minim 1% din suprafața întregii încăperi.
Toate aparatele de ventilare/climatizare vor primi comandă de oprire în caz de
incendiu.

2- RISCUL DE INCENDIU

10/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

A. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu

a). Densitatea sarcinii termice:


Pentru stabilirea densității sarcinii termice de incendiu, beneficiarul a furnizat date
cu privire la natura și cantitățile materialelor existente.
Determinarea densității sarcinii termice s-a efectuat conform SR 10903/2-2016,
având ca bază cantitățile și sortimentaţia materialelor combustibile existente, astfel:
n
SQ = ∑ Mi x Qi ( MJ)
i=1
unde, SQ = sarcina termică
Q i = puterea calorifică inferioară a unui material ( MJ/kg );
Mi = masa materialelor combustibile de același fel, aflate în spațiu luat în
considerare ( kg );
n = numărul materialelor de același fel
Densitatea sarcinii termice – qS – se determină cu relația:

qs = SQ : AS (MJ/m2)
Unde:
AS – suma ariilor pardoselilor încăperilor ce alcătuiesc spațiul luat în considerare în m 2.

Masele și puterile calorifice inferioare ale materialelor si produselor combustibile


fixe si mobile din încăpere, sunt următoarele:

P01 – Sala de vânzare - AS= 252.26 m²

Puterea
calorifica Sarcina
Nr. Masa
Materialul specifica termica
Crt. Mi(kg)
Qi SQ (MJ)
(MJ/kg)
1 hârtie, cartoane . 16.30 600.00 9780
2 ambalaj PVC rigid 21.80 400.00 8720
3 saci si pungi polietilena 35.50 300.00 10650
material lemnos-
mobilier, europaleți,
4 elemente decorative 19.25 2000.00 38500
faina si produse
5 panificație 16.75 180.00 3015
6 zahar 16.75 200.00 3350
7 ulei vegetal 38.70 250.00 9675
9 brânza 13.30 130.00 1729
10 cacao 20.75 220.00 4565
11 cafea 20.10 250.00 5025
12 carne grasă 26.35 800.00 21080
13 carne slabă 23.65 600.00 14190
14 cereale 14.25 130.00 1852.5
15 ciocolată 25.65 200.00 5130

11/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

16 grăsimi 39.70 250.00 9925


18 textile 20.95 230.00 4818.5
19 cabluri electrice si 35.3 500.00 17750
aparatura
alte materiale si produse
combustibile echivalent
19 lemn convențional 18.40 1500.00 27600
TOTAL 197355

qS = SQ : AS = 197355 MJ : 252.26 m2 = 782,34 MJ/m2


qS = 782,34 MJ/m2 < 840 MJ/m2

Conform prevederilor art. 2.1.2. din normativul P118/99, sala de vânzare se


încadrează în nivelul de risc mijlociu de incendiu.

P03 - Depozit - AS=16.98 mp

Puterea
calorifica
Nr. Cantitate Sarcina termica
Materialul specifica
Crt. (kg) (MJ)
(Qi)
MJ/kg
1 hârtie, cartoane etc. 16.30 25 407.5
2 ambalaj PVC rigid 21.80 45 981
saci si pungi
3 polietilenă 35.50 20 710
4 material lemnos 19.25 45 866.25
5 faină 16.75 40 670
6 zahăr 16.75 60 1005
7 ulei vegetal 38.70 30 1161
9 cafea 20.10 25 502.5
11 ciocolată 25.65 20 513
alte materiale si
produse
combustibile
echivalent lemn
12 convențional 18.4 300 5520
TOTAL 12336.25

qS = SQ : AS = 12336 MJ : 16.98 m2 = 726.50 MJ/m2


qS = 726.50 MJ/m2 < 840 MJ/m2

Conform prevederilor art. 2.1.2. din normativul P118/99 si a densității de sarcină


termică, depozitul se încadrează în nivelul de risc mijlociu de incendiu. În mod similar, se
poate stabili nivelul de risc mijlociu de incendiu și pentru celelalte spații de depozitare.
Conform manualului MP008-2000 si art 2.1.3. din normativul P 118/99, dupa
destinatie, biroul , sala de mese, grupurile sanitare, se încadrează în categoria spațiilor cu
risc mic de incendiu.

