Sunteți pe pagina 1din 16

E X T R A S

DIN REGULAMENTUL PRIVIND CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE


ŞI DESFĂŞURARE A PRACTICII PENTRU CICLUL DE
LICENŢĂ/MASTERAT

I. Dispoziţii generale

Prevederile prezentului regulament este fundamentat şi respectă cerinţele impuse de Legea


nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare, de Ordinul ministrului nr. 3955 din 9 Mai
2008 privind organizarea stagiului de practică universitară, de Carta Universităţii ANDREI
ŞAGUNA Constanţa, precum şi de Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei.

Practica reprezintă o disciplină obligatorie, inserată în curricula universitară a cărei durată


este reglementată prin planul de învăţământ pentru fiecare program de studiu, cu respectarea
normelor în vigoare şi se desfăşoară în scopul verificării aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite
de aceştia în cadrul programului de instruire.

Practica se desfăşoară în instituţii şi autorităţi publice/unităţi economice/ unităţi de cercetare 
care au un cel puţin un domeniu principal de activitate care este relevant pentru specializarea
studentului.

Practica se poate efectua şi în cadrul laboratoarelor din facultate sau din alte facultăţi din
reţeaua universitară acreditată.

Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate
condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute în Fişa disciplinei de practică.

Stagiile de practică se organizează în baza Convenţiei de practică încheiată la nivelul


facultăţii/catedrei.

În baza Convenţiei de practică, instituţia gazdă asigură, pe toată durata stagiului de practică,
îndrumarea studenţilor prin desemnarea unui coordonator de practică, numit tutore.

II. Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică

Activitatea de practică se desfăşoară pe baza Fişei disciplinei de practică, elaborată la nivelul


catedrelor de către responsabilul de practică pentru programul de studiu.

 ∗
Instituţiile/ unităţile economice/ unităţile de cercetare în care se desfăşoară practica studenţilor sunt numite, în
continuare, „instituţii gazdă”.
Studenţii au posibilitatea să opteze pentru una dintre următoarele modalităţi de efectuare a
practicii:

a) Stagiu de practicǎ la locul de muncǎ pentru cei care lucrează în domeniul specializării
sau într-un domeniu apropiat acesteia.

b) Stagiu de practică în instituţia/autoritatea publică/unitatea economică/unitatea de


cercetare unde lucrează studentul, dar în alte compartimente importante cu profilul de activitate din
domeniul specializării sau într-un domeniu apropiat acesteia.

c) Stagiu de practică propus de student: identificarea locului de desfăşurare a practicii este


obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după
absolvire.

d) Stagiu de practică propus de universitate; prin facultate/catedră, universitatea


facilitează obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe pagina web la
adresa www.andreisaguna.ro .

Pentru efectuarea practicii în instituţii gazdă propuse de student, după găsirea locului de
practică, studentul înaintează documentele specifice solicitate de catedra coordonatoare.

Analiza şi validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul de practică cu


avizul catedrei.

Durata stagiului de practică este de 90 de ore calculate pe întreaga durată a studiilor de


licenţă sau de masterat.

În prima zi de practică, studentul va prezenta instituţiei gazdă caietul de practica elaborat în


conformitate cu modelul stabilit la nivelul catedrei, conţinând întreaga documentaţie necesară.

Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită, să respecte


regulamentul de ordine interioară impus de conducerea instituţiei gazdă, să-şi însuşească
cunoştinţele cerute prin Fişa disciplinei de practică şi să elaboreze proiectul de practică.

Reglementarea activităţii de practică între student şi instituţia gazdă se poate realiza şi sub
forma unei convenţii de practică. Studentul este obligat să-şi asume întreaga răspundere pentru
respectarea normelor de organizare a activităţilor de la locul efectuării practicii şi de protecţie a
muncii specifice unităţii gazdă, pe toată durata desfăşurării practicii.

În cazul apariţiei unor dispute între studentul practicant şi instituţia gazdă, aceştia pot apela la
facultatea de unde provine studentul, pentru ca aceasta să medieze conflictul. In acest sens, părţile se
vor angaja să nu implice facultatea, în nici un alt mod, în desfăşurarea convenţiei de practică încheiat
între ele.

