Sunteți pe pagina 1din 16

Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare

Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupaţia: Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie

Domeniul: Administraţie publică şi apărare

Bucureşti 1999
Unitatea pilot:
ARGUS Standard Security SA
Coordonator proiect standard ocupaţional:
Ioana Petrone
Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţional:
Aurelian Tudor, ARGUS Standard Security SA
economist Laurenţiu - Virgiliu Bradin, ARGUS Standard Security SA
Referenţi de specialitate:
Ion Cristea, Ministerul de Interne
Florin Trosca, DGPM Bucureşti
Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: R - 70
© copyright 1999 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus parţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte
lucrări fara acordul COSA.
Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie

Descrierea ocupaţiei

Ocupatia se referă la identificarea tuturor activitătilor de prevenire a oricăror fapte si


evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa obiectivului, de menţinere a ordinii în
cadrul acestuia si de interventie operativă în caz de necesitate.
Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă


Administraţie Completarea documentelor operative
Raportarea evenimentelor

Competenţe generale la locul de muncă Comunicarea la locul de muncă


Pregătirea continuă

Echipamente Întreţinerea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare


Utilizarea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare

Protecţie Autorizarea accesului în obiectiv


Desfăşurarea activităţii în echipă
Intervenţia pentru eliminarea evenimentelor
Menţinerea ordinii în obiectiv
Primirea / predarea serviciului
Supravegherea obiectivului în exterior
Completarea documentelor operative

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1 Culegerea informaţiilor specifice 1.1 Informaţii noi identificate în funcţie de informaţiile necesare scopului
urmărit.
1.2 Informaţii culese în conformitate cu criteriile de analiză.
2 Înregistrarea informaţiilor 2.1 Informaţii identificate în conformitate cu criteriile de analiză ;
2.2 Informaţii înregistrate în conformitate cu înregistrările de calitate.

Gama de variabile

Tipuri de informaţii:
- date despre abonat;
- date despre incidentele petrecute la obiective;
- stadiul în care se află desfăşurarea unei acţiuni;
- etc.

Tipuri de înregistrări de calitate:


- procese verbale;
- fişe;
- registre.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- sarcinile de serviciu;
- legislaţie, norme şi proceduri în vigoare.
- terminologia de specialitate;
- utilizarea mijloacelor de comunicaţie;
- modalităţi de analiza şi sinteză.

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a lucra în echipa şi de a colabora cu colegii;
- capacitatea de a fi atent, corect, meticulos;
- capacitatea de a se exprima clar şi concis.
Raportarea evenimentelor

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1 Raportarea evenimentelor deosebite 1.1 Raportarea se face de cate ori este nevoie.
imediat ce sau petrecut
1.2 Informaţii sunt transmise conform regulamentului.

1.3 Informaţiile se transmit in termeni specifici.


Informaţiile se transmit cu acurateţe si claritate
2 Întocmeşte rapoarte de activitate 2.1 Rapoartele sunt întocmite in termeni specifici.

2.2 Rapoartele conţin toate informaţiile necesare.

2.3 Rapoartele sunt clare si complete.

Gama de variabile

Tipuri de informaţii:
- date despre incidentele petrecute la obiective;
- stadiul în care se află desfăşurarea unei acţiuni;
- etc.

Tipuri de înregistrări de calitate:


- rapoarte;
- procese verbale;
- fise;
- registre.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- sarcinile de serviciu;
- legislaţie, norme şi proceduri în vigoare.
- terminologia de specialitate;
- utilizarea mijloacelor de comunicaţie;
- modalităţi de analiză şi sinteză.

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a lucra în echipa şi de a colabora cu colegii;
- capacitatea de a fi atent, corect, meticulos;
- capacitatea de a se exprima clar şi concis.
Comunicarea la locul de muncă

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1 Comunică informaţii 1.1 Informaţiile sunt transmise în funcţie de situaţia concretă,
înregistrarile de calitate şi procedurile aprobate;
1.2 Informatiile sunt receptionate corect în functie de tipul emitentului şi
mediul de transmitere a ei;
1.3 Informaţiile reale si concrete sunt comunicate in limbaj specific.
2 Participă la discuţii profesionale 2.1 Aprecierile si punctele de vedere sunt argumentate si expuse clar
functie de situatia data şi subiectul în discutie;
2.2 Participa la discuţii respectând dreptul la opinie al celorlalţi
participanţi;

Gama de variabile

Tipuri de informaţie:
- date despre evenimentele petrecute la abonaţi (situaţia de la abonat, posibilităţi de evoluţie, persoane implicate,
etc.);
- date despre stadiul în care se află o acţiune în desfăşurare;
- informaţii utile altor departamente.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- terminologia de specialitate;
- utilizarea mijloacelor de comunicaţie;
- legislaţie de specialitate în vigoare;
- norme şi proceduri în vigoare;
- reguli de comportament.

