Sunteți pe pagina 1din 13

Tema 1 : “Aspecte generale privind auditul intern “

1. Definiti auditul intern.


Auditul intern reprezinta o activitate interdependenta si obiectiva , care ofera entitatii
asigurarea unui grad de control aupra operatiunilor , o indrumeaza in ceea ce priveste
imbunatatirea operatiunilor si contribuie la adaugarea unui plus valoare a acestora , ajuta
entitatea in atingerea obiectivelor , evaluind printr-o abordare sistematica si metodica ,
procesele de management al riscurilor de control si de guvernare a institutiei , cu propuneri de
consolidare a eficacitatii lor .
2. Descrieti esenta si caracteristicile de baza ale auditului intern .
Organizarea functiei de audit intern in cadrul entitatilor impune luarea in consideratie a
urmatoarelor caracteristici:
- universalitatea : trebuie inteleasa in raport de aria de aplicabilitate, scopul, rolul si
profesionismul persoanelor implicate in realizarea acestei functii;
- independent : trebuie sa aiba o gandire neincorsetata, fara idei preconcepute, ca de
exemplu: „totul merge foarte bine sau totul merge foarte prost”.
- periodicitatea : este o functie permanenta in cadrul entitatii, dar este si o functie periodica
pentru cei auditati. Frecventa auditurilor va fi determinata de activitatea de evaluare a
riscurilor. Astfel, auditorii interni pot audita o entitate 8-12 saptamani si apoi sa revina dupa o
perioada de 2-3 ani, in functie de riscurile care apar.
3.Explicati ce reprezinta misiunea unitatii de audit intern .
Misiunea unitatii de audit intern – reprezinta subdiviziune organizaţională, funcţional
independentă, cu o arie de aplicabilitate bine determinată ,din cadrul entităţii publice abilitată
să efectueze auditul intern.
4. Enumerati tipurile de audit intern si caracteristicile distinctive ale acestora .
- auditul de sistem : reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control
intern , cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic , eficace si eficint , pentru
identificarea deficientelor si formarea de recomandari pentru corectarea acestora .
- auditul performantei : examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor
si sarcinilor entitatii sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele
sunt conforme cu obiectivele .
- auditul de regularitate : reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe
seama fondurilor sau a patrimoniului , sub aspectul respectarii ansamblului principiilor ,
regulilor procedural si metodologice care le sunt aplicate .
5. Numiti tipurile de misiuni de audit intern .
- misiunile de asigurare : reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate
în scopul de a furniza structurilor centrale, structurilor şi forţelor subordonate acestora din
Ministerul Apărării Naţionale o evaluare independentă a proceselor de management al
riscurilor, de control şi de guvernanţă . Misiunile de asigurare pot fi:
a) misiuni de audit de regularitate;
b) misiuni de audit al performanţei;
c) misiuni de audit de sistem.
- misiunile de consiliere : reprezintă activitatea desfăşurată de auditorii interni menită să
adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale, fără ca auditorii interni să-şi asume responsabilităţi manageriale. Cuprind
următoarele tipuri de misiuni:
a) consultanţa : având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea
normală a proceselor în cadrul structurilor centrale, structurilor şi forţelor subordonate
acestora din Ministerul Apărării Naţional, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor,
prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora;
b) facilitarea înţelegerii: destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea
în profunzime a funcţionării unui sistem, standard, sau prevedere normativă, necesare
personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;
c) formarea şi perfecţionarea profesională : destinată furnizării cunoştinţelor teoretice şi
practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul
intern/managerial prin organizarea de cursuri şi seminarii. În cadrul procesului de
implementare şi dezvoltare a auditului intern.
- misiunile de evaluare a activităţilor de audit public intern : presupune realizarea de
verificări periodice, cel puţin o dată la 5 ani, în condiţii de independenţă, în scopul examinării cu
obiectivitate a activităţii de audit public intern desfăşurată în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale, din punct de vedere al conformităţii şi performanţei.
6. Ce reprezinta ciclul auditului intern .
Ciclul auditului intern consta in patru etape : stabilirea strategiei de audit intern ; exercitarea
lucrarilor misiunii de audit intern ; prezentarea si elaborarea rapoartelor de audit intern ;
evaluarea actiunilor conducerii privind implementarea rezultatelor auditului.
7.Care sunt etapele si subetapele ciclului auditului intern.
a) Planificarea strategica si anuala :
- Evaluarea riscurilor
- Evaluarea necesitatilor de resurse
- Determinarea prioritatilor anuale
- Identificarea titlurilor misiunilor de audit
b) Realizarea misiunii
- Planificarea misiunii
- Desfasurarea sedintei de deschidere
- Lucrul in teren
- Elaborarea constatarilor si recomandarilor preliminare
- Desfasurarea sedintei de finalizare a lucrului in teren
c) Raportarea rezultatelor misiunii de audit
- Elaborarea proiectului Raportului de audit :
*constatarile de audit
*recomandarile de audit
*concluziile
- Raspunsul unitatii auditate
- Raspunsul managerului entitatii publice
- Elaborarea planului de actiuni privind implementarea recomandarilor
d) Urmarirea implementarii recomandarilor
- Informatii verbale
- Chestionar in forma scrisa
-Verificarea ulterioara
- Audit ulterior
8.Dezvaluiti principiile esentiale ale activitatii de audit intern.
- transparenţă şi răspundere,
- economicitate,
- eficienţă şi eficacitate,
- legalitate şi echitate,
- etică şi integritate în activitatea entităţii publice.
9. Dati notiunea controlului financiar public intern .
Control financiar public intern – sistem general şi consolidat instituit în sectorul public, avînd
scopul de a promova gestionarea entităţilor publice conform principiilor bunei guvernări.
10. Enumerati actele normative care reglementeaza auditul intern .
- Standardele nationale ;
- Normele metodologice de aplicare a standardelor;
-Codul deontologic;
- Carta de audit intern.
11. Care este rolul normelor metodologice in exercitarea auditului intern .
Normele metodologice explica si ofera comentarii la cerintele standardelor ( detalii ,
comentarii ).
12. Comentati deosebirile intre auditul intern si auditul extern .
Auditul intern si auditul extern sunt activitati care se completeaza reciproc, de care beneficiaza
in mod deosebit practicienii si care sunt reglementate de standardele profesionale ale celor
doua categorii de auditori, astfel:
- Auditul intern reprezinta un sprijin pentru auditul extern, deoarece acolo unde exista functia
de audit intern, auditorul extern este in mod natural inclinat sa porneasca in auditare de la
constatarile si recomandarile auditului intern si astfel sa aprecieze calitatea regularitatii,
sinceritatii si imaginii fidele a conturilor care ii sunt prezentate. In practica, poate chiar sa
foloseasca anumite lucrari ale auditului intern pentru a-si sustine demonstratia sau pentru a-si
formula opinia.
- Auditul extern reprezinta un suport pentru auditul intern, avand in vedere ca acolo unde un
profesionist si-a exercitat meseria, avem un control mai bun si un element profesional de
comparatie. Auditorul intern poate ajunge sa profite de pe urma unor lucrari ale auditului
extern pentru a-si formula recomandarile si a-si sustine concluziile.
Tema 2 : “Planificarea activitatii unitatii de audit intern “
1.Precizati scopul urmarit la planificarea auditului intern .
Scopul planificarii consta in determinarea prioritatilor unitatii de audit intern.