IV. Definirea cerinţelor cu privire la locul de practică

În cadrul stagiului de practică, studenţii sunt obligaţi să desfăşoare şi să soluţioneze activităţi


cu relevanţă pentru domeniul/ specializarea pe care o urmează.
Activitatea desfăşurată trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice
dobândite în cadrul activităţilor didactice academice.

Instituţia gazdă trebuie să numească o persoană responsabilă pentru activitatea de practică a


studenţilor care să îi asiste pe tot parcursul perioadei.

Rezultatele temei de studiu aleasă sau a proiectului de cercetare elaborat vor putea fi utilizate
de către instituţia în care s-a desfăşurat practica.

Eventuala contribuţie financiară a instituţiei gazdă faţă de student poate reprezenta o formă
de responsabilizare a ambelor părţi cu privire la activitatea de practică desfăşurată.

La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta caietul de practicǎ cu


rubricile specifice completate şi semnate, la care se adaugǎ conţinutul şi rezultatele temei de
cercetare şi/sau proiectului de cercetare elaborat

Instituţia gazdǎ evalueazǎ activitatea studentului, competenţele şi abilitǎţile dobândite în


timpul stagiului prin completarea fişei de evaluare corespunzătoare/ prin eliberarea atestatului de
practicǎ

V. Elementele de recunoaştere şi de evaluare a stagiului de practică

Evaluarea competenţelor dobândite de student în stagiul de practică se face prin


completarea evaluǎrii de cǎtre tutore şi prin evaluarea finală realizată prin colocviul de practică,
organizat în cadrul universitǎţii.

Comisia de evaluare a practicii se numeşte la nivelul catedrei coordonatoare, la începutul


anului universitar.

Programarea colocviilor se face de către catedra care coordonează activitatea de practică.

Evaluarea se realizează în baza următoarelor elemente:

- analiza caietului de practică prezentat de către student;

- relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea profesională, în raport cu Fişa disciplinei de


practică;

- forma de prezentare, conţinutul şi valoarea rezultatelor obţinute prin efectuarea temei de


studiu aleasă sau a proiectului de cercetare elaborat;

- deprinderile şi cunoştinţele dobândite, calificativul obţinut la evaluarea în instituţia gazdă.

- evaluarea modului de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de evaluare

Studenţilor care repetă anul, indiferent din ce motiv, li se recunoaşte practica dacă au obţinut
la colocviul de practică cel puţin nota 6 (şase).
Anexa 1

VARIANTE DE PRACTICĂ DISPONIBILE

(studentul va alege una dintre aceste variante şi o va comunica supervizorului înainte de a începe
stagiul de practică)

A. Studentul lucrează în domeniu cu relevanţă pentru specializarea urmată:

Domeniul de activitate:

Instituţia1:

Adeverinţă ce atestă funcţia şi vechimea în instituţie a studentului (se va ataşa la anexă).

Caracterizarea studentului de către şeful ierarhic:

Avizul supervizorului şi al catedrei

1
Datele institutiei: nume, adresă, telefon/fax, reprezentant legal.
B. Studentul efectuează practica în instituţia/unitatea de la locul de muncă, într-un alt
compartiment cu profilul de activitate din domeniul specializării sau într-un domeniu cu relevanţă
pentru specializarea urmată:

Nume:

Adresă:

Reprezentant legal:

Domeniul de activitate:

Avizul supervizorului:

Datele persoanei cu rol de tutore


Nume şi Prenumele:

Funcţia:

Telefonul:

Programul de lucru propus ( pe săptămâni )


S1 S2 S3 S4 S5 S6
Data/limite orare :

Numărul total de ore


efectuate:

Certificarea orelor efectuate__________


Semnătura tutorelui
C. Studentul alege locul de practică:

Instituţia în care desfăşoară practica


Nume:

Adresă:

Reprezentant legal:

Domeniul de activitate:

Avizul supervizorului:

Datele persoanei cu rol de tutore


Nume şi Prenumele:

Funcţia:

Telefonul:

Programul de lucru propus ( pe săptămâni )


S1 S2 S3 S4 S5 S6
Data/limite orare :

Numărul total de ore


efectuate:

Certificarea orelor efectuate__________


Semnătura tutorelui
D. Practica se realizează prin repartizare de cǎtre universitate:

Instituţia în care desfăşoară practica


Nume:

Adresă:

Reprezentant legal:

Domeniul de activitate:

Avizul supervizorului:

