Sunteți pe pagina 1din 269

C.N.A.D.N.R. S.A.

DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI IAI


DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE A
CONTRACTULUI DE LUCRARI

RANFORSARE SISTEM RUTIER PE DN 24 KM
191+035 KM 197+040, PE TRONSOANELE :
-TRONSONUL 3 B-DUL T.VLADIMIRESCU
-TRONSONUL 6 B-DUL SOCOLALICITATIE DESCHISA

2010
1
APROBAT,
Dir ector D.R.D.P. Iai
ing. Vior el SCUTARUFIA DE DATE A ACHIZIIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire: C.N.A.D.N.R.-S.A. Dir ectia Regionala Dr umur i si Podur i Iai
Adresa: str . Gh. Asachi, nr . 19
Localitate: IAI Cod postal: 700481 ara: ROMNIA
Persoana de contact:
n atenia: ing. Dorel Dumitrescu Serviciul Investitii
Ing. Manuela Popa Serviciul Licitaii

Telefon: 0232.21.44.30 - 545
0232.21.44.30 527, 528
E-mail: dr dpis@mail.dntis.r o Fax: 0232.21.44.32; 0232. 26.75.57
Adresa de internet: www.dr dpiasi.r o

I.b. Pr incipala activitate sau activitati ale autor itatii contr actante
[X] minister e or i alte autor itati publice centr ale
inclusiv cele subor donate la nivel r egional sau
local
[X] constr uctii si amenajar i ter itor iale

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante da [ ]
nu [X]
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
[X] la adresa mai sus mentionata
[ ] altele: (adresa/fax/interval orar)
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data: 05.04.2010, ora 16.00
Adresa: DRDP IASI Iasi, str. Gh. Asachi nr.19
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 08.04.2010, ora 16.00
ATENIE!!!
Cor espondena dintr e autor itatea contr actant i oper ator ii economici, pe par cur sul
der ulr ii pr ocedur ii de atr ibuir e a contr actului se va face obligator iu n scr is fax sau pota
electr onic. Confir mar ea de pr imir e din par tea oper ator ilor economici se va face pr in
r etr ansmiter ea n maximum 24 or e a actului pr imit de la autor itatea contr actant, cu numr ul
de nr egistr ar e de intr ar e la oper ator ul economic.
Mijloc de comunicare:
* Orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documentatiei de atribuire se
poate obtine numai in scris, la fax 0232-21.44.32 .
Autoritatea contractanta va raspunde in scris, prin intermediul SEAP si site-ul autoritatii
contractante.
* Operatorii economici care doresc s participe la procedur vor transmite o scrisoare de interes cu
datele de identificare ale societii i datele persoanei de contact, cu cel putin 10 (zece) inainte de
data limita de depunere a ofertei.
I.c. Cai de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII a de contencios
administrativ si fiscal - Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, c.p. 050091, tel.
021.3195180, fax 021.3195176, email infobuc@just.ro.
In sectiunea For mular e se prezinta model de contestatie For mular 1

I.d. Sur sa de finantar e:
Bugetul de stat

Proiect/program finantat din fonduri comunitare
da [] nu [X]
2

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descr ier e
II.1.1) Denumire contract:
,, Ranfor sar e sistem r utier pe DN 24 km 191+035 km 197+040 pe tr onsoanele :
-Tr onsonul 3 b-dul T.Vladimir escu (str . Vasile Lupu Calea Chisinaului)
-Tr onsonul 6 b-dul Socola (str . Bucium sos. Bucium)
II.1.2) Locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare.
(a) Lucr r i x (b) Produse (c) Servicii
Execuie x
Proiectare i execuie

Cumprare
Leasing
nchiriere
Cumprare n rate
Categoria serviciului
2A
2B
Principala locaie a lucrrii
DN 24 km 191+035 km 197+040, n
tr aver sar ea municipiului Iai, pe
tr onsoanele:
- Tr onsonul 3 b-dul T.Vladimir escu
(str . Vasile Lupu Calea Chisinaului)
- Tr onsonul 6 b-dul Socola (str .
Bucium sos. Bucium)
CPV 45233142-6 -Lucrari de reparare a
drumurilor
Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestar


II.1.3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie publica: [X]
II.1.4) Durata contractului de achizitie publica maxim 12 luni, de la data precizata in ordinul de
incepere a lucrarilor, emis de catre autoritatea contractanta.

II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati/prestatii servicii/lucrari: lucrari de ranforsare a sistemului rutier, asa cum
se precizeaza in proiectul tehnic ce face parte din documentatia de atribuire.
Valoar ea estimata 4.548.540 lei far a T.V.A.
Autor itatea contr actanta isi r ezer va dr eptul de a achiziiona, suplimentar lucr r i
similar e.
II.2.2) NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE.
III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere)
III.1.2. Altele (dac DA, descriei)

NU
NU

IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata Licitatie deschisa [X]
IV.2) Etapa finala de licitatie electronica da [] nu [X]
IV.3) Legislatia aplicata: Ordonanta de Urgena a Guvernului nr. 34/2006(A) privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai
2006, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/19 iulie 2006(A) pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind privind achizitiile atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii,
publicat n M.O. nr. 681/29.07.2004 + O.G. nr. 27/2006.

V. CRITERII DE CALIFICARE
V.1) Situatia per sonala a candidatului/ofer tantului Se solicit
3
Declar aie pr ivind situatia per sonala
a oper ator ului economic
Solicitat X
Cerin obligatorie: prezentare For mular 2
Cer tificate fiscale in original sau copie legalizata -
privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a
impozitelor si taxelor la bugetul de stat i bugetele
locale valabile la data deschiderii ofertelor.
Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente
edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, in
conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea
contractanta. Se va tine cont de sistemul de plati
international.
Declaratie privind calitatea de
participant la procedura
Solicitat X
Cerinta obligatorie: prezentare For mular 3

V.2) Capacitatea de exer citar e a activitatii pr ofesionale (inr egistr ar e)
Persoane juridice/fizice
romane
Cerin obligatorie:
1. Cer tificatul de inr egistr ar e unic emis de Oficiul Registrului
Comertului, copie;
2. Certificat constatator in original sau copie legalizata emis de ctre
Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, din care sa
reiasa ca obiectul de activitate al ofertantul cuprinde activitati ce se
incadreaza in categoria de lucrari a prezentei achizitii.
Persoane juridice/fizice
straine
Cerin obligatorie:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de nregistrare ca
persoan juridica, n conformitate cu prevederile legale din tara n care
ofertantul este rezident.
Documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine vor fi
prezentate in original, nsoite de traduceri autorizate n limba romn.
Certificatele s fie valabile la data deschiderii.
V.3) Situatia economico-financiar a
Informatii privind situatia economico-financiara
Solicitat X Nesolicitat [ ]
Ofertantul trebuie s prezinte urmatoarele documente:
1. Bilantul contabil la data de 31.12.2007, 31.12.2008 - semnate si vizate de DGFP si balanta
contabila la 31.12.2009, semnata si stampilata de conducatorul societatii copie.
2. Fisa de infor matii gener ale For mular 4
Cifr a medie anual de afacer i din lucr ar i de constr uctii-montaj pe ultimii 3 ani (2008, 2007 si
2006) tr ebuie sa fie de cel putin 9.000.000 lei.
Cifra de afaceri a operatorilor economici incadrati conform legii in categoria IMM va fi admisa in
cuantum de 50% din valoarea impusa.
Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM , care depun oferta
comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri.
3. Dovada ca dispune de 50% din suma pentru care se angajeaza sa execute contractul; in acest sens
va prezenta:
-extras de cont, in original, emis de o banca cu max. 2 zile inainte de data depunerii ofertei, din care
sa reiasa ca are in cont disponibil neutilizat 50% din valoarea contractului, bani necesari pentru
asigurarea cash-flow-ului necesar derularii acestei lucrari sau scrisoare emisa de o banca comerciala
prin care sa confirme asigurarea surselor de finantare necesare executiei lucrarilor ce urmeaza a fi
executate;
-o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca suma reprezentand 50% din valoarea
contractului va fi utilizata numai pentru asigurarea cash-flow-ului necesar derularii acestei lucrari.
Declaratia va fi autentificata in cazul in care oferta depusa va fi declarata castigatoare.
4. Scrisoare de bonitate emisa de o banca comerciala, in original, care sa ateste faptul ca nu
figureaza cu incidente de plata inregistrate la Centrala Incidentelor de Plata (C.I.P.) in ultimile 12
luni sau adeverinta CIP (Centrala Incidentelor de Plata) ca nu figureaza in evidentele acestei
4
institutii cu incidente de plata majore in ultimele 12 luni.
5. Certificatul de atestare privind plata obligatiilor la Fondul de Mediu- formular emis de
Administratia Fondului pentru Mediu, cu valabilitate la data depunerii ofertei (original sau copie
legalizata).

V.4) Capacitatea tehnica si/sau pr ofesionala
a) Infor matii pr ivind capacitatea tehnica
Solicitat X Nesolicitat [ ]
1. Declar atie pr ivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de tr anspor t si
alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
For mular 5.
Cerina minim pentru dotarea cu utilaje este:
- staie de asfalt de, atestata ICECON sau similar, amplasata la o distanta de maxim 50 km fata
de punctul median al lucrarii, cu specificarea adresei locatiei actuale a statiei de asfalt
1 buc. min.180 to/ora
- staie de betoane, atestata ICECON sau similar, amplasata la o distanta de maxim 50 km fata
de punctul median al lucrarii, cu specificarea adresei locatiei actuale a statiei de asfalt
1 buc. min.80 m
3
/hh
- instalatie de preparare emulsie bituminoasa 1 buc., atestata ICECON sau similar
- repartizator-finisor asfalt 2 buc., atestata ICECON sau similar
- freza asfalt 1 buc., atestata ICECON sau similar
- cilindru vibrator terasier 2 buc.
- cilindru vibrator lis/lis 2 buc.
- cilindru vibrator pneu/pneu 2 buc.
- autobetonier 2 buc.(licenta transport, rovigneta, RCA)
- autobasculante 24 to 20 buc. (licenta transport, rovigneta, RCA)
- autogreder 2 buc.
- buldoexcavator 4 buc.
- excavator 2 buc.
- incarcator frontal 2 buc.
-sistem GPS masuratori topografice 1 buc.
Se vor prezenta documtente care sa ateste modul de detinere: proprietate sau posesie
(inchiriere, leasing, etc).
2. Declar atie pr ivind efectivul mediu anual al per sonalului angajat si al cadr elor de
conducer e For mular 6/1.
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a
contractului:
-un responsabil tehnic cu executia (CFDP) care sa fie atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza sa
fie executate (RTE);
-un responsabil CQ atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza sa fie executate;
-un responsabil cu protectia mediului;
-un responsabil cu sanatatea si securitatea muncii;
-un coordonator proiect CFDP cu experienta in domeniul executiei lucrarilor de constructii de
drumuri de min. 10 ani;
-un sef de punct de lucru CFDP cu experienta in domeniul executiei lucrarilor de constructii de
drumuri de min. 5 ani;
-personal calificat in domeniul lucrarii (asfaltatori, dulgheri, fierari betonisti, betonisti, lacatusi).
Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile de mai sus.
Se va prezenta dovada detinerii numarului minim de personal calificat, conform extrasului de
manopera, se va face prin prezentarea unei declaratii in care se specifica datele personale pentru
fiecare muncitor calificat (nume+prenume, meseria, nr. contract de angajare).
3. Declar atie pr ivind per soanele r esponsabile cu executia lucr ar ilor For mular 6/2.
Pentru fiecare persoana responsabila cu indeplinirea contractului se va pr eciza functia care
va fi indeplinita in cadrul contractului si se va prezenta CV-ul semnat pe fiecar e pagina, copii
dupa diplomele, autor izatiile sau cer tificatele detinute de per soanele r espective.
5
Pentru personalul propus pentru derularea contractului se va prezenta dovada raporturilor
contractuale de munca cu ofertantul: copie dupa contractul individual de munca inregistrat la ITM
sau contract de colaborare.
4. Declar atie pr ivind lista pr incipalelor lucr ar i similar e executate in ultimii 5 ani
For mular 7.
Operatorul economic trebuie sa prezinte, ca dovada a exper ientei lui similar e, un contr act de
lucr ar i de natur a si complexitate similar a lucr ar ilor ce fac obiectul procedurii (lucrari de
modernizare drumuri, ranforsare SR drumuri), incheiat si indeplinit (finalizat) in ultimii 5 ani, in
calitate de contractant sau subcontractant, cu o valoare de cel putin 4.500.000 lei far a TVA. In acest
sens se va prezenta copie dupa contr actul de achizitie publica (paginile din care sa rezulte partile
contractante, obiectul + durata + pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi) insotita de
certificari de buna executie (procese verbale de receptie a lucrarilor/documente constatatoare, etc.).
5. Declar atie privind obligatiile contractuale in cur s, daca este cazul - For mular 8.
Alte autor izar i specifice domeniilor de activitate:
6. Cer tificat pr ivind atestar ea tehnica a societatii pentr u executia de lucr ar i si r epar atii
dr umur i nationale emis de catr e un or ganism tehnic (APDP sau alte organisme similare), valabil
pe durata de derulare a contractului.
7. Certificat de atestare ISO 14001:2005 privind managementul de mediu, valabil la data
deschiderii ofertelor, in copie legalizata sau certificate echivalente emise de organisme abilitate din
alte sate ale UE. Nu se admit ofer tanti in cur s de cer tificar e.
8. Certificat de atestare ISO 9001:2008 privind managementul calitatii, valabil la data deschiderii
ofertelor, in copie legalizata sau certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte sate ale
UE. Nu se admit ofer tanti in cur s de cer tificar e.
9. Certificat de atestare OHSAS 18.001/2008 privind managementul sanatatii si securitatii
ocupationale, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie legalizata sau certificate echivalente
emise de organisme abilitate din alte sate ale UE. Nu se admit ofer tanti in cur s de cer tificar e.
10. Certificat de atestare SA 8000:2008 privind managementul reponsabilitatii sociale, valabil la
data deschiderii ofertelor, in copie legalizata sau certificate echivalente emise de organisme abilitate
din alte sate ale UE. Nu se admit ofer tanti in cur s de cer tificar e.
b) Infor matii pr ivind asocier ea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a
fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul
de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata
castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o condiie necesara pentru buna indeplinire
a contractului.
n cazul asocier ii mai multor per soane jur idice, cer inele pr ivind situatia per sonala si
capacitatea de exer citar e a activitatii pr ofesionale tr ebuie s fie ndeplinite de fiecar e asociat
n par te, iar celelalte cer ine pr ivind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar
tr ebuie s fie ndeplinite pr in cumul de gr upul de asociai. Ofertanii asociai nu au dreptul de a
depune, pe lng oferta comun, alte oferte n mod individual sau n alt asociere ori de a participa
n calitate de subcontractant la procedur.
Se va prezenta acor dul de asocier e intocmit conform For mular 10 - model acor d de asocier e.
Infor matii pr ivind subcontr actar ea Se admite.
Se vor prezenta:
1. Declar atia pr ivind par tea/par tile din contr act care sunt indeplinite de subcontractant si
specializarea acestora, conform For mular 11
2. Acor dul de subcontr actar e intocmit conform For mular 12
3. Fisa de infor matii gener ale For mular 4
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor
de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante
in acest sens.
V.5) Daca este aplicabil, modul de selectar e/pr eselectar e Nu este cazul


6
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1 Limba de r edactar e a ofer tei Limba r omn
VI.2) Per ioada de valabilitate a ofer tei 90 zile de la data depuner ii ofer telor
VI.3) Gar antia de par ticipar e Solicitata [X] Nesolicitata []
Garantia de participare este 45.000 lei.
Per ioada de valabilitate a gar aniei de par ticipar e tr ebuie s fie egal cu per ioada de
valabilitate a ofer tei.
Forma de constituire a garaniei de participare:
a. Garantia de participare se constituie printr-un instr ument de gar antar e emis n conditiile
legii de o societate bancar a or i de o societate de asigur ar i, care se prezinta n original, n
cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv
la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
sau
b.Vir ament bancar cu OP in contul RO33RNCB0175008094080037, BCR Iasi, cu conditia
confirmarii de catre banca emitenta pn la data deschiderii ofertelor.
In cazul in car e se dor este constituir ea gar antiei de par ticipar e confor m punctului a., se
r ecomanda Scr isoar ea de Gar antie Bancar a pentr u par ticipar e confor m - For mular 13.
VI.4) Modul de pr ezentar e a pr opuner ii tehnice
Pr opuner ea tehnica se intocmeste respectand cerintele prevazute in documentatia tehnica.
Pr opuner ea tehnica va contine:
1. Pr ogr amul calitii, care concretizeaz sistemul de asigurare i de conducere a calitii la
particularitile lucrrii ce face obiectul ofertei, avizat de specialiti sau de organisme abilitate n
acest sens, astfel:
- descr ier ea sistemului calitii aplicat la lucr ar e, inclusiv listele cuprinzand procedurile
aferente sistemului calitatii;
- listele cupr inzand pr ocedur ile tehnice de executie a pr incipalelor categor ii de lucr ar i
privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii;
- labor atoar ele utilizate si autor izate, cu gr ad cor espunzator lucr ar ilor (gr .III, gr .II)
Ofertantul va prezenta la licitaie n copie fa + ver so + anexe autor izaiile/acr editr ile
labor atoar elor autor izate/acr editate cu car e va efectua ncer cr ile de labor ator necesar e
execuiei lucr r ilor . n cazul n care laboratorul respectiv nu aparine ofertantului se vor prezenta i
contractele de prestri servicii ncheiate ntre ofertant i laboratoarele respective.
Autorizaiile/Acreditrile laboratoarelor trebuie s cuprind n profilele autorizate/acreditate toate
ncercrile de laborator necesare execuiei lucrrilor i trebuie s fie n termenul de valabilitate. Att
contractele de colaborare ncheiate ntre ofertant i laboratoarele respective ct i autorizaiile
laboratoarelor trebuie s acopere toat durata ofertat de ndeplinire a contractului.
Sistemul(le) de asigurare a calitii propus(e) pentru asigurarea succesului deplin al lucrrilor trebuie
sa fie conform standardelor in vigoare.
Documentul de certificare a sistemului de asigurare a calitii trebuie sa fie in termenul de
valabilitate pe perioada de ndeplinire a contractului.
2. Declar atie pe propria raspundere pr ivind insusir ea/acceptul cer intelor din caietele de
sar cini.
VI.5) Modul de pr ezentar e a pr opuner ii financiar e
Pr opuner ea financiar a va contine:
1. For mular ul de ofer ta lucr ar i - For mular nr . 14 insotit de Anexa la formularul de oferta
2. For mular 15 centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
3. For mular 16 - centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, pe obiecte;
4. For mular 17 lista detaliata pr ivind cantitatile de lucr ar i (deviz ofer ta confor m listelor de
cantitati pe categor ii de lucr ar i si ar ticole de deviz); La intocmir ea r ecapitulatiei devizelor , la
capitolul alte cheltuieli directe, se va tine seama ca pr ocentele afer ente C.A.S., somaj. Etc, sa
fie confor me cu cele in vigoar e la data deschider ii ofer telor .
5. For mular 18 graficul fizic si valoric de executie a lucrarii.
6. For mular 19 Lista privind consumurile de resurse materiale + ofer te de pr et pentr u
pr incipalele r esur se mater iale;
7
Ofer tele de pr etur i pentr u mater iale vor fi datate, semnate, stampilate de catr e fur nizor si vor
fi valabile la data deschider ii ofer telor si pe per itada de der ular e a contr actului. Se va pr eciza
daca pr etur ile includ tr anspor tul si se vor pr eciza locatiile de livr ar e.
7. For mular 20 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
8. For mular 21 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor;
9. For mular 22 - Lista cuprinzand consumurile cu transporturile.
Pentr u tr anspor tul auto al mater ialelor achizitionate se va pr ezenta analiza de pr et in car e sa
se pr ecizeze tr aseul ur mat, calculul distantei de tr anspor t si se va detalia calculul pr etului de
tr anspor t cupr ins in pr opuner ea financiar a.
La intocmir ea ofer tei se va tine cont de ar ticolele de deviz si cantitatile de lucr ar i inscr ise in
Listele de cantitati din documentatia de atr ibuir e.
10. Declar aie pe propria rspundere pentru nsuirea clauzelor contractuale din documentaia de
atribuire.
Eventualele obser vatii la modelul de contract se vor transmite achizitorului in per ioada de
clar ificar i pr evazuta.
VI.6) Modul de pr ezentar e a ofer tei

1. Documente car e nsoesc ofer ta:
a. Scr isoar ea de inaintar e
Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu For mular 23.
b. Imputer nicir ea
Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa, inregistrata si stampilata de ofertant, prin care
semnatarul ofertei autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie publica intocmita conform For mular 24.
c. Gar ania pentr u par ticipar e conform pct. VI.3
d. Documente car e dovedesc ncadr ar ea n categor ia IMM.
Ofertanii care se prezint la procedura de achiziie n calitate de IMM vor prezenta alturat garaniei
de participare, documentele care dovedesc c se ncadreaz n categoria IMM, n conformitate cu
Legea nr. 346/2004 Anexa 1, 2, dupa caz, din O.G. nr. 27/2006, completate, semnate i
stampilate.
Intr epr inder ile mici si mijlocii beneficiaza de r educer i cu 50% pentr u cr iter iile legate de cifr a
de afacer i, de gar antia pentr u par ticipar e si de gar antia de buna executie, cer ute n achizitiile
publice de pr oduse, lucr ar i si ser vicii confor m ar t. 16(2)/ Legea 346/2004.
mputer nicir ea i gar ania pentr u par ticipar e, n or iginal, inclusiv actele car e fac dovada
calitaii IMM se pr ezint n plic separ at de documentele ofer tei la comisia de evaluar e a
ofer telor .
2. Pr ezentar ea ofer tei
a) Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre
autoritatea contractanta pana la ora stabilita.
b) Numarul de exemplare in copie : 1 exemplar .
In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va prevala originalul.
Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate,
semnate i tampilate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze
ofertantul in contract.
c) Sigilarea i marcarea ofertei
Oferta va fi prezentat ntr-un colet inchis, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea
procedurii de achizitie ................, denumirea si adresa ofertantului si inscriptia A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE ..........................
Acest colet va conine:
- 2 plicuri inscriptionate DOCUMENTELE DE CALIFICARE ORIGINAL+ denumirea si adresa
ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului;
- 2 plicuri inscripionate PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL + denumirea si adresa ofertantului,
respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului;
- 2 plicuri inscripionate PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL + denumirea si adresa
ofertantului, respectiv COPIE + denumirea si adresa ofertantului.
8
Toate documentele vor fi numer otate, stampilate si semnate de catr e per soana imputer nicita.
Acestea vor fi n mod obligator iu ndosar iate, iar fiecar e dosar va contine un opis.
Numer otar ea documentelor se face continuu, incepand cu documentele de calificar e si
ter minand cu pr opuner ea financiar a.
d) Oferte ntarziate
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in
anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa
expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

VI.7) Posibilitatea r etr ager ii sau modificr ii ofer tei
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita
stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are
obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea
contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile
de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia
MODIFICARI ALE OFERTEI.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita
pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

Oferte ntarziate
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in
anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei
limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

VI.8)Data limita de depuner e a ofer tei 15.04.2010, or a 9,00
VI.9) Deschider ea ofer tei
Ofertele se vor deschide la sediul achizitorului, n data de 15.04.2010 or a 10,00.
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor
care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:
a)au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa dect cele stabilite n
anuntul de participare;
b)nu sunt nsotite de garantia de participare, n cuantumul, forma si avnd perioada de
valabilitate solicitate n documentatia de atribuire.
Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de
evaluare si de reprezentanti ai operatorilor economici prezenti la sedinta. Autoritatea contractanta
are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici
participanti la procedura de atribuire.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Pretul cel mai scazut [ ]
VII.2) Cea mai avantajoasa ofer ta din punct de veder e economic [x]
Factor de evaluare Punctaj
1. Pr opuner ea financiar a -maxim 70 puncte
- oferta cu cea mai mic Valoare Evaluat (V
min
) va primi 70 puncte;
- punctajul celorlalte oferte P = 70 x V
min
/ V
unde V este Valoarea Evaluat a fiecrei oferte.
2. Dur ata de Execuie a Contr actului - maxim 10 puncte
- oferta cu Durata de Execuie cea mai mica (D
min
) va primi 10 puncte;
- punctajul celorlalte oferte P = 10 x D
min
/D
unde D este Durata de Execuie a fiecrei oferte
9
Durata de Execuie se va calcula i explicita innd seama de aplicarea tehnologiei de
execuie prevzut n Propunerea tehnic.
O oferta care prezinta o durata de executie nereala, care nu este justificata de tehnologia de
executie propusa, va fi punctata cu 0 (zero).
2. Pr opuner ea tehnica -maxim 20 puncte
a. Sitemul de Asigur ar e a Calittii pr opus pentr u executia lucr r ii
- maxim 10 puncte
Punctajul pentru Sistemul de asigurare a calittii propus pentru executia lucrrilor, se va
acorda avnd n vedere continutul sistemului, modul de prezentare, rigurozitatea descrierii
sistemului aplicat la lucrare, gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile aferente
sitemului calitatii care urmeaz s fie aplicate prin planul efectiv de control propus precum i
laboratoarele autorizate utilizate cu grad corespunzator lucrrilor.
b. Tehnologia de Execuie - maxim 10 puncte
Se va pr ezenta Tehnologia de execuie pr opus, detaliat, car e s demonstr eze
neleger ea lucr r ilor , pr in fur nizar ea de descr ier i i plane (unde este necesar ).
n par ticular , Ofer tantul va indica:
- sursele materialelor principale (cariere, gropi de mprumut, depozite, furnizori), precum i modul
de transport propus;
- ordinea lucrrilor i numrul fronturilor de lucru propuse;
- locaia organizrii de antier ale Ofertantului, instalaiilor, spaiilor de producie, laborator, etc.;
- activitile partenerilor asocierii (dac este cazul);
- o descriere detaliat a modului de soluionare a alimentrii cu utiliti (dac este cazul);
- o descriere detaliat a modului de soluionare a devierii/proteciei reelelor de utiliti existente pe
amplasament.
Punctajul final (P
final
) acordat se va calcula prin nsumarea punctajelor celor dou criterii de
punctaj:
P
final
= P
financiar
+ P
tehnic


VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1) Ajustar ea pr etului contr actului da [ x ] nu []
In cazul in care perioada de executie se decaleaza peste termenul de 12 luni de la intrarea in vigoare
a contractului, ca urmare a cererii exclusive a contractantului, eventuala actualizare a pretului
lucrarilor executate peste acest termen, va fi stabilita conform prevederilor legale in vigoare la data
ivirii necesitatii actualizarii.
VIII.2) Gar antia de buna executie a contr actului da [X] nu [ ]
Garantia de buna executie se exprim procentual i reprezint 5% din din pretul contractului fr
TVA i se constituie in lei.
Contractantul va constitui garantia de buna executie prin reineri succesive (in procent de 5%) din
sumele datorate pentru facturile pariale. In acest caz avand obligaia de a deschide un cont bancar la
dispoziia autoritatii contractante, la o banc agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune
de ctre contractant n contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul fara TVA
al contractului.
Restituirea garantiei de bun execuie se va face conform prevederilor art. 92 din H.G. 925/2006(A).Sef Serviciu Investitii, Sef Serviciul Licitatii,
ing. Dorel Dumitrescu ing. Manuela Popa

PROIECT TEHNICRANFORSARE SISTEM RUTIER PE DN 24 KM 191+035 KM
197+040, PE TRONSOANELE :
-TRONSONUL 3 B-DUL T.VLADIMIRESCU
-TRONSONUL 6 B-DUL SOCOLA

- 2 -
PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19LISTA I SEMNTURILE PROIECTANILORDIRECTOR GENERAL : dr. ing. Corneliu Ivac


EF PROIECT : dr.ing. Corneliu Ivac
COLECTIV DE ELABORARE :

DRUMURI: dr. ing. Corneliu Ivac
ing. Doina Bena
ing. Reveca Mrgineanu
- 3 -
PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19BORDEROU


PIESE SCRISE

1. MEMORIU GENERAL
2. BREVIAR DE CALCUL
3. CAIETE DE SARCINI
4. LISTE DE CANTITI
5. PROGRAM DE URMRIRE I CONTROL


PIESE DESENATE

1. PLAN DE SITUAIE TOPO RT6
2. PLAN DE SITUAIE D6-1
3. PROFIL LONGITUDINAL D6-2
4. PROFILE TRANSVERSALE TIP 1 i TIP 2 D6-3
5. PROFIL TRANSVERSAL TIP 3 D6-4
6. PROFIL TRANSVERSAL TIP 4 D6-5
7. PROFIL TRANSVERSAL TIP 4a D6-6
8. PROFIL TRANSVERSAL TIP 5 D6-7
9. PROFILE TRANSVERSALE a1, 39 DD6-1
10. PROFILE TRANSVERSALE 35, 28 DD6-2
11. PROFILE TRANSVERSALE d2, 110 DD6-3
12. PROFILE TRANSVERSALE a2, a3 DD6-4
13. PROFILE TRANSVERSALE 121, d5 DD6-5
14. PROFILE TRANSVERSALE d7, 136 DD6-6
15. PROFILE TRANSVERSALE a4, 155 DD6-7NTOCMIT,
ing. Doina Bena
PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-4-

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE:

Denumirea investiiei: Ranforsare sistem rutier pe DN 24-tronson VI:b-dul Socola (str.
Bucium-oseaua Bucium), L=0.764km, n municipiul Iai, faza: PTH+DE.

1.2 Elaborator: S.C. ICAR S.R.L. IAI

1.3 Ordonatorul principal de credite: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL
DRUMURI I PODURI IAI .

1.4 Autoritatea contractant : C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI
I PODURI IAI .

1.5 Amplasamentul lucrrii: municipiul Iai pe bulevardul Socola, ntre strada Bucium i
oseaua Bucium.
1.6 Tema, cu fundamentarea necesitii i oportunitii avute n vedere la aprobarea
studiului de prefezabilitate.
Tema acestui proiect a fost stabilit de beneficiar i const n: Actualizarea documentaiei
tehnice pentru proiectul:
Ranforsare sistem rutier pe DN 24 b-dul Socola , tronson VI:str. Bucium - oseaua
Bucium, municipiul Iai.
Documentaia iniial a fost ntocmit n anul 2004, i necesit actualizarea :
-studiilor topografice;
-avizelor i proiectului de autorizare ;
-proiectului tehnic;
-listelor de cantiti;
-caietelor de sarcini;
-devizului general i indicatorilor tehnico-economici;
-pe baza expertizelor tehnice;
Cerinele de tem pentru stabilirea soluiilor tehnice cuprind :
-dimensionarea sistemului rutier la traficul de calcul pentru o perspectiv de 10 ani (2008-2018);
-verificarea sistemului rutier la nghe-dezghe;
-refacerea trotuarelor pietonale din zona strzii;
-asigurarea scurgerii apelor meteorice;
-refacerea pantelor transversale ale carosabilului (2.5%);
-aducerea tuturor parametrilor geometrici ai traseului la caracteristicile specifice ncadrrii
tehnice a strzilor.
Necesitatea lucrrilor propuse este argumentat de starea fizic necorespunztoare a
mbrcminilor i de capacitatea portant redus a complexului rutier.
Baza tehnic pentru ntocmirea documentaiei este urmtoarea:
-standarde, coduri de proiectare;
-planuri topografice;
-cerinele beneficiarului;
-expertize tehnice;
Consideraiile tehnice privind necesitatea ranforsrii sistemului rutier sunt relevate de
expertizele tehnice ntocmite pe cele dou tipuri de structuri constructive :drum (expertiza


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-5-
tehnic nr. 586 realizat de S.C. Proiect Drum S.R.L.) i pod (expertiza tehnic realizat de
S.C. Pod-Proiect S.R.L).

1.7 Descrierea situaiei existente
1.7.1. ncadrarea tehnico- funcional a strzii
Cele dou sectoare de strzi: bulevardul Socola i oseaua Bucium fac parte din reeaua
principal de strzi a municipiului Iai, se nscriu pe traseul drumului naional DN24 (DN2-Tiia-
Brlad-Iai-Sculeni) i se ncadreaz din punct de vedere tehnic, astfel:
Strzi categoria II (4 benzi de circulaie, cte dou pe sens), strad magistral;
Categoria funconal a drumului naional: principal ( M.T. 43/1998);
Drum naional principal, clasa tehnic II ( M.T. 46/1998);
Categoria de importan: B.
Din punct de vedere al structurii constructive, tronsonul VI este constituit din dou tipuri de
structuri:
o Drum-sectoare de strzi: b-dul Socola, oseaua Bucium i rampele situate de o
parte i de alta a pasajului rutier;
o Pod- pasaj rutier superior, peste staia CF Socola: pasajul Socola.
ncadrarea tronsonului VI n reeaua urban:
1. limita nordic, spre ora (nceput tronson): intersecia dintre bulevardul Socola cu strada
Bucium;
2. limita sudic, spre extravilan (sfrit tronson): intersecia dintre oseaua Bucium cu
bulevardul Poitiers.
Tronsonul VI constituie principala arter stradal de traversare a cii ferate Iai-Ungheni,
principala arter de penetrare i tranzitare a municipiului Iai pe direcia sud-nord.
Traseul celor dou strzi asigur circulaia pietonal i auto (inclusiv transport n comun).
ncadrarea n relieful zonei: relieful pe care se desfoar traseul strzilor este es.
Nivelul general al niveliticii, excluznd pasajul rutier, este mai ridicat cu circa 1.0m fa de
nivelul esului.

1.7.2. Caracteristici tehnice ale tronsonului
1.7.2.1. Caracteristici geometrice
Lungime total tronson: 764m, din care:
o Lungime pasaj : 454.54m (ntre km 0+221.98 i km 0+676.52),
-lungime pod: 224m(ntre km 0+343.09 i km 0+564.51);
-lungime rampe de acces: 230.54m, din care:
121.91m (ntre km 0+221.98 i km 0+343.09) lungime rampa acces spre bulevardul
Socola;
108.64m (ntre km 0+564.51 i km 0+676.52)- lungime rampa de acces spre oseaua
Bucium.

Lungime sectoare stradale: 309.46m, din care:
- lungime Bulevardul Socola: 221.98m (ntre km 0+0.00 km 0+221,98);
- lungime oseaua Bucium: 87.48m (ntre km 0+676.52 km 0+764.0).

Lime carosabil: 14.80m; 17.60m (local staie autobuz);
Limi trotuare: -2.0m+3.0m pasaj rutier;
-3.0m-5.0m sectoare stradale;
-2.70m-7.35m platforme de circulaie pietonal n extensia trotuarelor
pe zona Bulevardului Socola.
Ampriz: - 20.20m pasaj;


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-6-
- 37.65m Bulevardul Socola;
- 27.68m oseaua Bucium.
Suprafaa total:17500m
2
, din care:
o carosabil: 11900m
2
, din care: 4015m
2
-cale pe pod
o trotuare i platforme pietonale: 5179.31m
2
, din care:


trotuare cu mbrcmini din pavele vibropresate (executate recent): 2437.96m
2

trotuare pasaj cu mbrcminte asfaltic (executate 2004): 2312.65m
2

trotuare la oseaua Bucium cu mbrcminte asfaltic (nemodernizate): 428.7m
2

o spaii verzi: 213.20m
2
.
o bordurile sunt parial degradate, prezint: ciobiri, exfolieri, distrugeri suprafee,
pariale abateri de geometrie.

1.7.2.2. Profil n lung: este alctuit din variaii de pante, rampe, cu variaii cuprinse
ntre:0.025% i 3.92%.

1.7.2.3. Profilele transversale: sunt alctuite din parte carosabil, trotuare i local spaii verzi.
Pantele transversale variaz ntre 2-3.5% la carosabil i 0.5-2% pe trotuare, spaii verzi 2%.
Spaiile verzi au o dispoziie local.

1.7.2.4. Aliniamente i curbe: traseul este format dintr-un singur aliniament cu lungimea de
764m.

1.7.2.5. a. Zone cu structuri specifice de drum:
Sistem rutier existent : -mbrcmini din mixturi asfaltice;
(se apreciaz o grosime minim de 12cm)
-fundaii din balast;
(se apreciaz o grosime minim de 35cm)
- pmnt P3 patul drumului (conf. STAS 1243-88).

Structura trotuare existente:
Bulevardul Socola: -mbrcmini din pavele vibropresate de 6cm;
-strat de nisip pilonat de 2...3cm;
-fundaii de balast sau beton de ciment C12/15.
Aceste trotuare sunt modernizate recent i nu necesit intervenii.
oseaua Bucium: -mbrcminte asfaltic (nemodernizate).
Sistemul colectare al apelor pluviale este alctuit din reeaua de guri de scurgere racordat la
canalizarea pluvial a oraului;
Spaiile verzi: sunt amplasate numai pe partea dreapt a strzii, pe primul sector stradal
(pn la limita rampelor de acces).

b. Zone cu structuri specifice de pod (pasajul Socola):
Structura cii existent : -apa suport construit din mortar de egalizare 2cm;
-hidroizolaia;
-apa de protecie din beton de ciment 5cm, armat cu plas de
srm,
-beton asfaltic pentru poduri 2x3cm.
Structur trotuare existente:
suport din dale prefabricate de beton armat;
mbrcminte de asfalt turnat.


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-7-

1.7.2.6. Structura constructiv a pasajului
Rampele de acces: -ziduri de sprijin laterale, extinse cu un ir de cadre de beton armat, care
asigur sprijinirea trotuarelor;
-umpluturi de pmnt ntre cele dou ziduri de sprijin;
-sistem rutier suplu realizat din materiale granulare i mixturi asfaltice;
Trotuarele: -dal de beton armat realizat ntre zidurile de sprijin i cadrele de beton;
-prevzute cu parapete pietonale metalice cu h=1.0m;
-suportul trotuarelor: dale prefabricate de beton armat.
Suprastructura pasajului:2 suprastructuri paralele dispuse joantiv, cu un rost longitudinal,
fiecare suprastructur susinnd jumtate din limea cii pe zona carosabil i un trotuar.
Profilul transversal al suprastructurii: -11 grinzi (pe deschiderea de 28.50m),
-18 fii cu goluri (pe deschiderile de 20.0m),
-plac monolit (pe deschiderea de 5.75m).
Ambele suprastructuri reazem pe aceeai infrastructur prin intermediul aparatelor de
reazem din neopren.
Infrastructura pasajului: -11 pile (fundaii -piloi de beton armat 30cm);
- 2 culei (fundaii -30 piloi).

1.7.2.7. Sistemul stradal de colectare i evacuare a apelor pluviale
Gurile de scurgere existente asigur preluarea apelor pluviale din zonele de colectare i
evacuarea acestora la reeaua de canalizare a oraului.
Pe lungimea podului gurile de scurgere sunt colmatate.

1.7.3. Evaluarea strii tehnice
A) Sector stradal (Bulevardul Socola, oseaua Bucium)
Aprecierea strii tehnice s-a fcut pe baza expertizei tehnice, a observaiilor vizuale i a
planurilor topografice.
Evaluarea strii tehnice a sistemului rutier, aferent tronsonului VI, avnd la baz
normativele: CD 31/2002, CD 155/2001, AND 540/2003, au condus la urmtoarele:
-indicele global de degradare I.G.=75.4, stare de degradare rea;
-starea de rugozitate are calificativul mediocru;
-capacitatea portant a sistemului rutier determinat cu deflectometrul cu prghie Benkelman
este rea (deflexiunea caracteristic dc=112 );
-traficul de perspectiv 2008-2018 are urmtoarele valori: numrul de osii standard 115KN=368,
intesitatea traficului mediu zilnic anual: Nc=0.60 m.o.s.
Componena traficului este eterogen i cuprinde cu preponderen vehicule pentru transport
n comun, autocamioane cu 2, 3 i 4 osii, autovehicule articulate, autobuze, tractoare, vehicule
speciale, trenuri rutiere.
Tipul de trafic specific tronsonului VI este traficul greu.

Constatri privind starea tehnic a structurilor rutiere efectuate naintea executrii
lucrrilor de ranforsare a sistemului rutier i a structurilor pietonale
Degradrile sistemului rutier, relevate prin expertiza tehnic, sunt de tip structural i de
suprafa.
Degradri de tip structural:
Degradri datorate oboselii;
Faianri;
Fisuri i crpturi longitudinale;
Plombri;


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-8-
Fgae;
Gropi care afecteaz structura.
Degradri de suprafa:
Fisuri i crpturi transversale;
Gropi care afecteaz stratul de suprafa.
Constatrile prevzute n expertiza tehnic sunt efectuate nainte de realizarea parial a
lucrrilor prevzute n etapa anterioar proiectului (reparaii mbrcmini, stratul de binder de
pe sectoarele stradale i primul strat de mbrcminte pe sectorul de pod, mbrcminte pe
trotuarele pasajului, borduri).
n acest context, s-a constatat c cele mai importante degradri sunt pe zona podului, ceea
ce a condus la concluzia necesitii refacerii stucturii cii pe pod, n cadrul unui proiect de
reparaii i reabilitare a podului.

