Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAȘOV – CAIETUL DE PRACTICĂ AL STUDENTULUI

CAIET DE PRACTICĂ
CAIET DE PRACTICĂ
CAIET DE PRACTICĂ
CAIET DE PRACTICĂ
CAIET DE PRACTICĂ
CAIET DE PRACTICĂ
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov
www.unitbv.ro

CAIET DE PRACTICĂ

Anul universitar 2016/2017


FIŞA DE IDENTIFICARE

Student Bocirnea Silviu Catalin

Facultatea de Constructii

Programul de studii Licenta

Anul III

Perioada stagiului de 10-21 Iulie 2017


practică

Responsabil de practică Dr.ing. Paraschiva Mizgan

Director de departament Conf.dr.ing. Marius Florin Botis

Instituţia gazdă Rampad Construct SRL

Coordonator de practică Ing.Spridon Ionut

din partea instituţiei gazdă

2
CUPRIN
S

Pag.

1. Prevederi generale 4

2. Plan de învăţământ (extras) 8

3. Fişa disciplinei de practică 9

4. Activitatea studentului practicant 10

Descrierea instituţiei gazdă 10

Activităţi zilnice 11

5. Activitatea coordonatorului de practică 16

Fişa de monitorizare 16

Analiza global a activităţii de practică a


18
studentului

Anexe 19

3
1 . P RE V ED ERI G E NE R A
LE

(extras din Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor
pentru ciclul de licenţă elaborat de Biroul de Relaţii cu Mediul Economic şi Socio-Cultural -
BRME al Universităţii Transilvania din Braşov)

1.1 Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practcă

1. Activitatea de practică se desfăşoară în baza fişei disciplinei de practică, elaborată la


nivelul departamentului, de către responsabilul de practică pentru fiecare program de
studiu.
2. Studenţii au posibilitatea să opteze între trei modalităţi de efectuare a practicii:
a. Stagiul de practică organizat de universitate prin BRME/facultate/departament,
care facilitează obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi publică
informaţiile pe pagina web a universităţii la adresa htp://www.unitbv.ro.
În funcţie de solicitările universităţii, facultăţile au obligaţia de a asigura practica
studenţilor în universitate, la acele programe de studii care corespund
necesităţilor universităţii. În aceste cazuri universitatea poate asigura logistica şi
documentele necesare. Studenţii au obligaţia de a se prezenta pentru locurile
oferite de universitate /facultate şi doar în cazurile în care nu se pot asigura
suficiente locuri, să se orienteze spre variantele b. şi c.
b. Stagiul de practică propus de student, caz în care identificarea locului de
desfăşurare a practicii este obligaţia studentului, fiind o provocare şi un mijloc de
pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după absolvire.
c. Stagiul de practică propus de asociaţiile studenţeşti, responsabile de facilitarea
găsirii stagiilor de practică internaţionale conforme cu fişa disciplinei de practică
şi promovarea lor în rândul studenţilor prin canale de comunicare online şi
ofline.
3. Pentru efectuarea practicii în instituţii gazdă propuse de studenţi, după găsirea locului
de practică, studentul înaintează o cerere către secretariatul departamentului
coordonator, indiferent de modalităţile de practică alese.
4. Analiza şi validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul de practică.
5. Informaţiile centralizate pe baza cererilor aprobate, cu privire la locul şi perioada de
desfăşurare a stagiilor de practică, sunt transmise la responsabilul de practică de la
nivelul facultăţii. Acesta va realiza o bază de date cu informaţii referitoare la practica
studenţilor din facultate, pe care o va transmite la BRME.

4
6. Prezentarea studentului la locul de practică se face în baza unei adrese eliberate de
Decanatul Facultăţii, către instituţia gazdă . În prima zi de practică, studentul va prezenta
instituţiei gazdă următoarele documente:
a. Adresa eliberată de Decanat atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic,
transmisă de către responsabilul cu practica pe program de studii,

b. CV-ul în limba română, iar la instituţiile gazdă care solicită şi pe cel în limba engleză,

c. Copie după cartea de identitate,

d. Fişa disciplinei de practică,

e. Modelul certificatului ce urmează să fie completat de instituţia gazdă la finalul


stagiului de practică (conform modelului din Anexa 5).Studenţii au obligaţia de a se
prezenta la locul de practică în perioada stabilită, şi trebuie să respecte regulamentul de
ordine interioară impus de conducerea instituţiei gazdă, să respecte normele de
securitate şi sănătate în muncă, precum şi cele pentru situaţii de urgenţă, impuse la
locul de muncă de către instituţia gazdă, să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin fişa
disciplinei de practică şi să elaboreze proiectul de practică.