12/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

b). Clasele de reacție la foc:


Clasele de reacție la foc stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind
clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de
comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și
turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 aprilie 2005 cu modificările și
completările ulterioare, din reglementările tehnice specifice, precum și din caracteristicile
și proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate:
 elementele de construcție utilizate pentru închideri și compartimentări au clasa A1
sau A2-s1,d0 de reacție la foc, respectiv clasa C0 de combustibilitate;
 finisajele utilizate pentru pardoseli au clasele A1(FL), B(FL) sau C(FL) de reacție la
foc, respectiv clasele C0, C1 și C2 de combustibilitate.

c). Sursele potențiale de aprindere și împrejurările preliminare care pot


favoriza aprinderea, precum și timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.
Cunoașterea cauzelor care pot favoriza inițierea unui incendiu permite prevederea
și adoptarea unor măsuri adecvate de securitate la foc, referitoare atât la protecția
persoanelor, cât și la protejarea bunurilor materiale.
Cauzele generatoare de incendii pot fi:
 cauze naturale produse de fenomene naturale;
 cauze rezultate din utilizarea sau apariția unor energii care pot fi la originea
incendiilor, dacă:
- instalațiile electrice prezintă defecțiuni, sunt improvizate sau sunt
improprii spațiilor în care sunt amplasate;
- regulile de securitate privind separarea, depozitarea, ventilarea,
exploatarea etc. nu sunt corect aplicate sau sunt eludate.
 Cauze accidentale care sunt urmare a erorilor umane, rezultate din
necunoașterea, neglijența, imprudența ori nesupravegherea
corespunzătoare.
Având în vedere specificul activităților desfășurate, instalațiile și echipamentele
aferente spațiilor analizate, în cadrul locației pot fi luate în considerare următoarele surse
potențiale (posibile) de aprindere:
a) surse de aprindere cu flacără:
- flacără deschisă;
b) surse de natură electrică:
- arcuri și scântei electrice;
- scurtcircuite;
- electricitatea statică;
c) surse de aprindere de natură termică:
- obiecte supraîncălzite;
- efectul termic al curentului electric.

NOTĂ privind condițiile (împrejurările) preliminare:


În corelare cu sursele posibile de inițiere a unui incendiu, prezentate anterior,
condițiile (împrejurările) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea sunt:
- executarea de lucrări cu foc deschis fără respectarea regulilor și
măsurilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor;

13/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

- utilizarea și exploatarea instalațiilor și echipamentelor cu defecțiuni și/sau


improvizații și/sau de către personal necalificat corespunzător;
- suplimentarea receptorilor electrici care să conducă la suprasolicitarea
instalațiilor electrice;
- neasigurarea dispozitivelor de protecție a circuitelor electrice împotriva
supracurenților (de suprasarcină, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive
necalibrate corespunzător sau improvizate;
- lăsarea în funcțiune, nesupravegheate, a echipamentelor electrice,
electronice şi electrocasnice;
- fumatul în locuri cu pericol de incendiu;
- accident tehnic (avarie) urmat de incendiu;
- fenomene naturale (trăsnet, cutremur) urmate de incendiu;
- acțiune intenționată (arson).

C. Nivelul riscului de incendiu

Densitatea sarcinii Nivelul riscului de


Denumirea spațiului termice mobile incendiu
P01 SALA DE VANZARE qs < 840 Mj/m2 MIJLOCIU
CORIDOR RECEPTIE MIC
P02 MARFA qs < 420 Mj/m2
P03 DEPOZIT qs < 840 Mj/m2 MIJLOCIU
P04 DULAP REFRIGERARE qs < 840 Mj/m2 MIJLOCIU
P05 DULAP CONGELARE qs < 840 Mj/m2 MIJLOCIU
CAMERA PRODUSE qs < 840 Mj/m2 MIJLOCIU
P06 NECONFORME
CAMERA PUBELE SI MIJLOCIU
P07 CARTOANE qs < 840 Mj/m2
P08 CORIDOR CIRCULATII qs < 420 Mj/m2 MIC
P09 BIROU qs < 420 Mj/m2 MIC
CAMERA TABLOU MIC
P10 ELECTRIC qs < 420 Mj/m2
P11 VESTIAR F qs < 420 Mj/m2 MIC
P12 VESTIAR B qs < 420 Mj/m2 MIC
P13 SALA DE MASA qs < 420 Mj/m2 MIC
P14 GRUP SANITAR qs < 420 Mj/m2 MIC
CAMERA PRODUSE MIC
P15 CURATENIE qs < 420 Mj/m2
P16 CAMERA AMBALAJE qs < 840 Mj/m2 MIJLOCIU

Conform prevederilor art. 2.1.3. din normativul P118/99, ȋntrucȃt volumul spațiilor cu
risc mijlociu este mai mare de 30% din volumul magazinului, acesta se ȋncadrează ȋn
nivelul de risc mijlociu de incendiu.
Conform prevederilor art. 4.2.43. din normativul P118/99, spatiile comerciale sunt
considerate cu risc mare de incendiu.
Conform calculului densității sarcinii termice pentru magazinul Mega Image
„Târgoviște Micro 4”, s-a stabilit nivelul de risc mijlociu de incendiu.