Constatri privind starea tehnic a structurilor rutiere dup efectuarea parial a
lucrrilor de ranforsare a sistemului rutier i a structurilor pietonale
-degradri reduse ale stratului de binder;
-degradri importante la nivelul primului strat de mbrcminte al cii pe pod.
Din aceste constatri a rezultat necesitatea realizrii unei expertize tehnice a pasajului rutier
pentru determinarea cauzelor degradrilor de pe zona podului.
S-a constatat c degradrile accentuate ale mbrcminii (1x3cm) se datoreaz degradrilor
la nivelul stratului suport (n special din stratul de protecie a hidroizolaiei).
n concluzie, rezult c pentru finalizarea lucrrilor pe tronsonul VI, este necesar reluarea
unor lucrri pregtitoare:
-reparaii, decapri la nivelul stratului de binder;
-decaparea stratului de mbrcminte a podului, pentru efectuarea reparaiilor la nivelul cii
pe pod;
-reparaii, rectificri la mbrcmintea trotuarelor;
-nlocuirea bordurilor degradate.

B) Sector pod- Pasajul Socola (inclusiv rampe de acces)
Starea tehnic general a pasajului superior Socola, avnd la baz expertiza tehnic, a fost
evaluat pe baza indicelui total de stare tehnic (determinat prin suma parametrilor de calitate i
funcionalitate).
b.1. Parametrii indicatori de calitate ai strii tehnice stabilii pe baza defectelor i
degradrilor constatate la nivelul structurii de rezisten a pasajului:

b.1.1. Defecte i degradri la suprastructur:
defecte de suprafa ale feei vzute la nivelul grinzilor principale i al antretoazelor -
culoare neuniform, pete negre, impuriti, pete de rugin, aspect prfuit, imperfeciuni
geometrice.
fisuri din contracie (neorientate, scurte, superficiale), faianarea betonului.
infiltraii, eflorescente.
neetanieti ntre fiile cu goluri prefabricate.
solidarizri necorespunztoare ntre fiile cu goluri prefabricate.

b.1.2. Defecte i degradri la infrastructur:
funcionare necorespunztoare a aparatelor de reazem;
beton cu aspect friabil i zone din beton exfoliate la nivelul elevaiilor pilelor i culeelor.
defecte de suprafa ale feei vzute (culoare neuniform, pete negre, impuriti,
pete de rugin, aspect prfuit, imperfeciuni geometrice, aspect macroporos, agregate la


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-9-
suprafa).
prezena unor zone pe suprafaa elementului n care agregatele nu sunt nglobate n
pasta de ciment.
lipsa dispozitivelor de protecie la aciuni antiseismice.

b.1.3. Defecte i degradri la rampele de acces:
denivelri i degradri ale cii;
tasri mari ale terasamentelor
alunecri laterale.

b.1.4. Defecte i degradri la calea pe pod:
suprafa cu ciupituri, poroas, ncreit, cu armatura din apa de protecie la vedere;
fisuri sau crpturi n mbrcmintea bituminoas, faianarea i exfolierea acesteia;
denivelri ale cii pe pod -vluriri i refulri, praguri, fgae longitudinale;
amplasarea incorect a grtarelor gurilor de scurgere, lipsa acestora i a tuburilor de
prelungire, guri de scurgere nfundate;
lipsa gurilor de scurgere, numr insuficient i amplasarea greit a acestora, neasigurarea
pantei de scurgere a apelor;
lipsa dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor de colectare i evacuare a apei, a
elementelor de etanare, infiltraii n zona rostului;
degradarea etanrii dintre mbrcminte i celelalte elemente ale cii -borduri, guri de
scurgere, parapete, dispozitive de acoperire a rosturilor;
rosturi grav deteriorate, blocarea deplasrii n zona rostului;
rosturi necorespunztoare cu ancoraje slbite sau elemente slbite, denivelate n plan
orizontal i vertical;
degradarea parapetului, dislocarea stlpului de prindere a parapetului, lipsa rostului n
parapet;
degradarea bordurilor, dislocarea i distrugerea unor plci de acoperire a golurilor din
trotuare;
parapet pietonal cu geometrie general necorespunztoare n plan vertical i orizontal;
degradarea unor panouri din parapetul podului.

b.2. Parametrii indicatori de funcionalitate stabilii funcie de :
b.2.1. Condiiile de desfurare a traficului pe pod;
b.2.2. Clasa de ncrcare a podului;
b.2.3. Vechimea podului;
b.2.4. Calitatea execuiei i respectarea prevederilor proiectului;
b.2.5. Calitatea lucrrilor de ntreinere.

b.3. Concluzii asupra evalurii strii tehnice
Pasajul superior Socola, conform indicativ AND 522/2002, prezint o stare tehnic
satisfctoare, fiind necesar aplicarea de lucrri de ntreinere i reparaii curente.
Analiza degradrilor constatate i a caracteristicilor de funcionalitate evideniaz faptul
c cele mai grave i mai numeroase degradri sunt concentrate la nivelul cii pe pasaj, a
gurilor de scurgere, a trotuarelor, i a dispozitivelor de acoperire a rosturilor.
Lucrrile de reparaii la suprastructura podului se impun a fi realizate nainte de executarea
mbrcminii pe pod.
Modul de realizare a lucrrilor va fi ealonat din punct de vedere tehnologic conform
scenariuluimenionat n expertiza tehnic.


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-10-
Lucrrile vor fi executate fr ntreruperea circulaiei.

1.7.4. Suprafaa i situaia juridic a terenului ce urmeaz a fi ocupat de obiectivul de
investiii
Lungimea total a tronsonului este de 764.0m, suprafaa total a tronsonului este de
17500mp.
Terenul pe care este amplasat obiectivul este proprietatea public a Consiliului Local
Municipal Iai.

1.7.5. Parametrii tehnici ai amplasamentului
a) Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament.
Traseul care urmeaz a fi modernizat este situat ntr- o zon de es a rului Bahlui,
aparinnd Sarmaianului alctuite din argile, nisipuri avnd un grad redus de consolidare.
Traseul drumului se ncadreaz din punct de vedere al umiditii n tipul climatic I, iar din punct
de vedere al sensibilitii la nghe i corespunde izograma 650.
Calitatea pmnturilor care alctuiesc complexul rutier se nscrie n categoria pmnturilor
P3.
b) Parametrii seismici i geo-climatici caracteristici amplasamentului:

Parametrii seismici (P100-1/2006)
Conform prevederilor din normativul P100/1-2006, amplasamentul se ncadreaz la:
Zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare: ag=0,2g;
Perioada de control (colt): Tc=0,7sec.

Parametrii climatici
Amplasamentul este situat n zona climatica III cu te=-18
o
C, conform SR1907/1997;
Tipul climateric I, regim hidrologic 2b;
Adncimea de nghe=-0,90m conform STAS 6054-77;

2. SOLUII TEHNICE:
2.1. Generaliti:
Soluiile tehnice vor cuprinde lucrrile de ranforsare a structurilor rutiere i refacerea
trotuarelor n contextul n care o parte din lucrri sunt deja executate n baza proiectului din
anul 2004.
Lucrri executate n prima etap:
-strat de binder de 5cm, strat de beton asfaltic de 4cm;
-mbrcmini trotuare;
-borduri.
Noua etap de execuie a lucrrilor va consta n:
-reparaii la stratul de binder executat n 2004;
-decapri locale pentru aducerea la cotele proiectate a sistemului rutier existent;
-decaparea stratului de mixturi de pe pod;
-repararea cii pe pod;
-ranforsarea sistemului rutier propus n proiectul ediia 2009;
-realizarea mbrcminilor pe pod;
-refacerea trotuarelor pe pod;
-refacerea trotuarelor pe ultimul sector stradal:
-nlocuirea bordurilor degradate;
-ridicarea la cot a cminelor i a gurilor de scurgere.
Soluiile tehnice elaborate au fost stabilite pe baza urmtoarelor criterii:


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-11-
a)funcionale;
b)rezisten i stabilitate n exploatare;
c)economice;
d)condiii de amplasament.

a) Criteriile funcionale avute n vedere la stabilirea soluiilor au fost:
-asigurarea condiiilor i relaiilor de trafic pentru o perspectiv de 10 ani;
-mbuntirea condiiilor pentru circulaia pietonal;
-asigurarea scurgerii apelor pluviale.

b) Criteriile tehnice
Documentaia cuprinde soluii tehnice numai pentru lucrarile de reabilitare a structurilor
rutiere i pietonale, inclusiv calea pe pod. Soluiile tehnice specifice lucrrilor de poduri nu fac
obiectul prezentei documentaii.
Criteriile tehnice care au stat la baza proiectrii obiectivului sunt cele prevzute n
expertizele tehnice, n codurile, normativele, standardele i specificiile tehnice specifice
proiectrii drumurilor, strzilor i a podurilor:
- Ordinul M.T. nr.43/1998 Norme privind ncadrarea n categorii a drumurilor de interes naional.
- Ordinul M.T. nr.45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea
drumurilor.
- Ordinul M.T. nr.46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
-SR 174-1/2002: Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase cilindrate executate la cald.
Condiii tehnice de calitate.
-STAS 1709/1 - 90 Aciunea fenomenului de nghe - dezghe la lucrri de drumuri. -Adncimea
de nghe n complexul rutier. Prescripii de calcul.
-STAS 1709/2 - 90 Aciunea fenomenului de nghe - dezghe la lucrri de drumuri. Prevenirea
si remedierea degradrilor din nghe - dezghe. Prescripii tehnice.
-STAS 7970 2000 Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi bituminoase cilindrate
executate la cald. Condiii tehnice generale de calitate.
-STAS 6400 84 Lucrri de drumuri. Straturi de baz i de fundaie. Condiii tehnice generale
de calitate.
-PD 177 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple i semirigide
( Metoda analitic);
-STAS 10144/1-90 Strzi. Profiluri transversale. Prescripii de proiectare.
-STAS 10144/2-91 Strzi. Trotuare, alei de pietoni i piste de cicliti. Prescripii de proiectare.
-STAS 10144/3-90 Elementele geometrice ale strzilor. Prescripii de proiectare.
-STAS 598-2-89 Lucrri de drumuri, ranforsarea sistemelor rutiere existente.
-STAS 11348-87 Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase pentru calea pe pod. Condiii
tehnice generale de calitate
-AND 522-2002 Instruciuni pentru stabilirea strii tehnice a unui pod
-AND 546-2002 Normativ privind execuia la cald a mbrcminilor bituminoase pentru calea
pe pod.

c) Criteriile economice
Alegerea soluiei tehnice finale s-a materializat prin alegerea unor soluii uor de realizat, cu
tehnologii curente i materiale eficiente.

d) Condiii de amplasament
Alegerea caracteristicilor geometrice i a soluiilor tehnice ale obiectivului a necesitat
respectarea urmtoarelor condiii de amplasament:


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-12-
-utilizarea zestrei existente (carosabil, trotuare);
-asigurarea condiiilor de portan n condiii de teren dificile;
- asigurarea racordrilor drumului cu strzile laterale.

2.2.1. Descrierea soluiilor tehnice propuse:
Profil n lung
Profilul n lung al sectorului stradal proiectat este n general, rezultatul refacerii niveliticii ca
urmare a ranforsrii sistemului rutier i adaptrii pantelor longitudinale i transversale la
elementele de constrngere existente pe amplasament (accese laterale, intersecii strzi).
Pantele i rampele proiectate au valori ce se nscriu n limitele 0.34%-4.38%.
Valorile maxime sunt situate pe rampele de acces.

Profile transversale tip
S-au propus 5 profile tip care cuprind soluiile de geometrie transversal a ntregului
tronson, cu adaptri locale, astfel:
Profilul transversal tip 1-1: se aplic ntre km 0+37.77-km 0+124.97;
Pantele transversale s-au adoptat astfel : 2.5% parte carosabil, (2.0% parte carosabil n
zona staiei de autobuz), 1% trotuare (0.5-1.9%-trotuar din zona spaiilor comerciale), 2% spaii
verzi.
Profilul transversal tip 2-2: se aplic ntre km 0+124.97-km 0+221.98;
Pantele transversale s-au adoptat astfel : 2.5% parte carosabil, 1% trotuare, 2% spaii
verzi.
Profilul transversal tip 3-3: se aplic pe rampele de acces ale pasajului, ntre km
0+221.98-km 0+342.00 i ntre km 0+566.0-km 0+676.50 ;
Profilul transversal tip 4-4: se aplic pe zona de pod a pasajului, ntre km 0+342.00
km 0+566.00 (exceptnd deschiderea central);
Profilul transversal tip 4a-4a: se aplic pe deschiderea central a pasajului, ntre
km 0+450.00 km 0+478.00;
Pantele transversale pentru profilele tip: 3-3, 4-4 i 4a-4a s-au adoptat astfel : 2.0% parte
carosabil, 2% trotuare.
Profilul transversal tip 5-5: se aplic ntre km 0+676.50 km 0+764.00;
Pantele transversale s-au adoptat astfel : 2.5% parte carosabil, 1% trotuare, zona de
racord a prii carosabile cu b-dul Poitiers va avea o pant recomandabil de 6% (pe o lime a
zonei de racord de 1.5m).

Geometria traseului, aliniamente, curbe
Traseul este format dintr-un singur aliniament cu lungimea de 764m i nu sunt necesare
modificri ale acestuia.

2.2.2. Soluii de alctuire constructiv
Soluiile de alctuire constructiv cuprind urmtoarele categorii de lucrri:
a. Refacere mbrcmini carosabil;
b. Refacere trotuare pietonale.


Parte carosabil
Soluii de ranforsare
a) Sector stradal-bulevardul Socola (inclusiv zonele de ramp i zona de racord cu
strzile laterale) i strada oseaua Bucium.
Trotuarele situate pe primul sector stradal (b-dul Socola) nu necesit lucrri de refacere.


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-13-
Din nota de calcul ntocmit pentru dimensionarea sistemului rutier au rezultat:
-un strat de uzur din beton asfaltic BA16- 4cm;
-strat de legtur din binder BAD25- 5cm.
b) Sector pod- Pasajul Socola
-mbrcminte din beton asfaltic pentru poduri- 2x3cm.

Trotuare
Trotuarele se vor executa pe amplasamentul i pe suportul celor existente.
a) Sector stradal-bulevardul Socola (inclusiv zonele de ramp i zona de racord cu
strzile laterale) i strada oseaua Bucium.
Sistemul structural utilizat pentru realizarea trotuarelor va fi:
- strat suport existent;
- pavimente din pavele vibropresate de 6cm, pe substrat de nisip pilonat de 2... 3cm.
b) Sector pod-Pasajul Socola
-mbrcminte din asfalt turnat pentru trotuare pod de 3cm.

Marcaje
Se marcheaz benzile de circulaie i trecerile de pietoni.

Borduri de ncadrare
- se nlocuiesc bordurile degradate: pe lungimea pasajului, sectorul aferent strzii oseaua
Bucium i interseciile cu bulevardul Poitiers.

a) Sector stradal-bulevardul Socola (inclusiv zonele de ramp i zona de racord cu
strzile laterale) i strada oseaua Bucium.
- borduri mici (ncadrarea spaiilor verzi): 5x20cm pe fundaie de 10x20cm din beton simplu
C8/10;
- borduri mari (ncadrare carosabil): 20x25cm pe fundaie de 30x15cm din beton simplu
C8/10;
- se vor monta borduri teite la trecerile de pietoni i la interseciile cu strzile laterale,
nainte de intrarea pe pod;

b) Sector pod-Pasajul Socola
- borduri prefabricate (ncadrare carosabil): 20x25cm pe fundaie de mortar de ciment 5cm.

Guri de scurgere cmine
-vor fi ridicate la cot toate cminele de pe zonele pe care nivelitica se modific;
-vor fi nlocuite grtarele gurilor de scurgere;
-vor fi reabilitate gurile de scurgere pe pasaj.

Spaii verzi
- se pstreaz cele existente, n zonele n care se amenajeaz trotuarele vor fi reabilitate;
- vor fi reabilitate spaiile verzi situate ntre bordura strzii i trotuare;
- spaiul verde din zona lateral a strzii necesit intervenii privind finisarea suprafeelor i
orientarea pantelor spre strad.
Spaiile verzi situate ntre trotuare i bordura strzii vor avea limi conform profilelor
transversale caracteristice.
Soluiile propuse se vor materializa pe baza planurilor de detaliu anexate la proiect.
PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-14-

Tehnologia de execuie
Lucrrile de aternere a mbrcminilor carosabile se vor executa mecanizat i trebuie s
ndeplineasc condiiile prevzute de SR 174/1/2002 i STAS 175/87.

a) Sectoare cu sistem structural tip drum: Bulevardul Socola, oseaua Bucium
a1. parte carosabil
-se decapeaz stratul de beton asfaltic sau binder pentru aducerea la cotele proiectate;
-se execut plombarea i corectarea degradrilor sistemului rutier;
-se realizeaz montarea i corectarea bordurilor, aducerea la cot a cminelor;
-se execut repararea trotuarelor;
-se execut operaiile de pregtire a suprafeelor pentru aternerea binderului i betonului
asfaltic (curire, amorsare);
-se realizeaz aternerea covoarelor asfaltice pe carosabil;

a2. trotuare
-se amenajeaz stratul suport, aducerea la cota proiectat prin desfaceri mbrcmini
/fundaii, refacerea suportului (fundaii de balast 15cm, beton de ciment de 12cm-pentru
mbracminile din pavele vibropresate);
-se monteaz bordurile perimetrale (pentru mbracminile din pavele vibropresate);
-se realizeaz mbrcminile.

b) Pasajul Socola

Lucrrile de reparaii i reabilitare a pasajului rutier sunt prezentate informativ i nu fac
obiectul prezentei documentaii. Interveniile ce vor fi realizate la structura pasajului vor fi
corelate tehnologic cu execuia mbrcminilor (lucrri cuprinse n acest proiect).
Practic realizarea mbrcminilor pe pasajul rutier va face parte dintr-un scenariu tehnologic
impus de necesitatea nentreruperii circulaiei pe timpul execuiei.
Podul prezint o stare tehnic satisfctoare, fiind necesar aplicarea de lucrri de
ntreinere i reparaii curente.
Analiza degradrilor constatate i a caracteristicilor de funcionalitate evideniaz faptul
c cele mai grave i mai numeroase degradri sunt concentrate la nivelul cii pe pasaj, a
gurilor de scurgere, a trotuarelor, i a dispozitivelor de acoperire a rosturilor.
Expertiza tehnic recomand urmtoarele lucrri de reparaii, n ordinea urgenei
aplicrii lor:

I. Lucrri de reparaii la nivelul cii pe pod i pe rampele de acces.
II. Lucrri de reparaii locale la nivelul structurii de rezisten a suprastructurii i infrastructurii
podului. Aceste lucrri vor fi executate nainte de realizarea lucrrilor de cale pe pod.
PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-15-

I. Lucrri de reparaii la nivelul cii pe pod i pe rampele de acces
Lucrrile se vor executa sub circulaie, prin devierea traficului rutier i pietonal de pe cele
4 benzi de circulaie, numai pe 2 benzi i un singur trotuar.
Lucrrile de reparaii capitale se vor executa mai nti pe jumtatea de pod scoas din
circulaie, urmnd ca dup terminarea lor, acestea s fie efectuate i pe cealalt jumtate.

Tehnologia de execuie este urmtoarea:
1. Se deviaz circulaia pietonal numai pe un singur trotuar i circulaia rutier numai pe
2 benzi de circulaie.
2. Se decapeaz straturile cii pe de pod (pn la nivelul lisei parapetului i a plcii structurii
de rezisten a suprastructurii), de pe rampele de acces, de pe unul din trotuare i
de pe 2 benzi de circulaie.
3. Se ndeprteaz gurile de scurgere i dispozitivele de acoperire existente.
4. Se verific alctuirea bulbilor din beton armat i a grinzilor de monolitizare de la nivelul fiilor cu
goluri. Dac se constat degradri ale acestor elemente, bulbii i grinzile de capt degradate se vor
repara.
5. Se monteaz dispozitive etane, cu element elastic din neopren.
6. Se monteaz plniile de evacuare ale gurilor de scurgere n structura de rezisten a
suprastructurii podului. Plniile de evacuare ale gurilor de scurgere se monteaz, astfel ca nivelul
grtarului gurii de scurgere s fie cu 4 cm mai jos dect nivel stratului de uzur al mbrcminii
cii pe pod. Acesta acentuare a pantelor de scurgere a apelor pluviale n zona gurilor de scurgere
se va realiza prin reducerea grosimii apei de protecie i nu prin reducerea grosimii straturilor
mbrcminii cii. Se recomand montarea gurilor de scurgere i pe deschiderile peste calea ferat,
caz n care apele pluviale vor fi colectate i dirijate prin conducte pn la nivelul anurilor
colectoare de la nivelul solului.
7. Se execut apa suport din mortar de ciment cu grosimea de 2 cm. apa se racordeaz la lisa
parapetului, la gurile de scurgere i la dispozitivele de acoperire a rosturilor.
8. Se monteaz hidroizolaia, cu racordarea acesteia la: lisa parapetului, la dispozitivele de acoperire a
rosturilor i la gurile de scurgere, unde marginile hidroizolaiei se introduc ntre plnia de evacuare i
rama grtarului.
9. Se monteaz o ap de protecie a hidroizolaiei, alctuit dintr-un strat de beton de ciment
C16/20 de 5 cm grosime, armat cu plasa tip Buzu 6 mm, cu ochiuri ptrate cu latura de 10
cm. Plasa se dispune la mijlocul grosimii apei de protecie.
10. Se monteaz bordurile trotuarelor, pe un strat de mortar de ciment de 5 cm grosime.
11. Se execut mbrcmintea pe trotuare (cu pant de 2%) dintr-un strat de asfalt turnat de 3 cm
grosime (n care s-au montat cte 3 tuburi PVC pentru asigurarea continuitii cablelor electrice i
telefonice).
12. Se execut mbrcmintea cii pe zona carosabil (cu pante transversale de 2,0 %), n 2
straturi de 3 cm grosime fiecare. Se verific realizarea pantelor longitudinale necesare pentru
asigurarea scurgerii apelor pluviale la gurile de scurgere.
13. La faa bordurilor trotuarelor, n jurul gurilor de scurgere i la nivelul dispozitivelor de
acoperire a rosturilor, n stratul de uzur al mbrcminii cii pe zona carosabil, se execut un rost
de cca. 2 cm lime, care se colmateaz cu mastic bituminos sau celochit .
PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-16-

II. Lucrri de reparaii locale la nivelul structurii de rezisten a suprastructurii i
infrastructurii podului
Se execut lucrri de reparaii locale, fr sporirea dimensiunilor seciunii
transversale a grinzilor principale, a antretoazelor i la nivelul elevaiilor
infrastructurilor, acolo unde se constat c suprafaa zonelor cu segregri sau
exfolieri de beton nu depesc 10% din suprafaa total sau din lungimea elementului
consolidat.

Tehnologia de execuie este urmtoarea:
1. Demolarea betonului degradat se face pe o suprafa cu un contur geometric regulat,
care va depi zona degradat cu cca. 15 cm.
2. Pregtirea suprafeei decopertate prin dispunerea unei amorse.
3. Refacerea suprafeei decopertate cu mortare sau betoane speciale puse n oper dup
cofrare.
Se consider c prin realizarea lucrrilor de reparaii, pasajul superior Socola , va fi adus
ntr-o stare tehnic, care s corespund cerinelor de calitate prevzute n Legea 10/95, prin
satisfacerea cerinelor eseniale referitoare la rezistenta i stabilitate la aciuni statice, dinamice
i seismice, durabilitate, siguran n exploatare, sntatea oamenilor, protecia i refacerea
mediului.

VERIFICAREA LUCRRILOR
Execuia lucrrilor va fi verificat pe baza caietelor de sarcini i a programelor de
control
Lucrrile executate vor fi supuse verificrilor directe att la terminarea fazelor de lucrri ct
i la recepia final.
Aceste verificri sunt:
-cota roie a profilului n lung;
-elemente geometrice ale seciunilor transversale;
-decliviti ale prii carosabile i trotuarelor;
-parametrii fizico-chimici ai materialelor puse n oper;
-parametrii tehnici ai produselor prefabricate;
-planeitatea suprafeei carosabile.

2.2.3. Ci de acces provizorii
Pe timpul execuiei circulaia va fi deviat pe o jumtate de cale.

2.2.4. Surse de ap i energie electric
n zon sunt asigurate condiiile de racordare la utiliti pe msura execuiei.

2.2.5. Rezistena i stabilitatea la sarcini statice i dinamice
Sistemul rutier existent i ranforsarea propus asigur preluarea optim a sarcinilor statice i
dinamice luate n calcul. Terenul de amplasament are stabilitatea local i general asigurate.

2.2.6. Asigurarea colectrii i evacurii apelor pluviale
In general se pstreaz sistemul actual de colectare i dirijare a apelor meteorice i se va
reabilita sistemul conform planurilor de situaie propuse.

PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19
-17-

2.2.7. Sigurana n exploatare
Prin ranforsarea sistemului rutier cu un strat de beton asfaltic se sporesc implicit condiiile de
trafic i confort, asigurndu-se o sigurana sporit n exploatare.

2.2.8. Izolaii hidrofuge
Sistemul rutier nou creat este practic impermeabil.Soluiile tehnice asigur protecia structurii
rutiere la infiltraiile din apa meteoric .

2.2.9. Protecia mpotriva zgomotului
mbrcminile de tip asfaltic confer o atenuare buna a zgomotelor, n contextul n care
fronturile de cldiri sunt situate la distane corespunztoare.

2.2.10. Sntatea i protecia mediului
Tronsonul de strada considerat se ncadreaz n exigenele minime din punct de vedere al
impactului asupra sntii oamenilor i mediului ambient.

2.2.11. Gradul de acoperire al terenului
Pentru realizarea investiiei nu sunt necesare exproprieri, gradul de utilizare a terenului fiind de
100%.

2.2.12. Durata de serviciu: sector stradal 10ani.
Lucrrile prevzute pentru repararea pasajului, stabilite la data efecturii expertizei tehnice, sunt
valabile 3 ani, n condiiile n care nu se produce un seism cu grad de intensitate mai mare de 7,
iar pasajul nu este afectat de impactul infrastructurilor cu un convoi de cale ferat.

2.2.13. Utiliti
Utilitile existente se consider suficiente pentru perioada de exploatare propus.

2.2.14. Amenajri pentru protecia mediului
Refacerea amplasamentului dup finalizarea lucrrilor prevzute n obiectul principal
necesit lucrri de terasamente i nsmnri.
Aceste lucrri constau n nivelarea terenului, transportul, mprtierea pmntului vegetal,
nsmnarea cu iarb de gazon i udarea zonelor amenajate.


ef proiect, ntocmit,


Dr.ing. Corneliu Ivac ing. Doina Bena

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000CAI ETE DE SARCI NI

MBRCMINI ASFALTICE CILINDRATEC U P R I N S

GENERALITI
Art. 1 Obiect i domeniu de aplicare
Art. 2 Definirea tipurilor de mixturi
Cap.I NATURA, CALITATEA I PREPARAREA MATERIALELOR
Art.3 Agregate
Art.4 Filer
Art.5 Liani
Art.6 Controlul calitii materialelor nainte de preparare
Cap.II MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR
Art.7 Compoziia mixturilor
Art.8 Caracteristici fizico- mecanice ale mixturilor asfaltice
Art.9 Acceptarea utilajului
Art.10 Staia de preparare a mixturilor asfaltice
Art.11 Fabricarea
Art.12 Reglarea staiei de preparare a mixturilor asfaltice
Art.13 Controlul fabricrii
Cap.III MODUL DE PUNERE N OPER
Art.14 Transport
Art.15 Lucrri pregtitoare
Art.16 Aternere
Art.17 Compactarea
Art.18 Reglarea profilelor
Art.19 Suprafaarea
Art.20 Tratarea suprafeei
Art.21 Controlul punerii n oper
Cap.IV CONDIII TEHNICE
Art.22 Elemente geometrice i abateri limit
Cap.V RECEPIA LUCRRILOR
Art.23 Recepia preliminar
Art.24 Recepia final
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000GENERALITI
Art.1 OBIECT I DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul caiet de sarcini privete straturile de baz i mbrcminile bituminoase
cilindrate, executate la cald din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale i bitum
neparafinos.
1.2. Caietul de sarcini se aplic la construcia i modernizarea drumurilor publice i la
construcia drumurilor de exploatare.
1.3. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplic mbrcminilor i straturilor de baz
executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau cu emulsii bituminoase.
Art.2 DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI
2.1. Straturile de baz din prezentul caiet de sarcini sunt prevzute a fi realizate din mixturi
bituminoase cu agregate naturale neprelucrate i prelucrate preparate la cald n centrale i
puse n opera mecanizat.

2.2. mbrcminile bituminoase sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald
fiind alctuite, n general, din dou straturi:
stratul superior, de uzur Ba 8, Ba 16, Ba 16r, Ba 25;
stratul inferior, de legtur Bad 25, i Bad 31.


Capitolul I- NATURA, CALITATEA I PREPARAREA MATERIALELOR

Art.3 AGREGATE
3.1 Agregate pentru straturi de baz
3.1.1. Pentru stratul de baz din mixturi bituminoase se utilizeaz un amestec de sorturi din
agregate naturale neprelucrate i prelucrate care trebuie s ndeplineasc condiiile de
calitate n conformitate cu prevederile standardelor dup cum urmeaz:
- nisip natural sort 0-3 sau 0-7 conform SR 662-2002
- margaritar sort 3-7- conform SR 662-2002
- pietri sort 7-31 conform SR 662-2002
- nisip de dublu concasaj sort 0-3 conform SR 667-2001
- savura sort 0-8 conform SR 667-2001
- split sau criblur sort 8-16 sau 16-25 conform SR 667-2001
- filer de calcar conform STAS 539-79
3.1.2 Tipurile de mixturi bituminoase ( tip A mixturi cu agregate fine, tip B cu agregate mijlocii i
tip C cu agregate mari) pentru straturi de baz trebuie s aib un coninut de agregate cu
dimensiunea sub 3,15 mm, n urmtoarele proporii:
- peste 65% la tipul A conform diagramei n figura 1.
- ntre 45%70% la tipul B conform diagramei din figura 2.
- intre 25%50% la tipul C conform diagramei din figura 3.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:20000
.
0
7
1
0
.
0
9
0
10
30
20
40
50
60
0. 2 0. 63 1
90
70
80
100
16 3. 15
12. 5
8 5 10
100
25 40
31. 5 20
90
70
80
60
50
40
10
30
20
12
4
30
6
52
22
70
45
88
64
100
90
P
a
s
s
e
s

t
h
r
o
u
g
h

s
i
e
v
e
s

i
n

%

b
y

m
a
s
s
Si eves wi t h
i n mm
squar e meshes
Si eves wi t h ci r cul ar meshes
i n mm
i
n

%

b
y

m
a
s
s
P
l
u
s

m
a
t
e
r
i
a
l

o
n

s
i
e
v
e
s
Fi g. 2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
90
80
70
60
50
30
40
20
10
0
.
0
7
1
0
.
0
90. 2 0. 63 1 3. 15 5 8
12. 5
10
25 40
16 20 31. 5
8
20
12
55
42
83
65
100
75
82
90
P
a
s
s
e
s

t
h
r
o
u
g
h

s
i
e
v
e
s

i
n

%

b
y

m
a
s
s
P
l
u
s

m
a
t
e
r
i
a
l

o
n

s
i
e
v
e
s
i
n

%

b
y

m
a
s
s
Si eves wi t h
squar e meshes
i n mm
Si eves wi t h ci r cul ar meshes
i n mm
Fi g. 1

0
.
0
7
1
0
.
0
9
0
10
0. 2 0. 63 1
40
20
30
50
60
70
80
100
90
16 3. 15
12. 5
8 5 10
100
40 25
31. 5 20
90
60
80
70
50
40
30
20
10
2
10
4
22
10
35
25
50
45
80
100
65
90
P
a
s
s
e
s

t
h
r
o
u
g
h

s
i
e
v
e
s

i
n

%

b
y

m
a
s
s
Si eves wi t h ci r cul ar meshes
squar e meshes
i n mm
Si eves wi t h
i n mm
P
l
u
s

m
a
t
e
r
i
a
l

o
n

s
i
e
v
e
s
i
n

%

b
y

m
a
s
s
Fi g. 3

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Granulozitatea agregatelor, coninutul minim de agragate concasate pentru tipurile de mixtur
A, B, C funcie de clasele de trafic sunt conform tabelului 1.
Tabel 1
Nr.
Caracteristici
Mixturi bituminoase
Tip A Tip B Tip C
1. Granulozitatea agregatelor cuprinse ntre
sorturile
De la 0-3 pn la
0-31 (fig.1)
De la 0-16 pn la
0-31 (fig.2)
De la 0-16 pn la
0-31(fig.3)
2. Coninut de agregate cu dimensiunea peste
3,15 mm % din mas
035 3055 5075
3. Coninut maxim admisibil de agregate cu
dimensiunea peste 3,15 mm % din mas
10 10 10
4. Coninut n pri fine sub 0,09 mm % din mas 820 412 210
5. Coninutul minim de filer % din mas 9 7 4
6. Coninut obligatoriu minim de agregate con-
casate pentru clasele de trafic, % din mas:
- trafic uor i foarte uor 0 0 0
- trafic mediu 45 30 0
- trafic greu i foarte greu Nu se folosete 45 35

3.2 Agregate pentru mbrcmini bituminoase

3.2.1 Pentru mbrcmini bituminoase se utilizeaz un amestec de sorturi din agregate naturale
neprelucrate i prelucrate care trebuie s satisfac condiiile SR 662-2002 (pentru nisip natural
sort 0-3 sau 0-7 i pietri sort 7-31) i SR 667-2001 (pentru nisip concasaj sort 0-3 i cribluri sort 3-
8; 8-16 i 16-25).
Pentru realizarea mbrcminilor din beton asfaltic rugos Ba 16 trebuie s se utilizeze cribluri
din roci eruptive cu uzur Los Angeles de maximum 20. Filerul care se utilizeaz este de calcar
sau de cret conform STAS 539-79.
3.2.2 Limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt date n tabelul 2.
Tabel 2
Agregate naturale Tip mixtura asfaltica
% din total agregate Ba 8 Ba 16 Ba 16r Ba 25 Bad 25 Bad 31
Filer si fractiuni de nisip sub 0.09 mm 8-11 7-10
*
5-12 1-6 1-6
Filer si nisip 0.09-3.15 mm Rest pana la
100
Rest pana la
100
Rest pana la
100
Rest pana la
100
Rest pana la
100
Criblura peste 3.15 mm 45-70 58-70 50-70 65-80 -
Pietris cernut sub 7.1 mm - - - - 45-68
*) Numai nisip concasat 0.3.

3.2.3 Granulozitatea agregatelor naturale este cuprins, pentru fiecare tip de mixtur asfaltic, n
limitele date n tabelul 3. Tabel 3
Dimensiunea ochiului sitei Treceri prin sita in % pentru mixturi asfaltice
- mm - Ba 8 Ba 16 Ba 16r Ba 25 Bad 25 Bad 31
31.5 - - - - - 90-100
25 - - - 90-100 90-100 80-95
16 - 90-100 90-100 65-90 60-80 60-80
8 90-100 55-78 50-65 50-75 35-55 35-55
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


3.15 30-55 30-55 30-42 30-50 20-35 20-35
0.63 18-35 18-35 18-25 15-35 10-30 10-30
0.2 11-25 11-25 11-15 8-25 5-20 5-20
0.09 8-11 8-11 8-10 5-12 1-6 1-6
Art.4 FILER
Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- fineea ( coninutul n pri fine 0,09 mm) min.80%
- umiditatea max.2%.
Observaie: n condiii justificate tehnic i economic se poate nlocui parial filerul de calcar prin
filer de var stins, care se poate folosi numai mpreun cu filerul calcar; coninutul de filer din vas
stins poate fi max.2%.

Art.5 LIANI
Pentru realizarea mbrcminilor asfaltice i straturilor de baz din mixturi asfaltice se folosesc
urmtoarele tipuri de bitum:
- bitum tip D 50/70
- bitum tip D 70/100
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc bitumul sunt artate n tabelul 4.
Tabel 4
Caracteristici
Condiii de admisibilitate Metode de verificare
conform STAS
nr.1426,1427-2002,
61-97

D 50/70 D 70/100
Penetraie la 25
o
c zecimi de mm 5070 70-100 1426-2002
Punct de nmierere
o
C 4654 43-51 1427-2002
Ductibilitate cm. min. la 0
o
C
-- la 25
O
C
-
100
1,5
100

61-97

n funcie de calitatea bitumului i natura agregatelor n cadrul studiilor preliminare se va stabili
utilitatea aditivrii bitumului.

Art. 6 CONTROLUL CALITII MATERIALELOR NAINTE DE ANROBARE
Materialele destinate fabricrii mixturilor asfaltice pentru stratul de baz i mbrcminile
bituminoase se verific n conformitate cu prescripiile din standardele respective i condiiile
artate la pct. 3.1. i 3.2. din prezentul caiet de sarcini.
Verificrile i determinrile se execut de laboratorul de antier i constau n urmtoarele:
a. Bitum
- penetraia la 25%C SR EN 1426-2007 i punctul de nmuiere prin metoda inel i bil SR EN
1427-2007.
b. Criblur
- natura mineralogic (examinare vizual)
- granulozitatea STAS 4606-80
- forma granulelor STAS 4606-80
c. Pietri
- natura mineralogic (examinare vizual)
- granulozitatea STAS 4606-80
- forma granulelor STAS 4606-80
- parte levigabil STAS 4606-80
d. Nisip
- natura mineralogic (examinare vizual)
- granulozitatea STAS 4606-80
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


- parte levigabil STAS 4606-80
- materii organice STAS 4606-80
- echivalent de nisip SR 662-2002
- coeficient de activitate SR 667-2001
e. Filer
- fineea STAS 539-79.


Capitolul II- MODUL DE FABRICARE A STRATURILOR


Art.7 COMPOZIIA MIXTURILOR

7.1 Compoziia mixturii asfaltice cu care se va realiza stratul de baz sau straturile
mbrcminii asfaltice se stabilete pe baza unui studiu preliminar aprofundat, inndu-se
seama de respectarea condiiilor tehnice precizate n prescripiile tehnice impuse de caietul
de sarcini.Studiul l face antreprenorul n cadrul laboratorului su central sau l comand la
un laborator autorizat.
7.2 Formula de compoziie, stabilit pentru fiecare categorie de mixtur, susinut de studiile i
ncercrile efectuate mpreun cu rezultatele obinute se supune aprobrii Inginerului.
Aceste studii comport cel puin urmtoarele ncercri:
- ncercarea Marshall (stabilitatea la 60
o
C, indicele de curgere fluaj la 60
o
C, densitatea
aparent, absorbia de ap) pentru cinci coninuturi de liant repartizate de o parte i de
alta a coninutului de liant reinut;
- determinarea cu prese de 10 tone a caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor
asfaltice pe epruvete cubice( rezistente la compresiune la 22
o
C i 50
o
C, reducerea
rezistenei la compresiune dup 28 de zile, imersiune n ap pentru aceleai coninuturi
de liant).
Dup verificarea caracteristicilor obinute pentru compoziia propus, Inginerul, dac nu are
obieciuni sau eventuale propuneri de modificare, accept formula propus de antreprenor.
7.3. Toate dozajele privind agregatele, filerul, liantul sau unele adaosuri sunt stabilite n funcie
de greutatea total a materialului granular n stare uscat, inclusiv prile fine.
7.4. Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul total sunt date n tabelul 1 i n
tabelul 2.
7.5. Granulozitatea agregatelor naturale este cuprins, pentru fiecare tip de mixtur asfaltic, n
limitele date n tabelele 1 i 3.
7.6. Coninutul optim de liant se stabilete prin studiile preliminare de alborator conform STAS
1338/1-84 i trebuie s se ncadreze ntre limitele artate n tabelul 5 pentru stratul de baz
i respectiv tabelul 6 pentru mbrcmini.
Tabel 5
Continut de liant
Mixturi asfaltice
Tip A Tip B Tip C
Pentru mixturi cu agregate neconcasatee, % din masa totala 4.0-6.0 3.5-5.0 3.3-4.8
Pentru mixture cu agregate concasate, % din masa totala 4.0-6.4 3.6-5.4 3.4-5.0
Tabel 6
Tip mixture asfaltica
Clasa tehnica a drumului
I, II III IV, V
Categoria tehnica a strazii
I, II
*
II, III
*
III, IV
Continut de liant, % din masa totala a mixturii asfaltice
Ba 8 5.7-6.7 5.7-6.7 6.0-6.7
Ba 16 5.7-6.7 5.7-6.7 6.0-6.7
Ba 16r 5.7-6.2 5.7-6.2 -
Ba 25 - 5.5-6.7 5.5-7.0
Bad 25 4.0-5.0 4.0-5.0 4.0-5.0
Bad 31 - - 4.0-5.0
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Not: ) Pentru drumuri situate n zona climatic rece, coninutul de liant pentru mixturile Ba 8,
Ba16, Ba16r, se va majora cu max.0,3% fa de coninutul de liant prevzut n tabelul 6.
Art. 8 CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE
n lipsa unor dispoziii contrare ale caietului de sarcini speciale caracteristicile fizico-mecanice
ale mixturilor asfaltice trebuie s ndeplineasc n timpul studiului de laborator i n timpul
controalelor de fabricaie condiiile artate n tabelul 7 pentru mixturile din stratul de baz i n
tabelele 8 i 9 pentru mixturile din mbrcminte. Tabel 7
Caracteristici
Tip mixturi bituminoase
Tip A Tip B Tip C
Clase de trafic
Usor si
foarte usor Mediu
Usor si
foarte usor
Mediu
pana la
foarte greu
Usor si
foarte usor
Mediu
pana la
foarte greu
A. Caracteristici determinate prin incercarea Marshall
a/ agregate neconcasate
- stabilitate la 60
o
C, N, min 2000 3000 2000 3000 2000 3000
- indice de fluaj 1/10 mm 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40
b/ agregate concasate
- stabilitate la 60
o
C, N, min 3000 4000 3000 4000 3000 4000
- indice de fluaj, 1/10 mm 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30
- continut de goluri, %, vol 2-24 2-10 2-10
- densitate aparenta, kg/dm
3
, min 2150 2200 2200
B. Caracteristici determinate prin incercarea pe cuburi
- rezistenta la compresiune la 22
o
C, N/mm
2
, min 0.20 0.25 0.25
- absorbtie de apa, % vol, max 2-16 2-12 2-12
- densitate aparenta, kg/dm
3
, min 2100 2150 2150
Tabel 8
Caracteristici pe cilindrii
Marshall
Clasa tehnica
a drumului
Tip bitum
Tip mixtura
Ba 8, Ba 16,
Ba 25
Ba 16r Bad 25, Bad 31
Stabilitate (S) at 60
o
C, kN,
min.
I, II D70/100 7.50-13.00 9.50-13.00 6.00-12.00
D50/70 7.50-15.00 9.50-15.00 -
III D70/100 6.00-12.00 7.50-13.00 4.50-10.00
IV, V D70/100 5.00-10.00 - 3.00-10.00
Indice de fluaj (I), mm
I, II D70/100 1.5-4.5 1.5-3.5 1.5-4.5
D50/70 1.5-3.5 1.5-3.0 -
III D70/100 1.5-4.5 1.5-3.5 1.5-4.5
IV, V D70/100 1.5-4.5 - 1.5-4.5
Raport S/I, kN/mm I, II D70/100 2.50-4.00 2.50-4.00 2.00-4.00
D50/70 2.50-5.00 1.50-5.00 -
III D70/100 2.00-4.00 2.00-4.00 1.50-4.00
IV, V D70/100 1.50-4.00 - 1.00-4.00
Densitate aparenta, kg/m
3
, min - D70/100
D50/70
2350 2350 2300
Absorbtie de apa % vol - D70/100
D50/70
1-5 3-5 2-6
Tabel 9
Caracteristici pe cuburi Tip bitum
Tip mixtura
Ba 8, Ba 16, Ba 25 Ba 16r Bad 25, Bad 31
Rezistenta la compresiune la D70/100 3.0-5.2 3.0-5.2 -
22
o
C, N/mm
2
D50/70 3.5-6.5 3.5-6.5 -
Rezistenta la compresiune la D70/100 0.7-1.2 0.7-1.2 -
50
o
C, N/mm
2
D50/70 0.7-1.6 0.7-1.6 -
Reducerea rezistentei la compresiune
la 22
o
C la 28 zile dupa imersie in apa
D70/100 30 30 -
D50/70
Densitate aparenta, kg/m
3
,min D70/100 2250 2250 2200
D50/70
Absorbtie de apa D70/100 2-6 4-7 3-8
D50/70
Umflare 28 zile dupa imersie in apa r,
% vol, max
D70/100 2.0 2.0 -
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Art.9 ACCEPTAREA UTILAJULUI
Antreprenorul supune acceptrii Inginerului lucrrii utilajul pe care-l va utiliza la realizarea
lucrrilor. Acceptul se va da dup instalarea acestuia, verificarea strii reale de ntreinere i
aptitudinile de a realiza performanele cerute prin documentaia contractual.