Datele persoanei cu rol de tutore


Nume şi Prenumele:

Funcţia:

Telefonul:

Programul de lucru propus ( pe săptămâni )


S1 S2 S3 S4 S5 S6
Data/limite orare :

Numărul total de ore


efectuate:

Certificarea orelor efectuate__________

Semnătura tutorelui :

Anexa 2
FIŞA DE MONITORIZARE DE CĂTRE SUPERVIZOR

Nr. crt. Data Ora Observaţii

Anexa 3
FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PRACTICE

COMPETENŢELE OBŢINUTE GRADUL DE

EVALUARE2
A. Competenţe instrumental - aplicative: 1 2 3 4 5
1. Utilizarea corectǎ a metodelor de lucru alese;
2. Realizarea corectǎ a proiectului şi etapelor acestuia;
3. Dezvoltarea abilitǎţilor de relaţionare(comunicare, lucru în echipǎ)
4. Dezvoltarea altor abilitǎţi necesare adaptării la mediul profesional;
- utilizarea calculatorului şi programelor specifice de lucru
- utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocupǎ
- utilizarea corespunzătoare a documentelor folosite în instituţie( legi, fişe,
formulare, rapoarte, proiecte, etc.)
- utilizarea instrumentelor din dotarea instituţiei ( telefon, fax, copiator,
calculator, imprimantǎ, programe informatice specifice, etc.)
- familiarizarea cu diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor, deciziilor,
raportǎrilor ierarhice, etc., din instituţie;
- familiarizarea cu circuitele funcţionale ale instituţiei;
- utilizarea protocoalelor specifice instituţiei (domeniului) – locale, naţionale sau
europene;
Competenţe atitudinale
- dezvoltarea atitudinilor empatice faţǎ de persoanele din grupul ţintǎ;
- cultivarea responsabilitǎţii individuale, colective şi sociale în instituţie şi faţǎ de
grupurile ţintǎ;
- manifestarea responsabilitǎţii faţǎ de propria persoanǎ, prin însuşirea bunelor
practici
- promovarea bunului renume al Universitǎţii prin comportamente dezirabile
social şi diseminarea pozitivă a activităţilor acesteia;
- autoevaluarea satisfacţiei muncii în vederea orientǎrii în carierǎ;
- valorificarea potenţialelor individuale prin promovarea iniţiativei şi creativitǎţii,
armonizǎrii climatului de lucru, optimizării şi eficientizării activităţii în instituţie.

Semnătura tutorelui

Anexa 4

2
Legenda: Într-o măsură: 5- foarte mare ; 4- mare; 3-satisfăcătoare; 2- mică; 1- nesatisfăcătoare (deloc).
CHESTIONAR DE EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ

( Se completează de către student, la finalizarea stagiului de practică, exprimând concis, în câteva


propoziţii, răspunsurile la întrebările ce urmează. Aceste păreri vor contribui la creşterea calităţii
organizării şi efectuării activităţii practice în anii universitari ce urmează.)

Cum apreciaţi metoda de repartizare pentru activitatea de practică a studenţilor?


……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Domeniul în care v-aţi desfăşurat practica v-a oferit pregătirea aplicativă pentru activitatea
profesională preconizată?
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Consideraţi că unitatea în care aţi lucrat în această perioadă a răspuns aşteptărilor Dvs. privind
volumul, particularităţile şi calitatea activităţilor?
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Apreciaţi că v-aţi dezvoltat suficiente competenţe aplicative şi atitudinale solicitate de profesiunea


dumneavoastră viitoare?
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Cum evaluaţi calitatea sprijinului acordat de tutore în timpul efectuării practicii?
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Cum apreciaţi activitatea de suport, îndrumare şi monitorizare a supervizorului?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Numiţi în ordinea importanţei trei competenţe pe care credeţi că le-aţi perfecţionat cel mai mult în
acest stagiu.

1.……………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………….

Anexa 5
EVALUAREA FINALĂ

COLOCVIUL DE PRACTICĂ

Verificarea modului de prezentare a documentelor cuprinse în caiet. (maxim 2 puncte).