14/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Funcție de această încadrare au fost stabilite măsurile necesare de limitare a


propagării incendiului.

3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu

3.1. Stabilitatea la foc


Stabilitatea la foc a construcției se analizează, potrivit Ordinul MAI nr. 163 din 2007
pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, în funcție de
următoarele elemente:

a). Rezistența la foc a principalelor elemente de construcție


Rezistența la foc a principalelor elemente de construcție:

 Stâlpi din beton armat, incombustibili: clasa C0/ A1 - R 120;


 Pereți exteriori neportanți din blocuri BCA cu grosimea de minim 25cm,
incombustibili: clasa C0/A1 - EI 240;
 Pereți interiori fără rol structural din zidărie de 10 cm, incombustibili: clasa
C0/A1 - EI 180;
 Pereți interiori neportanți de compartimentare din gipscarton: -clasa C0/A1
sau A2-s1,d0 - rezistenți la foc minim EI 60, si EI180;
 Pereți interiori fără rol structural din blocuri BCA de 20 cm, incombustibili:
clasa C0/A1- EI 320;
 Grinzi din beton armat: clasa C0/A1 - R 45;
 Planșeu peste parter din beton armat, grosime > 12cm: clasa C0/ A1 - REI
120;

b). Nivelul de stabilitate la foc/gradul de rezistență la foc a construcției


Conform avizului de securitate la incendiu construcția a fost incadrata în gradul II
rezistență la foc.
Prin intervențiile efectuate în spațiul supus analizei nu se diminuează performanța
la foc (clasa de reacție la foc și rezistența la foc) a elementelor de construcție astfel încât
construcția își menține gradul II de rezistență la foc.
Se asigură corelarea între destinație, numărul de niveluri, aria construită la sol,
gradul de rezistență la foc conform tabel. 3.2.4. din Normativul P118/ 99.
În urma evaluării factorilor care concură la aprecierea stabilității la foc a construcției
(gradul de rezistență la foc al construcției, comportarea la foc și rezistența la foc a
principalelor elemente de rezistență ale construcției), se apreciază ca bună stabilitatea
acestei construcții la acțiunea focului.

3.2. Limitarea apariției și propagării focului și fumului în interiorul construcției

a). Elementele de construcție de separare a compartimentelor de incendiu si


de protecție a golurilor funcționale din acestea

15/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Imobilul din care face parte spațiul comercial este parte dintr-un compartiment de
incendiu,comasat cu alături de cele două corpuri învecinate, drept pentru care nu s-a
impus realizarea unor separări interioare prin elemente antifoc ..

b). Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului


Prin conformarea clădirii s-a asigurat limitarea propagării incendiilor atât în interior cât și
pe fațadă, astfel:
 încăperea tabloului de distribuție este separată de restul spațiilor prin pereți clasa
C0/A2 s1 d0, rezistenți la foc EI 180, planseu din beton armat clasa C0/A1-REI 120
iar golul de comunicare este protejat cu ușă rezistentă la foc EI 90-C;
 planșeul din beton armat ce desparte spațiul magazinului de etajul superior are
grosimea de minimum 12cm si rezistenta la foc REI 120
 fata de cele 2 clădiri învecinate ce fac parte din același compartiment de incendiu,
la nivelul parter, s-au prevăzut elemente despărțitoare din materiale C0/A1 sub
forma pereților fără goluri sau ferestre.
 ghenele pentru conducte și cabluri, la trecerea prin pereți vor avea închise spațiile
dintre conducte sau cabluri, cu elemente de clasa C0/A1 sau A2-s1,d0 și rezistențe
la foc echivalente elementului străpuns;
 spatiile pentru depozitare au suprafețe mai mici de 36 m 2 si astfel nu necesita
masuri speciale de evacuare a fumului in caz de incendiu;
 peretii camerei pentru pubele vor fi realizati din gips carton clasa C0/A2s1d0- EI 60,
planseu din beton armat C0/A1-REI 120 , iar golul de acces va fi protejat cu usa EI2
30-C, echipata cu dispozitiv de autoinchidere conform art. 2.3.15 din normativul
P118/99.
 compartimentarea încăperii, în care este amplasată centrala de semnalizare a
incendiilor va fi realizată din pereți clasa C0/A1-REI 240 , A2s1d0 EI 60, planseu
din beton armat C0/A1-REI 120, golul de acces, fiind protejat cu ușa de acces EI
30-C, echipată cu dispozitiv de autoînchidere, conform art. 3.9.2.6. din normativul
P118/3-2015.