Art.10 STAIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE
Staia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui s prezinte caracteristici tehnice care s
permit obinerea performanelor cerute pentru diferitele categorii de mixturi prevzute de caietul
de sarcini speciale.
Capacitatea sa va trebui s fie compatibil cu termenul de execuie prevzut de Caietul de sarcini
speciale precum i cu mijloacele de transport i de execuie prevzute de antreprenor.
Centralele de preparare s fie automatizate i dotate ce dispozitive de control a dozrii
componentelor i de blocare a preparrii n caz de abateri de la programul impus.

10.1 Stocarea i nclzirea liantului
Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de rezervoare de stocare a cror
capacitate este cel puin egal cu consumul mediu zilnic i dispune fiecare de o joja n prealabil
etalonat i un dispozitiv capabil de a nclzi liantul pn la temperatura necesar, evitnd orice
supranclzire ct de mic.
Tolerana admis privind temperatura liantului este artat n tabela nr. 10.

10.2 Stocarea i dozarea filerului de aport
Filerul trebuie s fie stocat la staia de preparare a mixturilor asfaltice n silozuri prevzute cu
dispozitive de alimentare i de extragere corespunztoare care s permit dozarea filerului
conform tolerantelor indicate n tabelul 10. Tabel 10
Definirea msurilor
Tolerante admise
Strat de uzur +strat de
legtur
Strat de baz
Dozaj bitum +2% +5%
Dozaj agregate granulare +3% +5%
Dozaj nisip cu 1.>10% pri fine
2.<10% pri fine
+5%
+5%
+10%
+5%
Temperatura mixt. La ieirea din staie +5% +10%
Coninut de ap al agregatelor dup uscare +0,5% +0,5%
Temperatura liantului bituminos +0,5% +10%
Dozaj filer prin greutate +2% +2%

10.3 Dozarea agregatelor
Antreprenorul trebuie s dispun de o instalaie de dozare capabil s introduc agregatele potrivit
proporiilor fixate n funcie de caracteristicile de scurgere.
Tolerantele dozajului agregatelor va trebui s fie conform cu prevederile din tabelul 10.

10.4 nclzirea i uscarea agregatelor
Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de mijloace mecanice
corespunztoare pentru introducerea uniform a agregatelor n scopul obinerii unei producii
constante.Se vor lua msuri ca s se evite nclzirea agregatelor la o temperatur care s
antreneze arderea liantului.

10.5 Dozarea liantului
Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de un sistem de alimentare i dozare a
liantului fie n greutate, fie volumetric.
n lipsa unor dispoziii contrare ale caietului de sarcini speciale, se vor lua n considerare valorile
artate n tabelele anexate privind dozajul liantului.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


10.6 Stocarea agregatelor
Antreprenorul va trebui s poat asigura stocarea a cel puin o treime din agregatele destinate
antierului. Depozitarea se va face pe sorturi, n silozuri de tip descoperit, etichetate, pe
platforme amenajate cu perei despritori pentru evitarea impurificrii lor.

10.7 Malaxarea
Staia de preparare a mixturilor trebuie s fie echipat cu un malaxor capabil de a produce
mixturi asfaltice omogene. Dac cuva malaxorului nu este nchis, ea trebuie s fie prevzut cu o
capot pentru a mpiedica pierderea prafului prin dispersie.
Staia trebuie s fie prevzut cu un sistem de blocare mpiedicnd golirea malaxorului atta
timp ct durata de malaxare nu a fost atins.

10.8 Stocarea i ncrcarea mixturilor
La ieirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive i luate precauiuni utile n scopul limitrii la
maximum a segregrii mixturii asfaltice la ncrcarea n mijloace de transport.
Dac se folosete buncr de stocare, acesta va trebui n mod imperios nclzit.


Art.11 FABRICAREA
Fabricarea mixturilor asfaltice pentru straturile de baz i mbrcminile bituminoase va trebui
realizat numai n staii automate de asfalt.
O atenie deosebit se va da n special respectrii prevederilor privind coninutul de liant i se
va urmri prin observaii vizuale ca anrobarea celor mai mari granule s fie asigurat ntr-un mod
convenabil.
11.2. Temperaturile diferitelor tipuri de mixturi asfaltice, la ieirea din staie, trebuie s fie
cuprinse ntre urmtoarele valori:
- 160
o
C la 180
o
C pentru mixturi cu bitum 50/70
- 150
o
C la 170
o
C pentru mixturi cu bitum 70/100.
Valoarea acesteia va fi stabilit n aa fel ca s se obin temperatura cerut la aternerea
mixturii, innd seama de rcirea care are loc n timpul transportului i a ateptrilor.


Art.12 REGLAREA STAIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE

12.1 Dup acceptarea utilajului de ctre client prin Inginerul lucrrii, antreprenorul trece la
operaiuni de reglare i etalonare:
- a debitului dozatoarelor pentru agregate;
- a debitului pompelor pentru liant;
- a debitului privind filerul, precum i la determinarea caracteristicilor unei bune funcionri
a malaxorului.
12.2 Autorizaia de punere n exploatare va fi dat de Inginer dup ce va constata c debitele
fiecrui constituent permit s se obin amestecul prescris n limitele tolerantelor admise.
12.3 Dac, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive se dovedesc defectuoase,
antreprenorul va trebui s le nlocuiasc, s efectueze din nou reglajul, dup care s
supun aprobrii Inginerului.
12.4 Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plat pentru imobilizarea utilajului sau i a
personalului care-l deservete n tot timpul ct dureaz operaiunile pentru obinerea
autorizaiei de punere n exploatare, cu att mai mult n caz de refuz.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Art.13 CONTROLUL FABRICAIEI
Mixturile asfaltice produse n staiile de preparare a mixturilor asfaltice sunt supuse ncercrilor
preliminare de informare, controlului de calitate i recepie a cror frecven, n cazul lipsei de
dispoziiuni contrare a caietului de prescripii speciale este cea indicat n tabelul nr.11.
Tabel 11
Faza de execuie
Natura controlului sau a ncercrii Categoria de control* Frecvena controlului
A B C
Studiu Compozitia studiului x Pentru fiecare tip de produs
Fabricatie
Control de etalonare a statiei de
asfalt
x Inainte de fabricatie pentru
fiecare tip de material
Fabricatie
Determinarea continutului de bitum
si filer
x
zilnic
Mixtura x zilnic
Temperatura agregatelor, a
bitumului si a mixturii
x
permanent
Stabilitate la 60
o
C x O data la 400 m
3

Indice de fluaj x O data la 400 m
3

Densitate aparenta Marshall x O data la 400 m
3

Absorbtie de apa x O data la 400 m
3

*) x) A ncercri preliminare de informare
x) B Controlul de calitate
x) C Control de recepie
Prevederile indicative din tabelul nr.11 nu exclud obligativitatea dotrii centralelor de fabricaie cu
dispozitive de control i blocare.


Capitolul III- MODUL DE PUNERE N OPER


Art.14 TRANSPORT

14.1 Transportul pe antier a mixturii asfaltice preparate se efectueaz cu autocamioanele cu
bene metalice care trebuie s fie curate de orice corp strin nainte de ncrcare.
Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta
(motorin, pcur etc) este interzis.
14.2 Volumul mijloacelor de transport pentru punerea n oper este determinat de debitul de
funcionare a staiei de preparare a mixturii asfaltice de punere n oper de aa natur nct
s nu avem ntreruperi.
14.3 Autobasculantele sunt n mod obligatoriu echipate cu o prelat care va fi ntins la
terminarea ncrcrii, oricare ar fi distana de transport i condiiile atmosferice.


Art.15 LUCRRI PREGTITOARE

15.1 Pregtirea stratului suport
nainte de atenerea mixturii, stratul suport de fundaie trebuie bine curat.
lua msuri de rectificare a acestora.
Suprafaa stratului suport, pe care se aterne stratul de baz trebuie s fie uscat.

15.2 Amorsarea
La executarea mbrcminilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru i stratul suport cu o
emulsie de bitum cationic cu rupere rapid. Stratul suport se va amorsa obligatoriu n
urmtoarele cazuri:
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


- strat de legtur pe stratul de baz din mixtur bituminoas
- strat de uzur pe strat de legtur cnd stratul de uzur se execut la interval mai mare de trei
zile de la execuia stratului de legtur. Dup amorsare se ateapt timpul necesar pentru ruperea
emulsiei cationice. n funcie de compactitatea stratului suport se va folosi un amorsaj cu 0,3-0,5
kg/mp bitum pur.Caracteristicile emulsiei trebuie s fie de aa natur nct ruperea s fie efectiv
naintea aternerii mixturii bituminoase.Liantul trebuie s fie compatibil cu cel utilizat la folosirea
mixturii bituminoase.Amorsarea se face n faa finisorului la o distan maximal de 100 m.

Art.16 ATERNEREA

n lipsa unor dispoziii contrare ale caietului de sarcini speciale, punerea n oper a mixturilor
asfaltice va trebui s fie efectuat cu ajutorul unui finisor capabil de a le repartiza fr s produc
segregarea lor, respectnd profilele i grosimile fixate pin caietul de prescripii speciale.

16.1 Temperatura de aternere
Aternerea mixturilor bituminoase se face n anotimpul clduros la temperaturi peste +10
o
C, n
perioada martie noiembrie, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
La utilizarea bitumului tip D70/100 aternerea este admis pn la 15 noiembrie, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
De asemenea, execuia trebuie ntrerupt pe timp de ploaie.
Mixturile asfaltice trebuie s aib la aternere i compactare, n funcie de tipul liantului,
temperaturile conform tabelului nr.12.
Tabel 12
Tipul
liantului
Temperatura minimal de
aternere la
o
C
Temperaturile minime la compactare n
o
C
nceput Sfrit
Strat de baz
mbrcminte Strat de
baz
mbrcminte Strat de
baz
mbrcminte
D 50/70 140 150 130 140 100 110
D70/100 130 140 120 130 90 100
Msurarea temperaturii va fi efectuat din masa mixturii n buncrul finisorului.
Temperatura se va fixa definitiv n timpul punerii la punct a modului de compactare pentru a
obine compactitatea optim.
Mixturile bituminoase a cror temperatur este sub cea prevzut n tabelul 12 vor fi refuzate.
Aceste mixturi trebuie imediat evacuate din antier, ele neputnd fi renclzite la faa locului. n
acelai fel se va proceda i cu mixturile asfaltice care se rcesc n buncrul finisorului ca urmare a
unei pene.

16.2 Grosimea stratului de aternere
Punerea n oper a mixturilor asfaltice se face pentru:
- stratul de uzur ntr-o singur aternere
- stratul de legtur ntr-o singur aternere
- stratul de baz ntr-o singur sau mai multe aterneri succesive n funcie de grosimea stratului
i utilajele folosite.

16.3 Aternerea
Mixtura asfaltic trebuie aternut continuu, n mod uniform att din punct de vedere al grosimii,
ct i cel al afnrii.
Aternerea se va face pe ntreaga lime a cii de rulare.Atunci cnd acest lucru nu este posibil,
antreprenorul propune dirigintelui limea benzilor de aternere i poziia rosturilor longitudinale.
Grosimea maximal a materialelor rspndite printr-o singur trecere este fixat de caietul de
prescripii speciale sau de dirigintele lucrrii la propunerea antreprenorului.
Viteza de aternere cu finisorul trebuie s fie adaptat cadenei de sosire a mixturilor, de la
staie i ct se poate de constant ca s se evite total opririle.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Antreprenorul trebuie s dispun de un lucrtor calificat pentru a corija imediat dup aternere
i nainte de orice compactare denivelrile flagrante cu ajutorul unui suport de material proaspt
depus cu grij n faa lopeii.
n buncrul utilajului de aternere trebuie s existe n permanen suficient mixtur pentru a se
evita o rspndire neuniform a materialului.

16.4 Rosturi longitudinale i transversale
Rosturile longitudinale i transversale trebuie s fie foarte regulate i etane.
Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodat s se gseasc suprapus rostului
longitudinal al stratului imediat inferior, indiferent dac acesta din urm este n stratul de legtur
sau n stratul de baz, realizat din mixtura asfaltic sau dintr-un material tratat cu liant hidraulic.
Un decalaj minim de ordinul a 20 cm. Este necesar i totodat s nu se gseasc sub urma
roilor.
Rosturile separnd mixturile bituminoase rspndite de la o zi la alta trebuie s fie realizate n
aa fel nct s asigure o tranziie perfect i continu ntre suprafeele vechi i noi.
Marginea vechii benzi va fi badijonat cu emulsie de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel puin cu un metru.
Marginea vechii benzi va fi decupat pe ntreaga sa lime eliminnd o lungime de band de
cca. 50 cm.
Suprafaa proaspt creat prin decupare va fi badijonat cu emulsie de bitum exact nainte de
realizarea benzii noi.


Art.17 COMPACTAREA

17.1 n lipsa unor dispoziiuni contrare ale caietului de prescripii speciale, atelierul de
compactare va fi propus de antreprenor i aprobat de Inginerul lucrrii dup ncercrile de
etalonare n timpul primelor zile ale punerii n oper. Aceste ncercri de etalonare vor fi
efectuate sub responsabilitatea antreprenorului, Inginerul putnd cere intervenia unui
laborator agreat, care s efectueze n acest scop, pe cheltuiala antreprenorului, ncercrile
de ncompactitate pe loc pe care le va considera necesare.
Urmare acestor ncercri, antreprenorul propune Inginerului:
- sarcina fiecrui utilaj;
- planul de mers al fiecrui utilaj pentru a asigura un numr de treceri pe ct posibil
constant, n fiecare punct al stratului;
- viteza de mers a fiecrui utilaj;
- presiunea de umflare a pneurilor, aceasta putnd varia ntre 3 i 9 bari;
- temperatura de aternere, fr ca aceasta s fie inferioar minimului fixat n articolul
precedent.
17.2 Metoda propus va fi satisfctoare dac se permite ca s se ating n cel puin 95% din
msurtorile efectuate 100% a densitii aparente obinute n timpul studiului privind compoziia
mixturii; cele 5% de msurtori (restante) nu vor trebui s aib o compactitate inferioar lui 95%
din densitatea aparent.
Numrul atelierelor de compactare se va stabili n funcie de numrul punctelor de aternere.
17.3 Operaia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executat ca s se obin valori
optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate i suprafaare.
Compactarea are loc n lungul drumului, de la margine spre ax pe sectoarele n pant sau cu
pant transversal unic, se efectueaz de la marginea mai joas spre cea mai ridicat.
Compactoarele trebuie s lucreze fr socuri, pentru a se evita valurirea mbrcminii.
Suprafaa stratului se va controla n permanen, micile denivelri care apar pe suprafa, se
corecteaz dup prima trecere a rulourilor compactoare pe toat limea.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


17.4 La execuia n mai multe straturi succesive, cum este cazul la straturile de baz, aternerea
i compactarea se vor efectua separat pentru fiecare strat n parte.Se va asigura o perfect
legtur ntre straturi, stratul superior se va aplica la cel mult 24 de ore de la aplicarea primului
strat, a crui suprafa trebuie s fie uscat i curat.
17.5 Conform reglementrilor n vigoare pentru mbrcminile bituminoase atelierul de
compactare este alctuit din :
A. Compactor pe pneuri de 160 KN i compactor cu rulouri netede de 120 KN.
B. Compactor cu rulouri netede de 120 kN pentru care n tabelul 13 este artat i
numrul minim de treceri pentru a obine gradul de compactare minim necesar.
Tabel 13
Tipul stratului
Atelier de compactare
A B
Compactor cu pneuri
160 kn
Compactor cu rulouri
netede 120 kN
Compactor cu rulouri
netede 120 kN
Numr de treceri
Strat de uzur 14 4 16
Strat de legtur 12 4 4

Specificarea acestor ateliere i numrul minim de treceri ale acestora nu exclud obligativitatea
antreprenorului de efectuare a ncercrilor de etalonare i supunere spre aprobarea Inginerului
celor specificate la nceputul acestui articol.
17.6 Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protecie. Ele nu trebuie niciodat
s se ndeprteze la mai mult de 50 m n spatele finisorului.


Art.18 REGLAREA PROFILELOR
n lipsa unor dispoziii exprese ale caietului de sarcini speciale nu se va efectua o reglare a
niveletei n raport cu anumii reperi independeni de osea sau legai de aceasta.
Pentru straturile de rulare realizate pe un suport reglat cu nivelment sau n prealabil reprofilat,
aternerea se va efectua pe baza unei cantiti medii de mixtur pe uniti de suprafa.
n cazul aplicrii pe un suport neregulat, va fi oportun de a prevedea n special pentru grosimi
mari, utilizarea unei grinzi de referin lateral legat de vechea osea.


Art.19 SUPRAFAAREA
Pentru ca suprafaa stratului suport s satisfac ea nsi condiiile de mai jos, denivelarea
maxim msurat pe un strat sub rigla de 3 m trebuie s rmn n toate punctele inferioar
limitelor tolerantelor indicate n tabelul nr.14.
Tabel 14
Natura profilului
Denivelri maxime n cm
Strat de baz Strat de legtur Strat de uzur
n sens longitudinal 1,5 0,8 0,5
n sens transversal 2 1 0,7
Abaterile limit la panta profilului transversal este de +0,5% n toate cele trei cazuri.


Art.20 TRATAREA SUPRAFEEI
20.1 Dup executarea mbrcminilor se procedeaz la nchiderea porilor suprafeei prin
rspndire de 23 kg./mp nisip de 03,15 mm bitumat cu 23% bitum prin cilindrare,
excepie fcnd betoanele asfaltice rugoase.
Se va da preferina utilizrii nisipului de concasaj.


Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Art.21 CONTROLUL PUNERII N OPER

21.1 Controlul compactrii

a. Autocontrolul compactrii
n cursul execuiei compactrii, antreprenorul trebuie s vegheze n permanen la:
- cadena execuiei s fie cea reinut la ncercri;
- utilajele prescrise atelierului de compactare s fie efectiv pe antier i n funciune continu i
regulat;
- elementele definite practic n timpul ncercrilor ( sarcina fiecrui utilaj, planul de mers, viteza,
presiunea n pneuri, distana maxim de deprtare ntre finisor i primul compactor cu pneuri )
s fie respectate cu strictee.
Inginerul lucrrii i rezerv dreptul, n cazul unui autocontrol insuficient, s opreasc lucrrile
pe antier pn cnd antreprenorul va lua msurile necesare de remediere.

b. Controlul ocazional de compactare
Pe parcursul execuiei lucrrilor, Inginerul i rezerv dreptul s efectueze ncercri pentru a se
asigura c nu exist abateri semnificative ale rezultatelor obinute, fie inopinat, fie ca urmare a
constatrilor fcute n cadrul verificrilor de autocontrol.
n cazul cnd un asemenea control ocazional va da rezultate inferioare densitii de referin
prescris, obinut n timpul studiului de alctuire a produsului, Inginerul impune noi ncercri de
compactare anulnd modalitile de compactare iniial fixate.
Dac aceste ncercri noi nu permit s se ating densitatea de referin, noi dispoziii sunt
hotrte.
Dac, din contr, aceste ncercri noi confirm rezultatele iniiale, se va considera, n afar
dac antreprenorul furnizeaz probe c densitatea dorit a fost n mod efectiv obinut n celelalte
zile, c atelierul nu a funcionat n condiiile prescrise i c va putea fi aplicat pentru toat
perioada cuprins ntre dou controale ocazionale succesive o penalitate fr ca durata luat n
considerare s poat depi o sptmn.
Antreprenorul nu are dreptul la nici o plat pentru imobilizarea utilajului sau i a personalului
aferent pe ntrega perioad a realizrii noilor ncercri de compactare.

21.2 Controlul profilelor

a. Reglajul de suprafa
n cazul cnd reglarea profilelor a fost efectuat printr-o aternere la ochi, va fi fcut un control
al cantitii medii pus n oper pe unitatea de suprafa. Verificarea este fcut n mod obligatoriu
pe ntreg parcursul zilei de lucru.
Cantitatea medie a materialului pus n oper pe unitatea de suprafa trebuie s fie egal cu
cea fixat prin caietul de prescripii speciale cu o toleran de +10%.

b. Reglarea nivelmentului
Atunci cnd caietul de prescripii speciale prevede o reglare a nivelmentului n raport cu repere
independente oselei, verificarea cotelor este fcut n mod obligatoriu, pe suprafee
corespunztoare fiecrei zi de lucru, n ax i la margine ( ntre 0,2 i 0,3 m de la marginea
stratului) ca i n fiecare dintre profilele transversale ale proiectului i eventual n toate celelalte
puncte fixate de Inginer.
Tolerantele pentru ecarturile constatate n raport cu cotele prescrise sunt:
+/- 2,5% pentru stratul de baz
+/- 1,5 cm pentru stratul de legtur.
Dac tolerantele sunt respectate n 95% din punctele controlate, reglarea este considerat
convenabil.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:200021.3 Controlul denivelrilor

Controlul denivelrilor este efectuat aplicnd pe suprafaa fiecrui strat:
- n sens transversal, o rigl ordinar de 3 m lungime cnd drumul este cu o pant plan;
- n sens longitudinal, o rigl rulant de 3 m lungime.
Controlul longitudinal va fi efectuat prin trecerea riglei n ax a fiecrei benzi de aternere, n special
n dreptul punctelor de oprire a antierului i n zonele de oprire a finisorului.
Controlul transversal de regul va putea fi efectuat n orice profil transversal rmnnd n limea
unei benzi de aternere.
Denivelarea maxim msurat nu va trebui n nici un caz s depeasc valorile artate n tabelul
nr.14.

21.4 Frecvena controalelor

n lipsa unor dispoziii contrare ale caietului de sarcini speciale, frecvena controalelor de execuie
va fi cea indicat n tabelul nr.15.
Tabel nr.15
Faza de execuie
Natura controlului sau a
ncercrii
Categoria de control* Frecvena controlului
A B C
Executarea
lucrrilor
Temperatura de aternere x Permanent
Etalonarea atelierului
de compactare
x
La nceputul exec.
Lucrrilor apoi un
control ocazional de
comp. neconform
Controlul ocazional de
compactare prin carotare
x x
O carot la fiecare 250
ml drum
Controlul profilelor
Reglajul de suprafa: controlul
cantitii medii aternute
x x
n fiecare zi i la sfrit
de antier
Reglarea nivelmentului x
n fiecare punct indicat
de inginer
Controlul denivelrilor x
n fiecare punct indicat
de inginer
* A - Incercari preliminare de informare si pentru stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice.
B - Controlul de calitate n timpul executiei mbracamintei.
C - Controlul de calitate n vederea receptiei mbracamintei.Capitolul IV-CONDIII TEHNICE


Art.22 ELEMENTE GEOMETRICE I ABATERI LIMIT

22.1 Grosimile straturilor vor fi cele prevzute n profilul transversal tip al proiectului.
Abaterile limit locale de la grosimile prevzute n proiect, pentru fiecare strat n parte este
de 1%.
Abaterile n plus de la grosime nu constituie motiv de respingere.

22.2 Limile straturilor vor fi cele prevzute n proiect.
Abaterea limit local admis va fi:
- pentru limea unei ci de rulare +5 cm
- pentru limea unei benzi de staionare +2,5 cm.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


22.3 Pantele n profil tranversal i declivitile n profil longitudinal sunt cele prevzute n
proiect.
Abaterea limit admis pentru plata profilului transversal este +0,5%.
La cotele profilului longitudinal se admit abateri locale de:
- +2,5 cm pentru stratul de baz i stratul suport
- +1,5% pentru stratul de legtur i stratul de uzur.

22.4 Denivelrile admise n lungul benzii sub dreptarul de 3 m este de max.5 mm.Capitolul V-RECEPIA LUCRRILOR


Art.23 RECEPIA PRELIMINAR

23.1 Recepia straturilor de baz din anrobate bituminoase i mbrcmini asfaltice cilindrate se
efectueaz n dou etape preliminar i final.
23.2 Recepia preliminar se efectueaz atunci cnd toate lucrrile prevzute n documentaii
sunt complet terminate i toate verificrile sunt efectuate n conformitate cu prevederile art. 6, 13,
21 i 22.
Comisia de recepie examineaz lucrrile fa de prevederile proiectului privind condiiile
tehnice i de calitate ale execuiei precum i constatrile consemnate n cursul execuiei de
Inginer.
n urma acestei recepii se ncheie procesul verbal de recepie preliminar.

Art.24 RECEPIA FINAL

Recepia final va avea loc dup expirarea perioadei de garanie i se va face n condiiile
respectrii prevederilor din prezentul caiet de sarcini.


Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000STRAT DE UZUR DI N BETON ASFALTI C EXECUTAT LA CALD

1. DOMENIUL DE UTILIZARE:
Strat de uzura n alcatuirea mbrcmintei bituminoase, pentru drumurile din clasele
tehnice II.. .V.


2. ELEMENTE GEOMETRICE:
Grosimea minim a stratului compactat: 4 cm;
Grosimea necesar a stratului se stabilete prin calcul de dimensionare, conform prevederilor
legale n vigoare.
Profil transversal:
n aliniament, sub forma de acoperis;
n curbe si zone aferente, conform STAS 863/85;
n cazuri speciale, pant unic.
Profil longitudinal:
Declivitate: 7 %.


3. MATERIALE COMPONENTE:
AGREGATE NATURALE:
cribluri sorturi 4-8, 8-12,5 sau 8-16, 16-25 (conform SR 667/2001 si
SR EN 13043/2003);
nisip de concasare sort 0-4 (conform SR 667/2001);
nisip natural sort 0-4 (conform SR 662/2002).

FILER DE CALCAR (conform SR EN 13043/2003 i/sau STAS 539/1979)

BITUM NEPARAFINOS PENTRU DRUMURI:

tip D 60/80 si tip D 80/100, conform SR 754/99;
tip 5 0/70 si 70/100, conform Normativ ind. AND 537/2003.

Utilizarea bitumurilor se face n funcie de zona climateric, conform tabelului 1.

Tipurile de bitum n funcie de zona climateric

Zona climaterica (SR 174-1/2002) Tipul bitumului
Zona calda D 60/80 .si 50/70
Zona rece D 80/100 si 70/100
Betonul asfaltic (tip BA 8, BA 12,5, BA 16 si BA 25) face parte din familia
mbrcmintilor bituminoase cilindrate executate din mixturi asfaltice preparate
la cald, cu agregate naturale, filer i bitum neparafinos pentru drumuri (bitum pur),
conform SR 174-1/2002.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Bitumul neparafinos pentru drumuri trebuie sa prezinte o adezivitate de minimum 80% fata de
agregatele utilizate la lucrarea respectiva, determinata prin metoda cantitativ
SR 10969/3/2007.
4. COMPOZITIA BETONULUI ASFALTIC:

zona de granulozitate este conform tabelului 2.

Zona de granulozitate

Tipul
mixturii
asfaltice
Treceri prin sita cu ochiuri patrate de ...mm. %
25 16 12,5 8 4 2 1 0,63 0,2 0,125 0,1 0,063
BA8 - 100 -
90..,
100
56...
78
30...
55
22...
42
18...
35
11...
25
- 8...14 7...11
BA 12.5 - 100
90...
100
70...
85
52...
66
35...
50
24...
38
- - 8...16 - 5...10
BA 16 100
90..,
100
-
66...
85
42...
66
30...
50
22...
42
18...
35
11...
25
-
8...
13
7...10
BA 25
90..,1
00
72...9
0
-
54...8
0
40...6
1
30...5
0
20...4
0
15...3
5
8...25 - 6...13 5...10

coninutul de bitum n mixtura asfaltic: limitele recomandate de SR 174-1/2002 sunt conform
tabelului 3.

Coninutul de bitum

Tipul mixturii asfaltice Clasa tehnica a drumului
Continutul de liant, % in
mixtura asfaltica
BA 12,5, BA 16 II, III 6,0...7,3
BA 8, BA 16 IV, V 6,5...7,5
BA25 IV, V 5,5...7,0

coninutul de nisip natural n amestecul de nisip de concasare cu nisip natural:
max. 25 % pentru BA 8, BA 12,5 si BA 16 si de max. 30% pentru BA 25.
raportul filer-bitum:
1,3... 1,8 pentru BA 8, BA 12,5 si BA 16;
1,1... 1,8 pentru BA25.5. CARACTERISTICILE BETONULUI ASFALTIC (BA 8, BA 12.5, BA 16, BA 25)

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri pe epruvete Marshall, conform tabelului
4.

n cazul n care adezivitatea este sub valoarea admisibil, bitumul se
aditiveaz cu aditivi, conform SR 174-1/2002.
Bitumul aditivat trebuie s ndeplineasc condiiiile tehnice prevzute
pentru bitumul neparafinos pentru drumuri.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall

Tipul
rnixturii
asfaltice
Clasa
tehnica
a
drumului
Caracteristici

Stabilitate
la 60C
(S), kN
Indice de
curgere
(I), mm
RaportS/T
kN/mm
Densitate
aparenta,
kg/m
Absorbtie
de apa,
% vol
BA8 IV-V min.6,0 1,54,5 1,3...4,0
mm.
2300
1,5...5,0
BA 12,5 II-III mm. 8,0 1,5...4,0 2,0...5,3
BA 16
II-III mm. 8,0 1,5...4,0 2,0...5,3
IV-V min.6,5 1,5...4,5 1,4.4,3
BA25 IV-V mm. 6,0 1,54,5 l,3...4,0

Epruvetele Marshall se confecioneaz cu 50 lovituri pe fiecare fa.

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri dinamice, conform tabelului 5. Valorile
din tabelul 5 sunt orientative, pn la strngerea de date i revizuirea standardului.


6. CARACTERISTICILE STRATULUI BITUMINOS6. STRATULUI BITUMINOS

Gradul de compactare i absorbtia de ap, determinate pe carote prelevate din stratul de
uzur, trebuie s fie conform SR 174-1/2002:
grad de compactare: minim 96 %;
absorbia de ap: 2...5 %.

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri dinamice

Caracteristica
Beton asfaltic pentru strat de
uzur (BA 8, BA 12,5, BA 16, BA
25)

Caracteristici pe cilindri confecionati la presa giratorie

Volum de goluri la 80 giratii, % max. 5,0
Rezistena la deformaii permanente (fluaj dinamic):
- deformaia la 50 C, 300 kPa i 1800 impulsuri, m/m
- viteza de deformaie la 50 C, 300 kPa i 1800 impulsuri,
m/m/ciclu
max. 30000
max.3
Modulul de rigiditate la 15 C, MPa mm. 4500

Caracteristici pe plci (compactor cu placa) sau pe carote din mbrcminte

Dozajele optime de agregate naturale, filer i bitum/bitum aditivat se stabilesc
prin studiu preliminar, efectuat de ctre un laborator autorizat/acreditat.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Rezistena la deformaii permanente la 60C (ornieraj):
- Viteza de deformaie la ornieraj, mm/1000 cicluri:
numr mediu de vehicule** pentru numrul mediu de vehicule
mai mare de 6000, mm/or;
- Adncimea fgaului, %, pentru grosimea probei de 50 mm,
pentru numrul mediu de vehicule** mai mare de 6000, mm
max. 1,0

max. 9,0
**Vehicule de transport marf i autobuze, n 24 ore, calculate pentru traficul de perspectiv.


7. CARACTERISTICILE SUPRAFEEI STRATULUI DE UZUR DIN BETON ASFALTIC

Caracteristicile suprafetei stratului de uzur sunt n funcie de clasa tehnic a drumului,
conform tabelului 6.

Caracteristicile suprafeei stratului de uzur


Caracteristica

Condiii de admisibilitate
Planeitatea n profil longitudinal
Indice de planeitate, IRI, m/km:
- drumuri de clas tehnic II
- drumuri de clas tehnic III
- drumuri de clas tehnic IV
- drumuri de clas tehnic V


2,5
3,5
4,5
5,5
Uniformitatea n profil longitudinal
Denivelri admisibile msurate sub dreptarul de 3 m, mm:
- drumuri de clasa tehnica II
- drumuri de clasa tehnica III...V


4,0
5,0
Rugozitatea
Rugozitatea cu pendul SRT, uniti SRT:
- drumuri de clas tehnic II
- drumuri de clas tehnic III
- drumuri de clas tehnic IV i V
Rugozitatea geometric, HS, mm:
- drumuri de clas tehnic II
- drumuri de clas tehnic III
- drumuri de clas tehnic IV i V
Coeficientul de frecare (GT):
- drumuri de clas tehnic II
- drumuri de clas tehnic III


80
70
60

0,7
0,6
0,55

0,95
0,7
Omogenitatea, aspectul suprafeei
Fr degradri sub form de
exces de bitum, fisuri, zone
poroase, deschise, lefuite
Nota 1 Planeitatea n profil longitudinal se determin fie prin msurarea indicelui de planeitate
IRI, fie prin msurarea denivelrilor sub dreptarul de 3 m.
Nota 2 Rugozitatea se determin fie prin msurarea cu pendulul SRT, fie prin msurarea
rugozitii geometrice HS. n caz de litigiu se determin rugozitatea cu pendulul SRT.


Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


8. TEHNOLOGIA DE EXECUIE:

Betonul asfaltic se prepar n instalaii fixe, prevzute cu dispozitive de predozare, uscare,
resortare i dozare gravimetric a agregatelor naturale, dozare gravimetric sau volumetric a
bitumului i filerului, precum i dispozitiv de malaxare forat a agregatelor cu bitumul, cu
respectarea temperaturilor tehnologice din tabelul 7.

Temperaturi tehnologice la prepararea mixturii asfaltice

Tipul liantului
Temperatura. C

Agregatele
naturale
Bitumul
Mixtura asfaltica la
iesire din malaxor
D 60/80, 50/70 170190 165175 160...180
D 80/100, 70/100 165...180 160...170 155170
Execuia stratului de uzur din beton asfaltic se realizeaz conform SR 174-2/1997.


9. VERIFICAREA CALITII:

Verificarea calitii materialelor: conform standardelor i normativelor pentru materialele
respective.


Verificarea calitii mixturii asfaltice:

- ncercri initiale de tip pentru stabilirea compozitiei betonului asfaltic, conform SR 174-
1/2002 si anume:

caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall pentru toate tipurile de mixtur asfaltic,
indiferent de clasa tehnic a drumului, conform SR EN 12697-34/2007;
caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri dinamice, pentru mixturile asfaltice
pentru drumurile de clas tehnic II:
- rezistena la deformaie permanent (fluaj dinamic), determinat conform
SR EN 12697-25/2006, metoda B, pct. 5.2.c;

- rezistena la oboseal, conform SR EN 12697-24/2007, anexa E;

- modulul de rigiditate, conform SR EN 12697-26/2004, anexa C;

- volumul de goluri determinat pe epruvete confectionate la presa de compactare giratorie,
conform SR EN 12697-8/2004 i SR EN 12697-31/2007.


Verificarea elementelor geometrice:

- limea stratului se verific conform STAS 2900/1989; abaterile limit locale admise sunt de 50
mm;

- grosimea stratului trebuie s corespund datelor prevzute n proiectul de executie;
nu se admit abateri n minus fa de grosimea prevzut n proiect;
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000- cotele profilului longitudinal se verific n axa drumului i trebuie s corespund celor din
proiectul de execuie; se admite o abatere de 5 mm fa de cotele profilului proiectat, cu condiia
respectrii pasului de proiectare adoptat.


Verificarea execuiei lucrrilor:

- compozitia i caracteristicile fizico-mecanice, pe probe de mixturi asfaltice recoltate de la
instalatia de preparare, la aternere i pe carote prelevate din stratul de uzur executat, conform
SR 174-1/2002, tabelul 16;

- gradul de compactare, prin incercri de laborator pe carote prelevate din stratul de uzura,
conform SR 174-2/1997;

- procesul tehnologic: temperaturile tehnologice la prepararea, asternerea si compactarea mixturii
asfaltice, granulozitatea amestecului de agregate naturale, modul de compactare si modul de
executie a rosturilor, conform SR 174-2/1997;


Verificarea suprafeei stratului de uzur:

- planeitatea n profil longitudinal (indicele de planeitate IRI), conform normativului
AND 56372001;

- uniformitatea n profil longitudinal, conform SR EN 13036-7/2009;

- rugozitatea, cu aparatul SRT, conform SR EN 13036-4/2004 sau prin metoda nlimii de nisip,
(HS), conform SR EN 13036-1/2002;

- coeficientul de frecare GT, conform reglementrilor n vigoare privind aparatul Grip Tester.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000STRAT DE LEGTUR
DI N BETON ASFALTI C DESCHI S, CU CRI BLUR,
EXECUTAT LA CALD


Betonul asfaltic deschis cu criblur (BAD 20 i BAD 25) face parte din familia
mbrcminilor bituminoase cilindrate executate din mixturi asfaltice preparate la cald, cu
agregate naturale, filer i bitum neparafinos pentru drumuri (bitum pur), conform SR 174-1/2002.

1. DOMENIUL DE UTILIZARE:

Strat de legtur n alctuirea mbrcmintei bituminoase, pentru drumurile din clasele
tehnice I. . . IV.


2. ELEMENTE GEOMETRICE:

Grosimea minim a stratului compactat: 5 cm;
Grosimea necesar a stratului se stabilete prin calcul de dimensionare, conform prevederilor
legale n vigoare. Nu se admit abateri n minus fa de grosimea medie prevzut n proiect.


3. MATERIALE COMPONENTE:

AGREGATE NATURALE:
cribluri sorturile 4-8, 8-16, 16-20 sau 16-25 conform SR EN 13043/2003 i/sau
SR 667/2001;
nisip de concasare sort 0-4, conform SR 667/2001;
nisip natural sort 0-4, conform SR 662/2002;

FILER DE CALCAR, conform SR EN 13043/2003 i/sau STAS 539/79;

BITUM NEPARAFINOS PENTRU DRUMURI:
tip D 60/80 i tip D 80/100, conform SR 754/1999;
tip 50/70 i 70/100, conform Normativ ind. AND 537-98, SR EN 12591/2001 i SR 174-
1/2002, pct. 2.1.3.2;
tip 35/50, conform SR EN 12591/2001 si SR 174-1/2002, pct. 2.1.3.2.

Utilizarea bitumurilor se face n funcie de zona climateric, conform tabelului 1.

