Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Clasele a IX-a si aX-a, liceu tehnologic – ciclu inferior

APROBAT, AVIZAT, CLDPS

Consiliul de administraţie al ISJ Alba


în ședința din……………………….

Instituţia de învăţământ COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL”, ALBA IULIA


Denumirea CDL: CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCA
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3152 din 24.02.2014
Profil: Tehnic / Tehnician desenator pentru constructii si instalatii
Anul de studiu: an 2
Numar de ore pe saptamana/Total ore pe an: 30 de ore pe saptamana/90 ore pe an
Autori: Prof. ing. Muntean Ioan
Prof. ing. Mates Rodica

Abilitarea pentru sustinerea cursului:……………….


Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Partener social………………

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandări
1) Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Argumentului
Competentelor specifice
Situatiilor de invatare (cel putin una pentru fiecare competenta)
Continuturilor
Modalitatilor de evaluare
2) Bibliografie
3) Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului:
- oportunitatea curriculumului in dezvoltare locala

- realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de


invatamant si ale agentului economic partener
Corelarea competentelor cu situatie de invatare
Corelarea competentelor cu continuturile
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

Avizul Comisiei de curriculum din unitate( DA/DA cu recomandari/


NU): .......................................

Avizul Consiliului de Administraţie al şcoli Nr…………..din……………


Director,
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
CLASA A X-A
LICEUL – FILIERA TEHNOLOGICA

AN SCOLAR 2016-2017

Domeniul de pregătire de bază: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Calificarea: Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

Denumire CDL: CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

Autori:
Prof.ing. Muntean Ioan, Colegiul Tehnic Dorin Pavel, Alba Iulia
Prof.ing. Mates Rodica, Colegiul Tehnic Dorin Pavel, Alba Iulia

Agenti economici: S.C. MARINEX S.R.L. Alba Iulia


S.C. MEGAINSTAL S.R.L. Alba Iulia
1. Notă introductivă:

Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ - CĂUTAREA UNUI LOC DE


MUNCĂ vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală.
Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din
profesori, agenţi economici şi colegi.), dobândind compenţele necesare.
Curriculum de dezvoltare locala: “ Cautarea unui loc de munca” pentru clasa a X-a filiera
tehnologică, domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, are alocate, conform OMECI nr.
4857 din 31.08.2009, în planul cadru de invăţământ un numar Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x
6 ore /zi = 90 ore/an

2. Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul

1. LUCRUL ÎN ECHIPĂ
 Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate
 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă
 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor
 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

2. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


 Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă
 Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
 Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe
 Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii

3. Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare:

Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare


Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor
desfăşurate
 Sarcini de lucru  Îndeplinirea sarcinii primită în  Identificarea propriilor
specifice echipă sarcini în cadrul
 Atribuţiile membrilor  Colaborarea în cadrul echipei activităţilor echipei
echipei  Recunoaşterea ierarhiei în  Formularea de întrebări
 Ierarhia membrilor echipa de lucru în îndeplinirea pentru clarificarea
echipei sarcinilor specifice sarcinilor de lucru
 Explicarea relaţiei dintre
sarcinile proprii şi sarcinile
celorlalţi membri

Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă


 Structura echipei de  Respectarea ierarhiei în echipa  Perceperea poziţiei
lucru de lucru în îndeplinirea individuale faţă de ceilalţi
 Atitudinea în echipă: sarcinilor specifice  Identificarea atitudinilor în
sprijin, interes, implicare  Asumarea atitudinilor grupul de lucru
 Raport de activitate: constructive în grup  Efectuarea unor acţiuni
sarcini de lucru, acţiuni  Finalizarea de sarcini iniţiate în grup
îndeplinite, rezultate  Organizarea unor evenimente în  Asumarea rezultatelor de
obţinute (succes, eşec) grup echipă
 Prezentarea raportului de
activitate

Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor


 Aptitudinile membrilor  Explicarea sarcinilor de lucru  Recunoaşterea competenţei
echipei  Încadrarea în timp membrilor echipei
 Planul de lucru al  Respectarea unui plan comun  Corelarea propriilor sarcini
echipei  Preluarea unor sarcini în caz de cu cele ale echipei
urgenţă  Manifestarea spiritului de
întrajutorare
Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor
 Obiective:  Îndeplinirea obiectivelor  Identificarea obiectivelor
informaţionale, lucrului în echipă lucrului în echipă
organizatorice  Alegerea resurselor necesare  Enumerarea resurselor
 Resurse: informaţii, necesare atingerii
materiale, umane obiectivelor

Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă
 Cerinţele locului de  Organizarea ergonomică a  Identificarea cerinţelor
muncă locului de muncă locului de muncă
 Abilităţi: sociale,  Identificarea de echipamente şi  Compararea abilităţilor
tehnice utilaje noi dobândite cu cerinţele
 Sarcini de lucru locului de muncă
suplimentare  Solicitarea instruirii
suplimentare în anumite
situaţii.
Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
 Fişa postului  Respectarea cerinţelor din  Identificarea cerinţelor din
 Instrucţiuni de sarcina primită fişa postului
exploatare a utilajelor  Acceptarea responsabilităţilor  Enumerarea instrucţiunilor
pentru operaţii simple, din fişa postului de exploatare a utilajelor
dispoziţiile  Încadrarea în cerinţe de timp şi  Aplicarea normelor interne
organizatorului de calitate de îndeplinire a sarcinii
proces (superiorul primite
ierarhic)
 Norme interne de
îndeplinire a sarcinii
 Sisteme de asigurare a
calităţii
Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe
 Surse de informare:  Selectarea informaţiilor privind  Enumerarea surselor de
informale (şefi, colegi necesitatea autoinstruirii informare necesare
de echipă), aviziere,  Obţinerea de informaţii despre obţinerii unui nou loc de
mentor noutăţile de la locul de muncă muncă
 Programe de formare  Luarea unor decizii pentru  Identificarea nevoilor de
îmbunătăţirea propriei formare prin studiu
performanţe individual şi prin
participare la programe de
formare continuă

Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii


 Surse de informare:  Obţinerea informaţiilor despre  Enumerarea surselor de
COR, profile ocupaţiile posibile în domeniul informare despre ocupaţiile
ocupaţionale, structura de pregătire posibile din domeniul de
calificărilor, centre de  Selectarea ofertelor de locuri de pregătire de bază
formare, agenţii muncă conform pregătirii  Formularea unor opţiuni
specializate dobândite profesionale cu asistenţă
 Oferta locurilor de de specialitate
muncă

4. Conţinutul formării:

 Zugrăveli şi vopsitorii;
 Placaje din faianţă;
 Pardoseli din gresie ceramică;
 Lianţi folosiţi la zugrăveli şi vopsitorii;
 Sprijinirea malurilor;
 Scări din lemn;
 Cofraje;
 Zidării simple;
 Pardoseli din parchet;
 Lucrări din tencuieli.

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului:

Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse
materiale minime:
- Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice
- Scule şi dispozitive, instrumente de măsurare, verificatoare
- Aparate de măsură şi control, surse de energie
- Documentaţie tehnică
- Cataloage, ghiduri, normative specifice
- Calculator; acces la internet;
- Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare);
- Elemente de identificare : etichete , coduri , simboluri

6. Sugestii metodologice:
Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ - CĂUTAREA UNUI LOC DE
MUNCĂ are o structură elastică, fiind un modul aplicativ, el poate folosi noi mijloace sau
resurse didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală.
Orele se desfăşoară în ateliere şcoală, dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la
agentul economic, în măsura în care se poate acest lucru.
Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN
DEZVOLTARE LOCALĂ - CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ, prin formare
specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare.
- exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor
subansambluri indicate;
- exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice
pentru diverse tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc.
- exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi
subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la
dispoziţie pentru studiu sau/şi diverse lucrări etc.
- exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri
- exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul
instructor.
Munca în echipă este o cerinţă, iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile
cerute de echipă.
Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv,
vizual, practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora, în scopul asigurării unei game variate
de activităţi la lecţii, care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor,
indiferent de stilul de învăţare caracteristic.

7. Sugestii cu privire la evaluare:

Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul
dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Din acest motiv, se
impune atât asigurarea coerenţei, caracterului realist şi motivant, rigorii, corectitudinii şi
eficienţei procesului de evaluare, cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele
naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.
Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.
Evaluarea implică observarea, evaluarea produsului şi chestionarea, toate metodele de
evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii.
Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă:
- Verificarea lucrării la finalul ei
- Portofoliul
- Studiul de caz
- Observarea sistematică
- Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model)
8. Bibliografia:

1. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

2. ***Clasificarea ocupaţiilor din România - COR actualizat septembrie 2010;

3. N. Dragulanescu, C. Niculescu, Managementul calităţii - manual pentru clasa a X-a,


Editura Niculescu;
4. *** - Legea protecţiei mediului – 137/1995, republicată.

5. *** Hg 168/ 97 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa,
sănătatea şi securitatea muncii
6. Economia si organizarea productiei - manual ptr. licee si scoli profesionale, EDP, 1995.
7. Organizarea locului de munca si elemente de ergonomie”- C.Hidos, P.Isac, Editura
tehnica,Bucuresti,1973 .