2. Comentati cele doua nivele de planificare a activitatii unitatii de audit intern .


- Planificarea generala : sunt elaborate planurile strategice ( cuprinde perioada de 3 ani )
si anuale ( cuprinde anul calendaristic );
- Planificarea detliata : se elaboreaza programelor de lucru al misiunilor de audit intern cu
stabilirea principalelor lucrari de audit necesare de realizat.
3.Ce principii se aplica la elaborarea planurilor de audit intern .
- Principiul completitudinii
- Principiul prudentei
- Principiul oportunitatii
4.Care sunt etapele procesului de planificare a activitatii de audit intern.
-Etapa de cercetare a obiectivelor entitatii
-Etapa de analiza a sistemelor si proceselor in cadrul entitatii
-Etapa de elaborare a planului strategic de audit intern
5.Divizati sistemele si procesele pe categorii si tipuri , formulati exemple.

Sisteme Exemple de sisteme


Corporative -planificarea activitatilor generale ale entitatii
Financiare -atragerea capitatului
-rambursarea capitalului
De suport -recrutarea personalului
-promovarea personalului
Informationale -manageriale
-contabile
Procese Exemple de procese
Operationale -aprovizionare cu material,marfuri
-producere,prestare a serviciilor
-livrare a produselor finite si marfurilor
De decontare -decontarea cu furnizorii si clientii
-decontarea cu personalul si titularii de avans
-decontarea cu bugetul
Contabile -elaborarea si dezvaluirii politicilor contabile
-elaborarea si aprobarea bugetului de venituri
-elaborarea situatiilor financiare
6.Expuneti continutul principal al planului strategic al activitatii de audit intern .
Planul strategic contine un rezumat al principalelor decizii de planificare , este succinct si evita
utilizarea terminologiei de audit , care ar putea induce in eroare utilizarii si include doar
principalele domenii de activitate pentru formarea unei opinii generale privind orientarea
activitatilor de audit intern.
7.Cum se aplica rationamentul profesional la determinarea frecventei misiunilor de audit.
Aplicarea unui raționament profesional la determinarea frecventei misiunilor de audit pornește
de la principii bine conturate care oferă o libertate mai mare auditorilor de a își pune în aplicare
experiența, cunoștințele, capacitățile și abilitățile dobândite de-a lungul carierei .
8.Descrieti esenta obiectivului auditului intern referitor la aprecierea sistemului de control
intern.
Obiectivul auditului intern consta in asigurarea obiectivă și consilierea, destinate să
îmbunătățească sistemele și activitățile entității; sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entității
printr-o abordare sistematică și metodică, prin care se evaluează și se îmbunătățește
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor
administrării.
9.Explicati factorii in functie de care se apreciaza riscurile la elaborarea planului strategic.
a) Materialitatea: constituie ponderea sistemului sau procesului precum a
veniturilor,cheltuielilor,activelor in raport cu bugetul annual al entitatii.
b) Mediul de control: se detremina in functie de iesecurile sau fraudele din trecut .
c) Sensibilitatea: este factorul care reflecta relatiile cu mediul extern
d) Preocuparile conducerii : exprima interesul manifestat de administratiaentitatii in raport
cu problemele externe.
10.Comentati metodologia de evaluare a factorilor de risc la determinarea frecventei
auditului.
a) Materialitatea :
- mai putin de 1 % se evalueaza cu 0 puncte;
- ponderea de 5-10% se evalueaza cu 2 puncte;
- ponderea de 25-50% se evalueaza cu 3 puncte;
- peste 75% se evalueaza cu 5 puncte.
b) Mediul de control :
- bun se evalueaza cu 0 puncte;
-relativ bun se evalueaza cu 3 puncte;
-ineficient se evalueaza cu 5 puncte.
c) Sensibilitatea:
-are contacte minime cu mediul extern se evalueaza cu 0 puncte;
-exista anumite complicatii cu mediul extern se evalueaza cu 3 puncte ;
- probleme majore de ordin juridic se evalueaza cu 5 puncte.
d) Preocuparile conducerii:
-rol redus in activitatea entitatii se evalueaza cu 0 puncte;
-rol major in activitatea entitatii se evalueaza cu 5 puncte.
11.Ce resurse sunt necesare pentru realizarea planului strategic al activitatii de audit intern .