Tipurile de bitum n funcie de zona climateric:

Bitumul neparafinos pentru drumuri trebuie s prezinte o adezivitate de minimum 80% fa de
agregatele utilizate la lucrarea respectiv, determinat prin metoda cantitativ SR 10969/2007.


Zona climateric (SR 174-1) Tipul bitumului
Zona cald 3 5/50, D 60/80 i 50/70
Zona rece D 80/100 i 70/100
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000

4. COMPOZIIA BETONULUI ASFALTIC DESCHIS CU CRIBLUR:

Zona de granulozitate, conform tabelului 2.

Tipul
mixturii
asfaltice
Treceri prin sita cu ochiuri ptrate de . mm, %
31,5 25 20 16 8 4 2 1 0,63 0,20 0,125 0,10 0,063
BAD20 100 -
90-
100
73-
90
40-
60
28-
45
20-
35
14-
30
- - 5-10 - 3-7
BAD25 100
90-
100
-
73-
90
42-
61
28-
45
20-
35
14-
32
10-
30
5-
20
- 3-8 2-5

Coninutul de bitum n mixtur asfaltic, recomandat: 4,0.. .5,0%.
Raportul filer-bitum: 0,2... 1,0.
Coninutul de nisip natural n amestecul de nisip de concasare, cu nisip natural pentru BAD 20 i
BAD 25:50%.


5. CARACTERISTICILE BETONULUI ASFALTIC DESCHIS CU CRIBLUR:

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri pe epruvete Marshall, conform tabelului
3.
Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall
Clasa
tehnica a
drumului
Caracteristici
Stabilitate la
60C (S), kN
Indice de
curgere (I),
mm
Raport S/I
kN/mm
Densitate
aparenta,
kg/m
Absorbtie de
apa, % vol.
IIV min. 5,0 1,54,5 1,13,3 Min 2250 1,56,0

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri dinamice pe cilindri confecionai la presa
giratorie, conform tabelului 4.

Caracteristici fizico-mecanice prin ncercri dinamice
Caracteristici
Beton asfaltic deschis cu criblur
BAD 20 i BAD 25
Volum de goluri la 120 giraii, % max. 9,5
Rezistena la deformaii permanente
(fluaj dinamic):
- deformaia la 40 C, 200 kPa si 1800
impulsuri, m/m
- viteza de deformaie la 40 C, 200 kPa i
1800 impulsuri, /m/ciclu
20000
max. 2
Modul de rigiditate la 15C, MPa 4000
Rezistena la oboseal. 400000
n cazul n care adezivitatea este sub valoarea admisibil, bitumul se aditiveaz cu
aditivi, conform SR 174-1/2002.
Bitumul aditivat trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice prevzute pentru bitumul
neparafinos pentru drumuri.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
Valorile din tabelul 4 sunt orientative timp de doi ani, pn la strngere de date.
Dozajele optime de agregate naturale, filer i bitum/bitum aditivat se stabilesc prin studiu
preliminar, efectuat de ctre un laborator autorizat/acreditat.


6. CARACTERISTICILE STRATULUI BITUMINOS

Gradul de compactare i absorbtia de ap, determinate pe carote prelevate din stratul de
legtura trebuie s fie conform SR 174-1/2002:
grad de compactare: minim 96 %;
absorbia de ap:3...8%vol.


7. TEHNOLOGIA DE EXECUIE:

Betonul asfaltic deschis cu criblura (BAD 20 i BAD 25) se prepar n instalaii fixe,
prevzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare i dozare gravimetric a agregatelor
naturale, dozare gravimetric sau volumetric a bitumului i filerului, precum i dispozitiv de
malaxare forat a agregatelor cu bitumul, cu respectarea temperaturilor tehnologice din tabelul 5.
Se menioneaz c n cazul bitumului tip 35/50, pentru care n SR 174-1/2002 nu sunt prevzute
temperaturi tehnologice, au fost date n mod informativ temperaturile corespunztoare asfaltului
turnat.

Temperaturi tehnologice la prepararea mixturii asfaltice

Tipul liantului
Temperatura, C
Agregatele
naturale
Bitumul Mixtura asfaltic
la iesire din
malaxor
D60/80,50170 170...190 165...175 160...180
D80!100,70/100 165...180 160...170 155170
35/50 170...190 170... 190 170... 190

Aternerea mixturii asfaltice se efectueaz mecanizat, cu repartizatoare - finisoare, iar
compactarea se face cu compactoare, cu rulouri netede, cu respectarea temperaturilor tehnologice
din tabelul 6.

Temperaturi tehnologice la punerea n oper a mixturii asfaltice

Tipul liantului
Temperatura, C
Aternerea
Compactarea
Inceput Sfarsit
D 60/80, 50/70 145 120 90
D80/100,70/100 140 115 80
35/50 160 125 90

Valorile temperaturilor tehnologice din tabelele 5 i 6 sunt orientative, pn la revizuirea
SR..174-2/1997.

Numrul de cicluri pn la fisurare la 15 C
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Executia stratului de legtura din beton asfaltic deschis, cu criblur se realizeaz conform
SR 174-2/1997.


8. VERIFICAREA CALITII:

Verificarea calitii materialelor: conform standardelor i normativelor respective de materiale.


Verificarea calitii mixturii asfaltice:

- ncercri iniiale de tip pentru stabilirea compoziei betonului asfaltic deschis cu criblura,
conform SR 174-1/2002 i anume:
caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall, indiferent de clasa tehnic a
drumului, conform SR EN 12697-34+A1/2007;
caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercari dinamice, pentru mixturile
asfaltice pentru drumurile de clas tehnic I si II:

- rezistenta la deformatie permanenta (fluaj dinamic), determinata conform SR EN
12697-25/2006, metoda B, pct. 5.2.c;

- rezistenta la oboseala, conform SR EN 12697-24/2007, anexa E;

-modulul de rigiditate, conform SR EN 12697-26/2004, anexa C;

-volumul de goluri determinat pe epruvete confectionate Ia presa de compactare giratorie, conform
SR EN 12697-8/2004 si SR EN 12697-31/2007.


Verificarea elementelor geometrice:

limea stratului se verific conform STAS 2900/89; abaterile limit locale admise sunt de 50
mm;
grosimea stratului trebuie s corespund datelor prevzute n proiectul de executie; nu se
admit abateri n minus fa de grosimea medie prevzut n proiect;
cotele profilului longitudinal se verific n axa drumului i trebuie s corespund celor din
proiectul de executie; se admite o abatere limit local de 5,0 mm fa de cotele profilului de
proiectare adoptat.


Verificarea execuiei lucrrilor:

compozitia si caracteristicile fizico-mecanice, pe probe de mixturi asfaltice recoltate de la
instalatia de preparare, asternere si pe carote prelevate din stratul de legatura executat, conform
SR 174-1/2002;
gradul de compactare, prin incercari de laborator pe carote prelevate din stratul de legatura,
conform SR 174-2/1997;
procesul tehnologic: temperaturile tehnologice la prepararea, asternerea si compactarea
mixturii asfaltice, granulozitatea amestecului de agregate naturale, modul de compactare si modul
de executie a rosturilor, conform SR 174-2/1997.


Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000NCADRRI

ncadrarea carosabilului spre trotuar sau spaiu verde se face cu borduri prefabricate din beton
de 20 x 25 cm, aezate pe o fundaie din beton de 30 x 15 cm, iar trotuarul va fi ncadrat spre
spaiile verzi cu borduri prefabricate din beton de 10x15 cm montate pe fundaie din beton de
20x10 cm, conform STAS 1598/1-89.
Bordurile se monteaz denivelat, respectnd cotele din planurile de sistematizare i de detaliu.
Bordurile vor avea marca betonului C12/15, fundaiile vor fi executate din C8/10, iar cimentul
folosit este Pa 35 cu agregate de balastier 0-30 mm.
Operaiunile de montare cuprind:
-sptura pentru realizarea patului fundaiei;
-turnarea betonului de fundaie;
-prepararea i aternerea apei de mortar (2 cm);
-aezarea bordurilor;
-rostuirea cu mortar de ciment.
La realizarea racordrilor n curbe se vor folosi borduri cu lungimi de 20 cm. Bordurile se
transporta la antier cu orice mijloc de transport, aezarea n vehicul fcndu-se n condiii de
asigurare a integritii pe timpul transportului.
Este interzis ncrcarea sau descrcarea lor prin rostogolire sau aruncare, pe antier fiind
depozitate pe rnduri, n stive de maximum 1,50 m nlime, ntre rnduri aezndu-se ipci.
Forma i dimensiunile bordurilor sunt indicate n STAS 1139-87.


PAVAJ E


GENERALITI MONTAJ PAVELE
Prezentui caiet de sarcini se aplica la realizarea pavajelor din calupuri din beton colorate, tip "l".
El cuprinde condiiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la realizarea pavajului din calupuri la
locurile de parcare si staionare a autovehicolelor.

CONDIII TEHNICE
Pavelele de 6 cm nlime montate pe un strat de 3 cm nisip constituie stratul de uzura pentru
sistemul rutier. Acestea sunt alctuite din beton de inalta rezistenta. Pavelele trebuie sa aibe
rezistenta la compresiune de 600kPa.
Mrimea pantei in profil transversal este cuprinsa intre 0.5%-2.5%. In profil longitudinal
declivitatile sunt prescrise in funcie de viteza de proiectare conform STAS 963. Se admit
denivelri in lungul platformelor si abateri la pantele transversale de 8 mm in lungul dreptarului de
3m. Denivelrile maxim admise in profilul transversal al platformelor la pavaje sunt de 10mm. Nu
se admit denivelri si abateri care favorizeaz stagnarea apei. In cazul strzilor, pentru asigurarea
scurgerii apelor, grtarele gurilor de scurgere trebuie aezate cu 1-2 cm mai jos dect cota rigolei
prevzuta in proiect.
Dup terminarea tuturor operaiunilor de executare a pavajelor rosturile pot avea limea de maxim
5 mm la pavajul din calupuri de calitatea l.
In sectoarele cu trotuare ncadrarea va fi constituita din bordurile trotuarelor. Bordurile se
aeaz pe fundaie de beton si se rostuiesc cu mortar de ciment. Intre pavaj si borduri se
intercaleaz 1...2 iruri de pavele asezate in lung , cu 1 crn mai jos dect pavajul, formnd rigola
de scurgere a apelor. Rosturile rigolei se umplu obligatoriu cu mortar de ciment sau mastic
bituminos . In general se recomanda ca pavajul sa se execute deodat pe toata limea platformei.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


PRESCRIPII GENERALE DE EXECUIE
Dup executarea ncadrrilor si verificarea fundaiei se aterne si se niveleaz la ablon un strat
de nisip cu grosimea de 3 cm dup pilonare-inclusiv stropirea cu apa. Se aterne un al doilea strat
de nisip afanat, in care se aeaz calupurile fixandu-le prin batere cu ciocanul.
Aezarea calupurilor se face cu cel puin 2 cm mai sus decit cota finala a pavajului. Dup
aezarea calupurilor se face prima batere cu maiul, fr sa se stropeasc cu apa, batandu-se
bucata cu bucata, verificndu-se suprafaa cu dreptarul si ablonul si corectandu-se eventualele
denivelri. Se imprastie apoi nisip argilos pe toata suprafaa pavajului si se freac cu peria ,
concomitent cu stropirea cu apa, impingandu-se nisipul n rosturi pn la umplerea lor.
Dup aceasta operaie se executa o a doua batere cu maiul si se cilindreaza cu un cilindru
compresor de 6 - 8 t, dup ce s-a aternut un strat de nisip de 1-1,5 cm grosime . Neregularitatile
rezultate dup aceasta operaie se suprima prin scoaterea pavelelor si revizuirea grosimii stratului
de nisip, adaugandu-se sau scotandu-se material. Baterea se face cu un maiul mecanic sau cu
unul manual de cca.25 kg pentru calupuri.
Pentru calupurile aezate pe mortar M100T se va proceda aastfel; se prepara mortarul, se
aterne un strat de 3 cm de mortar, se aeaz calupurile cu mna btndu-se cu ciocanul la cota
prescris, realizndu-se rosturi de cel mult 5mm, se prepara mortarul pentru umplerea
rosturilor si se executa aceasta umplere. Se protejeaz lucrrile executate pana la ntrirea
mortarului.

VERIFICAREA LUCRRILOR IN TIMPUL EXECUIEI
Materialele se verifica pentru a corespunde condiiilor tehnice de calitate prevzute n
standardele respective.
Verificrile si determinrile se executa de un laborator de specialitate atestat pe probe luate
conform prescripiilor din standardele respective .
Controlul executrii lucrrilor trebuie s se fac in permanenta de organul de control tehnic.
nainte de executarea pavajelor se verifica daca fundaia ndeplinete condiiile prevzute

RECEPIA PAVAJELOR
Recepia preliminar a lucrrilor de pavaje se face in condiiile prevederilor legale n vigoare si a
proiectului lucrrii.
Pavajele se recepioneaz atunci cnd toate lucrrile prevzute in documentaie sunt complet
terminate .
Recepia finala, se face dup o perioada de 1 an de verificare in exploatare de la data recepiei
preliminare si se va efectua in conformitate cu dispoziiile legale .

NORME DE PROTECIA l SECURITATEA MUNCII
La execuia lucrrilor, care trebuie s respecte ordinea procesului tehnologic, constructorul este
obligat s in seama de regulile privind protecia i securitatea muncii pentru fiecare etap de
lucru i gen de lucrri, efectuandu-se n acest sens instruirea personalului muncitor.
Se vor avea n vedere:
"Normele de protecia muncii specifice activitii de construcii - montaj pentru lucrri feroviare,
rutiere i navale" aprobate de Ministerul Transporturilor prin ordinul nr. 9 din 25.06.1981. Se va da
o atenie deosebit n special normelor privind activitatea specific lucrri-lor de drumuri:
-obligaiile i rspunderile personalului ;
-mijloace individuale de protecie ;
-instructajul privind protecia muncii ;
-execuia sub circulaie ;
-organizare de antier ;
-ncrcarea, descrcarea i manipularea materialelor ;
-lucrri specifice de drumuri ;
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


-norme privind protecia muncii pentru exploatarea i ntreinerea utilajelor i mainilor specifice
lucrrilor de drumuri .
"Normele republicane de protecia muncii" aprobate de Ministerul Muncii prin ordinul 34/1975 i
110/1977 i Ministerul Sntii prin ordinul 60/1975 i 39/1977.
"Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii" aprobat de MLPAT cu ordinul
9/N/15.03.1993;
"Norme privitoare la prevenirea i stingerea incendiilor" conform ordinului nr. 1520 din 06.09.1976
a M.T.Tc.
Execuia fiind fcut sub circulaie, accesul i plecarea autovehiculelor se va face dirijat cu pilot
pentru evitarea accidentelor.

CANTITI VALORI
Volumul lucrrilor ce urmeaz s se execute s-a determinat prin msurtori pe planul de situaie
pentru drumuri i ncadrri i prin calcul pe baza profilurilor transversale pentru terasamente.
Pe baza acestora s-a ntocmit antemsurtoarea, n ordinea procesului tehnologic i pe articole
de deviz, cu operaiunile necesare, cantitile i unitile de msur.

DISPOZIII FINALE
nainte de nceperea lucrrilor, constructorul va solicita beneficiarului predarea cu proces verbal
a REPERELOR DE NIVELMENT, pe baza crora s-a realizat ridicarea topografic a zonei i cota
0,00 a constr. staiei.
Pentru orice nepotrivire ntre planul de situaie i realitatea din teren, constructorul va solicita
proiectantul pentru soluionarea operativ a acestora.
Fazele la care constructorul i beneficiarul au obligaia s solicite, prin dirigintele de antier,
prezena proiectantului pe antier sunt:
recepia pe faze a lucrrilor ascunse;
verificarea trasrii;
recepia patului cu verificarea rezultatului de laborator PROCTOR privind compactarea
terasamentelor;
verificarea fundaiei de balast nainte de turnarea betonului;
verificarea imbrcmintilor.
Nivelul de performan a exigenelor grupei de lucrri este corespunztor grupei a 4-a din
capitolele A4 i B2 din H.G. 731 din 1991.
Prezentul proiect se refer strict la lucrrile de drumuri (carosabil, parcaje, ncadrri), celelalte
lucrri de specialitate, inclusiv obinerea avizelor necesare, fcnd obiectul altor proiecte eleborate
prin grija efului de proiect complex, care are obligaia s pun la dispoziia constructorului de
drumuri planul de coordonare a reelelor.
Executarea lucrrilor se va face n prezenta planului de coordonare reele i va ncepe numai
dup ce se va verifica daca au fost terminate toate lucrrile subterane (ap, canal, electrice,
telefoane, montaj - tehnologie, automatizri).
Beneficiarul, prin dirigintele lucrrii, va recepiona fiecare faz, va pstra documentele
respective pentru comisia de recepie, pentru fazele privind lucrrile ascunse, rezultatul probelor
de laborator, recepia fcndu-se att pentru materialele puse n oper ct i pentru respectarea
procesului tehnologic a proiectului n general, urmnd n acest sens capitolele privind recepia
lucrrilor, din STAS-urile indicate n prezentul caiet de sarcini.Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
BETON ASFALTI C PENTRU PODURI

CUPRINS:


1. Generaliti

2. Condiii tehnice

3. Prescripii generale de execuie

4. Controlul calitii lucrrilor

5. Semnalizarea lucrrilor i protecia muncii pe antier

6. Recepia lucrrilorStr. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:20001. Generaliti

Obiect i domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini conine condiiile tehnice de calitate privind execuia i de recepia
mbrcminilor bituminoase tip BAP utilizate pentru calea pe pod, n conformitate cu prevederile
Normativului ind. AND 546 1999 - Normativ privind execuia la cald a mbrcminilor
bituminoase pentru calea pe pod.
La execuia lucrrilor se vor respecta standardele i normativele precizate n prezentul caiet de
sarcini innd cont de noile revizuiri n vigoare la data execuiei lucrrilor.

Prevederi generale

Antreprenorul este obligat s asigure msurile organizatorice i tehnologice corespunztoare
pentru respectarea strict a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor ncercrilor i determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
De asemenea, este obligat s efectueze, la cererea beneficiarului, verificri suplimentare fa
de prevederile prezentului caiet de sarcini.
mbrcmintea bituminoas tip BAP pe partea carosabil a podului se aplic pe stratul de
protecie executat conform STAS 5088 sau din mortar asfaltic turnat, conform prevederilor STAS
11348 i a Normativului ind. AND 546 1999.
mbrcminile bituminoase cilindrate pe partea carosabil a podului se execut n perioada
maiseptembrie cu condiia ca temperatura atmosferic s fie minim +10
0
C.
Antreprenorul va ine evidena zilnic a condiiilor de execuie a mbrcminilor bituminoase
cilindrate pe partea carosabil a podului, a ncercrilor efectuate i a rezultatelor obinute ntr-un
jurnal de activitate zilnic.
n cazul n care se constat abateri de la prezentul caiet de sarcini dirigintele de antier sau
reprezentantul beneficiarului va dispune ntreruperea execuiei lucrrilor i luarea msurilor care
se impun.

2. Condiii tehnice

Elemente geometrice
Grosimea total a mbrcminii din beton asfaltic cilindrat tip B.A.P. este de 6 cm i se execut
n dou straturi, grosimea fiecrui strat fiind de 3 cm.
Profilul transversal, n aliniament se execut n form de acoperi cu dou pante racordate n
treimea mijlocie, iar n cazul podurilor n curbe se execut conform STAS 863/1 i conform
detaliilor din planele de execuie.

Abateri limit la elementele geometrice
Abaterile limit la grosimea straturilor, fa de valorile prevzute n proiect, sunt de 10%.
Abaterile limit la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m.
Denivelrile maxime admise n lungul cii pe pod, sub dreptarul de 3 m sunt de 3 mm.

Materiale
Rocile utilizate pentru obinerea agregatelor folosite la lucrrile de drumuri trebuie s se
ncadreze n clase conform tabelului 1.
Tabelul 1
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Caracteristica
Clasa rocii
Metoda de
determinare
B C
Condiii de
admisibilitate
Porozitate aparent la presiune normal, %max. 3 5 STAS 6200/13
Rezistena la compresiune n stare uscat, N/mm
2
,
min.
140 120 STAS 6200/5
Uzura cu maina Los Angeles,% , max. 18 22 STAS 730
Rezistena la sfrmare prin compresiune n stare
uscat,%, min.
67 65 STAS 730
Rezistena la nghe-dezghe:
-coeficient de gelivitate(
25
), %, max.
-sensibilitatea la nghe - dezghe (
gLA25
), %, max
3
25
3
25

STAS 730
NOT: Rocile care nu respect condiiile de admisibilitate pentru rezistena la nghe-dezghe nu
trebuie utilizate la lucrrile de drumuri.

Agregate
Agregatele naturale pentru ce se pot utiliza pentru mbrcminii din beton asfaltic cilindrat tip
B.A.P. sunt:
- cribluri conform SR 667/2000 sorturile 4-8 i 8-16;
- nisip de concasaj conform SR 667/2000 sort 0-4;
- nisip natural conform STAS 662, sorturile 0-3 sau 0-7;.
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc criblurile sunt artate n tabelul 2.

Tabelul 2
Caracteristica Condiii de admisibilitate
Sort 4...8 8...16
Coninut de granule care:
rmn pe ciurul superior (d
max
), %, max.
trec pe ciurul inferior (d
min
), %, max.

5
10
Coninut de granule alterate, moi, friabile, poroase i
vacuolare, %, max.
5
Coeficient de form, %, max. 25
Con inut de impuriti:
corpuri strine, %, max.
coninut de argil (VA) , %, max.
coninut de fraciuni sub 0,1 mm, %, max.

nu se admit
2
1,50

nu se admit
2
1,00
Uzura la Los Angeles, %, max.
Clasa B 20
Clasa C 24
Rezistena la uzur (micro-Deval), max 20
Rezistena la sfrmare prin compresiune n stare uscat,%,
min.
65
Grad de spargere, %, min. 90
Rezistena la aciunea repetat a sulfatului de sodiu (Na
2
SO
4
)
5 cicluri, %, max.
3
Note: 1. Se pot utiliza i alte sorturi de criblur, cu acordul beneficiarului i cu respectarea
prevederilor prezentului caiet de sarcini
2. Gradul de spargere se determin numai n cazul criblurilor provenite din roci detritice.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


3. Criblura provenit din roci sedimentare detritice poate fi utilizat numai la drumuri de clas
tehnic IV i V
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc nisipul de concasare sunt artate n tabelul 3.

Tabelul 3
Caracteristica Condiii de admisibilitate
Sort 0-4
Granulozitate continu
Coninut de granule care:
- rmn pe ciurul superior (d
max
), %, max.

5
Con inut de impuriti:
- corpuri strine, %, max.

nu se admit
Coeficient de activitate, max.:
- nisip de concasare cu max.8% fraciuni (00,1) mm;
- nisip de concasare cu peste 8% fraciuni (00,1) mm;

1,5
2,0
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc nisipul natural sunt artate n tabelul 4.

Tabelul 4
Caracteristica Condiii de admisibilitate
Sort 0-3, 0-7
Granulozitate continu
Echivalent de nisip (N), min. 85
Con inut de impuriti:
- corpuri strine, %, max.
- humus (culoarea soluiei de hidroxid de
sodiu)
- mic liber, %, max.

nu se admit
incolor, slab glbuie sau cel mult galben
intens
0,5
Sorturile de agregate naturale se depoziteaz separat pe platforme betonate sau asfaltate
prevzute cu perei despritori atunci cnd depozitul conine mai multe sorturi de agregate, pentru
evitarea amestecrii i impurficrii.

Atunci cnd aceste sorturi prezint valori necorespunztoare ale gradului de curenie, se vor
ndeprta impuritile astfel:
- prin splare sau prin alt metod, atunci cnd materialul a fost contaminat cu pulberi
minerale sau praf de argil;
- prin sortare atunci cnd sortul nu este pur din punct de vedere granulometric;
Nu se admite utilizarea unor agregate care conin impuriti sub forma unor bulgri de argil,
resturi vegetale sau animale.
Nu se recepioneaz nici un lot de agregate care nu este nsoit de certificate de calitate sau
declaraii de conformitate a calitii emise de furnizor.
Aprovizionarea se face numai dup ce analizele de laborator au artat c acestea sunt
corespunztoare.

Filerul
Filerul trebuie s fie din calcar sau cret mcinat conform STAS 539-79. Caracteristicile fizico-
mecanice pe care trebuie s le ndeplineasc filerul sunt prezentate n tabelul 5.

Tabelul 5
Caracteristica Condiii de admisibilitate
Coninut de carbonat de calciu (CaCO
3
)
*
, %, min. 90
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Umiditate, %, max. 2
Granulozitate, trecere prin site, %, min:
- sita 0,630
- sita 0,200
- sita 0,090
- sita 0,071

100
98
80
72
Coeficient de hidrofilie, max. 1
Densitatea aparent dup sedimentare n benzin sau toluen,
g/cm
3
0,50,8
Coeficient de goluri n stare compactat 0,30,5

*)
Se determin numai la filerul de calcar i la filerul de cret

Liantul
Pentru prepararea betonului asfaltic cilindrat tip BAP se vor utiliza urmtoarele tipuri de bitum:
- tip D 60/80 conform cu SR 754/99 i conform Instruciunilor AND 537/98 pentru construciile
situate n zona climatic cald;
- tip D 80/100 conform cu SR 754/99 i conform Instruciunilor AND 537/98 pentru construciile
situate n zona climatic rece;
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc bitumul sunt prezentate n tabelul 6:
Tabelul 6
Denumirea caracteristicii UM
Tipuri de bitum Metoda de
verificare 6080 80100
1. Penetraia la 25
0
C 1/10 mm 80100 80100 STAS 42-68
2. Punct de nmuiere I. B.
0
C 4955 4449 STAS 60-69
3. Ductilitate:- la 5
0
C, min.
- la 25
0
C, min.
cm 4,0 5,0
SR 61-96
cm 100 100
4. Punct de rupere Fraass, max.
0
C -13 -15 STAS 113-74
5.Punct de inflamabilitate Marcusson, min.
0
C 250 250 STAS 5489-80
6. Solubilitate n solveni organici, min. % 99 99 STAS 115-80
7. Stabilitate prin nclzire n film subire a
bitumului la 163
0
C:
- pierdere de mas, max.
- penetraie rezidual la 25
0
C (Pf/Pi *100), min.
- creterea punctului de nmuiere, max.
- ductilitate rezidual la 25
0
C, min.


%
%
0
C
cm


0,80
50
10
50


0,80
47
9
75STAS 8099-74
metoda II
8. Coninut de parafin, max. % 2,0 2,0 STAS 8098-68
9. Densitate la 15
0
C, min. g/cm
3
0,992 0,992 STAS 35-81
10. Adezivitate pe agregat etalon
*)
, min. % 80 80 STAS 10969/3-83
11. Adezivitate pe agregatul pus n lucrare:
metoda calitativ: - metoda static
metoda dinamic
metoda cantitativ
%

95
75
75

95
75
75

STAS 10969/1-83
STAS 10969/3-83
*) Agregat etalon: criblur din andezit de la cariera Chileni sort 5-8

n cazul n care bitumul nu satisface condiiile de adezivitate impuse conform prevederilor
tabelului 6, se va efectua n mod obligatoriu aditivarea bitumului.
Tipul de aditiv precum i procentul de aditivare se stabilesc n urma unui studiu preliminar efectuat
de un laborator autorizat conform legii i se supun aprobrii beneficiarului.
Transportul bitumului se face n vagoane cistern speciale sau autotransportoare termoizolate,
curate, n condiii n care s se evite impurificarea sau amestecarea cu alte sorturi de bitum.

Emulsia bituminoas
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Pentru amorsarea stratului suport se va utiliza emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid
conform SR 8877-2007.
Emulsia bituminoas cationic utilizat trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice din tabelul 7.

Tabelul 7
Nr.
crt.
Caracteristici
Tipul emulsiei
EBCR 60 EBCR 65 EBmCR
1 Coninutul de bitum rezidual, % min. 58 min. 63 6569
2 Omogenitate (rest pe sita de 0,63 mm), max. 0,5 0,5 0,1
3 Vscozitate Engler la 20
o
C,
1)
7 15 715 1015
4 Indice de rupere IR:
-metoda I (cu filer Frana SIKISOL) max. 80
metoda II
2)
(cu fraciune sub 0,09 mm extras din filer
romnesc de la SC DOBROMIN SA)
max.20
5
Stabilitatea la stocare (rest pe sita de 0,63 mm dup 7 zile),
% max.
0,5 0,5 0,5
6 Adezivitatea pe agregat etalon
3)
, % min. 80 80 90
7
Adezivitatea pe agregatele puse n oper:
- prin metoda calitativ dinamic, % min.
- prin metoda cantitativ, % min.

75
75
8 Caracteristicile bitumului extras din emulsie:
-penetraie la 25
o
C, 1/10 mm - - 60100
-ductilitate la 25
o
C, cm, min. - - 100
-revenire elastic la 13
o
C,%, min. - - 40
Note:
1)
n cazul determinrii vscozitii prin metoda cu vscozimetrul STV (duza de 4 mm)
rezultatele obinute se transform n grade Engler cu relaia: 1 sec STV (duza de 4 mm) = 1,6
o
E.

2)
Valorile IR prescrise n cazul metodei II au caracter experimental, dar se determin n
mod obligatoriu de ctre unitile care aplic normativul i se transmit trimestrial la AND sau
INCERTRANS n vederea definitivrii lor n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare

3)
Agregat etalon: criblura sort 5/8 din andezit de la cariera Chileni.

Verificarea bitumului neparafinos se face prin:
- verificri de lot;
- verificri periodice.

Verificri de lot
Mrimea lotului este de maximum 500 t produs de acelai tip de bitum.
La fiecare lot se verific toate condiiile tehnice de calitate prevzute n tabelul 3 cu excepia
coninutului de parafin i al densitii care se verific periodic.

Verificri periodice
Verificrile periodice se execut trimestrial pe unul din loturile care au corespuns verificrilor de lot
n perioada respectiv i constau n determinarea coninutului de parafin, a densitii i a
adezivitii.
Condiia de calitate pentru caracteristicile care se verific periodic este garantat de productor
pentru toate livrrile de produs.
La verificare produsul trebuie s corespund condiiilor tehnice de calitate prevzute n
tabelul 6. Caracteristicile prevzute n tabelul 6 se determin i la cererea beneficiarului.
n cazul n care bitumul nu corespunde parametrilor de calitate (adezivitate), va fi aditivat. n
acest caz contractantul va furniza toate detaliile necesare despre bitumul aditivat utilizat i va
descrie metodologia folosit n procesul de control al amestecului aditiv - bitum, precum i
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


tehnologia pe care o propune pentru preparare, stocare transportul i punerea n oper a bitumului
modificat n vederea obinerii avizului investitorului.
Temperatura maxim de depozitare a bitumului este de 1250C pentru bitumul tip D 80/120 i
de 110oC pentru bitumul tip D 180/200.Fiecare transport de bitum va fi nsoit de un certificat de
calitate sau de declaraia de conformitate a calitii eliberate de laboratorul ntreprinderii
productoare i ntocmite conform dispoziiilor legale n vigoare.

Aditivul tensioactiv
Aditivul tensioactiv pentru mbuntirea aditivitii bitumului la agregatele natural, trebuie s fie
conform datelor prevzute de certificatul de conformitate a calitii emis potrivit reglementrilor
tehnice n vigoare.
Tipul de aditiv i procentul acestuia n bitum se stabilesc prin ncercri preliminare, prin grija
antreprenorului i cu acordul beneficiarului, de ctre un laborator autorizat n vederea realizrii
condiiilor de adezivitate impuse n tabelul 6.

Chitul tiocolic
Chitul tiocolic trebuie s ndeplineasc condiiile de calitate prevzute de Instruciunile pentru
utilizarea chiturilor tiocolice la etanarea rosturilor n construcii C 197-1988 .
Chiturile tiocolice se vor utiliza pentru colmatarea rosturilor din zonele de contact ale apei
hidrofuge i mbrcminile bituminoase cu elementele de construcie (borduri, rosturi de dilataie,
guri de scurgere, etc)

Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice tip BAP
Compoziia mixturii asfaltice se stabilete pe baza unui studiu preliminar, inndu-se seama de
respectarea condiiilor tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini.
Limitele normale ale procentelor sorturilor de agregate naturale din agregatul total sunt n
conformitate cu tabelul 8.
Tabelul 8
Agregate naturale % din agregatul total Condiii de admisibilitate
Criblur peste 4,0 mm 40...55
Filer i fraciuni sub 0,09 mm 1012
Filer i nisip 0,09...3,15 rest pn la 100
*


*)
Proporia de nisip natural din amestecul cu nisip de concasaj este de maxim 20%
Granulozitatea normal a agregatului natural total precum i coninutul de bitum pentru BAP sunt
cuprinse n limitele din tabelul 9.
Tabelul 9
Specificaii Condiii de admisibilitate
Granulozitatea agregatelor naturale:
- trece prin ciurul de 16 mm, %
- trece prin ciurul de 8 mm, %
- trece prin ciurul de 4 mm, %
- trece prin sita de 0,63 mm, %
- trece prin sita de 0,20 mm, %
- trece prin sita de 0,09 mm, %

90...100
60...80
45...60
25...40
14...25
10...12
Coninutul de bitum, % din mas 6...7

Coninutul optim de liant se stabilete prin studiile preliminare de laborator conform STAS
1338/1,2-84 i trebuie s se ncadreze ntre limitele artate n tabelul 9.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Dup verificarea caracteristicilor obinute pentru compoziia propus, consultantul, dac nu are
obieciuni sau eventuale propuneri de modificare, accept formula propus de antreprenor.
Toate dozajele privind agregatele, filerul, liantul sau unele adaosuri sunt stabilite n funcie de
greutatea total a materialului granular n stare uscat, inclusiv prile fine.

Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip BAP trebuie s
ndeplineasc condiiile prevzute n tabelul 10.
Tabelul 10
Nr.
crt.
Caracteristici
Tipul bitumului
D 60/80 D 80/100
A Caracteristici pe cilindri Marshall
1 Densitate aparent, kg/m
3
, min. 2350 2350
2 Absorbie de ap % vol., max. 1,0 1,0
3 Stabilitatea (S) la 60
0
C, min.KN 7,5 7,0
4 Indice de curgere (I) la 60
0
C, mm 1,5...4,5 1,5...4,5
B Caracteristici pe probe intacte (carote) prelevate din mbrcminte
1 Densitate aparentkg/m
3
, min. 2250 2250
2 Absorbie de ap % vol., max. 2,0 2,0
3 Grad de compactare, % main. 97 97

Corpurile de prob Marshall se confecioneaz conform STAS 1338/1,2-84
Caracteristicile fizico mecanice ale mixturilor asfaltice tip BAP se determin pe mixturi preparate
n laborator pentru stabilirea compoziiilor, pe probe de mixtur prelevate de la malaxor sau de la
aternere pe parcursul execuiei, precum i din mbrcmintea gata executat.

3. Prescripii generale de execuie

Utilaje i echipamente
La execuia mbrcminilor bituminoase din beton asfaltic preparat cu bitum pur (tip BAP) se
vor utiliza conform SR 174/2-97, urmtoarele utilaje i echipamente:
- Instalaie automatizat de preparare a mixturilor asfaltice, dotat cu echipamente de dozare a
componenilor;
- Rezervoare de stocare a bitumului;
- Repartizatoare finisoare care asigur precompactarea mixturilor asfaltice, dotate cu
sisteme de nclzire a grinzii vibratoare;
- Atelier de compactare compus dintr-un compactor cu pneuri de 120-160 kN, un compactor cu
rulouri netede de 100-120 kN i un compactor de 1,2 kN pentru compactri marginale;
- Autocamioane basculante cu bea termoizolant sau cu bena acoperit cu prelate;
- Dispozitiv mecanic pentru execuia amorsrii cu emulsie bituminoas cationic

Pregtirea stratului suport
Pregtirea stratului suport se efectueaz diferit n funcie de natura acestuia, dup cum
urmeaz:
- n cazul n care mbrcmintea bituminoas se aplic pe suprafaa din beton de ciment, se
verific planeitatea acesteia n conformitate cu proiectul de execuie i se admite sau se respinge
continuarea lucrrilor, aceasta fiind faz determinant. Suprafaa astfel verificat, dup uscare, se
cur i se amorseaz cu emulsie cationic cu rupere rapid
- n cazul n care mbrcmintea bituminoas se aplic pe stratul de mortar asfaltic turnat,
suprafaa acestuia se cur i se amorseaz cu emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid
numai cnd execuia mbrcminii se efectueaz la un interval de peste 24 h de la turnarea
mortarului asfaltic sau cnd acesta a fost supus circulaiei
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


- n cazul n care mbrcmintea bituminoas se aplic pe un strat bituminos rezultat ca
urmare a frezrii mbrcminii bituminoase vechi, suprafaa acesteia se cur i se amorseaz
cu emulsie cationic cu rupere rapid
- n cazul n care mbrcmintea se aplic direct pe hidroizolaie, se va avea n vedere
corelarea stabilitii termice a hidroizolaiei cu tipul de mixtur utilizat i se va asigura aderena
acesteia
Amorsarea se execut mecanizat , realizndu-se o pelicul omogen, pe toat suprafaa stratului
suport. Dozajul de bitum pur rezidual va fi de 0,3...0,4 kg/m
2
.
Amorsarea se face n faa repartizatorului pe distana minim care s asigure timpul necesar
ruperii complete a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 100 m.
Suprafaa stratului suport pe care se execut amorsarea trebuie s fie curat i uscat.

Prepararea i punerea n oper a mixturilor asfaltice tip BAP
Prepararea mixturii asfaltice tip BAP se realizeaz n instalaii automatizate, n conformitate cu
SR174/2-97.
Staia de preparare a mixturii asfaltice tip BAP trebuie s dispun de un sistem de alimentare i
dozare a componenilor. Se recomand ca instalaia s fie prevzut cu usctor de filer i s fie
dotat cu buncr de stocare a mixturii termoizolant sau cu sistem de nclzire.
Acceptarea utilajului
Antreprenorul supune acceptrii consultantului lucrrii utilajul pe care-l va utiliza la realizarea
lucrrilor.
Acceptul se va da dup instalarea acestuia, verificarea strii sale de ntreinere i aptitudinile de
a realiza performanele cerute prin documentaia contractual.

Staia de preparare a mixturilor asfaltice
Staia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui s prezinte caracteristici tehnice care s
permit obinerea performanelor cerute pentru tipul de mixtur BAP16.
Capacitatea sa va trebui s fie compatibil cu termenul de execuie prevzut de Caietul de
sarcini speciale precum i cu mijloacele de transport i de execuie prevzute de antreprenor.
Staiile de preparare s fie automatizate i dotate cu dispozitive de control a dozrii
componentelor i de blocare a preparrii n caz de abateri de la programul impus.

Stocarea i nclzirea liantului
Trebuie evitat nclzirea prelungit a bitumului sau renclzirea de mai multe ori, caz contrar se
va determina penetraia liantului.
Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de rezervoare de stocare a cror
capacitate este cel puin egal cu consumul mediu zilnic i dispune fiecare de o joj n prealabil
etalonat i un dispozitiv capabil de a nclzi liantul pn la temperatura necesar, evitnd orice
supranclzire ct de mic. Se interzice nclzirea agregatelor i a bitumului peste 190
0
C, n scopul
evitrii modificrii caracteristicilor liantului n procesul tehnologic.

Stocarea i dozarea filerului de aport
Filerul trebuie s fie stocat la staia de preparare a mixturilor asfaltice n silozuri prevzute cu
dispozitive de alimentare i de extragere corespunztoare care s permit de a doza filerul cu
tolerane n limite de +1,5%.
Cantitatea de filer stocat va trebui s permit alimentarea staiei cel puin pentru o zi de
fabricaie.

Dozarea agregatelor
Antreprenorul trebuie s dispun de o instalaie de dozare capabil s introduc agregatele
potrivit proporiilor fixate n funcie de caracteristicile de scurgere.
Toleranele dozajului agregatelor va trebui s fie conform cu prevederile din tabelul 11.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de mijloace mecanice
corespunztoare pentru introducerea uniform a agregatelor n scopul obinerii unei producii
constante.
Se vor lua msuri ca s se evite nclzirea agregatelor la o temperatur care s antreneze
arderea liantului, mai mare de 190
0
C.
Tabelul 11
Fraciunea, mm Abateri admise fa de dozaj, %
8 - 16 +5
3,15 - 8 +5
0,63 - 3,15 +4
0,2 - 0,63 + 3
0,09 - 0,2 + 2
0 - 0,09 +1,5

Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de mijloace mecanice
corespunztoare pentru introducerea uniform a agregatelor n scopul obinerii unei producii
constante.
Se vor lua msuri ca s se evite nclzirea agregatelor la o temperatur care s antreneze
arderea liantului, mai mare de 190
0
C.

Dozarea liantului
Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de un sistem de alimentare i
dozare a liantului fie n greutate, fie volumetric.
n lipsa unor dispoziii contrare ale caietului de sarcini speciale, se vor lua n considerare valorile
artate n tabelele anexate privind dozajul liantului.
Staia de preparat mixturi trebuie s dein dispozitiv de msurare a temperaturii liantului n
punctul de dozare.
Pentru coninutul de liant abaterea admis fa de dozajul prescris prin reet poate fi cuprins
n intervalul (00,3)%

Stocarea agregatelor
Antreprenorul va trebui s poat asigura stocarea a cel puin o treime din agregatele destinate
antierului.
Depozitarea se va face pe sorturi, n silozuri de tip descoperit, etichetate, pe platforme
amenajate cu perei despritori pentru evitarea impurificrii lor, asigurat i scurgerea apelor
pluviale.

