Sunteți pe pagina 1din 96

l

DE C

7 p a ş i p e n tru
s a lv a r e a s is te m u lu i
Blocarea calculatorului, Însoţită adesea şi de pierderea unui volum mare de date, este
Întotdeauna neplăcută. Necazul este că până şi o pană de curent poate fi de vină
pentru acest lucru. Iată un plan de bătaie pentru salvarea sistemului.

foarte uşor de înţeles de ce mulţi


utilizatori nu pot avea o atitudine cal
(ideală pentru o strategie de troubleshooting bine gândită) atunci când le-a "crăpat"
calculatorul. Întrebările sunt cu atât mai stringente, cu cât pierderile sunt mai importante:
când şi unde a fost realizat cel mai recent backup? Cum pot fi recuperate datele şi setările
definite de utilizator? Cum funcţionează procedura de restaurare a sistemului?
Atunci când se defectează harddisk-ul şi datele dispar dintr-un foc sau PC-ul nu mai vrea
să boot-eze (din motive aparent necunoscute), utilizatorii reacţionează în moduri diferite, şi
aceasta nu trebuie să ne mire. De la invocarea diferitelor divinităţi, până la pocnirea
monitorului, a carcasei sau a tastaturii, toate acestea sunt reacţii omeneşti oarecum de înţeles.
Ele nu vă ajută însă în nici un felIa remedierea "dezastrului". Potrivite aici sunt mai degrabă
alte comportamente şi abilităţi, precum
readucerea sistemului la cea mai recentă stare anterioară de funcţionare, recuperarea setărilor
preferate sau reinstalarea Windows-ului.

R e a d u c e r e a s is te m u lu i
la o s ta r e fu n c ţio n a la a n te r io a r a
Se poate întâmpla ca instalarea unui nou program (sau driver) să facă sistemul de operare
instabil, probabil din cauză că au fost suprascrise date importante sau pentru că anumite setări
necesare unei funcţionări line au fost modificate. Acesta este unul din cazurile când se
impune revenirea la o stare funcţională anterioară a sistemului de operare instalat. Programul
care vă ajută în acest sens este System Restore. El readuce sistemul la o stare anterioară, cu
menţiune a că documentele modificate de utilizator şi e-mail-urile nu se schimbă, ci rămân la
statusul actual.
XP realizează automat puncte de res-

The following calendar displays in bold aU of the dates that heve resto1e points avaUable. The Iist displays the
restore points !hat are avaRable for the selected date.
Possible types of restore points are: system checkpoints (scheduled restore Points aeated by your computer),
manual restore points (restore points creai:ed by you), and installation restore points (automatic restore points
created when c.nain programs are instaUed).
1. On this calendar, dick
il bold date. 2. On this list, dick a restore point.
SYSTEM RESTORE: În acest fel reveniţi la o stare anterioară funcţională a sistemului de operare.
_ nr.
I 2/2006

P l,a dn ea c t i u n e
Există scenarii diverse pentru pierderea telor şi blocarea sistemelor. Între timp, Windows XP a fost totuşi
dezvoltat de aşa manieră Încât pentru majoritatea problemelor există modalităţi de rezolvare care nu
implică un efort considerabil din partea utilizatorilor. În articolul de faţă vi se explică pe Îndelete ce şi
cum trebuie procedat În cel mai rău caz, de pildă la crash-ul harddisk-ului, sistemul trebuie reinstalat de
la zero. Realizarea de backup-uri la intervale regulate vă ajută Însă să recuperaţi o stare funcţională a
sistemului, aşa cum o cunoşteaţi la un moment anterior "dezastrului".
A s is te n tu l d e re s ta u ra re
După noua instalare, lansaţi backup-ul via Start-AII Programs-Accessories-Backup. Clic pe
Advanced Mode şi, În fereastra deschisă, selectaţi opţiunea Restore Wizard. Asistentul porneşte cu un
mesaj de Întâmpinare. În următoarea fereastră selectaţi fişierul de backup pe care vreţi să îl restauraţi,
după care faceţi clic pe Next, iar apoi pe Finish.
taurare la intervale regulate, desigur, dacă
nu cumva aţi dezactivat funcţia în fereastra
cu setările lui System Restore. Aşadar,
revenirea la starea funcţională anterioară nu
este o chestiune foarte complicată. Lansaţi
programul via Start-All Programs-
Accessories-System TooIs-System
Restore.
În partea stângă a ferestrei vă este oferit
link-ul System Restore Settings, iar în
partea dreaptă acţiunile de urmat. Apăsaţi pe
butonul Next. Selectaţi în fereastra deschisă
un punct de restaurare. Faceţi clic pe o dată
îngroşată şi, în dreapta, este afişat punctul
realizat de XP în ziua respectivă. Selectaţi
data dorită şi apăsaţi pe Next. XP adună
toate datele, le aduce la condiţiile dorite şi
reporneşte. La final, sistemul anunţă dacă
Windows-ul a putut fi restaurat corect.
Nu întotdeauna se întâmplă aşa, deoarece
readucerea sistemului la o stare anterioară
poate crea probleme. De exemplu, dacă
utilizaţi un antivirus care a detectat un virus
într-un fişier prezent într-unul din punctele
de restaurare şi, implicit, l-a şters, această
stare parţială nu poate fi restaurată. De
asemenea, restaurarea sistemului nu
funcţionează în cazul în care nu există
suficient spaţiu pe harddisk (minimul este de
200 MB).
R e p a ra r e a s is te m u lu i
În S a f e M o d e
Din când în când, calculatorul nu mai
porneşte decât în Safe Mode. Într-o astfel de
situaţie, deschideţi Help and Support Center
(Start-HeIp and Support). În stânga, faceţi
clic pe Performance and Maintenance, iar
apoi pe Using System Restore to undo
changes. În partea dreaptă a ferestrei
apăsaţi acum pe Run the System Restore
Wizard. Mai trebuie doar să stabiliţi un
punct de restaurare.
Atenţie: XP nu realizează puncte de resta-
R e s c rie r e c o n tro la ti U tiliz a r e a N T B a c k u p urare în Safe Mode. De aceea, nici o revenire
Dacă În ultima fereastră a asistentului Şi În XP Home Edition sunt posibile la o stare anterioară nu poate fi anulată. Se
faceţi clic pe Advanced, puteţi stabili unde să În egală măsură realizarea de backup-uri şi impune, prin urmare, să alegeţi o stare la un
fie rescrise datele din copia de siguranţă. Pe utilizarea Automated System Recovery. În moment de timp cât mai apropiat, în care
lângă Original Location, mai aveţi la dispoziţie acest caz trebuie să instalaţi În prealabil calculatorul încă funcţiona fără probleme.
două variante, şi anume Alternate Location, programul de backup, care nu există pe
respectiv Single Folder. Aceste metode sunt harddisk la instalarea standard a sistemului
utile atunci când nu doriţi să suprascrieţi de operare. Găsiţi installer-ul În directorul R e a c tiv a r e a
complet Windows-ul. Cu Alternate Location VALUEADD\ MSFT\NTBACKUP, pe CD-
stabiliţi ca directoarele şi fişierele din ul de setup. d r i v e r e lo r v e c h i
acestea să fie restaurate Într-o altă locaţie de Mai există o diferenţă importantă faţă de
Unul din neajunsurile care însoţesc uneori
pe harddisk. Structura de directoare se păs- versiunea Windows XP Professional: după
trează graţie acestei opţiuni şi toate directoa- instalarea lui NTBackup, recuperarea siste- restaurarea sistemului sunt driverele noi,
rele şi subdirectoarele sunt restaurate În lo- mului pare a funcţiona impecabil În timpul incorecte, deoarece este dificil să
caţia stabilită. backup-ului. Totuşi, este posibil ca
Cu ajutorul opţiunii Single Folder decideţi de recuperarea automată să nu poată fi rulată În
asemenea restaurarea directoarelor şi fişiere- caz de urgenţă, din cauză că ea nu era CHIP SPEC!.'\'- I nr. 2/2006
lor Într-un director anume. Totuşi, aici suportată la instalarea lui Windows XP
structura de directoare nu este preluată, Home Edition. În caz de necesitate, trebuie
fişierele şi directoarele restaurate fiind să instalaţi sistemul de operare manual şi
separate de restul datelor stocate pe HDD. abia apoi să lansaţi recuperarea automată de
pe mediul corespunzător.
~eeafW~

1 [:J ~'laintalnîng IIO U feO m puter


I o M anaging';Iourcom puter's perf orm ante
I o Keeplngyoursy:>tem5afe [JfreeJngupdlskspace
E l B ad<1ng upy ourdata
O U sing Sy stem R estore ta uncnooges
'1 de O C onservirq pow e.r on Y o\Jl' tOll'lputer
OSchedulirlgtasy.s
I [] ana
A dv an ced p erfo rm a:n ce m ain ten an ce too ls
O Fixlog perf orM ante and m aintenanc e problem
[] K eep
s in g V o u r cO ly tp U ter up tu d ate

II
I
L
Using System Restore to undo changes
flHaproblero:
A«.essingSystemRestore
D isk'5pacel$SU 6s
Pickatask:
C reate a R estore P o1n t

U ndo the last restoration

E xekJd e a n on -sy stem driv e or partitio n


C hange S /'S tem R es tO fa :rettings

R esUm e Sy sterll R estere m onitorîn9


li drN
of e D r partition
AllocatelMretflskspaceforarchivingRestorePoinl:s T urn an Sy stem R estore

[J f~~~~~~f~t§:~~~~~~~1~~~~};1
Turn off System Restore lRUl'I the System Restore Wizardl
R un S ys tem R es oore in safe m od e

A S IS T E N Acest
T: wizard vă este de ajutor atunci când Windows
X P nu mai porneşte decât În Safe Mode.

determinaţi din prima că un driver nou este responsabil pentru instabilitatea sistemului. Dacă aţi instalat ulterior şi alte programe, este prea
puţin practic să vă întoarceţi cu driverele până la punctul de restaurare.
În această situaţie mai există o soluţie: anularea exclusivă a instalării driverului. Pentru revenirea la o versiune mai veche, trebuie să fiţi
logat cu drepturi de administrator. În Control Pane1, accesaţi secţiunea Performance and Maintenance şi, cu un clic pe System, deschideţi
fereastra System Properties. Treceţi în registrul Hardware şi apăsaţi aici pe butonul Device Manager. Aici, faceţi un clic dreapta pe
dispozitivul suspect şi selectaţi opţiunea Properties din meniul contextual. Intraţi în registrul Driver şi apăsaţi pe butonul Roll Back Driver,
comanda restaurând o versiune mai veche a acestui driver.
S e le c ta r e a u ltim e i c o n fig u r a ţ ii fu n c ţio n a le

Este foarte enervantă situaţia când sistemul nu mai doreşte să pornească, în principiu după instalarea unui driver sau software nou ori din
motive aparent necunoscute. Nu disperaţi, deoarece există mai multe posibilităţi pentru reanimarea calculatorului.
Dacă o modificare recent realizată a cauzat blocarea, încărcaţi pur şi simplu ultima configuraţie funcţională a sistemului. Pentru aceasta,
apăsaţi la pornirea calculatorului tasta [F8], până când pe ecran
~ cC:c '._ I nr. 2/2006
apare meniul extins cu opţiunile de start. Cu ajutorul tastelor cu săgeţi, selectaţi aici opţiunea Last Known Good Configuration şi confirmaţi
alegerea apăsând tasta [Enter]. În acest fel, setările cheii de Registry HKLM\System \CurrentControlSet şi driverele active la cea mai recentă
stare funcţională a sistemului sunt restaurate cu succes.
În cazul în care lucrurile nu s-au rezolvat, porniţi sistemul în Safe Mode (conform indicaţiilor de pe punctul 3) şi, cu ajutorul System
Restore, lansaţi o stare anterioară funcţională. Dacă nici acest lucru nu dă roade, încercaţi consola de restaurare. Atenţie: doar utilizatorii
experimentaţi vor face acest lucru, deoarece există riscul să distrugeţi complet sistemul, iar aceasta cu doar câteva comenzi greşite.
Cu ajutorul consolei restauraţi drivere
D ig ita l S ig n e r:
defecte, fişiere şi servicii. De aici mai aveţi posibilitatea de a formata unităţi de disc, de a citi date existente pe harddisk-uri NTFS şi de a
scrie altele. Pentru a porni consola de restaurare, introduceţi CD-ul de instalare a sistemului de operare Windows XP. Lăsaţi programul de
setup să încarce mai întâi fişierele şi driverele. În fereastra de întâmpinare apăsaţi tasta [R] pentru a lansa consola. Selectaţi mai întâi
instalarea de Windows la care doriţi să vă logaţi. Aceasta este, de regulă, una singură. Prin urmare, introduceţi ,,1", precum şi parola de
administrator, pentru a ajunge în directorul C:\Windows, prin intermediul ferestrei de comandă.
Din consola de restaurare puteţi activa sau dezactiva drivere şi servicii. De asemenea, aveţi posibilitatea de a retransfera fişiere şterse de
pe CD-ul de setup pe calculator. Mai mult, la probleme cu iniţializarea harddisk-ului, puteţi scrie un nou sector de boot, respectiv un Master
Boot Record. Citiţi în oglinda "Comenzi în consola de restaurare" care sunt comenzile de care aveţi nevoie. Comanda "he1p" vă arată sintaxa
corectă şi parametrul pentru fiecare comandă a consolei de restaurare. Cu "exit" închideţi consola după restaurare şi reporniţi calculatorul.
R e a n im a r e a a u to m a tă a c o m p u te r u lu i
Dacă operaţiunile realizate în consola de restaurare nu au succes, încă nu este totul pierdut, cel puţin sub Windows XP Professional. De ajutor
în acest sens poate fi restaurarea automată a sistemului, care permite repararea semnăturilor, volume-
M ic ro s o ft W in o o w s H a rd w a re C o m p a tib ility P u b l

T o v ie w d e ta ils a b o u t th e d riv e r file s .


U R d a te D riv e r ...
T o u p d a te th e d riv e r fo r th is d e v ic e .
B o II B a c k D riv e r j
It th e d e v ic e fa ils a n e r u p d a tin g th e d riv e r, ro ll b a c k to th e p re v ÎO u s ly in s ta lle d d riv e r.
1 !n in s ta ll
T o u n in s ta ll th e d riv e r (A d v a n c e d ).
DRIVERE VECHI: Când un driver nou face probleme, Înlocuiţi-I cu o versiune mai veche.

lor şi partiţiilor harddisk - urilor şi a altor unităţi necesare pentru pornirea sistemului. Prin urmare, este lansat un Windows mai suplu şi este restaurată
o instalare preexistentă. O condiţie obligatorie: să fi realizat deja aşa-numitul Automated System Recovery.
O restaurare automată a sistemului constă, printre multe altele, într-o stare a sistemului salvată şi serviciile de sistem existente. În plus, este
realizat un fişier cu informaţiile referitoare la harddisk-urile disponibile pentru sistemul de operare şi despre executarea unei restaurări. Realizaţi
I un System Recovery în programul de backup al lui Windows. Pentru aceasta, parcurgeţi succesiunea Start-All Programs-Accessories-System
Tools-Backup. În fereastra deschisă faceţi clic pe link - ul Advanced Mode şi selectaţi acum Automated System Recovery Wizard. Urmaţi
paşii acestui asistent şi veţi realiza o recuperare automată a sistemului.
I La acest Automated System Recovery aveţi acces prin intermediul tastei [F2], pe care o apăsaţi imediat ce, la instalare, pe ecran apare primul
I text. Vi se solicită introducerea unei dischete pentru recuperarea automată şi apăsaţi tasta [Enter]. Urmaţi procedura pentru recuperarea siste-
mului .
Şi utilizatorii de Windows XP Home Edition pot utiliza Automated system Recovery (vezi oglinda "Plan de acţiune" de la pagina 6).
u tiliz a r e a c o n s o le i d e r e s t a u r a r e
Cum trebuie utilizată consola de restaurare aţi putut citi la punctul 4 al acestui plan de salvare a sistemului. Comenzile necesare vă sunt oferite în
oglinda din dreapta.

R e in s ta la r e c o m p le tă p e n tr u W in d o w s
Atunci când toate măsurile de salvare eşuează, vă mai rămâne doar varianta reinstalării complete a sistemului de operare - iar efortul necesar nu este
deloc de neglijat. Instalaţi mai întâi sistemul de operare şi apoi toate aplicaţiile, la final venind rândul fişierelor pe care, sperăm noi, le-aţi securizat
anterior cu ajutorul unui program de backup.

» Com enzi În consola de restaurare


,,.. a ttrib ' ••• b atext.
tc h
' ••• b o o tcstandard
fg
' • •• c sau
d ••• c h d sk

preună cu pal'alTletlru ' ••• c ls


••• c o p y
"" . d esau
l
••• d ir
.,.. d is a b serviciu
le de ' ••• d isk pa rt
o Conserv ing pow er on Y Qur com puter
E l S c h e du U ng ta sk s
O Adv anced perform ance
and maintenance toob;:
O Fixing performance aod malntenance
p rob lefl'l$E l Keepî ng y eur com puter up to date
o . M aintam ing}laur com puter
o M anag ing your eom puter's perform []ance
Keeping yaur system safe

o Freeing up disk spateI!IB ac k J n g u p . yoduar ta


O U slng Svstem R estore to undo changes
SeeAtso

RecQvery CQnsQle Qverview


If safe mode and other startup options do not wor' method is recommended anly if you are an advan locate problem drivers and files. In addÎtion~ you Cons:ole.
Usiog the Recovery Console, you can enable and an a local drive (incJuding drives formatted to usa The Recovery Consola is particularlv us-eful if yau floppy disk or CD~ROM to your hard drive) or if yo your computer from starting properiy.
There are two ways ta start the Recovery Console
· If you are unable ta start yaur
computer J YOU c,
· As an alternativei ;rOti can ins-taU the Recovery case you are unable to restart Window$. YOti ca the Ilst of avaiiable operating systems 0 1 " startu
1

Arter you start theRecovary Console you will hav


you have a dual-boQJ; or multiDle~boot system) an password.
The conso!e provides commands you can use ta d directory or viewing a directory) and more powerfl acces!> Help for the commands in the Recovery Co command prompt.
For informatiOl'l Oh starti:ng ahd u$itll,;l
the RecoveryOnea yo\.1 are runniniJ the Recovery Console" you helpat the command prompt,
CHIP SPECIJ\I_ I nr. 2/2006
ŞI E
SO

W in d o Xw Psr e a n im a
Se poate Întâmpla Într-o fracţiune de secundă ca Windows-ul să sucombe Într-un ecran albastru sau să nu mai
pornească defel. Iată câteva sfaturi pentru verificarea eventualelor surse de erori hardware şi software.

ai pot fi salvate datele în cazul în l o v e s l t i g a r e h ÎI!a rBd IlO'l aSr e de Celsius, în timp ce harddisk-urile îşi
care sistemul de operare nu mai poate fi ating limitele maxime în jurul valorii de 55
pornit sau se blochează cu regularitate? Pentru a exclude eventualele defecţiuni grade Celsius.
Pentru a putea răspunde acestei întrebări se hardware de pe lista surselor de erori,
cere mai întâi un bun plan pentru apăsaţi la pornirea calculatorului tasta
descoperirea cauzelor problemelor sub [Del], pentru a intra în BIOS.
Windows. Abia apoi puteţi trece la RAM-ul poate fi testat în egală măsură în
rezolvarea acestora. Plecăm de la investi- BIOS: setaţi opţiunea Quick Power an Self
garea hardware-ului în BIOS şi terminăm Test (Award), respectiv Quick Baat (AMI),
cu consola de restaurare a lui Windows XP. Mergeţi aici la PC Health Sta tus (Award), pe Disabled şi ieşiţi din BIOS cu ajutorul
De cele mai multe ori, partiţiile de sis- respectiv la H/W Monitor (AMI) şi veţi tastei [FIO ].Calculatorul va realiza la pornire
tem deteriorate pot fi restaurate complet. vedea temperaturile din carcasă, listate testul de memorie şi, dacă sunt anunţate
Desigur, garanţie totală nu putem oferi în pentru componentele sensibile la căldură. defecţiuni ale acesteia, verificaţi dacă
acest sens, iar aceasta din simplul motiv că Dacă temperatura unei componente este modulele sunt bine introduse în soclurile
acţiunile de salvare implică fără excepţie o prea ridicată, verificaţi cooler-ul cu care corespunzătoare. Dacă eroarea nu este
serie de riscuri. Totuşi, merită să vi le asu- aceasta este echipată şi, în cazul în care nu rezolvată astfel, modulele RAM trebuie
maţi, mai ales că aveţi în jur de 90% şanse mai funCţionează, înlocuiţi-l cu unul nou. înlocuite cu altele funcţionale. Dacă nu aţi
de reuşită. Procesoarele moderne suportă o tem- mai făcut acest lucru, ar fi bine să fiţi
peratură de funcţionare de până la 65 gra- îndrumaţi în timpul operaţi-

SCEC- < I nr. 2/2006


unii de cineva care are experienţă.
Atunci când memoriile nu funcţionează deloc, BIOS-ul vă avertizează cu ajutorul unuia sau a mai multor semnale sonore, în funcţie de versiunea
instalată. Înţelesul acestora vă este dezvăluit în manualul
de utilizare a plăcii dumneavoastră de bază.

i
l!i

Starea de funcţionare a harddisk-urilor vă este indicată prin


intermediul unui led. Dacă acesta luminează continuu,
eroarea are cel mai probabil legătură cu cablul de date.
Verificaţi corectitudinea conectării harddisk-ului şi, în caz
de nevoie, înlocuiţi cablul IDE.
Dacă la pornire primiţi un mesaj de eroare de tip "Bad
Sector Number", setaţi opţiunea Hard Disk S.M.A.R. T. pe
Enabled (BIOS Award sau Phoenix). Aceasta nu
funcţionează impecabil, însă rezolvă mare parte din
problemele fizice ale HDD-ului.
Alternativa constă în utilitarele de analiză oferite de
producătorii de harddisk-uri, care pot fi descărcate de pe
paginile oficiale ale acestora. Odată instalate, programele
de acest tip verifică unitatea. Majoritatea acestor aplicaţii
copiază informaţia de pe sectoarele defecte în zonele
funcţionale, salvând în acest fel datele importante pentru
utilizator.
R e a n i mWa ri ne da l l l 'l s - u l u i
În cazul în care erorile hardware nu au apărut, îndreptaţi-vă atenţia asupra partiţiei de Windows. Veţi reuşi să reanimaţi sistemul cu ajutorul consolei de
restaurare a sistemului de operare.

Primul sector de pe HDD este compus din două părţi, un tabel de partiţii (Master Boot Record) şi sectorul de boot în sine, care conţine codul de pornire al
sistemului de operare Windows. Problemele cu sectorul de boot pot fi observate de regulă foarte uşor. În aceste situaţii PC-ul se blochează după afişarea
mesajului "Verifying DMI Pool Data". Boot-aţi de pe CD-ul Windows şi porniţi consola de restaurare. Sintaxa comenzii care trebuie introdusă acum este:
f ixm b r
Cu ajutorul acesteia aveţi posibilitatea de
D E E R ODacă
R I : Iedul harddisk-ului luminează continuu, eroarea poate fi cauzată de cablullDE. Verificaţi corectitudinea conectării.
a repara aşa-numitul Master Boot Record. Pentru a readuce şi sectorul de boot pe linia de plutire, introduceţi în consolă comanda
f ix b o o t c :
dacă sistemul este instalat pe partiţia C:. În orice alt caz, utilizaţi litera unităţii de disc aferente.
Atunci când, din neatenţie, nu mai găsiţi CD-ul original de instalare a lui Windows XP, vă recomandăm să vă pro curaţi o dischetă de boot a unei
versiuni mai vechi de Windows (www.bootdisk. info). Setaţi unitatea floppy prima ca ordine de boot-are (în BIOS, opţiunea First Boot Device) şi porniţi
calculatorul de pe dischetă. În fereastra DOS trebuie introdusă comanda:
f d isk Im b r
În acest fel veţi reanima MBR-ul. Cei care nu au unitate floppy vor primi ajutorul necesar din partea utilitarului BartPE (pe CD-ul CHIP Special sau la
www.nu2.nu/ pebuilder).La pagina 16 găsiţi un articol despre cum puteţi realiza uşor un CD Windows boot-abil, cu ajutorul acestui utilitar.

Dacă Windows XP încă refuză să pornească, în ciuda faptului că aţi reparat sectorul de boot, cel mai probabil lipseşte un fişier de sistem important.
În principiu, Windows are nevoie de trei fişiere pentru a porni: ntldr.exe, ntdetect.com si boot.ini. Loader-ul (NTLDR) apelează boot.ini, în care se află
informaţii despre câte şi care partiţii Windows sunt disponibile. Dacă boot.ini este deteriorat sau a fost şters din greşeală, nici loader-ul nu mai primeşte
informaţiile de care are nevoie. Şi de această dată consola de restaurare este de mare ajutor. Introduceţi comanda:
b o o tcfg Ire b u ild
În acest fel restauraţi fişierul boot.ini. La fiecare partiţie Windows găsită sunteţi întrebaţi dacă aceasta trebuie preluată în respectivul fişier.

Consola de restaurare poate furniza un nou boot.ini, dar nu poate repara sau înlocui celelalte două fişiere de sistem necesare la pornire. Dacă acestea
lipsesc, primiţi un mesaj de eroare gen "NTLDR is missing ... " sau "NTDLR not found". Instalaţi-le de pe CD-ul Windows XP, apelaţi încă o dată consola
de restaurare şi introduceţi comanda
c o p y d :\1 3 8 6 \n td lr c :\
unde D: este litera unităţii optice, iar C: partiţia de Windows de pe harddisk. Procedaţi în mod similar şi pentru fişierul ntdetect.com. După aceasta ar
trebui să puteţi porni Windows XP.
CHIP SPECIM.I nr. 2/2006
CÂN WINDOWS NU PORNEŞTE

I m b o l ds tdaer t
p e n tr u W in d o w
Windows-ul dumneavoastră nu porneşte sau nu mai funcţionează aşa cum ar trebui? Nu vă panicaţi, deoarece sfaturile pentru
cazuri de urgenţă oferite În paginile următoare vă ajută să repuneţi rapid sistemul pe picioare.
a şi maşinile, şi calculatoarele sunt supuse legilor lui Murphy: se defectează în momentul cel mai nepotrivit. Dacă
Windows nu mai porneşte deloc, majoritatea utilizatorilor pune mâna pe telefon şi cheamă un prieten promiţându-i câteva beri sau apelează
la magazinul de unde l-a cumpărat, pentru service sau înlocuire. Economisiţi bani şi timp ajutându-Vă singuri! În acest articol vă oferim
cunoştinţele necesare.
În funcţie de modul în care Windows-ul se hotărăşte să vă facă zile fripte, veţi găsi în acest articol o soluţie, fie că sistemul se blo-
CHIP SPr::Clp.L Inr. 2/2006
chează, fie că nu se mai opreşte corespunzătOL Fiecare secţiune vine cu sfaturi, trucuri şi referiri la programe care ar trebui să rezolve
problema.

Dacă Windows-ul refuză de la un bun început pornirea, trebuie să verificaţi mai întâi dacă nu este cumva vorba despre o problemă hardware.
Doar dacă nu este cazul şi totul arată bine, reanimaţi sistemul de operare.
Dacă Windows se tot blochează la ecranul de pornire, de multe ori este vorba despre o problemă de driver. Eroarea poate fi generată de un
driver de Windows sau de un driver al unei componente oarecare: aflaţi care este de vină pornind sistemul de operare în Safe Mode.
Pentru a intra în Safe Mode, în cazul harddisk-urilor cu o singură instalare de Windows, apăsaţi tasta [F8] cu puţin timp înainte ca
sistemul de operare să pornească. Dacă aveţi mai multe sisteme de operare in-
stalate, aşteptaţi până când apare meniul de selecţie corespunzător. Alegeţi sistemul dorit, după care apăsaţi tasta [F8]. Va apărea un meniu de
selecţie, care oferă diferite opţiuni de pornire. La pornirea în Safe Mode se creează în directorul de Windows un fişier jurnal ntbtlog. txt. Aici
sunt listate toate driverele care sunt, respectiv nu sunt, încărcate la pornire. Deoarece Windows XP nu activează în Safe Mode decât driverele
de sistem importante, în ntbtlog.txt nu ar trebui să apară drivere neîncărcate. În caz contrar, trebuie să înlocuiţi imediat aceste fişiere. Utilizaţi
discul de instalare al Windows XP şi introduceţi în linia de comandă
sfc Isc a n n o w
pentru a porni verificarea fişierelor de sistem. Driverele defecte sunt înlocuite cu versiunile originale de pe discul de instalare.
Driverele care nu sunt indispensabile pentru XP nu sunt încărcate la pornirea în Safe Mode. Totuşi, pentru a le verifica şi pe acestea,
selectaţi în meniul extins de pornire (activat prin tasta [F8] înainte de încărcarea lui Windows) opţiunea Enable Boot Logging. Windows este
acum pornit în mod normal, însă creează totuşi fişierul jurnal ntbtlog.txt. Aici sunt prezente toate driverele care sunt încărcate până la apariţia
desktop-ului. Cele listate cu observaţia Driver Not Loaded reprezintă surse potenţiale de erori. Intraţi în directorul indicat şi verificaţi
proprietăţile fişierului cu extensia " * .sys". În acest loc ar trebui să găsiţi o indicaţie despre producătorul sau echipamentul care foloseşte
driverul respectiv. Dezactivaţi componenta în Device Manager şi reporniţi Windows-ul. Dacă sistemul porneşte fără erori, aţi găsit cauza
problemei. Următorul pas presupune actualizarea driverului. Dacă nici acest lucru nu ajută la remedierea erorii, trebuie să renunţaţi la
dispozitiv în favoarea altuia funcţional.

o mare parte a blocajelor de sistem de după pornirea lui Windows XP este cauzată de fişierele de sistem lipsă şi de driverele defecte. De
asemenea, componentele hardware supraîncălzite sau viruşii pot face sistemul de operare instabil. Însă nu vă faceţi griji, deoarece avem
pentru dumneavoastră o serie de utilitare şi trucuri cu ajutorul cărora veţi puteţi repara Windows XP în doi timpi şi trei mişcări.

Windows-ul se blochează atunci când apelează un fişier de sistem de negăsit. Aceste fişiere se pierd foarte uşor la atacuri cu viruşi sau prin
ştergerea neintenţionată. Uneori, este posibil ca o aplicaţie instalată să înlocuiască astfel de fişiere cu unele proprii, care conţin erori.
Pentru înlocuirea fişierelor de sistem defecte se recomandă verificarea lor conform celor descrise la punctul 1. Din nou, utilizaţi CD-ul de
instalare de Windows şi introduceţi în linia de comandă:
sfc Isc a rm o w
Fişierele defecte sau care lipsesc sunt acum înlocuite.

a n d l ~ r ap ne !'o1 tir u d r i v e r e
Dacă Windows se blochează în mod regulat, de îndată ce sunt pornite aplicaţii intensive de calcu13D (jocuri, de pildă), este foarte probabil că
un driver nu rezistă la această solicitare. Puteţi găsi vinovatul cu ajutorul unui utilitar Windows conceput pentru verificarea driverelor
programate personal.
Pentru a păcăli un driver că sistemul dispune de puţine resurse - aşadar este ocupat intensiv - selectaţi Start-Run şi rulaţi programul de
verificare integrat în Windows XP cu ajutorul comenzii:
v erif ie r
Activaţi Create Custom Settings, iar în următoarea fereastră selectaţi Enable Prede!ined Settings-Standard Settings şi Low Resource
Simulation. Dacă bănuiţi un anumit driver că nu face faţă solicitărilor, folosiţi opţiunea Select Driver Names From a List şi selectaţi candidatul.
În orice alt caz recomandăm opţiunea Automatically Select Unsigned Drivers.
Părăsiţi asistentul cu Finish şi reporniţi Windows, pentru ca utilitarul să poată verifica driverele. Dacă unul din drivere nu termină testul de
anduranţă, veţi vedea un ecran albastru în care, cu ceva noroc, este specificat numele driverului. În caz contrar, accesaţi pagina web
http://search.support. microsoft.com/searchJ?adv=l şi introduceţi mesajul de eroare într-un câmp de căutare. Aici veţi găsi aproximativ toate
erorile de tip bluescreen, cu explicaţia erorii, fapt care vă va fi de mare ajutor la rezolvarea problemei.
~ Dacă Windows găseşte un driver defect în timpul pornirii, nu veţi mai ajunge la desktop. În acest caz porniţi Windows
XP în Safe Mode şi rulaţi din nou aplicaţia Verifier. În managerul de verificare a driverelor activaţi opţiunea Delete Existing Settings şi
eliminaţi driverul.

Dacă se defectează un ventilator sau dacă hardware-ul este suprasolicitat, acest lucru nu are ca efect doar o scurtare a duratei de viaţă a
componentei, ci cauzează şi blocări permanente ale sistemului. Verificaţi de aceea temperaturile harddisk-ului, plăcii de bază şi procesorului
în momentul în care sistemul dumneavoastră începe să facă figun.
Dacă nu doriţi să instalaţi un utilitar care să vă comunice aceste valori direct sub Windows, controlaţi temperaturile în BIOS. Căutaţi acolo
înregistrările PC Health Status (Award) sau HIW Monitor (Ami). Sub Windows, cel mai bine supravegheaţi temperaturile cu ajutorul
aplicaţiei gratuite SpeedFan (download de la adresa http://Www.almico.com/sfd~oad.php) . Aceasta vă afişează valorile curente în bara de
procese.
Alternativ, puteţi utiliza şi Everest Home Edition (www.1avalys.com). un utilitar ce oferă funcţii suplimentare, precum verificarea
harddisk-ului de erori fizice. Acesta ocupă însă ceva mai mult spaţiu. Dacă există o problemă termică, verificaţi mai întâi dacă nu cumva s-a
defectat ventilatorul sau dacă nu este prea murdar - în caz de p.evoie înlocuiţi-l. SpeedFan oferă şi o opţiune

F a n 2 :0 R P M F a n l0 R P M F a n 4 :D R P M
51C
S p a a d 0 1 :;'1 %0 0S ~p e ed 0iioo-~
2 % $ pe ed 0 3;5
: B ~% + 2 .5 '1 ' 1 .4V5 C'1O f ~ 1 .3 1 V
+ 1 3 V : 3 .2 E r1
M 5 V 1 1 .7 5 '1
H A RD W A R E SU B CO N TR O L: SpeedFan indică perm anent tem peraturile plăcii de bază, procesorului şi harddisk-ului.
CHIP S?ECL~L I nr. 2/2006
pentru mărirea turaţiei ventilatorului, dar reţineţi că o ridicare permanentă a respectivei valori are drept efect, pe lângă răcirea mai eficientă, şi
un grad mai mare de uzură.
V e r if ic a r e a m e m o r ie i R A M

Dacă Windows se blochează fără mesaj de eroare, în condiţiile în care erorile de drivere sau componentele supraîncălzite ies din discuţie, este
posibil ca memoria să fie defectă. Cu un utilitar gratuit de la Microsoft verificaţi nu doar funcţionarea corectă a memoriei, ci aflaţi în plus care
modul este defect.
Descărcaţi Windows Memory Diagnosc tic de pe site-ul http://oca.microsoftcoml en/windiag.asp. Instalaţi programul pe o dischetă şi
reporniţi calculatorul cu ajutorul acestui mediu.
Pentru aceasta trebuie să setaţi unitatea floppy în m os ca primă unitate de pornire (First Boot Device). Utilitarul porneşte automat şi
realizează un test al memoriei cu setările sale standard. Opriţi testul cu ajutorul tastei [P] şi apăsaţi apoi pe [M]. Selectaţi View Errors Ey
Memory Module şi reporniţi testul cu [Pl. Dacă utilitarul găseşte un modul de memorie defect, afişează în care slot se află acesta. Încheiaţi
verificarea memoriei cu tasta [X] şi înlocuiţi cât de repede posibil modulul defect.
În cele mai multe cazuri, verificarea cu setările standard este suficientă. Situaţiile mai problematice pot fi inspectate apăsând tasta [T].
Selectaţi în meniul afişat opţiunea Run Extended Tests. Memoria este acum verificată foarte riguros, proces care poate dura chiar şi o noapte
întreagă.
Verificarea memoriei constă în combinaţii de algoritmi şi modele de testare, dezvoltate de Microsoft împreună cu cei mai importanţi
producători de memorii. Cu aceste combinaţii şi cu setarea curentă a cache-ului procesorului sunt rulate diferite scenarii de funcţionare a
memoriei. În timp ce la analiza standard sunt aplicate doar câteva mii de combinaţii, testul extins veri-

T o (reate a startlJp
disk C Q ntainin g: the W trldow s M em ory D iagn ostic, in sert
fIopp yd'l$k
a and d tck
(reale Startup D isk .

