Sunteți pe pagina 1din 25

CAIETUL DE PRACTICĂ AL STUDENTULUI

Student : Marc Maria Andreea

Programul de studii : Optometrie

Anul : II

Responsabil de practică Program de studii : Baritz Mihaela

Anul universitar 2016/2017


FIŞA DE IDENTIFICARE

Student : Marc Maria Andreea

Email / Telefon : anndreeamarc@yahoo.com

Facultatea : Desing de produs şi mediu

Programul de studii : Optometrie

Anul : II

Perioada stagiului de practică : 04.07.2017-04.09.2017

Total ore de practică :90

Responsabil de practică Program de studii : Baritz Mihaela

Director de departament :

Instituţia gazdă

Denumirea Societății : S.C. HELIOMED S.R.L.

Denumirea locației de practică : OPTICA TEHNICO MEDICALĂ

Tipul Unității : cabinet optic

Organizarea Societății

Scurt Istoric al Societății

Optica Medicala Brasov Tehnico Medicale: serviciile noatre sunt optimizate pentru a vă pune la dispoziţie
produse de calitate potrivite nevoilor dumneavoastră. În colaborare cu firme de prestigiu ca Zeiss, Esilor,
Rodenstock si Hoya vă oferim o gamă largă de produse, pe care le puteţi achiziţiona la preţuri avantajoase.
Optica tehnico medicală situată în centrul istoric al Braşovului vă garantează consultaţii şi servicii de
calitate, sub umbrela profesionalismului.
În tot acest timp am încercat să vă oferim servicii profesionale, prin prelucrarea de lentile şi rame în
conformitate cu standardele existente.
Produsele din gama Zeiss vă garantează eficienta maximă, firma fiind într-un continuu progres tehnologic
de mai bine de 150 de ani, căutand mereu soluţii de dezvoltare a tehnologiei si cercetare biomedicala.
Lentilele din gama Zeiss puse la dispoziţia dumneavoastră de optica tehnico medicale din Brasov vă ajută
nu numai să trataţi problema oculară depistat ci să imbunătăţiţi în acelaşi timp calitatea vizuală şi durata de
rezistenţă a produsului.
Optica Medicală Braşov Tehnico Medicale: Datorită experienţei şi performanţei acumulate în tot acest timp,
echipa Optica Tehnico Medicale găseşte pentru dumneavoastră soluţiile potrivite şi avantajoase din toate
punctele de vedere, oferindu-vă consultanţă pentru alegerea ochelarilor sau a lentilelor de contact.
La Optica Tehnico Medicale puteţi găsi toate tipurile de lentile Zeiss: lentile unifocale, monofocale, lentile
progresive, din sticlă organică şi minerală, policarbonat, fotocromatice, cu strat antireflex şi polarizante.
Lentilele Zeiss vă pot ajuta să obtineţi confortul vizual mult dorit.
Optica Tehnico Medicale, pentru că noi privim împreună cu tine!

Coordonator de practică din partea instituţiei gazdă: Dr Comănescu Cosmin Ştefan

Email / Telefon : cosmincom@hotmail.com/0722379310

CUPRINS
Pag.

1. Prevederi generale

2. Plan de învăţământ (extras)

3. Fişa disciplinei de practică

4. Activitatea studentului practicant

Descrierea instituţiei gazdă

Activităţi zilnice

5. Activitatea coordonatorului de practică

Fişa de monitorizare

Analiza global a activităţii de practică a


studentului

Anexe
1. PR E V E D ERI G E N E R A L E

(extras din Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor pentru ciclul de
licenţă elaborat de Biroul de Relaţii cu Mediul Economic şi Socio-Cultural - BRME al Universităţii Transilvania
din Braşov)

