Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA”

FACULTATEA DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII ŞI


ŞTIINŢE POLITICE
SPECIALIZAREA:________________

CAIET DE PRACTICĂ

SUPERVIZOR:

STUDENT:

CONSTANŢA – 2010

1
EXTRAS DIN
REGULAMENTUL PRIVIND CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE
ŞI DESFĂŞURARE A PRACTICII PENTRU CICLUL DE LICENŢĂ

I. Dispoziţii generale

1. Prevederile din regulament respectă cerinţele impuse de Legea nr. 288 din 2004
privind organizarea studiilor universitare, Ordinul ministrului nr. 3955 din 9 Mai
2008 privind organizarea stagiului de practică universitară, Carta Universităţii
Andrei Şaguna, Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei.

2. Practica este o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin planul
de învăţământ pentru fiecare program de studiu, cu respectarea normelor în
vigoare.

3. Practica se desfăşoară în instituţii/unităţi economice/ unităţi de cercetare  care au

domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studentului. Practica


se poate efectua şi în cadrul laboratoarelor din facultate sau din alte facultăţi din
reţeaua universitară acreditată.

4. Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt
asigurate condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute în Fişa disciplinei
de practică.

5. Stagiile de practică se organizează în baza Convenţiei de practică încheiată la


nivelul facultăţii/catedrei.

6. În baza Convenţiei de practică, instituţia gazdă asigură, pe toată durata stagiului de

practică, îndrumarea studenţilor prin desemnarea unui coordonator de practică,


numit tutore.

 ∗
Instituţiile/ unităţile economice/ unităţile de cercetare în care se desfăşoară practica studenţilor sunt numite, în
continuare, „instituţii gazdă”.
2
II. Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică

1. Activitatea de practică se desfăşoară pe baza Fişei disciplinei de


practică, elaborată la nivelul catedrei de către responsabilul de practică pentru
programul de studiu.

2. Studenţii au posibilitatea să opteze între trei modalităţi de efectuare a practicii:

a. Stagiu de practicǎ la locul de muncǎ pentru cei care lucrează în domeniul

specializării sau într-un domeniu apropiat.


b. Stagiu de practică propus de student; identificarea locului de desfăşurare a

practicii este obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru


găsirea unui loc de muncă după absolvire.
c. Stagiu de practică propus de universitate; prin facultate/catedră,
universitatea facilitează obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi
publică informaţiile pe pagina web la adresa www.andreisaguna.ro .

3. Pentru efectuarea practicii în instituţii gazdă propuse de student, după găsirea


locului de practică, studentul înaintează documentele specifice solicitate de catedra
coordonatoare.

4. Analiza şi validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul


de practică cu avizul catedrei.

5. În prima zi de practică, studentul va prezenta instituţiei gazdă caietul de

practica elaborat de catedrǎ, conţinând documentaţia necesarǎ.

6. Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită,

să respecte regulamentul de ordine interioară impus de conducerea instituţiei


gazdă, să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin Fişa disciplinei de practică şi să
elaboreze proiectul de practică.
3
7. Reglementarea activităţii de practică între student şi instituţia gazdă se poate
realiza sub forma unui contract de practică. Studentul îşi asumă întreaga
răspundere pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a muncii
specifice unităţii gazdă, pe toată durata desfăşurării practicii. În cazul apariţiei
unor dispute între studentul practicant şi instituţia gazdă, aceştia pot apela la
facultatea de unde aparţine studentul, ca să acţioneze ca şi mediator, dar părţile
nu vor implica facultatea în nici un alt mod în desfăşurarea contractului de
practică încheiat între ele.

8. Definirea cerinţelor cu privire la locul de practică:


- În cadrul stagiului de practică, studenţii sunt obligaţi să desfăşoare activităţi cu
relevanţă pentru domeniul/ specializarea pe care o urmează;
- Activitatea desfăşurată trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor
teoretice dobândite în cadrul activităţilor didactice academice. Activităţile
desfăşurate trebuie să fie relevante specializării pentru care studenţii se
pregătesc.
- Instituţia gazdă trebuie să numească o persoană responsabilă pentru activitatea
de practică a studenţilor – care să îi asiste pe tot parcursul perioadei;
- Rezultatele proiectului elaborat pot fi utilizate de către instituţia în care s-a
desfăşurat practica;
- Contribuţia financiară a instituţiei gazdă faţă de student poate reprezenta o
formă de responsabilizare a ambelor părţi cu privire la activitatea de practică
desfăşurată.