A ltem ativ ely


J yO u can sav e a boo ta W e
imCag
D ete yo ur h ard d isk .
!:reate 5tartup Disk".

~v eC D Im ag e to D isk ."

V E R I F I C A R E Selectaţi
R A M : mai Întâi Crea te startup disk
şi introduceţi o dischetă În unitate.
I nr. 2/2006

> :> Rezolvarea rapidă a erorilor hardware

I
I~ NVIDIA GeForce FX 5900XT
Cauza poate fi o setare greşită a jumper-ilor sau conectarea greşită a cablului IDE.
Dacă utilizaţi mai multe E",inelom_,dook,""

HDD-uri, cel pe care se află sis-


temul de operare Windows tre-. A d v ,n o e d m " " '" ,'''''''
buie setat ca master. Acest lucru
poate fi realizat printr-o punte iilI . I
Oumper). Modul În care acest ' : {tw"",''''''''J
jumper va fi setat corect ar tre-
bui să fie semnalat pe harddisk. La aparatele noi de multe ori găsiţi şi denumirile alternative "Device O" (master) sau "Device
1" (slave). Dacă BIOS-ul Încă nu recunoaşte
discul, verificaţi ca toţi conectorii IDE să fie
conectaţi corect.

"i;;"~ "f :I'l< ';~vef!~l.syne


e (OpenGl)
:r ~Ure fast ~nea; mipmap filteling (OpenGL)

;,~,~?i,t~!e __ ~~~_~~~it~~l_
nclworkwithepeci.alorp/opJîetarydrillel$<
IM PO RT ANT! T heseW m dow sreg\W y$W Îtci1etm ay
r--7
M eniO l}'cIo ck 00MH'
0D1~~fotoo\let()ptions O D îsab Ie flo ating p oint precision
DOOObleclackconllols
O En<;bIe cIock pow er m anagem ent

Subtadaţi placa video dacă apar frecvent artefacte de imagine.


Nu există semne de de alimentare nil se Ilem.
Cauza PC-ul nu este alimentat: cablul sau sursa sunt probabil defecte.
Solllţie Verificaţi corectitudinea conectării cablului de alimentare şi dacă sursa este pornită. Dacă este posibil, Încercaţi o altă priză. Dacă nu se întâmplă nimic,
trebuie schimbată sursa de alimentare.
Atenţie: nu desfaceţi sursa sub nici o formăl Chiar şi atunci când este decuplată, în sursă există tensiuni periculoase.
fică miliarde de erori posibile. Dacă utilitarul Windows Memory Diagnostic al celor de la Microsoft emite un mesaj de eroare,
verificaţi mai întâi dad memoria stă corect în soclu. În cel mai rău caz trebuie să înlocuiţi modulul defect.
Hardware-ul şi software-ul funcţionează fără cusur şi totuşi vi se blochează calculatorul? Probabil aveţi musafiri nepoftiţi pe harddisk. Viruşi,
spyware şi alte programe dăunătoare pot destabiliza şi bloca sistemul de operare Windows.
În acest caz, cea mai bună soluţie este un program antivirus bine pus la punct, care să verifice şi cele mai ascunse locaţii de pe calculatorul
dumneavoastră. Alternativ, Microsoft oferă utilitarul Windows Malicious Software Removal Tool (un workshop despre funcţionarea acestuia
vă oferim la pagina 48).
Nici cei mai îndărătnici "gândaci" nu se pot ascunde de un antivirus actualizat mereu. Cu
toate că soluţia vine după apariţia problemei, majoritatea viruşilor care circulă momentan pe
internet şi-au găsit cam de multişor ac de cojocul lor virtual. Este recomandat ca pe orice
calculator, chiar dacă nu este conectat la internet, să existe un asemenea program, iar în cazul
în care doriţi să accesaţi un disc în care nu aveţi încredere, este bine să îl scanaţi înainte de a
rula orice aplicaţie de pe el.

Problemele care apar la oprirea lui Windows sunt generate de multe ori de servicii care nu au
fost încheiate în mod corespunzător. Există însă momente când, şi în lipsa erorilor, Windows necesită o
veşnicie pentru a se închide. Dacă aplicaţi sfaturile următoare totul va merge mai repede şi fără eron.
Chiar şi la utilizarea unor tweak-uri cunoscute de Registry, ca de exemplu WaitTo-
KillServiceTimeout, oprirea sistemului de operare Windowsdurează mai multe secunde. Totuşi, cu ajutorul utilitarului gratuit Super Fast
Shutdown, de pe www.xpsmoker.com, această operaţie poate fi accelerată.
Utilitarul creează două pictograme pe desktop. Faceţi dublu clic pe Super Fast Shutdown pentru a opri neîntârziat sistemul de operare.
Programul ocoleşte toate procesele utilizate de Windows pentru salvarea şi terminarea programelor. Alt dublu clic pe Super Fast Reboot şi
sistemul de

» B IO S-crash sau când update-ul de BIO S eşuează


Pmblema După o actualizare eşuată a BI05-ului, calculatorul nu mai porneşte, ecranul rămâne negru.
BIOS AMI Redenumiţi B105-ul original În AMIBOOT.ROM. Faceţi acest lucru pe alt calculator, pentru că În fond al dumneavoastră nu mai funcţionează.
Folosiţi apoi discheta În calculatorul dumneavoastră şi porniţi-1. La iniţializare, ţineţi apăsate tastele [Ctrl]+[Home], pentru a putea efectua o actualizare de
BI05 cu ajutorul copiei de siguranţă redenumite anterior.
BîOS Award Creaţi pe discheta cu B105-ul original un fişier numit autoexec.bat, cu ajutorul notepad.exe. Scrieţi În acesta comanda
b ill
p ro g ra m ffa s h .e xe
unde "programflash.exe" este numele utilitarului de actualizare şi "bios.bin" este numele imaginii B105, de exemplu 01dB105. bin. Parametrul ,,/py" are
drept efect programarea BI05-ului, iar parametrul ,,/sn" împiedică realizarea unei noi copii de siguranţă. O astfel de copie nu este necesară În acest caz,
pentru că aveţi deja una pe dischetă. Nu aţi făcut o copie a BIOS-ului vechi? Atunci trebuie să cumpăraţi un cip nou de B105.
La comanda rea unui nou cip aveţi nevoie de indica rea precisă a datelor plăcii de bază. Dacă nu dispuneţi de aceste informaţii, consultaţi înainte de toate site-
ul www.motherboards.org şi accesaţi acolo Iink-ul Mobot. Veţi ajunge la o bază de date cu motherboard-uri, În care sunt cuprinse datele tuturor plăcilor de
bază cunoscute.
operare execută o la fel de rapidă reporlllre.
liIiIilI Acest program nu ţine cont de aplicaţiile care încă rulează. De asemenea, nu există verificări de siguranţă. Salvaţi înainte de oprire
documentele deschise. În caz contrar există riscul de a pierde documentele la care lucraţi.

Dacă se întâmplă ca, de la sine, calculatorul să repornească după ce aţi oprit Windows-ul, de vină este de obicei o setare în mos. Acolo găsiţi
nenumărate opţiuni ce permit sistemului de operare să se iniţializeze cu de la sine putere. Acestea încep de la simple semnale primite prin
placa de reţea (Wake on Lan) până la pornirea calculatorului prin codecul audio (Wake on Codec) sau prin intermediul unui apel telefonic
(Wake up by Ring).
Un site la care puteţi apela cu Încredere dacă aveţi cumva probleme cu placa de bază şi căutaţi răspunsuri şi soluţii.
cazuri pentru cip.
Pentru că mOS-ul reprezintă o frecventă sursă de erori, din cauza multitudinii de setări, ar trebui ca opţiunile gen Wake on Lan, Wake on
Ring sau Wake up by Keyboard să fie setate pe Disabled. Acest lucru este valabil numai pentru opţiunile pe care nu vi le doriţi; nu daţi pe
Disabled o opţiune despre care nu ştiţi prea multe. La final, părăsiţi mOS-ul cu ajutorul tastei [FI O ] sau prin punctul de meniu Save & Exit
Setup.
Dacă aveţi instalată o placă de reţea, aceasta este o nouă sursă de erori sub Windows. Iată cum le puteţi remedia. Porniţi Device Manager şi
selectaţi la Network Adapters înregistrarea plăcii dumneavoastră de reţea, cu un clic dreapta. Alegeţi Properties din meniul contextual şi
dezactivaţi, la Power Management, funcţia Allow This Device to Bring the Computer Out of Standby. Acest lucru ar trebui să împiedice
repornirile nedorite cauzate de semnale din reţea.
CHIP SPECII\L I nr. 2/2006
CD W INDOW S BOOl-ABIl

A ju to r În c a z d e
După o blocare a sistemului, singura salvare este, de obicei, CD-ul de recuperare. Ideale sunt soluţiile linux, gen Knoppix, care
rulează complet de pe CD. Pentru utilizatorii de Windows mai simplu este BartPE; un CD boot-abil cu Windows XP.

tunci când calculatorul Windows îşi dă duhul, utilizatorul se află în faţa a două probleme: în primul rând tre
buie să încerce să repare PC-ul- eventual să reinstaleze - iar în al doilea rând trebuie să îşi poată accesa datele încă existente pe calculator.
O excelentă unealtă pentru "resuscitarea" calculatoarelor defecte sau pur şi simplu pentru salvarea datelor înainte de instalări noi este un
CD sau un DVD de recuperare. Acesta porneşte computerul şi încearcă să acceseze harddisk-ul. Dacă ulterior poate fi realizată o conexiune
de reţea către un alt calculator, datele importante pot fi salvate. Pentru aceste cazuri de necesitate există trei tipuri de CD-uri de recuperare:
DOS, sisteme Linux sau versiuni de Windows adaptate, care se bazează pe Windows Preinstallation Environment (WinPE). Dar, pentru că
Microsoft WinPE nu se vinde decât integratorilor de sisteme, programatorul olandez Bart Lagerweij a găsit o altă cale către un CD de
recuperare Windows: BartPE, Bart Preinstallation Environment, oferă confortul Windows cu rulare de pe CD.

W elcom etoS atl'$ PE B uV


ildmion3.Q
ef 32
PE BYiId •• help>you 00id._ •••• ro ·R om _ MicroşoIf,W_
•• P reim 'o IIo tiQ n E n v ilo[oVmr en
w tI 'E l
~lcJ __ 2tlO4B •• 'L_""AIII"""_ved
T N sj :lt0 g t< Mi$nf le e $ .O f tw .ate
U $.e a n d /Q l ~l.Ifil:
V J etM
r :te m u , o f ih eBuildelu..ns.t
PE ••• pebuiIdet.MJleI
P teM e d o n o t -c o n tac t M îc ro ~tsoo nfi th
foer p i"e -lm t? llla tioito
e rw n om erlt e~JMlctQ.S:Qft 00e*n o i.p tO \lid &$uppott:f o 1P E eWdetOl'forthePf~e"vif~CfeatedbyPE Subt
Ihat hinb eenC 1'ea te d by PE
nj$ptQgtam~
M I < O o""JO
I , O lg S el1illing
( G N U - G P LgflugllU
•••• ~1
C O N FIR M A RE: R ăspundeţi cu
I agree acordului de licenţă ~i instalaţi utilitarul.
CHIP S"EC.:"_Inr. 2/2006
P re g a tire a lu i W in d o w s X P
Pentru a putea crea un CD sau DVD cu BartPE aveţi nevoie de două lucruri:
CD-ul original Windows XP cu Service Pack 2 (SP2) integrat şi aplicaţia gratuită Bart's PE Builder, care creează imaginea boot-abiIă. Dacă
sunteţi posesorii unui CD original Windows XP cu SP2, aveţi noroc. În caz contrar, puteţi crea un CD Windows XP cu SP2 chiar
dumneavoastră. Utilitarul Bart's PE Builder vă este oferit pe CD-ul care însoţeşte acest CHIP Special.

su rsei
După instalare, porniţi Bart's PE Builder prin dublu clic pe icon-ul de pe desktop, în cazul în care aţi optat pentru crearea unui astfel de
simbol. Se deschide un asistent care vă va însoţi pe drumul scurt
către CD-ul boot-abil cu Windows. Prima fereastră afişează exclusiv condiţiile de licenţă. Acceptaţi-le printr-un simplu clic pe butonul I
agree.
În noua fereastră trebuie să indicaţi calea unităţii în care se află CD-ul de instalare cu Windows XP, inclusiv Service Pack 2. Câmpul
Custom (include files and folders Erom this directory) poate fi lăsat necompletat în cazul unei instalări standard. Şi, nu în ultimul rând, va
trebui să denumiţi directorul în care vor fi stocate toate fişierele necesare pentru crearea noii imagini de CD. Puteţi păstra fără probleme
numele implicit. În continuare, faceţi clic pe Plugins.

Bart's PE Builder afişează acum o listă cu plugin-uri selectate în parte cu Yes. Utilizatorii avansaţi pot introduce acum în
S ac k g ro ",d in fo Ib g in lo } s.rtP E H a,d d isk In stalla, S .,I', Stu ll T •• tlf ••• e d lio n }
S o o t F i, (E n a b lin g "P ,eso an y k "l' lo b o o l f,o m C D ") C h ec k D ~ k Ich k d sk .e,e )
" C u sto m iz e

. D isk C o m m a n d e r v 1.1 . D isk P .,i P lu g in


1;(
Y • • N o Y • • N o Ve, Ve.N o Y •• No No
Yes v
II
P ,e v N e J< 1 1 E n a b lelD i •• b le l P lu ~g in 1
~ RH_evlpe ll H elp
PlUG IN Aveţi
: posibilitatea extinderii listei de plugin-uri a lui BartPE, cu
programe suplimentare foarte utile.
pachet un antivirus sau un program antispyware. Pentru aceasta
nu este suficientă doar bifarea înregistrării Yes. Condiţia pentru
integrarea de software de la terţi este ca acesta să se afle deja în
subdirectorul cu plugin-uri al PE Builder. Descoperiţi modul de adăugare a acestor programe cu un clic pe butonul Help. În cazul în care
doriţi să adăugaţi şi alte utilitare, dar care nu sunt vizibile în listă, le puteţi intraduce pur şi simplu manual, prin intermediul butonului Add.
La instalarea de bază puteţi lăsa lista neatinsă şi puteţi închide fereastra printr-un clic pe Clase.

Acum dispuneţi de toate datele necesare pentru crearea fişierului ISO: bifaţi opţiunea Create [sa image, selectaţi un director în care să fie
scris fişierul şi stabiliţi un nume explicit, ca de exemplu bartpe.iso. Pentru a putea porni calculatorul de pe CD, imaginea trebuie scrisă acum
pe un astfel de disc. Imaginea poate fi scrisă direct prin bifarea opţiunii Burn ta CD sau ulterior, cu ajutorul unui program special de ardere, de
exemplu Nera. Tot ce a mai rămas de făcut este să daţi un clic pe Build. În timpul procedurii de creare a imaginii, aplicaţia afişează câteva
mesaje de procesare, iar în câteva minute operaţiunea ar trebui să fie încheiată.
Porniţi calculatorul cu noul disc creat pentru a-l proba şi a vă familiariza cu interfaţa. Acum, în caz de nevoie - când PC-ul dumneavoastră
nu mai porneşte de pe harddisk - aveţi la dispoziţie un Windows XP mai eficient pe CD-ul creat conform indicaţiilor din acest articol. Cu
această imagine puteţi porni calculatorul şi salva datele preţioase. Şi mai util este că
A N T IV IR U Programul
S: permite chiar şi includerea de antiviruşi În CD-ul boot-abil.
BartPE are toate facilităţile Windows, cum ar fi suportul nativ pentru sistemul de fişiere NTFS sau pentru harddisk-urile pe Firewire şi USB,
precum şi integrarea facilă în reţelele Windows.
genul Irfan View, care fac din BartPE mai mult decât un simplu sistem de recuperare a datelor. Cine are licenţă pentru Ghost sau Nero poate
integra
, chiar şi aceste aplicatii comerciale
, în BartPE. Instructiuni
(în format HTML) pentru inserarea acestor
două programe pot fi găsite în directorul
Pebuilder311 Oa \Plugins\N ero Burning
Rom, respectiv Plugins\Ghost8.
Recomandabilă este, în orice caz, inte-
grarea unui driver pentru placa de reţea.
Numai în acest fel veţi avea acces nelimitat la
resursele din reţea şi la conexiunile la internet
în cele mai bune condiţii de performanţă şi
stabilitate.
O p t i m i zRa ar reiaP E
Cine doreşte să îmbunătăţească BartPE,
găseşte la www.nu2.nu/pebuilder o listă de
plugin-uri disponibile şi sfaturile practice
aferente. Lista aplicaţiilor suplimentare
conţine de la antiviruşi şi aplicaţii client gen Putty sau TightVNC până la programe pentru
vizualizarea imaginilor de
E rase R e!tlrita b le D isc •••

A R D E R la
E :final, discul boot-abil obţinut trebuie
salvat pe un CD sau un DVD direct din BartPE sau cu
ajutorul unui program specializat, gen Nero.

CHIP SPECU\L I nr. 2/2006


1

o N IT D E PEu saSTIC K

uzuna
W in o o w s
Pornirea Windows-ului poate fi Împiedicată de erori În Registry sau de viruşi. Cu ajutorul unui stick USB boot-abil puteţi
realiza un Windows cu utilitare special concepute pentru salvarea datelor dumneavoastră.
Microsoft, pornirea lui WinXP de pe un superioară pentru acest dispozitiv. Este Odat
stick USB nu este indiferent dacă lucraţi cu USB 1.1 sau USB ă
Există însă un truc prin intermediul 2.0, însă cel de-al doilea standard vă asigură încheiat
căruia se poate remedia acest neajuns - o viteză de pornire mai mare pentru ă
atâta timp cât BIOS-ul vă permite. Windows. această
Majoritatea plăcilor de bază moderne oferă procedu
această funcţie. Dacă în BIOS nu găsiţi F o r r n a tcaor reeac t i i ră,
setări pentru pornirea de pe stick USB, ele a s tic k -u lu i porniţi
pot fi obţinute cu ajutorul unui update de Cel mai mare pericol apare chiar de la în- Explore
BIOS. Odată depăşit acest obstacol, nu mai ceput: dacă stick-ul USB nu este corect r-ul şi
aveţi nevoie decât de o serie de utilitare formatat, în cel mai rău caz acesta nu poate navigaţi
gratuite şi de CD-ul original de instalare fi utilizat ca disc de boot. Spre norocul la
pentru Windows XP (vezi oglinda "Cele nostru, cei de la Hewlett Packard au realizat directo-
necesare pentru Windows-ul pe stick"). utilitarul gratuit numit USB Storage Format rul
Tool, care formatează orice stick USB fără rădăcină
riscuri. al
Pentru a ajunge mai repede la pagina de partiţiei
descărcare, introduceţi numele utilitarului Window
în câmpul de căutare al motorului Google. s, de
Un stick USB de 256 MB este suficient
Primul rezultat din listă este cel de care exemplu
pentru un Windows boot-abil, însă noi v-
aveţi nevoie. După pornirea programului, "C:\".
am recomanda cel puţin 512 MB. În fond,
selectaţi la Device stick-ul dumneavoastră Copiaţi
şi utilitarele de recuperare au nevoie de
USB. La File system selectaţi FAT şi de acolo
spaţiu. Sistemul de fişiere FAT 16, cu care
introduceţi un nume în câm- pe stick
este formatat stick-ul USB, poate ad-
ministra maxim 2 GB de spaţiu - limita , ul
P , Volume labeI. Retineti că acesta nu fişierele
poate fi mai lung de Il caractere. Butonul boot.ini,
Start iniţializează formatarea stick - ului. ntldr şi
ntdetect.
Dacă nu
vedeţi
aceste
fişiere,
parcurg
eţi
succesi-
unea
Tools-
Folder
Options
şi, în
registrul
View,
debifaţi
opţiunea
Hide
protecte
d
operatin
g
system
files. În
plus, la
Hidden
files
and
folders,
activaţi
opţiunea
Show
alI files
and
folders.
După un
clic pe
OK veţi
găsi
fişierele
despre
care
vorbea
m.

Înainte
de a
instala
Window
s sau
alte programe pe
stick, ar trebui să
faceţi un test:
reporniţi
calculatorul şi
setaţi în BIOS
stick-ul USB ca
First Boot Device.
Dezactivaţi pentru
acest test opţiuni
precum Quick Boot
sau Show FuJl
Screen Logo,
pentru a vedea la
pornire toate
mesajele BIOS-
ului. În altă ordine
de idei, opţiunea
USB Legacy
Support trebuie să
fie activată, acelaşi
lucru fiind valabil
pentru alte funcţii
importante precum
USB 2.0
Controller. Dacă
BIOS-ul recunoaşte
.i ..:::J
a •..:tI~I:aIJUDDIÎJ~!:tII~t.JIIE
Qevice
1 ~ t! il= F .l1 ll1 lJ l:
E ~e 'JI$!em
V o Io m e J a b e i
r r
Q u ic k F o rm a t
r C re a te a D O S s ta rtu p d isk
ra c
F O R M A T A RFormataţi
E: stick-ul USB cu aju
torul utilitarului gratuit USB Disk Storage Format Tool de la HP.
stick-ul fără probleme, va boot-a până la mesajul "HAL not found". Acest lucru nu trebuie să vă neliniştească, deoarece nu aţi copiat acest
fişier pe stick. Reporniţi acum calculatorul de pe harddisk.
Dacă apar şi alte probleme, căutaţi mai întâi în mos o funcţie care prelungeşte timpul de răspuns al stick-ului, cum ar fi USB Mass
Storage Reset Delay, din AMI mos. Selectaţi în primă fază cea mai mare valoare posibilă şi reduceţi-o apoi treptat, până când apar din
nou probleme de pornire. Aflaţi în acest fel cât de mult timp necesită stick-ul dumneavoastră pentru a răspunde comenzilor de pornire din
mos. La stick-urile lente, latenţa poate dura până la 30 de secunde.

Dacă iniţializarea a avut succes, puteţi crea Windows-ul de recuperare cu toate programele de care
aveţi nevoie. Această procedură se împarte în trei etape: mai întâi eliberaţi sistemul de balast, după care pregătiţi utilitarele de recuperare.
La final, compilaţi un Windows de recuperare boot-abil şi copiaţi-l pe stick-ul USB.
W i l l d o wl asdXi eP t a
Pentru a obţine un XP suplu, dar cu toate service pack - urile, driverele şi hotfix - urile necesare incluse, aveţi nevoie de aplicaţia
LocaI!ng the V\4ndows installalion ...
lnfonnation
~ 1 Bro_e ... I

To conIinue. cIick Next.

n
Next 1k ancel
> :.J
SELECTAREA SURSEI: Introduceţi În NLite directorul În care aţi copiat fişierele de pe CD-ul de W indows.
freeware NLite, disponibilă la www.n1ite oS.com. Deoarece NLite apelează rutine .NET, aveţi
nevoie şi de componenta .NET - Framework 2.0 (download gratuit de la www.microsoft.com).
Ţineţi la îndemână Service Pack 2, drivere actuale pentru toate componentele şi hotfix-uri pen-
tru Windows XP.
Instalaţi .NET-Framework 2.0 şi apoi aplicaţia NLite. Înainte de a porni utilitarul mai
realizaţi un director cu numele XP, pe desktop. Introduceţi discul de instalare pentru Windows
XP şi copiaţi-l complet în acest director. Lansaţi NLite şi selectaţi limba engleză pentru
interfaţă. Introduceţi XP ca director sursă şi aşteptaţi până când acesta este citit. În fereastra
Task Selection activaţi opţiunile Remove Components, Patches şi Tweaks. Dacă Windows-ul
dumneavoastră pentru stick trebuie să conţină service pack-uri, hotfix-uri şi drivere, bifaţi şi
opţiunea pentru instalarea acestora. Cu ajutorul asistentului produceţi acum un Windows
personalizat. Dacă tot supuneţi sistemul de operare curei de slăbire, puteţi elimina fără probleme elementele afişate cu negru. La cele roşii vă
recomandăm să ţineţi cont neapărat de indicaţiile care apar în dreptul lor.
Truc Eliminaţi Internet Eexplorer, dar nu şi nucleul acestui program (Internet Explorer Core). În acest mod scăpaţi de browser, fără a pierde
funcţii importante precum Windows Update. La sfârşit wizard-ul spune câţi MB a dat jos XP-ul.

Asiguraţi-vă acum că aveţi la îndemână programele de instalare pentru utilitarele de recuperare. Dacă doriţi să dotaţi Windows-ul de
recuperare cu browser-ul celor de la Mozilla, trebuie să ştiţi că acesta

CHiP SPEC1ALI nr. 2/2006


P lug intlS t:

V e $Ve. N o N o N oV e s V e sV ••N o V e.V • No • N o N oV e s N o V e s V e s


Ad -A w areS E
A d a p ta c A S P I
B a c! ;g roun d in fo (bg info) S a rt's S tu ff T est (f re B e aerdtp
itioEn In
) sta lle r v 2
B A R T P E : N e tw o rk S u p p o rt
S o o t F ix (E na b ling "p re ss a ny k ev to bo o t from C O ") C h eck D isk (chk dsk .ex e)
C u s to m iZ e
D e e p S u m e r F r e e D Is k C o m m a n d e r '< IL 1
D os 16 -b it s u p p ort fo r W ln P E D rive S n ap S h ot
E ReC o m m a n d2002 e r I r f a n V ie w
K ey bo ard L ay ouU re .dp lug in H e lp )
No V e sVe. V e sV e.V e sN o V • •V e s
M c A f e e V ir u s S c a n fo r W în 3 Z N e ra B uNr ur u2M
n genu
Rom
N u 2 S h ell
P E N ET C FG : A u tom atltally sta rt P E N e tw ork co nflg urator P E N ET C FG : P E N e tw O fk e o nfig urator (theT ru th )
P uT T V

~ n a bl.! O ~.bla
F I le
fir e F o x \ flr e fo xfirefox\flrefox~dfl.
.ln f în fa43\a43,lnadaw
f arese\ad aw arese.ln f sp l.lnf bg ;nfo \bg info.inf b st5 \b stS .in f pe in .t\p
.sp l\a b artp
e in st.inf b of o tflx \b o o tflxe.in
e\b artp e.in hkfd sk \chk dsk .inf
!cu sto m \cu sto md.ln
e efp b u rn e r\d e e p b u rn edrsk.in
cmf d\d sk cm d.inf do sp e \O o sp e .inf
sna p sho J :\sn a p sh oerd t,in2002\erd
f 2002.inirfa
f n v iew \itfa n v lew ,ln f
.in f

C Q .n fig
& e fr e s h
R em o v e

P lU G INCăutaţi
: plugin-urile pentru utilitarele de recuperare şi activaţi-Ie cu ajutorul butonului Enable.
nu are nevoie de executabil, Firefox-ul având o rutină de instalare aparte. În exemplul nostru mai garnisim Windows-ul de buzunar, pe lângă
Firefox, cu programul de inscripţionare Nero Burning ROM al celor de la Ahead şi cu antivirusul Avert Stinger de la McAfee. Dacă preferaţi
alte programe, modificaţi propunerile noastre după cum consideraţi de cuviinţă.
Reţineţi:NLite nu produce un Windows gata instalat, ci doar fişierele de instalare pentru acesta. Din acest motiv nu puteţi copia pur şi
simplu conţinutul directorului XP pe stick-ul USB.
Pentru crearea unei versiuni boot-abile de Windows aveţi nevoie de utilitarul BartPE Builder, pe care îl găsiţi la adresa www.nu2.nu(sau
pe CD-ul nostru). După instalare, porniţi PE Builder şi introduceţi la 50 urce noul director XP. Preluaţi pur şi simplu directorul setat la Out-
put, adică C:\PEBuilder3110a\BartPE.
Faceţi acum un clic pe Plug-Ins. Dacă preluaţi configuraţia realizată de noi pentru exemplificare, activaţi plugin-urile pentru Nero, şi
Stinger. Dacă nu găsiţi un plugin pentru utilitarul dorit de dumneavoastră, consultaţi pagina www.nu2.nu/pebuilder/plugins. Veţi găsi
plugin-uri pentru un număr foarte mare de aplicaţii. În plus, lângă fiecare program care conţine Bart PE, Nu2 sau PE trebuie să scrie Yes. Util
ar mai fi şi Adaptec ASPI şi, dacă aţi şters Windows Explorer cu NLite, To-
I nr. 2/2006
taI Commander. Nu în ultimul rând, aveţi nevoie de Keyboard Layout. Părăsiţi fereastra cu Clase şi închideţi PE Builder.
In te g r a r e a
d e re c u p e ra re
În cazul tuturor utilitarelor pentru care aţi activat plugin-uri, există în directorul
de instalare al BartPE subdirectoare individuale cu plugin-uri. Acolo trebuie să copiaţi fişierele de pornire pentru utilitarele dumneavoastră.
În caz contrar, ele nu vor fi instalate împreună cu sistemul de operare Windows XP.
Începem cu Firefox: pe pagina web http://oss.netfarm.it/winpe selectaţi MoziUa Firefox Plug-In. Veţi ajunge pe o pagină a site-ului
Sourceforge, unde vă sunt oferite versiuni optimizate pentru BartPE ale browser-ului open source. Încărcaţi de aici cea mai recentă versiune
disponibilă şi dezarhivaţi ZIP-ul în directorul C:\ pebuilder311 Oa \plugin.
Mai trebuie să instalaţi şi Nero Burning ROM. Copiaţi toate fişierele din directorul Nero în directorul de plug-in nero burning rom. Aici
veţi găsi fişierul penero.inf. Deschideţi-l cu editorul Windows şi ştergeţi pentru versiunea actuală punctul şi virgula din faţa înregistrării
[Software.AddReg] şi a celor trei rânduri de dedesubt. În plus, puneţi un punct şi virgulă în faţarândului:
file s \ * .p rf= a ,,1
Introduceţi numele de utilizator, numele firmei şi seria pentru Nero şi memoraţi fişierul.
Acum mai lipseşte doar Stinger. Antivirusul poate fi găsit la adresa http://vil. nai.com/vilJaverttools.asp.Copiaţi fişie-

E,iIe gditf'9rm al;!Liew tlelp


n e r o .PE
v 3 p l u g - i n I N F f i l e f o r N e r o B u r n i n g R o m S . S . X a n d 6j. x B a r ' t L a g e r w e i
[version]
signa'ture= "$windows NT$"
[PEBuilder] Name="Nero Burning Enable=l Help="penero.h'tm"
Rom"
Nero vS.X
Uncommen't 'the 4 lines below 'to include regis'tration
Make sure you also uncommen-t the "[sof'tware.AddReg]" line!!!
[sof'tware.AddReg]
OX1, "ahead\Nero - surni ng Rom\Info" , Oxl, "ahead\Nero - surni ng Rom\Info", OX1, "ahead\Nero -
surning Rom\Info" ,
"nnnn-nnnn-nnnn-nnnn-nnnn-nnnn"
"user", "Your name"
"company", "Your company ; name" "serialS",
Nero v6.x
uncommen't 'the 4 lines below to include regis'tra'tion . Make sure you also uncomment 'the "[so
, [software. AddReg]
Oxl, "ahead\Nero - surning OX1, "ahead\Nero - surning OX1, "ahead\Nero - surning
l i n e !! !
Rom\Info" , "user", "Your name"
Rom\Info" , "comp'any", "your company nam~" Rom\Info", "serla16", "Your Nero v6 serlal"
[WinntDirec'tories] a="programs\Nero",2
[sourceDisksFiles] files\*.cfg=a"l
fi le~\* ,Vcf!)=?, ,1
S E T A R I C O R EFaceţi
C T E modificările
: de rigoare În fişierul penero.inf.
rul stinger.exe în directorul de plugin-uri rezervat de BartPE Builder pentru acest utilitar.
Layout
p e n tr u ta s ta tu rii
BartPE preia, în mod implicit, layout-ul englez pentru tastatură. Există posibilitatea modificării acestei setări, cu menţiunea că nu este oferit
suportul pentru limba română. Dacă totuşi doriţi un alt layout pentru tastatura dumneavoastră, iată ce trebuie să faceţi: deschideţi directorul
de plugin-uri Keyboard şi faceţi dublu clic pe keyboard.inf. Fişierul este lansat în Notepad. Căutaţi aici secţiunea [Default. Addreg] şi ştergeţi
punctul şi virgula din faţa rândului
O x 1 "K
. e b o a rd L a y o u t\P re lo
" 1a",d "0
", 0 0 0 0 4Verificaţi
07" ca la sfârşitul liniei respective să fie indicată limba dorită ca layout pentru tastatură. Salvaţi
şi închideţi fişierul.
G e n e r a r e Wa in
u nduoi w s b o e t - a b il
Aţi încheiat în acest moment toate pregătirile. Asiguraţi-vă că stick-ul dumneavoastră este conectat şi ştergeţi de pe el fişierele copiate iniţial
pentru testul din BIOS. De rest se ocupă BartPE.
Porniţi PE Builder şi asiguraţi-vă că în câmpul 50urce este selectat directorul XP de pe desktop. Dezactivaţi opţiunile Crea te 150 1mage
şi Bum to CD. Nu mai trebuie decât să compilaţi Windows-ul boot-abil, cu un clic pe butonul Build. TrucDacă nu aţi instalat nici un fel de
service pack, primiţi un mesaj de eroare imediat ce apăsaţi pe butonul Build. Într-o astfel de situaţie, descărcaţi gratuit o versiune nouă a
fişierului solicitat, ntdll.dll, de pe pagina de internet www. dll-files.comDezarhivaţi
. fişierul ZIP şi

instalaţi noul fişier ntdll.dll necesar în subdirectorul i386, pe care îl găsiţi desigur în directorul XP. Acum totul ar trebui să funcţioneze
perfect.
Cu ajutorul unui fişier batch puteţi transfera acum pe stick-ul USB Windows-ul de buzunar finalizat.
Navigaţi cu Explorer-ul în directorul C: \pebuilder311 Oa \plugin \peinst şi lansaţi fişierul peinst.cmd. În fereastra command care se
deschide introduceţi [1] şi modificaţi calea sursă (Source path) în C:\pebuil der3110a\bartpe. Apăsaţi acum [2] şi treceţi la destinaţie litera
corespunzătoare unităţii USB. Cu [5] daţi comanda pentru instalare, iar cu [1] lansaţi procesul în sine. BartPE transferă acum toate datele re-
levante pe USB stick. De îndată ce primiţi mesajul "PEINST: Installation comple-

T R A N S F EWindows-ul
R: boot-abil a fost transferat pe stick-ul USB.
ted", Windows-ul de recuperare de pe stick-ul USB este gata de acţiune. Testaţi-l, pornind calculatorul cu el. Dacă totul funCţionează,
păstraţi stick-ulla loc sigur, astfel încât să îl aveţi la dispoziţie în caz de necesitate.