Malaxarea
Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s fie echipat cu un malaxor capabil de a
produce mixturi asfaltice omogene. Dac cuva malaxorului nu este nchis, ea trebuie s fie
prevzut cu o capot pentru a mpiedica pierderea prafului prin dispersie.
Staia trebuie s fie prevzut cu un sistem de blocare mpiedicnd golirea malaxorului atta
timp ct durata de malaxare nu a fost atins.

Stocarea i ncrcarea mixturilor
La ieirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive i luate precauiuni utile n scopul limitrii la
maximum a segregrii mixturii asfaltice la ncrcarea n mijloacele de transport.
Dac se folosete buncr de stocare, acesta va trebui n mod imperios nclzit i izolat
termic.

Fabricarea
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Fabricarea mixturilor asfaltice pentru mbrcminile bituminoase va trebui realizat numai n
staii automate de asfalt.
O atenie deosebit se va da n special respectrii prevederilor privind coninutul de liant i se
va urmri prin observaii vizuale ca anrobarea celor mai mari granule s fie asigurate ntr-un mod
convenabil.
Temperaturile agregatelor naturale, bitumului i ale mixturilor asfaltice la ieirea din malaxor vor
fi n conformitate cu prevederile tabelului 12.
Tabelul 12
Tipul
bitumului
Temperaturile componentelor la prepararea
mixturilor asfaltice,
0
C Temperatura mixturilor la
ieirea din malaxor
0
C agregate naturale la
ieire din usctor
Bitum la intrare n
malaxor
D 60/80 180...190 160...170 165...175
D 80/100 175...185 150...170 160...170

Valoarea acesteia va fi stabilit n aa fel ca s se obin temperatura cerut la aternerea
mixturii, innd seama de rcirea care are loc n timpul transportului i a ateptrilor.
Staia va fi prevzut cu dispozitive de msurare a temperaturilor n urmtoarele puncte: la
ieirea din usctor (agregate) la dozator bitum (bitum), buncr - depozitare agregate calde i n
buncrul de mixtur (mixtur).

Cntrirea mixturii
Prescripiile prevd n mod uzual plata pe tona de mixtur asfaltic preparat. Cntrirea se
face direct n cntarele instalaiei de malaxare fie direct din autocamion pe cntare platform.
Pentru oricare sistem de cntrire operatorul staiei va trebui s dea oferului un bon de
transport care s arate greutatea net a mixturii i temperatura mixturii la plecarea din staie.
Bonurile vor fi ntocmite n triplu exemplar, din care o copie la operator, iar dou fiind date oferului
autovehiculului, care va da o copie efului de echip al constructorului care va nscrie temperatura
mixturii la aternere.

Transport
Transportul pe antier a mixturii asfaltice preparate se efectueaz cu autobasculante cu bene
metalice termoizolante i acoperite cu prelate. Benele trebuie s fie curate de orice corp strin
nainte de ncrcare.
Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta
(motorin, pcur, etc.) este interzis.
Volumul mijloacelor de transport pentru punerea n oper este determinat de debitul de
funcionare a staiei de preparare a mixturii asfaltice i de punerea n oper de aa manier nct
s nu avem ntreruperi.
Se interzice transportul mixturilor asfaltice cu autobasculante cu bena neacoperit, ntruct
pierderea de temperatur sub limitele stabilite prin prezentul caiet de sarcini conduce la
nerespectarea temperaturilor de aternere i compactare i deci la o mbrcminte bituminoas
neetan, improprie pentru calea pe podurile rutiere.

Aternerea
Mixtura asfaltic trebuie aternut continuu, n mod uniform att din punct de vedere al grosimii
ct i al afnrii.
Viteza de aternere cu finisorul trebuie s fie adaptat cadenei de sosire a mixturilor de la
staie i ct se poate de constant ca s se evite total opririle.
n buncrul utilajului de aternere trebuie s existe n permanen suficient mixtur pentru a se
evita o rspndire neuniform a materialului.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Punerea n oper a mixturii asfaltice va trebui s fie efectuat cu ajutorul unui finisor capabil de
a le repartiza fr s produc segregarea lor, respectnd profilele i grosimile fixate prin proiect i
s fie prevzute cu un sistem de nivelare automat.
mbrcmintea bituminoas pe calea podului se va executa prin aternerea mixturii asfaltice pe
cte o band de circulaie, pe straturi.

Compactarea
Operaia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executat ca s se obin valori
optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate i suprafaare.
Atelierul de compactare va fi compus dintr-un compactor cu pneuri de 120-160 kN, un
compactor cu rulouri netede de 100-120 kN i un compactor de 1,2 kN pentru compactri
marginale
Numrul compactoarelor va fi stabilit n funcie de cantitatea de mixtur ce se aterne i de
timpul necesar de compactare pentru nscrierea n limita minim a temperaturii de compactare
Numrul optim de treceri al fiecrui compactor se va stabili prin ncercri pe un sector de drum
experimental, nainte de a se trece la execuia mbrcminii bituminoase pe calea podului, dar nu
va fi mai mic de 12.
Temperatura mixturii la aternere i compactare trebuie s se ncadreze n limitele din tabelul
13.
Tabelul 13
Tipul
bitumului
Temperatura minim la
aternere
0
C
Temperaturile minime la compactare
0
C
nceput Sfrit
D 60/80 150 145 120
D 80/100 145 140 110

Compactarea se va executa n lungul podului, de la margine spre ax
Compactoarele trebuie s lucreze fr ocuri, pentru a se evita vlurirea mbrcminii.
Suprafaa stratului se va controla n permanen, micile denivelri care apar pe suprafa se
corecteaz dup prima trecere a rulourilor compactoare pe toat limea benzii.
Pentru ca suprafaa stratului s fie uniform, denivelrile maxime admisibile sub dreptarul de 3
m, n profil longitudinal trebuie s fie de maxim 3 mm.

Execuia rosturilor longitudinale i transversale
La executarea mixturilor asfaltice pentru calea pe pod se acord o atenie deosebit realizrii
rosturilor de lucru. Dup compactarea stratului din prima band rmne pe marginea adiacent a
benzii alturate o zon ngust de civa centimetri mai puin compactat i n general deformat.
Aceeai situaie se produce i la ntreruperea lucrului n seciunea transversal din captul
benzii respective, dar pe o zon mai mare, de regul 10 cm lime.
n ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeai band sau pe banda adiacent zonele aferente
rosturilor de lucru se taie pe toat grosimea stratului astfel nct s rezulte o muchie vie
vertical. Aceast operaie nu este necesar n cazul rostului longitudinal dac stratul ntrerupt
s-a executat pe lungimea respectiv n aceeai zi cu stratul de pe banda adiacent.
Rosturile longitudinale i transversale trebuie s fie foarte regulate i etane.
Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodat s se gseasc suprapus rostului
longitudinal al stratului imediat inferior.
Un decalaj minim de ordinul a 10 cm este necesar i totodat s nu se gseasc sub forma
roilor
Rosturile separnd mixturile asfaltice rspndite de la o zi la alta trebuie s fie realizate n aa
fel nct s asigure o tranziie perfect i continu ntre suprafeele vechi i noi.
Marginea vechii benzi va fi badijonat cu emulsie de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel puin cu un metru.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Marginea benzii vechi va fi decupat pe ntreaga sa lime eliminnd o lungime de band de
circa 50 cm.
Suprafaa proaspt creat prin decupare va fi badijonat cu emulsie de bitum exact nainte de
realizarea benzii noi.

4. Controlul calitii lucrrilor

Controlul calitii lucrrilor de execuie a mbrcminii bituminoase cilindrate pe calea podurilor
rutiere, din beton asfaltic tip BAP se va executa pe faze, astfel:
- Controlul calitii materialelor nainte de preparare;
- Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturii asfaltice;
- Controlul stratului suport ca faz determinant;
- Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate

Controlul calitii materialelor
Materialele destinate fabricaiei mixturilor asfaltice vor fi verificate n conformitate cu prescripiile
din standardele respective i n condiiile impuse prin prezentul caiet de sarcini.
Verificrile i determinrile pe loturi de materiale se execut de un laborator autorizat i constau n
urmtoarele:

Criblura:
natura mineralogic (examinare vizual);
granulozitatea STAS 730, SR 667
coeficientul de form STAS 730, SR 667
coninut de fraciuni sub 0,09 mm STAS 730, SR 667
coninut de impuriti STAS 730, SR 667

Nisip de concasaj:
granulozitatea STAS 4606, STAS 730, SR, 667
coninutul de impuriti STAS 4606, SR667
coeficient de activitate STAS 730, SR 667

Nisip natural:
granulozitatea STAS 4606, STAS 730, STAS 662
materii organice STAS 4606
echivalent de nisip; STAS 730, STAS 662

Bitum:
penetraia la 25
0
C STAS 42 68, SR 754
punctul de nmuiere prin metoda IB STAS 60 - 69, SR 754
ductilitatea la 25
0
C SR 61, SR 754

Filer:
fineea STAS 539-79
umiditatea STAS 539-79

Frecvena determinrilor prevzute la punctele de mai sus, const n efectuarea acestora pe
fiecare lot de materiale aprovizionat destinat execuiei mbrcminilor bituminoase cale pe pod.
Verificrile i determinrile ce se execut de ctre laboratorul de specialitate autorizat nainte de
nceperea lucrrilor cuprind toate ncercrile i determinrile cerute de standardele de profil
pentru materiale.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturilor asfaltice
Mixturile asfaltice de tip BAP pentru calea pe pod sunt supuse ncercrilor preliminare pentru
stabilirea compoziiei mixturilor asfaltice i controlului n timpul fabricaiei, n conformitate cu
condiiile impuse n prezentul caiet de sarcini n cadrul seciunii Compoziia i caracteristicile
fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice tip BAP.
Verificrile i determinrile efectuate de laboratorul autorizat al antierului:
- Determinarea granulozitii i umiditii amestecului de agregate naturale;
- Reglarea predozatoarelor conform reetei aprobate;
- Controlul reglajului de dozare al materialelor la instalaia de preparare a mixturii asfaltice;
- Verificarea temperaturilor tehnologice i a agregatelor naturale, a liantului, a mixturii asfaltice
la ieirea din malaxor, la aternere i compactare;
- Verificarea compoziiei mixturii asfaltice: coninutul de bitum i granulozitatea agregatului
total, conform STAS 1338/2-84.
Verificrile i determinrile efectuate de laboratorul autorizat al antreprenorului sau de ctre un alt
laborator autorizat, pentru:
- Stabilirea compoziiei mixturii asfaltice n timpul execuiei mbrcminii, din mixturi prelevate
de la instalaia de preparare sau de la aternere;
- Verificarea calitii mixturii asfaltice n timpul execuiei mbrcminii, din mixturi prelevate de
la instalaia de preparare sau de la aternere:
- compoziia mixturii asfaltice;
- caracteristici fizico mecanice pe epruvete Marshall i pe epruvete prelevate din
mbrcminte
Pentru verificarea compoziiei mixturilor asfaltice se va determina granulozitatea agregatelor
naturale i dozajul de bitum, care trebuie s corespund dozajelor stabilite prin studiul preliminar
de laborator.
Abaterile admise fa de compoziia prescris sunt conform tabelului 11.
Frecvena verificrilor i determinrilor efectuate pentru controlul calitii fabricaiei este dat n
tabelul 14.
Tabelul 14
Nr.
crt.
Natura controlului sau ncercrii
Frecvena controlului sau ncercrii ce vor fi
efectuate de un laborator autorizat
1
Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshall i pe epruvete
prelevate din mbrcmintea executat
Studiul preliminar pentru stabilirea compoziiei
mixturii asfaltice
Mixtura asfaltic de la malaxor: 1 prob/200 t
sau 1/lucrare pentru cantiti sub 200 t
Probe din mbrcmintea executat 1
prob/fiecare band executat prelevate la
cererea i din sectoarele indicate de beneficiar
2
Controlul reglajului instalaiei de
preparare a mixturii asfaltice
nainte de nceperea fabricaiei fiecrui tip de
mixtur, cu consemnare scris
3 Compoziia mixturii asfaltice
Mixtura asfaltic de la malaxor: 1 prob/200 t
sau 1/lucrare pentru cantiti sub 200 t sau
zilnic pentru cantiti zilnice <200t
4
Temperatura agregatelor, a liantului i a
mixturii la ieirea din malaxor
Permanent, min. 1 la 1 or
5
Temperatura mixturii la aternere i la
compactare
Permanent, min. 1 la 3 ore

Calitatea mixturilor asfaltice preparate va fi atestat prin declaraia de conformitate i buletine
de analiz i ncercri elaborate pe baza ncercrilor i analizelor de laborator.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000Controlul calitii mbrcminii bituminoase gata executate

Verificri prin analize de laborator
Verificrile prin analize de laborator se efectueaz pe probe prelevate din mbrcmintea
bituminoas la 20 de zile de la execuia acesteia i constau n urmtoarele determinri:
- Compoziia mixturii asfaltice, care trebuie s corespund dozajelor stabilite prin reeta emis
de un laborator autorizat i aprobat de beneficiar, abaterile admise fiind cele din tabelul 11 i cele
precizate n prezentul caiet de sarcini privind abaterile la dozajul de liant;
- Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall
Verificrile efectuate prin analize de laborator pe carote prelevate din mbrcmintea
bituminoas numai cu carotiera, se vor efectua numai la cererea i din punctele solicitate de
beneficiar sau la cererea scris a comisiei de recepie. Aceste determinri vor fi efectuate exclusiv
prin grija i pe cheltuiala antreprenorului, aceste cheltuieli vor fi luate n considerare la ntocmirea
ofertei de execuie de ctre antreprenor.
Gradul de compactare se va verifica de ctre antreprenor n prezena delegatului beneficiarului,
prin ncercri nedistructive (cu gamadensimetrul) conform reglementrilor tehnice n vigoare.

Verificri prin msurtori tehnice
Verificarea elementelor geometrice : prin verificarea profilului transversal i longitudinal i a
uniformitii n profil longitudinal cu echipamente adecvate omologate conform prevederilor SR
174/2-1997.
Grosimile straturilor vor fi cele prevzute n detaliile de execuie ale proiectului.
Abaterile limit locale n minus de la grosimile prevzute n proiect pot fi de maxim10 %
Abaterile limit admise la panta profilului transversal pot fi cuprinse n intervalul +5mm/m.
Verificarea cotelor profilului longitudinal se va face cu ajutorul unui aparat topografic de
nivelment. La cotele profilului longitudinal se admite o abatere limit local de +20mm.
Verificarea elementelor geometrice include ndeplinirea condiiilor de calitate pentru stratul
suport, nainte de aternerea mbrcminii asfaltice pentru calea pe pod.

5. Semnalizarea lucrrilor i protecia muncii pe antier

Antreprenorul va lua toate msurile necesare asigurrii semnalizrii lucrrilor n conformitate cu
reglementrile i legislaia n vigoare.
Se va acorda o atenie deosebit semnalizrii lucrrilor pe tot parcursul derulrii execuiei, care se
va efectua conform prevederilor din:
- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile de
nchidere a circulaiei rutiere sau de instituire a restriciilor, n vederea executrii de lucrri n zona
drumurilor publice, publicat n M.O. nr.397/24.08.2000 i brour.
- Norme specifice de protecia muncii pentru exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor
nr. 79 cap. 3. Semnalizarea lucrrilor de drumuri art. 53-68
Pentru protecia muncii se vor respecta prevederile din: Norme specifice de protecia muncii
pentru exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor nr. 79.
Se vor respecta normele de prevenire i stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul M.T.T., nr.
12/1980.

6. Recepia lucrrilor

Recepia lucrrilor se face n conformitate cu prevederile legale n acest sens i conform Ordin
AND 514/2000 Regulament privind efectuarea recepiilor lucrrilor i serviciilor de ntreinere i
reparaii curente la drumurile publice, n dou etape :
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


- recepia la terminarea lucrrilor
- recepia final, la expirarea perioadei de garanie de minimum 12 luni;

Recepia la terminarea lucrrilor
Recepia la terminarea lucrrilor se face la cel puin o lun de la terminarea lucrrilor.
Documentaia ce se prezint pentru recepia la terminarea lucrrilor este urmtoarea:
- aprobarea de ncepere a execuiei lucrrilor;
- avizele de executare a lucrrilor (acolo unde normativele n vigoare prevd necesitatea
acestora);
- contractul de execuie a lucrrilor cu anexele sale (caiet de sarcini, condiii generale, condiii
speciale, etc.);
- documentaia tehnico-economic de execuie (piesele scrise i desenate ale proiectului
avizate i aprobate de organele n drept);
- situaiile lucrrilor executate (msurtori, caiete de ataament, note de comand
suplimentare, note de renunare, etc.);
- procese verbale de lucrri ascunse;
- caietul de dispoziii (comunicri) de antier pe probleme de execuie i calitate;
- verificri privind profilul transversal, profilul longitudinal, grosimea straturilor, etc.;
- buletine de analiz pentru stabilirea reetelor privind mixtura asfaltic cu aprobrile necesare
precum i pentru probele prelevate n staiile de preparare i la punctele de lucru cu rezultatele
ncercrilor efectuate pentru verificarea calitii lucrrilor ;
- buletine de analize pe probe prelevate din mbrcmintea rutier executat;

Recepia final
Recepia final va avea loc dup expirarea termenului de garanie care este de minim 12 luni de
la efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor
n perioada de garanie dirigintele de antier sau reprezentantul beneficiarului are obligaia de a
comunica n scris executantului i investitorului observaiile n legtur cu comportarea n
exploatare i n legtur cu calitatea remedierilor executate n acest interval.
Eventualele degradri ce apar n termenul de garanie a lucrrilor executate, precum i
propunerile fcute de comisia de recepie la terminarea lucrrilor vor fi remediate, respectiv
realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, n mod corespunztor i la termenele stabilite.
Documentaia ce se prezint pentru recepia final este urmtoarea:
- procesele verbale de admitere a recepiei la terminarea lucrrilor ;
- comunicrile efectuate de dirigintele de antier (sau reprezentantul investitorului)
executantului, n legtur cu comportarea n perioada de garanie i n legtur cu calitatea
remedierilor executate n acest interval;
- rezultatele unor eventuale ncercri efectuate n perioada de garanie;
- cartea construciei completat la zi n conformitate cu normele n vigoare;
n cadrul recepiei finale se va examina dosarul lucrrii, constatndu-se remedierea
neconformitilor constatate la recepia de terminare a lucrrilor ct i degradrile aprute n
perioada de garanie.


Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000ASFALT TURNAT PENTRU TROTUARECUPRINS:


1.Generaliti

2. Condiii tehnice

3. Prescripii generale de execuie

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


4. Controlul calitii lucrrilor

5. Semnalizarea lucrrilor i protecia muncii pe antier

6. Recepia lucrrilor


1.Generaliti

Obiect i domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conine condiiile tehnice de calitate privind execuia i de recepia
mbrcminilor bituminoase turnate tip AT (asfalt turnat) utilizate pentru calea pe trotuare la pod,
n conformitate cu prevederile Normativului ind. AND 546 1999 - Normativ privind execuia la
cald a mbrcminilor bituminoase pentru calea pe pod.
La execuia lucrrilor se vor respecta standardele i normativele precizate n prezentul caiet de
sarcini innd cont de noile revizuiri n vigoare la data execuiei lucrrilor.

Prevederi generale

Antreprenorul este obligat s asigure msurile organizatorice i tehnologice corespunztoare
pentru respectarea strict a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor ncercrilor i determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
De asemenea, este obligat s efectueze, la cererea beneficiarului, verificri suplimentare fa de
prevederile prezentului caiet de sarcini.
mbrcmintea asfaltic pe trotuarele podului se execut din asfalt turnat conform prevederilor
STAS 11348 i a Normativului ind. AND 546 1999.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


mbrcminile bituminoase cilindrate pe partea carosabil a podului se execut n perioada mai
- septembrie cu condiia ca temperatura atmosferic s fie minim +5
0
C.
Antreprenorul va ine evidena zilnic a condiiilor de execuie a mbrcminilor asfaltice turnate
pe trotuarele podului, a ncercrilor efectuate i a rezultatelor obinute ntr-un jurnal de activitate
zilnic.
n cazul n care se constat abateri de la prezentul caiet de sarcini dirigintele de antier sau
reprezentantul beneficiarului va dispune ntreruperea execuiei lucrrilor i luarea msurilor care
se impun.

2. Condiii tehnice

Elemente geometrice
Grosimea mbrcminii pe trotuare tip AT se stabilete constructiv i are valori cuprinse ntre
2...3 cm..
Agregate
Agregatele naturale pentru ce se pot utiliza pentru mbrcminii asfaltice turnate sunt:
- nisip natural conform STAS 662, sort 0-3;.
- nisip grunos (pietri) conform STAS 662, sort 3-7;.
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc nisipul natural sunt artate n tabelul 1.

Tabelul 1
Caracteristica Condiii de admisibilitate
Sort 0-3, 3-7
Granulozitate continu
Echivalent de nisip (N), min. 85
Con inut de impuriti:
- corpuri strine, %, max.
- humus (culoarea soluiei de hidroxid de
sodiu)
- mic liber, %, max.

nu se admit
incolor, slab glbuie sau cel mult galben
intens
0,5

Sorturile de agregate naturale se depoziteaz separat pe platforme betonate sau asfaltate
prevzute cu perei despritori atunci cnd depozitul conine mai multe sorturi de agregate, pentru
evitarea amestecrii i impurficrii.
Atunci cnd aceste sorturi prezint valori necorespunztoare ale gradului de curenie, se vor
ndeprta impuritile astfel:
- prin splare sau prin alt metod, atunci cnd materialul a fost contaminat cu pulberi minerale
sau praf de argil;
- prin sortare atunci cnd sortul nu este pur din punct de vedere granulometric;
Nu se admite utilizarea unor agregate care conin impuriti sub forma unor bulgri de argil,
resturi vegetale sau animale.
Nu se recepioneaz nici un lot de agregate care nu este nsoit de certificate de calitate sau
declaraii de conformitate a calitii emise de furnizor.Aprovizionarea se face numai dup ce
analizele de laborator au artat c acestea sunt corespunztoare.

Filerul
Filerul trebuie s fie din calcar sau cret mcinat conform STAS 539. Caracteristicile fizico-
mecanice pe care trebuie s le ndeplineasc filerul sunt prezentate n tabelul 2.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Tabelul 2
Caracteristica Condiii de admisibilitate
Coninut de carbonat de calciu (CaCO
3
)
*
, %, min. 90
Umiditate, %, max. 2
Granulozitate, trecere prin site, %, min:
- sita 0,630
- sita 0,200
- sita 0,090
- sita 0,071

100
98
80
72
Coeficient de hidrofilie, max. 1
Densitatea aparent dup sedimentare n benzin sau toluen,
g/cm
3
0,50,8
Coeficient de goluri n stare compactat 0,30,5
*)
Se determin numai la filerul de calcar i la filerul de cret

Liantul
Pentru prepararea asfaltului turnat se va utiliza numai tipul de bitum D 40/50 conform SR 754/99 i
conform Instruciunilor AND 537/98
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc bitumul sunt prezentate n tabelul 3:
Tabelul 3
Denumirea caracteristicii UM
Bitum
D 40/50
Metoda de verificare
1. Penetraia la 25
0
C 1/10 mm4050 STAS 42-68
2. Punct de nmuiere I. B.
0
C 5560 STAS 60-69
3. Ductilitate: - la 25
0
C, min. Cm 50 SR 61-96
4. Punct de rupere Fraass, max.
0
C -12 STAS 113-74
5.Punct de inflamabilitate Marcusson, min.
0
C 260 STAS 5489-80
6. Solubilitate n solveni organici, min. % 99 STAS 115-80
7. Stabilitate prin nclzire n film subire a
bitumului la 163
0
C:
- pierdere de mas, max.
- penetraie rezidual la 25
0
C (Pf/Pi *100), min.
- creterea punctului de nmuiere, max.
- ductilitate rezidual la 25
0
C, min.


%
%
0
C
Cm


0,70
52
10
35STAS 8099-74
metoda II
8. Coninut de parafin, max. % 2,0 STAS 8098-68
9. Densitate la 15
0
C, min. g/cm
3
0,998 STAS 35-81
10. Adezivitate pe agregat etalon
*)
, min. % 80 STAS 10969/3-83
11. Adezivitate pe agregatul pus n lucrare:
metoda calitativ: - metoda static
- metoda dinamic
metoda cantitativ
%

95
75
75

STAS 10969/1-83
STAS 10969/3-83
*) Agregat etalon: criblur din andezit de la cariera Chileni sort 5-8

n cazul n care bitumul nu satisface condiiile de adezivitate impuse conform prevederilor
tabelului 3, se va efectua n mod obligatoriu aditivarea bitumului.
Tipul de aditiv precum i procentul de aditivare se stabilesc n urma unui studiu preliminar
efectuat de un laborator autorizat conform legii i se supun aprobrii beneficiarului.
Transportul bitumului se face n vagoane cistern speciale sau autotransportoare termoizolate,
curate, n condiii n care s se evite impurificarea sau amestecarea cu alte sorturi de bitum.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000Emulsia bituminoas
Pentru amorsarea stratului suport se va utiliza emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid
conform STAS 8877.
Emulsia bituminoas cationic utilizat trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice din tabelul 4.
Tabelul 4
Nr.
crt.
Caracteristici
Tipul emulsiei
EBCR 60 EBCR 65 EBmCR
1 Coninutul de bitum rezidual, % min. 58 min. 63 6569
2 Omogenitate (rest pe sita de 0,63 mm), max. 0,5 0,5 0,1
3 Vscozitate Engler la 20
o
C,
1)
7 15 715 1015
4 Indice de rupere IR:
-metoda I (cu filer Frana SIKISOL) max. 80
metoda II
2)
(cu fraciune sub 0,09 mm extras din filer
romnesc de la SC DOBROMIN SA)
max.20
5
Stabilitatea la stocare (rest pe sita de 0,63 mm dup 7
zile), % max.
0,5 0,5 0,5
6 Adezivitatea pe agregat etalon
3)
, % min. 80 80 90
7 Adezivitatea pe agregatele puse n oper:
- prin metoda calitativ dinamic, % min.
- prin metoda cantitativ, % min.

75
75
8 Caracteristicile bitumului extras din emulsie:
-penetraie la 25
o
C, 1/10 mm - - 60100
-ductilitate la 25
o
C, cm, min. - - 100
-revenire elastic la 13
o
C,%, min. - - 40
Note:
1)
n cazul determinrii vscozitii prin metoda cu vscozimetrul STV (duza de 4 mm)
rezultatele obinute se transform n grade Engler cu relaia: 1 sec STV (duza de 4 mm) = 1,6
o
E.
2)
Valorile IR prescrise n cazul metodei II au caracter experimental, dar se determin n mod
obligatoriu de ctre unitile care aplic normativul i se transmit trimestrial la AND sau
INCERTRANS n vederea definitivrii lor n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare
3)
Agregat etalon: criblura sort 5/8 din andezit de la cariera Chileni.

Verificarea bitumului neparafinos se face prin:
- verificri de lot;
- verificri periodice.

Verificri de lot
Mrimea lotului este de maximum 500 t produs de acelai tip de bitum.
La fiecare lot se verific toate condiiile tehnice de calitate prevzute n tabelul 3 cu excepia
coninutului de parafin i al densitii care se verific periodic.

Verificri periodice
Verificrile periodice se execut trimestrial pe unul din loturile care au corespuns verificrilor de
lot n perioada respectiv i constau n determinarea coninutului de parafin, a densitii i a
adezivitii.
Condiia de calitate pentru caracteristicile care se verific periodic este garantat de productor
pentru toate livrrile de produs.
La verificare produsul trebuie s corespund condiiilor tehnice de calitate prevzute n tabelul 3.
Caracteristicile prevzute n tabelul 3 se determin i la cererea beneficiarului.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Chitul tiocolic
Chitul tiocolic trebuie s ndeplineasc condiiile de calitate prevzute de Instruciunile pentru
utilizarea chiturilor tiocolice la etanarea rosturilor n construcii C 197-1988 .
Chiturile tiocolice se vor utiliza pentru colmatarea rosturilor din zonele de contact ale apei
hidrofuge i mbrcminile bituminoase cu elementele de construcie (borduri, rosturi de dilataie,
guri de scurgere, etc)

Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat
Compoziia asfaltului turnat se stabilete pe baza unui studiu preliminar, inndu-se seama de
respectarea condiiilor tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini.
Limitele normale ale procentelor sorturilor de agregate naturale din agregatul total sunt n
conformitate cu tabelul 5.
Tabelul 5
Agregate naturale % din agregatul total Condiii de admisibilitate
Nisip grunos 3,15...7,1 mm, % 30...40
Filer i fraciuni sub 0,09 mm 20...30
Filer i nisip 0,09...3,15 rest pn la 100
Coninut de bitum, % din mas 7,5...9,5

Coninutul optim de liant se stabilete prin studiile preliminare de laborator conform STAS
1338/1,2 i trebuie s se ncadreze ntre limitele artate n tabelul 5.
Dup verificarea caracteristicilor obinute pentru compoziia propus, consultantul, dac nu are
obieciuni sau eventuale propuneri de modificare, accept formula propus de antreprenor.
Toate dozajele privind agregatele, filerul, liantul sau unele adaosuri sunt stabilite n funcie de
greutatea total a materialului granular n stare uscat, inclusiv prile fine.
Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat se determin pe cuburi i pe cilindri Marshall
confecionate conform STAS 1338/1,2 i trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute n tabelul 6.
Tabelul 6
Nr.
crt.
Caracteristici Asfalt turnat
A Caracteristici pe cuburi
1 Densitate aparent, kg/m
3
, min. 2400
2 Absorbie de ap, % vol., max. 0...1
3 Rezistena la compresiune la 22
0
C N/mm
2
, min. 3,0
4 Rezistena la compresiune la 50
0
C N/mm
2
, min. 1,5
5
Reducerea rezistenei la compresiune dup 28 zile imersie n ap la
temperatura de 22
0
C, % max.
10
6
Ptrunderea la 40
0
C sub o for de 525 n, aplicat timp de 30
minute cu ajutorul unui poanson avnd seciunea de 500 mm
2
, mm
1...15
B Caracteristici pe cilindri Marshall
1 Stabilitatea (S) la 60
0
C, min.KN 4,0
2 Indice de curgere (I) la 60
0
C, mm 1,5...4,5

Caracteristicile fizico mecanice ale asfaltului turnat se determin pe mixturi preparate n
laborator pentru stabilirea compoziiilor, pe probe de mixtur prelevate de la malaxor sau de la
aternere pe parcursul execuiei, precum i din mbrcmintea gata executat.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
3. Prescripii generale de execuie


Utilaje i echipamente
La prepararea asfaltului turnat se vor utiliza conform SR 175, urmtoarele instalaii:
- instalaii speciale (malaxoare mecanice sau staii fixe) cu sau fr nclzire prealabil a
materialelor, dotate cu echipamente de dozare a componenilor (dispozitive de cntrire sau de
dozare volumetric);
- instalaii pentru preparare la cald a mixturilor asfaltice cilindrate prevzute cu sistem de nclzire
i meninere a temperaturii i usctoare nclzitoare pentru filer
La aternerea asfaltului turnat se vor utiliza conform SR 175, urmtoarele utilaje i
echipamente:
- transportoare de asfalt turnat (TAT) prevzute cu dispozitive de amestecare i de nclzire sau
malaxoare mecanice mobile prevzute cu sisteme de nclzire;
- dispozitiv mecanic pentru execuia amorsrii cu emulsie bituminoas cationic

Pregtirea stratului suport
Pregtirea stratului suport se efectueaz diferit n funcie de natura acestuia, dup cum
urmeaz:
- n cazul n care asfaltul turnat se aplic pe suprafaa din beton de ciment se verific planeitatea
stratului suport n conformitate cu proiectul de execuie i se admite sau se respinge continuarea
lucrrilor. Suprafaa astfel verificat, dup uscare, se cur i se amorseaz cu emulsie cationic
cu rupere rapid
- n cazul n care asfaltul turnat se aplic direct pe hidroizolaie, se va avea n vedere corelarea
stabilitii termice a hidroizolaiei cu tipul de mixtur utilizat i se va asigura aderena acesteia
Amorsarea se execut mecanizat , realizndu-se o pelicul omogen, pe toat suprafaa
stratului suport. Dozajul de bitum pur rezidual va fi de 0,3...0,4 kg/m
2
.
Amorsarea se face n faa sectorului pe care e execut aplicarea asfaltului turnat pe distana
minim care s asigure timpul necesar ruperii complete a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult
de 20 m.
Suprafaa stratului suport pe care se execut amorsarea trebuie s fie curat i uscat.
Prepararea i punerea n oper a asfaltului turnat
Prepararea, transportul i punerea n oper a asfaltului turnat se realizeaz n conformitate cu
SR175, cu urmtoarele precizri:
- transportul se va efectua n transportoare de asfalt turnat (TAT) prevzute cu dispozitive de
amestecare i de nclzire sau n malaxoare mecanice mobile prevzute cu sisteme de nclzire;
- temperatura de aternere a asfaltului turnat este de minim 180
0
C;
- aternerea se va executa manual cu drica:
Acceptarea utilajului
Antreprenorul supune acceptrii consultantului lucrrii utilajul pe care-l va utiliza la realizarea
lucrrilor.
Acceptul se va da dup instalarea acestuia, verificarea strii sale de ntreinere i aptitudinile de
a realiza performanele cerute prin documentaia contractual.
Staia de preparare a asfaltului turnat
Staia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui s prezinte caracteristici tehnice care s
permit obinerea performanelor cerute pentru asfaltul turnat.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Capacitatea sa va trebui s fie compatibil cu termenul de execuie prevzut de Caietul de
sarcini speciale precum i cu mijloacele de transport i de execuie prevzute de antreprenor.
Staiile de preparare s fie automatizate i dotate cu dispozitive de control a dozrii
componentelor i de blocare a preparrii n caz de abateri de la programul impus.

Stocarea i dozarea filerului de aport
Filerul trebuie s fie stocat la staia de preparare a mixturilor asfaltice n silozuri prevzute cu
dispozitive de alimentare i de extragere corespunztoare care s permit de a doza filerul cu
tolerane n limite de +1,5%.

Dozarea agregatelor
Antreprenorul trebuie s dispun de o instalaie de dozare capabil s introduc agregatele
potrivit proporiilor fixate n funcie de caracteristicile de scurgere.
Toleranele dozajului agregatelor va trebui s fie conform cu prevederile din tabelul 7.
Tabelul 7
Fraciunea, mm Abateri admise fa de dozaj, %
3,15 7,1 +5
0,63 - 3,15 +4
0,2 - 0,63 + 3
0,09 - 0,2 + 2
0 - 0,09 +1,5

Staia de preparare a asfaltului turnat trebuie s dispun de mijloace mecanice corespunztoare
pentru introducerea uniform a agregatelor n scopul obinerii unei producii constante.
Se vor lua msuri ca s se evite nclzirea agregatelor la o temperatur care s antreneze
arderea liantului, mai mare de 190
0
C.

Dozarea liantului
Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de un sistem de alimentare i
dozare a liantului fie n greutate, fie volumetric.
n lipsa unor dispoziii contrare ale caietului de sarcini speciale, se vor lua n considerare valorile
artate n tabelele anexate privind dozajul liantului.
Staia de preparat mixturi trebuie s dein dispozitiv de msurare a temperaturii liantului n
punctul de dozare.
Pentru coninutul de liant abaterea admis fa de dozajul prescris prin reet poate fi cuprins
n intervalul (00,3)%

Stocarea agregatelor
Depozitarea se va face pe sorturi, n silozuri de tip descoperit, etichetate, pe platforme
amenajate cu perei despritori pentru evitarea impurificrii lor, asigurat i scurgerea apelor
pluviale.

Malaxarea
Staia de preparare a asfaltului turnat trebuie s fie echipat cu un malaxor capabil de a
produce mixturi asfaltice omogene. Dac cuva malaxorului nu este nchis, ea trebuie s fie
prevzut cu o capot pentru a mpiedica pierderea prafului prin dispersie.
Staia trebuie s fie prevzut cu un sistem de blocare mpiedicnd golirea malaxorului atta
timp ct durata de malaxare nu a fost atins.

Stocarea i ncrcarea mixturilor
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


La ieirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive i luate precauiuni utile n scopul limitrii la
maximum a segregrii mixturii asfaltice la ncrcarea n mijloacele de transport.
Dac se folosete buncr de stocare, acesta va trebui n mod imperios nclzit i izolat termic.

Fabricarea
O atenie deosebit se va da n special respectrii prevederilor privind coninutul de liant i se
va urmri prin observaii vizuale ca anrobarea celor mai mari granule s fie asigurate ntr-un mod
convenabil.
Staia va fi prevzut cu dispozitive de msurare a temperaturilor n urmtoarele puncte: la
ieirea din usctor (agregate) la dozator bitum (bitum), buncr - depozitare agregate calde i n
buncrul de mixtur (mixtur).

Cntrirea mixturii
Prescripiile prevd n mod uzual plata pe tona de mixtur asfaltic preparat. Cntrirea se
face direct n cntarele instalaiei de malaxare fie direct din autocamion pe cntare platform.
Pentru oricare sistem de cntrire operatorul staiei va trebui s dea oferului un bon de
transport care s arate greutatea net a asfaltului turnat i temperatura la plecarea din staie.
Bonurile vor fi ntocmite n triplu exemplar, din care o copie la operator, iar dou fiind date
oferului autovehiculului, care va da o copie efului de echip al constructorului care va nscrie
temperatura asfaltului turnat la aternere.

Transport
Transportul pe antier a mixturii asfaltice preparate se efectueaz cu transportoare de asfalt
turnat (TAT) prevzute cu dispozitive de amestecare i de nclzire sau malaxoare mecanice
mobile prevzute cu sisteme de nclzire.
Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta
(motorin, pcur, etc.) este interzis.
Volumul mijloacelor de transport pentru punerea n oper este determinat de debitul de
funcionare a staiei de preparare a mixturii asfaltice i de punerea n oper de aa manier nct
s nu avem ntreruperi.

Punerea n oper
Aternerea se va executa manual cu drica.
Temperatura asfaltului turnat la aternere va fi de minim 180
0
C.


4. Controlul calitii lucrrilor

Controlul calitii lucrrilor de execuie a mbrcminii bituminoase cilindrate pe trotuare din
asfalt turnat se va executa pe faze, astfel:
- Controlul calitii materialelor nainte de preparare;
- Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturii asfaltice;
- Controlul stratului suport ca faz determinant;
- Controlul calitii mbrcminii bituminoase executate

Controlul calitii materialelor
Materialele destinate fabricaiei mixturilor asfaltice vor fi verificate n conformitate cu prescripiile
din standardele respective i n condiiile impuse prin prezentul caiet de sarcini.
Verificrile i determinrile pe loturi de materiale se execut de un laborator autorizat i constau
n urmtoarele:

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Nisip natural:
granulozitatea STAS 4606, STAS 730, STAS 662
materii organice STAS 4606
echivalent de nisip; STAS 730, STAS 662

Bitum:
penetraia la 25
0
C STAS 42 68, SR 754
punctul de nmuiere prin metoda IB STAS 60 - 69, SR 754
ductilitatea la 25
0
C SR 61, SR 754

Filer:
fineea STAS 539
umiditatea STAS 539

Frecvena determinrilor prevzute la punctele de mai sus, const n efectuarea acestora pe
fiecare lot de materiale aprovizionat destinat execuiei mbrcminilor bituminoase cale pe pod.
Verificrile i determinrile ce se execut de ctre laboratorul de specialitate autorizat nainte de
nceperea lucrrilor cuprind toate ncercrile i determinrile cerute de standardele de profil
pentru materiale.

Controlul fabricaiei i punerii n oper a mixturilor asfaltice
Mixturile asfaltice de tip AT pentru calea pe pod sunt supuse ncercrilor preliminare pentru
stabilirea compoziiei mixturilor asfaltice i controlului n timpul fabricaiei, n conformitate cu
condiiile impuse n prezentul caiet de sarcini n cadrul seciunii Compoziia i caracteristicile
fizico-mecanice ale asfaltului turnat.


Controlul n timpul preparrii:
- respectarea temperaturilor tehnologice ale agregatelor naturale i ale bitumului atunci cnd
acestea sunt nclzite n prealabil, permanent;
- respectarea succesiunii de introducere a materialelor n procesul de preparare, la fiecare arj;
- respectarea duratei de malaxare n conformitate cu prescripiile STAS 175, permanent;
Verificarea compoziiei asfaltului turnat n timpul preparrii pe probe prelevate de la malaxor (2 x
10 kg pentru fiecare 200 tone de asfalt turnat fabricat sau 2/lucrare cnd cantitatea este mai mic
de 200 tone n cadrul lucrrii) prin:
- verificarea coninutului de bitum, conform STAS 1338/2;
- verificarea granulozitii agregatului natural, conform STAS 1338/2;
- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 1338/2:
Pentru verificarea compoziiei mixturilor asfaltice se va determina granulozitatea agregatelor
naturale i dozajul de bitum, care trebuie s corespund dozajelor stabilite prin studiul preliminar
de laborator.
Abaterile admise fa de compoziia prescris sunt conform tabelului 7.
Calitatea asfaltului turnat preparat va fi atestat prin declaraia de conformitate i buletine de
analiz i ncercri elaborate pe baza ncercrilor i analizelor de laborator.