9. La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta caietul de

practicǎ cu rubricile specifice completate şi semnate, la care se adaugǎ:

a. Obiectivele de practică

b. Prezentarea generală a instituţiei la care se desfăşoară stagiul de practică

c. Descrierea activităţilor la care studentul a participat

4
d. Adeverinţă semnată şi ştampilată de reprezentantul instituţiei

Instituţia gazdǎ evalueazǎ activitatea studentului, competenţele şi abilitǎţile dobândite


în timpul stagiului prin completarea fişei de evaluare corespunzatoare/ prin eliberarea
atestatului de practicǎ

III. Recunoaşterea şi evaluarea stagiului de practică

1. Evaluarea competenţelor dobândite de student în stagiul de practică se face prin


completarea evaluǎrii de cǎtre tutore şi prin evaluarea finală realizată prin colocviul
de practică, organizat în cadrul universitǎţii.

2. Comisia de evaluare a practicii se numeşte la nivelul catedrei coordonatoare, la


începutul anului universitar.

3. Programarea colocviilor se face de către catedra care coordonează activitatea de


practică.

4 . Evaluarea se realizează în baza următoarelor elemente:


- Analiza caietului de practică prezentat de către student; relevanţa
activităţilor desfăşurate în formarea profesională, în raport cu Fişa disciplinei de
practică; deprinderile şi cunoştinţele dobândite, calificativul obţinut la evaluarea în
instituţia gazdă.
- Evaluarea modului de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de
evaluare

5. Studenţilor care repetă anul, indiferent din ce motiv, li se recunoaşte practica dacă au
obţinut la colocviul de practică cel puţin nota 6 (şase).

5
VARIANTE DE PRACTICĂ DISPONIBILE

(studentul va alege una dintre aceste variante şi o va comunica supervizorului


înainte de a începe stagiul de practică)

A. Studentul lucrează în domeniu cu relevanţă pentru specializarea urmată:

Domeniul de activitate:

Instituţia1:

Adeverinţă ce atestă funcţia şi vechimea în instituţie a studentului (se va ataşa la


anexă).

Caracterizarea studentului de către şeful ierarhic:

Avizul supervizorului şi al catedrei

1
Datele institutiei: nume, adresă, telefon/fax, reprezentant legal.

6
B. Studentul alege locul de practică:

Instituţia în care desfăşoară practica


Nume:

Adresă:

Reprezentant legal:

Domeniul de activitate:

Avizul supervizorului:

Datele persoanei cu rol de tutore


Nume şi Prenumele:

Funcţia:

Telefonul:

Programul de lucru propus ( pe săptămâni )


S1 S2 S3 S4 S5 S6
Data/limite orare :

Numărul total de ore


efectuate:

7
Certificarea orelor efectuate__________
Semnătura tutorelui

C. Practica se realizează prin repartizare de cǎtre universitate:


Instituţia în care desfăşoară practica
Nume:

Adresă:

Reprezentant legal:

Domeniul de activitate:

Avizul supervizorului:

Datele persoanei cu rol de tutore


Nume şi Prenumele:

Funcţia:

Telefonul:

Programul de lucru propus ( pe săptămâni )


S1 S2 S3 S4 S5 S6
Data/limite orare :

Numărul total de ore


efectuate:

8
Certificarea orelor efectuate__________

Semnătura tutorelui :