Nota………………………………

Verificarea corectitudinii proiectului elaborat, evaluând toate etapele cerute, precum şi respectarea
recomandărilor de redactare. (maxim 3 puncte).
Nota………………………………

Evaluarea eficienţei profesionale şi elementelor de orientare în carieră oferite de instituţia gazdă prin
orientarea proiectului şi competenţelor. (maxim 1,5 puncte).
Nota………………………………

Verificarea unor competenţe/ abilităţi dintre cele confirmate de tutore. (maxim 1,5 puncte).
Nota………………………………

Aprecierea autoevaluării şi propunerilor formulate de student în proiect şi în chestionar. (maxim


0,5 puncte)
Nota………………………………

Evaluarea utilităţii ştiinţifice, sociale sau materiale a activităţii aplicative globale a studentului. .
(maxim 1,5 puncte)
Nota………………………………

COMISIA DE EXAMINARE:
1…………………………………………………………
2…………………………………………………………

NOTA FINALĂ……………

DATA………………

Anexa 6
OBIECTIVE ALE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ:

I. Obiective Generale:

- Studierea în detaliu a organizării, compartimentării, obiectului de activitate, sarcinilor,


,atribuţiilor si sistemului de relaţii ale instituţiei/autorităţii publice/unităţii economice/unităţii de
cercetare ş.a. în care se efectuează practica

- Însuşirea procedurilor metodelor si tehnicilor de lucru in instituţia/autoritatea


publică/unitatea economică/unitatea de cercetare (autorităţi judiciare, instituţii sau autorităţi
administrative, servicii publice deconcentrate sau locale, asociaţii, fundaţii, ONG-uri, cu activitate
relevantă în domeniul de specializare a studentului/masterandului,etc.)

- Realizarea obiectivelor fişei de practică, a temei de cercetare, a proiectului de


cercetare sau a studiului de caz propus de student/masterand pe parcursul efectuării practicii;

- Formarea deprinderilor de lucru în concordanţă cu cerinţele locului de muncă/activitate


în care se desfăşoară practica;

- Formarea deprinderilor de lucru cu persoanele externe care se adresează sau care fac
obiectul activităţii instituţiei/autorităţii publice/unităţii economice/unităţii de cercetare în care se
efectuează practica.

II. Obiective Specifice:

- Stabilirea contactului cu publicul si soluţionarea concretă a cererilor, plângerilor, petiţiilor;


- Surprinderea modalitatea de conducere a activităţilor de soluţionare practică a situaţiilor,
cauzelor, dosarelor în lucru, ş.a.;
- Implicarea concretă, pe cât este posibil, şi cu aprobarea expresă a conducătorului
instituţiei/autorităţii publice/unităţii economice/unităţii de cercetare în care se efectuează practica, în
sprijinirea soluţionării problematicii curente a compartimentului, instituţiei/autorităţii publice/unităţii
economice/unităţii de cercetare în care se efectuează practica;
- Asimilarea şi formarea deprinderilor şi obişnuinţei de a folosi practic conceptele, termenii,
procedurile, metodele si tehnicile însuşite in mod teoretic în procele de pregătire universitară.

III. Fond de lucru: Stagiul de practica are un fond de lucru alocat de 90 de ore, însemând 2
saptamani a 8 ore de lucru pe zi sau 3 saptamani a 6 ore de lucru pe zi, in functie de programul
institutiei in care se efectueaza.

IV. Mod de evaluare: zilnic de către tutore, săptămânal de către supervizorul de practică şi finală de
către ambii.

V. Numar de credite: 3

VI. Activitatile pe baza carora se formeaza creditele:


- frecventa la stagiul de practica;
- strategia de abordare a obiectivelor şi sarcinilor prevăzute în Fişa disciplinei de practică;
- corectitudinea aplicării metodei şi a prelucrării rezultatelor, aspecte ce vor fi cuprinse în
caietul de practică;

VII. Evaluarea finală: sub forma de colocviu la finele semestrului II.

Anexa 7
TEMATICA ORIENTATIVĂ PRIVIND CONŢINUTUL ŞI FORMELE
CONCRETE DE REALIZARE A PRACTICII

- Cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei şi a modului de organizăre, compartimentare, a