Controlul calitii mbrcminii bituminoase gata executate

Verificri prin analize de laborator

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Verificrile prin analize de laborator se efectueaz pe probe prelevate din mbrcmintea
bituminoas la 20 de zile de la execuia acesteia i constau n urmtoarele determinri:
- Compoziia mixturii asfaltice, care trebuie s corespund dozajelor stabilite prin reeta emis de
un laborator autorizat i aprobat de beneficiar, abaterile admise fiind cele din tabelul 7 i cele
precizate n prezentul caiet de sarcini privind abaterile la dozajul de liant;
- Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall
Verificrile efectuate prin analize de laborator pe carote prelevate din mbrcmintea pe trotuare,
se vor efectua numai la cererea i din punctele solicitate de beneficiar sau la cererea scris a
comisiei de recepie. Aceste determinri vor fi efectuate exclusiv prin grija i pe cheltuiala
antreprenorului, aceste cheltuieli vor fi luate n considerare la ntocmirea ofertei de execuie de
ctre antreprenor.


Verificri prin msurtori tehnice

Verificarea elementelor geometrice : prin verificarea profilului transversal i longitudinal i a
uniformitii n profil longitudinal cu echipamente adecvate omologate conform prevederilor SR
174/2
Grosimile straturilor vor fi cele prevzute n profilul transversal tip al proiectului.
Abaterile limit locale n minus de la grosimile prevzute n proiect pot fi de maxim 10 %
Abaterile limit admise la panta profilului transversal pot fi cuprinse n intervalul +
5mm/m.
Verificarea elementelor geometrice include ndeplinirea condiiilor de calitate pentru stratul
suport ca faz determinant, nainte de aternerea asfaltului turnat.

5. Semnalizarea lucrrilor i protecia muncii pe antier

Antreprenorul va lua toate msurile necesare asigurrii semnalizrii lucrrilor n conformitate cu
reglementrile i legislaia n vigoare.
Se va acorda o atenie deosebit semnalizrii lucrrilor pe tot parcursul derulrii execuiei, care
se va efectua conform prevederilor din:
- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile de
nchidere a circulaiei rutiere sau de instituire a restriciilor, n vederea executrii de lucrri n zona
drumurilor publice, publicat n M.O. nr.397/24.08.2000 i brour.
- Norme specifice de protecia muncii pentru exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor nr.
79 cap. 3. Semnalizarea lucrrilor de drumuri art. 53-68
Pentru protecia muncii se vor respecta prevederile din: Norme specifice de protecia muncii
pentru exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor nr. 79.
Se vor respecta normele de prevenire i stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul M.T.T.,
nr. 12/1980.


6. Recepia lucrrilor


Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


Recepia lucrrilor se face n conformitate cu prevederile legale n acest sens i conform Ordin
AND 514/2000 Regulament privind efectuarea recepiilor lucrrilor i serviciilor de ntreinere i
reparaii curente la drumurile publice, n dou etape :
- recepia la terminarea lucrrilor
- recepia final, la expirarea perioadei de garanie de minimum 12 luni;

Recepia la terminarea lucrrilor
Recepia la terminarea lucrrilor se face la cel puin o lun de la terminarea lucrrilor.
Documentaia ce se prezint pentru recepia la terminarea lucrrilor este urmtoarea:
- aprobarea de ncepere a execuiei lucrrilor;
- avizele de executare a lucrrilor (acolo unde normativele n vigoare prevd necesitatea
acestora);
- contractul de execuie a lucrrilor cu anexele sale (caiet de sarcini, condiii generale, condiii
speciale, etc.);
- documentaia tehnico-economic de execuie (piesele scrise i desenate ale proiectului avizate
i aprobate de organele n drept);
- situaiile lucrrilor executate (msurtori, caiete de ataament, note de comand suplimentare,
note de renunare, etc.);
- procese verbale de lucrri ascunse;
- caietul de dispoziii (comunicri) de antier pe probleme de execuie i calitate;
- verificri pe poziii kilometrice privind profilul transversal, profilul longitudinal, grosimea
straturilor, etc.;
- buletine de analiz pentru stabilirea reetelor privind mixtura asfaltic cu aprobrile necesare
precum i pentru probele prelevate n staiile de preparare i la punctele de lucru cu rezultatele
ncercrilor efectuate pentru verificarea calitii lucrrilor ;
- buletine de analize pe probe prelevate din mbrcmintea rutier executat;

Recepia final
Recepia final va avea loc dup expirarea termenului de garanie care este de minim 12 luni de
la efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor
n perioada de garanie dirigintele de antier sau reprezentantul beneficiarului are obligaia de a
comunica n scris executantului i investitorului observaiile n legtur cu comportarea n
exploatare i n legtur cu calitatea remedierilor executate n acest interval.
Eventualele degradri ce apar n termenul de garanie a lucrrilor executate, precum i
propunerile fcute de comisia de recepie la terminarea lucrrilor vor fi remediate, respectiv
realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, n mod corespunztor i la termenele stabilite.
Documentaia ce se prezint pentru recepia final este urmtoarea:
- procesele verbale de admitere a recepiei la terminarea lucrrilor ;
- comunicrile efectuate de dirigintele de antier (sau reprezentantul investitorului) executantului,
n legtur cu comportarea n perioada de garanie i n legtur cu calitatea remedierilor
executate n acest interval;
- rezultatele unor eventuale ncercri efectuate n perioada de garanie;
- cartea construciei completat la zi n conformitate cu normele n vigoare;
n cadrul recepiei finale se va examina dosarul lucrrii, constatndu-se remedierea
neconformitilor constatate la recepia de terminare a lucrrilor ct i degradrile aprute n
perioada de garanie.

ntocmit, Verificat,

ing. Doina Bena dr. ing. Corneliu Ivac


Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
LISTA PRESCRIPIILOR TEHNICE LEGALE N VIGOARE


1. ACTE NORMATIVE
ORDONANA GUVERNULUI nr. 43/l997 privind regimul juridic al drumurilor

Norme tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor, aprobate prin ordinul
MT nr. 45 din 27 ianuarie 1998

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, aprobate prin ordinul MT nr.46
din 27 ianuarie 1998

Lista cuprinznd drumurile publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport
marf, aprobat prin ordinul MT nr.23 din 20 ianuarie 1999

2. STANDARDE

SR EN 197-1:2002 Ciment. Partea 1 Compoziie, specificaii i criterii de uniformitate ale
cimenturilor uzuale.

SR EN 459-1:2003 Var pentru construcii. Partea 1: Definiii, specificaii i criterii de
conformitate.

SR EN 45 9-2:2003 Var pentru construcii. Partea 2: Metode de ncercare.

SR EN933-l:2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 1- Analiza granulometric prin cernere.

SR EN 933-2:1998 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2 Analiza granulometric. Site de control,
dimensiunile normale ale ochiurilor.

SR EN 933-3:2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 3 Determinarea formei agregatelor. Coeficient de aplatizare.

SR EN 933-4:2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 4 Determinarea formei agregatelor. Coeficient de form.

SR EN 933-9:2001 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 9 ncercarea cu albastru de metilen.

SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru beton.

SR EN 1097-6:2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 6 Determinarea masei volumice reale i a
coeficientului de absorbie a apei.

SR EN 1097-8:2003 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 8 Determinarea coeficientului de lefuire accelerat.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000SR EN 1426:2007 Bitumuri. Determinarea penetraiei.

SR EN 1427:2007 Bitumuri. Determinarea punctului de nmuiere. Metoda cu inel i bil.

SR EN 1259 1:2001 Bitum i liani bituminoi. Specificaii pentru bitumuri rutiere.

SR EN 12274-3:2005 Straturi bituminoase turnate la rece Partea 3: Consistena.

SR EN 12274-7:2006 Straturi bituminoase turnate la rece Partea 7: Metod de ncercare la
abraziune prin agitare.

SR EN 12593:2003 Bitum i liani bituminoi. Determinarea punctului de rupere Fraass.

SR EN 12606-1:2002 Bitum i liani bituminoi. Determinarea coninutului de parafin. Partea 1.
Metoda distilrii.

SR EN 12606-2 :2002 Bitum i liani bituminoi. Determinarea coninutului de parafin. Partea 2.
Metoda prin extracie.

SR EN 12607-1 :2007 Bitum i liani bituminoi. Determinarea rezistenei la nclzire sub efectul
cldurii i aerului. Partea 1. Metoda RTFOT.

SR EN 12607-2:2007 Bitum i liani bituminoi. Determinarea rezisentei la nclzire sub efectul
cldurii i aerului. Partea 2. Metoda TFOT.

SR EN 12697-1:2006 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 1: Coninut de liant solubil.

SR EN 12697-2:2003 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 2: Determinarea granulozitii.

SR EN 12697-4:2005 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: coloan de fracionare.

SR EN 12697-5+A1 :2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate
la cald. Partea 5: Determinarea masei volumice maxime.

SR EN 12697- 6:2004 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 6: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor
bituminoase.

SR EN 12697- 8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor
bituminoase.

SR EN 12697- 11:2006 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 11: Determinarea afinitii dintre agregate i bitum.

SR EN 12697- 18:2004 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 18: ncercarea de scurgere a liantului.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


SR EN 12697- 22+Al:2007 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate
la cald. Partea 22: ncercarea de ornieraj.

SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 23. Metode de determinare i ncercare.

SR EN 12697- 24+A1 :2007 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 24: Rezistena la oboseal.

SR EN 12697- 25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 25: ncercarea la compresiune ciclic.

SR EN 12697- 26 :2004 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 26: Rigiditate.

SR EN 12697- 27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 27: Prelevarea probelor.

SR EN 12697- 28:2002 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 28: Pregtirea probelor pentru determinarea coninutului de
bitum, a coninutului de ap i a compoziiei granulometrice.

SR EN 12697- 30+A1 :2007 Mixturi asfaltice. Metode. de incercare pentru mixturj asfaltice
preparate la cald. Partea 30: Confecionarea epruvetelor cu compactorul
cu impact.

SR EN 12697- 31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 31: Confecionarea epruvetelor cu presa giratorie.

SR EN 12697- 33+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturj asfaltice
preparate la cald. Partea 33: Confecionarea epruvetelor cu compactorul
cu plac.

SR EN 12697- 34+A1 :2007. Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 34: ncercarea Marshall.

SR EN 12697- 35+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 35: Malaxare n laborator.

SR EN 13036-1:2002 Caracteristici ale suprafeei drumurilor i pistelor aeroportuare. Metode de
ncercare. Partea 1: Msurarea adncimii macrotexturii suprafeei
mbrcmintei prin tehnica volumetric a petei.

SR EN 13036-4:2004 Caracteristici ale suprafeei drumurilor i pistelor aeroportuare. Metode de
ncercare. Partea 4: Metode de msurare a aderenei unei suprafee.
ncercarea cu pendul.

SR EN 13036-7:2009 Caracteristici ale suprafeei drumurilor i pistelor aeroportuare. Metode de
ncercare. Partea 7: Msurarea denivelrilor straturilor de uzur ale
mbrcminilor rutiere: ncercarea cu dreptar.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase i pentru finisarea suprafeelor
utilizate n construcia oselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic.

SR EN 13 108-1 :2007 Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 1. Betoane asfaltice.

SR EN 13398 :2004 Bitum i liani bituminoi. Determinarea revenirii elastice a bitumului
modificat.

SR EN 13399:2004 Bitum i liani bituminoi. Determinarea stabilitii la depozitare a bitumului
modificat.

SR EN 135 89:2004 Bitum i liani bituminoi. Determinarea caracteristicilor de traciune a
bitumurilor modificate prin metoda ductilitii.

SR EN 14023 :2007 Bitum i liani bituminoi. Cadru pentru specificaiile bitumurilor modificate
cu polimeri.

SR EN ISO 14688-1:2004 Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea
pamnturilor. Partea 1: Identificare i descriere.

SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea
pamnturilor. Principii pentru o clasificare.

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitii.

SR 174-1:2002 Lucrri de drumuri. mbracmini bituminoase cilindrate executate la cald.
Condiii tehnice de calitate.

SR 174-2:1997 Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase cilindrate executate la cald.
Condiii tehnice pentru prepararea i punerea n oper a mixturilor asfaltice
i recepia mbrcminilor executate.

SR 179:1995 Lucrri de drumuri. Macadam. Condiii tehnice generale de calitate.

SR 254:1998 Var industrial.

SR 648:2002 Zgura granulat de furnal pentru industria cimentului.

SR 662-2002 Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier.

SR 667:2001 Agregate naturale i piatr prelucrat pentru lucrari de drumuri. Condiii
tehnice generale de calitate.

SR 754:1999 Bitum neparafinos pentru drumuri.

SR 1120:1995 Lucrri de drumuri. Straturi de baz i mbrcmini bituminoase de
macadam semipenetrat i penetrat. Condiii tehnice de calitate.

SR 4032/1-2001 Lucrri de drumuri. Terminologie.

SR 6978:1995 Lucrri de drumuri. Pavaje de piatr natural, pavele abnorme i calupuri.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


SR 7970:2001 Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi bituminoase cilindrate
executate la cald. Condii tehnice generale de calitate.

SR 8877-1:2007 Lucrri de drumuri. Partea 1. Emulsii bituminoase cationice. Condiii de
calitate.

SR 8877-2:2007 Lucrri de drumuri. Partea 2. Determinarea pseudovscozitii Engler a
emulsiilor bituminoase.

SR 9310:2000 Var mcinat pentru beton celular autoclavizat.

SR 10969:2007 Lucrri de drumuri. Determinarea adezivitii bitumurilor rutiere i a
emulsiilor cationice bituminoase fa de agregatele naturale prin metoda
spectrofotometric.

STAS 115-80 Bitumuri. Determinarea coninutului de substane solubile n solveni
organici.

STAS 539-79 Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins n pulbere.

STAS 863-85 Lucrri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripii de
proiectare.

STAS 932-75 Clorur de var tehnic.

STAS 1338/1-84 Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase executate
la cald. Prepararea mixturilor, pregtirea probelor i confecionarea
epruvetelor.

STAS 1338/2-84 Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase executate
la cald. Tipare i accesorii metalice pentru confecionarea i decofrarea
epruvetelor.

STAS 1339-79 Lucrri de drumuri. Dimensionarea sjstemelor rutiere . Principii
fundamentale.

STAS 1598/1-89 Lucrri de drumuri. ncadrarea mbrcminilor la lucrri de construcii noi
i modernizri de drumuri. Prescripii generale de proiectare i de execuie.

STAS 1598/2-89 Lucrri de drumuri. ncadrarea mbrcminilor la ranforsarea sistemelor
rutiere existente. Prescripii generale de proiectare i de execuie.

STAS 1709/1-90 Aciunea fenomenului de nghe-dezghe la lucrri de drumuri. Adncimea
de nghe n complexul rutier. Prescripii de calcul.

STAS 1709/2-90 Aciunea fenomenului de nghe-dezghe la lucrri de drumuri. Prevenirea
i remedierea degradarilor din nghe-dezghe. Prescripii tehnice.

STAS 1709/3-90 Aciunea fenomenului de nghe-dezghe la lucrri de drumuri.
Determinarea sensibilitii la nghe a pmnturilor de fundaie. Metoda de
determinare.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umiditii.

STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densitii pmnturilor.

STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitii.

STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice i mecanice ale
pmnturilor cu umflri i contracii mari.

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
ncercarea Proctor.

STAS 2900-89 Lucrri de drumuri. Limea drumurilor.

STAS 2914-84 Lucrri de drumuri. Terasamente. Condiii tehnice generale de calitate.

STAS 4032/2-92 Tehnica traficului rutier. Terminologie.

STAS 6400-84 Lucrri de drumuri. Straturi de baz i de fundaie. Condiii tehnice
generale de calitate.

STAS 7107/1-76 Teren de fundare. Determinarea materiilor organice.

STAS 7107/3-74 Teren de fundare. Determinarea coninutului de carbonate.

STAS 8840-83 Lucrri de drumuri. Straturi de fundaii din pmnturi stabilizate mecanic.
Condiii tehnice generale de calitate.

STAS 9095-90 Lucrri de drumuri. Pavaje din piatr brut sau bolovani.

STAS 10092-78 Ciment pentru drumuri i piste de aeroporturi.

STAS 10144/3 Strzi. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripii de proiectare.

STAS 10473/1-87 Lucrri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pmnturi stabilizate
cu ciment. Condiii tehnice generale de calitate.

STAS 10473/2-86 Lucrri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau
pmnturi stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolanici. Metode de
determinare i ncercare.

STAS 1225 3-84 Lucrri de drumuri. Straturi de form. Condiii tehnice generale de calitate.


3. NORMATIVE I INSTRUCIUNI TEHNICE

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie i deflectometrie a
capacitii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple i semirigide cu
deflectometrul Lacroix i cu deflectometrul cu prghie tip Benkelman.

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


CD 127-2002 Instruciuni tehnice departamentale de proiectare i execuie a
straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu liani
puzzolanici.

CD 152-85 Instruciuni tehnice departamentale pentru dimensionarea ranforsrilor cu
strat din agregate naturale stabilizate cu liani
puzzolanici ale sistemelor rutiere nerigide.

CD 155-2000 Instruciuni tehnice departamentale privind determinarea strii tehnice a
drumurilor moderne.

PD 177-2001 Instruciuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor
rutiere rigide i nerigide.

C 182-87 Normativ privind executarea mecanizat a terasamentelor de drumuri.

AND 517 93 Instruciuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor
rutiere suple i semirigide.

AND 519 93 Instruciuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare
statistic a rezultatelor msurrilor de laborator i de
teren pentru determinarea calitii complexului rutier.

AND 521 R-93 Instruciuni tehnice privind metoda de determinare a compoziiei chimice a
bitumului rutier pe patru componeni.

AND 523 -97 Normativ privind execuia straturilor foarte subiri la rece, cu emulsie de
bitum

AND 530-95 Instruciuni privind controlul calitii terasamentelor rutiere.

AND 535-97 Instruciuni tehnice pentru determinarea stabilitii n strat subire a
bitumului pentru drumuri. Metoda TFOT.

AND 536-97 Instruciuni tehnice pentru determinarea stabilitii n strat subire a
bitumului pentru drumuri. Metoda RTFOT.

AND 537 98 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru
drumuri.

AND 538 98 Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat utilizat la
execuia lucrrilor de drumuri.

AND 539 2002 Normativ pentru realizarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de
celuloz, destinate executrii mbrcminilor bituminoase
rutiere.

AND 541 98 Instruciuni tehnice privind confecionarea epruvetelor din mixtur asfaltic,
utiliznd presa de compactare giratorie.

AND 542 98 Instruciuni tehnice privind determinarea modulului de elasticitate dinamic
al mixturilor asfaltice.
Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000AND 543 98 Instruciuni tehnice privind determinarea fluajului static i dinamic al
mixturilor asfaltice.

AND 546 2002 Normativ privind execuia la cald a mbrcminilor bituminoase pentru
calea pe pod.

AND 547 98 Normativ pentru prevenirea i remedierea defeciunilor la mbrcmini
rutiere moderne.

AND 548 99 Instruciuni tehnice privind determinarea comportrii la oboseal a
mixturilor asfaltice cu echipamentul ELE MATTA.

AND 549 2000 Normativ privind mbrcminile bituminoase cilindrate la cald realizate cu
bitum modificat cu polimeri.

AND 550 99 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a
sistemelor rutiere suple i semirigide (metoda analitic).

AND 551 99 Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase
cationice utilizate la lucrrile de drumuri.

AND 552 99 Normativ privind condiiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase
cationice utilizate la lucrrile de drumuri.

AND 553 99 Normativ privind execuia mbrcminilor bituminoase cilindrate la cald
realizate din mixtur asfaltic cu bitum aditivat.

AND 584-2002 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea
drumurilor din punct de vedere al capacitii portante i al capacitii de
circulaie.

AND 563-2001 Instruciuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitii
suprafeei drumurilor cu ajutorul analizatorului de profil longitudinal APL
72.

AND 565-2001 Instruciuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitii
suprafeelor drumurilor cu ajutorul BUMP Integratorului BI.

270 Normativ departamental pentru intreinerea i reparaia strzilor.

T 3121 Sisteme rutiere rigide i suple pentru strzi - project tip.

Agrement tehnic 005-07/163-2007 Procedeu de reciclare in situ a straturilor de mixtur asfaltic
utiliznd tehnologia bazat pe bitum spumat.LI STE DE LUCRARI TRONSON I I I b- dul T. Vl adi mi r escu

( st r . Vasi l e Lupu cal ea Chi ?n?ul ui )

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000


PROIECT: Ranforsare sistem rutier pe DN 24-tronson VI:Bulevardul Socola
Beneficiar: D.R.D.P. IAI
Proiectant: S.C. ICAR S.R.L. IAI
Faza: PTH+DE
Pr. nr.: 14/2008

BREVIAR DE CALCUL

DIMENSIONAREA SISTEMELOR RUTIERE SUPLE
I SEMIRIGIDE CONFORM NORMATIV PD177-2001

Condiii tehnice:
Principii de dimensionare, etape de calcul.
Etapele de calcul al acestei metode sunt:
I. Stabilirea traficului de calcul;
II. Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard;
III. Stabilirea comportrii sub trafic a structurii rutiere existente.

1. Traficul de calcul

La dimensionarea structurilor rutiere suple i semirigide se ia n considerare traficul de
calcul corespunztor perioadei de perspectiv, exprimat n osii standard de 115 kN, echivalent
vehiculelor care vor circula pe drum.
Osia standard de 115 kN (o.s.115) prezint urmtoarele caracteristici:
- sarcina pe roile duble : 57,5 kN;
- presiunea de contact : 0,625 MPa;
-raza suprafeei circulare echivalente suprafeei de contact pneu-suprafa de rulare:
17,11cm .
Traficul de calcul s-a exprimat n milioane de osii standard de 115 kN (m.o.s.), pentru
perioada de perspectiv de 10 ani :2008-2018 i are valoarea: Nc=0.60m.o.s( determinat n
expertiza tehnic). .

II. Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard

Soluia de dimensionare se stabilite pe baza parametrilor definii n expertiza tehnic:
-structura rutier definit prin extrapolare este urmtoarea:
12cm asfalt i 35cm balast);
-indicele de degradare IG=75,4;
-tipul de pamnt:P3;
i a parametrilor determinai pe baza ncadrrii climatice i hidrologice a amplasmentului:
-tipul climacteric:I
-regimul hidrologic:2b
Caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere i ale pmntului
de fundare (modulul de elasticitate dinamic, E, n MPa i coeficientul lui Poisson, ) se detrmin
pe baza prevederilor din NORMATIV PD177-2001.


Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000

Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic sunt prezentate n tabelul 1:
Tipul
climateric
Regimul
hidrologic
Tipul pmntului
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
E, MPa
I
1
100
90
70
80
80
2a
65
75
2b 70 70
II
1
65 80
80
2a 70
2b 80 70
III
1 90
60
55 80
2a
80 50 65
2b
Coeficientul lui
Poisson,
0,27 0,30 0,30 0,35 0,42


2. Stabilirea valorii modulului de elasticitate dinamic al pmntului de fundare

Tipul climateric I
Regim hidrologic 2b =>E
p
=65 MPa
Tipul pmntului P
3

2. Verificarea soluiei de ranforsare 4cm beton asfaltic,5cm binder pentru cele trei structure


Sistem rutier luat in calcul are urmtoarele caracteristici:


Nr.
Crt.
Denumirea materialului din strat h
(cm)
E
(MPa)

1. Beton asfaltic pentru strat de uzura 4 3600 0,35
2. Binder asfaltic pentru strat de legatura 5 3000 0,35
3. Strat mixturi asfaltice degradate 12 2500 0,35
4. Fundaie din balast 35 181 0,27
5. Pmnt P3 65 0,42
Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al balastului (E
b
) se stabilete cu
relaia:
E
b
=0,20 h
b
0,45
x E
o
, (MPa),
unde:
h
b
=grosimea stratului de balast, n mm;
E
o
=modulul de elasticitate dinaic al pmntului de fundare, n MPa.
E
b
=0,2 x 350

0,45
x 65 =181 MPa
Analiza structurii rutiere ranforsate la solicitarea osiei standard comport calculul cu
programul CALDEROM al urmtoarelor componente ale deformaiei:
- deformaia specific orizontal de ntindere la baza straturilor bituminoase (
r
), n
microdeformaii;
- deformaia specific vertical de compresiune, la nivelul patului drumului (
z
), n
microdeformaiiStr. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
R E Z U L T A T E:
EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE
R Z RADIAL RADIALA VERTICALA
r r
z
cm cm MPa microdef microdef
0 -21.00 .703E+00 .199E+03 -.243E+03
.0 21.00 .627E-02 .199E+03 -.662E+03
.0 -21.00 .703E+00 .199E+03 -.243E+03
.0 21.00 .627E-02 .199E+03 -.662E+03
.0 56.00 .275E-02 .697E+02 -.225E+03

Stabilirea comportrii sub trafic a structurii rutiere

1. Criteriul deformaiei specifice de ntindere admisibil la baza structurilor bituminoase.
Acest criteriu este respectat dac rata de degradare la oboseal (R.D.O) are o valoare
mai mic sau egal cu RDO
adm
=0,9 pentru drumuri naionale principale i strzi;
N
c
RDO =------
N
adm

n care:

N
c
=traficul de calcul, n osii standard de 115 kN, n m.o.s.
N
c
=0,10 m.o.s.
N
adm
=numrul de solicitri admisibile care se calculeaz cu relaiile:
N
adm
=24.5 x 10
8
x
r
-3,97
(m.o.s) pentru drumuri cu trafic de calcul mai mic sau egal de 1
m.o.s. (1 x 10
6
o.s 115).
N
adm
=24.5 x 10
8
x 199
-3,97
=1,83 m.o.s.

0.6
RDO =------- =0,33 <RDO
adm
=0,9
1,83

2. Criteriul deformaiei specifice de ntindere admisibil la nivelul pmntului de fundare.

z

zadm

z
= deformaia specific vertical de compresiune la nivelul pmntului de fundare,
rezultat din programul CALDEROM.

zadm
=deformaia specific vertical de compresiune la nivelul pmntului de fundare, n
microdeformaii, calculat cu relaia:


zadm
=600 x N
c
-0,27
=600 x 0.60
-0,27
=688 microdef.

z
=225 <
zadm
=
zadmVERIFICAREA LA INGHET DEZGHET

CONFORM STAS 1709/1 90, STAS 1709/2 90
Z crt =Z +Z
Z=adancimea de inghet a pamantului de fundatie
Z=Hsr He
Hsr=grosimea sistemului rutier
He=gosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier
Stabilirea adancimii de inghet Z a pamantului de fundatie :

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel: 0232/218644
Fax: 0332/453474
emai:icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
tip climatic I
conditii hidrologice defavorabil 2b
tipul pamantului P3 pamant foarte sensibil la inghet - dezghet conf, STAS 1709/2
Indicele mediu de inghet din cele mai aspre cinci ierni I 3/30 med pentru sistemul rutier
nerigid este 625 C x zile Z=88 cm
Determinarea grosimii echivalente a sistemului rutier He
He= hi x Cti
h=grosimea stratului rutier
Cti=coeficient de echivalare a capacitatii de transmitere a caldurii


Numar straturi H Cti
1 4 0.50
2 5 0.60
3 12 0,5
4 35 0.80

He=39,0 cm
Z=Hsr He=50-39=11 cm
Zcr=88 cm +11 cm=99 cm

Verificarea rezistentei la nghet dezghet a structurii rutiere
K K adm =0,45(conform STAS 1709/2)
K=He/Zcr =39:99=0,39
0.39<0.45=> sunt necesare msuri de mbuntire a proteciei sistemului rutier la
nghe-dezghe .
Prin proiect s-au prevzut urmtorele rezolvri tehnice:
- asigurarea dirijrii rapide a apelor pluviale spre gurile de scurgere;
-reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale.


Verificat, ntocmit,
Dr. ing. Corneliu Ivac ing. Doina Bena- 1 -
PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644; 0332/453474
email: icar_icar_icar@yahoo.com ISO 9001:2000
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19

Ranforsare sistem rutier pe DN 24
b-dul Socola, tronson VI:
str. Bucium os. Bucium,
MUNICIPIUL IAIBeneficiar: D.R.D.P. IAI
Proiectant: S.C. ICAR S.R.L. IAI

Faza: PTH+DE
PR.NR.: 14/2008


-OCTOMBRIE 2009-


RANFORSARE SISTEM RUTIER DN 24-TRONSON VI OBIECTIVUL:
B-DUL SOCOLA OBIECTUL:
03. IMBRACAMINTI TROTUARE CATEGORIA DE LUCRARI
Oct-09
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari - Lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.
Simbol
Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
1 DG04B1 ml 165.00 Desfacerea borduri de piatra sau de beton,
orice dimensiune, asezata pe beton;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
2 TRA01A05 tona 8.25 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
3 DB01C1 mp 2,721.00 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase
a straturilor suport alcatuite din : suprafete
bituminoase din beton de ciment sau pavaje
din piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
4 DG05A1 mp 2,721.00 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3
cm grosime, formate din : covoare asfaltice
permanente,betoane asfaltice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
5 TRA01A05 tona 195.00 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
6 DB02A1 100
mp
27.21 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau
a imbracamintilor existente in vederea aplicarii
unui strat de uzura din mixtura asfaltica,
executata cu:suspensie de bitum filerizat la
straturile din beton de ciment sau mixturi
asfaltice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
7 DZ04A1 tona 2.73 Prepararea suspensiei de bitum filerizat.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
8 DB14B1 tona 165.00 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la
cald cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
Page 1 of 4
CATEGORIA DE LUCRARI: 03. IMBRACAMINTI TROTUARE
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
9 DZ11F1 tona 161.00 Prepararea mixturii asfaltice pentru straturi de
baza, executate la cald cu bitum si cu agregate
naturlae de balastiera de 0-31 mm, in instalatii
tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
10 DB21A1 100
mp
23.50 Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la
straturile direct circulate
manopera:
utilaj:
material:
transport:
11 DZ19B1 tona 9.80 Prepararea nisipului bitumat si a dressingului
gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in
instalatii tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
12 DI03A1 tona 19.00 Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu
mixturi gata preparate si cu decaparea
portiunilor degradate, executata : manuala
manopera:
utilaj:
material:
transport:
13 DZ17A1 tona 19.50 Prepararea asfaltului turnat cu pietris
margaritar si filer de calcar in : malaxor
mecanic ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
14 TRA05A10 tona 224.00 Transport rutier materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10
manopera:
utilaj:
material:
transport:
15 DE11A1 m 150.00 Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea
spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o
fundatie din: beton 10 x 20 cm
manopera:
utilaj:
material:
transport:
16 CZ0104A1 mc 3.00 Beton marca B 100 cu balast, cu granulaia
pn la 31 mm, preparat cu ciment F 25 n
instalaii centralizate ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
17 TRB01A11 tona 9.00 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc
asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18 NC: DD02A1-
6
mp 430.00 Pavaj cu pavele de 6cm
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18.1 > DG06B1 mc 51.60 Spargerea si desfacerea betonului de ciment
pe suprafete limitate, pentru pozarea
cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de
scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau
fundatii de drumuri.
manopera:
utilaj:
Page 2 of 4
CATEGORIA DE LUCRARI: 03. IMBRACAMINTI TROTUARE
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
18.2 > TSA02B1 mc 12.90 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de
infratire etc. in pamant necoeziv sau slab
coeziv adancime ,0.75m teren mijloci
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18.3 >
TRI1AA01C1
tona 145.77 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.1
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18.4 > TRA01A15 tona 145.77 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 15 km.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18.5 > TSE01C1 100
mp
4.30 Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren
tare
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18.6 > DA06A1 mc 21.50 Strat de agregate naturale cilindrate, avand
functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18.7 > DA15A1 mp 430.00 Fundatie din beton de ciment, de 10 cm
grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti,
executate: direct pe pat dinainte pregatit;
manopera:
utilaj:
18.8 >+2100957 mc 51.60 Beton de ciment B 200 stas 3622
material:
transport:
18.9 > DD02A1 mp 430.00 Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1
pe un substrat de nisip
manopera:
utilaj:
18.1 >+1119 ora 9.03 Automacara cu brat telescopic 30,0-39,9 tf 1
schimb
material:
transport:
18.1
1
> TRB01C11 tona 189.20 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc
aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18.1
2
> TRA01A15 tona 64.50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 15 km.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18.1
3
> TRA06A10 tona 124.70 Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5mc dist. =10km
manopera:
utilaj:
total manopera ore 2,894.01
total greutate materiale tone 568.46
Page 3 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI: 03. IMBRACAMINTI TROTUARE
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
articole TRA 6,679.61
transport auto 0.00
total transport utilaj manopera material procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe
CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
a salariilor
Cresteri salariale
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
ORGANIZARE SANTIER
Profit
TOTAL GENERAL fara TVA:
TVA:
TOTAL GENERAL:
Intocmit, Verificat,
ing. Doina Benta dr.ing. Corneliu Ivasc
Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
Page 4 of 4
RANFORSARE SISTEM RUTIER DN 24-TRONSON VI OBIECTIVUL:
B-DUL SOCOLA OBIECTUL:
01. LUCRARI PREGATITOARE CATEGORIA DE LUCRARI
Oct-09
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari - Lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.
Simbol
Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
1 DG04B1 ml 632.00 Desfacerea borduri de piatra sau de beton,
orice dimensiune, asezata pe beton;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
2 TRA01A05 tona 181.00 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
3 DE10A1 m 947.00 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare
20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm
manopera:
utilaj:
material:
transport:
4 ACD07D1 m 18.20 Elemente la camine stas cu h>2 m
cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu
monolit
manopera:
utilaj:
material:
transport:
5 DB01C1 mp 8,374.00 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase
a straturilor suport alcatuite din : suprafete
bituminoase din beton de ciment sau pavaje
din piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
6 DG05A1 mp 11,810.00 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3
cm grosime, formate din : covoare asfaltice
permanente,betoane asfaltice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
7 TRA01A05 tona 1,505.40 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
8 DZ05A1 tona 0.66 Prepararea bitumului taiat ( cut-back ) in
amestec de 60 % bitum si 40 % white spirit.
manopera:
utilaj:
Page 1
CATEGORIA DE LUCRARI: 01. LUCRARI PREGATITOARE
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
9 DB16H1 mp 2,050.00 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0
cm cu asternere mecanica
manopera:
utilaj:
material:
transport:
10 DB21A1 100
mp
6.44 Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la
straturile direct circulate
manopera:
utilaj:
material:
transport:
11 DZ19B1 tona 147.66 Prepararea nisipului bitumat si a dressingului
gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in
instalatii tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
12 TRA06A10 tona 102.00 Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5mc dist. =10km
manopera:
utilaj:
material:
transport:
13 TRA05A10 tona 983.20 Transport rutier materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10
manopera:
utilaj:
material:
transport:
14 DB01C1 mp 11,230.00 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase
a straturilor suport alcatuite din : suprafete
bituminoase din beton de ciment sau pavaje
din piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
15 DG03A1 mp 50.00 Desfacerea de trotuare din dale de beton sau
bazalt montate pe beton
manopera:
utilaj:
material:
transport:
16 DG05A1 mp 700.00 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3
cm grosime, formate din : covoare asfaltice
permanente,betoane asfaltice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
17 DB02A1 100
mp
30.08 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau
a imbracamintilor existente in vederea aplicarii
unui strat de uzura din mixtura asfaltica,
executata cu:suspensie de bitum filerizat la
straturile din beton de ciment sau mixturi
asfaltice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18 DZ04A1 tona 12.80 Prepararea suspensiei de bitum filerizat.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
19 DB14B1 tona 252.00 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la
cald cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
Page 2
CATEGORIA DE LUCRARI: 01. LUCRARI PREGATITOARE
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
20 DZ11F1 tona 252.00 Prepararea mixturii asfaltice pentru straturi de
baza, executate la cald cu bitum si cu agregate
naturlae de balastiera de 0-31 mm, in instalatii
tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
21 DB21A1 100
mp
46.50 Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la
straturile direct circulate
manopera:
utilaj:
material:
transport:
22 DZ19B1 tona 14.10 Prepararea nisipului bitumat si a dressingului
gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in
instalatii tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
23 DI03A1 tona 44.90 Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu
mixturi gata preparate si cu decaparea
portiunilor degradate, executata : manuala
manopera:
utilaj:
material:
transport:
24 DZ17A1 tona 45.10 Prepararea asfaltului turnat cu pietris
margaritar si filer de calcar in : malaxor
mecanic ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
25 DB16F1 mp 6,580.00 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte executata la cald, in grosime de : 3,0
cm cu asternere mecanica
manopera:
utilaj:
material:
transport:
26 DZ14B1 tona 570.00 Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in
criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii
tip L P X ;
manopera:
utilaj:
total manopera ore 9,247.00
total greutate materiale tone 1,406.49
articole TRA 14,253.55
transport auto 0.00
Page 3
Intocmit, Verificat,
ing. Doina Benta dr. ing. Corneliu Ivasc

RANFORSARE SISTEM RUTIER DN 24-TRONSON VI OBIECTIVUL:
B-DUL SOCOLA OBIECTUL:
02. REPARATII IMBRACAMINTI CATEGORIA DE LUCRARI
Oct-09
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari - Lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.
Simbol
Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
1 DG04B1 ml 1,170.00 Desfacerea borduri de piatra sau de beton,
orice dimensiune, asezata pe beton;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
2 TRA01A05 tona 283.00 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
3 DE10A1 m 1,170.00 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare
20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm
manopera:
utilaj:
4 +2100933 mc 52.70 Beton de ciment C8/10
material:
transport:
5 ACD07D1 m 18.20 Elemente la camine stas cu h>2 m
cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu
monolit
manopera:
utilaj:
6 +2100933 mc 2.51 Beton de ciment C8/10
material:
transport:
7 TRA06A10 tona 134.00 Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5mc dist. =10km
manopera:
utilaj:
material:
transport:
8 ACD01E1 buc 22.00 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine
fara piesa suport carosabil tip iii b
manopera:
utilaj:
material:
transport:
9 ACD01J1 buc 12.00 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu
piesa suport carosabil tip iii a
manopera:
utilaj:
material:
transport:
10 ACD01J1 buc 10.00 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu
piesa suport carosabil tip iii a
manopera:
utilaj:
Page 1 of 4
CATEGORIA DE LUCRARI: 02. REPARATII IMBRACAMINTI
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
11 DF27A1 ora 220.00 Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul
asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de
drum cu restrictii de circulatie, impuse de
calamitati sau executarea unor lucrari de
constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri
manopera:
utilaj:
material:
transport:
12 DF24A1 ps 2.00 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul executarii
lucrarilor, cu indicatoare metalice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
13 DB01C1 mp 11,900.00 Curatire suprafete
manopera:
utilaj:
material:
transport:
14 DG05A1 mp 4,900.00 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3
cm grosime, formate din : covoare asfaltice
permanente,betoane asfaltice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
15 DG05A1 mp 4,020.00 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3
cm grosime, formate din : covoare asfaltice
permanente,betoane asfaltice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
16 TRA01A05 tona 627.00 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
17 DB02A1 100
mp
238.00 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau
a imbracamintilor existente in vederea aplicarii
unui strat de uzura din mixtura asfaltica,
executata cu:suspensie de bitum filerizat la
straturile din beton de ciment sau mixturi
asfaltice
manopera:
utilaj:
material:
transport:
18 DZ05A1 tona 23.80 Prepararea bitumului taiat ( cut-back ) in
amestec de 60 % bitum si 40 % white spirit.
manopera:
utilaj:
material:
transport:
19 DB12B1 tona 1,110.00 Strat de legatura (binder) de criblura executata
la cald cu asternere mecanica
manopera:
utilaj:
material:
transport:
20 DB16H1 mp 7,885.00 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0
cm cu asternere mecanica
manopera:
utilaj:
material:
transport:
21 DZ10B1 tona 1,113.00 Prepararea binderului de margaritar si pietris,
executat la cald, cu bitum in : instalatii tip L P
X ;
manopera:
utilaj:
Page 2 of 4
CATEGORIA DE LUCRARI: 02. REPARATII IMBRACAMINTI
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
22 DZ14B1 tona 740.00 Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in
criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii
tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
23 DB21A1 100
mp
79.00 Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la
straturile direct circulate
manopera:
utilaj:
material:
transport:
24 DZ19B1 tona 33.00 Prepararea nisipului bitumat si a dressingului
gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in
instalatii tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
25 TRA05A10 tona 1,910.00 Transport rutier materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10
manopera:
utilaj:
material:
transport:
26 DB14B1 tona 282.00 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la
cald cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
27 DZ11F1 tona 283.00 Prepararea mixturii asfaltice pentru straturi de
baza, executate la cald cu bitum si cu agregate
naturlae de balastiera de 0-31 mm, in instalatii
tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
28 DZ19B1 tona 12.20 Prepararea nisipului bitumat si a dressingului
gras cu nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in
instalatii tip L P X ;
manopera:
utilaj:
material:
transport:
29 DI03A1 tona 44.90 Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu
mixturi gata preparate si cu decaparea
portiunilor degradate, executata : manuala
manopera:
utilaj:
material:
transport:
30 DZ17A1 tona 45.10 Prepararea asfaltului turnat
manopera:
utilaj:
material:
transport:
31 DB16F1 mp 4,020.00 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte executata la cald, in grosime de : 3,0
cm cu asternere mecanica
manopera:
utilaj:
material:
transport:
32 DZ14B1 tona 283.00 Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in
criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii
tip L P X ;
manopera:
utilaj:
Page 3 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI: 02. REPARATII IMBRACAMINTI
0 2 3 4 5 6 = 4 x 5 1
material:
transport:
33 DB21A1 100
mp
40.20 Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la
straturile direct circulate
manopera:
utilaj:
material:
transport:
34 TRA05A10 tona 623.00 Transport rutier materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10
manopera:
utilaj:
material:
transport:
35 DF17A1 mp 240.00 Marcaje longitudinale, transversale si diverse
executate mecanizat, cu vopsea de pe
suprafete carosabile.
manopera:
utilaj:
total manopera ore 9,511.69
total greutate materiale tone 3,031.15
articole TRA 30,226.23
transport auto
Intocmit, Verificat,
ing. Doina Benta dr.ing. Corneliu Ivasc
Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
Page 4 of 4


PROIECT NR.
14/2008

Str. SF. Lazr nr. 4B, Iai
Tel/Fax: 0232/218644
email: icar_icar_icar@yahoo.com
FAZA:
PTH+DE
Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.- DIRECIA REGIONAL DRUMURI I PODURI
IAI, str.Gh.Asachi, nr.19

PROGRAM / RAPORT PENTRU CONTROLUL LUCRRILOR PE ANTIER

RANFORSARE SISTEM RUTIER PE DN 24-TRONSON VI,
B-DUL SOCOLA (STR. BUCIUM-OSEAUA BUCIUM),
MUNICIPIUL IAI

n conformitate cu LEGEA NR. 10/1995, H.G. NR. 272/1994, NORMATIV C56/85,
instruciuni, ordine, ordonane, hotrri emise de M.L.P.A.T Bucureti i GUVERN precum
i norme tehnice (STAS - uri, normative, caiete de sarcini) n vigoare la data execuiei, de
comun acord, stabilesc prezentul program pentru controlul lucrrilor pe antier.