 Costuri directe : reprezinta costurile necesare pentru examinarea fiecarui sitem si care
depend de dimensiunea si complexitatea entitatii.
 Costuri indirecte :include resursele financiare pentru planificarea generala a auditului si
gestionarea efectiva a unitatii de audit intern.
12.Dati definitia planului anual al activitatii unitatii de audit intern .
Planul anual este parte a planului strategic si cuprinde misiunile pentru anul calendaristic.
Contine scopul si durata misiunii de audit , prevede alocarea resurselor pentru exercitarea
lucrarilor de audit.
Tema 3 :”Misiuni de audit intern “
1.Precizati scopul si obiectivele misiunii de audit intern .
Scopul misiunii de audit intern este de a acorda consultant si asigurari privind eficacitatea
sistemului de management financiar si control , contribuind la obtinerea plusvalorii si oferind
recomandari pentru imbunatatirea acestuia.
Obiectivele misiunii de audit sunt :

 Promovarea normelor in interiorul entitatii;


 Asigurarea unui management eficace al activitatii entitatii si asumarii raspunderii;
 Comunicarea informatiilor cu privire la riscuri si controale in interiorul entitatii;
 Coordonarea activitatilor si comunicarea informatiilor catre managerul entitatii ,
managerii operationali, auditori externi .
2.Ce criterii pot fi aplicate la clasificarea misiunilor de audit intern .

 Din puct de vedere al obiectivului misiunii :


- misiune de asigurare
-misiune de consiliere

 In dependenta de aria de aplicabilitate :


-misiune de sistem
-misiune de performanta
-misiune de regularitate.
3.Definiti scopul fiecarui tip de misiune de audit intern .
Misiune de asigurare : evaluarea proceselor de management al riscurilor , de control sau de
guvernare a entitatii.
Misiune de consiliere : sporirea valorii procesului de administrare a entitatii prin oferire de
recomandari si consultatii.
Misiune de sistem : stabilirea eficientei si eficacitatii sistemului de management si control
intern.
Misiune de performanta : aprecierea rezultatelor obtinute comparative cu cele propuse.
Misiune de regularitate : examinarea respectarii legislatiei in vigoare si politticilor interne ale
entitatii.
4.Expuneti continutul programului misiunii de audit intern.
Programul misiunii de audit intern este un document intern de lucru in care se detalieaza
lucrarile si sarcinile pe fiecare membru al exhipei misiunii ce urmeaza a fi infaptuite.

5.Ce rol are ordinul privind efectuarea misiunii de audit intern la etapa respective.
Ordinul privind ofectuarea misiunii de audit intern : are rolul de a informa pe cei auditati cu
privire la perioada exercitarii auditului , component echipei de audit , obligatiunea de a oferi
accesul liber la sursele de informative, termenii de prezentare a proiectului si variantei finale a
raportului de audit intern .
6.Care activitati de initiere a misiunii preced procedure de programare a misiunii de audit
intern.

 Declararea incompatibilitatilor de catre membrii echipei misiunii;