D
Stop! Nu deconectaţi imediat stick-ul USB. Pentru a putea reacţiona rapid în situaţii de urgenţă, ar trebui să vă familiarizaţi un pic cu interfaţa
noului Windows generat.
Pentru a porni un utilitar precum Stinger, parcurgeţi succesiunea Go-Programs şi selectaţi directorul McAfee Stinger. Dacă layout - ul de
tastatură nu este cel corect, faceţi clic pe Go-5ystem-Keyboard layout şi selectaţi prescurtarea pentru limba aleasă conform indicaţiilor oferite
la pasul 6 în acest articol.
Cu ajutorul acestor exemple vedeţi, fără doar şi poate, că BartPE produce un Windows nou, chiar dacă veţi găsi în egală măsură multe
lucruri cu care sunteţi familiarizaţi. Linia de comandă este prezentă, precum şi Paint, calculatorul de buzunar sau W ordpad. Cu cât aţi
integrat mai multe plugin-uri, cu atât mai performant - dar şi mai avid de spaţiu - este Windows-ul de recuperare.
După ce aţi testat totul pe îndelete, puteţi să aşteptaţi ceva mai senini următorul crash al sistemului de operare. Sunteţi pregătiţi!
CHIP SPECIALI nr. 2/2006
ÎNTR
ERE
TOM
PENTRU WINDOWS

C a lc u la to r u l s e p o

••
Ş Is in g u r
firma dumneavoastră s-a instaurat un de teroare. Un virus de cea mai
teapă a intrat în reţea, atunci când fiica şefului a pornit, pe ascuns, un joc de calculator. Dar toată lumea răsuflă uşurată, deoarece
reţeaua a distrus automat virusul, iar pericolul a trecut. Cu aceste cuvinte firma Cisco Systems face reclamă reţelelor care se auto repară. Însă
cum funcţionează acest lucru? Şi, mai important decât atât, poate profita utilizatorul de acest lucru fără să plătească mii de euro?
Ei bine, este mult mai simplu decât credeţi, iar noi vă explicăm cum puteţi configura calculatorul cu o mână de apli-
CH il' 10'.2/2006

Aţi visat la un calculator care se supraveghează, se apără şi chiar se repară singur? Acest lucru este acum posibil! Vă vom
arăta cum se activează sistemul imunitar al calculatorului dumneavoastră, fără riscuri şi efecte secundare. Utilitarele de care
aveţi nevoie sunt toate disponibile În farmacia numită internet.
caţii gratuite şi shareware, astfel încât să se supravegheze singur, să închidă cu de la sine putere breşele de securitate, să şteargă viruşi şi să se
auto-regenereze în caz de pierdere a datelor, exact aşa cum o fac şi profesioniştii de la Cisco System contra unor sume fabuloase pentru
utilizatorul de rând.

Înainte de a putea învăţa calculatorul să se vindece singur, trebuie să ştiţi la ce boli este sensibil. Iată cinci dintre cele mai
frecvente pericole.
P ro b le m hardw
e are:Harddisk-ul, memoria RAM şi procesorul nu sunt construite pentru veşnicie. Dacă una din componente se strică, rezultatul
se traduce în pierderea completă a datelor.
Atacul unui hack er: Persoanele ne autorizate care vă fură datele sau caută informaţii sensibile pe calculator pot crea probleme mari de tot.
Programele dăunătoare de pe internet pot şterge informaţii importante, pot spiona obiceiurile dumneavoastră de a
Invaz ie de viruşi şi spyw are:
naviga pe internet sau pot umple căsuţa poştală cu mesaje pline de viruşi.
fişiere defecte:Fişierele şterse incorect sau fişierele defecte care stau degeaba pe harddisk deluni întregi pot, de asemenea, cauza mari
neajunsuri. Prezenţa acestora nu duce doar la diminuarea spaţiului de stocare, acestea intrând în conflict cu alte programe, blocând
sistemul.
W indllllllS clIllroillemAcest
e: lucru se întâmplă atunci când fişiere importante de sistem sunt şterse sau distruse de un virus.
În mod normal, un calculator ar trebui apărat împotriva tuturor acestor pericole. Dacă această protecţie este şi automatizată, în cazul
nostru practic gratuit, vă puteţi face o idee despre ceea ce Cisco poate realiza contra unei sume foarte mari de bani.

IJ
Primul pas se referă la hardware. Ceea ce vrem noi de la calculator este ca, pe viitor, acesta să se supravegheze singur, iar dacă apare un
pericol, să anunţe desigur utilizatorul. În cazuri de urgenţă, aşadar cu puţin timp înainte ca una dintre componente să fie avariată serios,
calculatorul se va auto-proteja. La fel de importantă este necesitatea de a consuma şi cât mai puţine resurse, deoarece programele de
protecţie rulează permanent.
A d a p t a r e a d in a m ic ă a p Mu t eo rt iih de er bcoa alcrudl M o n it o r 5
Prin combinaţia a două aplicaţii gratuite, calculatorul îşi supraveghează singur componentele. La supraîncălzirea unei componente se
reduce puterea de calcul

• General
• T emperatnres

• Vollages

• Fans

.CPU

• Alarm Optîons

• Tray&OSD

• Highllow

• IntelVal & Syjlog


f'
• E-Mail&FT

• lanncher

• Apply

• General
Alarm beep an
Atarm freq uency
pentru scurt timp, lucru ce duce implicit la răcirea dispozitivului. După ce pericolul a trecut, puterea de calcul creşte din nou.
Instalaţi mai întâi Motherboard Monitor 5 (program ce poate fi descărcat gratuit de la adresa http://www.pcworld.com/
downloads/file_description/O,fid,7309,OO. asp). În plus, aveţi nevoie de CPUIdle, de la www.cpuidle.de.Puteţiactiva.prin intermediul
General-Standard, opţiunea Start MBM5 Together With Windows. În Alarm Options veţi indica programului să creeze de fiecare dată un
fişier jurnal. Astfel, căutarea erorilor este mai simplă în cazul unei defecţiuni.
De oprirea componentelor în caz de supraîncălzire este responsabil CPUIdle. Indicaţi în Motherboard Monitor, la secţiunea La un cher,
calea către acest program, astfel încât ambele aplicaţii să pornească simultan. Dacă Motherboard Monitor măsoară valori critice, CPUIdle
scade viteza componentei supraîncălzite şi o menţine în viaţă.
O p r ir e a c a lc u la t o r u lu i În c Ha za dr ed wp r ao br ele mS ee n s o r s M o n ito r
Mai elegantă şi cu mai puţine resurse este combinarea programului Hardware Sensors Monitor (în variantă shareware, de la
www.hmonitor.com) cu un fişier batch. Această soluţie costă însă aproximativ 20 de euro, pentru că aplicaţia nu funcţionează decât 10
minute fără a fi înregistrată; ceea ce pentru o supraveghere permanentă nu este chiar în regulă.
Porniţi aplicaţia Hardware Sensors Mo-
Motherboard Monitor 5
• Sensors
I!!!Q
Il'" "0 "
~<iii
" " "" " ·" 1
VVlila aii ol.rm massagas 10 • log f~a (avan Ildisable
you the alarm dialog , these m essag es w ill be w rilten each tlm e there is an aJarm breach)
Location for the alarm log files
[1
D' (~\ '""
n .T X T t!J ';i,
n.CSV ~ '@ 1
n .H T M L ~ \lf1

n.XML f Rf lY f J
n NT Evant Viawar
c:\ţlrog ramllle$\molharbo.r.

C JE
5.3.7.0
MOTHERBOARD MONITOR MM5 5: poate anunţa utilizatorul imediat ce apare o problemă Înţionarea
func hardware-ului, creând de asemenea şi un jurnal al
tuturor erorilor peste care a dat.
nitor şi selectaţi suprafaţa de lucru cu tasta din dreapta a mouse-ului. Selectaţi aici Run with Windows, apelaţi din nou meniul şi optaţi pentru
Settings. În registrul Temperatures bifaţi căsuţa de sub Warning. Acum veţi fi avertizat de fiecare dată când este atinsă o temperatură uşor
critică (Yellow Zone).
Faceţi un clic dreapta pe desktop şi selectaţi New-TextDocument. În cazul În care rulaţi Windows XP, scrieţi în acest document comanda
5 h u td o w n . e x- eto-5
sau, în versiuni mai vechi de Windows, r u n d l1 3 2 .e x e U s e r ,E x itW in d o w s
şi salvaţi fişierul sub numele shutdown.bat. În fereastra încă activă a programului Hardware Sensors Monitor introduceţi, la Execute, calea
pentru fişierul batch creat. Îndată ce apare un pericol serios (Red Zone), Hardware Sensors Monitor va executa fişierul batch şi va opri
calculatorul.

IJ
Pe lângă hardware-ul supraîncălzit, viaţa utilizatorilor mai este îngreunată şi de atacurile din internet. Ce trebuie să faceţi este să transformaţi
calculatorul într-un soldat de pază, care şterge în mod automat spam-ul şi viruşii, sau care blochează programele dăunătoare înainte ca acestea
să poată face rău.

Select disks, folders or files to be Disks


Type
Rem ovable m edia Hard disk
Hard disk
Hard disk
Hard disk
Folders and files
2 i : iPersonal
F oJders €Ind files ill F olders
v  N J lT O A R E D E
a mii de fişiere, care dura până acum ore Întregi, este realizată de În câteva minute.
NOD32
CHIP SPECIAL I nr. 2/2006
P r o t e j a r e a c a l c u l a t o a Hr e Ol o Dr Î3n Zr e ţ e a
,
I

I
Un antivirus care consumă foarte puţine resurse, care este actualizat o dată pe oră şi care
permite verificarea tuturor calculatoarelor dintr-o reţea este NOD32. Acest utilitar costă 39
euro (pentru o licenţă anuală). Puteţi descărca însă şi o versiune trial, valabilă 30 de zile, de
pe site-ul www. nod32.com. Cu setările standard, antivirusul supraveghează automat
harddisk-ul precum şi conexiunea la internet. În plus, utilitarul verifică şi unităţile de disc
externe (dischetă, CD etc.) predispuse la infecţii periculoase. Dacă în reţea apare un virus,
NOD32 se activează şi totul este în regulă.
P r o t e c ţ i e a u t o m a t xă payn t i s p a m

În ceea ce priveşte programele de blocare a mesajelor de tip spam, XPY (http://source


forge.net/projects/xpy) şi SpywareGuard (www.javacoolsoftware.com) fac o echipă ce nu
poate fi înfrântă. Primul se asigură că Windows XP nu trimite datele dumneavoastră
personale pe internet, iar SpywareGuard blochează soft-urile cu reclame şi împiedică
utilizarea neautorizată a Internet Explorer-ului (hijacking). În comparaţie cu alte programe
de gen, cele două utilitare consumă puţine resurse, reprezentând una dintre cele mai bune
soluţii gratuite.
Dacă aţi lucrat deja cu XP Antispy, trecerea la aplicaţia mai performantă XPY este
simplă. Selectaţi în fereastra Settings tipul de instalare XP Antispy Settings, pentru a indica
programului ce are de făcut. În continuare, puteţi efectua şi alte setări pe care XP Antispy nu
le oferă ca de exemplu împiedicarea accesului la Registry de pe un calculator aflat la
distantă. Pentru aceasta
, selectati ,
Sevices- Disable Remote Registry Service. Din acest moment calculatorul dumneavoastră cu
Windows XP închide spionilor uşa în nas.

Il

Acum calculatorul dumneavoastră se poate proteja împotriva programelor virtuale


dăunătoare. Mai periculoşi sunt însă oamenii cu intenţii distructive. Hackerii profesionişti
utilizează breşe de securitate şi ocolesc astfel programele antivirus şi firewall-urile active.
Doar închiderea imediată a breşelor şi controlul automat al accesului pe PC ajută împotriva
acestora.
CHIP SPECL,'c I nr. 2/2006

I n c h i d e r e a b r e ş e l o r fir
d e i sue tilita
c u r i t ra !t!e e x te r n I!
Cea mai bună încuietoare nu îşi găseşte rostul dacă uşa casei este larg deschisă. Cu funcţia
de actualizare automată a Windows-ului, calculatorul dumneavoastră închide permanent
breşele de securitate din sistemul de operare şi evită astfel ca aceste nişe să poată fi utilizate.
Pentru a verifica dacă funcţia este activată pe PC- ul dumneavoastră, daţi un clic dreapta
pe My Computer şi selectaţi Properties din meniul contextual. Activaţi, la nevoie, pentru
Automatic Updates, opţiunea Automatic. În partea imediat următoare puteţi stabili când să aibă
loc descărcarea acestor update-uri. Selectaţi, lângă Every Day, o oră la care nu aveţi nevoie
de calculator şi, în fiecare zi la acea oră Windows va verifica şi va instala eventualele
actualizări disponibile. Pentru Windows 2000 aveţi nevoie cel puţin de Service Pack 3
pentru a putea utiliza funcţia Automatic Updates. Dacă acest service pack este instalat, selec-
taţi Start-Control Panel şi faceţi apoi dublu clic pe Automatic Updates. Procedura este
identică. De acum încolo sistemul de ope-
rare este protejat.
Pentru calculatoare mai vechi, care încă rulează cu Windows 98 (Second Edition) sau
Windows NT 4.0, funcţia Automatic Updates nu este disponibilă. Microsoft oferă însă un
utilitar Notification on Important Updates, care vă informează de îndată ce sunt disponibile
actualizări critice pentru sistemul de operare. Obţineţi utilitarul de pe pagina de internet
Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com ).
M o n i t o r i z a r e a al sc tc ePsrui lvu ai 0c0y1 T
Cu aplicaţia shareware 1st Privacy Tool (download de la pagina www.privacy
windows.com), calculatorul supraveghează toate acţiunile utilizatorilor şi împiedică accesul
la directoare sau înregistrări de Registry. Licenţierea versiunii complete costă 20 de euro.
Aceşti bani merită însă cheltuiţi, pentru că funcţiile cuprinzătoare de protecţie ale acestui
utilitar fac inutilă instalarea unui firewall. 1st Privacy Tool aproape că nu foloseşte deloc
resursele calculatorului, acesta fiind un alt punct în favoarea sa. Un login ano-

I/IIinelow s can reg ularly check for im portant upaates ana install them for you. (Turning an
A utom atic U paates m ay autom atically update \I\Jindow s Update softw are first. before
any other I.lpelates.)
H ow does A utom atic U .Q dates w ork ?
Ay,tomatic (recommended)
A utom atically dow nloacl recom m eodecl upclates for m y
com puter anei install them :

Everyday

Q ,ow nloacl upâates for m eI but let m e choose w hen to iostall them .
M otify m e but don'! autom atlcally c1ow oloacl O I' instaH them .
Iuro off A utom atic U pdates.
Y O l.lr com puter w ill be m ore vulnerable unless you install I.lpdates
reg ularl)'.
Install upelates from theI/IIindow s UpdateW eb .site
S C U T !lE Activaţi În această fereastră actualizarea automată a Windows-ului,
pentru
a Închide toate breşele de securitate.
nim, aşa cum este de obicei utilizat de hackeri, nu mai este posibil după activarea aplicaţiei. Utilizatorii autentificaţi nu pot porni decât
programele deblocate pentru ei.
După instalare, în bara de stare apare un
simbol cheie. Selectaţi-l cu tasta dreaptă a
mouse-ului şi alegeţi Settings. Dacă nimeni nu trebuie să acceseze calculatorul prin
internet/reţea activaţi, la Remote Access, opţiunea Disable Dial-In Access. Alte setări pe care
le puteţi face în această fereastră se referă, de exemplu, la numărul de încercări pe care le
poate face cineva pentru a introduce parola de acces. Altor utilizatori care lucrează cu
calculatorulle pot fi atribuite drepturi în secţiunea User Restrictions. Aici puteţi stabili cât timp
poate utiliza prietenul dumneavoastră PC-uI, iar cu Log User Activity aveţi posibilitatea de a
înregistra într-un log acţiunile întreprinse de alţi utilizatori ai aceleiaşi staţii. Pentru ca jurnalul
creat să nu poată fi modificat ulterior, trebuie să împiedicaţi accesul via System-Restricting
Access to the Event Logs.

11
Programele sau aplicaţiile care nu au fost şterse corespunzător lasă urme de date care
încetinesc sistemul sau, în cel mai rău caz, îl aduc într-o stare de completă nefunCţionare.
Calculatorul dumneavoastră nu este, prin urmare, doar paznic, ci şi femeie de serviciu. Lăsaţi noua atribuţie de întreţinere să
cureţe regulat Registry-ul şi subdirectoarele importante, pentru a evita erorile de sistem.
H D C lE A NÎn
E Raceastă
: fereastră puteţi specifica ora la care soft-ul să înceapă curăţenia.
:» B locarea spyware-ului
fJ
Lângă
perite programe nat cal·culatolrul jurnal
trarea
C/ear Log.
U n h a r d d is kHc Du rCa l l e a n e r
Aplicaţia gratuită HDCleaner (poate fi descărcată de la adresa http://home.tiscali .de/ydata!hdcleaner.htm) nu şterge doar fişiere
temporare, ci caută şi dubluri sau DLL-uri nefolosite. Suplimentar, controlează permanent directorul StartUP, astfel
sean fo r a give n tim e
sean fo r a g iv en d2ale
/2 8 1 2 0 0..6 _ _
1 I . nclean
" , in g, H D C lean ernoaction
wl
m u td ow n Ihe s)'S tem reb oo t tha ",,$le m
C hoose Ih a "ive(s)10 elean
. C 1 L ocal D isk (C :) C 1 K e,tii (D :)
C 1 Jio aee(E :)
""" ,ţ:A ,T 3?u:~)_
.

OK
C an ce!
R11.'rn1ll1e~Pmectlon
l!lE O iIbleReal.T ll1<lSClImilg

o ~e8rowwHijactPlolOOl""

SpywareGuard liveUpdate
Ccrrinecttolhelnternettot.lownloadthelM.estdefinlUons.
Updm:es~dect
O OW nloaded
O eflllttiQ n update
ş ctated 1122J04

Clickhere for tTIOI'i'llnfcmnationonhawtodonale


0_
1f yoo find th ls prog ram usefu l, Y OV CM d on ate to heIp sup p ort lh e cau se!

'"
încât iniţializarea Windows-ului să rămână
rapidă.
La Options veţi stabili, în registrul Task
Manager, care unităţi să fie curăţate şi când să se întâmple acest lucru. Ca şi pentru alte
operaţiuni descrise anterior, alegeţi un moment în care nu folosiţi calculatorul pentru a
porni curăţenia regulată, fiindcă nu este recomandat ca alte programe să ruleze odată cu
utilitarul. Dat fiind faptul că, după curăţarea regiştrilor, calculatorul ar trebui să repornească,
activaţi şi opţiunea Reboot the System. Activaţi-o în registrul Startup. La final, asiguraţi-vă
că la Clean Harddrive-File Masks sunt activate toate extensiile de fişiere. Este suficient dacă acest utilitar lucrează cam la fiecare două luni.
Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina de internet a producătorului.

o
Datorită supravegherii automate complet automatizate, calculatorul dumneavoastră nu mai are de ce să se blocheze şi nu mai poate deveni
ţinta unui atac. Totuşi, mai există o fărâmă de risc. De exemplu, o
I
CHIP SPECIAL nr. 2/2006
simplă pană de curent poate strica o muncă de câteva ore, dacă
datele nu sunt salvate regulat pe un server de reţea sau pe un
suport extern de date. Preîntâmpinaţi aceste cazuri prin copii de
siguranţă automate pentru datele importante.
d ire c to a r e lo r in d iv id u a le
Utilitarul gratuit GRBackPro - Professional Backup
(www.grsoftware.net) memorează la intervale regulate cele mai
importante date pe un server de reţea sau pe un suport extern de
date. Avantajul este că aplicaţi a creează pentru fiecare director o
copie de siguranţă separată şi memorează apoi numai
modificările actuale. Astfel, nu numai că se accelerează
efectuarea copiei de siguranţă, dar nici nu se consumă prea multe
resurse.
Un asistent vă ajută la configurarea utilitarului. După o
pierdere de date trebuie să indicaţi, în registrul Restore, doar
calea către copiile de siguranţă, iar restul funcţionează automat.
O dată pe lună aplicaţia se actualizează singură prin internet. În
Schedule, selectaţi opţiunea Add Event şi puteţi seta un interval
de timp când programul poate realiza o
Program ConflgtJratlon CDIOI/D Update Help

BACKU P M AK ER: Setarea orei la care backup-ul să pornească nu se face prin


o m ie de ferestre. Totul este foarte sim plu.
copie de siguranţă. Datorită consumului redus de resurse, acest
lucru poate fi realizat fără probleme şi în timpul orelor de
program, dacă în discuţie este computerul de la birou. Mai multe
informaţii despre aplicaţie găsiţi la adresa de download indicată.

I nr. 2/2006
CHIP SPECIA',
Executian interval Step30f 11
Execute every~ minutes.
Execute at [1 8 :0 0 o'cIocl<.
1 (241) format)
Execute an s}'Stem event:
W indows start windows logoff
Restrlct ta:
Wednesday '" Saturday
S a lv a re e x h a u s tiv ă p e c a lc u la to a re in d iv id u a le

În principiu, este suficientă salvarea datelor din directoarele


personale la anumite intervale de timp, deoarece Windows şi
aplicaţiile se pot reinstala de pe discurile de setup. Acest lucru
costă însă o groază de timp. Dacă aveţi la dispoziţie suficient
spaţiu de stocare, aveţi la dispoziţie alternativa unei copii
complete de siguranţă a unui harddisk. Avantajul, din acest punct
de vedere, este că sistemul poate fi refăcut în decurs de 30 de
minute.
Cu ajutorul aplicaţiei gratuite Backup Maker de la Ascomp
(www.ascomp.net) vă puteţi restaura sistemul rapid şi con-
fortabil.
Selectaţi Backup şi urmaţi indicaţiile asistentului. Pentru a
economisi resurse, ar trebui să efectuaţi mai întâi o copie a
întregului disc. După aceea, puteţi rula din nou asistentul.
Selectaţi acum Partial Safety Device şi indicaţi ora, de exemplu
întotdeauna luni noaptea, la orele 02:00. Acum nu mai sunt
salvate decât modificările de la ultima copie de siguranţă, ceea ce
merge mult mai repede.
În caz că nu dispuneţi de prea mult spaţiu liber pe harddisk,
puteţi copia datele şi direct pe un DVD. Deoarece BackupMaker
suportă şi medii reinscriptibile, se pot face mai multe copii
parţiale pe fiecare disc. Selectaţi în acest caz, în fereastra
corespunzătoare a asistentului, punctul Don't Erase, în registrul
CD/ DVD-RW.
Refacerea datelor se realizează tot cu ajutorul asistentului. Selectaţi Restore, deschideţi fişierul ZIP dorit şi selectaţi unitatea pe care doriţi
să recopiaţi datele. Marcaţi fişierele respective şi apăsaţi pe Pinish.

Felicitări! Aveţi acum un calculator care realizează operaţiile delicate în fundal, se apără de viruşi şi de hackeri şi se poate regenera singur în
caz de forţă majoră. Cireaşa de pe tort ar fi adăugarea de şi mai multe automatizări şi de rafinarea operaţiilor. Astfel, puteţi învăţa calculatorul
să răspundă singur anumitor ferestre interogative.
C o n f i r m a r e a f e r Pe sTt rFe lBo r d e
Windows enervează de multe ori cu dialoguri care trebuie confirmate. Programul PTFB (Push That Freaking Button) face Windows-ul să
creadă că aţi apăsat pe un anumit buton şi vă economiseşte o mulţime de timp şi nervi. Dacă vă place utilitarul, îl puteţi cumpăra pentru
aproximativ 20 de euro de la adresa www.tlhouse.co.uk.
Pentru a folosi acest program, faceţi clic pe Start Watching, astfel încât fereastra PTFB să se ascundă în bara de activităţi. Lucraţi acum cu
calculatorul până când este afişată prima fereastră de dialog enervantă. Selectaţi acum simbolul PTFB din taskbar şi alegeţi Single Press,
răspunzând dialogului în mod afirmativ. Acest clic este afişat în fereastra PTFB. La o fe-

reastră de dialog standard din Windows nu mai aveţi nimic de făcut, fiind de acum confirmată automat.
În cazuri excepţionale, atunci când fereastra tot apare în alt loc pe ecran sau o selectare ar conduce la o acţiune nedorită, marcaţi în
fereastra PTFB clicul memorat şi selectaţi Edit. În registrul Basic puteţi seta cât timp să aştepte PTFB până la răspunderea automată. Pentru
ca utilitarul să nu răspundă întrebărilor periculoase, selectaţi registrul Advanced. Activaţi, la Identifying Windows Content, opţiune a Strict.
Dacă trebuie să răspundă şi atunci când nu sunteţi în faţa monitorului, instruiţi aplicaţia PTFB să vă înştiinţeze prin
T rigger When T arget Window APpears
Hrs Min Sec
I
Initial Delay: 00 : 00 : 00

I'i! Urnit1 0 Specific.!:!O U lS


Hrs Min Sec O flepeal E very:1
00 : 00 : 01
I!f 00 I!f 03 ~06 009 012 015 C I 18 021
I!f 01 ~04 007 010 13 F116 019 022
~02 1!f05 008 11 0 14 017 020 1!f23
I!f Limit1 0 Specific Qays
O Sun I!fMon
Tue

t S e le C tA r1rSelecrNone")
I'i!Wed
I!fThu
~Fri
Other T riggers
fi âchedule. next run: r--- ~_.- _._-_ .. ~"- -~ .. -_.-.- -- ~ --~·-·ll·'"rnatr;t:'"
PTFB: După cum îi spune şi numele, programul vă scuteşte de a confirma constant numeroasele ferestre de dialog din Windows.
e-mail, eventual şi cu o captură de ecran. Funcţia poate fi activată la Notifications.
A u t o m a t i z 1 l r e a s e r i i l Mo r odue sceo Kma eneRynd ze ic o r d e r
Pentru a executa serii complexe de comenzi, aveţi nevoie de un utilitar precum Mouse and Key Recorder (www.kratronic.com). Acesta poate
fi utilizat gratuit pentru trei luni, ulterior folosirea fiind condiţionată de cumpărarea programului, în schimbul sumei de 17 euro. Pentru a da
un exemplu de utilizare, parcurgeţi următorii paşi:. Porniţi Internet Explorer, după care accesaţi pagina www.chip.ro.Lansaţi Mouse and Key
Recorder şi treceţi în registrul Macro Code. Apăsaţi pe butonul simbolizat cu {{ ... şi selectaţi comanda Start Application. Navigaţi până la
fişierul C:\ProgramFiles\Internet Explorer\iexplore.exe şi confirmaţi cu Open-OK În bara de simboluri selectaţi Play, iar browser-ul porneşte
cu o pagină goală. Selectaţi acum punctul roşu Append Recording şi maximizaţi fereastra de browser din bara de activităţi. Selectaţi pagina
www.chip.roşi reveniţi la Mouse and Key Recorder. Optaţi şi de această dată pentru Append Recording. Cu Play puteţi testa macroul. Dacă
această comandă trebuie să ruleze,la o anumită
, oră, introduceţi-o la Scheduled Tasks. Ca o informatie aditio-
nală, macrourile nu se memorează în modul obişnuit cu extensia VBS, ci în format KRC. În cazul macrourilor uzuale, utilitarele descrise în
acest articol ar trebui să dea alarma.
CHIP SPECIAL I nr. 2/2006
P o r n ir e r a p id a p e n tr

Dacă Windows are o alură atletică sau este pur şi simplu lent depinde de setările corecte şi de stimulentele aplicate acestuia.
Noi vă arătăm cum puteţi dopa Windows-ul Într-un mod complet legal şi fără efecte secundare.

onform celor de la Microsoft, Windows XP are nevoie de maxim 30 de secunde pentru a porni. Realitatea ara
tă din păcate cu totul altfel. Din acest articol aflaţi cum puteţi porni sistemul de operare mai rapid pe viitor, utilizându-l desigur la capacitate
maximă.

În această secţiune vă veti confrunta cu programe care pornesc automat, rutine de verificare fără sens sau componente hardware defecte. Toate
problemele se pot rezolva cu mijloace incluse în Windows sau cu ajutorul utilitarelor gratuite.

II I m p i e d i caaur et oa s t a r t - u r i l o Deoarece
r a s c u n utilitarul
se inclus în Windows, Msconfig, verifică doar directoarele standard referitor la programele
care pornesc
~, Cv' _ I nr. 2/2006
automat, este posibil să aveţi şi ceva vizitatori nepoftiţi ce rulează direct de la pornirea sistemului, fără a fi detectaţi. Utilitarul gratuit Autostart
Explorer (download de la adresa ww w.misec.netJproducts/autostart explorer) găseşte şi fişiere care pornesc din locaţii neaşteptate, de exemplu
din drivere
'1 Autostart E><plorer 2.1

I .OI*\~ I 'ţg ExpandAil 'ţg-eoIlapseAII 1 1 i'f.! -# R eg istry


" H KC URun
'J
t'~i
H K C U R u n O nc e '\ H K L M R u n
:0 1 H K ! .M R u n O nc e
Jp H K !.M R u n O n ce E x
.J H K lM R u n O nc e S etu
1 H K !.M R u n S e rv k :es
~l H K !.M R u n S e r'iic e s O nc e
:1~~~~
1 N ativ e A ppfications
i~tUP F o ld ers
G A S ITToate
: directoarele marcate cu albastru conţin fi~iere care pornesc automat. Eliminaţi-le!
sau fişiere de sistem precum win.ini. Efect secundar îmbucurător: utilitarul descoperă şi troieni.
După pornire, Autostart Explorer listează toate ramurile semnificative din Registry şi directoarele în clasica structură arborescentă. Cele
marcate cu albastru conţin un program care porneşte automat. Dacă selectaţi un astfel de director, utilitarul afişează fişierele vinovate în fe-
reastra din dreapta. Pentru a şterge un asemenea "autostarter", deschideţi directorul aferent via Open Folder. Acolo puteţi şterge programul sau,
dacă aplicaţia oferă această opţiune, dezactivaţi pornirea automată.
D O p t im iz a r e a s e c v e n ţ e i d e b o o t
Cu ajutorul aplicaţiei freeware Startup Faster acceleraţi vizibil pornirea sistemului de operare. Marele avantaj constă în faptul că puteţi testa
efectul optimizării promise şi fără a fi nevoiţi să tot reporniţi calculatorul.
P ro gram nam~::'l
e ~.J nwi~
N vC plD aem on
~ N vM ed iaC e ...

K A V 50

G las$2I<
Startup Fast..
C om m and Line:
Startfrom
A II U ser . R eg istL
A II U ser • R egistL A II U ser . R egM r ... A II U $er • R egislL . A II U se, • R egi.tr. .. A II U .er . R eg istL
D elaytim e 4 .0 0 .econ d. 4.00 second. 4.00 second; 4.oo."cond. 4 .0 0 ."con d. 4.00.eco nd;
D ow n
ÎN A IN T E DPORNiRE:
E Startup Faster permite rescrierea şi testarea fişierelor de boot.

Descărcaţi Startup Faster de la pagina www.pcfaster.com. iar după ce aţi pornit utilitarul, selectaţi Startup Items. Programullistează aici
toate programele care pornesc împreună cu Windows XP. Pentru a elimina un utilitar din această listă, selectaţi-l cu un clic dreapta şi alegeţi
opţiunea Delete din meniul contextual. După editarea listei, apăsaţi pe Rebuild pentru ca utilitarul să preia modificările. Cu ajutorul butonului
Test Run aveţi posibilitatea de a testa secvenţa optimizată fără a reporni PC-ul.