c). Sisteme de evacuare a fumului și după caz a gazelor fierbinți


Evacuarea fumului din camera pubele, cartoane și polietilenă din zona de anexe se
asigură prin tiraj natural organizat, astfel:
• introducerea aerului de compensare se face prin grila permanent deschisă
amplasată în peretele exterior la partea inferioară a încăperii. Suprafața grilei este mai
mare de 1% din aria încăperii.
• evacuarea fumului se face prin grila permanent deschisă amplasată în
peretele exterior în treimea superioară a încăperii. Suprafața grilei este mai mare de 1%
din aria încăperii.
Conform art. 1.2.48 din normativul P118/99 sala de vânzare nu se încadrează în
categoria sălilor aglomerate, nefiind astfel obligatorie asigurarea sistemelor pentru
desfumare.
Conform art. 2.3.46 si 3.5.2. din normativul P118/99, pentru spatiile de depozitare
cu suprafețe mai mici de 36mp nu este obligatorie asigurarea evacuării fumului și gazelor
fierbinți.
d). Instalarea de bariere contra fumului (UEF)
Nu este cazul.

e). Sisteme și instalații de detectare, semnalizare și stingere a incendiului

16/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.


În conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a
construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ
P118/3-2015, nu este obligatorie echiparea magazinului Mega Image “Brâncoveanu Micro
4” cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.
Pentru asigurarea unor măsuri suplimentare, la cererea beneficiarului magazinul
va fi prevăzut cu instalație de detectare și semnalizare a incendiilor, conform proiectului de
specialitate.

Instalații de limitare și stingere incendiu


În conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a
construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013, nu este
obligatorie echiparea magazinului Mega Image “Brâncoveanu Micro 4” cu instalații de
stingere a incendiilor.

f). Măsurile de protecție la foc pentru instalațiile de ventilare-climatizare


(canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc, etc.)
Conductele de ventilare care alcătuiesc sistemul de ventilare din sala de vânzare vor fi
încercate conform SR EN 1366-1 și vor fi clasificate potrivit SR EN 13501-3.
Pe tubulaturile de evacuare aer viciat din camera tablourilor electric de distribuție și
din cea de produse neconforme se vor monta clapete rezistente la foc EI=EI perete.

g). Măsurile constructive pentru fațade pentru împiedicarea propagării focului


la părțile adiacente ale aceleași clădiri
Conform scenariului de securitate la incendiu pentru care s-a emis avizul pentru
securitate la incendiu nr. 37/14/SU-DB din 07.05.2014, s-au prevazut separari de minimum
1.20m, clasa C0, etanse la foc minimum 30 minute intre vitrari.

3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăți


a).Distanțe de siguranță
Sunt asigurate distantele minime de siguranță dintre clădiri, conform prevederilor
tab. 2.2.2. din normativul P118/99. Cea mai apropiată clădire conform planului de situație
este un bloc de locuințe amplasat pe latura de Nord la distanța de 11 m.

b). Măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fațade și pe


acoperiș (performanta la foc exterior a acoperișului)
Limitarea propagării unui incendiu pe fațade se asigură prin interpunerea în plan
vertical și orizontal între suprafețele vitrate a zonelor pline realizate din materiale
incombustibile. În conformitate cu prevederile din P118/99, pentru întârzierea propagării
incendiilor prin exteriorul construcției zonele vitrate se separă pe verticală prin zone pline
cu înălțimea de cel puțin 1,20 m, etanșe la foc minimum 30 minute.
Limitarea propagarii incendiului pe acoperis, se asigura prin planseul din beton
armat peste mansarda.

c). După caz, măsuri de protecție activă


Nu este cazul.

17/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

3.4. Evacuarea utilizatorilor


A. Căi de evacuare a persoanelor în caz de incendiu
a). Alcătuiri constructive și protecția golurilor
Coridoarele ce constituie cai de evacuare sunt realizate din pereți incombustibili
rezistenți la foc 1 ora,( A1-EI 60), iar golurile sunt protejate cu uși pline.
Peretii de compartimentare dintre sala de vânzare si anexe sunt realizati din placi
de gipscarton, clasa C0/A2s1d0 -EI60, iar golurile de comunicare sunt protejate cu uși
pline, conform tabel 3.4.4. din normativul P118/99.

b). Măsuri pentru asigurarea controlului fumului (prevederea de instalații de


presurizare și alte sisteme de control al fumului)
Nu este cazul.
c). Tipul scărilor – forma și modul de dispunere a treptelor
Nu este cazul.
d). Geometria căilor de evacuare
Înălțimea minimă pentru căile de evacuare este de minimum 2.05 m, fiind astfel
respectate prevederile art. 2.6.68. din P118/99. Sensul de deschidere al ușilor de pe
traseul de evacuare se face în sensul evacuării persoanelor spre exterior.
e). Timpi (lungimile) de evacuare
La stabilirea/determinarea timpului de evacuare lungimii căii de evacuare, s-au avut
in vedere următoarele:
- destinația spațiului comercial
- gradul II de rezistență la foc al cladirii
- art. 2.6.69. din P118/99
- art. 2.6.70. din P118/99
Lungime proiectată
Spațiul Lungimea admisă - metri
(metri)