N
r
.

c
r
t
.

Lucrarea ce se controleaz, se verific sau se
receptioneaz calitativ i pentru care se ntocmesc
documente scrise
Documente
scrise:
PVLA
PVR
PV
Cine:
B-beneficiar;
E-executant;
P-proiectant;
I-inspectie pt.
calitatea constr.
Nr. i
data act
ncheiat
1

Predare amplasament, trasare axe, stabilire reperi de nivel
PV B+E+P(topo)
2 Verificare strat suport carosabil / reparaii

PV P+B+E
3

Verificare strat binder
PV P+B+E+I

4 Verificare mbrcminte din beton asfaltic

PV P+B+E+I

5 Verificare trotuare:
Strat suport / fundaie
mbrcmini beton asfaltic pod
Strat suport / fundaie
mbrcmini-pavele autoblocante
PVR B+E+P
6 Verificare trasare, nivelitic

PV B+E+P
7 Verificarea lucrrilor ce devin ascunse.

PVLA B+E
8
La verificare se vor prezenta actele de verificare si receptionare
precizate n caietul de sarcini i n special:
0.1. Condica pentru evidenta betoanelor turnate
0.2. Comunicare privind rezultatele ncercrilor pe epruvete
confecionate la obiect.
Rezultatele rezistenelor inferioare, rezistenelor de control.
0.3. Certificate de calitate pentru materiale.
0.4. Registru pentru recepia calitativ a materialelor,
prefabricatelor si elementelor de construcii nainte de
introducerea acestora n oper.E
E

E
EBENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,
dr. ing. C.Ivac


RANFORSARE S.R. PE DN24,
KM.191+035-197+040,
Tronson 3-B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU
TRONSON II
(STR.V.LUPU-CALEA CHISINAULUI)

C 127/1092-2008Elaborator proiect :S.C. ARCODEX SRL IASI
J 22/735/1992
RO 1992306
B-dul Independentei 15 Tronson B1-5, et.2,ap.4
Tel/Fax : 0232 210788
Beneficiar :DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI.
Str.Gherghe Asachi 19

SEPT.2008


PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

2

RANFORSARE S.R. PE DN24,
KM.191+035-197+040,
Tronson 3-B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU
TRONSON II
(STR.V.LUPU-CALEA CHISINAULUI)
C 127/1092-2008


BORDEROU PIESE

A. PIESE SCRISE
1.Memoriu tehnic
2.Caiet de sarcini
3.Lista de cantitati
4.Deviz general
5.Indicatorii tehnico -economici
5.Documentatia confidentiala.

B. . PIESE DESENATE
1.Plan incadrare in zona scara 1 :10000 plansa D0
2.Plan de situatie tronson 1 scara 1:500 plansa D1
3.Plan de situatie tronson 2 scara 1:500 plansa D2
4.Plan de situatie tronson 3 scara 1:500 plansa D3
5.Plan de situatie tronson 4 scara 1:500 plansa D4
6.Plan de situatie tronson 5 scara 1:500 plansa D5
7.Plan de situatie tronson 6 scara 1:500 plansa D6
8.Plan de situatie tronson 7 scara 1:500 plansa D7
9.Profil transversal tip 1 scara 1 :50 plansa D8
10.Profil transversal tip 2 scara 1 :50 plansa D9
11.Detalii borduri pentru accse in curti scara 1 :20 plansa D10
12.Profil longitudinal sector 1 scara 1 :500 plansa D11
13.Profil longitudinal sector 2 scara 1 :500 plansa D12
14.Profil longitudinal sector 3 scara 1 :500 plansa D13
15.Profil longitudinal sector 4 scara 1 :500 plansa D14
16.Profil longitudinal sector 5 scara 1 :500 plansa D15
17.Profil longitudinal sector 6 scara 1 :500 plansa D16
18.Profil longitudinal sector 7 scara 1 :500 plansa D17
19.Profil longitudinal sector 8 scara 1 :500 plansa D18
20.Profil longitudinal sector 9 scara 1 :500 plansa D19
21.Profil transversal nr.5 si 12 scara 1 :500 plansa D20
22.Profil transversal nr.19 si 21 scara 1 :500 plansa D21
23.Profil transversal nr.31 si 47 scara 1 :500 plansa D22
24.Profil transversal nr.57 scara 1 :500 plansa D23


INTOCMIT
ing. Anca NECSULESCU


PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

3


PROIECT TEHNIC1.DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

1.1.ELEMENTE GENERALE :
1.1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

RANFORSARE S.R. PE DN24,
KM.191+035-197+040,
Tronson 3-B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU
TRONSON II(STR.V.LUPU-CALEA
CHISINAULUI)

C 127/1092-2008


1.1.2.Elaborator proiect : S.C ARCODEX S.R.L. IASI.
Tel/fax.0232/210788

1.1.3.Ordonatorul principal de credit : COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI
DRUMURI NATIONALE S.A.DIN ROMANIA.

1.1.4.Beneficiar : DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI.
Str.Gh.Asachi nr.19
Tel : 0232/231431
Fax :0232/231432
1.1.5 Amplasamentul lucrarilor :
Jdetul IASI
Municipiul IASI
Bulevardul B-dul Tudor Vladimirescu II(str.V.Lupu-Calea Chisinaului)
Str.categoria II-a. : 4 benzi de circulatie,(2benzi auto +2benzi trmvaie)
Lungime strada L
strada
=1.317 m.
Trotuare de T=2.25 m.
Spatii verzi de SV=1.00-4.00 m. latime
Drumul national DN24
Latime banda carosabil b= 3,50 m.
Suprafata carosabila S = 14.516 mp.
Borduri prefabricate 20 x 25 cm. L= 3006 ml.
Borduri de parc si spatii verzi 10x15cm. L=3975 ml.

1.2. DESCRIEREA LUCRARILOR
1.2.1.Aplasamentul se afla in municipiul Iasi, intre B-dul Tudor Vladimirescu
(intre strada Vasile Lupu si Calea Chisinaului) pe traseul DN 24

1.2.2.Topografia. :Amplasamentul strazii se afla in zona de ses cu diferente de nivel mici ,cu panta
longitudinala de 0.30-.1,29 % la rampa de acces la pod peste raul Bahlui


PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

4
1.2.3.Clima si fenomenele naturale specifice zonei. Amplasamentul se afla in zona climatica I,,cu
umiditate normala, cu un nivel de precipitatii de 550mm/an ,cu
fenomene naturale;nebulozitate sporita, chiciura, polei, zapada abundenta,
adancimea de inghet 1.10m.
1.2.3.Geologia, seismicitatea.
Stratificatia vaii traversate de drumul national DN 28 B-dul Nicolae Iorga , este reprezentata
printr-o argila prafoasa sau nisipoasa , iar apa si stratul filtrant ,nisipul si pietrisul se gasec la
adancimea de 3.00-5.50 m.
Strada se afla amplasata in zona seismica a judetului Iasi,cu acceleratia terenului a
g
=0.20 g. ,pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =100ani. si perioada de control (colt), T
c
=0.7 sec.,
conform Cod de proiectare seismica indicativ P100-1/2006. Tab.A6.Caracteristicile macroseismice ale
principalelor localitati din Romania pg.336-339
1.2.4. Categoria de incadrare . B-dul Tudor Vladimirescu II, este strada de categoria a II a. cu
latimea carosabila de 14.00m. , trotuare de cate 2.25 m. latime si spatii verzi de cate
1.0-4.00m. latime.Partea carosabila se afla in cale comuna cu linia de tramvai.
1.2.5.. Evolutia traficului de viitor . Conform studiului de circulatie a municipiului Iasi , traficul la
nivelul anului 2018 este de 2190 Veh. etalon/24 ore rezultand Nc=4.00<Nadm=18.00 m.o.s.
115 KN.
1.2.6.Starea tehnica a drumului a fost stabilita prin expertiza tehnica nr. 587, de catre
SC.PROIECT DRUM SRL IASI,cu ajutorul indicilor de evaluare calculati pe baza parametrilor
acesteia. Caracteristicile starii tehnice sunt prezentate in tabelul de mai jos si au fost determinate
conform Normativului pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne CD155
Calificativ de calitate Parametrii starii tehnice
PL R(SRT) R(HS) P D
2-nesatisfacator

2.01-3.00 0.70-0.80 Sub 0.33 2.00-3.00 0.21-0.30
1.2.7.Prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole. Documentatia tehnica cuprinde 4
volume ,memoriu tehnic , caiet de sarcini , indicatorii tehnico-economici si documentatia cu listele de
cantitati, piese scrise si piese desenate cu detalii de executie.
1.2.8..Solutia constructiva adoptata pentru ranforsarea sistemului rutier
consta in aplicarea urmatoarelor strate :
-strat de legatura din binder BAD 25 de 7 cm. grosime cu un spor de 2.0 cm. pentru
prluarea diferentelor de nivel la partea carosabila .
-strat de uzura din beton asfaltic BAD 16a in grosime de 4 cm.
Aceasta solutie de ranforsare a imbracamintii carosabile impune modificarea cotelor
de nivel cu 11 cm.
- Trotuarele au latimea de 2.25 m.
.Trotuarele existente ,degradate , sau din pamant, se prevad cu fundatie rigida din beton
clasa C16/20 pe un substrat de nisip , anticapilar, antigel si de rezistental filtranta de
5 cm. grosime.Imbracamintea trotuarelor se prevede din pavimente decorative ,
autoblocante, pentru traficul accidental carosabil.deoarece trotuarul va servi si la parcarea
in lung a autoturismelor.
Spatiul verde are latimea de 1.0-4.00 m..Spatiul verde ramas dupa bordura exterioara a
trotuarelor se completeaza cu pamant de umplutura se niveleaza si compacteaza , se asigura
scurgerea si evacuarea apelor
Intrarile in curti se prevad amenajate cu borduri prefabricate de beton sub forma de
pana si borduri tesite pentru incadrarea spatiului de acces.pe latimea de 3.50 m.conform
detaliilor din proiect.
Gurile de scurgere existente , in general in stare de functionare , se decolmateaza
depozitele si tubul de racord la canalizare sau se inlocuiesc cu altele noi corespunzatoare
din punct de vedere al functionalitatii in exploatare. Gurile de scurgere vor fi suplimentate
pentru sectiunea de 1cm
2
, pe gratar sa corespunda o suprafata carosabila de 1.00 m
2
.

PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

5
Intersectiile strazilor adiacente, au fost rezolvate conform STAS 10144/4-95.Amenajarea
intersectiilor de strazi Clasificare si prescriptii de proiectare cu raze care sa se poata
inscrie in circulatia rutiera in conditii de siguranta .
In trotuare exista instalatii subterane de utilitati , astfel ca odata cu ranforsarea
sistemului rutier , beneficiarii acestor instalatii se vor asigura ca cel putin pentru o
perioada de perspectiva de 15 ani nu mai au nevoie de interventii.
Scurgerea si evacuarea apelor de suprafata se va realiza cu ajutorul pantelor
transversale de 2.5% sub forma de acoperis si a pantelor longitudinale de 0.30.50%m .
Gurile de scurgere se prevad amplasate la 25-30 m. distanta pentru a permite captarea
intregului debit din ploi si zapada in timp util .
Siguranta circulatiei.Se prevad indicatoare rutiere si marcaje conform SR1848/1,si
7/2004.Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere si Marcaje rutiere.
Plantatii rutiere sau lucrari de intretinere a plantatiilor se vor realiza conform
STAS 11210/88. Plantatii rutiere. Prescriptii generale de executie.
1.2.9. Consideratii generale
Lucrarile de ranforsare se vor realiza sub circulatie , pe jumatate de cale ,cu restrictie de
viteza la 25 km./ora conform Normelor metodologice privind conditiile de inchiderea
circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si /sau pentru protejarea drumului.Conform Anexa IV -B1si D1.
Pe timpul executiei se va asigura igienizarea traseului prin stropire cu apa
1.2.10. Tehnologia de executie .
Desfacerea bordurilor degradate,existente, de beton , indepartarea molozului rezultat
Decolmatarea gurilor de scurgere sau inlocuirea si suplimentarea acolo unde nu satisfac
din punct de vedere hidraulic..
Refacerea incadrarii carosabile cu borduri noi, prefabricate, de 20x25 cm.dispuse pe o
fundatie de beton simplu clasa C8/10 de 30 x15 cm. Realizarea racodurilor gurilor de
scurgere noi la canalizarea existenta ,
Curatirea partii carosabile , spalarea cu apa si amorsarea in vederea aplicarii stratului de
egalizare din binder de 2.0 cm. grosime. Asternerea stratului de binder de 8 cm ,amorsarea
suprafetei cu bitum la cald si dispunerea stratului de uzura de beton asfaltic . Stratul de
uzura se inchide cu un dressing
.Realizarea trotuarelor cu pavimente de tip greu, carosabile , de 8.5 cm. grosime pe un suport
rigid din beton de ciment si un substrat de nisip.conform detaliilor din proiect.
1.2.11.Organizarea de santier se realizeaza langa obiect, strazi adiacente .
Spatiul pentru organizare este proprietatea de drept a Consiliului Municipal Iasi.
Suprafata necesara S = 1000 mp., langa obiect, este pusa la dispozitia antreprenorului prin
grija beneficiarului .
1.2.12.Pe timpul executiei lucrarilor de ranforsare a SR., circulatia se desfasoara pe
jumatate de cale
1.2.13.Sursele de apa, energie electrica. Apa necesara lucrarilor de compactare a
terasamentelor, pentru betoane realizate in santier , se va folosi apa din reteaua de
alimentare publica. . Pentru betoanele de marca, betonul va fi aprovizionat din statiile de
betoane de la distanta de 5-7 km.
1.2.14 Energia electrica se va putea prelua prin racord de la reteaua aeriana pentru care
se va obtine acord de la E-on Moldova S.A.
` 1.2.15.Pentru telefon se va folosi o statie mobila de telecomunicatii sau telemobil.
1.2.16.Caile de acces la lucrare, caile de comunicatii se realizeaza de la DN28 si DN24
1.2.17.Programul de executie al lucrarilor , graficul de lucru si programul
de receptie

PROGRAM DE EXECUTIE

RANFORSARE S.R. PE DN24,

PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

6
KM.191+035-197+040,
Tronson 3-B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU
TRONSON II
(STR.V.LUPU-CALEA CHISINAULUI)
C 127/1092-2008


cod
crt.

Denumire obiect

C+M
%

ESALONARE pe TRIMESTRE
I. II. III.
011. Lucrari pregatitoare
012 Inlocuiri borduri ,
decolmatari sau
suplimentari guri de
scurgere

013 Ranforsare sistem
rutier (7+4)cm.


014 Refacere trotuare si
spatii verzi

Total


Organizare de santier


Tva 19%

19.00
Total obiectiv

100.00

OFERTANT, BENEFICIAR,

D.R.D.P. IASI

1.2.18.Trasarea si pichetarea lucrarilor.Trasarea pe teren a lucrarilor de arta
supraterane ce definesc axele proiectate ale lucrarilor de arta.conf, STAS 9824/4-3.8
1.2.19. Axul strazii va fi materializat prin puncte si distante fata de obiectele din teren,
stalpi iluminare , borne speciale plantate in teren , distante fata de cladiri etc
Materializarea axelor se va face pe fiecare obiect cu vopsea de ulei, inainte de inceperea
lucrarilor prin grija beneficiarului, D.R.D.P. IASI.
1.2.20 Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier.
Bordurile prefabricate montate pe fundatia de beton vor fi protejate impotriva circulatiei
pietonale timp de 6-12 ore, circulatia pietonala va fi deviata .
Fundatiile executate din beton C16/20 , turnate la trotuare sau sub borduri vor fi
protejate impotriva ploii si a razelor solare. Pe ,perioada calduroasa, betonul proaspat va fi
stropit cu apa si protejat zilnic 5-10 zile de la turnare.1.2.21.Masurarea lucrarilor .Cantitatile de lucrari au fost evaluate cantitativ si calitativ,
conform listelor de cantitati pe obiecte si categorii de lucrari astfel:

PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

7

OBIECTE :
Ob.1.Ranforsare carosabil tronson 3 ,B-dul T.Vladimirescu tronson II(Str.V.Lupu Calea
Chisinaului)
Categorii de lucrari.
0.1.1.Lucrari pregatitoare
01.2 Inlocuiri de borduri si suplimentari guri scurgere si racord la canalizare
01.3.Ranforsare sistem rutier Tronson II ,4 benzi de circulatie
01.4.Siguranta circ.in exec. si exploatare,indicatoare si marcaje rutiere

Ob.2.REFACERE TROTUARE SI SPATII VERZI
Categorii de lucrari.
02.1. Refacere trotuare si spatii verzi
02.2.Amenajari intrari in curti cu pavimente vibropresate autoblocante

1.2.22. Laboratorul contractantului si testele care cad in sarcina sa.
.Calitatea betonului proaspat se va determina in laborator pe baza prelevarii de probe ,pe
timpul executiei , a caror rezultate se vor trece in cartea constructiei conform C167/77.
Norme privind continutul si modul de intocmire ,completare si pastrare a cartii tehnice a
constructiei
Cartea tehnica se intocmeste pentru fiecare obiect :
documentatie privind proiectarea
documentatie privind executia
documentatie privind receptia
documentatie privind exploatarea
urmarirea comportarii in timp
lista prescriptiilor care trebuiesc respectate in exploatare
1.2.23.Curatenia in santier .Santierul de executie a tronsonului de strada se desfasoara pe
elemente , pe care sunt depozitate materialele de masa : nisip, balast ,piatra ,etc. Se va avea
grija ca aceste materiale sa nu fie contaminate cu apa sau noroi. Depozitarea se va face ,
ordonat , ingrijit,in conditii de curatenie , in gramezi la distante calculate pentru grosimea
stratului de material din proiect. . Punerea in opera a acestor materiale se va face ,in cel mai
scurt timp ,pentru a nu le periclita calitatea . Lucrarile se desfasoara sub circulatie cu
restrictii de viteza , la 25 km./ora si cu masurile de siguranta si protectia circulatiei locale. Pe
timpul executiei se va proteja populatia locala impotriva zgomotelor ,noxelor si prafului de
santier , prin stropirea curenta cu apa .
1.2.24.Serviciile sanitare . .Santierul va fi dotat si pregatit pentru orce interventie de ajutor
sanitar atat pentru muncitorii din santier, cat si pentru protectia circulatiei locale. Pe timpul
executiei , conditiile nocive din santier duc la tulburari ale sanatatii oamenilor ,din cauza
umiditatii excesive ,a prafului din statiile de concasare a agregatelor ,statii de asfalt etc.
Unitatile de executie au datoria sociala si morala de a proteja oamenii prin introducerea filtrelor
de praf si fum, instalatii de absorbtie a prafului,precum si a le asigura conditii minime de viata in
santier: masa cu alimentatie calda la pranz ,conditii de odihna, de igiena ,sport,recreere etc.
1.2.25.Relatiile dintre contractant ,consultant si persoana juridica achizitoare
.Contractantul poatea elabora detaliile de executie pe baza proiectului tehnic anexat la contract
,aprobat de catre proiectant si verificat de catre verificatorul atestat.
Persoana juridica achizitoare va pune la dispozitia antreprenorului suprafata de teren libera de
orice sarcina ,necesara desfasurarii activitatii de santier.
Consultantul ,este angajat de catre beneficiar in scopul rezolvarii problemelor tehnice de
complexitate deosebita si prezinta informarile de rigoare acestuia . Consultantul poate aduce
imbunatatiri tehnologice sau tehnice ,in acord cu beneficiarul. Consultantul poate fi imputernicit
de beneficiar sa ia decizii proprii,si sa ceara in numele acestuia , modificari sau corectii tehnice ,
tehnologiei si de executie antreprenorului.

PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

8
SEF PROIECT
Ing. Mihai GramschiPROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
LA OBIECTIVUL:PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

9
RANFORSARE S.R. PE DN24,
KM.191+035-197+040,
Tronson 3-B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU
TRONSON II
(STR.V.LUPU-CALEA CHISINAULUI)
C 127/1092-2008


A. Beneficiarul lucrarii :D.R.D.P IASI
b. Reprezentata prin : doamna Director gen. ing.Dorina Tiron
c. Proiectant :S.C. ARCODEX IASI reprezentat prin ing. Mihai Gramschi
d. In conformitate cu legea 10/1995 si H.G. 261/1994. ,se stabilesc , de comun acord ,prezentul
program de control al calitatii lucrarilor pe faze de executie astfel:

Nr
.
cr
tFaza de lucrare care se verifica
sau se receptioneaza calitativ si
pentru care trebuiesc intocmite
documente scrise.
Documente
scrise :PVLA
proces verb. de
lucr.ascunse
PVR-proces
verb.receptie
PV-proces
verbal
Cine intocmeste
si semnaza:
I -ISC
B-Beneficiar
E-Executant
P-Pproiectant
Nr. si data
actului
0 1 2 3 4
1

Predare amplasament ,trasare
ax,stabilire reperi de nivel ,etc.
PV. PBE
2 Verificare teraseamente strada -
trotuare

PV. BE
3. Verificare grosime strat de
legatura binder.
PV. PBEI
4 a.Verificare cota de nivel ,
aliniament borduri de beton
20x25cm.
PV. BE.
5 b.Verificare guri de scurgere si
racorduri la canalizare
PV. PBEI

6
c.Verificare planietate
suprafata carosabila
PV. BEI7
Verificare trotuare , spatii verzi
si indicatoare rutiere .
PV. PBEI
8

Receptie provizorie strada PVR. Comisie de
receptie conf.
legislatiei


Nota :
1. Coloana nr. 4. Se completaza la data incheierii documentului
2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori pentru
participarea la faza de determinanta , cu minimum 5.. zile
inaintea datei la care urmeaza programarea lucrarii.

PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

10
3. Proiectantul geotehnician va fi chemat la lucrare , ori de cate ori
se constata ca terenul de fundare si-a modificat caracteristicile
fizico- mecanice.
4.Calitatea betonului , se va constata vizual si prin buletine de analiza
emise de laboratorul antreprenorului.NE 012/1999
5.La receptia obiectivului , un exemplar din prezentul program ,
completat se va anexa la cartea tennica a constructiei .
6. Prezentul program va fi completat cu lucrarile ce urmeaza a fi
controlate de catre beneficiar si executant la primirea
proiectului.
7. Orice alte stadii fizice controlate de executant , beneficiar ,
I.S.C.L.U.A.T.,proiectant, vor fi trecute in prezentul program de
control al calitatii lucrarilor.
8. Pentru lucrarile ascunse care nu conditioneaza rezistenta
,stabilitatea ,siguranta in exploatare ,in total sau in parte ,
verificarea conditiilor de calitate se efectuiaza permanent ,pe
faze de lucrari.BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT
DRDP IASI SC.ARCODEX SRL IASI.
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI.

P(n)xK(n)=(n)x
) (
) (
i n
i p

In care P(n)- punctajul factorului determinant (n) (n=1,..6).
K(n)=1,2: de regula K(n)=1, pentru monumente istorice K(n)=2


PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

11
p(i)= punctajul corespunzator criteriilor (i), asociate factorului determinant (n),
stabilit astfel:
p(i)=Iinexistent = 0
redus = 1
mediu = 2
apreciabil = 4
ridicat = 6
n(i)=3. numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n).
Valoarea punctajului factorului determinant , rezultata din calcul ,
s-a rotunjit la numere intregi , in plus , conform metodologiei de calcul .PROGRAM DE URMARIREA COMPORTARII LUCRARILOR IN
PERIOADA DE EXPOLATARE.

NR.
CRT.
Denumirea operatiunii Cine face
observatia
Beneficiarul B
Proiectantul- P.
Observatii
N
r.
cr
t
Factorul determinant Criterii
asociate
(n) n(i
)=
3
K(n
)
P(n) K(n)xP(n
)
(n) p(i)
1. Importanta vitala I 1 1
3

1

2

2 ii 0
iii 0
2. Importanta
social- economica si
culturala
i 4
3

3

1


2

2
ii 4
iii 2
3 Importanta ecologica I 2
3

3

1

3

3 ii 1
iii 1
4 Necesitatea luarii in
considerare a duratei de
utilizare
( existenta).
I 4
3

3

1

2

2
ii 2
iii 2
5 Necesitatea adaptarii la
conditiile locale de teren si
de mediu
I 2
3

3

1

2

2 ii 2
iii 2
6 12 I 4
3

3

1

2

1 ii 2
iii 1
Punctajul total 12

Categoria de importanta a constructiei K(n)x P(n)6, rezulta

C

PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

12
A a1.Protectie carosabil si trotuare
strada :

B+P
a2. Guri de scurgere ,sectiunea activa
, starea de functionalitate
B
a3. Taluze ,terasamente : stabilitate ,
panta , forma , profil.
B+P
B Starea de functionalitate a strazii
b1.Capacitatea de circulatie,
capacitatea de rezistenta a
elementelor structurale , fundatii ,
imbracaminti , trotuare ,spatii verzi ,
borduri de incadrare .
B+P
C Siguranta circulatiei .
c1.Existenta semnelor de circulatie
pentru semnalizarea obiectului , a
restrictiilor de viteza , gabarit ,
sarcini , vizibilitate, etc.
B
Anual beneficiarului ii revine sarcina ,de a intretine si decolmata gurile de
scurgere , de urmarire a comportarii lucrarilor de ranforsare la tronsonul II, cu personal
calificat , din fonduri proprii.( Legea 10/1995).

Cap. PROTECTIA MUNCII.
In documentatie au fost prevazute operatiunile necesare executarii in deplina siguranta
lucrarilor de sprijinire , sustinere , si protectia oamenilor la inaltime.La executie vor fi
respectate toate prevederile legale privind protecia muncii , prevenirea si stingerea
incendiilor , in mod special.
1. Legea nr. 5 /1965 cu privire la protectia muncii , republicata in buletinul Of.
Nr.24/1969.
2. . Norme tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea si evidenta accidentelor
de munca si a bolilor profesionale , republicata in Buletinul Transporturilor rutiere si
navale . Nr.21/1981.
3. Ordinul nr.9./1972 al Ministerului Muncii cu privire la aprobarea normativului pentru
acordarea echipamentului de protectie si echipamentullui de lucru. Precum si
instructiunile de aplicare a normativului Protectia muncii nr.2/1972.
4. Ordinul MTTC nr. 242 /61. de acordare a alimentatiei de protectie a unor angajati ,
publicat in foaia oficiala MTTc. Nr.10/06.05.1981.
5. Ordinul comun al Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.34/20.02.1975 si
respectiv nr.60/20.02.1975.inclusiv modificarile intervenite prin ordinul comun
6. nr. 110/02.02.1977. si 39/18.02.1977.
7. Ordinul MATMCGFFcu nr.612/17.06.1976,si MP.008-2000,ed. II-a. prin care se
aproba Normele de prevenire si stingerea incendiilor si dotarea cu masini , instalatii ,
utilaje , aparatura , echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si
stingerea incendiilor(.P118/99.)
8. Ordinul MTTc nr.8/21.05.1982.privind aprobarea normelor de protectia muncii in
activitatea de intretinere a drumurilor .
9. Ordinul MTTc. Nr. 9/21.06.1982. prin care se aproba Norme de protectia muncii in
activitatea de constructii-montaj pentru transporturile feroviare , rutiere si navale
din care mentionam:

PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

13
cap.7.-Instructiuni pentru protectia muncii.
Cap.8.-Lucrari de constructii montaj care se executa sub circulatie feroviara sau rutiera
Cap. 10. Lucrari in zona caii ferate
Cap.14.Lucrari de terasamente , sapaturi ,cu sprijiniri , transportul pamantului ,
terasamente in zona dumurilor de circulatie .
Cap.16.-Lucrari de drumuri
Cap.17. Fundatii
Cap.18. Montarea elementelor prefabricate .
Cap.19.Montarea tablierelor metalice
Cap.40. Confectii metalice.
Cap.41.Elemente din beton armat
Cap.43. Lucrari de zidarie
Cap.44.Betoane si mortare
Cap.45.Esafodaje , cintre ,schele si scari
Cap.46.Armaturi
Cap.48.Lucrari de finisaj.
Cap. 49.Montarea elementelpr de constructii .
Cap.50.Demolari si demontari
Se vor putea lua si alte masuri de protectia muncii , specifice acestor lucrari.
Restrictii de viteza cf. si rutiera
Inchideri de linii sau drumuri la executatrea unor lucrari
Semnalizarea corespunzatoare a unor lucrari ce se executa in zona caii cf. sau a drumului.
Prelucrarea personalului muncitor care lucrarea in zona cf. sau a drumului.
In caz de necesitate construcorul va putea lua si alte masuri , pe care le va considera
necesare , pentru executia lucrarilor in deplina siguranta.
Daca la executia lucrarilor se adopta alte tehnologii decat cea prevazuta in proiect , se
vor lua masurile corespunzatoare de protectia muncii.
In calculul preturilor unitare se vor include si cheltuielile pentru asigurarea protectiei
muncii si stingerea incendiilor.
S.C. ARCODEXSRL IASI
PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

14
Adancimea de inghet in complexul rutier B-dul Tudor Vladimi rescu.
Adancimea de inghet in complexul rutier reprezinta nivelul cel mai coborat de la suprafata drumului
la care apa interstitiala se transforma in gheata ,in timpul iernii ( izoterma zero)
Indicele de inghet reprezinta diferenta intre maximum si minimum curbei temperaturilor
medii zilnice cumulate pe toata perioada iernii(grade Cxzile).
Grosimea echivalenta a sistemului rutier reprezinta grosimea stratului de pamant cu
aceeasi capacitate de transmiterea caldurii cu straturile componente ale sistemului rutier
si se exprima in centimetri.
Conform tabelului 2 -STAS 1709/1-90."Adancimea de inghet in complexul rutier."
Nr.crt. Statia meteorologica din localitate Indice de inghet calc.in grade Cxzile
I
30
max.
I
3/30
med.
I
5/30
med.
s.r.rigid s.r.nerigid s.r.nerigid
1 Suceava 750 734 708
2 Iasi 669 649 611
3 Barlad 636 559 530
Adancimea de inghet in pamantul de fundatie se stabileste pe baza curbelor din fig.1 ,in functie de
indicele de inghet" I", a carui valoare se calculeaza in functie de tipul climatic,tipul
pamantului de fundatieP2.P5,conditiile hidrologice ale complexului rutier STAS 1709/2-90
Tab.1
Tipul Conditii Tipul de pamant
climatic hidrologice P2 P3 P4 P5
conf.hartii conf. Pietris cu Nisip, Nisip argilos Praf.praf Arg.prafoasa
din STAS 1709 nisip nisip prafos nisipos, arg.nisipoasa Argila Argila grasa
fig.2 1790/2-90 praf arg. arg.praf.
arg. nisipoasa
Numarul curbei din diagrama din fig.1
I Favorabile 1 2 3 4 6 7 9
Med. defavor. 1 2 3 4 7 8 10
II Favorabile 1 2 3 4 6 7 9
Med. defavor. 1 2 3 5 7 8 10
III Favorabile 1 3 4 5 6 7 9
Med. defavor. 1 3 4 6 7 8 10

PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

15PTh 1092/08. Ranforsare SR. DN24:B-dul T.Vladimirescu.II

16

LEGENDA:
TROTUARE I MBRACAMI NTI PAVELE VI BROPRESATE
TROTUARE I MBRACAMI NTI MI XTURI ASFALTI CE
CAROSABI L I MBRACAMI NTI MI XTURI ASFALTI CE
CAROSABI L I MBRACAMI NTI Ba16
BORDURI PE ZONA RANFORSATA
LI MI TA ZONA RANFORSATA
SPATI I VERZI
GURI DE SCURGERE STRADA
GURI DE SCURGERE POD
1
15
17
18
20
22
23
16
6
2 3
4
7
8 9 10
13
73
75
76 77
C
1
1
C
1
2
C
1
3
C
1
4
3
1
(7
5
9
9
)
1
83
84 86
STRADA BULEVARDUL SOCOLA
RAMPA PASAJ RAMPA PASAJ POD
PASAJ SOCOLA STRADA SOSEUA BUCI UM
12,51
12,63
3,57
Plansa
D6-1
Nume Semnatura Cerinta referat deverificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEFPROIECT
PROIECTAT
REDACTATACAD
Verificator
dr. ing. IvascCorneliu
Faza
PAC
PTH+DE
J22/1891/1992 C.U.I.RO1976220
ing. BentaDoina
BENEFICIAR:
Scara
1:1000
DIREC|AREGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. MargineanuReveca
titlu proiect:
titlu plansa:
SCARA 1:1000
S
C
A
R
A
1
:1
0
0
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
49.00
50.00
51.00
52.00
h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 8 12 39 28 77 59 99 110 d3 115 d4 121 124 127 133 142 145 152 155 190 167 35 78 112 117 136 191 162 a1 a2 a3 a4
4
2
.3
8
4
2
.7
0
4
2
.3
8
4
2
.6
2
4
2
.5
5
4
2
.6
2
4
2
.5
3
4
2
.3
3
4
2
.5
0
(4
2
.1
8
)
4
2
.7
2
4
3
.9
0
4
8
.1
9
(4
9
.8
3
)
4
3
.2
1
4
4
.7
1
4
6
.2
8
4
6
.4
2
4
7
.3
2
4
9
.0
1
4
9
.6
9
5
0
,2
3
4
7
.5
8
(4
3
.6
6
)
4
3
.8
2
4
3
.9
2
4
8
.7
8
4
7
.3
3
4
6
.1
5
4
3
.9
5
4
3
.7
5
4
3
.7
3
4
4
.2
1
(5
0
,0
2
)
4
4
.8
1
4
4
.3
8
(5
1
.9
4
)
5
0
.2
5
5
0
.3
7
5
0
.8
0
5
1
.3
2
5
1
.2
5
5
0
.9
2
5
0
.7
4
5
1
.6
7
5
1
.6
6
(4
2
.7
2
)
4
9
.7
9
4
9
.9
9
d1 d2 d5 d6 d7 d8
4
2
.7
0
Plansa
D6-2
Nume Semnatura Cerinta referat deverificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEFPROIECT
PROIECTAT
REDACTATACAD
Verificator
dr. ing. IvascCorneliu
Faza
PAC
PTH+DE
J22/1891/1992 C.U.I.RO1976220
ing. BentaDoina
BENEFICIAR:
Scara
1:1000
1:100
DIREC|AREGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. MargineanuReveca
titlu proiect:
titlu plansa:
Plansa
D6-3
Nume Semnatura Cerinta referat deverificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEFPROIECT
PROIECTAT
REDACTATACAD
Verificator
dr. ing. IvascCorneliu
Faza
PTH+DE
J22/1891/1992 C.U.I.RO1976220
ing. BentaDoina
BENEFICIAR:
Scara
1:50
DIREC|AREGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2008
ing. MargineanuReveca
titlu proiect:
titlu plansa:
Plansa
D6-4
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEF PROIECT
PROIECTAT
REDACTAT ACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:50
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
Plansa
D6-5
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEF PROIECT
PROIECTAT
REDACTAT ACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:50
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
Plansa
D6-6
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEF PROIECT
PROIECTAT
REDACTAT ACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:50
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
Plansa
D6-7
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEF PROIECT
PROIECTAT
REDACTAT ACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:50
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
a
x
pavele
g
a
r
d
G
S
decapare 2 cm
carosabil carosabil carosabil-racord strada Bucim carosabil-racord strada Cronicar Mustea
g
a
r
d
b
o
r
d
u
r
a

e
x
i
s
t
e
n
t
a
trotuar pavele
c
l
a
d
i
r
e
C
A
S
I
U
G
Spavele existente-se reface nivelitica
carosabil carosabil
G
S
Plansa
DD6-1
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEF PROIECT
PROIECTAT
REDACTAT ACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:100
1:100
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
a
x
carosabil carosabil
b
o
r
d
u
r
a

n
o
u
a spatiu verde
g
a
r
d
trotuar pavele
trotuar pavele
a
x
G
S
g
a
r
d
c
l
a
d
i
r
e
G
S
chiosc
b
o
r
d
u
r
a

p
r
o
p
u
s
a
pavele
carosabil carosabil
trotuar pavele
Plansa
DD6-2
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEFPROIECT
PROIECTAT
REDACTATACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:100
1:100
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
a
x
drumlateral
carosabil carosabil drumlateral acces curti carosabil carosabil carosabil trotuar
a
x
Plansa
DD6-3
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEF PROIECT
PROIECTAT
REDACTAT ACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:100
1:100
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
a
x
Plansa
DD6-4
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEFPROIECT
PROIECTAT
REDACTATACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:100
1:100
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
Plansa
DD6-5
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEFPROIECT
PROIECTAT
REDACTATACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:100
1:100
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
a
x
Plansa
DD6-6
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEFPROIECT
PROIECTAT
REDACTATACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:100
1:100
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
a
x
carosabil
carosabil
trotuar
carosabil-racord str. Poitiers
a
x
Plansa
DD6-7
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEFPROIECT
PROIECTAT
REDACTATACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:100
1:100
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
09. 2009
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
ing. Cercel Constantin Florin A4, B2, D2 REF. /04 11 2009
Plansa
RT6-1
Nume Semnatura Cerinta referat de verificare Nr./data
Semnatura Nume Specificatie
SEF PROIECT
PROIECTAT
REDACTAT ACAD
Verificator
dr. ing. Ivasc Corneliu
Faza
PAC
PTH+DE
J22/ 1891/ 1992 C.U.I. RO1976220
ing. Benta Doina
BENEFICIAR:
Scara
1:1000
DIREC|A REGONAL
DRUMUR S PODUR, AS
PROIECT
14/2008
Data
10. 2008
ing. Margineanu Reveca
titlu proiect:
titlu plansa:
RANFORSARE SISTEMRUTIER PE D.N.24
TR.VI-B-DUL SOCOLA (STR.BUCIUM-SOS.BUCIUM)
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
1 / 14


Contr act de executie lucr ar i
Nr . / 2010

Ar ticolul 1 Par tile
Prile contractante C.N.A.D.N.R. S.A. BUCURETI prin DIRECIA REGIONAL
DE DRUMURI I PODURI IAI, cu sediul n Iai, str. Gheorghe Asachi, nr.19, judeul Iai,
cod potal 700.481, telefon nr. 0232/21.44.31, fax nr. 0232/21.44.32, nregistrat la Oficiul
Registrul Comerului de pe lng Tribunalul municipiului Bucureti sub nr. J 40/552/2004, avnd
CUI /cod fiscal nr. R 16054368 i cont bancar nr. RO35 RNCB 0175 0080 9408 0001 deschis la
B.C.R. Filiala Iai, reprezentat legal prin ing. Vior el SCUTARU, avnd funcia de dir ector i ec.
Vasile POPA avnd funcia de dir ector economic, denumit n contract ACHIZITOR, pe de o
parte
i

S.C................................................, cu sediul
n.........................................................................................., tel........................................., fax
......................................... nr. de nmatriculare la Registrul Comerului...................................., cod
fiscal ......................................., cont nr. ................................................................, deschis
la....................................................., reprezentat prin............................................................, n
calitate de CONTRACTANT,
urmare a rezultatului procedurii de licitaie, conf. OUG nr.34/2006, a raportului de atribuire
nr. ................ din ...................................... si a scrisorii de acceptare nr. ............... din
........................, Achizitorul a acceptat oferta Contractantului pentru executia si finalizarea lucrarilor
si remedierea oricaror defecte din cadrul acestora si au convenit incheierea prezentului Contract.