Windows verifică la fiecare pornire porturiIe IDE de pe placa de bază referitor la dispozitivele conectate. Acest lucru are sens dacă montaţi o
componentă nouă şi, în regimul normal de lucru, acest "serviciu pentru clienţi" durează circa trei secunde. Atunci când nu conectaţi dispozi-
tive noi, dezactivaţi funcţia pentru a mai câştiga ceva timp.
Dezactivarea portului se realizează în Device Manager, la care ajungeţi după efectuarea mai multor paşi. Mai uşor este să utilizaţi
combinaţia de taste [Ctrl]+[R] şi introduceţi comanda
d e v m g m t.m s c
care va deschide consola Device Manager.
, La IDEIATAPI Controllers selectati Prima-
ry IDE Channel. Activaţi acum, în registrul Advanced Settings, opţiunea None peste tot acolo unde apare înregistrarea Detect Automatica1ly.
Dacă aveţi mai multe harddisk-uri, urmaţi aceiaşi paşi şi pentru canalul IDE secundar. La următoarea pornire aţi scăpat de problemă.
~ Dacă aţi instalat un driver actual de chipset Intel sau Intel Application Accelera-
tor, nu aveţi acces la registrul Advanced Settings. Acest lucru nici nu este necesar, fiindcă în acest caz căutarea automată nu are loc.
I5iL
P .__l i_- __A _C__C_ __e ._.,.>_._~._._
I_e_m a c a.. l" c...u l a t O O- - i ]i u l i r e ţ e a M M "
_.'_._~_m._._._. ______

Pentru a putea fi identificat în reţea, la pornire Windows atribuie calculatorului dumneavoastră o adresă IP valabilă. Această procedură poate
dura până la o jumătate de minut. Economisiţi acest timp.
Parcurgeţi succesiunea Start-SettingsNetwork Connections. Daţi un clic dreapta pe Local Area Connection şi selectaţi Properties. Faceţi dublu
clic pe Internet Protocol TCPIIP şi activaţi opţiunea Use the Following IP Adress, apoi introduceţi o adresă de genul 192.168.0.xx (în cazul în
care adresa reţelei este 192.168.0.x), unde xx poate fi un număr de la O la 255. Reţineţi că o adresă IP nu poate fi dublată într-o reţea.
Valoarea pentru Subnet mask este de obicei 255.255.255.0 şi este de regulă setată automat, de îndată ce duceţi cursorul mouse-ului în câmpul
corespunzător. Posesorii unui router vor introduce la Default gatewayadresa IP a acestuia. La următoarea pornire a Windows-ului nu mai este
căutată adresa IP.
ll-~ e a ij~ ~ ]e .-_
~ .C~ = ~ = = _ = ~ ]
Un plus de viteză mai poate fi obţinut prin reorganizarea fişierelor de pornire. Selectaţi Start-Run şi introduceţi comanda
c : -b
unde "e" corespunde partiţiei dumneavoastră
, de Windows. Pentru ca functia să
ruleze permanent, porniţi Regedit. Navigaţi până la cheia HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software \Microsoft\Dfrg\BootOptimize
1"'"'''' I
A D R E S A Setaţi
IP : IP-ul dorit, pentru a nu mai aştepta alocarea din oficiu, care necesită la rândul său un anumit interval de timp.
Function şi atribuiţi înregistrării Enablevaloarea Yes.
I= ~r.~~j ~~ ~ p ro m -~
~ _~ = = ===······=
=~
Utilizaţi laptopul de serviciu şi acasă sau doriţi să luaţi parte la un LAN-party? Atunci este utilă crearea unui nou profil hardware, pentru că
altfel calculatorul va căuta o veşnicie echipamente care sunt disponibile doar în docking station sau la sala de jocuri. La start, selectaţi pur şi
simplu profilul necesar din listă.
Faceţi un clic dreapta pe simbolul My Computer şi selectaţi Properties din meniul contextual. În registrul Hardware selectaţi Hardware
Profiles. Marcaţi profilul curent, de regulă Profilel, şi creaţi unul nou prin Copy. Daţi-i un nume reprezentativ, de exemplu Reţeaua Firmei, şi
confirmaţi cu OK Reporniţi calculatorul şi selectaţi în meniul de pornire profilul abia creat. Acum
P R O F llE H A R D WDacă
A R sunteţi
E: o persoană care poartă permanent calculatorul cu sine, atunci trebuie să aveţi mai multe profiluri hardware instalate.
I nr. 2/2006
configuraţi calculatorul în Device Manager astfel încât să corespundă cerinţelor profilului
respectiv.
lIi.lIII Puteţi activa în noul profil hardware nu numai componente hardware, ci şi servicii
Windows. Pentru aceasta, parcurgeţi succesiunea Start-Run şi introduceţi: s e r v ic e s .m s c
Daţi dublu clic pe serviciile afişate şi treceţi în registrul Log On. Selectaţi un profil hardware şi
activaţi sau dezactivaţi serviciul, pentru a accelera pornirea sistemului de operare.

În această sectiune
, a articolului nostru veti ,
configura PC-ul de aşa manieră încât să funcţioneze rapid şi la lucrul de zi cu zi.
~area a u t o m a t i a s e r v i c i i l o r
Cu ajutorul unui utilitar gratuit puteţi configura calculatorul, printr-un clic de mouse, astfel încât
să nu fie activate decât serviciile absolut necesare. Instalaţi şi rulaţi utilitarul Shutdown Windows'
Services (www.din gens.org). În funcţie de cum utilizaţi calculatorul, individual sau în cadrul unei
reţele, selectaţi opţiunile Single Computer, respectiv Computer in a LAN. Confirmaţi cu OK şi
reporniţi calculatorul. Care şi câte servicii sunt dezactivate depinde de configuraţia PC-ului. Pe
calculatorul nostru de test utilitarul a dezactivat 10 servicii din 40 funcţionale (mai multe
informaţii la www.dingens. org).

T he def ault config uration of W indow s unfortunately is net optim al in security . B eside o1:h er thing s,
m any netw ork server prog ram s are started and offering servlces to the Internet, w hlch usually y ou don't
nee d. T hose servers are ope ning an attack vector for crack ers and netw ork w orm s.
T his prog ram stops those services, W indow s is offering to the netw ork , ta m inim iz e the surface
w hich can be attack ed.
B ecause of this, us ually y ou don't nee d a pack et filter or a "P ersonal Firew all"
OK
I
C oncel ]
1
l!.bout •••

1
âecuril:y •••
D ienste abschalten
0 . · .. · · . 0· . . . . . . . . . . . . . .· . . .....·.· . . . •. .· . . . . .· . . . . · •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
• ~~~!~ .. ~~!?!:!~~r .. .::.~.~,':!ţ.~g!.'!.r.!, ..~~~x,~~~~~~~,.:?~ ~~ .. ..
!?~~.~!~!~,,{r.!.~.!.~~.ţ,~!:!.~~':!p.~,~j
O C om puter in a LA N .. only shutdow
SOrllenservers

O lJ .nsecure -Iet the server:; alone


M A I M U LT E R E S U R S E : D ez activaţi toate s erviciile W indow s inutile şi obţineţi un plus de
perf orm anţă din partea sistem ului.

m Ş te r g e r e a s e r v ic iilo r e x te m e
Utilitarul numit la punctul 7 recunoaşte numai serviciile standard din Windows. Dacă laptopul
sau calculatorul dumneavoastră încă este prea lent, probabil că una dintre aplicaţii s-a instalat ca
serviciu. Împotriva acestor cazuri ajută un utilitar gratuit de la Microsoft. Descărcaţi aşadar fişie-
rul delsrv.exe de la www.microsoftcom. Programul este parte a Windows 2000 Resource Kit, dar
poate fi utilizat şi sub Windows XP. Selectaţi Start-Run şi scrieţi: s e rv ic e s .m s c
Aflaţi numele serviciului prin selectarea acestuia cu tasta din dreapta a mouse-ului şi apelarea
opţiunii Properties. Serviciile

» Măsuri imediate pentru mai multă performanţă


I nr. 2/2006

terţe se evidenţiază mai ales prin numele producătorului, de exemplu McAfee Security Center.
Dacă nu este cazul, apelaţi cu [FI] funcţia de asistenţă. La Concepts-Default Settings for
Services sunt enumerate toate serviciile proprii Windows. Acestea nu trebuie şterse sub nici o
formă.
Dacă numele serviciului nu apare în listă, selectaţi Start - Run şi porniţi delsrv.exe cu

unde "C:\" este partiţia de Windows. Introduceţi acum comanda


d e ls v[I'lum
r es e rv ic iu ]
pentru a şterge serviciuL Aveţi grijă să scrieţi corect numele serviciului.
După fiecare ştergere, mutare sau copiere a fişierelor pe harddisk, aplicaţia shareware mst Defrag
le rearanjează pe acestea în fundal, utilitarele de defragmentare devenind inutile. Datorită
consumului redus de resurse, lucrul cu calculatorul nu este influenţaL Puteţi utiliza aplicaţia
gratuit pe parcur-
c om andă dels rv.ex e şterg e orice serviciu care nu aparţine de W indow s.
D ona
<)1 0

o OO

DFree DMFT reservecl IIIUnknown IIPlilgef.e IIUsel R e a d y

HIlD P E R F O R M A Utilitarul
NT: mst Defrag sortează şi rearanjează automat fişierele pe harddisk.
sul unui interval de 15 zile.
Descărcaţi mst Defrag de la adresa www.mstsoftware.com şi instalaţi utilitarul. Din acest moment,
programul supraveghează harddisk-ul permanent. Pentru a-l testa, porniţi-l via Start-Programs-Mst Software-Mst Defrag. Toate harddisk-
urile cu observaţia Monitoring sunt supravegheate în fundal de mst Defrag. Dacă doriţi să excludeţi o unitate de disc, marcaţi-o şi faceţi clic
pe pătratul roşu din bara de simboluri a aplicaţiei. Cu triunghiul verde puteţi reporni supravegherea.
iIIiII'II Utilitarul se înregistrează ca serviciu Windows şi continuă să lucreze şi după ce închideţi fereastra sa de lucru. Supravegherea începe
odată cu pornirea Windows-ului. Utilitarul prezentat la pasul 8 vă permite ştergerea definitivă a lui mst Defrag în caz
de nevoie.

Şi oprirea calculatorului poate dura mai mult decât era prevăzut iniţial. Există utilitare cu ajutorul cărora puteţi optimiza şi acest procedeu.

}) Optimizati calculatoarele din retea


,1
a fost mCldificată,

SeleetafaskcafegofyfromtbisUst \W tldow sE:q;klrerosettnp

Select a manageable :comp.onentfrom thisHst 1-""'"


Selectan JpdMdualtaskfrj)mtlthli$t ~kii~~-f;tt,;;)ddfm:·~8t --- .. Sh<lwflA~pI!Ilhtl1heltiehllr Showtl'.e~verslorlwb\idnvmllerQfllhe~ -SpedtrCleatrypeard~fonltt/lOolNr1g
Specifyhow l::o;lthe S)'$tem w 5$belQ rll endl!lgQ Spedlyhowlooglhe-~wMşI\'lWidproreste$l'Il1enaUS\ll'logsofl
process Specjty~l'Uflberofcdt.aJmiltherllS~SWidlet $ped1ylhefUl'befolrowsnJ;he-Tll",j;Svvl!cher Speţitywhe!herio::«ll&te;.:lwrepslolhern;xtme -Specitf~~endwl1elllluserlogsCi\.t Spedty~treeolkrtsofllwlndowaw«d''h'hen.lh$!
wfod<mi3drllgged ';SpeclfywhelherIheTmSwldlef~s'l'lhel't!luserprm!lsAl-lAS Spedly'fl'helhet'>'ko:lows-~«illlllled.WMn~e4,rriw~,·Of.reslmd \.i$ellle~Wder'<iewilWOOowsExplorer

~:..::~ ~~:=.;a'\rool~f~SltflegPrW )
useW ebvieY orlarltllders

bJRe9~eKeyli<fY_~Cust'R,wKeyP\'Ilh .~"'~
·YM ","O "
SelSlmgv ••••• m;v _CURREN1jJSfR,sfrKeyPidh,V~,S\lVi!4ue

lastAclloll:
Taskdescrlptioo
S IlIlC j{y l> if1e tlwolhpeera -tinsy
g slema nim a leiis w in d o w w h ile m in [m izin g , m ax or
imresto , 9 thsize
iz in grin e o flh e w in d o w . E n terO 1 0 d isab l!lan im alio n s. E n ter 1 to M ab
T hisch
ll.' anangewillnollllkee:lfec.luntilyoulog
im lltio n s offand lo gbac\(on

T W E A K - O " M Astfel
A T I Cdezactivaţi
: anlmaţiile ferestrelor, pentru a obţine un plus de performanţă din partea calculatorului.
U DO p r i r e a p r in d u b lu c lic
Cei mai mulţi utilizatori opresc Windows-ul în varianta clasică, prin intermediul meniului de start. Operaţiunea poate fi realizată totuşi şi mai
rapid.
Faceţi un clic dreapta pe desktop şi se-
lectaţi New-Shortcut. Introduceţi acum sintaxa
C :\W liN D O 'W S \s y s te I1 1 3 2 \s h u t,d o w r l.e x e - s - t 0 0
şi urmaţi indicaţiile pe care vi le dă asistentul deschis automat. Cu un dublu clic pe acest shortcut puteţi opri calculatorul sensibil mai repede.
CHIP SPECUIL nr. 2/2006 I
C U R Ă D E SlĂ B IR
PENTR
WINDOWS

••
I raDI
Jos cu "kilobaiţii" În plus! Cu trucurile şi utilitarele potrivite puteţi face Windows-ul mai uşor, mai rapid şi mai stabil. Vă
oferim cele mai bune cure de slăbire pentru sistem.
Windows-ul ia proporţii şi ocupă ce în ce mai mult spaţiu pe hardeste clar timpul pentru o cură de
slăbire.
Pentru ca acest regim să aibă rezultatele scontate, ea trebuie să cuprindă trei faze importante. În primul rând, eliminaţi
fişiere nefolosite, dublate sau defecte. Rearanjaţi după aceea datele rămase pe harddisk, lucru ce ajută mult pe viitor, scurtând timpii de
încărcare. Dezactivaţi apoi serviciile şi procesele neutilizate, care consumă o groază de resurse de sistem în fundal. La final, eliminaţi toate
compo-
nentele neutilizate din Windows. De ce mai păstraţi Outlook Express, de pildă, dacă nu îl folosiţi niciodată?
Ca şi la dietele alimentare, şi aici trebuie să vă feriţi de binecunoscutul efect Y 0- Y o: resursele recâştigate şi noul spaţiu disponibil
încurajează utilizatorul la alte
I nr. 2/2006
G Ă S IR E A D U B lUCu
R llO R:
opţiunile din DupFinder puteţi rafina căutarea fişierelor duplicat.

instalări. Întretineti
, , sistemul dumnea-
voastră după această cură de slăbire în mod regulat, prin aplicarea sfaturilor din acest articol cam o dată pe an. Acest lucru este valabil mai
ales în ceea ce priveşte ordinea pe HDD, unde permanent se adună fişiere temporare şi alte date nefolositoare. De asemenea, un backup
regulat pentru partiţia de Windows vă menţine calculatorul mulţumit.

o
Pe harddisk se acumulează o cantitate apreciabilă de date inutile, toate acestea încetinind sistemul de operare. Eliminaţi fişierele nefolosite!
Fişiere temporare, elemente de pagml web, fişiere jurnal şi altele asemănătoare sunt cel mai uşor de eliminat cu sistemul de curăţare (vezi
oglinda de la pagina 37). Frumos ar fi dacă acest proces s-ar putea desfăşura complet automat. Se poate, cu un parametru de pornire secret.
llIiE_Ii •• Nu sunt necesare programe externe, mijloacele de bord ale Windows-ului fiind arhisuficiente.
Selectaţi Start - Run şi introduceţi cleanmgr Isageset:lOO în câmpul de comandă.
Selectaţi în următoarea fereastră toate fişierele pe care Windows trebuie să le şteargă automat şi faceţi
clic pe OK. Prin parametrul sageset, setările
sunt acum scrise în Registry.
În loc de ,,100" puteţi introduce orice alt număr între 1 şi 65535; important este doar să salvaţi această valoare. Ce mai lipseşte
programului este automatismul. Aşadar, porniţi Scheduled Tasks via Start-All Programs-Accessories-System Tools-Scheduled Tasks. Selectaţi
în asistent programul Disk Cleanup şi stabiliţi, de exemplu, ca programul să pornească o dată pe săptămână, joi la prânz. Faceţi un clic
dreapta pe sarcina astfel creată de asistent şi selectaţi Properties din meniul contextual. Extindeţi numele fişierului cu următorul parametru de
pornire:
/s a g e ru n :l0 0
Programul foloseşte din acest moment setările memorate în Registry. Selectarea manuală a opţiunilor pentru curăţarea discului nu mai este
necesară.
curăţarea automată trebuie să efectuaţi următorii paşi: porniţi Task Manager şi marcaţi sarcina creată. Ştergeţi-o prin
apăsarea tastei [Del]. Curăţarea manuală a discului mai poate fi reluată oricând.
.:iI~I.rjl.t.r~".'.I..

Chiar şi într-un sistem bine întreţinut se găsesc fişiere dublate, cum ar fi de pildă template-uri, biblioteci de programe (DLL) şi multe altele.
Cu ajutorul unui utilitar Microsoft, foarte bine ascuns de altfel, puteţi scăpa de dubluri.
1IIlllllllllIIIlBII CD- ul de Windows XP .
• dIJrtJll=II~[ ••• r.]~I~'~A'. Introduceţi CD-ul de Windows şi selectaţi meniul Perform Additional Tasks-Browse This CD. Treceţi în directorul
Support/Tools şi deschideţi fişierul support.cab cu dublu clic. Extrageţi fişierul dupfinder.exe şi porniţi utilitarul. Asiguraţi-vă că la View-
Options este activat punctul CRC-32 Information. În acest caz se ţine cont şi de suma de control, un fel de amprentă matematică a fişierelor
individuale. Dacă DupFinder găseşte acum două fişiere cu acelaşi nume şi aceeaşi dimensiune, recunoaşte cu ajutorul sumei de control dacă
ele chiar sunt identice, dat fiind faptul că fişierele diferite au şi diferite sume de control.
Utilizaţi opţiunea Restore all items din Recycle Bin. Desigur, acest lucru funcţionează atâta timp cât fişierele se găsesc încă
în coşul de gunoi al sistemului.
P E NT RU A R E S ET A
X P H o m e , X P P ro
directorul Windows\System32\dllcache sunt memorate copii ale fişierelor de sistem. Prin ştergerea duplicatelor recuperaţi mai multe sute
de MB spaţiu pe harddisk.
_"ifA~it.~i3r.liUill!iil_ CD-ul de instalare Win-
dows .
•• !!m im ••Porniţi Explorer-ul şi navigaţi până la directorul Windows\ System32. Dacă nu vedeţi directorul Dllcache, intraţi în meniul Tools-
Folder Options şi activaţi în registrul View opţiunea pentru afişarea fişierelor ascunse. Faceţi acum clic dreapta pe Dllcache şi selectaţi
Properties, apoi ştergeţi atributul Read-only şi confirmaţi de două ori cu OK. Acum puteţi şterge cuprinsul directorului.
P E NT RU A R E S ET A
Selectaţi Start-Run şi in-
troduceţi: sf c /s c a n n o w
Windows va recopia toate fişierele care lipsesc.

După cum aţi aflat la executarea tweak-ului de mai sus, puteţi şterge conţinutul directorului Dllcache, dar nu şi directorul în sine. Windows îl
protejează prin aşa-numitul Windows File Protection (WFP). Pentru a scăpa de acest director sau de alte conţinuturi protejate, trebuie să
dezactivaţi WFP.
CI--IIP SF't.CII\I. I nr. 2/2006
iC
OIlC ache Folder : \ lM N D o lN S '\ S y s t e m 3 2 \ O L t . . C a c h e
M SKlm um cache siz(%
e of Disk )
100% Unlim itedO D efault Cache
Setting s

C hang e File protection:


OON OOFF 00isabled

W indow s File Protection is actiVe and protecting the W indow s XP sy stem files on this com puter.
! ScanNow

Cancel
1!
A p ply
DEZACTiVARE: Cu XPLite dezactivaţi WFP, pentru a şterge de pildă directorul inutil Dllcache.
XPLite (www.litepc.com)
Instalaţi XPLite. Porniţi
-!l.-'J -~ Il-I-gl~ -r.-liF -']-~ IrR .-j,:t§ -~ ;.-·)1

utilitarul şi treceţi în registrul Windows File Protection. Selectaţi opţiunea Disable şi confirmaţi alegerea cu un clic pe Apply. închideţi acum
utilitarul şi veţi vedea că puteţi şterge fără probleme sub directorul Dllcache din directorul Windows\System32.

.~;r~II~i'.t.~~M.rt. Recreaţi
subdirectorul Windows\System32\Dllcache şi
reactivaţi protecţia Windows File Protection
cu XPLite.

Windows oferă o multitudine de drivere standard pentru tot felul de componente


hardware. Fiindcă driverele producătorilor respectivelor echipamente sunt de regulă mai
bune şi mai recente, puteţi renunţa fără probleme la versiunile standard din Windows.
Pentru eliminarea dri- verelor standard Windows nu sunt necesare utilitare
speciale.
1iI8I'1~I=gj~[IIH[.]~!::r~V4~" Porniţi Explorer-ul şi

navigaţi până la directorul Windows\ DriverCache\i386. Ştergeţi aici fişierul diver.cab. în


funcţie de configuraţia sistemului, câştigaţi între 50 şi 60 MB spaţiu pe harddisk. Pentru ca ulterior
Windows să nu caute inutil driverele şterse atunci când instalaţi o componentă nouă, mai este
necesară o mică incursiune în Registry: porniţi Regedit şi navigaţi până la cheia
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTW ARE\Microsoft\ Windows\CurrentV er-
1 nr. 2/2006

sion \Setup. Atribuiţi înregistrării Driver- CachePath calea spre unitatea CD sau DVD. Astfel,
Windows va cere la fiecare instalare nouă discul cu driverele producătorului.
P E NT R U A R E S ET A
Apelaţi System Restore.

D
Mişcarea menţine calculatorul sănătos, dar nu trebuie să îşi dea sufletul. Dezactivaţi programele inutile.
XP H om e, X P DP r eo z, 2a 0c 0t 0i v a r e a s e r v i c i i l o r i n u t i l e
Windows, dacă i se dă mână liberă în momentul instalării, instalează o mulţime de
servicii complet inutile unui utilizator obişnuit. Cele mai multe astfel servicii fără rost sunt cele destinate operării într-o reţea, în special pe
calculatoarele care nu fac parte dintr-un LAN.
Pentru eliminarea serviciilor inutile nu sunt necesare utilitare speciale.
1I.lj~IIIl1'I~["Il[']~I:lff:VA.I. Pentru a putea dezacti-
va serviciile care nu fac decât să folosească resurse degeaba, trebuie să ajungem la utilitarul care le grupează. Daţi clic dreapta pe My
Computer şi selectaţi opţiunea Manage din meniul contextuaL în partea din dreapta a ferestrei nou deschise faceţi dublu clic pe Services and
Applications, iar apoi pe Services. Fereastra deschisă conţine toate serviciile din Windows, fie că rulează, fie că nu. Uitaţi-vă bine la fiecare
serviciu, iar dacă decideţi că nu aveţi nevoie de el, dezactivaţi-L
Aveţi grijă să nu dezactivaţi servicii importante pentru funcţionarea sistemului, iar dacă nu sunteţi siguri de funcţia unuia, lăsaţi-l mai
bine activ.
Tot ceea trebuie să faceţi este să optaţi pentru activarea respectivelor servicii.
P E NT R U A R E S ET A
X P M a m e , X2P0 0 0
A c o r d a r e a ilo p tr iomc eă s e l o r
Dacă doriţi să navigaţi pe internet în timp ce în fundal funcţionează o aplicaţie intensă de calcul, ca de exemplu 3D Max, veti observa că
browser-ul
, functionează ,
foarte lent, pentru că Windows asigură celeilalte aplicaţii timp de calcul în mod preferenţiaL Acest lucru se poate schimba
Name I """""""" I
sta,., .' 1_"",TYPO
~Ctypt"9'aphicServi .. , p_th .. , Slaoted Automatic
~DC""'_Pr""'". P_ •••.. started Automatic
~Dist_llnkTra ..• _ ••.. St_ Automatic
~DNS Client Resdves a •• , started Automatic
~Emlr R_ting s..-,,, ""0".
_ 5Wted Automatic
~E_log "-sev .......5Wted Automatic
~IPSEC 5WIi<es _1 ....... _ted ""'0000:
~Ka<persky Ariti·Vlru". _;les a", Slaoted Automatic
D e te c ts a n 5.••
t< : Itte d A lJ to m a tic
SiJpports p ••• Started Automal:ic:
M anag es 0 started
", M anual
Colects ilO". Slaoted Manual
Provldes s •.. Started Autamatlc
Enabfes:ac ••. Started Automal:lC
"Print Spooler Loads fies ... started ""'0000:
~:'.''iOl~ ••• a'Ir-.~~:ii1illl1i",:,.-'ffl~~}!l~1
RemoteAccessCon •• , Createsa '" started Manual
••• PrO Videsf u ..•Started Automatic
Enables re ..• started AutomatiC
Enables s.t ••. Sl;dtted Automatic
storesset:." Starl:ed Automatic
_<Sfii ... _ted__
Prov!des n, .. St«ted Automatic
El1abIasds ... Slaoted _
Started Automatic
Started Automatic
~
L oea lS ystem
localSysteml.o<a15ystem
Netw ork 5, ••localSystemlocaISystem localSystem locaISystem locaI5ysrem locaISyslom localSyslom locaISystem locaISystem localSystem localSystem
~
LocaJSy steln
_5." locatSystemlocaI5yslom local5ystemlo<a1System locatS ervice
1.oca lSe rvice lccalSystemtocalSyslom
O P R IR SERVICIlJ:
E În această fereastră puteţi dezactiva toate serviciile inutile.
în Task Manager.
IImmllllg. Pentru această acţiune nu sunt necesare utilitare speciale. 1I(i'I~1II1.51~[".[.l~I.'L"4!. Folosiţi combinaţia de
taste [Ctrl]+[Alt]+[Del] şi porniţi Task Manager. În registrul Applications faceţi un clic dreapta pe simbolul browser-ului web şi selectaţi Go
to Process din meniul contextual. Astfel ajungeţi direct la programul browser-ului (în cazul lui Internet Explorer la iexplore.exe). Alegeţi
fişierul cu tasta dreaptă a mouse-ului, selectaţi Set Priority şi optaţi, de exemplu, pentru High.
•• Nu utilizaţi prioritatea Real Time decât atunci când lucraţi pe un sistem cu două procesoare.
Parcurgeţi din nou paşii prezentaţi anterior şi modificaţi prioritatea după cum doriţi.
PE N T R U A R E SE T A
X P H o m e , X P P ro , 2 0 0 0
A fiş a re a in fo rm a ţiilo r d e s p re p ro c e s e
Există un utilitar gratuit cu ajutorul căruia citi procesele în execuţie din RAM.
Aplicaţia freeware Process Explorer.
Ili:I!.'J~IIl'II[lllI.!.lli:t.1'4AlI Porniţi utilitarul şi se-

lectaţi un proces, de exemplu lsass.exe. În zona de jos, Process Explorer afişează acum directoare, înregistrări de Registry, precum şi alte
componente ale sistemului de operare Windows accesate de procesul selectat. Aceste informaţii sunt denumite Resource Handles. Cu [Ctrl]+
[D] pot fi afişate toate modulele DLL pe care le accesează procesul. Acest lucru nu este însă valabil şi pentru svchost.exe, pentru că sub
această denumire au fost grupate mai multe servicii, iar modulele DLL pot fi atribuite separat pentru fiecare din acestea. Utilizaţi pentru
svchost.exe comanda task-list/svc în linia de comandă.

_Inlenupls n/a
:D Pes nla
:Syslem 4
:3 E:3 sm ss.exe 680
Icsrss.exe 728
w inlogon.exe 752
3 E:3serviees.exe 800
E:3 svchosl.exe 992
E:3 svcho$l,exe 105S
E:3 w chosl.exe 1144
E:3Stl'leX PS ervlc ... 1168
E:3 svchosl,exe 1192
E:3svcfloslexe 1232
E:3spoo1$v.exe 1348
r~kavm m .exe 1636
nvw c32.exe 1656
1756 1832
o .77 H ardw are Intenupts D elened Procedure C aR s
W lI1dow s NT S ession M ana, .. M icrosolt Corporation O ienl S erver R untim e Process M icrosoft C orporation W indows N T LogonA pplica ... M icrosoft C orporalion
0.77 Services and C onIIoH er appM icrosoft Corporation
G eneric H osl P roeess lor W i.. M icrosoft C orporation G eneric H osl Process lor\\li ... M icrosoft C orporation G eneric 'W Î.H•.osl
M icrosoft
Process Cfororporation Sl,vleXP Service M odule '
G eneric Hosl Process for \\Ii, .. M icrosoft Corporation G eneric H osl 10 1 Process
'W Î. M
.• icro$oft Corporation S pooler S ubSyslem
A pp M icrosoft C orporation
NV ID IA D river H elper ServÎc. .. N VlD IA C orporation G eneric H ost Proeess
K a s pe iSk y L ab
lor \\Ii, .. M icrosoft C orporation W lI1dow$ U ser M ode D river ... M icrosoft C orporation
C om p ...

CPU Usag e: 1.54%

UTILITARD EANALIZĂ: Process Explorer arată ce fişiere DLL sunt folosite de un proces selectat.
Nu trebuie să faceţi ni mic, fiindcă nu aţi făcut nici o modificare.
.:ilI~'lfl'.!.~..t:a:talf.!.
X P H o m e , X P PP rroi,o 2r0i 0t a0 t e p r i n f i ş i e r b a t c h
Aplicaţiile prost programate solicită exagerat procesorul. Este, prin urmare, inacceptabil ca Task Manager-ul să indice o ocupare de 100% a
procesorului, cu toate că aplicaţia aşteaptă doar o comandă din tastatură. Dacă aveţi frecvent nevoie de această aplicaţie, reducerea constantă a
priorităţii în Task Manager devine în timp enervantă.
_.t''f4.II~n'TI'U&iI]~ Editorul de text N otepad. 1I11'1~.III~[.I['J~n.~"'I:.. Pentru a aloca aplicaţiei calc.exe, de pildă, o prioritate mai redusă, creaţi un
nou fişier text cu ajutorul lui Notepad. În acest fişier scrieţi comanda start Ilow calc şi salvaţi fişierul cu numele redus.bat.
În acelaşi mod puteţi atribui aplicaţiei dumneavoastră, prin Inormal sau Ihigh, şi o prioritate mai ridicată. Cel mai rapid parametru,
/realtime, funcţionează însă numai în momentul în care sunteţi logaţi cu drepturi de administrator.
Ştergeţi fişierul batch pe
PE N T R U A R E SE T A
care l-aţi creat anterior cu Notepad.
X P H o m e , X P P ro , 2 0 0 0
Pe un calculator individual procesele pot fi încheiate destul de uşor, prin Task Manager sau cu ajutorul unui fişier batch. Ceva mai mult efort
presupune oprirea de pe un alt calculator, dat fiind faptul că procesele în derulare nu pot fi citite foarte
•••••• Utilitarul gratuit AdvancedRemoteInfo.
IIII!.UI~ueJ~lI!llU[.l~IW.fW""'IIII Porniţi programul şi

selectaţi Batch-Batch Scan. Introduceţi la PC Name or IP Address datele calculatorului ţintă şi daţi clic pe simbolul săgeată de lângă câmp, după
care confirmaţi cu Run. După ce calculatorul ţintă a fost scanat cu succes, faceţi clic în marginea inferioară a ferestrei pe Processes şi apoi pe
Update. Acum puteţi termina unul din procesele enumerate.
Acest utilitar a fost dezvoltat pentru administratori de reţea, nu pentru hackeri. De aceea, aveţi nevoie de drepturi de administrator pe
calculatorul ţintă, pentru a putea termina procese. În
CHIP SPEClţI.;...1 nr. 2/2006
D E Z A C T IV ACRU EAdvancedRemotelnfo
: şi procese pe calculatoare din reţea.
puteţi dezactiva servicii
caz contrar apare un mesaj de eroare.
Folosiţi Start Process.
PENTRU A RESET A

o
Baba suferă la frumuseţe! Să extragem şi mai multă grăsime sistemului dumneavoastră, eliminând balastul inutil. Bine aţi venit la
operaţia de înfrumuseţare.
XP P ro ,2 0 0 0
E lim in a r e a c o m p o n e n t e lo r s im p le
De ce stocaţi pe harddisk programe pe care nu le folosiţi niciodată? Numai programul de întâmpinare Windows Tour
necesită peste 20 MB spaţiu! Eliminaţi aceasta
alte cOlnponen1cefără utilitate. •• 11 ••• XPLite.
1I •• I~lIl1'j~[".[']~I;r.!:v.8~. Porniţi XPLiteşi selectaţi Next. Acum puteţi bifa toate componentele pe care doriţi să le ştergeţi. Componentele
marcate cu Pro nu pot fi eliminate decât cu ajutorul versiunii comerciale a aplicaţiei (XPLite Pro, circa 40 USD). Varianta completă poate
fi achiziţionată
de pe internet.
----
Aveţi la dispoziţie doar
două variante: o copie de siguranţă realizată anterior sau System Restore.
PENTRU A RESET A
P ro
Componente strâns legate de sistemul de operare, ca de exemplu Internet Explorer, nu pot fi eliminate decât contra
CHIP I nr. 2/2006
cost (pasul 11) sau printr-o nouă instalare a sistemului de operare Windows. Ideea este să configuraţi un disc de instalare pe care l-aţi
golit deja de componentele nedorite. Avantajul: Windows ocupă din start mai puţin spaţiu pe harddisk, iar procesul de pornire se ac-
celerează considerabil.
------"------------

Aplicaţia freeware
NLite, ce poate fi descărcată de la pagina de internet http://www.nliteos.com/;
.NET - Framework de pe site-ul Microsoft şi un program de inscripţionat CD-uri, precum Nero Burning Rom. De asemenea, foarte
important este să folosiţi cele mai recente drivere pentru placa de bază, placa video şi de sunet. NLite este capabil de slipstreaming, astfel
încât service pack-urile necesare pot fi incluse în instalare. Asiguraţi-vă de existenţa acestora din urmă.
NLite nu poate înlocui componente care lipsesc. Dacă folosiţi un CD care nu conţine Internet Explorer, nu mai aveţi browser. De
aceea, ar trebui să existe un program alternativ, ca de exemplu Mozilla Firefox, pentru a-I putea instala după "slăbire a" Windows-ului.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru programe precum Media Player şi Outlook Express. Cel mai bine este să compilaţi un disc pe care
sunt disponibile toate alternativele. 1Iet.§J~III'j~["I[Qj~UIfA:V~(. După ce v-aţi asigurat
că aveţi toate programele necesare, creaţi un nou director în care copiaţi întregul conţinut al discului de instalare Windows XP, şi porniţi
aplicaţi a NLite. Paşii care urmează sunt auto-explicativi. Aplicaţia vă pune la dispoziţie un asistent special, cu ajutorul căruia aveţi
posibilitatea de a compila propria dumneavoastră versiune de Windows. Scrieţi mini-Windows-ul personalizat pe un CD şi apoi
reinstalaţi-1.
--------