7. Reglementarea activităţii de practică între student şi instituţia gazdă rămâne la


latitudinea instituţiei gazdă. Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea
normelor de organizare şi de protecţie a muncii specifice unităţii gazdă, pe toată durata
desfăşurării practicii. În cazul apariţiei unor dispute între studentul practicant şi instituţia
gazdă, aceştia pot apela la facultatea de care aparţine studentul, prin BRME, ca să
acţioneze ca mediator, dar părţile nu vor implica facultatea în nici un alt mod în
desfăşurarea contractului de practică încheiat între ele.
8. Definirea cerinţelor cu privire la locul de practică:
În cadrul stagiului de practică, studenţii sunt obligaţi să rezolve o temă, un proiect,
cu relevanţă pentru domeniul de licenţă pe care îl urmează;

a. Activităţile desfăşurate trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor


teoretice dobândite în cadrul activităţilor didactice şi să fie utile pentru domeniul
de licenţă în care studenţii se pregătesc.
b. Instituţia gazdă trebuie să numească o persoană responsabilă pentru activitatea
de practică a studenţilor care să îi asiste pe tot parcursul perioadei de efectuare
a practicii;
c. Rezultatele proiectului de practică elaborat de student pot fi utilizate de către
instituţia gazdă la care s-a desfăşurat practica;
d. Contribuţia financiară a instituţiei gazdă faţă de student (dacă aceasta doreşte)
poate reprezenta o formă de responsabilizare a ambelor părţi cu privire la
activitatea de practică desfăşurată.

5
e. În cazul stagiilor de practică oferite de asociaţiile studenţeşti din universitate,
fişa disciplinei de practică va fi revizuită împreună cu coordonatorul de practică,
astel încât aceste cerinţe să fie îndeplinite.
9. La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta proiectul de practică,
care va conţine următoarele elemente:
a. Numele şi prenumele, facultatea, domeniul de licenţă, anul de studii;
b. Denumirea instituţiei gazdă, perioada desfăşurării stagiului de practică, numărul
total de ore efectuate;
c. Coordonatorul de practică desemnat în instituţia gazdă;
d. Fişa disciplinei de practică;
e. Activităţile desfăşurate, aspecte profesionale specifice;
f. Recomandări privind îmbunătăţirea activităţii în instituţia gazdă;
g. Alte elemente solicitate de către departamentul coordonator.
Instituţia gazdă evaluează proiectul printr-un calificativ (foarte bine/bine/satisfăcător/
nesatisfăcător) şi validează stagiul de practică prin eliberarea unui certificat care să
confirme efectuarea practicii.

1.2 Recunoaşterea şi evaluarea stagiului de practcă

1. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit


prevăzute în planul de învăţământ. Numărul punctelor de credit alocate practicii se
stabileşte prin planul de învăţământ.
2. Evaluarea competenţelor dobândite de student în stagiul de practică se face prin
colocviu, de către o Comisie de evaluare a practicii ce poate cuprinde şi reprezentanţi ai
organizaţiilor în care se desfăşoară practica.
3. Comisia de evaluare a practicii se numeşte la nivelul departamentului coordonator, la
începutul fiecărui an universitar.
4. Programarea colocviilor se face de către departamentul care coordonează activitatea de
practică.
5. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
a. există o convenție de practcă încheiată între facultate şi instituţia gazdă;
b. studentul a lucrat într-un domeniu direct legat de domeniul său de licenţă,
folosind şi dobândind cunoştinţe tehnice relevante pentru practicarea profesiei
pentru care se pregăteşte, având ca referinţă fişa disciplinei de practică, sau
într-un domeniu adiacent, în cadrul căruia şi-a pus în practică cunoştinţele
teoretice dobândite (în cazul stagiilor internaţionale derulate de asociaţiile
studenţeşti din universitate).
c. proiectul de practică a fost verificat şi contrasemnat de către coordonatorul de
practică desemnat de instituţia gazdă;

6
d. proiectul de practică a fost validat de către instituţia gazdă, prin eliberarea unui
certificat care să confirme efectuarea stagiului de practică. Certificatul de
practică trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute în modelul din Anexa 5.
6. Evaluarea se realizează în baza următoarelor elemente:
a. Analiza proiectului de practică prezentat de către student; relevanţa activităţilor
desfăşurate în formarea profesională, în raport cu fişa disciplinei de practică;
deprinderile şi cunoştinţele dobândite, calificativul obţinut la evaluarea în
instituţia gazdă.
b. Evaluarea modului de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de
evaluare (se recomandă elaborarea de prezentări profesionale, tip Powerpoint);
c. Prezentarea certificatului de practică eliberat de către instituţia gazdă.