Sala de Maxim 22.66 m într-o singură 42 m în două direcții diferite


vânzare direcție. (conform tabel 4.2.40 din P118-99)
Maxim 31.20 m în două 42 m în două direcții diferite
Zona anexe 2
direcții. (conform tabel 4.2.40 din P118-99)
Maxim 6.37 m într-o singură 21 m într-o singura direcție
Zona anexe 1
direcție. (conform tabel 4.2.40 din P118-99)
În toate zonele magazinului nu se depaseste lungimea maxima admisă pentru
evacuarea utilizatorilor.
f). Număr de fluxuri de evacuare
Numărul necesar de fluxuri de evacuare este dat de relația:
F= N : C
unde:
N = numărul de persoane ce trebuie să treacă prin calea de evacuare, conform art.
2.6.55. din normativul indicativ P118/99.
C = capacitatea normată a unui flux care în conformitate cu prevederile art. 4.2.39.
din normativul P118/99 este de 70 de persoane.
Având în vedere faptul că numărul maxim de utilizatori pentru magazinul Mega Image
„Brancoveanu Micro 4” este de 171, rezultă:
F = 171:70 = 3 fluxuri.

18/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Evacuarea persoanelor din sala de vânzare si a personalului din zona anexelor 2


este asigurată în două direcții, prin două uși glisant/pivotante cu sistem antipanică, având
deschidere în sensul de evacuare, care asigură trecerea a câte două fluxuri fiecare.
Evacuarea personalului din zona anexe 1 se asigura intr-o directie, printr-o ușă
pivotanta în două canaturi, cu deschidere către exterior spre parcare, ce asigură trecerea
a cel puțin unui flux.
g). Existența iluminatului de siguranță
În conformitate cu prevederile art. 7.23.2. din Normativul pentru proiectarea,
execuția și exploatarea instalațiilor aferente clădirilor, indicativ I7 – 2011, precum și SR EN
1838 și SR 12294, magazinul este prevăzut cu instalații electrice pentru iluminat de
securitate pentru evacuarea utilizatorilor, împotriva panicii și pentru continuarea lucrului în
încăperea centralei de semnalizare a incendiilor.
Spațiul comercial va fi prevăzut cu iluminat de siguranță pentru evacuare realizat
cu corpuri de iluminat, fiecare echipat cu acumulator NiCd inclus, autonomie 3h, de tip
nepermanent, echipate cu montaje electronice care asigură încărcarea acumulatorilor în
prezența tensiunii și alimentarea de la acumulatori în cazul absenței tensiunii rețelei,
având pictograme specifice. Corpurile de iluminat se montează la cote sub cele ale
iluminatului general, pentru a indica direcțiile si pozițiile ușilor de evacuare.
Unul din corpurile de iluminat din încăperea centralei de semnalizare a incendiilor
va fi echipat cu kit de emergenta de 3h pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru
continuarea lucrului, conform normativului I7, art. 7.23.5.
h). Prevederea de dispozitive de siguranță la uși
Dispozitive de autoînchidere la ușile rezistente la foc se prevăd .
i). Timpul de siguranță a căilor de evacuare și după caz a refugiilor
Nu este cazul.
j). Marcarea căilor de evacuare
Corpurile de iluminat (iluminat de siguranță pentru evacuare) pentru evacuarea din
spațiul magazinului respectă recomandările din SR EN 1838, SR EN 60598-2-22 și tipurile
de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR EN ISO 7010 și
amendamentele acestuia. Prin dimensionarea făcută s-a urmărit evacuarea tuturor
persoanelor în siguranță, în timpul cel mai scurt, în exterior, la nivelul terenului.

B. Măsuri pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități,


bolnavilor și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de
incendiu (dacă este cazul)
Nu este cazul.

C. Asigurarea condițiilor de salvare a persoanelor, a animalelor și evacuarea


bunurilor pe timpul intervenției
La nivelul întregii clădiri sunt realizate două case de scări ce constituie căi de
evacuare și de intervenție pentru salvarea persoanelor și pentru stingerea incendiilor.
Întrucât fațada clădirii este cu zone vitrate și terase deschise, salvarea persoanelor
se poate realiza și cu ajutorul autoscărilor din dotarea pompierilor militari.
Asigurarea condițiilor pentru salvarea animalelor – nu este cazul.
Evacuarea bunurilor pe timpul intervenției se poate face în spațiul liber adiacent
clădirii.