Nu există nici o posibi-


litate în acest s~ns.
PENTRU A RESET A
S ta rt
A d d f R e m o v e C o m p o n e n ts
W in d o w s F ile P ro te e tio n
In te rn e t E x p lo re r (p ro )
G am es
In te rn e t In fo rm a tio n S e rv ic e s (IlS ) In te rn e t U tililie s (P ro )
C o n n e e tio n M a n ag e r (P ro )
lE H T M L R e n d e ring E ng in e (P ro ) In te rn e t C o n n e e tio n W "lZ a rd (P ro )
J a v aS c rip t (P ro )
M a e ro m e d ia S h o ek w a v e F la s h (P ro ) M S N E x p lo re r (P ro )
T C P IlP C om m a n d lin e to o ls (p ro ) V B S e rip t (P ro )
W in d o w s A u tom a tic U p d a te s (P ro ) W in d o w s U p d a te M a n ag e r (P ro )
1 0 .5M BM ic ro s o f t In te m e t E x p lo re rW e b B ro w s e r.
A v a ila b le În X P lite P rof e sOsniolyn .a l
M o re In f o rm a tio n ...
1 6 2 C om p o n e n154lnstalled.
ts .
C O S T U R I E X TInternet
RA: Explorer poate fi dezinstalat numai cu versiunea comercialăcaţiei
a apliXPLite.
Cele mai bune 10 sfaturi de slăbire cu mijloace proprii XP-ului
KEY LOCAL M AO llNE
~- SO FTW A REI_ft\W indow s\(urrentV erslon\SharedO IIs
~ (:\P rogram F, •• \A head\N ero _U p\N er08ack!tU p_Fra.chm
File ar Path does not exist
iKEY_LOCAL_M ACHINE
. SOFTW ARE\M l:rosolt\W Jndow s\(urrentV arsion\SharedD lIs
~ (:\Program FiI •• \Ahaad\N ero S tartsm art\N eroStartS mart_deu.chm
File Cf' Path do,;;s not exist
'CAL_M AOllNE N ARElM icrosoft\W indow s\CurrentV erslon\SharedD,s (:\Program F , •• \A h.ad\N ero StartSm art\N eroStartsm artJr
lţ P"'ith •• chm
does not exist

,\SharedO lls C:\P rogram FiIes\A haad\N ero


6ac1<ItUp\6ad<ltU p-:Jpn.nls or Path doE'S not exist
UCAL M ACHlNE
TW A RE\M icrosolt\W Jndow s\CurrentV erslon\S heII Extensions\Approved
{764SRlEI-F219-11ce-9720- llO AA O O A 14FS6} ShaU extenslons for file com presslon
12:02:05 A M

Total: 428
REGSEEKER: Acest utilitar reprezintă o soluţie pentru cei care doresc
să cureţe regiştrii de Windows de înregistrările vechi.
nesc automat. Selectaţi directorul HKEY_ LOCAL_MACH INE\SOFTW ARE\M Îcrosoft
\Windows\Current Version. Înregistrările de autostart se găsesc În subdirectoarele Run şi RunOnce.
6 G olirea R egislrY -lilill
Cu aplicaţia gratuită RegSeeker puteţi elimina înregistrările nealocate din Registry şi eliberaţi spaţiu pe disc. Pentru
aceasta, daţi pur şi simplu clic pe Clean the Registry.
7 M icşorarea R ecl/cle B in
În mod implicit, Windows rezervă coşului de gunoi (Recycle Bin) 10% din capacitatea discului.
Categoric prea mult pentru volumele harddisk- urilor actuale! Selectaţi coşul de gunoi cu tasta din
dreapta a mouse-ului şi
Volum e 8Sw ap(C:)
FlIeSystemlII T F S

Capadty39.06GB
FreeSpace28.73GB
% Free Space73%
Sessioo status

Estim ated disk usag e after defragm entation:

reorganizarea HOD-ului, acesta este mai rapid şi mai uşor de accesat.


selectaţi Prapertiesdin meniul contextual. Trageţi cursorul la două sau trei procente. Când coşul de gunoi se umple, Windows goleşte Recycle Bin de aşa
manieră Încât în acesta să încapă cele mai recente fişiere şterse.
8 E lim inarea fo o tarilllr ,
În directorul Windows\Fonts nu ar trebui să existe mai mult de 100 de fonturi, pentru că altfel Windows devine foarte lent. Nu puteţi şterge fonturile marcate
cu roşu şi extensia .fon, deoarece acestea sunt.folosite de Windows. De asemenea, critice ar mai fi Tahoma şi Marlett. De restul fanturilor pe care nu le
utilizaţi puteţi scăpa fără nici o problemă.
9 D em ctiv llr1 l8 1 I1b em ărli
Pe laptopuri hibernarea are cât de cât un sens, dar pe calculatoarele de birou o puteţi dezactiva fără remuşcări, astfel putând re cupera atâta spaţiu liber cam
cât dimensiunea memoriei. Selectaţi Start-Settings-Can trai Panel-perjarmance and Maintenance Power Optionsşi debifaţi opţiunea Enablehibernation din
registrul Hibernation.
18 ştergerea flşlllrelo
d i!ra si$ :ti!l1Utilizatorii
ilă
avansaţi nu mai au nevoie de asistenţă din partea
Windows-ului. ştergeţi subdirectorul Help din directorul Windows, după ce aţi eliminat atributul Read-only al
acestuia. Atenţie: acest director nu poate fi refăcut foarte uşor. Ştergeţi-I numai dacă sunteţi siguri că nu mai aveţi
nevoie de ajutor de la Windows.
CHir' SF'ECI;\L I nr. 2/2006
1,
I
I

date, ca de exemplu fişiere temporare de internet sau cele din Recycle Bin - cu indicaţia spaţiului ocupat de acestea. Printr-un clic pe butonul View files
sunt afişate datele grupei marcate şi, în acest fel, puteţi verifica dacă datele sunt într-adevăr în plus.
O bifă în faţa unei grupe confirmă că veţi şterge datele din aceasta, procesul efectiv fiind lansat însă numai după un clic pe OK. Deoarece această
operaţiune poate dura ceva ,timp, este de preferat să o efectuaţi noaptea sau atunci când nu aveţi nevoie de calculator. Puteti lucra în conti-
nuare, însă zgomotele pe care le face PC-ul deranjează concentrarea.
A'-t~ .Ol!,tiU!lLd~curălar.e_.~.~~
În registrul More Options vă este oferit accesul la trei programe cu ajutorul cărora veţi obţine spaţiu liber suplimentar. În secţiunea Windows Components,
printr-un clic pe Clean up puteţi adăuga sau şterge diverse componente ale sistemului de operare. Pentru a le instala, bifaţi căsuţa din stânga lor, iar pentru a
le şterge, debifaţi respectiva căsuţă, cu mouse-ul. Dacă, de exemplu, doriţi să ştergeţi jocurile de internet de pe calculator, marcaţi Accesories and Utilities şi
alegeţi Details. În fereastra următoare selectaţi Games şi apăsaţi din nou pe Details. În cea de-a treia fereastră de dialog debifaţi Internet Games şi reveniţi la
fereastra principală cu un clic pe butonul OK. Cu Next componentele selectate sunt şterse, respectiv instalate.
În cazul în care în registrul More Op-
'Glill
V o lu m e in f o r m a tio n :
V o lu m(e:)
e v o lu m e s dizues ters !2Ue m s p e cFerees p ace
P e rc e n /; f re e s p a c e
V o l u m e f r a o m e n 1 :a l:l o n
= 7 .8 1 G =Il 4K B
= 6 ,1 2 G 1=l 1 .6 9 G 1:=l 21%
M o s t fr a g m e n te d file s :
I'r~'
1,0 8 69 3 B3 0 51881 5 51 < 1988 7 5
l 'i le S i z e ! F ' • • N â " .
1 5 9 M B \D o c u m e n t. a n d S e ttin g > \A II U •• ,,\A p p !ic a tio , 6 5 M B \D o c u m e n t. a n d 5 e ttin g ,\A II U .e ,,\A p p ijc a lio , 5 2 1 M B \D o c u m e '" a n d S e tlin g '\D iln \lo c ~ S e ttin g s .. 9 8 8 K B \D o c u m e n t, a n d S e t1 in 9 '\D a n \lo c ~ S e ltin g > •. 1 0 M B \D o c v m e n t< a n d S e ttin g s \A f t u •• " \A p p k a tio , 1 0 M B \O o c v m e n ts a n d S e tt~ g s \O a n \lo c ~
S e tlin g s .. 2 M B \D o c v m e n t. a n d S e ttin g > \D a n \ T r illia n \U > e r S ..
4 M B \D o c u m e n t< a n d S e t1 in g s \A II U 'e r '\A P ~ ic a tif 1
VERifiCARE: Înainte de pornire, Windows XP verifică dacă discul trebuie defragmentat.

}) Curăţareaş i defragmentarea automată


Sarcini precum curăţarea discului sau defragmentarea ar trebui automatizate. În acest sens vă ajută Task Scheduler-ul din XP, pe care ÎI găsiţi În categoria Performance and
Maintenance din Control Panel, la simbolul Scheduled Tasks.
Sarcini de cllrăţare În fereastra afişată daţi dublu clic pe Add Scheduled Task pentru a porni asistentul de sarcini. După un clic pe Next, În fereastra următoare marcaţi Disk
Cleanup şi selectaţi Next. Stabiliţi apoi cât de des doriţi să executaţi această sarcină: zilnic, săptămânal, lunar, o singură dată, la pornirea calculatorului sau la autentificare.
În funcţie de opţiune, după un clic pe Next, apare Încă o fereastră În care puteţi face precizări mai exacte. Ultimul pas constă În introducerea numelui de administrator şi a
parolei. Pentru a salva
tions, la secţiunea Installed programs, daţi un clic pe butonul Clean up, este pornit applet-ul Add/Remove Programs din Control Panel. În acest loc puteţi
dezinstala, modifica sau instala programe, ori aveţi posibilitatea de a modifica anumite opţiuni implicite pentru programele instalate. Tot de aici porniţi şi
Add/Remove Windows Components, funcţie amintită mai sus.
În cazul în care, în secţiunea System Restore din registrul More Options, apăsaţi pe butonul Clean up, aveţi posibilitatea de a şterge toate punctele de
recuperare, până la ultimul. Acest lucru ar trebui
făcut din timp în timp, pentru că în funcţie de numărul de puncte de recuperare puteţi câştiga spaţiu considerabil.
D e fra g m e n ta re..a d is c u lu i
În categoria Performance and Mainte-
nance din Control Panel este disponibilă şi opţiunea Rearrange items on your hard disk to make programs run faster. În spatele acestei funcţii nu se află
altceva decât banalul program de defragmentare Defrag - denumit însă pe înţelesul tuturor.
De ce este defragmentarea o operaţiune necesară? De regulă, fişierele şi subdirectoarele
sunt scrise pe harddisk sub for-
! BIe B.ction ~ tlelp•••• :ffil:@
~~ DiSk Defr agmenter 1!!ll1 iIE !
.~'
?Ix
V olu m e9(C:) 9(0:) 9E_NOU(E:) 9F_NOU(F:)
5ession Status
Aoalyz ed
''.nI~~
pause
Stop
o Fragmeol:ed files •• Contiguous f~es lllII Uomovable file. O Free $pare

ANAlIZJl:În cazul În care o partiţie este fragmentată, Disk


Defragmenter vă propune să o defragmentaţi.

I
CHIP SPECUIL nr. 2/2006
t,: DIsk Defragmenter I!!Im E i
'F:~-~~~-~'~C--C----:--.---~~'--:-----:--C--_'~~---~~_"~~"_--'~---- ~-~_._~----~--~~"~-~~--_._-~-'-~----C-'~-'
g(D:} gE_NOU(E:) gF_NOU(F:)
NTFS NTFS NTFS
19.62GB 502MB 63.43GB
5.40GB 6MB 7.086B
27% 1 '0 / 011%

S U C C E S V IZ IB il: de jos arată noua ordine a fişierelor după defragmentare, operaţiune În urma căreia
Bara
fişierele şi programele se Încarcă simţitor mai rapid.
mă de blocuri. Dacă ştergeţi un fişier, blocul se eliberează şi poate fi utilizat pentru
memorarea următorului fişier. Dacă acest nou fişier este însă mai mare decât zona eliberată,
o parte a acestuia este salvată în blocul liber, iar restul este memorat într-un alt loc
disponibil. Fişierul este aşadar divizat, respectiv "fragmentat", fiind însă perfect funcţional.
Totuşi, distribuirea pe disc a fragmentelor unui fişier duce la încărcarea mai lentă a acestuia.
Acum câţiva ani, defragmentarea discului era o operaţiune obligatorie înainte de a scrie
un CD. Lucrurile s-au schimbat între timp, cu toate că şi acum o fragmentare prea mare a
harddisk-ului poate genera erori de tip buffer underrun (datele de scris pe CD nu sunt
furnizate suficient de repede), caz în care se impune defragmentarea.
Înainte de a defragmenta un harddisk, acesta trebuie în primul rând verificat, opţiune
oferită de programul dedicat. Pentru aceasta, marcaţi unitatea dorită şi apăsaţi pe butonul
Analyze. După scurt timp apare o fereastră cu rezultatul verificării. Dacă este necesar,
apăsaţi în acest loc pe Defragment, moment în care programul începe să sorteze fişierele şi
directoarele. Pe două bare colorate este indicată distribuţia datelor înainte şi după opti-
mizare.
Microsoft recomandă verificarea săptămânală a volumelor, iar la o utilizare mai rară pe
cea la interval de 30 de zile. În plus, este bine să efectuaţi o verificare du-
Cl-:lI-J I nr. 2/2006
pă adăugarea unei cantităţi mari de date, pentru că atunci discul poate fi puternic fragmentat.
Acest lucru este valabil şi după instalări de software sau actualizări ale Windows- ului.
Pentru ca sistemul de operare să poată efectua cu adevărat o defragmentare completă, pe
partiţia respectivă trebuie să fie disponibil cel puţin 15% spaţiu liber. În caz contrar,
defragmentarea va fi doar parţială. Mai recomandăm şi executarea curăţării discului înainte
de defragmentare. Acest lucru are sens şi din perspectiva faptului că fişierele care vor fi
oricum şterse vor fi defragmentate inutil.
C o p ie d e s ig u ra n ţă a d a te lo r.
În m !> d~~qulat ~~.~~,~.,~.~ .... ~
Un alt utilitar care ar trebui utilizat cât mai frecvent (cel mai bine zilnic) este programul
pentru efectuarea copiilor de siguranţă, Backup. Cu acesta memoraţi programe, date şi
setări, astfel încât le puteţi reface în caz de defectare a sistemului. Programul de Backup
poate fi pornit de asemenea în categoria Performance and Maintenance din Control Panel.
Selectaţi Back up your data, pentru a porni asistentul corespunzător. Puteţi utiliza fie modul
de lucru wizard, fie puteţi trece, după un clic pe butonul Advanced Mode, în "modul extins".
În cazul în care vă decideţi să apelaţi la asistent, după câteva clicuri puteţi deja salva
datele. Aveţi la dispoziţie patru opţiuni:
M y docum ents and sem n!!s salvează directoarele My Documents, Favourites, desktop- ul şi
cookies- urile.
Everyone's dO llum ents and semmemorează n!!s aceleaşi informaţii ca şi mai sus, dar pentru
fiecare cont de utilizator.
face o copie generală de siguranţă.
A II inform ation O II tllis com puter
Cu opţiune a Let m a chllOsa wilat ta baCkup puteţi stabili, în pasul următor, ce date să fie
copiate.
Nu mai trebuie decât să selectaţi mediul de stocare şi să asiguraţi datele.
În modul avansat de lucru aveţi opţiunea pornirii asistentului extins de memorare. Cu
ajutorul acestuia puteţi efectua fie o copie completă a sistemului, fie o salvare doar a
fişierelor de stare ale sistemului (registry, fişiere de boot şi fişiere system, directorul
SYSVOL etc.) sau puteţi alege ce doriţi să arhivaţi. Tipul de backup se poate seta via Tools-
Options, in registrul Backup Type. În acest loc aveţi la dispoziţie cinci opţiuni:
N orm almemorează datele selectate şi marchează fiecare fişier ca fiind arhivat.
salvează fişierele selectate şi nu marchează nici un fişier ca fiind asigurat. Ilifferential
salvează numai fişierele care au fost create sau modificate de la ultima copie de siguranţă.
Fişierele nu sunt marcate ca fiind arhivate, la fel ca şi în cazul opţiunii Copy.
Increm entalmemorează numai fişierele care au fost create sau modificate de la ultima copie
de siguranţă. Fişierele sunt marcate ca fiind arhivate, la fel ca şi în cazul opţiunii Normal.
D ailymemorează numai fişierele care au fost create sau modificate în acea zi.
l> • II ••
Nam e
~SecoOO<rt~ Enablesst ...
~Seo.riy Aro:ults ... stores S&••• started
~Seo.riyCeol:er -'s .......
~5eN« S<.IolX>rtSfl .
~SheI~Det ... Started
~SmartCa-d __ •...
'G5l'M'SeM:e _a ...
'G5H'P Trap Sar;;ce R_ tr ..•
'GSSOP~Sar ......................_<ils ..• Started
~System Event Notifi ....Trac" syst ..• Started
'GSystem Restore5er, .• Pe,forrns s ..•

Enables su ..• Started Provides T ..• St.rted Enablesar •••


AIIows mult ..• Started P rov tdes u •.Maoagesa.,.
,

OBLIGA. TORIU: Serviciul Task Scheduler trebuie să ruleze; În caz contrar Windows-ul nu face nici o copie
de siguranţă.
Cea mai rapidă şi mai economică metodă este combinaţia între opţiunile Normal şi Incremental. Astfel, se face mai întâi un set complet de
backup, care apoi este doar actualizat cu datele modificate. Însă restaurarea poate dura mai mult după o pierdere de date decât în cazul
utilizării combinaţiei Normal şi Differential, pentru că setul de backup este de obicei distribuit pe mai multe medii de stocare. Şi dacă tot veni
vorba de medii, datele pot fi salvate pe unităţi logice precum harddisk-uri, unităţi amovibile, CD-uri, DVD-uri sau unităţi de bandă.
P la~ ific ar_eo ap e ra ţiilo r d e b a c k u p
În modul extins aveţi posibilitatea de a planifica sarcinile de backup. Pentru aceasta, în fereastra Backup Utility, treceţi în registrul Schedule
Jobs şi apăsaţi pe butonul Add Job, moment în care va porni asistentul extins de memorare. Aici selectaţi în primul rând ce doriţi să copiaţi,
după care stabiliţi un dispozitiv sau spaţiul de stocare pe care vor fi arhivate datele şi unele opţiuni suplimentare. Daţi clic pe Next până
ajungeţi în fereastra When to Back Up. Aici alegeţi opţiunea Later, iar la Job name introduceţi un nume descriptiv pentru sarcină, de exemplu
"arhivare saptamanala" şi selectaţi butonul Set Schedule pentru a afişa fereastra Schedule Job.
Aici, la Schedule Task din registrul Schedule, puteţi stabili cât de des să fie executată sarcina: zilnic, săptămânal, lunar, la pornirea
sistemului, la autentificare sau atunci când sistemul nu este utilizat. În funcţie de opţiunea selectată trebuie să mai definiţi exact când să se
execute sarcina.
În registrul Settings puteţi stabili intervalul pe parcursul căruia sarcina va rămâne activă. În setarea implicită, un astfel de job este oprit
după trei zile. După ce confirmaţi sarcina cu OK, va apărea fereastra de dialog Set Account Informa-

Automat spre un Windows mai stabil


o condiţie importantă pentru stabilitatea sistemului este reprezentată de software-ul actual şi lipsit de erori. Actual pentru că se descoperă Întotdeauna breşe de
securitate, prin care atacatorii pot accesa sistemul. Ţintele predilecte sunt Internet Explorer şi Outlook, dar şi aplicaţiile de la care nu v-aţi aştepta la Început, ca
de exemplu Media Player. Windows XP oferă, prin funcţia Automatic Updates, un mecanism prin care puteţi menţine actuale cel puţin programele care fac
parte din sistemul de operare sau prin care aveţi şansa de a astupa câte o breşă de securitate, printr-un patch oferit de Microsoft. La această funcţie ajungeţi ast-
fel: În Control Panel selectaţi categoria Performance and Maintenace şi alegeţi System. În fereastra System Propertiesselectaţi registrul Automatic Updates.
Aveţi la dispoziţie patru opţiuni.
'1 A utom at
Aceasta este opţiunea pe care o recomandă producătorul. Dacă este disponibilă o conexiune la internet, sunt căutate actualizările, sunt descărcate şi instalate,
toate acestea În fundal. Nu sunteţi Întrerupţi În timpul lucrului şi nici nu sunt deranjate alte download-uri.
Instalarea actualizărilor de către Windows are loc implicit la ora trei dimineaţa, dacă nu aţi setat altceva, dar pentru că În mod normal nimeni nu are
calculatorul pornit la acea oră, Windows se asigură ca actualizările să fie instalate la prima pornire.
Nu Întotdeauna merge totul lin, fără Întreruperi: dacă trebuie să acceptaţi un acord de licenţă Înainte de actualizare sau trebuie repornit calculatorul, sistemul vă
informează.
2 D escărcarea actualizăriler
C IJstabilirea m a· nuală a m em entului instalării
Indicaţiile sunt date numai membrilor grupului administrator. După descărcare apare În zona de informare din bara de start sim-
tion. Introduceţi aici numele de utilizator şi parola sub care doriţi să fie executată comanda stabilită - copiile de sigu-

"'hal lo Ba.ck Up
Y ou can specify lhe item s you wanllo back up.

~ liiiI
P L A N I F I C ADatele
R E : importante pot fi salvate eficient, graţie opţiunilor de backup.
bolul pentru Windows Update, cu mesajul că sunt disponibile actualizări ce pot fi instalate. Pentru a vedea ce actualizări sunt disponibile, selectaţi simbolul sau
mesajul. Puteţi instala apoi unele sau toate actualizările.
: 3 stalare
Şi În acest loc trebuie să fiţi membru al grupului de administratori. În caz contrar nu primiţi nici un mesaj despre actualizările disponibile. Dacă Windows
găseşte update-uri, apare simbolul Windows Update În zona de informare, iar XP afişează un mesaj despre posibilitatea de a descărca fişierele necesare.
Windows descarcă actualizările În fundal, iar dumneavoastră puteţi continua lucrul.

< 4 D ezactivarea actllalizărli autom ate


Această opţiune este cea mai proastă alegere şi este recomandabilă numai dacă nu aveţi acces la internet sau doriţi să blocaţi complet funcţia Automatic
Updates.
Adv ."ncedR em o le

C Ă.Q tQm atic (recom m ended}

Q ow nload U p datesfO im 8 , b vt !etm e~'!hen


cho ose ! .n e m .
\0 1 t1 $.lal!

IM P O R T A NAutomatic
T: Updatesajută la rezolvarea rapidă a breşe lor de securitate.
ranţă pot fi realizate doar de utilizatorii care fac parte din grupul administratorilor sau al operatorilor de siguranţă.
Pentru ca sarcina să fie executată cu adevărat, serviciul Task Scheduler din Windows trebuie să fie activat şi să ruleze (implicit este). În
cazul în care acest serviciu a fost dezactivat sau nu rulează, îl puteţi porni după cum urmează: în Control Panel selectaţi Performance and
Maintenance şi deschideţi acolo Administrative Tools-Services. În această fereastră activaţi serviciul Task Scheduler, pentru a putea beneficia
de opţiunea Back Up.
CHIP SPECIt,L I nr. 2/2006
U
P

S e r v ic e p
ul
Nu vă bazaţi orbeşte pe Microsoft, ci închideţi imediat
breşele de securitate! CHIP Special vă oferă cele mai
bune patch-uri, plugin-uri, actualizări de drivere şi chiar
şi funcţii noi pentru Windows.

s tr ic t s e c r e t
I
n principiu, este de la sine înţeles că nu numai atât, ci toate versiunile înainte de
Microsoft închide breşele de securitate. Windows 2000 sunt excIuse.
Windows Update v6, cunoscut şi sub Toate aceste probleme pot fi însă re-
Cu
numele de "Microsoft Update" ar trebui nu zolvate cu patch-urile noastre şi, desigur, cu
să actualizeze doar Windows-ul, ci şi toate un dram de iniţiativă din partea dum- service
aplicaţiile de la acelaşi producător prezente neavoastră. Stabiliţi mai întâi ce programe pack-
pe calculator. Sună foarte bine, numai că şi drivere trebuie actualizate, iar cum se uri
lucrurile nu stau chiar aşa. În primul rând, face acest lucru aflaţi din oglinda de pe neofici
Microsoft cere activarea funcţiei ActiveX, pagina următoare.
ale de
responsabilă pentru 90% din breşele de Secţiunile acestui articol vă vor ajuta să
securitate din Internet Explorer. Navigaţi cu la
identificaţi patch-ul corect, în funcţie
altceva în loc de lE ? Ghinion, pentru că obiectivele propuse (actualizarea Windows- ofertan
numai browser-ul celor de la Microsoft ului sau adăugarea de funcţii noi în ţi terţi
utilizează ActiveX. Şi browser). puteţi
actuali
CHIP SPECIAL 1 nr. 2/2006 za
Windows-ul
chiar şi fără
Microsoft.

W
i
n
d
o
w
s

9
8

S
E
,

2
0
0
0
,

X
P

U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

p
a
t
c
h
-
u
r
i
l
o
r

n
e
o
f
i
c
i
a
l
e

Microsoft nu se
grăbeşte în a lansa
noi update-uri
pentru sistemele
sale de operare.
Windows 98 SE,
de exemplu, nu
mai este actualizat
deloc, iar XP
aşteaptă luni
întregi service pack-uri noi cu optimizările necesare. Nici o problemă: tot ce trebuie să faceţi este să utilizaţi pur şi simplu service pack-urile
neoficiale.
Windows 98SE: Pentru vechiul Windows puteţi instala UNOFFICIAL Windows98 Second Edition Service Pack 2.la, de la adresa
http://exuberant.msl1.net/98sesp. html. Acesta conţine mai mult de 120 de hotfix-uri de pe pagina WindowsUpdate. Un exemplu interesant
este un patch ce permite pictograme cu 256 culori în taskbar, ceea ce nu era anterior posibil pentru acest sistem de operare.
Wil'ldows XP/2000: Pentru aceste sisteme de operare nu a apărut încă nici un service pack neoficial. Ca şi alternativă pot fi utilizate update
pack-urile publicate pe siteul www.winboard.org. Acestea conţin toate actualizările care au apărut după Service Pack 4 pentru Windows
2000. Descărcaţi întotdeauna cea mai recentă versiune! Acest site este în limba germană, dar update pack-urile oferite sunt şi în engleZă, iar
navigarea pe pagina web este foarte mult simplificată de termenii comuni al limbajului IT.
W in d o w s X P c u S P 2
E v i t a r e a b lo c a r i lo r c a u z a te d e f ir e w a ll
Unele programe de firewall şi antivirus, gen McAfee VirusScan, duc la blocarea lui Windows XP odată cu instalarea Service Pack 2. Motivul
ar fi că aceste utilitare instalează drivere de filtrare, care blochează

G ăsireaAttack cat de pe tejatk) hacker


tră şi de~;copel'ă tente.
T RU C:Actualizaţi regulat via Plugin,
mai noi
V erificarea drilterllior
Driverele
Windows:
comanda
fier Manager.
transferul de date nedorit între driverele de reţea şi kernel-ul Windows prin intermediul interfeţei TDI (Transport Driver Interface). Din cauza
unui bug de Windows, driverele de fIltrare suprascriu fişierul http.sys, în care sunt salvate intermediar cererile http. Urmarea logică este blo-
carea sistemului de operare. Eroarea poate fi re cunoscută după ecranul albastru Stop Ox05 (INVALID_PROCESS_
"'"' .. ;c .. ~q~ ,;.-., .•.. ,.~

W îndo.w~
(lffJt;;t
Wîi1d(;ll'iS UF",," $yMem
D~>'ltl!'!llfrj(i.(l!i
l!I\l~'iMn$ol\likmJ o.llffl.~&Xbox MSN
W Î"\f,,w s l<W i:o l!~

Gam$$
D iro lrctX
lnţljmbt w i(\dQ "'.~ Sol< O i.lfity e.
Updllttli
W;f\d"w~ Mi)rlj4
P nlfollrs
Hom"ISiOffil*
Mobit.Oavh:;u
MJle&Ott>lJrPlttfW1'l'l$
S\lrtemT(\"I~
Oe •••• lopltlllntRltsour~$ Oowltload Res~unell Mkras.mUpdelilSlI:ff>tf!} Oownl04dC"nte'rHelp RelabldSltej
Downloed NQtIfi,;at!on$ NQtif(eationsSiqm,lţl
Woridwlde Oownklads
Results for - "KB873333"
7./'lj2t'lOS
2/1/2005
2/712005
#2958
3/tt/200S
2/7/2005

D O W N L O AAşa
D : arată pagina de pe site-ul Microsoft, de unde puteţi descărca patch-urile oferite de producător pentru sistemele sale de operare.
ATTACH_ATTEMPT). Remediul este un
patch oferit de Microsoft. Acesta poate fi
găsit la www.microsoft.com. unde introduceţi
criteriul de căutare "KB887742".
W in d o w Cs USX P I s a u S P 2
P a t c h îm p o t r i v a e r o r i lo r u p d a t e - u r i lo r d e s e c u r it
În cazul actualizării de securitate KB873333, care trebuia să împiedice intrarea viruşilor prin interfeţele OLE şi COM, Microsoft a comis o
eroare grosolană. Acest update blochează serviciile care folosesc procesul svchost.exe. Programatorii din Redmond au reacţionat între timp şi
rezolvă problema prin încă un patch.
Introduceţi în câmpul de căutare al site-ului Microsoft criteriul "KB894391" (fără ghilimele). Ţineţi seama că patch-ul
este oferit la download în mai multe versiuni, pentru diferitele sisteme de operare. În cazul lui Windows XP, utilizaţi
link-ul Update for Windows XP.
M e d ia 9
In s c r i p ţ i o n a r e a c c e le r a t a d e u n p lu g in N e r o
Scrierea CD-urilor cu Windows Media Player este lentă şi complicată. Remediul poate consta în Fast CD-Burning Plugin. Acesta accelerează
considerabil procesul şi elimină la cerere pauza de două secunde
I
CHIP SPECIAL nr. 2/2006
Product Download$
!n t':;o Easy steps:
l>(JJ(}(m,yC<U'YSfromrMl#flmMtj Z.Cl;Mwllle(A'Wlx.t~$l3rl.fWrdQl!mf,w! ...

V I T E ZLA
A S C R I E RNero
E : Fast CD Burning Plugin scrie pe disc mult mai repede decât Windows Media Player.
[-MAlL SiGUR: De pe pagina celor de ia ByteFusion puteţi descărca patch-ul pentru Outiook Express, care permite securizarea mesajelor electronice.
dintre melodii.
Plugin-ul poate fi descărcat de la adresa www.nero.com/en/wmp-plugin.php. La pornirea Media Player, după instalarea plugin-ului,
deschideţi în zona Copy to CD or Device lista Items on Device. Selectaţi acolo Nero Fast CD-Burning Plugin şi porniţi procedura de scriere
cu Copy. Apare o ferestră de dialog în care
uteti modifica viteza de scriere a unitătii
, ,
sau puteţi dezactiva pauza între două melodii. Nu mai trebuie decât să apăsaţi pe Burn.
O u t lo o k E x p r e s s
C r ip t a r e a e f ic ie n t a a m a il- u r ilo r
Pentru criptare a mesajelor electronice, Outlook Express utilizează doar procedura standard S/Mime, însă mult mai sigură este criptarea cu
Crypto Anywhere, care poate fi găsit pe site-ul www.bytefusion. corn. Acest program utilizează standarde actuale şi vă asigură că nici o
persoană neautorizată nu vă va putea citi mesajele personale. Avantajul este că puteţi instala plugin-ul şi pe un stick USB. Faptul vă permite
expedierea şi recepţia în siguranţă a mesajelor şi pe alt calculator decât cel personal.
Selectaţi la prima pornire a programului opţiunea Conf1guration-Outlook In tegration. Bifaţi neapărat opţiunile Integrate with Outlook
Express şi Minimize to system tray at start-up. Acum porniţi Outlook Express. Dacă găsiţi în bara de simboluri înregistrarea Crypto
Anywhere, plugin-ul este activ. După scrierea unui
CHIP SPECIAL nr. 2/2006I
mesaj nou selectaţi Encrypt before send. Mesajele primite pot fi de criptate cu ajutorul opţiunii Decrypt.

D
Indiferent dacă este vorba despre Internet Explorer sau Firefox, ambele pot fi extinse prin intermediul update-urilor
corecte.
In t e r n e t E x pşloi 6 r e r 5
În c h id e r e a u n e i b r e ş e d e s e c u r it a t e p e r ic u lo a s e
La executarea de comenzi DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language), Internet Explorer citeşte de multe ori informaţii din memoria de
lucru care au fost deja suprascrise. Acest lucru permite executarea de comenzi sau programe de la
ACTllfEX: Dezactivaţi toate funcţiile ActiveX,
pentru a securiza Internet Explorer.
distanţă, imediat ce victima deschide pagini
DHTML realizate de hackeri.
Dezactivaţi mai întâi scripting-ul ActiveX.
Pentru aceasta, selectaţi ToolsInternet
Options şi căutaţi registrul Security. Selectaţi
Custom Level şi dezactivaţi toate funcţiile
listate la ActiveX control and plugins. Vizitaţi
apoi pagina www.mi
crosoft.comltechnet/security/Bulletin/MS
050-20.mspx. De la Affected Components
descărcaţi patch-ul pentru Internet Explorer.
F ire fo x
D e z a c t iv a r e a r e c la m e lo r p e G o o g le
Doriţi să navigaţi pe Google fără să fiţi nevoiţi să vă uitaţi la reclame şi să puteţi utiliza legături către motoare de căutare concurente? Acest
lucru este posibil fără nici o problemă, cu ajutorul plugin-ului Fire-

A D I RECLAME:
O Plugin-ul CustomizeGoogle elimină afişarea reclamelor (Google-Ads) de pe pagina Google.

fox CustomizeGoogle.
Via Tools-Extensions-Get More Extensions ajungeţi la pagina https:llad dons.mozilla.org. Descărcaţi de acolo CustomizeGoogle şi
instalaţi-l. După o repornire a browser-ului parcurgeţi succesiunea Extras-CustomizeGoogle Options. Bifaţi opţiunea Remove Ads în toate
registrele, pentru a scoate reclamele de pe Google. Încă o recomandare: bifaţi opţiunea Secure din registrul Gmail. Dacă este activată, traficul
între calculatorul dumneavoastră şi Gmail este complet securizat. În registrul Privacy activaţi Anonymize the Google Cookie UfD, pentru a
ascunde ochilor străini profilurile dumneavoastră de navigare. Apelaţi acum Google şi testaţi setările efectuate.
W i n d oXl lPlcsuS P S2 e c u r iz a re a r e ţ e le lo r w ir e le s s

Pentru o navigare wireless sigură a fost introdus de curând noul standard de securitate IEEE 802.11i (WPA2). Pentru a-l folosi nu este însă
suficient doar un router modern, ca de exemplu
, Linksys WRT54GC. Mai trebuie să introduceti un
patch în Windows XP, pentru ca sistemul de operare să poată lucra optim cu WP A2.
Găsiţi patch-ul corect cu ajutorul criteriului de căutare KB893357, pe pagina de internet a celor de la Microsoft. După o repornire a
calculatorului, Windows suportă noul standard wireless. Trebuie doar să îl configuraţi în fereastra Choose a Wireless Network. La
proprietăţile legăturii WLAN găsiţi, la Configure-Network Authentication, două noi înregistrări:
WPA2 şi WPA2-PSK WPA2 corespunde standard ului WP A2- Enterprise şi se pretează în primul rând pentru firme. Utilizatorii particulari ar
trebui să folosească mai bine WPA2-PSK, ceea ce corespunde standardului WPA2-Personal.