1.1 Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică

1. Activitatea de practică se desfăşoară în baza fişei disciplinei de practică, elaborată la nivelul


departamentului, de către responsabilul de practică pentru fiecare program de studiu.
2. Studenţii au posibilitatea să opteze între trei modalităţi de efectuare a practicii:
a. Stagiul de practică organizat de universitate prin BRME/facultate/departament, care facilitează
obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe pagina web a
universităţii la adresa http://www.unitbv.ro. În funcţie de solicitările universităţii, facultăţile au
obligaţia de a asigura practica studenţilor în universitate, la acele programe de studii care
corespund necesităţilor universităţii. În aceste cazuri universitatea poate asigura logistica şi
documentele necesare. Studenţii au obligaţia de a se prezenta pentru locurile oferite de
universitate /facultate şi doar în cazurile în care nu se pot asigura suficiente locuri, să se orienteze
spre variantele b. şi c.
b. Stagiul de practică propus de student, caz în care identificarea locului de desfăşurare a
practicii este obligaţia studentului, fiind o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui
loc de muncă după absolvire.
c. Stagiul de practică propus de asociaţiile studenţeşti, responsabile de facilitarea găsirii stagiilor de
practică internaționale conforme cu fișa disciplinei de practică și promovarea lor în rândul
studenților prin canale de comunicare online și offline.
3. Pentru efectuarea practicii în instituţii gazdă propuse de studenţi, după găsirea locului de practică,
studentul înaintează o cerere către secretariatul departamentului coordonator, indiferent de modalităţile
de practică alese.
4. Analiza şi validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul de practică.
5. Informaţiile centralizate pe baza cererilor aprobate, cu privire la locul şi perioada de desfăşurare a
stagiilor de practică, sunt transmise la responsabilul de practică de la nivelul facultăţii. Acesta va realiza o
bază de date cu informaţii referitoare la practica studenţilor din facultate, pe care o va transmite la BRME.
6. Prezentarea studentului la locul de practică se face în baza unei adrese eliberate de Decanatul
Facultăţii, către instituţia gazdă . În prima zi de practică, studentul va prezenta instituţiei gazdă
următoarele documente:
a. Adresa eliberată de Decanat atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, transmisă de către
responsabilul cu practica pe program de studii,

b. CV-ul în limba română, iar la instituţiile gazdă care solicită şi pe cel în limba engleză, c. Copie după

cartea de identitate,

d. Fişa disciplinei de practică,

e. Modelul certificatului ce urmează să fie completat de instituţia gazdă la finalul stagiului de


practică (conform modelului din Anexa 5).Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în
perioada stabilită, și trebuie să respecte regulamentul de ordine interioară impus de conducerea instituţiei
gazdă, să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi cele pentru situaţii de
urgenţă, impuse la locul de muncă de către instituţia gazdă, să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin fişa
disciplinei de practică şi să elaboreze proiectul de practică.

7. Reglementarea activităţii de practică între student şi instituţia gazdă rămâne la latitudinea


instituţiei gazdă. Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare şi de
protecţie a muncii specifice unităţii gazdă, pe toată durata desfăşurării practicii. În cazul apariţiei unor
dispute între studentul practicant şi instituţia gazdă, aceştia pot apela la facultatea de care aparţine
studentul, prin BRME, ca să acţioneze ca mediator, dar părţile nu vor implica facultatea în nici un alt mod
în desfăşurarea contractului de practică încheiat între ele.
8. Definirea cerinţelor cu privire la locul de practică:
În cadrul stagiului de practică, studenţii sunt obligaţi să rezolve o temă, un proiect, cu relevanţă
pentru domeniul de licenţă pe care îl urmează;

a. Activitățile desfăşurate trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite


în cadrul activităţilor didactice și să fie utile pentru domeniul de licenţă în care studenţii se
pregătesc.
b. Instituţia gazdă trebuie să numească o persoană responsabilă pentru activitatea de practică a
studenţilor care să îi asiste pe tot parcursul perioadei de efectuare a practicii;
c. Rezultatele proiectului de practică elaborat de student pot fi utilizate de către instituţia gazdă la
care s-a desfăşurat practica;
d. Contribuţia financiară a instituţiei gazdă faţă de student (dacă aceasta doreşte) poate reprezenta
o formă de responsabilizare a ambelor părţi cu privire la activitatea de practică desfăşurată.
e. În cazul stagiilor de practică oferite de asociaţiile studenţeşti din universitate, fișa disciplinei
de practică va fi revizuită împreună cu coordonatorul de practică, astfel încât aceste cerințe să fie
îndeplinite.
9. La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta proiectul de practică, care va conţine
următoarele elemente:
a. Numele şi prenumele, facultatea, domeniul de licenţă, anul de studii;
b. Denumirea instituţiei gazdă, perioada desfăşurării stagiului de practică, numărul total de ore
efectuate;
c. Coordonatorul de practică desemnat în instituţia gazdă;
d. Fişa disciplinei de practică;
e. Activităţile desfăşurate, aspecte profesionale specifice;
f. Recomandări privind îmbunătăţirea activităţii în instituţia gazdă;
g. Alte elemente solicitate de către departamentul coordonator.
Instituţia gazdă evaluează proiectul printr-un calificativ (foarte bine/bine/satisfăcător/ nesatisfăcător) şi
validează stagiul de practică prin eliberarea unui certificat care să confirme efectuarea practicii.