3.5. Securitatea forțelor de intervenție

19/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

A. Amenajări pentru accesul forțelor de intervenție in clădire si incintă, pentru


autospeciale și pentru ascensoarele de incendiu
Accesul forțelor de intervenție în interiorul clădirii se realizează pe ușile de acces
practicate în pereții exteriori la nivelul parterului.
Mijloacele de intervenție ale pompierilor au acces din str. Constantin Brâncoveanu
pe latura de Sud a clădirii și prin str. Diaconu Coresi și parcarea amenajată pe teren la
latura de Nord.

B. Caracteristici tehnice și funcționale ale acceselor carosabile și ale căilor de


intervenție ale autospecialelor (numărul de accese, dimensiuni/gabarite, trasee,
realizare si marcare)
a). Numărul de accese
Prin geometria clădirii din care face parte spațiul studiat, modul de amplasare și
căile de circulație carosabile, sunt create condițiile de accesibilitate a utilajelor mobile de
pompieri pe minimum două laturi.
Marcarea căilor exterioare de acces și circulație - nu fac obiectul acestui scenariu.
b). Dimensiuni / gabarite
Căile de acces sunt dimensionate conform prevederilor Regulamentului general de
urbanism, a tuturor normelor tehnice încât să reziste la circulația pentru trafic greu (peste
30 tone) și au o lățime care să permită trecerea autospecialelor (mai mare de 3,80 m).
c). Trasee
Autospecialele de intervenție se vor deplasa pe drumuri publice până la adresa
operatorului economic.
d). Realizare și marcare
Nu este cazul.

C. Ascensoare de pompieri ( intervenție in caz de incendiu )


Nu este cazul.
a). Tipul, numărul și caracteristicile acestora
Nu este cazul.
b). Amplasarea și posibilitățile de acces, sursa de alimentare cu energie
electrică de rezervă
Nu este cazul.
c). Timpul de siguranță a ascensoarelor de pompieri
Nu este cazul.

D. Asigurarea condițiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea


bunurilor pe timpul intervenției
La nivelul întregii clădiri sunt realizate căi de evacuare si de intervenție pentru
salvarea persoanelor și pentru stingerea incendiilor.
Asigurarea condițiilor de salvare a animalelor – nu este cazul.
Evacuarea bunurilor pe timpul intervenției se poate face în spațiul liber din afara
clădirii.

4 – Echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

20/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

A. Nivelul de echipare și dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva


incendiilor
În conformitate cu prevederile specifice legale în vigoare, Normativului de siguranță
la foc a construcțiilor, indicativ P118 – 99, „Normativului privind securitatea la incendiu a
construcțiilor, Partea a –II-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013 și Normativului
privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare,
semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2015, s-a avut în vedere următoarea dotare.

B. Dotare cu instalație de detectare și semnalizare a incendiilor


În conformitate cu prevederile art. 3.3.1(1).litera c) din Normativul privind
securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare
și avertizare, indicativ P118/3-2015 pentru acest tip de amenajare nu este obligatorie
echiparea cu instalație de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor întrucât aria
construită este mai mica de 600 m2 și magazinul se dezvoltă pe un singur nivel.
La cererea beneficiarului, ca măsură suplimentară pentru îmbunătățirea măsurilor
de securitate la incendiu magazinul este echipat cu instalație de detectare – semnalizare
incendii, conform proiectului de specialitate.
Conform proiectului de specialitate, magazinul a fost prevăzut cu instalație
automata de semnalizare a incendiilor, compusă din detectoare de fum și/sau temperatură
și declanșatoare manuale adresabile, cu acoperire totală.
Centrala de semnalizare incendii va fi amplasată în încăperea cu destinația de
birou P09, care respecta prevederile art. 3.9.2. din normativul P118/3-2015. Tabloul
electric este conceput astfel încât în cazul în care centrala de semnalizare incendiu (ECS)
detectează un incendiu, aceasta va comanda întreruperea alimentarii cu energie electrica
a barei de alimentare a consumatorilor HVAC.
Sistemul pentru detecția și semnalizarea incendiilor va fi alcătuit dintr-o centrală
programabilă adresabilă ce va fi montată în camera cu destinația de birou pază din zona
de anexe. În această încăpere se va asigura iluminat de securitate pentru continuarea
lucrului timp de 3h prin echiparea corpurilor de iluminat respective cu kit-uri de emergență
cu capacitatea de 3h.
Sistemul va avea în componență următoarele echipamente:
 centrala pentru detecție și semnalizare incendii, adresabilă 1 bucla de detecție
 detectoare de fum optice, adresabile;
 butoane manuale de alarmare, adresabile;
 acumulatori pentru asigurarea autonomiei în funcționare;
 sirene interioare;
 sirene exterioare;
Funcțiile sistemului sunt:
 detecție rapida a începuturilor de incendiu;
 afișarea zonei de detecție aflate în alarmă;
 autotestare a echipamentului central și a detectorilor;
 semnalizarea acustică la nivelul întregii clădiri;
 semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de alarmare.
Echipamentele de detecție și avertizare vor fi etichetate atât conform buclei pe care
sunt montate, dar și conform adresei individuale.
Toate echipamentele și componentele ce formează sistemul trebuie să fie conforme
cu norma europeana EN 54.
Se vor amplasa butoane de incendiu pe toate căile de evacuare.
Obiectivul va fi echipat cu sirene interioare si exterioare.