Word, Winamp
, şi Skype oferă numai
,, functiile de bază. Îmbogătiti-le
cu plugin-uri.

Până acum puteaţi crea fişiere PDF numai cu utilitare externe, precum FreePDF. Plugin-ul gratuit CIB-PDF (download de
zează astfel,
a descoperi temului dum
NetStatLive (
Pe pagina 5 nea Broadba graful Speed,găsiţi trei fiş operare. Pentr este de obicei s Acesta
la http://www.cib.de/english/products/ pdf! cibpdfplugin_freeware.htm) permite acest lucru direct din Word.
Porniţi Word-ul după instalarea plugin-ului şi deschideţi un document pe care doriţi să îl transformaţi în PDF. Prin noua comandă Convert
with CfE PDF din meniul File porniţi transformarea. Proprietăţile documentului şi hiperlink-urile se păstrează. Cu Acrobat Reader puteţi
vizualiza apoi rezultatul.
W in a m p 5
C o p ie r e a m u z ic ii p e A p p le iP o d
Ca să nu mai fiţi dependenţi de iTunes Music Store, program care nu este gratuit, şi doriţi să ascultaţi muzică folosind Winamp-ul, un plugin
gratuit de pe pagina www.mlipod.com permite comunicarea acestui player software cu iPod-ul de la Apple. După instalarea plugin-ului,

porniţi Winamp şi intraţi în Media Library. La Devices găsiţi o nouă înregistrare, iPod, şi astfel puteţi transfera muzică pe player-ul respectiv.
Printr-un plugin gratuit, Winamp lucrează împreună cu iPod-ul celor de la Apple.
CHIP SPECIALI nr. 2/2006
Posesorii de webcam-uri pot extinde utilitarul VoIP Skype cu plugin-ul extern Vide04im,
astfel încât să nu transfere doar voce, ci şi imagini. Plugin-ul nu funcţionează decât cu
Windows 2000/XP şi poate fi descărcat de pe pagina http://www. video4irn.com/index.php?
id=78. Nici măcar nu contează ce versiune de Skype utilizaţi. Încă un atu: apelurile dumnea-
voastră telefonice sunt codate (128 bit SSL).
La instalarea utilitarului apare un mesaj de avertizare. Selectaţi Allow this program to use
Skype şi confirmaţi cu OK. Acum plugin-ul apare permanent în taskbar şi se activează
imediat ce creaţi o legătură Skype prin VoIP.
F o to g r a f ie d i g i ta l a
A f iş a r e a im a g in ilo r R A W c u W in d o w s X P

Numeroase aparate foto digitale pot memora imagini în formatul fără pierderi de informaţie
de imagine, RA W. Pentru afişarea unei astfel de fotografii aveaţi până acum nevoie de
programe de la terţi producători, ca de exemplu Paint Shop Pro 9, dar cu plugin-ul oferit de
Microsoft puteţi vizualiza fotografiile în acest format cu Explorer-ullui Windows.
Găsiţi plugin-ul Raw Image Thumbnailer and Viever for Windows XP pe pagina
www.microsoft.com. La descărcare, Microsoft face deosebirea între o versiune Lite şi una
FuU. Cea de-a doua conţine suplimentar şi .NET - Framework 2.0. Dacă aceasta este deja
instalată pe calculatorul
dumneavoastră, puteţi utiliza versiunea Lite. După instalarea extensiei, Explorer afişează
fişierele RA W în previzualizare. Conform Microsoft, acest plugin recunoaşte deocamdată
numai fotografiile realizate cu aparate foto digitale de la Canon şi Nikon.

Numai cu driverele corecte hardware-ul dumneavoastră funcţionează la


capacitate
, maximă. Transformati-vă calculatorul Într-un
adevărat bolid de curse.
E V E R E S T U 1 t im a t e E d it i o n 2 0 0 6 A c t u a liz a r e a m a i r a p i d a a d r iv e r e lo r
Dacă nu sunteţi siguri că toate driverele folosite de dumneavoastră sunt la ultima versiune,
folosiţi utilitarul EVEREST Ultimate Edition 2006, care poate fi descărcat de la adresa
www.1avalys.com.
Porniţi aplicaţia şi selectaţi ComputerSummary. Faceţi clic pe o înregistrare evidenţiată
cu albastru, de genul Graphic Card. La Driver Download puteţi descărca cele mai recente
drivere pentru placa dumneavoastră video de pe pagina producătorului. Acest punct de
meniu este afişat de EVEREST numai la produsele care necesită realmente un driver nou.
W in d o w s X P c u S P 2 A c c e le r a r e a i n t e rf e te i F i r e w ir e
Service Pack 2 de la Microsoft frânează interfeţele de tipul1394b. Datele sunt trans-

A C T U A lI Z AEVEREST
RE: Ultimate Edition 2006 vă arată care dintre driverele folosite de sistemul
dumneavoastră ar putea fi Înlocuite cu versiuni mai noi.

CHIP SPECIALI nr. 2/2006

ferate doar la un sfert din viteza posibilă, aceste interfeţe fiind utilizate de regulă de
aparatele digitale. Microsoft a publicat un patch pentru această problemă.
Pe site- ul Microsoft, folosind criteriul de căutare "KB885222", veţi ajunge rapid la
pagina care conţine patch-ul, fiind disponibile două link-uri. Primullink vă dă posibilitatea
de a-l descărca, iar cel de-al doilea link oferă informaţii de specialitate referitoare la
accelerarea interfeţelor FireW lre.
P l a c i g r a f i c e d eF ol alo As i Tr eIa tu t u r o r r e z o lu tiilo r
Utilizatorii care conectează calculatorul la televizoare cu plasmă se confruntă de multe ori cu
rezoluţii ciudate, de genul 852x480 pixeli. Aceste aparate nu sunt de regulă suportate de
driverele oficiale ATI Catalyst. Cu ajutorul lui Rage3DTweak însă puteţi activa şi rezoluţiile
mai puţin obişnuite.
Utilizatorilor de plăci video ATI foarte noi, care folosesc şi ATI Control Center, le
recomandăm instalarea programului Rage3D Tweak CCC v1.l de pe pagina
http://www.rage3d.com/r3dtweak. Reţineţi că se impune să utilizaţi cel puţin versiunea
Catalyst 5.6 pentru a obţine rezultatele scontate. După instalarea programului veţi putea seta
rezoluţia dorită.
Dacă puteţi renunţa la Control Center, recomandăm versiunea mai veche 3.9c a
utilitarului Rage3D Tweak. Această variantă nu mai este oferită pe pagina oficială (de unde
puteţi lua şi cea mai nouă versiune), dar este disponibilă pentru descărcare la adresa
www.majorgeeks.com. Avantajul acestei versiuni mai vechi constă în faptul că puteţi
dezactiva toate opţiunile de overclocking. Pentru aceasta, dezactivaţi la instalare toate
opţiunile, păstrând doar Custom Display Modes şi Skin: The Nothing. După repornirea cal-
culatorului, în Display Properties veţi găsi registrul Custom Display Modes, unde aveţi
acum posibilitatea de a seta rezoluţia dorită.
Sfat: Versiunea 3.9c a aplicaţiei Rage3D Tweak nu lucrează, oficial, sub Windows XP cu
Service Pack 2 instalat. Motivul ar putea fi constituit de opţiunile de overclocking. Dacă
utilizaţi indicaţiile de mai sus şi renunţaţi la opţiunile de overclocking, puteţi folosi Rage3D
Tweak 3.9c şi pe un sistem de operare Windows XP cu SP2.
V E R IF IC A R E A G R A D U L U I D E S E C U R IT A T E

~~~ersruroringWndow;XP~I.Ulg~Iie~trlyloeal=cenbe Scanrir>g~Iof~!
lPdaletu6i=cWrdowoSef'telU~SerW:e:.MBSA~ !olegtationrOfUpdateSeNice:~Sor:an::!
il:4~ttandciooelodbthe irAormalicn~Pl~
SeeAlso

1 !
Result Details for Windows
Current Update Compllance
Items marked wlth ti' representtha most currentupdates proteding yourcomputer.lfyou nave instalJed il recent update, it mar incorporate previous updates that will 110
longar appear in this list, but are stil! provk:!ino protection.
SeeAt<;;o

C O R E C T A R E A E R O R IL O R C O M P L E X E
~~~~t~~",d=ti~~raJ~:'-"~ C:~=~~;;:~":,;=~:~~"ri':~~'h.'::~':~~~~;-=t.~~~,u,t"'<toftth.=nputor\nfi";<~1tt.
Solution
w. ",=".,.,r>dmot ~QU nl<Ulrt';h<; romp""'~' '.M "" p.'<ibl. oM ''*' tot Ulmpurer .go1n fur,w.<rit, upd.." •. J I u ... ." ' • .• • •
"',ido" b. thl, ohe<k". bl" •
· <terisk(b • .".".-.cti"'l.tl>.nw.,p",,,id~b.thi'ct."d<shQ,"d .• h.b.,,,,,i •••• e<l\nund ••.• _tl>.Ii""t.li",,,,.f,om.,,,,d&te •.

I
CHIP SPECIAL nr. 2/2006
IN IT IE R E A C A U T A R II
r
W etcome to the Microsoft Windows Malicious: Software RemovalTToal
ru . tco l scan s ror an d au tom atlcaiy p rev alen t m alido1 Js so ftw are ,, " , , 0 _
C lick N exl: ro scan ro , and heIp rem ov e specific m aIido 1Js softw
Y < > \com
fore
f puter.
fro m Fo r "",re ln fo rrn atiO n on tru . tool, pioase
th e online
see do cu m en tation .
Vi6W il' Ilst of m alkious
5:oftlNafe that tn;s. tooI detects
and removes.
T ru . too lis noi: a replecem en t fo r an entl-virus p ro du ct. T o Yhelp
< > \com
f fprotect
pu ter,y au sho uld use-
-an an ti--v iruprodu
s ct. For
m O fenormatlon,see Protect V our Pc.

V IZ U A L IZ A R E A R E Z U L T A T E L O R
St:an resull:s
N o m aIid o1 Js so ftw are _ d etected .
V iew detailed results toa
of Start.
T his too l is n oi: a rep lecem ent for an anth< lru s p ro du ct. T o YheIp
< > \co
f f protect
m puter, y ou sho uld use. an ana-v# 'us p rod uct. F or m o re fnform
Pr~.al:ion, see
Finlsh
CHIP S?ECI!,L In'. 2/2006

S C A N A R E A S IS T E M U L U I
' 1 ~ 1 ' I , 1 ! !! 1I!1 F1 Jj •l!• l' l" \ ! I, ! 9 lÎf~~II,f,lil'!~
.r . " ' I! . " _ I I l! ll! ••• r . : r . ll l! , " t , ! lI ' l, I I ! " I I J I ( lc If I1 : ~ I I ! . " 1 ! I , ! I I l I ' . I I I I I ! ~ " l lI l! ill lI l~ l! I . ! E ~ , , ~ : , ' P J r .
SCanning fOur computer
T he to ol ~ scann ing
y ourcom puter ror prevalent m alido 1Js so ltw are, an d rem ovin g any thet ~ fO lJO d .

A fter this op aratiO n com p Ietes, the tool w iII p rovid e y ou w ith a repo rt of the m aIido1Js softw are that w as detected and rem oved .

II11III11IIIIIII111

R E P O R N IR E A C A L C U L A T O R U L U I
This tool helps rem Qve the fQlIQw ing m alidQlJs SClftw are. FQr infQrm atlQll Qn specific m aftdQus sQftw are, clickan entry.
l Y la l " Y < l r e . :
W in32/Antlnny W in32:/Bagle W în32:/Bagz W în32:/Berbew W în32:/8Qbax W in32:/8Qfra W in32:/Bropia W '1I132:/IRCbot W in32:1Kelvir
ŞC<ll\r~j; N<lt infected Net infected Net infected Not infected NQt infected Net infected Net infected N<lt infected NQt infected
T U N IN G

r O T e s io n a
a tu ri
e n t r u W in o o w s
Mai repede la ţintă cu ajutorul câtorva comenzi noi: sintaxe din lumea Linux şi din internet transformă rapid

~I
Windows-ul Într-un sistem de nerecunoscut.

cercati să creati sub Windows În fereastra deschisă puteţi scrie acum co- geată în sus
mai multe directoare' deodată cu un menzile dorite. Parametrii suplimentari se şi în jos
singur clic de mouse şi nu merge? introduc pur şi simplu după comandă, puteţi accesa
Dimpotrivă! precedaţi de un slash. Cel mai important această listă
Cu ajutorul liniei de comandă şi cu o serie parametru este ,,/?", acesta oferindu-vă pentru a
de funcţii noi vă Iărgiţi orizontul şi econo- primul ajutor în caz de nevoie. Dacă, de reintroduce
misiţi multă muncă şi timp. exemplu, introduceţi comanda comanda
c m d/? "dir", de
pe ecran va apărea lista tuturor parametrilor pildă.
posibili pentru "cmd". Excepţie: comenzile N
din lumea Linux lucrează cu parametrul avigarea în
"uhelp". structura de
Iată cum puteţi da mai rapid comenzile în directoare a
Dacă lucraţi mai mult cu linia de co-
Windows: faceţi clic pe Start, apoi pe Run şi sistemului de
mandă, puteţi obţine foarte uşor ultimele
introduceţi în câmpul Open comanda: c m d operare
comenzi utilizate. Cu tastele [F7] sau să-
Windows
poate fi
destul de
obositoare,
dar salvarea
vine din partea unui
utilitar gratuit.
Command Prompt
Explorer Bar,
program pe care îl
găsiţi la adresa
www.snapfiles.com
.afişează fereastra
DOS permanent în
Windows Explorer.
Îndată ce daţi clic
pe un fişier,
structura
arborescentă
completă de direc-
toare este preluată
în linia de
comandă.
Pentru a instala
acest asistent util
aveţi nevoie de
componenta .NET-
Framework

CHIP
SPECI
AL I
nr.
2/2006
de pe site-ul Microsoft. Instalaţi mai întâi acest pachet şi apoi Explorer Bar-ui. După o repornire a calculatorului deschideţi în Windows
Explorer un director oarecare şi apăsaţi tastele [Ctrl]+[M]. Fereastra DOS se deschide şi afişează directorul curent. De probă, încercaţi şi cu
un alt director. Dacă nu se schimbă nimic în
fereastra DOS, daţi un clic pe Synchronize, al
doilea buton de sus. Vedeţi acum directorul
curent şi, astfel, puteţi naviga mai rapid.

Toate comenzile integrate în Windows, precum "cmd", "dir" sau "copy", pot fi utilizate rapid.
Pentru aceasta, trebuie doar să introduceţi sintaxa respectivă. Din păcate, acest lucru nu
este posibil şi în cazul comenzilor din surse externe, pentru că Windows nu ştie unde să o
caute pe cea
e care doriti să o folositi.
, ,
Utilizând soluţia următoare veţi plasa toate comenzile noi într-un director, după care nu va mai fi nevoie să introduceţi calea corespunzătoare
în linia de comandă. Creaţi mai întâi, în Exporer, sub C:\Program Files un director nou pe care îl denumiţi Comenzi, în care plasaţi toate
comenzile externe. Selectaţi My Computer cu un clic dreapta şi alegeţi opţiune a Properties din meniul contextuai. În registrul Advanced
selectaţi Environment Variables şi, la System Variables, înregistrarea Path. Apăsaţi pe butonul Edit. Adăugaţi la sfârşitul rândului Variable
Value simbolul ,,;" şi scrieţi calea către directorul nou creat, respectiv C:\ProgramFiles\Comenzi. Confirmaţi modificările efectuate şi
închideţi ferestrele cu OK
C r e a r e a m a i m u l t o r d i r Ce co tmo a rned ăs :i mm uk ldt air n( W in d o w s )
Comanda mkdir vă permite să creaţi structuri de directoare. Acest lucru este util atunci când, în fiecare lună, construiţi aceeaşi structură într-
un nou director. Pentru a realiza, de exemplu, directorul Calcule, utilizaţi comanda:
m k dir c a lc u le
La fel de uşor puteţi crea mai multe directoare. Introduceţi comanda
m k dir c a lc u le s c riso ri
şi vor fi generate directoarele Calcule şi Scrisori. Mai rămâne de construit structura arborescentă. Dacă doriţi să dotaţi directoarele cu
subdirectoare, introduceţi sintaxa:
m k dir s c ris o ri\p o p e s c u
În acest fel, în directorul Scrisori aţi creat subdirectorul Popescu.
Comenzile care se repetă pot fi scrise într-un director batch. Pentru aceasta, realizaţi un fişier text, scrieţi în el comenzile, fiecare pe
câte un rând. După salvare, modificaţi extensia fişierului în ".bat". Cu dublu clic pe acesta sunt rulate

DIRECTOARE: Dacă
introduceţi "mkdir test director", Windows scrie
două directoare noi ("test" şi "director") pe
harddisk.
I
CH1P SPEC1AL nr. 2/2006
alte

care
comenzile conţinute.
S u p r a v e g h e r e a p r o c eCs oe ml o ar nddiăn : rp ev ţiee aw e r ( d is c u l X P )
Windows Task Manager afişează numai procesele care sunt active pe propriul calculator. Cu ajutorul unui utilitar ascuns aveţi de asemenea
posibilitatea de a controla şi procesele care rulează pe alte staţii din reţea. Programul este ideal în reţelele mici, pentru interceptarea vreunui
troian sau aplicaţie blocată pe un alt calculator.
Introduceţi CD-ul de instalare al lui Windows XP în unitatea optică şi navigaţi până la directorul Support/Tools. Faceţi dublu clic pe
Support.cab. Cu un clic dreapta pe Pviewer.exe deschideţi un meniu contextual din care selectaţi opţiunea Extract. Introduceţi drept cale
directorul Comenzi. Acum puteţi utiliza această comandă ca pe oricare alta integrată în Windows. Porniţi linia de comandă şi scrieţi: p v ie w e r
În următoarea fereastră vedeţi toate procesele care rulează pe calculatorul propriu. Procesele importante de sistem din Windows sunt
recunoscute după valoarea ridicată de la Privileged. Cu cât un proces comunică mai mult cu kernel-ul Windows, cu atât mai mare este
valoarea. lJ'imilIAceste procese cu valoare ridicată nu trebuie şterse. Pentru a realiza legătura cu altă staţie de lucru din reţea, introduceţi
numele calculatorului pe care doriţi să îl accesaţi în câmpul Computer şi apăsaţi pe butonul Connect. Întrebarea legată de drepturile de acces
este menită să împiedice pornirea, respectiv oprirea neautorizată a proceselor pe calculatoare străine.
La final, puteţi reactiva procesele blocate cu Refresh sau, dimpotrivă, le puteţi opri via KillProcess.

D e z a c t i v a r e a m a i r a p Ci doăm aa ns de ăr v: iscei i l o r
Serviciile care rulează permanent, ca de
exemplu Windows Firewall, pot fi accesate şi
într-un alt mod decât cel deja consacrat.
Aceste servicii pot fi administrate şi direct
din linia de comandă.
Dacă nu vă este cunoscut numele unui
serviciu, puteţi introduce în linia de comandă
sintaxa:
s e q ue ry
În acest fel obţineţi o listă a tuturor serviciilor
active. Dacă, de exemplu, doriţi să
dezactivaţi firewall-ul integrat în Windows,
deoarece utilizaţi un program extern mai
avansat, căutaţi în listă respectivul serviciu.
În spatele înregistrării Service_Name este
ascuns numele serviciului, aici SharedAccess.
În rândul de sub State este afişată
înregistrarea Stoppable, ceea ce înseamnă că
serviciul poate fi dezactivat şi manual. Cu
comanda
s e s to p s h a re d a e e e s s
opriţi firewall-ul. Pentru a reactiva firewall-ul
înlocuiţi pur şi simplu parametrul "stop" cu
P "start".
l'Iilm !IUnele servicii, ca de exemplu Plug & Play, nu pot fi dezactivate. Mai mult, la adresa www.ntsvcfg.de/ntsvcfg...
eng găsiţi un script
care verifică toate serviciile şi le opreşte pe cele inutile. În acest mod vor fi dezactivate serviciile de reţea pe PC-urile individuale, de
exemplu.

U p lo a d F T P
C o m a nf dtpă( W
: ln d o w s )
Doriţi să stocaţi regulat acelaşi tip de fişiere pe un server FTP, de pildă textele pentru propria dumneavoastră pagină de internet. Acest lucru
poate fi realizat mai rapid decât printr-un client FTP, printr-o combinaţie de fişiere text şi batch. Realizaţi mai întâi un fişier text nou pe
desktop
•• ftp,t"t - Notepad !lm
U P lO A DCu
: ajutorul fişierelor incarcare.bat şi ftp.txttrimiteţi automat un anumit fişier spre un server web.
şi numiţi -1 ftp.txt. În acest fişier scrieţi comenzile:
o p e n f tp .s e rv e r.ro n u m e u tiliz a to r p a ro la
le
c d d ire c to r ţin tă a s c ii
s e n d h o m e p ag e.tx t
Datele generice ("nume utilizator" şi "director ţintă") trebuie înlocuite cu informaţiile dumneavoastră de utilizator al serverului FTP. Pentru a
putea utiliza fişierul aveţi nevoie de un al doilea fişier text. Introduceţi în acesta comanda
f tp -s :f tp .tx t
căii. concatenează
rând cu rândt
alocarea spaţiului

şi denumiţi-l incarcare.bat. Din acest moment,


simplul dublu clic pe acest fişier este de ajuns
pentru încărcarea textelor pe site-ul
dumneavoastră.
Dacă dispuneţi de un rbuter, mai
introduceţi în fişierul ftp.txt următoarea
comandă:
lite ra l p a s v
Astfel, calculatorul dumneavoastră va selecta
un port liber pentru a transfera datele (mod
pasiv). Dacă nu introduceţi comanda, portul
liber va fi selectat de către serverul FTP (mod activ). Dacă acesta este întâmplător blocat de router, legătura nu poate fi realizată.
Deoarece datele sunt transferate necriptat, pentru datele sensibile nu se recomandă utilizarea acestei comenzi.

Windows Update descarcă fişierele în fundal, fără a afecta conexiunea la internet. În acelaşi mod lucrează şi comanda de Linux wget. O
puteţi utiliza pentru a descărca, de exemplu, toate imaginile de pe o pagină web, fără a consuma prea multe resurse de sistem. Reţineţi însă că
această metodă de download se poate solda cu cantităţi importante de date.
Download-aţi UnxUtils.zip de la http://unxuills.sourceforge.net şi dezarhi-
CHIP SPECIALI nr, 2/2006
C O P I E RÎnE exemplul
: nostru, wget descarcă toate imaginile GIF de pe serverul CHIP.

vaţi fişierul. În directorul Utils/U sr/LocalJ Wbin veţi găsi comanda wget.exe. Copiaţi acest
fişier în directorul Comenzi.
Pentru a descărca, de pildă, toate imaginile GIF de pe site-ul www.chip.ro.introduceţi
comanda:
w g e t - r -1 1 - Aw wg wif .c h ip .r o
W get realizează o conexiune la internet fără mijlocirea browser-ului şi creează un director
care poartă numele site-ului accesat. Aici vor fi salvate toate fişierele HTML necesare,
precum şi imaginile GIF.
În directorul Unx Utils/Usr/LocalJ Wbin, faceţi dublu clic pe Wget.hlp pentru a
obţine informaţii suplimentare.

De regulă, shortcut-urile nu sunt şterse la dezinstalarea unui program. Aceste rămăşiţe pot fi
găsite şi şterse automat. Dacă mai sunteţi în posesia unui CD de instalare pentru Windows
98/SE, găsiţi comanda necesară sub Tools/Reskit/Desktop. Copiaţi pur şi simplu chklnks de
acolo în directorul Comenzi.
Dacă nu mai aveţi vechiul CD de instalare, descărcaţi Server 2003 Resource Kit de pe
pagina Microsoft. Dezarhivaţi mai întâi fişierul rktools. Acesta conţine două fişiere cu
extensia CAB şi unul MSI. Creaţi un director nou şi dezarhivaţi fişierul ".msi" în el. Acum
puteţi copia chklnks în directorul Comenzi.
Parcurgeţi succesiunea Start-Run şi introduceţi comanda:
c hk lnk s
Apare un asistent cu ajutorul căruia puteţi şterge înregistrările care nu mai sunt necesare.
V e r i f i c a r e a c o nCe oxmi uannidi ăd: elin k s p e e d ( S 0 3 R e s k itl
Nativ, Windows XP are probleme cu măsurarea vitezei şi calităţii transferului de date în
reţea. Informaţii mai exacte puteţi obţine prin intermediul comenzii linkspeed.
Din Server 2003 Resource Kit extrageţi linkspeed în directorul Comenzi. Pentru a testa,
de exemplu, viteza calculatorului ţintă "Computerl", introduceţi comanda
CHIP SPEC IALI nr. 2/2006

Is
într-o fereastră DOS. Primul rezultat afişat este destul de criptic şi conceput mai ales pentru
programatori. Interesante pentru restul utilizatorilor sunt răspunsul la interogarea ping şi
valorile de la punctul QoS (Quality of Service), deoarece oferă mai multe informaţii.
Dacă reţeaua se mişcă lent, adesea este necesară actualizarea driverului plăcii de
reţea.

Cei care folosesc, din motive de securitate, un cont de utilizator cu drepturi limitate pentru
lucrul de zi cu zi, trebuie să treacă pe contul de administrator ori de câte ori vor să instaleze
diferite programe.
Ajutorul vine din partea unei comenzi ascunse în Windows, care execută aplicaţii cu alte
drepturi de utilizator. Introduceţi la linia de comandă sintaxa
pentru a deschide, de exemplu, o fereastră DOS cu contul de administrator al lui Windows
XP. Sistemul execută comanda
imediat ce aţi introdus parola corectă.
Interesant este şi parametrul ,,/noprofile". În acest caz, aplicaţia este încărcată fără a ţine
cont de profilul utilizatorului, ceea ce ajută la pornirea mai rapidă. Reţineţi însă că nu toate
aplicaţiile acceptă acest parametru.
R e in n o ire p e n tr u
C o m a n d ă : c le a n s p l ( 5 0 3 r e s k it)
Driverele defecte pentru imprimantă au enervat nu o dată destui utilizatori. În cazul
imprimantelor din reţeaua privată, de multe ori nu mai ajută decât reinstalarea Windows-
ului.
ÎnSă, spre norocul nostru, Server 2003 Resource Kit conţine o comandă care poate
corecta astfel de cazuri grave. Cu ajutorul comenzii cleanspl puteţi readuce spooler-ul
imprimantei la o stare de funcţionare anterioară şi evitaţi reinstalarea sistemului de operare.
Această comandă şterge toate sarcinile de imprimare, imprimantele, driverele şi,
dacă este cazul, fişiere de spooling cu extensia SPL. Utilizaţi cleanspl numai dacă toate
posibilităţile de reparare, precum reinstalarea driverului de imprimantă, au eşuat. Cu ajutorul
fişierului spooler.txt, care este creat automat, vă puteţi reconstrui în caz de nevoie propriile
setări, chestiune utilă în special în reţele de firmă, în care sunt legate mai multe imprimante.
R A IV lA :~lrE:
Un asistent ajută la ştergerea Iink-urilor care nu mai sunt utilizate.
Dacă doriţi să utilizaţi comanda cleanspl, extrageţi-o din Server 2003 Resource Kit în directorul Comenzi. Selectati Start - Run si tastati:
, "
cleanspl
Introduceţi în fereastra deschisă numele calculatorului afectat. Păstraţi activă opţiunea Save Spooler Registry to File şi daţi un clic pe Clean Spooler.
Confirmaţi mesajul de avertizare cu Yes pentru a curăţa spooler-ul imprimantei. Reporniţi Windows- ul şi instalaţi versiunile noi şi fără erori ale
driverelor necesare imprimantei(lor).
S c r ie r e a p r o p r iu lu i u tilita r d e
De ce să daţi bani pe un utilitar de backup, când comanda xcopy poate realiza acelaşi lucru la fel de bine? Prin dublu clic, un fişier batch special
copiază datele din anumite directoare.
Salvate vor fi fişierele noi sau acelea la care s-a modificat ceva între timp. Fişierul batch ţine cont de toate subdirectoarele. Pentru fiecare director
care trebuie salvat este necesară o singură comandă.
Creaţi fişierul batch în Notepad. Introduceţi textul
xcopy c:\start\*.* d:\tinta Im I s I v
în fişierul gol şi salvaţi-l sub numele backup.bat.

RE

Utilizarea com enzilor din W indows Server


Windows Server 2003 Resource Kit se orientează Înspre administratorii de servere. Sunt oferite programe, dintre care unele sunt folositoare şi
utilizatorului de rând, deoarece multe funcţionează deopotrivă sub XP Home Edition şi Professional. Iar partea cea mai bună este că pot fi descărcate
gratuit de pe site-ul Microsoft.
IIU:(~I[I!"~ Prin parametrul ,,*.*", comanda xcopy copiază toate fişierele care se află în directorul Start. Prin parametrul "Im" pentru fiecare fişier
copiat este setat un atribut arhivă. Dacă fişierul original este modificat, se modifică şi atributul. În

» Comenzi secrete de pe CD-ul de Windows


Pe CD-ul de instalare al Windows XP, În directorul Support/Tools, găsiţi peste o sută de comenzi foarte utile. Acestea pot fi pur şi simplu copiate În
Windows. Excepţia apare În cazul În care aţi instalat Service Pack 2: utilizaţi În această situaţie cea mai recentă versiune a Support Tools de pe site-ul
Microsoft.
C ele m ai utile com enzi din XP Support Tool5
dhcploc afişează numele tuturor serverelor DHCP active În reţea şi identifică până şi serverele neautorizate. netdiag verifică legătura de reţea şi indică
problemele.
nltest oferă zeci de funcţii administratorilor de reţea, printre care verificarea utilizatorilor şi oprirea calculatoarelor de la distanţă. memsnap creează un
fişier jurnal care informează asupra ocupării curente a memoriei.
vfi afişează informaţii detaliate despre un fişier şi permite chiar şi modificarea datei de creare a acestuia,
dupfinder găseşte fişierele dublate pe HDD, msicuu şterge programe care au fost insta-
late cu Windows Installer, fără a lăsa rămăşiţe.
windiff compară fişiere sau directoare şi, la cerere, afişează grafic rezultatul. pptpclnt/pptpsrv verifică tunel urile cotate ca fiind extrem de sigure
conform protocolului PPTP (Point-to-Point-Tunneling-Protocol). Printr-o comandă ping, aceste utilitare stabilesc dacă pot fi trimise informaţii despre
reţea prin tunel.
xaels stabileşte drepturi de acces pentru fişiere şi directoare, şi le afişează. Xacls funcţionează numai pe partiţii NTFS.
afişează de care fişier .dll depinde o aplicaţie. Această comandă se pretează foarte bine la identificarea dll-urilor defecte sau care nu sunt
utilizate.
găseşte problemele de memorie În modul kernel al Windows-ului.
care sub Windows.
permite editarea În Registry prin intermediul unui fişier batch.
copiază fişiere, di rectoare sau atriacestora.
afişează drepturile de acces pentru directoare.
execută aplicaţiile ca servicii de Win-

sel:print!!r permite configurarea spooler-ului de imprimantă.


suoinacl transferă setări de securitate predefinite de la un utilizator la altul. Acest lucru elimină efortul setării manuale.
temen măsoară permanent volumul de date transferat printr-o conexiune de reţea sau la internet.
winpolides Iistează informaţii despre regulile stabilite În grupuri.
acest fel, la următoarea rulare a fişierului batch acesta este copiat din nou. Cu"ls" sunt verificate toate subdirectoarele, iar "/y" suprimă mesajul prin
intermediul căruia Windows cere voie să suprascrie un fişier.
Şi oprirea calculatorului prin dublu clic pe un fişier batch poate fi realizată fără nici un fel de problemă. Puteţi afişa chiar şi un comentariu propriu.
Porniţi Notepad şi introduceţi următoarea comandă:
shutdown -$ -t30 -f -e "Calculatorul se va oori În 30 de secunde"
Oprirea este comandată de parametrul ,,-s", ,,-t" indică intervalul de oprire în secunde, iar ,,-f' încheie aplicaţiile care încă mai rulează. După
parametrul ,,-c" puteţi introduce un comentariu. Acesta nu poate depăşi 127 caractere. Salvaţi fişierul cu numele oprire.bat.

În sistemul de fişiere NTFS, fiecare fişier este compus din mai multe fluxuri de date (streams). Unul din ele conţine de regulă drepturile de acces şi
alte setări asemănătoare de securitate, iar celălalt reprezintă codul de program în sine. Pe lângă acestea
CHIP SPECIALI nr, 2/2006
mai există şi stream-uri de date alternative
(ADS). Ele pot fi generate cu un cont de tip
"guest", sunt ascunse şi transportă fişiere
» Linia de comandă a viitorului
executabile. Nu este de mirare că hackerii Există cel puţin un punct În care dezvoltatorii get-childltem cu numele său consacrat În DOS,
au început să îndrăgească în timp această de Windows sunt cu mult În urma Linux-ului. şi anume dir. Pentru aceasta introduceţi
functie. Noi vă , arătăm cum ino- Windows Încă nu are nici un fel de limbaj s e t-a lia s d ir
script integrat, care să poată concura cu Unux- În fereastra MSH. Comanda dir devine automat
fensivul editor Notepad poate deveni o
BASH, un interpretor de linie de comandă
armă şi cum vă puteţi proteja împotriva funcţională.
bazat pe scripturi. Fişierele batch sunt prea
Deosebit de interesantă este posibilitatea
celor care-l utilizează astfel. simple pentru administratori, iar Scripting Host
utilizării altor aplicaţii Împreună cu MSH.
Pentru crearea unui stream alternativ de are prea multe breşe de securitate. Cu
Astfel este posibilă afişarea proceselor actuale
date selectaţi Start-RuD şi introduceţi Microsoft Shell (MSH), specialiştii din
Într-un tabel Excel, cu ajutorul obiectelor
Redmond doresc să schimbe această stare de
comanda: fapt. MSH este disponibil deja În variantă
.NET; acest lucru depăşeşte cu mult posibili-
n o te p a d v iz ib il.tx ta s c u n s .tx t tăţile unui shell Unix/Linux. Totuşi, aceste
Beta.
funcţii Încă nu funcţionează În varianta beta a
Răspundeţi afirmativ interogării pentru
programului. Mai mult, deşi get-process
realizarea noului fişier. Obţineţi fişierul afişează lista proceselor, Excel nu poate prelua
Vizibil.txt. Numai dumneavoastră ştiţi însă corect respectiva listă. Word a reuşit Însă.
că mai există un stream ascuns, numit Bineînţeles că se pot combina mai multe co-
menzi În scripturi. Spre deosebire de vechiul
desigur Ascuns.txt. Şi pentru că în acest
limbaj batch, care executa doar comenzi ori-
mod pot fi ascunse în egală măsură fişiere entate text, scripturile MSH permit şi lucrul cu
batch şi executabile, nimic nu poate îm- matrice şi operatori. Ce Înseamnă acest lucru;
piedica infectarea sistemului cu un virus din cauza numărului mare de noi posibilităţi,
informatic. experţii menţionează eventualitatea apariţiei de
viruşi script. Şi Într-adevăr, un grup austriac a
Cu utilitarul în linie de comandă prezentat un Proof-of-Concept, prin care a fost
lads.exe (www.heysoft.de/Frames/C demonstrată vulnerabilitatea lui MSH.
home_en.htm) puteţi descoperi aceste
stream-uri ascunse. Descărcaţi fişierul o listă a c,omem:llor existelnteeste al~lşata (le probleme prin interrne(liul
lads.zip şi dezarhivaţi-l în directorul Co- curitate din Window's
menzi_secrete. Introduceţi în linie de co- nu se poate
În acelaşi mod aveţi posibilitatea de a acelaşi lucru
mandă sintaxa
modifica, de exemplu, drepturile pentru Host: va fi de:zactiv,at
la d s cI:\s
directoare. Aici mai trebuie să adăugaţi risc de se(:uritat:e.
pentru a verifica existenţa stream-urilor Infu:www.microsoft.com
comenzii chown şi parametrul ,,-r", astfel
ascunse în structura de directoare de pe
încât să fie afectate toate subdirectoarele şi
partiţia C:\. Pe discurile mari, căutarea va
dura ceva mai mult.