1.2 Recunoaşterea şi evaluarea stagiului de practică

1. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în


planul de învăţământ. Numărul punctelor de credit alocate practicii se stabileşte prin planul de
învăţământ.
2. Evaluarea competenţelor dobândite de student în stagiul de practică se face prin colocviu, de
către o Comisie de evaluare a practicii ce poate cuprinde şi reprezentanţi ai organizaţiilor în care se
desfăşoară practica.
3. Comisia de evaluare a practicii se numeşte la nivelul departamentului coordonator, la începutul
fiecărui an universitar.
4. Programarea colocviilor se face de către departamentul care coordonează activitatea de practică.
5. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
a. există o convenție de practică încheiată între facultate şi instituţia gazdă;
b. studentul a lucrat într-un domeniu direct legat de domeniul său de licenţă, folosind şi
dobândind cunoştinţe tehnice relevante pentru practicarea profesiei pentru care se pregăteşte,
având ca referinţă fişa disciplinei de practică, sau într-un domeniu adiacent, în cadrul căruia
și-a pus în practică cunoștințele teoretice dobândite (în cazul stagiilor internaționale derulate de
asociaţiile studenţeşti din universitate).
c. proiectul de practică a fost verificat şi contrasemnat de către coordonatorul de
practică desemnat de instituţia gazdă;
d. proiectul de practică a fost validat de către instituţia gazdă, prin eliberarea unui certificat care să
confirme efectuarea stagiului de practică. Certificatul de practică trebuie să cuprindă informaţiile
prevăzute în modelul din Anexa 5.
6. Evaluarea se realizează în baza următoarelor elemente:
a. Analiza proiectului de practică prezentat de către student; relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea
profesională, în raport cu fişa disciplinei de practică; deprinderile şi cunoştinţele dobândite, calificativul
obţinut la evaluarea în instituţia gazdă.
b. Evaluarea modului de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de evaluare (se recomandă
elaborarea de prezentări profesionale, tip Powerpoint);
c. Prezentarea certificatului de practică eliberat de către instituţia gazdă.

2. A C T I V I T A T E A S T U D E N T U L U I P R A C T I C A N T

2.1 D E SC R IER EA I N ST IT U Ţ I EI G A Z D Ă
La Optica Tehnico Medicale din Brasov găsiţi produse de calitate care este mereu pregătită să vă vină în ajutor
cu sfaturi şi recomandări pentru ca dvs. să vă bucuraţi de protecţie, calitate vizuală şi o percepţie mai naturală
a culorilor.
Practica am efectuat-o într-un cabinet de optică, unde am aprofundat
cunostinţele cu privire la lentile şi echipamentele pe care le vom utiliza: (furnizori, tipuri de lentile,
tratamente), rame, dioptron, skiascopul, autorefractometrul, optotipul + foropter + trusa de lentile, ( tipuri de
rame, materiale din care sunt confecţionate).
În cadrul stagiului de practică am învăţat să pun în practică etapele unui
examen optometric complet: 1. istoria cazului; 2. inspecţia preliminară; 3.
examenul analitic funcţional; 4. analiza rezultatelor examinării şi stabilirea
diagnosticului; 5. urmărirea, studierea, evaluarea progresului obţinut.
2.2 AC TI V I TĂ Ţ I Z IL N IC E

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3


Data 04.07.2017 05.07.2017 06.07.2017
Interval orar 14:00-18:00 09:00-13:00 09:00-13:00
Locaţia OCUSAN, str Nicolae Optică-Tehnico Medicale, OCUSAN, str Nicolae
Titulescu, nr 2C Braşov, str Republicii, nr 55 Titulescu, nr 2C

Activităţi In prima zi, mi-a fost facută A doua zi de practică am În cea de+a treia yi am
o prezentare a firmei asitat la consulatarea ajuns la cabinet unde am
Ocusan, a angajaţilor din subiecţiilor. Unul dintre asistat la consultarea
cadrul acesteia şi a subiecţii avea vederea unui subiect căruia i-a
cabinetului unde urma să foarte scăyută, prezenta fost înlocuit cristalinul cu
îmi desfasurăşor activitatea. strabism la OD şi catarctă la un cristalin artificial
ambii ochi, amizometropie bifocal, a fost operat de
OD-OS cataractă, iar rezultatul a
fost unul pozitiv,
subiectul fiind muţumit.
Un alt subiect preyenta o
alrgie la OD.