21/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Se va prevedea un detector adresabil de fum la partea superioara a puțului de lift din


zona de anexe.
Circuitul de alimentare al centralei de semnalizare incendiu (ECS) se va realiza cu
cabluri cu conductoare de cupru cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F sau
rezistente la foc 30’, tip NHXH.
Centrala de semnalizare incendiu este dotată cu sursă proprie de energie, asigurând
autonomia în funcționare a instalației timp de 48 ore în condiții normale (stare de veghe,
stand by) și 30 minute în condiții de alarmă general de incendiu. Sistemul este prevăzut cu
2 acumulatori de 12V/ 7 Ah.
Alegerea tipului de detector pentru fiecare zonă supravegheată s-a făcut ținând cont
de următoarele criterii:
 dezvoltarea incendiului:
o pentru zonele in care posibilele incendii sunt cu dezvoltare limitată (emisie
de fum, putina căldură, puține flăcări) se vor utiliza detectoare de fum optice;
 înălțimea încăperii;
 suprafața încăperii;
 condițiile de mediu.
Numărul detectoarelor a rezultat din geometria spațiului (suprafață, înălțime, forma
tavanului).

Amplasarea detectoarelor va respecta următoarele distanțe limită:


 distanța dintre detectoare și pereți nu trebuie să fie mai mică decât 0,5m.
Impunerea acestei distante are ca scop evitarea blocării circularii aerului;
 distanța dintre detectoare și grilele de ventilație nu trebuie să fie mai mică decât
0,5m;
 distanța dintre detectoare şi bunurile materiale depozitate în încăpere nu trebuie
să fie mai mică decât 0,5m;
 detectoarele se montează direct pe tavanul fals sau direct pe tavanul pe
structura ușoară (sub care este montat tavanul fals);
 butoanele de semnalizare se montează în locuri vizibile și ușor accesibile (lângă
uși, în casa scării, pe căile de acces și de evacuare la fiecare nivel, pe pereți
sau pe stâlpi) la 1,5m deasupra pardoselii.

Soluțiile tehnologice pentru realizarea instalațiilor electrice trebuie să corespundă cel


puțin următoarelor cerințe:
 minime de calitate, prevăzute în normele naționale și internaționale;
 de calitate explicite și implicite ale clienților;
 economice;
 privind durata de realizare a lucrărilor.

1.1. Realizarea cablării sistemului


Materialele și tehnologiile de montaj utilizate trebuie să fie cele mai adecvate pentru
construcția unor astfel de sisteme.

22/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

1.2. Cablurile electrice ale instalației de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu se


vor poza pe trasee distincte și separate față de cele de joasă și/sau medie tensiune.
Distanta fata de circuitele cu frecventa de 50 Hz și tensiune de pana la 1000Vca va fi de
minim 25cm. Instalația de avertizare incendiu va fi realizată cu conductoare și cabluri de
cupru de tip JE-H(ST)H E90/FE180 2x2x0.8mmp, pentru buclele de semnalizare si pentru
sirenele de interior. Pozarea cablurilor se va face prin tuburi ignifuge si canale de cabluri
protejate la foc.
Pe fațadele clădirii se vor monta sirene de incendiu, cu grad de protecție adecvat
montării în exterior. Sirenele exterioare sunt alimentate cu cablu cu întârziere la
propagarea flăcării, de tip CYY-F 3x2.5mmp. Fiecare sirena exterioara este dotată cu
acumulator propriu. Sirenele de interior sunt alimentate din centrala de semnalizare
incendiu.
Toate materialele folosite în procesul de execuție a sistemului trebuie sa fie însoțite
de certificate de calitate.
Alimentarea cu energie electrică a centralei de detecție și semnalizare a incendiilor se
face din tabloul UPS, fiind alimentat înaintea întreruptorului general al acestuia.
Alimentarea centralei pentru detecție și semnalizare incendiu se va face cu un cablu
rezistent la foc minim 30 min (NHXH) sau cu întârziere la propagarea flăcării (CYY-F).

C. Instalații și dispozitive de limitare și stingere


În conformitate cu ,, Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a –II-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013, nu este obligatorie
echiparea magazinului Mega Image „Brâncoveanu Micro 4” cu instalații de stingere a
incendiilor, întrucât suprafața construită și desfășurată este mai mică de 600mp,
magazinul se desfășoară pe un nivel și densitatea sarcinii termice rezultata din calcul este
sub 840Mj/mp.