obiectului de activitate, a sarcinilor, a atribuţiilor si a sistemului de instituţiei/autorităţii
publice/unităţii economice/unităţii de cercetare în care se efectuează practica.
- Implicarea concretă, în sprijinirea soluţionării problematicii curente a compartimentului,
instituţiei/autorităţii publice/unităţii economice/unităţii de cercetare în care se efectuează practica;
- Asimilarea şi formarea deprinderilor şi obişnuinţei de a folosi practic conceptele, termenii,
procedurile, metodele si tehnicile însuşite in mod teoretic în procele de pregătire universitară
- Identificarea, preluarea şi formarea îndemânărilor practice de completare şi de utilizare a
formularelor, tipizatelor şi actelor utilizate în cadrul instituţiei/autorităţii publice/unităţii
economice/unităţii de cercetare în care se efectuează practica.
- Analiza statistică a cazuisticii specifice instituţiei/autorităţii publice/unităţii
economice/unităţii de cercetare în care se efectuează practica, pe baza studiului retrospectiv al
acesteia;
- Alegerea unui lot de cauze, lucrări, situaţii, evenimente, persoane de investigat, conform
criteriilor cunoscute teoretic.
- Studierea unor proceduri de lucru aplicate speţelor, situaţiilor, cazurilor, persoanelor şi a
modalităţilor de soluţionare a lor;
- Aplicarea unei metode de cercetare sau de studiu cu privire la fenomenele, actele, procesele
care fac obiectul activităţii instituţiei/autorităţii publice/unităţii economice/unităţii de cercetare în
care se efectuează practica.
- Evaluarea unor aspecte de eficienţă, economicitate şi de eficacitate care vizează organizarea
activităţilor, circuitul fazelor de lucru şi a documentelor în cadrul instituţiei/autorităţii
publice/unităţii economice/unităţii de cercetare în care se efectuează practica.
- Construirea si aplicarea unui chestionar, pe o tema dată, asupra lotului ales în vederea
realizării temei, proiectului de cercetare sau studiului de caz propus;
- Efectuarea unui sondaj de opinie aplicat fie personalului instituţiei/autorităţii
publice/unităţii economice/unităţii de cercetare în care se efectuează practica, fie publicului în
corelaţie cu activitatea acesteia.-
- Prelucrarea datelor obtinute în urma activităţilor menţionate.
- Extragerea concluziilor.
- Întocmirea raportului de cercetare.

Anexa 8
CONŢINUTUL

Caietului de practică al studenţilor Facultăţii de drept şi ştiinţe administrative

1. Coperta: instituţia de învăţământ; specializarea şi facultatea; titlul, gradul


didactic, numele şi prenumele supervizorului; numele şi prenumele
studentului/masterandului; CONSTANŢA; 2010

2. Adeverinţa: de la instituţia/autoritatea publică/unitatea economică/unitatea de


cercetare/ cabinetul/ unde a fost efectuată practica, din care să reiasă numărul de zile
şi de ore de practică efectuate, precum şi calificativul acordat de tutore.

3. Descrierea instituţiei/autorităţii publice/unităţii economice/unităţii de


cercetare/ cabinetului la care s-a efectuat practica: baza juridică şi modalităţile de
înfiinţare, structura organizatorică, organigrama, descrierea componentelor, diagrama
de relaţii interne şi externe, competenţele, obiectivele şi sarcinile acesteia, resursele
utilizate, procedurile utilizate, formele de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor,
modalităţile în care se exprimă rezultatele activităţii, etc.

4. Cuprinsul caietului: se ataşează, în conţinutul caietului, toate activităţile


desfăşurate în zilele de practică, inclusiv consemnările de la eventualele procese
simulate la care a participat sau a asistat; se depune materialul care a rezultat în urma
efectuării activităţilor propuse prin tema de cercetare sau proiectul de cercetare.

5. Concluziile practicii: aspectele generale ale activităţii surprinse pe timpul practicii;


aspecte şi probleme teoretice sau juridice neînţelese; aspecte negative privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiei/autorităţii publice/unităţii
economice/unităţii de cercetare/ cabinetului la care s-a efectuat practica; aspecte
pozitive desprinse; alte constatări şi observaţii făcute; propuneri pentru îmbunătăţirea
activităţii instituţiei/autorităţii publice/unităţii economice/unităţii de cercetare/
cabinetului la care s-a efectuat practica.

Anexa 9
COPERTA CAIETULUI DE PRACTICĂ:
UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE
SPECIALIZAREA:DREPT/ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

CAIET DE PRACTICĂ

SUPERVIZOR:
…………………………………………………

STUDENT:
……………………………………………….

CONSTANŢA
2010

S-ar putea să vă placă și