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a analiza, sintetiza şi comunica informaţii;
- capacitatea de a lucra în echipă.
- capacitatea de a se exprima clar şi concis;
- modul în care utilizează echipamentele de comunicaţii şi de date;
- capacitatea de a planifica şi prevedea;
- rezistenta în condiţii de stres.
Pregătirea continuă

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


2 Participă la activităţile de Informaţiile noi sunt acumulate în funcţie de noutăţile apărute
perfecţionare în domeniu Deprinderile practice de utilizare a cunoştintelor sunt formate în functie
de aparatura şi simulatoarele la dispozitie.
3 Autoinstruirea 3.1 Selectarea publicaţiilor de specialitate care prezintă interes se face cu
discernământ.
3.2 Timpul alocat pentru studiu este stabilit cu atenţie, pentru a fi
suficient pentru însuşirea noilor cunoştinte.
3.3 Aplicarea cunoştintelor dobândite in activitatea curenta se face in
scopul optimizării acesteia.
Urmează cursul de specializare 1.1 Cunoştintele despre domeniul unde va lucra şi domeniile conexe sunt
acumulate în funcţie de programa de studiu.
1.2 Deprinderile practice de utilizare a cunoştintelor sunt formate în
funcţie de echipamentele aflate la dispoziţie.

Gama de variabile

Temele de pregătire pot fi din domeniile:


- cu specific militar (uzul de armă, pirotehnie);
- prezentarea companiei;
- studii de caz;
- beneficiarul serviciului;
- curs descriere echipamente tehnice;
- colaborare cu poliţia;
- prim ajutor;
- norme de bună purtare;
- psihologia infractorului;

Tipuri de echipamente şi tehnică:


- telefoane, staţii radio, echipamente de date, calculatoare etc.;

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- limbajul specific domeniului;
- instrucţiuni şi manuale de prezentare a aparaturii;
- legislaţie de specialitate;
- psihologia infractorului şi a maselor.

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a învăţa ritmic;
- capacitatea de analiza şi sinteza;
- capacitatea de a pune în practica cunoştinţe şi receptivitatea la nou;
- capacitatea de a lucra în echipă.
Întreţinerea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare

Descrierea unităţii
Unitatea se refera la activitătile desfăsurate în vederea realizării supravegherii permanente a functionarii
echipamentelor, mijloacelor si aparaturii pentru a se asigura în permanentă un standard ridicat al întregii activităti
desfăsurate.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1 Verificarea funcţionării 1.1 Aparate cu parametri de funcţionare ce sunt în limite admise
echipamentelor, mijloacelor şi determinaţi potrivit instrucţiunilor de utilizare;
aparaturii din dotare.
1.2 Disfuncţionalităţi depistate în urma aplicării procedurilor de verificare
stabilite.
2 Completarea cărţilor tehnice 2.1 Verificările ce se menţioanează in cărţile tehnice se fac conform
instrucţiunilor de utilizare

2.2 Verificările ce se consemnează se fac periodic cu instrumente


specifice

3 Întreţinerea echipamentelor, Întreţinerea echipamentelor se face periodic.


mijloacelor şi aparaturii din dotare şi
remedierea disfuncţionalităţilor 3.2Întreţinerea se face conform normelor

3.3 Întreţinerea se face cu mijloace specifice.

Gama de variabile

Tipuri de aparatura:
- telefoane;
- fax-uri;
- calculatoare;
- echipamente de date;
- staţii radio;
- etc.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- terminologia de specialitate;
- utilizarea mijloacelor la dispoziţie;
- legislaţie de specialitate în vigoare;
- norme şi proceduri în vigoare;

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a lucra cu atenţie şi meticulozitate;
- capacitatea de analiza şi sinteza.
Utilizarea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1 Punerea în funcţiune şi / sau oprirea 1.1 Echipamentul este pornit în conformitate cu regulile de punere în
funcţiune.