S c h im b a r e a p o s e s o m lu i
C o m a n d ă : c h o w n ( G N U U t ilitie s l
Cel care creează un fişier sub Windows
este, în mod natural, posesorul său. Dacă
acesta atribuie fişierului, sub Windows XP
Professional, nivelul de acces 1 (privat), el
nu mai este accesibil nici cu drepturi de
administrator (vezi articolul Microsoft
Knowledge Base KB3Q4040). Dar chiar
aşa este?
Greşit! Faptul că această protecţie
funcţionează doar teoretic este demonstrat
de aplicarea comenzii de Linux chown. Cu
aceasta puteţi deveni posesorii unui fişier
chiar şi în sistemul de operare, ceva mai
limitat, XP Home Edition, obţinând
drepturi totale de acces.
Dezarhivaţi comanda chown din U nx U fişierele conţinute. Din acest moment aveţi
tils.zip (http://unxutils.sourceforge. net) în accesul asigurat la întregul conţinut al
directorul Comenzi şi porniţi linia de directorului. Aplicaţi prudent toate aceste
comandă. Pentru a transforma posesorul comenzi noi pentru Windows şi bucurati-vă
fişierului text.doc din "Userl" în "User2", de rezultatele
, obtinute. ,
introduceţi comanda:
chow n te x t.d o c

CHIP SPECIAL I nr. 2/2006


TIPS& TRIC KS

T r u c u r iX dPrec a r e
fu n c ţio n e a z ă g a r
Asiguraţi Windows-ului câţiva aşi: puteţi utiliza funcţii Linux importante şi, dacă doriţi, XP Home Edition se poate
transforma În XP Professional.

n as este bun, dar un careu este utilizator de Linux, care declară că Win- programatori în sistemul de operare "just
ideal. CHIP Special dă cărţile pe faţă şi vă dows nu poate concura cu acest sistem de for fim" - printre altele, posibilitatea de a
arată cum puteţi administra simultan mai operare. câştiga toate partidele de Solitaire.
multe desktop-uri în Windows XP, cum Un singur lucru nu acceptăm: cărţile
puteţi deveni pentru scurt timp ad- măsluite. Vom demasca în paginile urmă- C re a re a u n u i
ministrator cu ajutorul unui script sau cum toare trucurile false, explicând de ce aces-
puteţi integra administrarea drepturilor din tea nu funcţionează. Şi pentru că jocul Utilizatorii de Windows se uită de multe ori
Professional şi în XP Home Edition. Aşii trebuie să fie şi distractiv, vă arătăm la final cu jind la interfaţa cu utilizatorul KDE din
noştri conving şi cel mai critic şi câteva funcţii care au fost ascunse de Linux, prin care pot fi administrate

:H p SPECI/~'.~ I nr. 2/2006


I
..1
P A T R UCu
: ajutorul scriptului Deskman puteţi administra simultan patru desktop-uri sub WindowsXP.
mai multe desktop-uri simultan. Cu un utilitar din PowerToys pentru XP pot fi controlate şi sub sistemul de operare Windows patru desktop-
uri independente. Încă un lucru excelent: aproape că nu consumaţi deloc resurse de sistem.
În câmpul de căutare al site-ului www. microsoft.com introduceţi parametrul "deskman.exe" (fără ghilimele). Ajungeţi la pagina
Microsoft PowerToys for Windows XP. În coloana din dreapta, sub Virtual Desktop Manager, faceţi clic pe Deskman.exe pentru a iniţia
download-ul. După instalare, daţi un clic dreapta pe taskbar pentru a deschide meniul contextual. Selectaţi aici Toolbars-Desktop Manager.
Vedeţi acum un buton cu patru pătrate, iar lângă acesta alte patru butoane cu câte o cifră, ele reprezentând cele patru desktop-uri posibile.
Pentru a salva un desktop, selectaţi unul din butoane - de exemplu 2 - şi apăsaţi apoi butonul cu simbolul pătratelor. Din acest moment puteţi
accesa respectivul desktop apăsând butonul 2. Creaţi în acelaşi mod încă trei variante de desktop.
P re v e n ire a a c c e s lirilo r a s c u n s e
Prin intermediul partajărilor ascunse, un
"agresor" care utilizează contul de admin al
Windows-ului poate citi conţinutul harddisk-
ului dumneavoastră sau accesa
CHIP SPECLi\L I nr. 2/2006
imprimanta. Utilizatorii de XP Professional
care utilizează calculatorul local şi nu doresc
accesul străinilor pe PC-ullor, pot dezactiva
partajările ascunse pentru a împiedica
spionajul. Iată cum:
Parcurgeţi succesiune a Start-Settings-
Control Panel-PerEormance and Main-
tenance-Administrative Tools şi faceţi du-
blu clic pe simbolul Computer Management.
Aici, la Shared Folders, găsiţi toate unităţile
de disc, un cont de administrator creat de
Windows, eventuale imprimante sau faxuri partajate precum şi IPC-ul, care permite comunicarea între
programele de reţea printr-o conexiune de la distanţă. Semnul dolar din dreptul directoarelor anunţă că acestea sunt
ascunse. De exemplu, faceţi un clic dreapta pe C$ şi selectaţi opţiunea Stop Sharing din meniul contextual.
Windows vă avertizează apoi cu privire la ridicarea partajării. Confirmaţi aceste mesaje cu Yes.
Un alt utilizator din reţea nu mai poate accesa din acest moment datele care se află pe partiţia
dumneavoastră C:\. Prin urmare, anulaţi
partajarea numai dacă nu folosiţi calculatorul in reţea
sau când pur şi simplu nu doriţi acces străin pe
calculatorul dumneavoastră.
Singura partajare, pe care nu o puteţi şterge este IPC$. Acest lucru este enervant, pentru că exact prin acest "Inter Process
Communication" calculatorul dumneavoastră ia contact cu altele şi viceversa. Prin urmare, acest truc vă ajută să împiedicaţi doar accesul la
fişiere, nu şi accesarea PC-ului.
După eliminarea partajărilor, închideţi fereastra Computer Management. Pentru ca Windows să nu restabilească respectivele partaiări la
următoarea pornire, apelaţi Regedit. Navigaţi până la cheia
C om puter M anagem ent (local)
System Tools
Event \liew er Shared Folders Shares Sessions O penFiies
local U sers and G roops Perform ance logs and A lerts
_ Device M anager
Storage
Rem o'<labl
Management.
ii'C$
iiJE$
~F$
bfIFontsi;i)IPC$
iiJnero ii'Q uarkX Pres ... ii,lXPress7,0
C:\s E:\P C:\s
A C C E S T O T MakeMeAdmin
A L: facilitează drepturi de administrare şi pentru conturile de utilizator cu limitări.
HKEY _LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ Curren tCon trolSet \Services \lanmanserver\parameters şi atribuiţi înregistrării AutoShareWks
valoarea ,,0". Repetaţi această procedură la cheia de mai jos, respectiv lanmanworkstation. Închideţi editorul şi reporniţi calculatorul. Acum
nu mai puteţi fi spionat.
A d m in is t r a t o r p rTin0 0s1Mc: raipk te M e M m i n
Din motive de securitate, mulţi utilizatori lucrează cu precădere în conturi de utilizator limitate ca drepturi. Dacă, temporar, aveţi nevoie de
drepturi de administrator, de exemplu pentru a schimba setăriIe de securitate pentru un anumit utilizator, aveţi la dispoziţie un script gratuit.
La adresa http://blogs.msdn.com/ aaron_margosis/archive/2004/07/24/1937 21.aspx veţi găsi pagina lui Aaron Margosis, Senior
Consultant la Microsoft. Selectaţi acolo MakeMeAdmin.zip şi copiaţi apoi fişierul MakeMeAdmin.cmd într-un director oarecare. Faceţi
dublu clic pe MakeMeAdmin.cmd şi introduceţi în fereastra DOS parola de administrator şi apoi parola pentru contul limitat. Fundalul negru
al ferestrei DOS devine roşu. Acum sunteţi administrator. Ca test, introduceţi în fereastra DOS comanda: s e c p o l.m s c
Dacă aţi avut succes, se deschide fereastra Local Security Settings. Acum aveţi acces cu drepturi de administrator şi puteţi modifica setările
de securitate conform dorinţelor. Pentru a lucra din nou ca utilizator normal, închideţi şi fereastra DOS. Dacă doriţi să faceţi o verificare a
revenirii la setările anterioare pentru contul de utilizator, faceţi clic pe Start-Run şi introduceţi aceeaşi comandă secpol.msc. Veţi obţine un
mesaj de eroare, deoarece vă lipsesc drepturile de administrare.
D e z a c tiv a r e a
T 0 0 1R: e m o le A s s is t a n c e
În Windows XP a fost inclusă şi o funcţie care permite unui utilizator să ceară ajutor de la distanţă de la serviciul de suport al Microsoft.
Această funcţie, pe lângă avantaje, are şi un dezavantaj major, deoarece poate permite accesul nelimitat la calculator şi unui eventual
atacator. Din acest motiv, vă recomandăm să dezactivaţi această funcţie şi să o reactivaţi pentru scurt timp numai dacă şi atunci când într-
adevăr aveţi nevoie de asistenţă.
Pentru a elimina pericolul unui eventual atac, în Control Panel daţi dublu clic pe simbolul System, intraţi în registrul Remote al ferestrei
deschise şi debifaţi

aici, dacă este cazul, căsuţa din dreptul în-


registrării Allow Remote Assistance invi-
tations to be sent Eram this computer. Este,
de asemenea, indicat să înlăturaţi şi bifa din
dreptul opţiunii Allow users ta connect
remotely ta this computer, aflată în aceeaşi
fereastră.
E x t i n d Te roeoal: r e g e d i t
Toate înregistrările care sunt afişate în
dreapta sus în meniul de start, printre care My
Computer şi My Documents pot fi extinse,
dacă aţi activat această funcţie în proprietăţile
meniului Start. În acest fel obţineţi acces mai
rapid la unităţile de disc şi la subdirectoare. Totuşi My Network Places a fost trecut cu
vederea de programatori. Puteţi activa extinderea acestui punct de meniu cu o
simplă înregistrare în Registry. Iată cum:
Deschideţi Regedit şi navigaţi până la cheia HKEY_CURRENT_USER\Softwa-
re\Microsoft\ Windows\CurrentV er- sion\Explorer\Advanced. Creaţi, urmând
succesiune a New-DWORD Value, o înregistrare numită Start_ShowNetPlaces şi
atribuiţi-i valoarea ,,2". După repornirea calculatorului puteţi extinde şi opţiunea My
Network Places din meniul de start.
0A 11o w flem o te A ssistence
in v itatîo m
tI) b e sen from
t this co m p uter
\V hal is R em ale AssÎs.tance?
Rem ote O e;;klop
O A U ow users to ~o nn e d lem otely ta th is com pu te r F uU c om puter n am e:
M IH A E LA ·D O G A R U .ch"\lna!
ip.IO i$ Rem ol:e D esk!oo?
I jielect R em ote U "" •..
f u,yiscomputet
Fo r urers to c on ne ct reroo l.e! to tr lU
th a u se r a cco un t Shave
t a passW O Id.
\llind O IM FS ire \>v all 1 0 ab
w iIl ba co nfig ured copnn ection s to th is co m p uter.
R em o te D e s-k to

A S S IS T A N CEliminaţi
E: pericolul unui eventual atac de la distanţă prin dezactivarea opţiunilor de la Remote AssÎstance.
CHIP SPECIALI nr. 2/2006
1A10,S08J60 bytes 341..Q4U52bytes
1 .3 1 GB325MB
C ap acity :

1,751.949,312 bytes
1.6368

DfiveG
Type fllefolder FUeFolderFUeFdder
FlIeRlklerFO eF old er
FiteFo/der
F ile Fo ld er
F ile Fo ld er
F ile F o ld er
F~eFolder FaeFotder
File FolderFU eF oide r
F ile F o ld er F U eF o ld er
FlteFolder
17KB DATFde 140KS Text Document 1,024 K8 DAT Fae 245,760KB DAT Ale
19KB File
16K6 file
245,760 KB System file
OKB DATFiIe 125,135KB OATFiIe
2/18/200512:41 PM 2/10/20058:23 AM 2/10j2oo5 9:53 AM 2/10/20058:58 AM 2110/2005 10:29 AM 2j20!200511:14AM
2/19/20051;38 AM 6/26/2004 5:45 AM 2/19/2005 2:57 AM 9/30/20048126 AM 12/17/2004 4:36 AM 2j20/2IJas 11:35 AM
2/19/2005 1:36 AM2/201200511 :14 AM12/16/20044:22 A M 2/9/2005 10:33 AM z/lOjz0057:16 AM
2/11f2.00S 12:46- PM
2/11/200510:04 AM 12/1Z/200211:44AM 11/27/2004 3:25 2/20/2005
PM 11 ;06
AM 2/9/2005 10:34 AM 2/10/2005 7:08 AM
L IN U XŞ i W IN D O W Windows
S: X P poate
fi învăţat să citească ~i
partiţiile formatate Ext2.
Utilizatorii care doresc să navigheze anonim pe internet îşi ascund
de obicei doar adresa IP. Hackerii versaţi îi identifică însă şi pe
aceştia pe baza adresei MAC (Media Access Control), aceasta fiind
unică pentru fiecare placă de reţea. Cu un utilitar shareware puteţi simula o altă adresă
MAC, pentru a rămâne anonimi în web.
Instalaţi SMAC 1.2 (download de la adresa www.k1cconsulting.net/smac) şi porniţi
utilitarul. Versiunea demo gratuită este suficientă pentru probe. Puteţi manipula însă o
singură adresă MAC. La Active MAC Address vedeţi adresa MAC atribuită plăcii
dumneavoastră de reţea iar la New Spoofed MAC Address este cea nouă, pe care o alocaţi
plăcii via Update MAC. După o repornire este activată noua adresă MAC, pe care o puteţi
verifica prin intermediul comenzii ipconfig lall.
Adresele MAC sunt atribuite după un sistem bine stabilit. Primii biţi conţin, aşadar,
identificatorul producătorului. Astfel, Realtek are identificatorul 00-20-18. Toate
identificările producătorilor sunt de găsit la adresa http://mapne.com/Ethernet/vendor.html.
Utilizatorii care deţin şi o partiţie Linux pe lângă cea de Windows sunt nevoiţi să creeze o a
treia partiţie prin intermediul căreia cele două sisteme de operare să facă schimb de date.
Motivul: Windows nu
CH P SPECL:O,LI nr. 2/2006

recunoaşte partiţia Linux formatată conform sistemului de fişiere Ext2. Prin instalarea unui
driver gratuit veţi învăţa Windows-ul să lucreze cu partiţii Ext2. Descărcaţi Ext2 Installable
File System for Windows de pe site-ul www.fs-drlver.org. După configurare puteţi controla
partiţia Linux cu orice aplicaţie Windows. Va obţine o literă de unitate, pe care o puteţi
schimba via IFS-drives din Control Panel.
Dacă rămâneţi fără spaţiu liber pe partiţia de Windows, puteţi muta fişierul swap pe
partiţia Linux. Pentru aceasta, faceţi un clic dreapta pe simbolul My Computer de pe desktop
şi selectaţi Properties din meniul contextual. În registrul Advanced apăsaţi, la Performance,
pe butonul Settings. În fereastra deschisă accesaţi registrul Advanced şi apăsaţi butonul
Change şi puteţi atribui partiţia Ext2 fişierului swap.
O p t i l n i z fâmf l l! ca ţ Ai eui t o r u n
În mod implicit, în momentul în care este introdus un CD, unităţile CD-ROM folo-
sesc funcţia Autorun prin care fie este lansat un program, fie este afişată o listă cu operaţii
disponibile. Dar, acestea nu sunt însă şi singurele pentru care este activă, cardurile de
memorie sau memory stick-urile (numite generic mai jos medii de stocare externe) având de
asemenea asignată implicit funcţia Autorun. Deoa" rece pentru
anumite medii de stocare aceasta poate fi utilă, iar pentru altele
enervantă, alegerea valorii "O" pentru înregistrarea
NoDriveTypeAutoRun din cheia HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentV ersion \Policies\Explorer nu reprezintă o soluţie (mai ales că aceasta
duce la activarea funcţiei pentru toate unităţile). Pentru a adapta funcţia Autorun la necesi-
tăţile proprii trebuie în primul rând să ne uităm cu alţi ochi la înregistrarea No-
DriveTypeAutoRun. Astfel, aceasta este de tip REG_ WORD şi are o valoare hexadecimală
(sau decimală) pentru un byte. Cei opt biţi ai acesteia reprezintă setările de pornire automată
a unităţilor, valoarea "O" reprezintă activarea funcţiei Autorun (iată şi motivul pentru care ea
nu este recomandată pentru NoDriveTypeAutoRun), iar ,,1" reprezintă starea dezactivată
pentru respectiva unitate. În exemplul nostru, CD-ROM-ul rămâne singura unitate de disc cu
Autorun activ. Pentru a determina valoarea care trebuie introdusă la NoDriveTypeAutorun,
înmulţiţi pentru început (vezi tabelul de mai jos) valorile din coloanele Binar şi Decimal şi
treceţi rezultatul în coloana Rezultat. După aceasta, adunaţi valorile din celulele coloanei
Rezultat, valoarea decimală obţinută fiind cea pentru NoDriveTypeAutorun. În exemplul
nostru, obţinem valoarea de 223. Pentru a modifica valoarea din Registry, navigaţi până la
cheia HKEY _ CURRENT _ USER \Software\Microsoft\ Windows\CurrentV ersion \Poli-
cies\Explorer şi în partea dreaptă a fe-
Medii de stocare externe Unitate fără root Unitate necunoscută
TOTAL 223
" PERSO

» Cele mai mari cinci blufuri din Windows, demascate


Nu orice tweak aduce cu adevărat performanţe mai mari sau putere de calcul suplimentară. Unele dintre ele pot avea drept rezultat contrariul. Demascăm În
cele ce urmează cele mai cunoscute trucuri false.
S L U F 1 : O ptim iz area I.2 -C a clie
Windows XP poate administra În setarea standard maxim 256 KB din memoria Level2 Cache integrată În procesor. Cu un tweak În Registry puteţi mări
această valoare, iar Windows devine mai rapid.
În realitate, În timpul pornirii, o componentă a kernel-ului, HAL {Hardware Abstraction Layer}, Întreabă procesorul referitor la memoria L2-Cache disponibilă
şi transmite această valoare Windows-ului. Dacă, din diverse motive, dimensiunea acestei memorii nu poate fi stabilită, XP (ca şi toate celelalte sisteme de
operare NT) stabileşte pur şi simplu valoarea la 265 KB. Aici apare problema. Toate procesoarele, Începând cu Pentium 2, suportă interogarea valorii L2-
Cache de către Hardware Abstraction Layer. Intel numeşte această funcţie Associative L2-Cache Design. La procesoarele mai vechi acest tweak nu aduce de
asemenea nimic În plus, pentru că de regulă memoria L2-Cache este mai mică de 256 KB.
restrei efectuaţi dublu clic pe înregis trarea NoDriveTypeAutorun, optaţi pen tru Decima] şi introduceţi rezultatul
poate accesa mai rapid comenzile importante din memoria principală.
În realitate, această indicaţie funcţiona pe NT 4 şi pe un Windows 2000 absolut nemodificat. Începând cu Service Pack 1 pentru Windows 2000, Microsoft a
eliminat Însă funcţia. Acest lucru a fost confirmat şi de Jamie E. Hanrahan, care dezvoltă la rândul său nuclee de sisteme de operare, pe pagina sa web
www.cmrnl.com.Acestaeste.prin urmare, ineficient sub toate sistemele Windows 2000 de la SP1 Încoace, aşadar inclusiv sub Windows XP.
BlUF 3:Memoria RAM liberă accelerează W in dow s-u l
Dacă printr-un fişier batch sau cu utilitare se goleşte regulat memoria RAM, Windows lucrează mult mai rapid şi mai fluent.
În realitate, Windows depozitează În memorie fişiere temporare, pe care le foloseşte ulterior. Dacă RAM-ul este curăţat În permanenţă, sistemul de operare
trebuie să salveze aceste fişiere pe harddisk. Cum accesarea HOD-ului durează În general mai mult, Windows devine În fapt mai lent.
B L U F 4 : W in dow s-1 .I1 e ste o p rit m şi
ai abia
În tâ iapoi PC-ul
Se Întâmplă lucruri groaznice dacă Închideţi calculatorul fără să opriţi şi Windows-ul. Harddisk-ul poate fi afectat, pierdeţi date sau conexiuni de reţea la
repornire.
În realitate, dacă opriţi calculatorul În timp ce HDD-ullucrează, veţi obţine un fişier i1izi-
obţinut (în cazul nostru 223), după care confirmaţi modificările realizate cu un clic pe OK.

T y p e th e n a m e o f a p ro g ra m , fo ld e r, d o c u m e n t, o r In te rn e t re s o u rc e , a nit dfoW
r yino du o. w s w ill o p e n
Qpen:

OK

)(
) ( ~ ro w s e •.•
Caneel
A C T I V E D I R E CoT Ofereastră
R Y : de căutare specială vă ajută să aflaţi ce utilizatori au acces la care programe din reţea.
bil. Pur şi simplu acesta nu a fost scris integral pe disc. Veţi pierde doar acele fişiere care nu au fost salvate. Noi am făcut un test şi am oprit un calculator cu
XP Home Edition timp de mai multe zile numai scoţându-I din priză. De fiecare dată am lăsat deschise mai multe fişiere Word şi nu am terminat nici le -
găturile la reţea şi internet. Calculatorul Încă funcţionează fără probleme.
S tU F 5 : M ă riţi m em oria tamdacii
po n al/eţi R A M suficient
Dacă aveţi mai mult de 512 MB RAM, ar trebui să modificaţi În Registry Înregistrările DisablePagingExecutive şi LargeSystemCache. Acest lucru sporeşte
performanţa sistemului.
În realitate, acest lucru nu este adevărat. Cele două Înregistrări stabilesc cât de des salvează (pe HOD) Windows-ul modificările fişierelor de sistem sau
asemănătoare. Dacă numărul de accesări ale discului este diminuat, datele care trebuie memorate rămân mai mult timp În memorie. Rezultatul: zone mari de
memorie devin indisponibile pentru aplicaţii şi servicii. Ele devin mai lente, pentru că trebuie să aştepte mereu ca memoria să se elibereze. Doar serverele de
reţea, pe care rulează versiuni speciale de Windows, precum 2000 Server, rulează mai rapid cu acest tweak, dat fiind faptul că aici RAM-ul este altfel
administrat.
Pentru a afla de exemplu, ce utilizatori au acces la un anumit program în reţea, aveţi nevoie de o fereastră specială de căutare în
Active Directory, care este ascunsă în Windows XP. Pentru a activa fereastra de căutare, selectaţi Start-Run şi introduceţi comanda:
ru n d l1 3 2
Desigur, pentru a putea utiliza această fe reastră de căutare trebuie să aveţi activat serviciul Active Directory.

)
În mod implicit, Windows Explorer afi şează în paranteză litera unităţilor de disc, după label-ul acestora. Acest lucru poate fi deranjant
în cazul în care pentru mai multe partiţii/harddisk-uri din sistem aţi păstrat label-ul implicit, mai ales că în mod normal vă ghidaţi
după litera unei
I
CHIP SPECIA.L nr. 2/2006
lAl0.90B,lSObYles 1.31 GB
341,041.152 bytes 325 MB
C apacil.l':
1,751,949,312 byles 1.63 SS

DiweG
Type fi1eFolder
F UeFo ld er
F~eFolder
FileRllderF ile
F olderFile FolderFile
FolderFdeFolder File Folderfile Folder
F Uere F o J d eFile
F ile F old er F ile Fo ld r
Folder File Folder file Folder
17 KB DATFile 140KS TextDocument 1,024 K8 DAT File
245,760K6 DATAle
19KB File
16K8 File 245,760KB Sy s! ::em file
OKB DATFiIe 125,135 KB DAT File

2/18/200512:41 PM 2/10/20058:23 AM 2/10/20059:53 AM 2ţl0/Z0058:SB AM 2 /10 ţZ O OS10:29 AM 2/20/2oo511:14AM


2/19/20051:38 AM 6/26/2004 5:45 AM 2/19/2005 2:57 AM 9/30/20048126 AM 12/17!2oo4 4:36 AM 2/20/2005 i 1:
35 AM 2/19/Z0051:36AM 2/20/2005 11: 14 AM 12/16/20044:22 AM 21111200512:46 PM 2/9/2005 10133 AM
2/10/20057:16 AM 2/11/2005 10:04 AM 12/12/2002 11:44 AM 1J/27/2004 3:25 PM 2/20/2005 11 :06 AM2/9/2005 10:34 AM
2/l0/200S 7:08 AM

U N U l( Ş I W IN D O WWindows
S: X Ppoate
fi învăţat să citească şi partiţiile
formatate Ext2.

Utilizatorii care doresc să navigheze anonim pe internet îşi ascund de obicei doar adresa IP.
Hackerii versaţi îi identifică însă şi pe aceştia pe baza adresei MAC (Media Access Control),
aceasta fiind unică pentru fiecare placă de reţea. Cu un utilitar shareware puteţi simula o altă
adresă MAC, pentru a rămâne anonimi în web.
Instalaţi SMAC 1.2 (download de la adresa www.klcconsulting.net/smac) şi porniţi
utilitarul. Versiunea demo gratuită este suficientă pentru probe. Puteţi manipula însă o
singură adresă MAC. La Active MAC Address vedeţi adresa MAC atribuită plăcii
dumneavoastră de reţea iar la New Spoofed MAC Address este cea nouă, pe care o alocaţi
plăcii via Update MAC. După o repornire este activată noua adresă MAC, pe care o puteţi
verifica prin intermediul comenzii ipconfig lall.
Adresele MAC sunt atribuite după un sistem bine stabilit. Primii biţi conţin, aşadar,
identificatorul producătorului. Astfel, Realtek are identificatorul 00-20-18. Toate
identificările producătorilor sunt de găsit la adresa http://mapne.com/Ethernet/vendor.html.
Utilizatorii care deţin şi o partiţie Linux pe lângă cea de Windows sunt nevoiţi să creeze o a
treia partiţie prin intermediul căreia cele două sisteme de operare să facă schimb de date.
Motivul: Windows nu
I
CH ? SPECL~,~ nr. 2/2006

recunoaşte partiţia Linux formatată conform sistemului de fişiere Ext2. Prin instalarea unui
driver gratuit veţi învăţa Windows-ul să lucreze cu partiţii Ext2. Descărcaţi Ext2 Installable
File System for Windows de pe site-ul www.fs-driver.org. După configurare puteţi controla
partiţia Linux cu orice aplicaţie Windows. Va obţine o literă de unitate, pe care o puteţi
schimba via IFS-drives din Control Panel.
Dacă rămâneţi fără spaţiu liber pe partiţia de Windows, puteţi muta fişierul swap pe
partiţia Linux. Pentru aceasta, faceţi un clic dreapta pe simbolul My Computer de pe desktop
şi selectaţi Properties din meniul contextual. În registrul Advanced apăsaţi, la Performance,
pe butonul Settings. În fereastra deschisă accesaţi registrul Advanced şi apăsaţi butonul
Change şi puteţi atribui partiţia Ext2 fişierului swap.
În mod implicit, în momentul în care este introdus un CD, unităţile CD-ROM folo-
sesc funcţia Autorun prin care fie este lansat un program, fie este afişată o listă cu operaţii
disponibile. Dar, acestea nu sunt însă şi singurele pentru care este activă, cardurile de
memorie sau memory stick-urile (numite generic mai jos medii de
stocare externe) având de asemenea asignată implicit funcţia
Autorun. Deoa" rece pentru anumite medii de stocare aceasta poate fi
utilă, iar pentru altele enervantă, alegerea valorii "O" pentru înregistrarea
NoDriveTypeAutoRun din cheia HKEY _ CURRENT _ USER \Software\Microsoft\
Windows\CurrentV ersion\Policies\Explorer nu reprezintă o soluţie (mai ales că aceasta duce
la activarea funcţiei pentru toate unităţile). Pentru a adapta funcţia Autorun la necesităţile
proprii trebuie în primul rând să ne uităm cu alţi ochi la înregistrarea NoDriveTypeAutoRun.
Astfel, aceasta este de tip REG_ WORD şi are o valoare hexadecimală (sau decimală) pentru
un byte. Cei opt biţi ai acesteia reprezintă setările de pornire automată a unităţilor, valoarea
"O" reprezintă activare a funcţiei Autorun (iată şi motivul pentru care ea nu este recomandată
pentru NoDriveTypeAutoRun), iar ,,1" reprezintă starea dezactivată pentru respectiva
unitate. În exemplul nostru, CD-ROM-ul rămâne singura unitate de disc cu Autorun activ.
Pentru a determina valoarea care trebuie introdusă la NoDriveTypeAutorun, înmulţiţi pentru
început (vezi tabelul de mai jos) valorile din coloanele Binar şi Decimal şi treceţi rezultatul
în coloana Rezultat. După aceasta, adunaţi valorile din celulele coloanei Rezultat, valoarea
decimală obţinută fiind cea pentru NoDriveTypeAutorun. În exemplul nostru, obţinem
valoarea de 223. Pentru a modifica valoarea din Registry, navigaţi până la cheia HKEY _
CURRENT _ CSER\Software\Microsoft\ Windows \ Current V ersion \Policies\Explorer şi
în partea dreaptă a fe-
Unitate fă ră root Unitate necunoscută
TOTAL 223
IZA RE

Cele m ai m ari cinci blufuri din W indows, dem ascate


Nu orice tweak aduce cu adevărat performanţe mai mari sau putere de calcul suplimentară. Unele dintre ele pot avea drept rezultat contrariul. Demascăm în
cele ce urmează cele mai cunoscute trucuri false.
B l.U F"i: O p tim izarea i.2 ·C aclie
Windows XP poate administra în setarea standard maxim 256 KB din memoria Level 2 Cache integrată În procesor. Cu un tweak În Registry puteţi mări
această valoare, iar Windows devine mai rapid. În realitate, În timpul pornirii, o componentă a kernel-ului, HAL (Hardware Abstraction Layer), Întreabă
procesorul referitor la memoria L2-Cache disponibilă şi transmite această valoare Windows-ului. Dacă, din diverse motive, dimensiunea acestei memorii nu
poate fi stabilită, XP (ca şi toate celelalte sisteme de operare NT) stabileşte pur şi simplu valoarea la 265 KB. Aici apare problema. Toate procesoarele,
începând cu Pentium 2, suportă interogarea valorii L2-Cache de către Hardware Abstractlon Layer. Intel numeşte această funcţie Associative L2-Cache
Design. La procesoarele mai vechi acest tweak nu aduce de asemenea nimic În plus, pentru că de regulă memoria L2-Cache este mai mică de 256 KB.
restrei efectuaţi dublu clic pe înregistrarea NoDriveTypeAutorun, optaţi pentru Decima] şi introduceţi rezultatul
poate accesa mai rapid comenzile importante din memoria principală.
În realitate, această indicaţie funcţiona pe NT 4 şi pe un Windows 2000 absolut nemodificat. Tncepând cu Service Pack 1 pentru Windows 2000, Microsoft a
eliminat însă funcţia. Acest lucru a fost confirmat şi de Jamie E. Hanrahan, care dezvoltă la rândul său nuclee de sisteme de operare, pe pagina sa web
www.cmrnl.com.Acestaeste.prin urmare, ineficient sub toate sistemele Windows 2000 de la SP1 Încoace, aşadar inclusiv sub Windows XP.
W indow s-ui
B l.IJF 3 : M em o ria R A M U lleră acceierează
Dacă printr-un fişier batch sau cu utilitare se goleşte regulat memoria RAM, Windows lucrează mult mai rapid şi mai fluent.
În realitate,Windows depozitează în memorie fişiere temporare, pe care le foloseşte ulterior. Dacă RAM-ul este curăţat În permanenţă, sistemul de operare
trebuie să salveze aceste fişiere pe hard disk. Cum accesarea HDD-ului durează În general mai mult, Windows devine În fapt mai lent.
StU F 4 : W in dow s-ui este oprit m ai
şi intâl
abia ap oi PC -ul
Se Întâmplă lucruri groaznice dacă închideţi calculatorul fără să opriţi şi Windows-ul. Harddisk-ul poate fi afectat, pierdeţi date ~au conexiuni de reţea la
repornire.
in realitate, dacă opriţi calculatorul În timp ce HDD-ullucrează, veţi obţine un fişier ilizi-
obţinut (în cazul nostru 223), după care confirmaţi modificările realizate cu un clic pe OK.