Echipament utilizat - -autorefractometrul -Optotip


-optotip
-autorefractometru
-oftalmoscopul

Competenţe exersate Atenţia şi capacitatea de a te -cunoaşterea paşilor şi -folosirea


‘pune în pielea pacientului’ modul de folosire a autorefractometrului şi
pentru a putea ştii cu ce se instrumetelor. răbdarea de care trebuie
confruntă. să dai dovadă.
Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii
etice etc.)
AC T IV IT Ă Ţ I Z IL N IC E

Ziua 4 Ziua 5 Ziua 6


Data 07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017
Interval orar 13:00-17:00 09:00-13:00 14:00-18:00
Locaţia Optică-Tehnico Medicale, Optică-Tehnico Medicale, OCUSAN, str Nicolae
Braşov, str Republicii, nr 55 Braşov, str Republicii, nr 55 Titulescu, nr 2C

Activităţi În cea de-a patra zi am În ziua a cincea s-a Pentru ziua a şasea au
asitat la pregătirea unui prezentat un subiect care a fost programaţi mai mulţi
subiect pentru injecţie suferit un accident vascular subiecţi pentru
intraoculara cu AVASTIN, fiindu-i afectată vederea la capsulotomie.
subiectul mai prezenta şi o OD, pe lângă asta avea şi Capsulotomia este
gaură pe ritina OS. Înainte retina umflată. folosită în cayul catarctei
de asta I s-a făcut şi un OCT secudare, care poate
( tomografie oculară). I s-a recomadat să facă o apărea după operţia de
injecţie intravitreană. cataractă şi este tratată
prin intervenţia cu laser
YAG.

Echipament utilizat Tomograf, oftalmoscop Optotip, oftalmoscopul. Oftalmoscopul, laser

Competenţe exersate

Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii
etice etc.)
AC T IV IT Ă Ţ I Z IL N IC E

Ziua 7 Ziua 8 Ziua 9


Data 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017

Interval orar 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00


Locaţia Optică-Tehnico Medicale, OCUSAN, str Nicolae Optică-Tehnico Medicale,
Braşov, str Republicii, nr 55 Titulescu, nr 2C Braşov, str Republicii, nr
55

Activităţi În ziua a 7-a s-au prezentat În cea de-a opta zi s-a Ziua 9, subiectul prezenta
mai mulţi subiecţi cu prezentat un pacient cu un început de cataractă şi
astigmatism miopic, glaucom, OD era afectat în astigmatism pentru care I
hipermetropie şi miopie totalitate, iar OS partial. A s-a prescris corecţie cu
cărora le+au fost prescrise avut intervenţie lentile sferice şi
reţete pentru ochelari. chirurgicală. Avea tratament cu picături de
tensiunea mare la ochiul către dl doctor
acfectat, 45 mm/hg oftalmolog.

Echipament utilizat Autorefractometrul, Autorefractometrul, Autorefractometrul,


optotip,foropter + trusa optotip,foropter + trusa oftalmoscopul,
de lentile de lentile optotip,foropter + trusa
de lentile
Competenţe exersate

Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii
etice etc.)
AC T IV IT Ă Ţ I Z IL N IC E

Ziua 10 Ziua 11 Ziua 12


Data 17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017

Interval orar 09:00-13:00 14:00-18:00 09:00-13:00


Locaţia Optică-Tehnico Medicale, OCUSAN, str Nicolae Optică-Tehnico Medicale,
Braşov, str Republicii, nr 55 Titulescu, nr 2C Braşov, str Republicii, nr
55

Activităţi Subiectul din aceasta zi Mai mulţi subiecţi s-au În cea de-a 12-a zi unul
avea deja ochelari, OD- prezentat pentru câmpul dintre pacienţi avea o
cilindru, OS sferic 0,45, visual. Unul dintre pacienţi infecţie virală, avea ochii
prezenta miopie, I s-a a fost operat fiindu-I umezi şi roşii sau e
prescris o îmbunătăţire cu înlocuit cristalinul cu un posibil ca această
lentile cilindrice la ambii cristain de camera sensibilitate ridicată a
ochi cu o adiţe de 0,5. anterioară. S-au făcut ochiilor să fie din cauya
Subiectul prezenta şi un măsurătorile necesare. lentilelor de contact, fiid
început de catarctă. prima data când a dormit
cu ele.