Ar ticolul 2. Obiectul si pr etul contr actului
2.1 Achizitorul doreste sa fie executate de catre Contractant
,, Ranfor sar e sistem r utier pe DN 24 km 191+035 km 197+040 pe tronsoanele :
> Tr onsonul 3 b-dul T.Vladimir escu (str . Vasile Lupu Calea Chisinaului) <
> Tr onsonul 6 b-dul Socola (str . Bucium sos. Bucium)
numite in continuare Lucrari asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul Contract.
2.2 Contractantul se obliga sa execute lucrarile asa cum sunt cerute de Achizitor, in
conformitate cu prevederile Proiectului tehnic i detaliilor de executie, Contractului si
Documentatiei de licitatie, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare la data semnarii
Contractului.
2.3 Achizitorul se invoieste sa plateasca Contractantului valoarea Contractului la
termenele si in modul descrise in Contract, pentru executia, terminarea si intretinerea lucrarilor pe
perioada de remediere a defectelor.

Ar ticolul 3 Pr etul si plata lucr ar ilor
3.1 Pretul Contractului este de .......................................lei, din care TVA n sum de
............................. lei, acceptat de ambele parti.
3.2. Pretul nu poate fi modificat pe durata de derulare a Contractului decat in
conditiile prevazute de lege.
3.3 In functie de asigurarea resurselor financiare aprobate de bugetul de venituri si
cheltuieli, partile convin asupra posibilitatii de a executa lucrarile, de a renunta la unele cantitati din
contract, in vederea incadrarii in resursele financiare acordate.
3.4. In cazul in care perioada de executie se decaleaza peste termenul de 12 luni de la
intrarea in vigoare a contractului, ca urmare a cererii exclusive a Contractantului, eventuala
actualizare a pretului lucrarilor executate peste acest termen, va fi stabilita conform prevederilor
legale in vigoare.

Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
2 / 14
Ar ticolul 4 Dur ata contr actului

4.1. Contractantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrrile de ,,Ranfor sar e sistem
r utier pe DN 24 km 191+035 km 197+040 pe tronsoanele :
> Tr onsonul 3 b-dul T.Vladimir escu (str . Vasile Lupu Calea Chisinaului) <
> Tr onsonul 6 b-dul Socola (str . Bucium sos. Bucium), cu o durat de .........luni, de la
data ordinului de incepere a lucrarilor.
4.2 Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 de luni incepand cu data receptiei la
terminarea lucrarilor.
4.3 Contractantul trebuie sa notifice Achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii data de
incepere a lucrarilor.
4.4 Achizitorul va comunica Contractantului, ori de cate ori este cazul, nivelul fondurilor
financiare alocate pentru lucrare, iar in functie de aceste fonduri alocate, partile vor conveni asupra
eventualei modificari a duratei contractului. Contractantul are obligatia ca in baza comunicarii
Achizitorului, sa revizuiasca, in termen de 2 zile de la comunicare, graficul de executie in functie de
cuantumul fondurilor alocate, graficul care va fi supus aprobarii achizitorului.
4.5 Orice alta modificare a termenelor din contract, stabilite prin graficul de executie si
solicitata de catre Contractant, se va face cu acordul partilor, in baza unei fundamentari tehnico-
economice intocmite de Contractantul, avizata de diriginte si insusita de catre Achizitor, in functie
de situatiile ivite pe parcursul derularii contractului.

Ar ticolul 5 Definitii
5.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contr act de executie actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, intre
achizitor si un executant de lucrari de natura contractului de antrepriza;
b. achizitor si contr actant - partile contractante, astfel cum acestea denumite in prezentul
contract;
c. pr etul contr actului - pretul platibil contractantului de catre achizitor, in baza contractului
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. standar de standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
e. amplasamentul lucr ar ii - locul unde contractantul executa lucrarea;
f. for ta major a - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
g. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
h. atasament document primar care atesta cantitatea de lucrari real executate in conformitate cu
proiectul, caietul de sarcini si normativele tehnice in vigoare.
i. dur ata de executie durata efectiva de lucru exprimata in luni.
j. dur ata contr actului perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si data receptiei finale
si eliberarea garantiei de buna executie.

Ar ticolul 6 Aplicabilitate
6.1 Contractul de executie intra in efectivitate de la data ordinului de incepere a lucrarilor.

Ar ticolul 7 Documentele contr actului
7.1. - Documentele contractului sunt:
a) prezentul formular cu anexe si acte aditionale, daca exista
b) grafic de executie
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
3 / 14
c) caietul de sarcini si FDA
d) propunere tehnica si propunere financiara, inclusiv calculul manoperei orare si a cotelor
de cheltuieli
e) acordul de asociere sau lista cu subcontractantii declarati si acordul de subcontractare
Documentele de mai sus se considera ca se completeaza reciproc, dar in caz de ambiguitate
sau discrepante intre ele au prioritate privind explicitarea reciproca in ordinea enumerata.

Ar ticolul 8 Standar de
8.1. - (1) Contractantul garanteaza ca lucrarile executate vor fi de calitate corespunzatoare,
vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau
ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract. Asupra masurilor intreprinse pentru asigurarea calitatii tuturor lucrarilor si
serviciilor stipulate in contract si in documentatia tehnica in cauza, contractantul, va prezenta
Achizitorului, la solicitarile acestuia, informatii privind:
- "sistemul calitatii propriu", manualele de asigurare a calitatii, procedurile functiilor de
sistem, procedurile tehnice de proces, planurile de control calitate verificari si incercari,
organizarea retelei proprii de responsabili CQ autorizati ;
- "avizul" acordat pe documentatia tehnica in executie, de catre responsabilul tehnic cu
executia atestat, cu decizie pentru conducerea executiei lucrarilor contractate ;
- certificatele de conformitate pentru toate materialele utilizate si agrementele tehnice pentru
toate materialele noi si tehnologii noi aplicate, in conformitate cu prevederile HG 622/2004 pentru
stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.
- capacitatea de organizare pentru toate functiile principale ale sistemului de asigurare a
calitatii, la nivelul "modelului de asigurare a calitatii" aferent "categoriei de importanta a
constructiei" stabilita de catre proiectant ;
- documentele justificative referitoare la rezultatele auditurilor externe, realizate inclusiv in
perioada derularii contractului, asupra sistemului calitatii propriu (asigurarea, conducerea si
controlul calitatii) ;
- documentele justificative referitoare la autorizarea laboratorului de incercari propriu si/sau
la autorizarea laboratoarelor de incercari externe, colaboratoare prin contract sau comenzi ale
contractantului;
- documentele justificative privind modul de constituire a "componentelor" sistemului calitatii
propriu si privind organizarea generala si speciala a exercitarii "obligatiilor si raspunderilor" avind
calitatea de "factor executant" al lucrarilor si serviciilor contractate.
(2) La lucrarile la care se fac incercari referitoare la calitatea probei, acestea se considera realizate
daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare care sunt
specificate in conditiile tehnice din caietele de sarcini, iar verificarile si incercarile au fost executate
in exclusivitate prin laboratoare proprii si/sau externe, autorizate conform reglementarilor in
vigoare.

Ar ticolul 9 Car acter ul confidential al contr actului
9.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.
9.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta
parte contactanta; sau
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
4 / 14
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Ar ticolul 10 Dr eptur i de pr opr ietate intelectuala
10.1. Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) daune interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de
catre achizitor.

Ar ticolul 11 Pr otectia patr imoniului cultur al national
11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca
fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
11.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 11.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitior privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:
i) orice prelungire a duratei de executie la care contractantul are dreptul;
ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
11.3 - Contractantul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.

Ar ticolul 12 Gar antia de buna executie a contr actului
12.1. - (1) Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a
contractului.
12.2. -Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din pretul
contractului fara TVA si va fi constituita in lei, prin reineri succesive din sumele datorate pentru
facturi pariale. Contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii
contractante, la o banc agreat de ambele pri in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data
semnarii contractului . Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu
trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului, fara TVA. Dobanzile revin Contractantului.
Restituirea garantiei de buna executie se face dupa cum urmeaza:
a)70% din valoarea garantiei de buna executie in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca in acesta nu sunt inscrise remedieri
si/sau completari de nici un fel si riscul existentei unor vicii ascunse este minim ;
b)30% din valoarea garantiei de buna executie, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie.
Garantia de buna executie este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in
executarea contractului, inclusiv in perioada de garantie, sau in cazul rezilierii acestuia din motive
imputabile executantului ori in alte cazuri prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs
achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, executantul este
obligat sa il despagubeasca pe achizitor integral si intocmai.
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
5 / 14
Ar ticolul 13 Responsabilitatile Contr actantului
13.1 - (1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.
2) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
3) Contractantul are obligatia de a notifica promt despre toate erorile, omisiunile, viciile sau
altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii
contractului.
13.2 - Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului spre aprobare, inainte de
inceperea executiei lucrarii, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
executie.
13.3. - (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
2) Un exemplar din documentatia predata, de catre Achizitor Contractantului va fi tinut de
acesta n vederea consultarii de catre Inspectia de Stat n Constructii, precum si de catre persoane
autorizate de beneficiar, la cererea acestora.
3) Contractantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Daca, totusi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie
proiectata de catre Contractant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
4) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.
13.4 - (1) Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul
considera ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina
dificultati n executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala Achizitorului.
13.5 - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date
de Achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Contractantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre
proiectant, Contractantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
13.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are
obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre beneficiar) in starea
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
6 / 14
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.
d) de a executa orice lucrari suplimentare solicitate de achizitor (inclusiv pe perioada de
garantie a lucrarilor) menite a asigura siguranta si fluenta circulatiei rutiere in perioada de
iarna. Eventualele lucrari suplimentare acceptate de Achizitor se vor deconta conform
preturilor negociate in prealabil.
13.7 - Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.
13.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:
a) confortul riveranilor sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei alte persoane.
(2) Contractantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din
sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantul.
13.9 - (1) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa
nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) in cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin drum se intelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin vehicul se intelege
orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Contractantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului.
13.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
13.11 - Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite ntr-un interval de 24 luni de la receptia lucrarii si, dupa mplinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
13.12 Daca in urma aparitiei unor acte normative se modifica cuantumul taxelor datorate la
bugetul de stat sau daca, in urma controalelor efectuate de catre organele fiscale se constata ca
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
7 / 14
executantul a incasat sume necuvenite, la care se calculeaza foloase nerealizate in dauna DRDP iasi,
executantul are obligatia sa-si modifice situatiile de plata de la data intrarii in vigoare a actului
normativ si sa restituie imediat la solicitarea achizitorului sau a organului de control fiscal, atat
sumele incasate necuvenit cat si foloasele aferente.
13.13 Orice schimbare a furnizorilor de materiale, a subcontractantilor declarati, orice
asociere sau subcontractare pe parcursul derularii contractului, va fi supusa acceptarii in scris a
achizitorului.
13.14 - Contractantul va indeplini toate obligatiile ce ii revin conform legislatiei in vigoare la
data semnarii contractului pentru intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei. Toate elementele
necesare pentru intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei vor fi puse la dispozitia Achizitorului
inainte de receptia finala a lucrarilor.
13.15 - Contractantul are obligatia de a obtine aprobarea de instituire a restrictiilor de
circulatie pe DN, pentru toata durata de executare a lucrarilor.
Executantul are obligatia si raspunde de semnalizarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 emis de Ministerul Administratiei si Internelor si de
Ministrul Transporturilor si HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind un Management al traficului care va fi
aprobat de organismele competente (C.N.A.D.N.R., M.A.I.-D.P.R.P.).
13.16 - Dispozitiile Achizitoruluicare, in opinia Contractantului, conduc la costuri
suplimentare care un au fost cerute prin documentatia de oferta, vor fi notificate achizitorului in
maxim 5 zile de la emiterea lor; in caz contrar se considera ca aceste costuri sunt acoperite din
preturile de oferta.
13.17 - Daca in urma controalelor efectuate de catre organele de control abilitate, potrivit
legii, inclusiv de cele interne ale Achizitorului sau ale autoritatii carea i se subordoneaza, se
constata ca Contractantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Contractantul se obliga sa
restituie in timpul controalelor si inainte de sesizarea organelor competente sa solutioneze cauzele
respective, aceste sume , inclusiv penalitatile, daune-interese, majorarile, dobanzile, etc.aferente ,
stabilite prin actele de control.
13.18 - Contractantul poart ntreaga rspundere n cazul producerii accidentelor de
munc, evenimentelor i incidentelor periculoase, mbolnvirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaii etc.) i de munc, procedeelor
tehnologice utilizate, sau de ctre lucrtorii si i cei aparinnd societilor care desfoar
activiti pentru antreprenorul general (subcontractani), n conformitate cu prevederile
Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum i orice modificare legislativ
aprut pe timpul desfurrii contractelor.
n cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase
n activitatea desfurat de executant(antreprenor), acesta va comunica i cerceta
accidentul de munc, evenimentul, conform prevederilor legale i se va nregistra cu acesta
la Inspectoratul Teritorial de Munc pe raza cruia s-a produs evenimentul. CNADNR se va
nregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucrtori.

Ar ticolul 14 Obligatiile Achizitor ului
14.1 - La inceperea lucrarilor Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.
14.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara plata, daca nu
s-a convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Contractant.
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
8 / 14
14.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite
prin graficul de executie a lucrarii.
14.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta,
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
14.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 15 zile de la notificarea Contractantului.
14.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate Contractantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
14.7 Achizitorul are obligatia, in vederea decontarii, sa controleze, pe parcursul executiei,
cantitatea si calitatea lucrarilor executate, si sa constate conformitatea lor cu specificatiile cuprinse
in anexele la contract.
14.8 - Achizitorul se obliga sa organizeze receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala,
dupa perioada de garantie din contract, in conformitate cu prevederile HG nr.273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora si/sau
ale celorlalte reglementari in vigoare la data respectiva

Ar ticolul 15 Inceper ea si executia lucr ar ilor
15.1 - Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului.
15.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute n graficele de executie, se considera date
contractuale.
(2) Contractantul va prezenta, la cerere, dupa semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit n ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
Achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminarii lucrarilor la data
prevazuta n contract. Graficul revizuit nu l vor scuti pe Contractantul de nici una dintre
ndatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul in care Contractantul ntrzie nceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor
Achizitorul este ndreptatit sa-i fixeze Contractantului un termen pana la care activitatea sa intre n
normal si sa l avertizeze ca, n cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia
contractul.
15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau,
daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea beneficiarului.
(2) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin Contractantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse n opera vor fi suportate de Contractant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului, in
caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
15.5 - (1) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea Achizitorului.
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
9 / 14
(2) Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor
fi suportate de catre achizitor, iar n caz contrar, de catre Contractant.

Ar ticolul 16 Intar zier ea si sistar ea lucr ar ilor
16.1 - In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta, il indreptatesc pe Contractant sa solicite
prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci,
prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

Ar ticolul 17 Finalizar ea lucr ar ilor
17.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
17.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris,
Achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren de catre
Achizitor acesta va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie, in
cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului Achizitorul va convoca comisia de
receptie.
17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. in
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
17.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

Ar ticolul 18 Per ioada de gar antie acor data lucr ar ilor
18.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu
sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional si pna la receptia finala si
este de 24 de luni.
18.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
b) unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
c) neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
10 / 14
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Contractantului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
18.3 - In cazul in care Contractantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.2, alin.(1),
Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Contractant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia.
18.4 Contractantul nu isi asuma responsabilitatea degradarilor aparute la imbracamintea
asfaltica in perioada de garantie ca urmare a executarii lucrarilor de deszapezire de catre terti
executanti.
Ar ticolul 19 Modalitati de plata
19.1 Documentele pentru decontarea lucrarilor sunt:
- factura
- situatie de lucrari
- atasamente aferente cantitatilor de lucrari
- Situatiile de lucrari si atasamentele, intocmite de Contractant, insusite de dirigintele de
santier, privind cantitatea, calitatea si pretul lucrarilor reale executate, se vor depune lunar la sediul
Achizitorului pana la data de 05 a lunii urmatoare, in 4 exemplare originale. Verificarea situatiilor
de lucrari de catre achizitor se face, de regula, in termen de trei zile de la depunerea lor.
- Emiterea facturilor pentru plata lucrarilor executate se face dupa insusirea situatiilor de
lucrari de catre achizitor si restituirea a doua exemplare confirmate catre Contractant.
- Prezentarea de date eronate sau incomplete, fata de prevederile legale si ale Contractului, pe
facturi, suspenda curgerea termenului de plata daca Achizitorul sesizeaza Contractantul despre
neregulile constate si returneaza facturile in original, in termen de 5 zile de la data inregistrarii
facturii la sediul DRDP Iasi. Un nou termen de plata ve decurge de la data inregistrarii la sediul
Achizitorului a noii facturi.
19.2 Decontarea facturilor se va efectua in termen de 90 zile de la data inregistrarii
acesteia la sediul achizitorului, in functie de sumele alocate de C.N.A.D.N.R. S.A.
Achizitorul nu este raspunzator pentu plata lucrarilor efectuate de executant peste valoarea
fondurilor alocate prin sursa de finantare a C.N.A.D.N.R. S.A. si comunicata acestuia.

Ar ticolul 20 Asigur ar i
20.1 - (1) Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va ncheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre executant din capitolul Cheltuieli indirecte.
(3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au ncheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte beneficiarului, la
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina
Achizitorului sau a angajatilor acestora.

Ar ticolul 21 Amendamente
21.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai n cazul aparitiei unor circumstante
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului.
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
11 / 14

Ar ticolul 22 Penaliti, daune - inter ese
22.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiv, contractantul nu-i ndeplinete obligaiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce, ca penaliti, o sum echivalent cu
0,05% din valoarea prestaiilor neefectuate sau efectuate necorespunztor.
22.2. - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termenul prevzut la art. 19.2
atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, 0,05 %/zi din valoarea facturilor neachitate, pn
la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.


Ar ticolul 23 Rezilier ea contr actului
23.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti de
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari.
23.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care un au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
23.3 In cazul prevazut la clauza 23.2 Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

Ar ticolul 24 Cesiunea
24.1 - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
24.2 - Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

Ar ticolul 25 For ta major a
25.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
25.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Ar ticolul 26 Solutionar ea litigiilor
26.1 Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
26.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, partile nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze,
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a judetului Iasi, fie de catre instantele
judecatoresti din Romania.

Ar ticolul 27 Limba car e guver neaza contr actul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Ar ticolul 28 Comunicar i
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
12 / 14
28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Ar ticolul 29 Legea aplicabila contr actului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.


Ar ticolul 30 Intr ar ea in vigoar e
30.1 - Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre parti.

Incheiat azi ...................................in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte
contractanta, cu aceeasi valoare juridica.

ACHIZITOR: CONTRACTANT
C.N.A.D.N.R. S.A. - D. R. D. P. IAI S.C. .................................

Dir ector Dir ector gener al,
Ing. Viorel SCUTARU


Dir ector Economic
Ec. Vasile POPA

Dir ector adjunct
Ing. tefan Ilie

ef ser viciu Investiii - RK
Ing. Dorel Dumitrescu

Vizat jur idic

Vizat CFP

Responsabil contr act,
CONVENIE de SSM si PSI
la contractul nr.


ntre C.N.A.D.N.R. S.A. - D. R. D. P. IASI n calitate de achizitor i ........................... n calitate
de contractant, a intervenit prezenta convenie ncheiat n baza prevederilor Legii nr. 319/2006 a
securitii i sntii n munc, si a normelor metodologice de aplicare (HG 1425/2006), a Legii nr.
307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor i Normelor generale PSI/2007.
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
13 / 14
In scopul prevenirii accidentelor de munc, mbolnvirilor profesionale, a asigurrii
securitii echipamentelor de munca, precum i pentru aplicarea corespunztoare a prevederilor actelor
normative n vigoare, se stabilesc responsabiliti pe linie de securitate a muncii i PSI, ntre cele 2
uniti contractante, dup cum urmeaz:


I. PREVEDERI GENERALE
1. Avnd n vedere faptul c n activitatea desfasurata conform prevederilor contractului,
contractantul lucreaz independent cu personal i mijloace tehnice proprii, va purta ntreaga
responsabilitate asupra respectrii legislaiei de securitate a muncii i PSI pentru ntreaga activitate
prestata .
2. Contractantul poart ntreaga rspundere n cazul producerii accidentelor de munc,
evenimentelor i incidentelor periculoase, mbolnvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaii etc.) i de munc, procedeelor tehnologice utilizate, sau de
ctre lucrtorii si i cei aparinnd societilor care desfoar activiti pentru antreprenorul
general (subcontractani), n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc nr.
319/2006 i a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum i orice modificare legislativ aprut pe timpul desfurrii contractelor.
3. Cele doua parti contractante vor asigura toate msurile tehnico - organizatorice pentru
desfaurarea n condiii optime a activitii .
4. Personalul contractantului este obligat, n toata perioada de derulare a contractului, s
respecte pe tot teritoriul achizitorului, ct i pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire
la normele de securitate a muncii i PSI.
5. Contractantul va lua toate msurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord.
nr.1112/411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiiile de nchidere a circulaiei i de instituire a restriciilor de circulaie in
vederea executrii de lucrri n zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, publicat n
MO nr. 397 din 24 august 2000.
6. Din punct de vedere administrativ, salariaii rmn subordonai unitii cu care au semnat
contract de munc.
7. Echipamentul de protecie, alimentaia de protecie i materialele igienico-sanitare se acord
conform normelor de ctre fiecare unitate peatru salariaii si.
8. Achizitorul vor respecta normele PSI privind dotarea spaiilor i echipamentelor tehnice cu mijloace
de stingere PSI.


II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI
1. Contractantul i va instrui personalul pentru activitile desfasurate conform legislaiei de
securitate a muncii, instructiunilor proprii de securitate a muncii privind exploatarea i ntreinerea
drumurilor i podurilor i altor norme conexe cu aceast activitate.
2. Deoarece Contractantul desfasoara o activitate independenta cu personal si mijloace tehnice proprii,
va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate fazele, modul de
consemnare a innstruirii, etc.


III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE
1. Achizitorul i Contractantul poart ntreaga rspundere asupra tratrii corecte, din punct de
vedere al procedurii legale, a accidentelor de munc, evenimentelor i incidentelor periculoase n care
sunt implicai proprii salariai.
2. In cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase n
activitatea desfasura ta, comunicarea, cercetarea nregistrarea accidentului de munca revine prii
contractante care are contract de munc cu salariatul implicat, respectndu-se prevederile Legii nr.
319/2006 i Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munc .
Contract lucrari pentru Ranforsare sistem rutier, DN 24 in traversarea municipiul Iasi
14 / 14
3. Accidentele de munc de traseu i accidentele de circulaie se vor trata conform legislaiei
de securitate a muncii n vigoare.
4. Pe perioada executrii lucrrilor, autoritatea contractanta va duce la ndeplinire toate obligaiile
ce revin beneficiarului n aplicarea pevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerinele minime de securitate
i sntate pentru antierele temporare i mobile (nominalizarea unui coordonator de securitate,
depunerea declaraiei prealabile la Inspectoratul Teritorial de Munc de pe raza judeului unde se afl
antierul, ntocmirea instrumentelor coordonrii etc.).
5. De asemenea Contractantul va ntocmi documentele necesare ca antreprenor n conformitate
cu prevederile HG 300/2006.


Achizitor, Contractantul

C.N.A.D.N.R. S.A.-D.R.D.P. IAI ...........................................
Dir ector , ..................
1FORMULARE


Ranfor sar e sistem r utier pe DN 24, km 191+035-197+040
Tr onson 3 bd. T. Vladimir escu, Tr onson 6 bd. Socola
Tr onson 6 b-dul Socola (str . Bucium os. Bucium


2

Formular nr. 1

Formular pentru persoane juridice
Antet/contestator
.....................................
CONTESTATIE


Subscrisa ......................., cu sediul in ............................, cod unic de inregistrare
..................................., reprezentata legal prin ....................., in calitate de
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................, organizata
de autoritatea contractanta ......................, avand sediul in .....................,

contest decizia autoritatii contractante ..........................., pe care o consider
nelegala.

Motivele care stau la baza contestatiei sunt:
- in fapt ..............................................................
- in drept .............................................................

In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:
................................................................
................................................................

Reprezentat legal (nume/prenume in clar)
.................................................................
(semnatura autorizata)


3

Formular nr. 2


Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic

Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al
candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de
achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia
prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti
pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare
de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea
operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............
(denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat;
d) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli
n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii

Operator economic,
.................................
(semntur autorizat)
4

Formular nr. 3

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an),
organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun
oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint
in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
..........................................
(semnatura autorizata)

5

Formular nr. 4
OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)


INFORMATII GENERALE


1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:
E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _____________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:


Cifra de afaceri anual
2006 2007 2008
lei euro Lei euro lei euro

TOTAL (lei/euro)
MEDIA
ANUAL
(lei/euro)Ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)


6
Formular nr. 5
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI


Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ........................................................
............. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

LISTA
cuprinzand utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice

Nr.
crt.
Denumire utilaj/echipament/
instalatie
UM Cantitate
Form de deinere
Proprietate n chirie
Operator economic,
....................................
(semnatura autorizata)


7
Formular nr. 6/1

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)


DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI
AL CADRELOR DE CONDUCERE


Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate
in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.


Anul 1 Anul 2 Anul 3
Personal angajat
Din care personal de conducere

Data completarii ...................

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
8
Formular nr. 6/2
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUIA LUCRRILOR

Subsemnatul _________________________, Director General al
.......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria rspundere c pentru
lucrarea ___________________________ voi folosi urmtorul personal:

Nr.
crt.
FUNCIA
NUMELE I
PRENUMELE
Studiile se
specialitate
Vechimea n
specie-litate
(ani)
Numrul de lucrri
similare, executate n
calitate de conductor
0 1 2 3 4

1
2

34

EF ANTIER
EF PUNCT DE
LUCRU
RESPONSABIL
TEHNIC CU
EXECUIA

RESPONSABIL
CONTROLUL
CALITATII
Operator economic,

(semntura autorizat )

Anexez la declaratie CV-urile personalului responsabil pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica.

9
Formular nr. 7

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)


DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI


Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Nr.
crt.
Obiectul
contractului
Codul
CPV
Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
Calitatea
executantului*)
Preul total al
contractului
Procent
executat
(%)
Cantitatea (UM)
Perioada de
derulare a
contractului
**)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.


Operator economic,
.......................
(semnatura autorizata)
_____________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate
fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.
10
Formular nr. 8

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)


DECLARATIE
PRIVIND LISTA CONTRACTELOR CARE SUNT IN DERULARE


Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Nr.
crt.
Obiectul
contractului
Codul
CPV
Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
Calitatea
executantului*)
Preul total al
contractului
Procent
executat
(%)
Cantitatea (UM)
Perioada de
derulare a
contractului
**)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.


Operator economic,
.......................
(semnatura autorizata)_____________
*) Se precizeaza calitatea in care participa la indeplinirea contractului, care poate fi
de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractulu
11
FORMULAR NR. 10


ACORD DE ASOCIERE

Nr. .................... din ..................................


CAPITOLUL I PRILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre :

S.C. ..............................................................., cu sediul n ............................................. , str.
.......................................................... nr. .................., telefon ................................................, fax
.............................................., nmatriculat la Registrul Comerului din .............................................
sub nr. .............................................., cod unic de nregistrare ...................................., cont
.......................................................................... deschis la ..............................................................,
reprezentat de ..................................
....................................................avnd funcia de ........................................... n calitate de asociat
LIDER DE ASOCIERE
i
S.C. ..............................................................., cu sediul n ............................................. , str.
.......................................................... nr. .................., telefon ................................................, fax
.............................................., nmatriculat la Registrul Comerului din .............................................
sub nr. .............................................., cod unic de nregistrare ......................, cont
.................................................................................... deschis la
............................................................................, reprezentat de
............................................................................. avnd funcia de ........................................... n
calitate de asociat

CAPITOLUL II OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea executarii
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................., conform
documentaiei de atribuire puse la dispoziie de ctre C.N.A.D.N.R. S.A. D.R.D.P. IAI.

CAPITOLUL III TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rmne n vigoare pn la terminarea lucrarilor prevzute
...................................., respectiv pn la
stingerea tuturor datoriilor.

CAPITOLUL IV ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere s fie ........................................................
........................................... Contractul de lucrari cu achizitorul va fi semnat de ctre liderul de
asociere ......................................................................................., desemnat ca fiind reprezentantul
autorizat s primeasc instruciunile pentru i n numele oricruia i tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Ambii asociai vor fi solidar i individual responsabili pentru execuia contractului n
conformitate cu termenii acestuia.

12
Art. 6. Execuia ntregului contract, inclusiv plata, va fi fcut exclusiv cu asociatul desemnat ca
lider.

Art. 7. n caz de adjudecare, asociaii au convenit ca ............................................................ s execute
................ %, iar ............................................................................... s execute .............. % din
valoarea ofertei.

Art. 8. Pentru lucrarile efectuate ................................................................ (asociatul) va emite facturi
ctre ................................................................................ (liderul de asociere).

Art. 9. .................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare
(garania de participare, garania de bun execuie, etc) aferente obiectivului menionat la art. 2.

Art. 10. Asociaii convin s se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii lucrarilor,
acordndu-i sprijin de natur tehnic, managerial sau / i logistic ori de cte ori situaia o cere.

Art. 11. Orice probleme vor aprea pe parcursul derulrii contractului, se vor rezolva prin discuii i
dac va fi necesar se vor concretiza prin ncheierea unui act adiional la contract.

Art. 12. Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va ncheia ntre
................................................................................... (liderul de asociere) i achizitor.

Art. 13. Eventualele litigii aprute ca urmare a derulrii prezentului acord se vor rezolva pe cale
amiabil. Dac acest lucru nu este posibil se va apela la instanele judectoreti competente din
Romnia.

Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astzi ..................................... n ........... exemplare.

ASOCIAT 1 LIDER ASOCIAT 2

..................................................................... .................................................................................................................. ..............................................

13
Formular nr. 11

_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ....................................................
.....................................................................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate
in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
............................................................................. (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Nr.
crt.
Denumire/
nume
subcontractant
Datele de
recunoatere ale
subcontractanilor

Specializare Partea / prile din
contract ce urmeaz
a fi subcontractate
Acord
subcontractor
cu specimen
de semntur

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)14

Formularul 12


ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr./La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre __________________
____________________________ privind executia ______________________________
(denumire autoritare contractanta)
la ___________________________________________________________________.
(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Ar t.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)
- ____________________
- ____________________.

Ar t.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari,produse,servicii)
Ar t.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________________ executate
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)

Ar t.4. Durata de executie a ________________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

15

Ar t.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat la terminarea _____________________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Ar t.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _____________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general
in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
______________________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care contractantul le are fata de investitor conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.


______________________ _________________________

(contractant) (subcontractant)

16

Formular 13

BANCA
........................
(denumirea)SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica


Catre .........................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de
lucrari...,
noi .............................................................................. (denumirea bancii), avand sediul
inregistrat la .......................................................................... (adresa bancii), ne
obligam fata de ................................................................................... (denumirea
autoritatii contractante) sa platim suma de ................................................... (in litere si
in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva
cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca
suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre
situatiile urmatoare:
a) ofertantul ...................................................... (denumirea/numele) si-a retras
oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .............................................
(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de
valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ..................................................
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de
valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ..........................................

Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul ....17


Formular nr. 14

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .............................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
.................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam
,, Ranfor sar e sistem r utier pe DN 24 km 191+035 km 197+040 pe tr onsoanele :
-Tr onsonul 3 b-dul T.Vladimir escu (str . Vasile Lupu Calea Chisinaului)
-Tr onsonul 6 b-dul Socola (str . Bucium sos. Bucium),
pentru suma de ................................................................................ lei (suma in litere si in cifre,
precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea
adaugata in valoare de ......................................................... (suma in litere si in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in
conformitate cu graficul de executie anexat, in ............................. (perioada in litere si in cifre).
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in
litere si cifre), respectiv pana la data de ................................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
[ _ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
[ _ ] nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia
de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../..........................., (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa
semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)Operatorul economic

................................................


18

Anexa 1

Operatorul economic

................................................ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTA


1 Valoarea maxim a lucrrilor executate de
subcontractant (% din preul total ofertat)

2 Garania de bun execuie va fi constituit sub
forma........................
n cuantum de:
( 5%)
3 Perioada de garanie de bun execuie
(luni calendaristice)-art. 4.2 din contract
24 luni
4 Perioada de mobilizare
(numrul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de ncepere a lucrrilor pn la data
nceperii execuiei)
7 zile
5 Termenul pentru emiterea ordinului de ncepere a
lucrrilor (numrul de zile calendaristice de la data
semnrii contractului)

6 Penalizri pentru ntrzieri la termene intermediare
i la termenul final de execuie (% din valoarea care
trebuia s fie realizat)

7 Limita maxim a penalizrilor
(% din preul total ofertat)

8 Limita minim a asigurrilor
(% din preul total ofertat)

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)
15 zile
10 Limita maxim a reinerilor din situaiile de plat
lunare (garanii, avansuri )


.....................................................
(semntura autorizat)

L.S.


19

For mular 15

OBIECTIV
..
(denumirea)CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv


Nr.
crt.
Nr. cap./
subcap.
deviz general
Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea
cheltuielilor/obiect,
exclusiv TVA
Din care
C + M
lei euro *) lei euro *)
0 1 2 3 4 5 6
1 1.2
Amenajarea terenului
1.1.
.....................................................

2 1.3
Amenajarea pentru protecia
mediului i aducerea la starea
iniial
2.1.
.....................................................

3 2
Realizarea utilitilor necesare
obiectivului
3.1.
.....................................................

4 3.1
Studii de teren
4.1.
.....................................................

5 3.3
Proiectare (numai n cazul n care
obiectivul se realizeaz n sistemul
design & build

6 4
Investiia de baz
6.1. Obiect 01
....................................

7 5.1
Organizare de antier
7.1.
....................................................

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): ... lei euro *) ... lei ... euro *)
Taxa pe valoar e adugat lei ... i lei
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): ... lei ... i lei
*) Cursul de referin = ...................... lei/euro, din data de ....................................
Operator economic,
.
(semntura autorizat )
20
For mular 16 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI
Devizul-ofer t al obiectului ______________

Nr.
crt.
Categorie de lucrri
Valoarea
(exclusiv
T.V.A)
lei
din care (dup caz)
Operatorul
economic/
conductorul(lide
rul asociaiei)

asociatul
1
asociatul

subcontractantul
1
subcontractantul


0 1 2 3 4 5 6 7
I.1.
2.

II.


Cldir i i constr ucii speciale,
instalaii afer ente
constr uciilor i r eelelor de
utiliti n incint
T
s
Terasamente
C Construcii
.
Montaj utilaje tehnologice,
inclusiv reelele aferente
TOTAL I
Pr ocur ar e
- Utilaje i echipamente
tehnologice, cu montaj
- Utilaje i echipamente de
transport
- Dotri, inclusiv utilaje i
echipamente independente cu
durata mare de serviciu
TOTAL II


Total valoare
21
(exclusiv TVA) lei
euro
Taxa pe valoare
adaugat lei

Total(inclusiv TVA) lei


Operator economic,
.
(semntura autorizat )

22
For mular 17 - LIST DETALIAT PRIVIND CANTITILE DE LUCRRI

LIST cuprinznd cantitile de lucrri
Obiectul ___________________
Categoria de lucrri __________


Nr.
crt.


Capitolul
de lucrri

Cantitatea
Preul unitar
a) materiale
b) manoper
c) utilaj
d)transport
____________
Total
a)+b)+c)+d)Material
[3X4a]Manoper
[3x4b]Utilaj
[3x4c]Transport
[3x4d]Total(3X4)
sau
(5+6+7+8)
SECIUNEA TEHNIC SECIUNEA FINANCIAR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

2.
Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
Capitol de lucrare
2.1 Subcapitol
2.2 Subcapitol

Cheltuieli directe:

M m U = Vut termice +
Vut electrice
din care:
-V
ut
termice
(valoarea pentru
utilaje termice)
- Vut electrice
(valoarea pentru
utilaje electrice)
t T
Alte cheltuieli directe:
- CAS:
- somaj;

23
- sntate
- fond de risc
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Mo mo Uo to To
Cheltuieli indirecte = To x %
Profit = (To + Io) x %
I
o
P
o
TOTAL GENERAL: V
0
=T
0
+I
0
+P
0Operator economic,
______________

(semntura autorizat )
24
For mular 18

OPERATOR ECONOMIC,
____________________
(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII

Nr.crt.
Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului
Anul 1 ... Anul 3
Luna
1 2 ... ... n
fizic
%
val fizic
%
val fizic
%
val
1.

2.

....
Obiect 01 ............
Categoria de lucrri:
.....................................
__________________
____________________


Not: organizarea de antier se va evidenia separat
Operator economic, ........................................


25
For mular 19

LISTA
pr ivind consumur ile de r esur se mater iale

Obiectul __________________
Categoria de lucrri _________


Nr

crt
Denumirea resursei
materiale
U/M Consumu-
rile cu-
prinse in
oferta
Pretul unitar
(exclusiv
T.V.A.)
- lei -
Valoarea
(exclusiv
T.V.A.)
- lei -
(col.3 x
col.4)
Furni-
zorul
Greutat
ea
(tone)
0 1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

4
...Resurse
nenominalizate (cel
mult 20% din
valoarea totala a
resurselor materiale)
.

.

.

.

-
.

.

.

.

-
.

.

.

.

-
.

.

.

.

.


..

-

.
TOTAL M: lei
euro

Operator economic,

(semntura autorizat )


Not: Lista se ntocmete pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru ndeplinirea
ntregului contract de lucrri, grupate pe categorii de lucrri
26
For mular 20LIST
pr ivind consumur ile cu mna de lucr u


Nr.
crt.

Denumirea
meseriei

Consumurile
(om/ore) cu
manopera
direct

Tariful mediu
- lei/or-


Valoarea
(exclusiv T.V.A.)
lei
(col.2 x col.3)
0 1 2 3 4
1.
2.
3.

...
...
....
.
.
...
..
..
... .
.
.Operator economic,
.
(semntura autorizat )

27
For mular 21LISTA
privind consumurile de ore de funcionare a utilajelor de construcii
1)Nr.
crt.

Denumirea
utilajului de
construcii

Consumurile
- ore de
funcionare -

Tariful orar
- lei/or de
funcionare-


Valoarea
(exclusiv T.V.A.)
lei
(col.2 x col.3)
0 1 2 3 4
1.
2.
3.

...
...
....
.
.
.


.
.
.
.


TOTAL

U

lei .
______________
euro
Operator economic,
.
(semnatura autorizata )
Not: Lista se ntocmete pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru
ndeplinirea ntregului contract de lucrri grupate pe categorii de lucrri.

28
For mular 22
LISTA
privind consumurile cu transporturile

Nr
crt

Tipul de
transport

Elementele rezultate din analiza lucrrilor ce urmeaz sa fie
executate
___________________________________________________
Tone km ore de
transportate parcuri funcionare
Tariful
unitar
lei/t x km

Valoarea (exclusiv T.V.A.)
lei

0 1 2 3 4 5 6
1.
2.


3.

Transport auto(total),
din care, pe categorii:
1.1. .
1.2. ...
Transport pe cale
ferat(total), din care,
pe categorii:
2.1. .
2.2. ...
.
Alte transporturi
(total)
TOTAL

t

lei .
_____________
euro
Operator economic,
(semntura autorizat)
29
For mular nr . 23

Operator economic Inregistrat la sediul autoritatii contractante
___________________ nr. ________/___________
(denumirea/numele)SCRISOARE DE INAINTARECatre ________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunului de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedur) pentru
atribuirea contractului _________________________________________(denumirea
contractului de achiziie public), noi
________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) v transmitem alturat urmtoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numrul, emitentul) privind
garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilit de dumneavoastr prin
documentaia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un
numr de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.


Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.Data completarii ___________ Cu stima,

Operator economic,
__________________
(semnatura autorizata)30

For mular 24MPUTERNICIRE

Subscrisa , cu sediul n
,
nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CIF ,
atribut fiscal , reprezentat legal prin , n
calitate de , mputernicim prin prezenta pe
, domiciliat n
, identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP
, eliberat de , la data de , avnd
funcia de , s ne reprezinte la procedura nr.
, organizat de C.N.A.D.N.R. - S.A. n scopul atribuirii contractului


n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i
obligaii:
1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu
participarea la prezenta procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate
pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul
desfurrii procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea
subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.
Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei
mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

Data Denumir ea mandantului
S.C.
reprezentat legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcie)
___________________________
(Semntura autorizat i tampila)


31
ANEXA 1 confor m O.G. 27/2006

DECLARAIE pr ivind ncadr ar ea ntr epr inder ii n categor ia ntr epr inder ilor mici i
mijlocii

I. Date de identificar e a ntr epr inder ii
Denumirea ntreprinderii
........................................................................................................................................
Adresa sediului social
.........................................................................................................................................
Cod unic de nregistrare
............................................................
Numele i funcia
.......................................................................................................................................
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntr epr inder ii
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
[] ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr
anexa nr. 2.
[] ntreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
[] ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
III. Date utilizate pentr u a se stabili categor ia ntr epr inder ii*1)
Exerciiul financiar de referinta*2)
Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anuala
neta RON/EURO
Active totale
RON/EURO

Important:
Precizati dac, fata de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat
modificri care determina ncadrarea ntreprinderii ntr-o alta categorie (respectiv micro-
ntreprindere, ntreprindere mica, mijlocie sau mare).
[] Nu
[] Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul
financiar anterior).
Semnatura ........................................
(numele i funcia semnatarului, autorizat sa reprezinte ntreprinderea)
Declar pe propria rspundere ca datele din aceasta declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Data ntocmirii ........................... Semnatura .................................
--------------
*1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
*2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anuala neta i activele
totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale
aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul
mediu anual de salariai, cifia de afaceri anuala neta i activele totale se determina i se declara pe
propria rspundere.