T y p e th e n a m e o f a p ro g ra m , fo ld e r, d o c u m e n t, o r In te rn e t re s o u rc e , a n d W in d o w s w ill o p e
Q ,p e n :

v
(
OK
(a n c e l
( ~ o w s e ."
ACTIVE DIRECTORY: o fereastră de căutare specială vă ajută să aflaţi ce utilizatori au acces la care programe din reţea.
bil. Pur şi simplu acesta nu a fost scris integral pe disc. Veţi pierde doar acele fişiere care nu au fost salvate. Noi am făcut un test şi am oprit un calculator cu
XP Home Edition timp de mai multe zile numai scoţându-I din priză. De fiecare dată am lăsat deschise mai multe fişiere Word şi nu am terminat nici le-
găturile la reţea şi internet. Calculatorul Încă funcţionează fără probleme.
B l.IJF 5 : M ilriţl m em o ria tam p o n d acii alleţl R A M su ficient
Dacă aveţi mai mult de 512 MB RAM, ar trebui să modificaţi În Registry Înregistrările DisablePagingExecutive şi LargeSystemCache. Acest lucru sporeşte
performanţa sistemului.
În realitate,acest 1 ucru nu este adevărat. Cele două Înregistrări stabilesc cât de des salvează (pe HDD) Windows-ul modificările fişierelor de sistem sau
asemănătoare. Dacă numărul de accesări ale discului este diminuat, datele care trebuie memorate rămân mai mult
timp în memorie. Rezultatul: zone mari de memorie devin indisponibile pentru aplicaţii şi servicii. Ele devin mai
lente, pentru că trebuie să aştepte mereu ca memoria să se elibereze. Doar serverele de reţea, pe care ru- lează versiuni speciale de
Windows, precum 2000 Server, rulează mai rapid cu acest tweak, dat fiind faptul că aici RAM-ul este altfel administrat.
C ă u ta re a c u A c tiv e
Pentru a afla de exemplu, ce utilizatori au acces la un anumit program în reţea, aveţi nevoie de o fereastră specială de căutare în Active
Directory, care este ascunsă în Windows XP. Pentru a activa fereastra de căutare, selectaţi Start-Run şi introduceţi comanda:
n m d l1 3 2
Desigur, pentru a putea utiliza această fereastră de căutare trebuie să aveţi activat serviciul Active Directory.
În mod implicit, Windows Explorer afişează în paranteză litera unităţilor de disc, după label-ul acestora. Acest lucru poate fi deranjant în
cazul în care pentru mai multe partiţii/harddisk-uri din sistem aţi păstrat label-ul implicit, mai ales că în mod normal vă ghidaţi după litera
unei
I
CHIP SPECIAL nr. 2/2006
SCieen$hot
1 ~opy to clipboard 1
print
jiave to File

L I T E R A U N IPuteţi
T A T Imodifica
I: afişarea implicită pentru unităţile de
disc, cu câteva setări În Registry Editor.
S C R E E N S H Purrint,
OT: un program care simplifică modalităţile de
manipulare pentru capturile de ecran.
unităţi şi nu după denumirea sa. Pentru a modifica afişarea implicită, porniţi Registry Editor-ul prin succesiune a Start-Runregedit şi navigaţi
până la cheia HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Windows\CurrentV ersion \Explorer. În partea dreaptă a ferestrei, după un
clic dreapta, selectaţi New-DWORD Value şi daţi-i numele ShowDriveLettersFirst. Cu dublu clic pe aceasta stabiliţi-i valoarea ,,4",
confirmaţi cu un clic pe butonul OK, ieşiţi din Registry şi reporniţi sistemul.
Atenţie, cu ajutorul acestei înregistrări puteţi stabili şi alte variante de afişare. Astfel, ,,0" (implicit) determină afişarea ca înainte de
modificare, valoarea ,,1" implică modificarea poziţiei literei numai pentru unităţile de disc din reţea, iar valoarea ,,2" generează doar afişarea
label-ului.
tare a imaginilor pentru a le putea tipări, de exemplu. Cu aplicaţia freeware Purrint.exe (http://dana.ucc.nau.edu/ tsr22/apps/#purrint) veţi
evita acest ocol. Imediat ce aţi făcut respectiva captură de ecran, cu ajutorul tastei [Print Screen], apare meniul de selecţie prin intermediul
căruia puteţi tipări, salva sau copia screenshot-ul în clipboard. Dacă acest lucru nu funCţionează, verificaţi
în taskbar existenţa simbolului aplicaţiei.
m aTi 0 0 1 : P U i f l n l . e x e
Capturile de ecran trebuie copiate de obicei cu ajutorul unui program de edi-

}} Funcţii neaşteptate
Dacă nu aveţi la dispoziţie nici un as, mulţumiţi-
vă şi cu câţiva jockeri. Câştigaţi orice partidă de
Solitaire sau Freecell şi descoperiţi În Windows
XP câteva funcţii pe cât de amuzante, pe atât de
inutile.
ÎntlltdolU lli1i câştigător
Doriţi să nu câştigaţi fiecare joc de Solitaire?
Apăsaţi [Alt]+[Shift]+[2] pentru a câştiga toate
partidele.
A d versaru l piarlla
Şi În Freecell puteţi câştiga mereu În faţa
partenerilor de joc: apăsaţi [Ctrl]+[Shift]+ [FI O]
şi selectaţi Cancel. Faceţi apoi dublu clic pe orice
carte şi adversarul va pierde automat.

Press Esc or II mouse button to sto


••••.
ÎN V IN G Ă T CU
O R o: simplă combinaţie de taste veţi
termina orice partidă de Solitaire În
postura de câştigător.
reacţionează Sili Gates la concurenţa gratuită veţi afla scriind În adressbar-ul din Internet Explorer comanda:
A b o u t:
Veţi obţine un bluescreen declanşat de fişierul mshtml.dll. Nu vă fie frică, sistemul de operare nu a crăpat.
G ăsiţi
De ce să căutaţi doar un singur fişier, dacă tot v-aţi apucat? Introduceţi În funcţia de căutare parametrul
i fy o u c a n
absolut toate fişierele de pe harddisk. Atenţie: căutarea durează foarte pe HDD-urile mari.
CHIP SPECL~L [n r.2/2006
lO O K N O U P E

C o s m e tiz a r e a W in
Noi icon-uri pe ecran, animaţii de vis, programe ce se aruncă În spaţiul nefolosit din spatele monitorului... Într-un cuvânt
(sau două), o nouă faţă pentru Windows-ul dumneavoastră.

cauză că o nouă versiune de Windows Vista (fostul Longhorn). Aceasta rele care permit cosmetizarea completă a
Winnu a mai apărut de mult deoarece sneak preview-urile oferite publi- sistemului de operare, dar şi cel care are cele
pe piaţă, a mai aduce cului până acum au dezvăluit destule infor- mai mari şanse de a "buşi" sistemul. Deoa-
elemente noi în modul de operare şi din maţii despre produsul final pentru a consti- rece modifică direct shell-ul, suprascriind
punct de vedere al aspectului, lumea s-a tui bazele unor programe menite să trans- fişiere vitale pentru funcţionarea calculato-
cam plictisit şi caută alternative pentru forme vechiul şi plictisitorul WinXP/2K rului, este bine să urmaţi exact instrucţiunile
bunul şi bătrânul sistem de la Microsoft. într-unul complet nou şi plin de surprize. on-screen de instalare, creând şi fişiere de
Programe pentru cosmetizarea Windows- Cele mai importante aplicaţii de tipul backup după cum sunteţi sfătuiţi la început.
ului au existat de când lumea, dar nu erau celor despre care vă vorbeam mai sus au Nu este una dintre aplicaţiile care să vă
nici prea folosite şi nici prea performante. implementate, pe lângă toate elementele permită o previzualizare pentru setările ce le
Acest lucru s-a mai schimbat în ultima plăcute ochiului, şi componente caracteris- veţi face, de aceea s-ar putea să nu vă iasă
vreme şi modul în care ele îşi pun acum tice Windows-ului Vista, aliniindu-se la ce- din prima ceea ce doriţi. Va trebui să foraţi
amprenta asupra sistemului de operare este rinţele actuale ale publicului. un pic prin opţiunile grafice oferite pentru a
mult mai vizibil şi mult mai stabil. Cu ajunge la rezultatul preconizat.
utilitarele care se găsesc în momentul de V is ta T ra n s fo rm atio n P a c k 3.0 Revenind la faza iniţială, trebuie să
faţă pe piaţă, modul în care vă veţi uita la Un program dedicat transformării unui sis- amintim faptul că Vista Transformation Pack
ecranul monitorului se va schimba radical. tem de operare Windows obişnuit în Win- este conceput special pentru a fi instalat în
Noi icon-uri animate, meniuri 3D, desktop- dows Vista, este Vista Transformation Pack modul Safe al sistemului de operare. Pentru
uri sferice şi widget-uri pentru cele mai 3.0. Încercând să implementeze multe din- a ajunge în acest mod de lucru, în momentul
importante utilitare sunt doar câteva dintre tre brizbrizurile specifice lui Vista, acest în care calculatorul dumneavoastră boot-
lucrurile despre care vom vorbi în acest utilitar este poate cea mai indicată alegere ează, trebuie să apăsaţi tasta [F8], iar în
articol. pentru cei care visează cu ardoare la noul meniul ce nu va întârzia să apară pe ecran
Una dintre cele mai noi tendinţe ale mo- sistem de operare şi doresc să trişeze un pic alegeţi, fără doar şi poate, opţiunea
mentului este transformarea (cel puţin vi- timpul. Este cel mai avansat dintre utilita- SafeMode.
zuală) a sistemelor Windows XP şi 2000 în

I n r. 2/2006
CHIP SPECL~,L
This dialog w iU Jet you custom iz e y our system fiJes for W indow s Vista look . Please perform the follow ing options. If y ou w ant to chang e these setting s, y o
unlnstall \lista T ransform ation pack and reinstaU ag ain. It's recom m end to restore orig nal files before continue.
log in:
Start Button flag :

~ PO COIMnHEC €.}\.lsta (Beta 1) O \.lsta (9eta 2)


Oon't ohange it
OIMnHEC (9eta 1) (9et.a 2)
About W indow s:
IconsSet:
OIMnHEC
€.} \.lsta (8eta 1) O \Asta (Beta 2) O Oon't ohange it
P lex_ Slate
€.}\Asta
Oon'! ohange it

\Asta's baltery metertl'3Y ioon Longhom's olassio Start Mmu Longhom's toolbar IMndows flag

V iS T A T R A N S fO R M A T lOBeneficiind
N P A C lt de un meniu mai ascetic, Vista Transformation Pack nu impresionează la prima vedere. Dar cum niciodată nu trebuie să
judecăm o carte după coperte, nici cu acest program nu trebuie să ne pripim la tras concluzii.
Chiar din momentul în care rulaţi pro-
ramul de instalare veti fi întrebati care din-
, ,
tre stilurile grafice veţi dori să le aplicaţi în momentul restartării. Şi credeţi-ne, aveţi de unde alege. Pornind de la imaginea de boot şi
terminând cu modul în care arată toolbar-urile, totul va căpăta o faţă nouă. Pe lângă aceste funcţii făcute se ne încânte ochiul, Vista
Transformation Pack 3.0 mai vine cu un progrămel care face toţi banii, numit Glass2k, prezent şi în variantele anterioare ale Vista
Transformation Pack, deşi pe atunci era plin de bug-uri enervante. Ei bine, de data aceasta Glass2k funcţionează cum trebuie şi este poate cea
mai importantă parte a programului. Cu ajutorul său, oricărui meniu sau oricărei ferestre i se poate da o anumită transparenţă, ce poate fi
setată după preferinţele fiecăruia, rezultatul obţinut fiind de mare prezenţă artistică.
O mică problemă poate interveni în momentul în care veţi dori o schimbare şi va trebui să alegeţi alte variante pentru modul în care va
arăta desktop-ul dumneavoastră. Veţi fi nevoiţi să rulaţi acelaşi program pe care l-aţi folosit şi la instalare şi veţi descoperi aceleaşi opţiuni ca
la început, din care va trebui să faceţi selecţia şi veţi fi rugat să daţi un restart calculatorului. După repor nire, înainte de a încărca toate
programele după o eventuală logare la un domeniu, veţi vedea o fereastră cu diferite opţiuni, pe principiul meniului din Windows, de unde
alegeţi temele predefinite. Aici vi se oferă
I nr. 2/2006
CI-lIP SPECIAL

posibilitatea de a alege un alt stil ce vi se poate potrivi mai bine, după care totul reintră în normal.
Principalul avantaj al acestui program este faptul că nu necesită deloc resurse, deoarece pentru teme nu rulează nici un fel de aplicaţie în
fundal. Astfel, nu este necesară rularea continuă a unui program pentru a vă păstra setările pe care le-aţi făcut. După cum am spus şi anterior,
aplicaţia supra-
scrie fişiere de sistem din Windows, fapt ce ar putea crea probleme la o eventuală instalare a unui nou service pack sau la un update de
Windows. Deoarece Glass2k este un program ce vine odată cu Vista Transformation Pack şi nu este implementat în structura acestuia
(fiindCă nici un sistem de operare de până acum nu suportă opţiunea de transparenţă), acesta va trebui totuşi să ruleze separat de fişierele de
sistem. Va apărea ca o aplicaţie de sine stătătoare în bara de start, de unde va putea fi rulată oricând. Astfel, Glass2k va fi singurul program
ce va rula în fundal, pentru a păstra setările şi pentru a menţine efectul de transparenţă al tuturor obiectelor de pe desktop. Vestea bună este că
poate fi dezactivat oricând, dacă vi se pare că încetineşte în vreun fel viteza de calcul a calculatorului.
Unul dintre elementele interesante pe care le va adăuga acest program desktop-ului dumneavoastră este aşa-numitul Longhorn Sidebar.
Acest sidebar introduce un instrument ce se poate dovedi util, deoarece dispune de mici funcţii folositoare. Ceas vizibil, motor de căutare
pentru internet direct pe desktop, agendă şi alte câteva vă vor fi de real ajutor. De fapt, toate programele despre care vom vorbi sunt foarte
utile, deoarece ele aduc mai la îndemână o serie de instrumente la căutarea cărora pierdeaţi destul de mult timp. Prin comasarea lor într-un tot
unitar ele sunt mult mai uşor de accesat şi, implicit, de folosit. Aceasta este şi ideea pe care se bazează de
DESKTOPX: Pentru momentele libere ale zilei, DesktopX vă oferă posibilitatea de a vă relaxa cu unul dintre jocurile ce rulează pe desktop.

altfel şi următoarea variantă de Windows topX putem extinde funcţionalitatea desk-


(Vista), o mai mare interacţiune cu utiliza- top-ului Windows folosind obiecte progra-
torul într-un timp mai scurt şi într-un mod mabile. Prin extinderea funcţionalităţii ne
cât mai uşor cu putinţă. referim la depăşirea stadiului în care desk-
g top-ul este doar suportul pentru icon-uri
________________D e s k to p X (folosite pentru lansarea aplicaţiilor), afişa-
3 .1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _____,_
_ _,_ , rea ferestrelor programelor şi migrarea către
__ un desktop mai complex, cu modalităţi
DesktopX este un program ce extinde desk- multiple de interacţiune.
top-ul sistemului de operare Windows. Re- Aşa cum am mai spus, ideea de a crea
alizează acest lucru prin intermediul unor un astfel de desktop nu este nouă, dovadă
aplicaţii rulabile pe desktop şi, în mod sim~ fiind şi faptul că aplicaţia DesktopX a ajuns
plist, aceasta este tot ce DesktopX ştie să actualmente la versiunea a treia. Faţă de D E S K T O PBeneficiind
X: de o interfaţă foarte
facă - permite sistemului de operare Win- versiunile precedente, se poate observa o prietenoasă, DesktopX poate fi folosit de
dows să folosească obiecte pe desktop la fel stabilitate mai bună şi un grad mai scăzut oricine, chiar dacă nu aveţi prea multe
cum utilizează icon-urile. Aceasta este defi- de ocupare a resurselor. Din păcate însă, cunoştinţe IT.
niţia pe care cei de la Stardock (compania blocările încă persistă, probabil din cauza
producătoare) au oferit-o pentru aplicaţia unor erori de programare ale obiectelor animate, forma şi dimensiunea lor schim-
lor. Cu toate acestea, nu este completă şi nu pentru versiunile anterioare (adică sunt bându-se în funcţie de locaţia mouse-ului
oferă destule detalii despre programul în si- compatibile şi nu prea). Până acum am tot pe ecran. Apoi, fundalul desktop-ului prin-
ne. Dar tot cei de la Stardocks vin cu o adă- vorbit despre obiecte şi probabil că sunteţi de viaţă, o serie de informaţii precum ştiri,
ugire: "obiectele din DesktopX se curioşi să ştiţi ce sunt aceste obiecte şi ce starea vremii, gradul de ocupare a memoriei
deosebesc fundamental de sistemul de icon- fac ele. Gândiţi-vă la ele ca la nişte icon-uri şi procesorului, utilizarea harddisk-ului,
uri din Windows prin faptul că pot face cu o funcţionalitate mult crescută; adică un caracteristici ale conexiunii la reţea sau mai
aproape orice, pentru că nu sunt limitate la icon care poate să îşi schimbe forma, ştim noi ce fiind parcă încastrate în desktop.
fel ca icon-urile". Şi acum lucrurile încep să dimensiunea, să afişeze animaţii sau să Iar în momentul în care toate aceste in-
se limpezească. Adică avem de-a face cu un reacţioneze la diverşi stimuli (trecerea formaţii sunt pe ecran, poziţionate la mar-
desktop extins, în care se pot introduce tot mouse-ului pe deasupra lui sau informaţii ginea lui, Windows-ul ştie că suprafaţa de
felul de obiecte care fac ceea ce le progra- preluate de la alte obiecte DeshopX). După lucru s-a diminuat, ferestrele programelor
măm noi să facă. Şi când vorbim despre cum vedeţi, deja putem discuta de un grad fiind repoziţionate în consecinţă, pentru a
"noi" avem în vedere utilizatorii obişnuiţi şi crescut de interactivitate a desktop-ului prin nu acoperi noile informaţii. Toate aceste
nu dezvoltatorii tobă de cunoştinţe în pro- simplul fapt că am integrat obiecte în el. funcţii nou introduse de DesktopX sunt o
gramare. Modalitatea efectivă prin care se obţine pregătire a utilizatorului pentru experienţa
Încă de la apariţia interfeţelor grafice acest lucru este folosirea unui sistem de ce se numeşte Windows Vista.
pentru sistemele de operare au existat utili- evenimente corelate cu nişte script-uri, Sistemul de management al obiectelor
zatori care au încercat (prin diverse aplicaţii asociate fiecărui obiect DesktopX. Care din DesktopX este extrem de puternic. Se
sau trucuri) să le depăşească limitările exis- este rezultatul? Unul spectaculos am putea pot crea diverse teme (desktop- uri) perso-
tente. Toate au în comun faptul că folosesc spune. Pentru că imediat după instalarea lui nalizate care ulterior pot fi încărcate pentru
obiecte care se integrează cu desktop-ul, de- DesktopX şi încărcarea obiectelor a schimba aspectul desktop-ului Windows.
venind o extensie mult mai complexă a disponibile, Windows-ul începe să arate Aşa se face că nu este cazul ca de fiecare
acestuia. altfel. Icon-urile nu mai sunt statice, ci dată
'Aşadar, şi prin intermediul lui Desk-
D E S K T O POX mică
: parte din setările posibile În cazul programului llE S K T O PCele
X : m ai importante elemente introduse de DesktopX sunt widget-
DesktopX. În cazul de faţă, este vorba despre previzualizarea fundalelor urile. Acestea pot lipi de fundalul ecranului o serie Întreagă de obiecte, ce vor
build-in Înainte de a fi aplicate. afişa inform aţii considerate de dum neavoastră drept vitale.

I nr, 2/2006
: H! P S P EC L"',L
când doriţi să creaţi un desktop nou să şter- nâncă" mult din resursele calculatorului. o mică parte din posibilităţile desktop-ului
geţi manual toate obiectele existente, ci Pentru a rula, toate widget-urile vor necesi- dumneavoastră. O imagine şi mai plastică
doar să închideţi tema folosită şi să încărcaţi ta o parte din puterea de calcul a procesoru- este o cameră obişnuită cu o fereastră. Nu
una nouă. Pentru că atunci când vă creaţi o lui. Prin urmare, cu cât ele sunt mai multe, vă permite să vedeţi decât într-o parte, dar
temă nouă, DesktopX va salva toate infor- cu atât mai lent va fi calculatorul. Acest lu- dacă SphereXP ar fi aplicat acelei încăperi,
maţiile despre obiecte (poziţionare pe desk- cru trebuie luat în calcul de cei care nu be- brusc aţi descoperi ferestre pe toţi cei patru
top, stare) în nişte şabloane (teme). În acest neficiază de un PC foarte performant şi pe pereţi, başca pe tavan şi în pardoseală. Im-
moment putem începe să vorbim despre care fiecare program ce rulează îl înceti- presionant, nu?
două categorii de obiecte. Cele clasice, care neşte. În tot acest spaţiu nou descoperit pe
rulează în interiorul lui DesktopX, şi cele ce desktop, ce se mişcă odată cu apropierea
pot rula în afara lui (widget-urile). Depinde S phe~ eX P . mouse-ului de una dintre marginile ecra-
doar de utilizator şi de modul în care el pre- Acesta este un alt utilitar ce intră în catego- nului, puteţi arunca un număr mult mai
feră să utilizeze facilităţile lui DesktopX. ria noastră, de modificare a desktop-ului mare de icon-uri, fără a le mai îngrămădi
Dacă cineva doreşte să îşi înlocuiască total pentru o mai bună navigare şi utilizare. Se una peste alta într-un spaţiu restrâns. Iar
desktop-ul, atunci are sens să salveze toate bazează pe un principiu foarte original şi asta nu este tot. Ferestrele diferitelor pro-
informaţiile despre o sesiune DesktopX foarte arătos, dar în acelaşi timp un princi- grame deschise nu vor mai trebui trimise în
într-un fişier de tip ".desktop". Dar poate că piu cu care poate nu ne-am deprinde atât de subsolul întunecat al taskbar-ului când ne
există şi utilizatori care nu vor acest lucru, repede. Acest lucru nu era de neaşteptat în încurcă, ci pot fi plasate în spaţiul nefolosit
ci preferă doar un anumit obiect DesktopX. cazul unei idei originale. SphereXP din spatele monitorului, unde vor aştepta
În această situaţie, nu are rost să salveze transformă desktop-ul sistemului de operare cuminţi până le vom rechema în acţiune,
întreaga sesiune, ci doar obiectul respectiv într-o sferă, după cum îi spune de altfel şi dar unde pot fi ţinute, în acelaşi timp, sub
(să zicem un news reader) în format numele. Poate suna destul de ciudat şi vă observaţie, doar un pic ieşite din focusul
executabil. Şi acum vorbim despre widget- întrebaţi cum se face ca o suprafaţă plană să atenţiei noastre. Este destul de greu de ex-
uri (obiecte DesktopX, exportate ca fişiere se transforme într-o sferă. Ei bine, nimic plicat acest fenomen, el trebuie experimen-
".exe" ce folosesc bibliotecile DLL ale mai simplu. Totul ţine de percepţie şi de tat de fiecare dintre dumneavoastră.
mediului DesktopX de pe sistemul respec- artificiile pe care Dusan Hamar (producă- SphereXP este, de asemenea, un pro-
tiv). Cine beneficiază de ediţia Pro a lui torul acestui program) le-a folosit pentru a gram care nu dă mari bătăi de cap la insta-
DesktopX poate merge şi mai departe, sal- ne înşela simţurile şi a transforma 2D-ul în lare. Beneficiind la rândul său de o rutină
vând obiectul ca widget, ceea ce înseamnă 3D. Ajutându-se de imagini de genul foto- de instalare, nu va crea probleme nimănui.
că orice utilizator poate să îl folosească. grafiilor panoramice aşezate ca fundal şi de Interfaţa sa cu puţine opţiuni îl face şi foar-
Spuneam la început că nu sunt necesare un desktop ce pare a se mişca în jurul unui te uşor de folosit, nefiind nevoie de un ma-
cunoştinţe avansate de programare pentru a punct central, SphereXP creează o senzaţie nual pentru a-i descoperi funCţiile. Nici la
putea crea obiecte noi pentru DesktopX. Pe fantastică de libertate. Pentru a vă crea o capitolul resurse necesare nu stă rău. Ba pu-
site-ul producătorului www.stardock.com se imagine despre ceea ce vă povestim aici, în- tem spune că este una dintre aplicaţiile care,
pot găsi obiecte gata create (de către alţii).
Le puteţi descărca şi utiliza ca modele
pentru a vă crea unele proprii. Atenţie însă,
veţi putea face acest lucru doar folosind
versiunile Standard şi Pro ale lui DesktopX.
Cea Client nu poate decât să încarce şi să
afişeze desktop-uri şi obiecte. Procesul de
creare nu este unul foarte complicat, dar
nici simplu. Cu puţină atenţie pot fi studiate
în amănunt obiecte gata create (cea mai
simplă modalitate de învăţare) şi modificate
conform nevoilor proprii. Există însă şi
calea mai grea, de studiere a documentaţiei,
de înţelegere a tuturor aspectelor legate de
obiecte şi de caracteristicile lor. După cum
probabil aţi intuit, aceasta este metoda pe
care un dezvoltator ar trebui să o aleagă,
pentru că numai aşa rezultatele vor fi cele
aşteptate.
DesktopX este un program ce nu va pre-
zenta probleme la instalare, beneficiind de
un installer simplu de folosit, bazat pe prin- S P H E R E XDesktop-ul
P: a devenit o suprafaţă mult mai mare, pe care puteţi lucra În paralel În mai
cipiile deja cunoscute, folosite de majorita- multe ferestre. Senzaţia de spaţiu este, de asemenea, o schimbare binevenită pentru cine s-a
tea aplicaţiilor de pe piaţă. Din nefericire săturat de modul consacrat 2D al unui desktop uzual.
are şi un mare dezavantaj, deoarece "mă-
chipuiţi-vă că tot ce folosiţi acum este doar chiar dacă rulează în fundal, nu se simte.
De
C H IP S PE C IAI Lnr. 2/2006
L AJUTOR }}

S T Y lE X PCu
: un meniu doldora de opţiuni, dar structurat foarte logic, StyleXP este o alegere foarte bună pentru cine nu doreşte o mare bătaie de cap În a
Îm bunătăţi aspectul sistem ului de operare.
dragul comparaţiei, pentru a rula, SphereXP are nevoie cam de aceleaşi resurse ca şi Yahoo! Messenger.
~ ţYle X P ~_ "~ _ " _ _ ~ _ ~ _ ~ ~ __ ~_~. ~_~. ~
Destul de asemănător cu Vista Transformation Pack 3.0 în ceea ce priveşte rezultatele obţinute, StyleXP este un utilitar ce ne oferă nu doar
posibilitatea de a ne juca cu un virtual Windows Vista. El trece şi mai departe şi ne ajută la transformarea sistemului de operare într-un
frumos pom de Crăciun, plin de tot felul de efecte colorate şi icon-uri nemaivăzute. Poate vă întrebaţi acum ce vrem să spunem. Ei bine,
StyleXP vine cu o mulţime de teme noi, ce pot face desktop-ul dumneavoastră să arate similar celui al unui Mac, plus un număr şi mai mare
de stiluri vizuale pentru fiecare. Beneficiind de un utilitar numit ThemesXP, ce deblochează accesul la temele originale ale Windows,
StyleXP permite transformarea pseudo totală a desktop- ului şi a meniurilor dumneavoastră. Dar nu este totul la fel de rigid ca în cazul Vista
Transformation Pack 3.0. Aici putem vedea totul înainte de a aplica tema dorită, se pot crea combinaţii infinite între opţiunile oferite, totul
este mai user friendly. Ca să nu mai vorbim de faptul că pe site-ul www.themexp.orggăsiţi mii de icon-uri, stiluri vizuale, seturi de curs oare
şi modele pentru toolbar-uri, pe care le puteţi descărca gratuit pentru a face interfaţa Windows cât mai arătoasă.
La capitolul instalare, StyleXP face şi el
parte din gama programelor fără probleme.
Se foloseşte de un utilitar care-l va instala în
doi timpi şi trei mişcări, şi nici nu necesită o
repornire a calculatorului dumneavoastră
pentru preluarea setărilor şi intrarea în
funcţiune.
După cum era şi normal, această aplicaţie
are şi un dezavantaj, fiindcă dacă nu ar fi
avut ar fi fost în capul listei. Deoarece nu
suprascrie fişierele sistem ale Windows (e
drept, acest lucru poate fi considerat la fel de
bine şi un avantaj), rulează în fundal şi
consumă resurse cu nemiluita. În altă ordine
de idei, aplicaţia este lipsită de beneficii-
le unui utilitar gen Glass2k, transparenţele
oferite de el fiind doar relative, nu atât de
spectaculoase, ca să nu mai vorbim despre
faptul că nici nu se aplică tuturor progra-
melor.
C o n c lu z ie
Dacă sunteţi sătuli de modul în care arată de
ani de zile desktop-ul dumneavoastră, acestea
sunt câteva programe care vă vor ajuta să
ieşiţi din monotonie. Oricare dintre ele merită încercat, şi păstrat doar cel care vă satisface pe deplin. Un singur sfat ar mai fi
de dat: nu le instalaţi de toate deodată, deoarece veţi avea şanse foarte mari ca sistemul dumneavoastră să fie suprasolicitat şi să se blocheze.
Nu în mod mecanic, ci va fi nevoie de o reinstalare completă de sistem, dar cu toţii ştim că nu este deloc plăcut.
Ca măsură de prevedere este indicat să creaţi un punct de restaurare înainte de instalarea unuia din programele ce modifică desktop-ul,
pentru a putea reveni mai uşor la setările iniţiale, în cazul în care respectivul nu s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor sau vă creează probleme.
Pentru realizarea uimi punct de restaurare (Restore Point) trebuie să efectuaţi următorii paşi simpli. Parcurgeţi succesiunea Start-Ali
Programs-Accesaries-System Taais-System Restare. Asta este tot. Dacă întâmpinaţi ceva probleme, tot ce trebuie să faceţi este să reveniţi la
punctul de restaurare setat înainte de instalare.
Cam aşa ar arăta desktop-ul şi meniurile dumneavoastră după ce aţi forat adânc prin setările oferite de StyleXP.
I
CHIP SPECIAL nr. 2/2006
,1 , , ,, ,, , , ,
,
J1 J1 I

JI , J,
1 1 I 1 1 I II

1 I ) 'i ( 1I I
'1 I I I I

,1 II J II l ,J J ,
I I J I '1 I 1 '1
,
,
J I I I II
Jt
, (1

I ] 1I

I :t 1 ; .
•i
:1 I

I
•, (1

I 1I
I I ~
IIIII
-)
t ,,,
\

Pentru a instala Vista Transformation pack, este necesară repornirea


calculatorului în Safe Mode. Pentru acest lucru, apăsaţi tasta [Fa} înainte ca
Windows-ul să se încarce. La apăsarea tastei [Fa}, pe ecranul calculatorului
va apărea un meniu cu mai multe opţiuni, printre care şi Safe Mode.
Folosind tastele navigaţi în meniu şi alegeţi Safe Mode, după care apăsaţi
tasta [Enter}. Important este faptul că în acest meniu mai sunt prezente şi
opţiunile Safe Mode with Networking şi Safe Mode Command Prompt On/y,
dar care aici nu ne sunt de folos.

U T IL IZ A R E
După prima rulare a
progra'rnulu;,.
in,Safeij Themes; DesldOP (ScreMS~V.et 'ApP&ţ!~)sewngs

Mode, Vista Transformation


Pack nu vă mai cere să intraţi
în acel mod decât la dezinsta-
Iare. Totuşi, ar mai fi o
indicaţie de dat. Dacă vreţi să
jonglaţi cu opţiunile grafice
oferite de program, nu veţi
putea face acest lucru prea
uşor. Rulaţi programul folosit
la instalare, de data aceasta
pornind Windows-ul în mod
normal şi selectaţi de acolo
opţiunile dorite,
după care este cerut un restart. După repornire, înainte de a
ajunge pe desktop, programul
deschide o fereastră În care vă prezintă
temele pe care le poate oferi Windows-ului, şi tot de aici le
puteţi aplica pe cele preferate.
clner
A them e is a back g round plus a set of saw nds, icons, liIndelem en ts ta h elp y ou pers onatiz e 'l'aU /" com
" ,"puter
'ilharie click .
lheme:
M oditiedT hem e

!MocIifiedTheme
My Current Theme
;521 -advance4-2
521..m lnus4-2
Current
Eclipse
G,m
IWndowsXP
Panlher
Panlherg
lW al:ercolor Bh;e
IWatercoJorErgonomic ;W atercolorOJiveG reen
waterCO!mSiIV~r \A!lndows ClaSSIC
W ' "Morethemesonline .. 8rowse ...

CHIP SPECIf',c I nr, 2/2006

IN S T A L A R E
This dialog w illiet you custom ize your system f,eslor W indo ••• V ista Iook. PIease peri'orm the follow îng option$.
lf you w ant to change these settings, you neod to uninstall
TrElflsform9ţIO
V ista rt.p(3c~andJ'?il1stalti!lgaîn;_It!
s_rerom m end torestoreorignal before:continue.
fîIes
A bout W indowr s:

r O on"t change it

Odată calculatorul pornit în Safe Mode, rulaţi programul Vista


Transformation Pack, care va porni o primă instalare. După ce acceptaţi
condiţiile impuse pentru licenţa programului, veţi putea alege deja din
modurile grafice pe care acest program le poate aplica sistemului
dumneavoastră de operare. Din nefericire, nu se poate face un preview
pentru setările disponibile şi, de aceea, aţi putea fi nevoiţi să urmaţi de mai
multe ori indicaţiile de la pasul trei până să ajungeţi la un rezultat de care să
fiţi mulţumiţi.

D E Z IN S T A L A R E
••• d.· ••• .\.1:l·""'.d:iliÎdî~FIl1IiI'a.~"+~o;!.."a ~

W hat doyou'Wantto -do?


(JChangesystem font
Pentru dezinstalarea programului trebuie urmaţi, în mare, aceiaşi paşi
descrişi la punctul unu. Va trebui să intraţi din nou în Safe Mode şi să rulaţi
programul Vista Transformation Pack. Acum, în meniul care va apărea pe
ecran găsiţi şi opţiunea Uninstall. Bifaţi această opţiune şi urmaţi paşii
uzuali ai unei dezinstalări. Problema va apărea la restart-ul calculatorului în
mod normal, deoarece În acest moment din Windows au dispărut unele
fişiere de sistem importante, iar sistemul de operare ştie asta. De aceea,
pentru a putea copia fişierele lipsă, vă va ruga să introduceţi discul ce
conţine kit-ul de instalare al Windows XP.

(
4ţ.,
T o a te În tr -u n s in g u r
num e
130.000 de semne peste 100
imagini drive teste supercar
mondocar evenimente
avampremieră
@tuning cover story utilitare
retro mobil autospionaj
high tech moto interviuri
sporturi cu motor piaţa auto
@84 de pagini cu numai 35.000 lei

4mm

S-ar putea să vă placă și