Echipament utilizat Optotipul, foropter + Optotipul, foropter + Oftalmoscop


trusa de lentile, trusa de lentile,
autorefractometrul. autorefractometrul,
perimetru
computerizat(folosit
pentru examinarea
câmpului vizual)

Competenţe exersate
Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii
etice etc.)
AC T IV IT Ă Ţ I Z IL N IC E

Ziua 13 Ziua 14 Ziua 15


Data 20.07.2017 21.07.2017 24.07.2017

Interval orar 09:00-13:00 13:00-17:00 09:00-13:00


Locaţia OCUSAN, str Nicolae Optică-Tehnico Medicale, Optică-Tehnico Medicale,
Titulescu, nr 2C Braşov, str Republicii, nr 55 Braşov, str Republicii, nr
55

Activităţi Subiectul prezenta scurgeri S-a prezentat un subiect cu Unul dintre subiecţi avea
ocular, s+a recomdat miopi foarte mare, 21 OD, cornee decompensată,
tratament cu alifie, care să respectiv 24 OS, I s-a pe lângă asta avea şi
conţină şi vitamin A. Un alt prescris ochelri cu dioptric cataractă avansată
subiect avea blefarită la OS, 9 deoarece ochiul nu
s-a recomandat tratament. suporta mai mult, avea
ameţeli şi dureri de cap. Un
Unui alt subiect I s-a alt subiect avea miopie
recomadat introducrerea cristaliniană din cauza
unui tub în canalul lacrimal catarctei.
pentru
curăţare/desfundare canal,
deoarece preyenta
lăcrimare excesivă.

Echipament utilizat Oftalmoscopul, Autorefractometrul, Optotipul, foropter +


autorefractometrul, trusa de lentile,
Optotipul, foropter + autorefractometrul,
Optotipul, foropter +
trusa de lentile trusa de lentile, tonometrul
oftalmoscopul

Competenţe exersate
Observaţii personale
(experienţă dobândită,
atitudini/ valori, consideraţii
etice etc.)
3. A CT IVIT AE A COORD ON AT ORUL UI D E P RA CTICĂ AL P ROGRA MUL UI D E S T UDII
3.1 FI ŞĂ DE MONITORIZARE

Pe baza activităţii de monitorizare zilnică a studentului, coordonatorul de practică al programului de studii


evaluează abilităţile / competenţele studentului, bifând căsuţa corespunzătoare

AB ILI T Ă ŢI / CO MPE TE N ŢE Începător Mediu Avansat


ABILITĂŢI SPECIFICE

Înţelege secvenţialitatea unei sarcini

Demonstrează deprinderi de documentare

Se raportează corespunzător la cunoştinţele teoretice/ aplică


cunoştinţele teoretice

Selectează şi utilizează instrumente adecvate (mecanice,


electrice, electronice, etc.)

Face măsurători şi calculi

Notează şi înregistrează corespunzător date tehnice

Utilizează corespunzător scheme şi planuri grafice

Utilizează corespunzător tehnici şi tehnologii specifice

Descrie funcţiile şi caracteristicele de siguranţă ale


echipamentelor

Asamblează manual produse/ echipamente

Asamblează mechanic (electric) produse/ echipamente

Elaborează/ proiectează produse, subsisteme sau procese

Testează produse/ procese/ subsisteme

ABILITĂŢI GENERALE

Cunoaşte activităţile şi produsele principale ale companiei

Comunică adecvat cu colegii, angajaţii, tutorele

Comunică adecvat cu clienţii (când este cazul)

Demonstrează capacităţi de reflexie şi autoanaliză

Demonstrează conduite etice


Se raportează adecvat la cultura organizaţională şi la contextul
mai larg al întreprinderilor

Analizează experienţele de învăţare şi le relaţionează cu


oportunităţile de carieră

Numele şi prenumele coordonatorului de practică al programului de studii:

Data, semnătura
3.2 AN AL I Z A G L O B AL Ă A A C T IV I T Ă Ţ II DE PRAC TI C Ă A
ST UD EN T U L UI

Coordonatorul de practică al programului de studii evaluează performanţa studentului din timpul practicii,
realizând o analiză globală pentru:

Calitatea muncii studentului pe perioada practicii (competenţe conforme cu fişa disciplinei):

Capacitatea de comunicare şi lucru în echipă:

Capacitateade învăţare, autoreglare şi independenţă:

Notă propusă

Numele şi prenumele coordonatorului de practică al programului de studii:

Data, semnătura
AN EX E
Anexa 1

Î N R EG I ST R A T C U N R . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DI N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CONVENŢIE DE PRACTICĂ

pentru anul universitar 201 /201

Între UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA”DIN BRAŞOV

FACULTATEA de DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU

Decan Prof.univ.dr.ing. Codruța JALIU


(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)
Str. Universității nr. 1, tel. 0268473113, e-mail: f-dpm@unitbv.ro
Persoană de contact

(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)

şi,

(denumire companie)

Director instituţie gazdă


(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact

(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)

Părţile menţionate mai sus sunt de acord să coopereze pentru realizarea activităţii de practică a studenţilor.
Compania parteneră se obligă:
să asigure locuri de practică, convenite de comun acord ca număr;
să organizeze activităţile de supraveghere şi asistenţă pentru studenţi, inclusiv realizarea instructajului de
securitate şi sănătate în muncă, precum şi instructaj pentru situaţii de urgenţă;
să asigure desfăşurarea practicii conform planului de lucru stabilit în prealabil de ambele părţi;
Universitatea se obligă:
• să asigure procesul de selecţie al studenţilor;
• să organizeze evaluarea finală a activităţii de practică;
• să disemineze rezultatele practicii studenţilor, cu acordul companiei partenere.
Evaluarea activităţii de practică se va realiza atât de către universitate cât şi de către companie.
P R A C T ICA S T U D E N Ţ IL O R

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă/ Anul de studiu Număr Perioada


crt. Program de studiu studenţi

Design de
Produs și Mediu

Semnături ale reprezentanţilor autorizaţi:

Universitatea „Transilvania”din Braşov Denumirea companiei:

Facultatea: DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU

Decan: Prof.univ.dr.ing. Codruța JALIU

Semnătură şi ştampilă:

Biroul de relaţii cu mediul economic: Director general / Administrator:


Conf.dr.ing. Luminița PÂRV
Semnătură şi ştampilă:
Anexa 2

Nr. din _

CĂTRE,

Facultatea de DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU

Departamentul DESIGN DE PRODUS, MECATRONICĂ ȘI MEDIU

Subsemnatul _, student(a) la Facultatea de


Design de Produs și Mediu, programul de studiu _, anul de studiu
_, grupa _, telefon _, e-mail , vă rog să aprobaţi efectuarea
stagiului de practică la instituţia/compania _, din localitatea
_ cu domeniul de activitate _.

Coordonatele persoanei de contact din cadrul instituţiei/companiei sunt (numele şi prenumele/ adresa/ numărul
de telefon/ e-mail)

_.

Student,
Anexa 3

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV


FACULTATEA de DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU
Nr. din _

CĂTRE,

_.

Prin prezenta vă rugăm să acceptaţi ca studentul(a) din anul


_ de la Facultatea Design de Produs și Mediu să efectueze practica în instituţia/compania
dumneavoastră.

Pe perioada stagiului de practică, studentul va realiza un proiect, conform Fişei disciplinei de practică anexate.

Durata practicii este de cu _ ore/zi (total ore), conform planului de


învăţământ la programul de studiu _.

Confirmarea îndeplinirii sarcinilor asumate de către student pentru această perioadă se face prin eliberarea unui
certificat tip, anexate.

Vă mulţumim pentru colaborare.

DECAN, SECRETAR,
Prof.dr.ing. Codruța Jaliu Maria Halalai

_
Anexa 4

Atestatul se eliberează pe un format purtând antetul instituţiei gazdă

(Instituţia/ Compania)

Nr. din _

ATESTAT DE PRACTICĂ

Studentul(a) , Facultatea de Design de Produs și Mediu


, programul de studiu _, anul _, grupa _, a efectuat practica în
instituţia/compania noastră în perioada _, cu ore/zi, în total ore.

Practica a fost coordonată de către o persoana desemnată din cadrul instituţiei/companiei:

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Tel/ Fax/ E-mail: .

Studentul(a) a realizat proiectul cu tema

_, evaluat cu
calificativul (foarte bine/bine/satisfăcător/nesatisfăcător) .

Proiectul conţine elemente de (mare interes/interes/fără interes)


instituţia/compania noastră.

Alte comentarii .

DIRECTOR, COORDONATOR PRACTICĂ,

S-ar putea să vă placă și