 Notificarea privind declansarea misiunii de audit intern;
 Colectarea si prelucrarea informatiilor;
 Elaborarea listei centralizatoare a obiectivelor auditabile.
7.Explicati scopul notificarii unitatii auditate privind declansarea misiunii de audit intern .
Scopul efectuarii acestei notificari este de a permite unitatii de audit intern sa intreprinda
masurile necesare pentru asigurarea derularii in conditii corespunzatoare a lucrarilor misiunii
de audit intern.
8.Comentati rolul procedurii de colectare si prelucrare a informatiilor la etapa initierii misiunii
de audit intern .
Procedura are rolul de colectare si prelucrare a informatiilor care presupune : analiza cadrului
normative ce reglementeaza unitatea auditata; cunoasterea activitatilor unitatii
auditatestudiind organigrama,regulamente de functionare, fise ale posturilor ,procedurilor
scrise; examinarea factorilor succeptibili de a impiedica buna desfasurare a misiunii;
identificarea punctelor cheie ale funtionarii unitatii auditate si ale sistemelor sale de control ,
pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe; studierea constatarilor semnificative si a
recomandarilor din rapoartele de audit precedente;evaluarea riscurilor cu incidenta
semnificativa; identificarea surselor potentiale de informatii care ar putea fi folosite ca probe de
audit.
9.Descrieti continutul listei centralizatoare a obiectivelor auditabile , formulate exemple de
riscuri semnificative.
Lista centralizatoare a obiectivelor auditabile : se precizeaza riscurile semnificative cu care se
confrunta obiectul auditat si scorul fiecarui factor de risc care se evalueaza tinind cont de
conditiile si controalele interne ce trebuie respectate pentru realizarea operatiunilor aferente
acestui proces.
Riscuri semnificative :
- aprovizionari neautorizate ,inutile,la preturi mari, de calitate joasa;
- rebuturi,servicii si lucrari necalitative,produse finite necomandate , costuri exaggerate;
- livrari cu intirziere , returnari, discconturi neautorizate.
10.Numiti principalele lucrari de audit intern la etapa derularii misiunii in teren.

 Colectarea probelor de audit


- testarea de conformitate
-testarea substantial
 Analiza si evaluarea informatiilor
-analiza probelor
-constatarea iregularitatilor
 Documentarea lucrarilor
-intocmirea testelor de audit
-perfectarea fiselor de birou
11.Care este importanta fisei de identificare si analiza a problemelor la prezentarea
rezultatelor lucrarilor misiunii de audit intern.
In aceasta fisa sunt iinscrise constatarile facute , cauzele si consecintele lor, precum si
recomandarile transmise celor auditati. In fisa se documenteaza deficientele referitoare la
procedurile si controalele interne depistate la audit.
12.Cum va proceda auditorul intern in cazul depistarii unor iregularitati.
Auditorul va intocmi formularul de constatare si raportare a iregularitatilor.La intocmirea
acestor formulare este necesar sa se precizeze : iregularitatea constatata de auditorul intern;
legea, regulamentul , politica sau procedura ce a fost incalcata ; natura si marimea cheltuielii in
cazurile unde nu s-a efectuat nici o plata; sumele care ar fi fost platite in mod gresit daca
iregularitatea nu ar fi fost descoperita; suma totala si distribuirea sa intre diferitele surse de
finantare; perioada intimpul careia sau momentul in care iregularitatea a fost comisa; practicile
folosite in comiterea iregularitatii; consecintele financiarel; suspendarea platilor si posibilitatile
de recuperare a mijloacelor banesti; data si sursa primelor informatii ce au condus la
suspiciunea ca iregularitate s-a produs.
Tema 4 : “ Raportarea rezultatelor auditului intern si monitorizarea
implementarii acestora “
1.Ce etape se parcurg la intocmirea proiectului raportului misiunii de audit intern .
-La prima etapa auditorul formuleza constatari si recomandari pe baza rezultatelor obtinute la
audit ;
-La a doua etapa constatarile si recomandarile sunt revizuite de conducatorul compartimentului
de audit intern.
2.Explicatii cerintele de formulare a constatarilor si recomandarilor de audit.
La formularea constatarilor de audit este necesar sa se descrie probele de audit , punctele slabe
ale controlului intern si riscurile cu care se confrunta obietul auditat.
La formularea recomandarilor de audit se tine cont de posibilitatea utilizarii anumitor
instrumente si mijloace , precum procedure , instructiuni , programe.
3.Comentati procedura privind elaborarea proiectului raportului misiunii de audit intern.
Auditorul :
-Redacteaza proiectul raportului misiunii de audit intern utilizind formatul standard al
raaportului de audit intern ;
-Indica pentru fiecare constatare din proiectul raportului misiunii de audit intern proba
corespunzatoare.
-Transmite supervizorului proiectul raportului misiunii de audit intern impreuna cu probele de
audit.
Supervizorul :
-Analizeaza proiectul raportului misiunii de audit si in caz de necessitate , formuleaza propuneri
de modificare ;
-Stabileste daca proiectul raportului misiunii de audit urmeaza sa fie transmise la
compartimmentul juridic pentru revizuire.
4.Care sunt elementele constatarii revizuite de catre supervisor.
-Situatia:se refeera la natura si dimensiunea constatarii
-Criteriul :stabileste legitimitatea constatarii prin identificarea referintei de evaluare
-Efectul : descrie impactul real sau potential al situatiei
-Cauza: precizeaza motivele ce stau la baza ei .