1.2 Echipament oprit în conformitate cu regulile de scoatere din


2 Utilizarea aparatelor 2.1 Aparate care sunt corect utilizate în conformitate cu procedurile de
lucru şi / sau utilizare

2.2 Proceduri de lucru şi instrumente de utilizare respectate.

Gama de variabile

Tipuri de aparatură:
- telefoane;
- fax-uri;
- calculatoare;
- echipamente de date;
- staţii radio;
- etc.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- terminologia de specialitate;
- utilizarea mijloacelor la dispoziţie;
- legislaţie de specialitate în vigoare;
- norme şi proceduri în vigoare;

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a lucra cu atenţie şi meticulozitate;
- capacitatea de analiză şi sinteză.
Autorizarea accesului în obiectiv

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Autorizarea accesului persoanelor pe 1.1 Legitimarea persoanelor se face conform normelor.
bază de identificare şi acces 1.2 Selectarea persoanelor în funcţie de consemnele primite.
1.3 Autorizarea se face utilizând echipe de control corporal pe baza
metodologiei de control.
2 Identificarea posibilelor obiecte 2.1 Obiectele periculoase sunt identificate cu echipamente specifice.
periculoase 2.2 La identificarea obiectelor periculoase se respecte normele de
conduita si normele de politeţe.

Gama de variabile

Tipuri de documente:
- legitimaţie acces;
- buletin identitate;
- paşaport;
- legitimaţie serviciu;

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- limbajul specific domeniului;
- legislaţie de specialitate;
- psihologia infractorului şi a maselor;
- modalităţi de interpelare;
- norme de conduită;
- metodologii de control.

La evaluare se va urmări:
capacitatea de a comunica;
capacitatea de a aborda persoane;
spiritul de iniţiativă;
acuitatea vizuală;
puterea de concentrare;
claritatea si precizia în expuneri;
atenţie distributivă;
mobilitatea.
Desfăşurarea activităţii în echipă

Descrierea unităţii
Unitatea include competentele legate de desfăsurarea activitătilor agentilor în conditiile în care evenimentele care
generează situatii ce trebuiesc solutionate trebuiesc abordate si de alte persoane din cadrul departamentului, din alte
departamente sau din alte structuri.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1 Identificarea sarcinilor în cadrul 1.1 Cooperarea, conlucrarea şi colaborarea în functie de regulile şi
echipei consemnele în vigoare.
1.2 Sprijin tactic, de specialitate şi de protectie reciproc în functie de
evenimentele produse.
1.3 Prevenirea în conformitate cu scopul activităţii
1.4 Interventia în functie de tipurile de evenimente şi procedurile de
intervenţie.
1.5 Evitarea patrunderii unor persoane în conformitate cu regulile şi
consemnele în vigoare.
1.6 Înlăturarea urmărilor în funcţie de evenimentele produse.
1.7 Reluarea activitatilor normale în conformitate cu regulile şi
consemnele în vigoare.
2 Participarea la îndeplinirea sarcinii 2.1 Soluţii cu tip de scenarii în conformitate cu tipurile de scenarii
echipei existente.
2.2 Soluţii adoptate în conformitate cu reglementările interne uzuale în
funcţie de evenimentele produse.

Gama de variabile

Tipuri de evenimente:
- intervenţie;
- patrulare;
- inspecţie;
- recunoaştere;
- instalare sisteme;
- verificare sisteme;
- etc.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- sarcinile de serviciu;
- reguli de comportament în societate;
- legislaţie, norme şi proceduri în vigoare.
- terminologia de specialitate;
- utilizarea mijloacelor de comunicaţie;
- locul şi rolul tuturor mijloacelor şi forţelor în sistem.
- etc.

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a lucra în echipa şi de a colabora cu colegii;
- capacitatea de a fi amabil;
- capacitatea de a analiza, sintetiza şi comunica informaţii;
- capacitatea de a se exprima clar şi concis;
- capacitatea de a se subordona superiorilor şi de a respecta autorităţile;
.
Intervenţia pentru eliminarea evenimentelor

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Avertizarea persoanelor care au 1.1 Avertizarea se face ţinând cont de psihologia infractorului.
generat evenimentul. 1.2 Avertizarea se face in condiţii de securitate pentru agent
1.3 Avertizarea se face cu respectarea regulilor si consemnelor.
2 Acţionarea în forţă pentru eliminarea 2.1 Evenimentele sunt înlăturate cu promptitudine
evenimentelor. 2.2 Evenimentele sunt înlăturate prin mijloace specifice
2.3 Evenimentele sunt înlăturate in condiţii de securitate pentru obiectiv

Gama de variabile

Tipuri de incidente:
evenimente petrecute în incinta obiectivului;
evenimente petrecute în apropierea obiectivului;
etc.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


psihologia infractorului şi a maselor;
norme de conduită.
reguli şi consemne.