7
2 . P L A N D E Î NV Ă Ţ Ă MÂ NT ( E X T R A S )

Obiective educationale:
• Transfer de informatii si cunostinte:
- fundamentale si ingineresti cu privire la : calculul matematic, programele de calcul, proiectarea asistata
de calculator, mecanica, chimie, fizica, topografie, desenul tehnic si infografica in constructii, rezistenta
materialelor, materiale de constructii, statica, stabilitatea si dinamica constructiilor, hidraulica constructiilor,
teoria elasticitatii si plasticitatii, beton armat si precomprimat, geologie inginereasca si geotehnica,
elementele de termotehnica, caile de comunicatie si poduri, elementele de arhitectura, siguranta
constructiilor, investigarea experimentala a constructiilor, materialele compozite, managementul in
constructii, legislatia in constructii si instalatii, istoria constructiilor , stiinta comunicarii si la limbile straine.
- specifice domeniului cu privire la:
constructiile civile, masinile de constructii, constructiile din beton armat, constructiile metalice,
constructiile din lemn, structurile speciale din beton armat, fundatii, ingineria mediului, tehnologia
lucrarilor de constructii, reabilitarea structurala a constructiilor, proiectarea higrotermica a cladirilor,
prefabricarea si industrializarea elementelor de constructii, tehnologia lucrarilor de constructii, constructiile
industriale, constructiile in mediul rural, instalatiile in constructii, tehnologiile speciale in constructii si
lucrari subterane, tehnologia lucrarilor de intretinere si reparatii in constructii, legislatia, contabilitatea si
gestiunea in constructii, managementul calitatii in constructii, si la elemente de marketing.
• Formarea de abilitati in:
informarea documentara, aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea unor probleme
specifice domeniului, proiectarea asistata de calculator a constructiilor civile, industriale si agricole,
coordonarea executiei constructiilor, cercetarea stiintifica, invatamant si administratie.
• Dezvoltarea de competente privind:
capacitatea de insusire a termenilor tehnici ingineresti si de specialitate, exercitarea responsabila a unor
sarcini profesionale, in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata, capacitatea de a comunica in
domeniul profesional, inclusiv in limbi de circulatie internationala, aprofundate pe parcursul anilor de
studiu, capacitati pedagogice, pentru cei ce aleg cariera didactica, familiarizarea cu rolurile si activitatile
specifice muncii in echipa, constientizarea nevoii de formare continua.
In cadrul programului, studentii desfasoara activitati practice si de cercetare in laboratorul de
inginerie civila ( de incercari pe elemente si materiale de constructii ), care este amenajat in vederea
efectuarii de studii asupra zidariilor, mortarelor, betoanelor si armaturilor. in cadrul laboratorului se pot
efectua verificari nedistructive in vederea examinarii comportarii in exploatare a constructiilor si incercari
distructive ale structurilor metalice.
Laboratorul de geotehnica si fundatii, autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii ca « Laborator
de gradul I», pentru profilul de « Geotehnica si teren de fundare » ofera studentilor posibilitatea
de a efectua determinari privind componentele si caracteristicile fizice ale pamanturilor, rezistenta la
forfecare a pamanturilor si comportarea acestora la incarcari verticale precum si capacitatea portanta a

8
terenurilor de fundatie.
De asemenea, studentii au posibilitatea de a utiliza programele de calcul in cadrul laboratorului de
informatica.

9
3 . F I Ş A D I S C I P L I N E I D E P R A CT I CĂ

10
4 . AC T I V I T AT E A S T UD E N TUL UI P R A CT I CA N T

4. 1 D ESC R IER EA I N ST IT UŢ I EI G A Z D Ă

Firma de constructii care are ca scop executarea de :

-STRUCTURI ȘI CONSTRUCȚII case particulare, construcţii unifamiliale la cheie, blocuri de locuinţe, hale
industriale, fundaţii de utilaje, fundaţii prefabricate, reabiliariI şi construcţiI hoteluri, consolidări clădiri de
birouri, hidroizolaţii, staţii electrice, cămine decantare

-FINISAJE INTERIOARE zidarii de orice tip, tencuieli umede si uscate, zugraveli lavabile, lucrari de ipsoserie

11
4. 2 A C TI V I TĂ Ţ I Z IL N
IC E

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3


Data 10.07.2017 11.06.2017 12.06.2017
Interval orar 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00
Locaţia St. Turnului, Nr.5 St. Turnului, Nr.5 St. Turnului, Nr.5
Activităţi Am primit instructiuni in Am asistat la coborarea Armarea placii din ziua
ce priveste siguranta in grinzilor in cofraj si la anterioara a fost
constructii. realizarea armarii unei terminata urmand sa
bucati din placa . se toarne beton. In
jurul orei 12:00 s-a
inceput turnarea placii
Echipament utilizat Bocanci,casca Bocanci ,casca Bocanci ,casca

Competenţe exersate Siguranta in constructii Armarea structurilor din


beton

Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/valori, consideraţii
etice etc.)