FIŞÃ DE MONITORIZARE DE CĂTRE SUPERVIZOR

Nr. crt Data Ora Observaţii

9
FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PRACTICE

GRADUL DE
COMPETENŢELE OBŢINUTE
EVALUARE2

A. Competenţe instrumental - aplicative: 1 2 3 4 5


1. Utilizarea corectǎ a metodelor de lucru alese;
2. Realizarea corectǎ a proiectului şi etapelor acestuia;
3. Dezvoltarea abilitǎţilor de relaţionare(comunicare, lucru în echipǎ)
4.Dezvoltarea altor abilitǎţi necesare adaptării la mediul profesional;
- utilizarea calculatorului şi programelor specifice de lucru
- utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocupǎ
- utilizarea corespunzătoare a documentelor folosite în instituţie( legi,
fişe, formulare, rapoarte, proiecte, etc)
- utilizarea instrumentelor din dotarea instituţiei ( telefon, fax,
copiator, calculator, imprimantǎ, programe informatice specifice, etc)
- familiarizarea cu diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor,
deciziilor, raportǎrilor ierarhice, etc., din instituţie;
- familiarizarea cu circuitele funcţionale ale instituţiei( pt. evacuare în
caz de urgenţǎ, pt. diferite materiale biologice şi non-biologice, etc);
- utilizarea protocoalelor specifice instituţiei (domeniului) – locale,
naţionale sau europene;
B. Competenţe atitudinale
- dezvoltarea atitudinilor empatice faţǎ de persoanele din grupul ţintǎ;
- cultivarea responsabilitǎţii individuale, colective şi sociale în
instituţie şi faţǎ de grupul ţintǎ;
- manifestarea responsabilitǎţii faţǎ de propria persoanǎ, prin
însuşirea bunelor practici privind sǎnǎtatea, protecţia muncii, evitarea
activităţilor de mall praxis, de expunere defǎimatoare, etc.;
- promovarea bunului renume al Universitǎţii prin comportamente
dezirabile social şi diseminarea pozitivă a activităţilor acesteia;
- autoevaluarea satisfacţiei muncii în vederea orientǎrii în carierǎ;
2
Legenda: Într-o măsură: 5- foarte mare ; 4- mare; 3-satisfăcătoare; 2- mică; 1- nesatisfăcătoare (deloc).
10
- valorificarea potenţialelor individuale prin promovarea iniţiativei şi
creativitǎţii, armonizǎrii climatului de lucru, optimizării şi
eficientizării activităţii în instituţie.

Semnătura tutorelui

CHESTIONAR DE EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ

( Se completează de către student, la finalizarea stagiului de practică, exprimând concis, în câteva


propoziţii, răspunsurile la întrebările ce urmează. Aceste păreri vor contribui la creşterea calităţii
organizării şi efectuării activităţii practice în anii universitari ce urmează.)

1. Cum apreciaţi metoda de repartizare pentru activitatea de practică a studenţilor?


……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

2. Domeniul în care v-aţi desfăşurat practica v-a oferit pregătirea aplicativă pentru activitatea
profesională preconizată?
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

3. Consideraţi că unitatea în care aţi lucrat în această perioadă a răspuns aşteptărilor Dvs.
privind volumul, particularităţile şi calitatea activităţilor?
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

4. Apreciaţi că v-aţi dezvoltat suficiente competenţe aplicative şi atitudinale solicitate de


profesiunea dumneavoastră viitoare?
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5. Cum evaluaţi calitatea sprijinului acordat de tutore în timpul efectuării practicii?
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. Cum apreciaţi activitatea de suport, îndrumare şi monitorizare a supervizorului?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

11
7. Numiţi în ordinea importanţei trei competenţe pe care credeţi că le-aţi perfecţionat cel mai
mult în acest stagiu.
…1.
………………………………………………………………………………………………2.
………………………………………………………………………………………….
…3…………………………………………………………………………………………….

EVALUAREA FINALĂ

COLOCVIUL DE PRACTICĂ

A. Verificarea modului de prezentare a documentelor cuprinse în caiet. (maxim 2 puncte).

Nota………………………………
B. Verificarea corectitudinii proiectului elaborat, evaluând toate etapele cerute, precum

şi respectarea recomandărilor de redactare. (maxim 3 puncte).


Nota………………………………
C. Evaluarea eficienţei profesionale şi elementelor de orientare în carieră oferite de

instituţia gazdă prin orientarea proiectului şi competenţelor. (maxim 1,5 puncte).


Nota………………………………
D. Verificarea unor competenţe/ abilităţi dintre cele confirmate de tutore. (maxim 1,5

puncte).

Nota………………………………
E. Aprecierea autoevaluării şi propunerilor formulate de student în proiect şi în
chestionar. (maxim 0,5 puncte)

Nota………………………………
F. Evaluarea utilităţii ştiinţifice, sociale sau materiale a activităţii aplicative globale a

studentului. . (maxim 1,5 puncte)

Nota………………………………
12
Comisia de examinare:
NOTA FINALĂ……………

Data…………………………………..

13

S-ar putea să vă placă și