La evaluare se va urmări:
capacitatea de abordare;
spiritul de iniţiativă;
deprinderi fizice si motrice.
Menţinerea ordinii în obiectiv

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1.Identificarea posibilelor incidente şi / 1.1 Incidentele posibile sunt identificate cu promptitudine.
sau evenimente în timpul 1.2 Incidentele posibile sunt identificate in timp util pentru a nu pune in
pericol obiectivul.
1.3 Incidentele posibile sunt identificate in condiţii de securitate.
2 Identificarea posibilelor incidente şi / 2.1 Incidentele se identifica in timpul deplasării in perimetrul obiectivului
sau evenimente în timpul patrulării. conform regulilor şi consemnelor în vigoare, misiunii specifice şi zonei
de patrulare.

Gama de variabile

Tipuri de evenimente:
- intervenţie;
- patrulare;
- inspecţie;
- recunoaştere;
- instalare sisteme;
- verificare sisteme;

Tipuri de incidente:
evenimente petrecute în incinta obiectivului;
evenimente petrecute în apropierea obiectivului;

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- psihologia infractorului şi a maselor;
- modalităţi de interpelare;
- norme de conduită;
- metodologii de control, observare şi ascultare.

La evaluare se va urmări:
capacitatea de a aborda persoane
capacitatea de a se impune;
capacitatea de a comunica;
spiritul de iniţiativă;
acuitatea vizuală;
puterea de concentrare;
atenţie distributivă;
mobilitatea;
condiţie fizică;
spirit de orientare.
Primirea / predarea serviciului

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


1. Identificarea sarcinilor de rezolvat 1.1 Identificarea sarcinilor se face in cadrul instruirii conform specificului
obiectivului
1.2 Sarcinile rezulta din consemn care contine reguli şi instructiuni clare
şi precise.
2 Efectuarea schimbului 2.1 Schimbul se efectuează conform regulamentului.
2.2 Luarea în primire şi predarea obiectivului conform cu obiectivul,
sarcinile de servici şi cu dotarea aferenta.
2.3 Efectuarea schimbului se consemnează în conformitate cu
înregistrările de calitate.

Gama de variabile

Tipuri de înregistrări de calitate:


Proces-verbal de predare-primire;
Registru de predare-primire a obiectivului;
Fişa de activitate a obiectivului.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


psihologia infractorului şi a maselor;
norme de conduită;
date despre obiectiv;
modul de utilizare a echipamentelor din dotare;
cunoaşterea înregistrărilor de calitate;
reguli şi consemne.
La evaluare se va urmări:
spiritul de analiză şi sinteză;
puterea de concentrare;
atenţia distributivă;
corectitudinea;
promptitudinea;
spiritul de iniţiativă;
deprinderi fizice şi motrice.
Supravegherea obiectivului în exterior

Descrierea unităţii

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE


2 Constatarea şi semnalarea 2.1 Ascultare permanenta şi identificarea pericolelor în functie de
evenimentelor cunoaşterea obiectivului.
2.2 Prevenirea pericolelor ca urmare a cunoaşterii obiectivului
2.3 Constatarea si semnalarea evenimentelor se face permanent prin
metode specifice.
3 Identificarea şi interpelarea 3.1 Identificarea persoanelor suspecte se face conform cu metodologia
persoanelor potenţial suspecte de legitimare.
3.2 Interpelarea se face prompt in condiţii de siguranţa.
3.3 Identificarea se face prin contact vizual.
Identificarea incidentelor potenţiale 1.1 Pericolele potentiale sunt depistate în functie de cunoaşterea
obiectivului şi a mediului acestuia.
1.2 Identificarea se face prin metode specifice funcţie de specificul
obiectivului.

Gama de variabile

Tipuri de evenimente:
- intervenţie;
- patrulare;
- inspecţie;
- recunoaştere;
- instalare sisteme;
- verificare sisteme;
etc.

Tipuri de informaţii:
despre obiectiv;
despre evenimente petrecute în incinta obiectivului;
despre evenimente petrecute în apropierea obiectivului;
etc.

Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe privind:


- limbajul specific domeniului;
- legislaţie de specialitate;
- psihologia infractorului şi a maselor;
- modalităţi de interpelare;
- norme de conduită.

La evaluare se va urmări:
capacitatea de a comunica;
capacitatea de a aborda persoane;
spiritul de iniţiativă;
acuitatea vizuală;
puterea de concentrare;
claritatea şi precizia în expuneri.