5.Dezvaluiti metodologia de revizuire a recomandarilor de audit.


- Recomandarea este realizabila daca la conceperea sistemului informational automat se va tine
cont de cerintele conducerii de a fi informata in mod operativ.
-Se propune angajarea unui program care sa elaboreze programe applicative pentru
automatizarea sistemului informational managerial
-Obtinerea situatiei doriite prin utilizarea mai eficienta a resurselor existente nu este posibila ,
fiindca entitatea nu dispunede un specialist cu calificarea necesara pentru implementarea
recomandarilor.
-Resursele suplimentare sunt necesare deoarece elaborarea si implementarea sistemului
informational managerial automatizat necesita implicarea specialistului , precum si instruirea
personalului entitatii.
6.Ce rol are procedura de revizuire a proiectului raportului misiunii de audit intern.
Procedura de revizuire a proiectului raportului misiunii de audit intern constituie un element
important al controlului calitatii in cadrul etapei de procesare a raportului misiunii de audit
intern.
7.Descrieti activitatile de finisare a raportului misiunii de audit intern.
-Informaarea unitatii auditate : are ca scop de a oferi posibilitatea acesteia sa formulize un
punct de vedere propriu asupra constatarilor si recomandarilor auditorilor interni , prezentate
in raportului misiunii de audit intern .
-Elaborarea planului de actiuni : pentru implementarea recomandarilor consta in stabilirea
actiunilor care vor fi implementare de catre unitatea auditata , de asemenea , fixarea
termenilor si persoanelor responsabile.
8.Comentati structura si continutul raportului de audit intern.
- Pagina de titlu si cuprinsul – reprezinta pagina care contine denumirea misiunii de audit intern
, cuprinsul lucrarilor si documentelor.
- Semnatura – raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori , pe
fiecare pagina a acesteia .
-Introducere – Date genele , cuprinsul lucrarilor si documentelor ; se precizeaza : a)tipul
misiunii de audit b)baza legala a misiunii de audit c) ordinul de serviciu d) echipa de auditori
e) structura auditata f) durata actiunii de auditare g) perioada auditata h) activitatea auditata
e) procesele auditate
-Constataari si recomandari : prezentarea constatarilor si recomandarilor trebuie efectuata in
mod complet , exact , obiectiv , si clar .
- Concluzii : este necesar de a se mentiona ca constatarile auditului intern se bazeaza pe probe
obtinute la auditare si care au fost aduse la cunostinta conducerii entitatii.
9.Argumentati rolul procedurii de finalizare a raportului de audit intern.

10.Care sunt prncipalele cerinte cu privire la monitorizarea implementarii recomandarilor de


audit.
Crearea unui system de monitorizare
Implementarea procesului de urmarire
Urmarirea evolutiei implementarii recomandarilor
11.Explicati cum va proceda auditorul la realizarea actiunilor de urmarire a constatarilor si
recomandarilor de audit .

12.Ce tehnici v aplica auditul intern in procesul de urmarire a implementarii recomandarilor


de audit.

S-ar putea să vă placă și