D. Dotarea cu stingătoare
Spațiul este dotat cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare).
a. Tipul și caracteristicile de stingere asigurate:
Se utilizează stingătoare portative cu pulbere de 6kg, tip P6 adecvate claselor de
incendiu A, B și C.
b. Numărul și modul de amplasare
Se asigură un stingător portabil cu pulbere de 6kg, tip P6 la 200mp, conform
prevederilor OMAI 163/2007, astfel:
• 2 bucăți P6 sala de vânzare;
• 1 bucată P6 anexe 1;
 1 bucată P6 anexe 2;
• 1 bucată P6 de rezervă.
Stingătoarele de incendiu portative se amplasează vizibil, în locurile prevăzute prin
reglementările tehnice, astfel încât sa se asigure accesul ușor atunci când se impune
folosirea acestora în scopul pentru care sunt destinate.
Amplasarea se face pe pardoseala încăperii sau pe pereți, în suporturi speciale, în
funcție de instrucțiunile producătorului.
Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distantelor și înălțimii de
montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeței protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m față de cele mai importante focare de incendiu
din clasele A si B;
b) maximum 1,4 m înălțime față de pardoseală.

23/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

Stingătoarele de incendiu portative sunt ușor accesibile personalului și sunt


menținute în bună stare de funcționare, executându-se periodic verificările prevăzute de
producător și de legislația în vigoare.

5 - Condiții specifice pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu


a). Surse de alimentare cu apă, substanțele de stingere și rezervele asigurate
Stingerea eventualelor incendii se va realiza de la rețeaua orășenească de hidranți
stradali. Pentru asigurarea altor surse de alimentare cu apă, substanțele de stingere și
rezervele asigurate - nu este cazul.

b). Poziționarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze și după


caz, alte utilități
Magazinul este racordat la utilitățile clădirii (alimentare cu apă și energie electrică).
Tabloul electric de distribuție este amplasat separat într-o încăpere special amenajată
(P10 - Camera tablou electric).

c). Date privind serviciul privat pentru situații de urgență, conform criteriilor
de performanță
În conformitate cu prevederile art. 3.10.5. si 3.10.6. din normativul P118/99 si art. 7
alin. (1), lit. e.) din OMAI nr 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații
de urgenta, republicat, spațiul în care își desfășoară activitatea operatorul economic nu se
încadrează în categoria acelora pentru care este obligatorie constituirea serviciului privat
pentru situații de urgență.

d). Zonele, încăperile, spațiile în care se găsesc substanțele si materialele


periculoase și pentru care sunt necesare produse și echipamente speciale (se
precizează inclusiv cantitățile respective și starea în care se află), precum și tipul
echipamentului individual de protecție a personalului.
Nu este cazul.

6 - Măsuri tehnico-organizatorice

A. Condițiile și măsurile necesar a fi luate


Nu este cazul.

B. Modul de încadrare a construcției sau amenajării în nivelurile de performanță prevăzute


de reglementările tehnice
Avându-se în vedere măsurile tehnice de protecție împotriva incendiilor stabilite prin
documentație se consideră îndeplinite cerințele și nivelurile de performanță stabilite privind
securitatea la incendiu a construcției.

C. Recomandări
Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor se va asigura de către utilizatorii
construcției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor cu modificările și completările ulterioare, a Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul MAI nr. 163/2007, precum și a celorlalte
reglementări tehnice specifice:

24/25
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Magazin MEGA IMAGE BRANCOVEANU MICRO 4; Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr.54A, parter, jud. Dâmbovița

- verificarea periodică a instalațiilor și dotărilor aferente construcției cf. legislației în


vigoare;
- asigurarea în permanentă a căilor de acces interioare și exterioare libere și
practicabile, indiferent de anotimp în vederea facilitării intervenției în caz de incendiu;
- întocmirea planului de intervenție și avizarea acestuia de către unitatea teritorială de
pompieri militari;
- instruirea personalului de la locul de muncă se va face cu respectarea strictă a
prevederilor legale în vigoare;
- organizarea echipelor de intervenție;
- întocmirea și afișarea organizării apărării împotriva incendiilor și planului de evacuare;
- elaborarea actelor de autoritate referitoare la organizarea activității de apărare
împotriva incendiilor.

Scenariul de securitate la incendiu își pierde valabilitatea atunci când nu mai corespunde
situației pentru care a fost întocmit.

Întocmit, octombrie 2017

Arhitectură:
Arh. Elena Ștefănescu-Marcu..................................

Instalații sanitare, termoventilații, electrice, detectare și semnalizare incendiu:


ing. Adrian Călin...................................................

25/25