12
A C T IV IT Ă Ţ I Z IL N
IC E

Ziua 4 Ziua 5 Ziua 6


Data 13.06.2017 14.06.2017 17.06.2017
Interval orar 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00
Locaţia St. Turnului, Nr.5 St. Turnului, Nr.5 St. Turnului, Nr.5
Activităţi Am trasat conturul Am asistat la armarea Am asistat la
peretilor de zidarie de la unei diafragme .Am decofrarea diafragmei
parter. trasat axele si am trasat de la casa scarii.
conturul de cofrare
pentru stalpi.

Echipament utilizat Metru,ata de Metru,ata de Bocanci,casca


trasat,creion,poloboc trasat,creion
Competenţe exersate Citirea planurilor de Citirea planurilor de
armare si cofrare armare si cofrare

Observaţii personale Betonul a fost turnat in


(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii data de 15 iulie astel
etice etc.)
incat la decofrare
degaja caldura.

13
A C T IV IT Ă Ţ I Z IL N
IC E

Ziua 7 Ziua 8 Ziua 9


Data 18.06.2017 19.06.2017 20.06.2017
Interval orar 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00
Locaţia St. Turnului, Nr.5 St. Turnului, Nr.5 St. Turnului, Nr.5
Activităţi Am trasat nivelul dupa Am asistat la decofrarea Am mers la un al doilea
care se realiza cofrarea. stalpilor si la armarea santier,in Codlea une
unei alte bucati din placa am vazut cum se
. Am delimitat potiunea construieste o hala .
unde va veni rostul de
dilatare.
Echipament utilizat Nivela cu Teodolit cu laser,creion
laser,creion,metru
Competenţe exersate

Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii
etice etc.)

14
A C T IV IT Ă Ţ I Z IL N
IC E

Ziua 10 Ziua 11 Ziua 12


Data 21.06.2017
Interval orar 08:00-14:00
Locaţia St. Turnului, Nr.5
Activităţi Am asistat la turnarea
unor stalpi si la realizarea
cofrajului pentru placa.

Echipament utilizat

Competenţe exersate

Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii
etice etc.)

15
A C T IV IT Ă Ţ I Z IL N
IC E

Ziua 13 Ziua 14 Ziua 15


Data

Interval orar

Locaţia

Activităţi

Echipament utilizat

Competenţe exersate

Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii
etice etc.)

16
5. ACTIVITATEA COORDONATORULUI DE PRACTICĂ
5.1 FIŞĂ DE MONITORIZARE

Pe baza activităţii de monitorizare zilnică a studentului, coordonatorul de practică evaluează


abilităţile / competenţele studentului, bifând căsuţa corespunzătoare

Începător Mediu Avansat


AB IL IT ĂŢ I/ CO MPET EN Ţ E

ABILITĂŢI SPECIFICE

Înţelege secvenţialitatea unei sarcini

Demonstrează deprinderi de documentare

Se raportează corespunzător la cunoştinţele


teoretice/ aplică cunoştinţele teoretice

Selectează şi utilizează instrumente adecvate


(mecanice, electrice, electronice, etc.)

Face măsurători şi calcule

Notează şi înregistrează corespunzător date tehnice

Utilizează corespunzător scheme şi planuri grafice

Utilizează corespunzător tehnici şi tehnologii


specifice

Descrie funcţiile şi caracteristicele de siguranţă ale


echipamentelor

Asamblează manual produse/ echipamente

Asamblează mechanic (electric) produse/


echipamente

Elaborează/ proiectează produse, subsisteme sau


procese

Testează produse/ procese/ subsisteme

ABILITĂŢI GENERALE

Cunoaşte activităţile şi produsele principale ale


companiei

Comunică adecvat cu colegii, angajaţii, tutorele

Comunică adecvat cu clienţii (când este cazul)

17
Demonstrează capacităţi de reflexie şi autoanaliză

Demonstrează conduite etice

Se raportează adecvat la cultura organizaţională şi


la contextul mai larg al întreprinderilor

Analizează experienţele de învăţare şi le


relaţionează cu oportunităţile de carieră

Numele şi prenumele coordonatorului de practică:

Data, semnătura

18
5. 2 A N AL I Z A G L O B AL Ă A A C T IV I T Ă Ţ II D E P R A CT I CĂ A
ST UD EN T UL UI

Coordonatorul de practică evaluează performanţa studentului din timpul practicii, realizând


o analiză globală pentru:

Calitatea muncii studentului pe perioada practicii (competenţe conforme cu fişa disciplinei):

Capacitatea de comunicare şi lucru în echipă:

Capacitateade învăţare, autoreglare şi independenţă:

Notă propusă

Numele şi prenumele coordonatorului de practică:

Data, semnătura

19
A NE X E

20
Înregistrat cu nr.__________ din ____________

CONVENŢIE DEPRACTICĂ
pentru anul universitar 201 /201

Universitatea TRANSILVANIA din BRAȘOV


Între
Facultatea
Decan
(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)
Persoană de contact
(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)
şi,
(denumire companie)
Director companie
(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)
Persoană de contact
(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)

Părţile menţionate mai sus sunt de acord să coopereze pentru realizarea activităţii de practică
pentru un număr de ____ studenţi.
Compania parteneră se obligă:
 să asigure locuri de practică, convenite de comun acord ca număr;
 să organizeze activităţile de supraveghere şi asistenţă pentru studenţi, inclusiv realizarea
instructajului de protecţie a muncii;
 să asigure desfăşurarea practicii conform planului de lucru stabilit în prealabil de
ambele părţi;
Universitatea se obligă:
• să asigure procesul de selecţie al studenţilor;
• să organizeze evaluarea finală a activităţii de practică;
• să disemineze rezultatele practicii studenţilor, cu acordul companiei partenere.
Evaluarea activităţii de practică se va realiza atât de către universitate cât şi de către companie, pe
baza fişei disciplinei de practică, anexă la prezenta convenţie.
Practca studenţilor:
Nr. Domeniul de licenţă / Anul de
Nume şi prenume student Perioada
crt. Program de studiu studiu

Semnături ale reprezentanţilor autorizaţi:


Universitatea TRANSILVANIA din Braşov Denumirea companiei
Facultatea
Decan Director general / Administrator

Biroul de relaţii cu mediul economic


Conf. dr. ing. Luminiţa PÂRV
21
Cod formular Cv P-0

22
Nr. din _

CĂTRE,

Facultatea de ___________________________

Subsemnatul _, student(a) la Facultatea de

____________ , programul de studiu _, anul de studiu

_, grupa _, telefon _, e-mail , vă rog să aprobaţi efectuarea

stagiului de practică la instituţia/compania _, din localitatea

_ cu domeniul de activitate _.

Coordonatele persoanei de contact din cadrul instituţiei/companiei sunt (numele şi prenumele/ adresa/ numărul
de telefon/ e-mail) _____________________________

_________________

Student,

23
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
FACULTATEA

Nr. din _

CĂTRE,

_.

24
Prin prezenta vă rugăm să acceptaţi ca studentul(a) _____ din anul
_ de la Facultatea de să efectueze practica în instituţia/compania
dumneavoastră.

Pe perioada stagiului de practică, studentul va realiza un proiect, conform Fişei disciplinei de practică anexate.

Durata practicii este de cu _ ore/zi (total ore ), conform planului de învăţământ la

programul de studiu _________________________________________________________ _.

Confirmarea îndeplinirii sarcinilor asumate de către student pentru această perioadă se face prin eliberarea unui
certificat tip, anexate.

Vă mulţumim pentru colaborare.

DECAN, SECRETAR,

Atestatul se eliberează pe un format purtând antetul instituţiei gazdă

(Instituţia/ Compania)

Nr. din _

ATESTAT DE PRACTICĂ

Studentul(a) , Facultatea de , programul de


studiu _, anul _, grupa _, a efectuat practica în instituţia/compania
25
noastră în perioada _________ , cu ore/zi, în total _____ ore.

Practica a fost coordonată de către o persoana desemnată din cadrul instituţiei/companiei:

Numele şi prenumele: _________________________


Funcţia:
Tel/ Fax/ E-mail:

Studentul(a) a realizat proiectul cu tema

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

evaluat cu calificativul (foarte bine/bine/satisfăcător/nesatisfăcător) _______________________________

Proiectul conţine elemente de (mare interes/interes/fără interes) ________________________pentru


instituţia/compania noastră.

Alte comentarii ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

DIRECTOR, COORDONATOR PRACTICĂ,

26

S-ar putea să vă placă și