Sunteți pe pagina 1din 11

FIŞA DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL NIVEL 3

APROBAT, AVIZAT, CLDPS

Consiliul de administraţie al ISJ Alba


în ședința din……………………….

Instituţia de învăţământ COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL”, ALBA IULIA


Denumirea CDL: Atelierul mecanic
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3152 din 24.02.2014
Calificarea: Constructor montator de structuri metalice
Anul de studiu: an 1, invatamant special
Numar de ore pe saptamana/Total ore pe an: 30 de ore pe saptamana /120 ore pe an
Autori: Prof. ing. Stefanescu Marian
Prof. ing. Griga Vasile
Abilitarea pentru sustinerea cursului:……………….
Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Partener social… S.C.  ‘’Matex ‘’ S.R.L. Alba Iulia
Avizat agent economic partener…………….

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandări
1) Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Notei introductive
Listei unităţilor de competenţe relevante pentru modul
Competentelor specifice
Situatiilor de invatare
Continuturilor (asociate competentelor)
Sugestiilor metodologice (inclusiv metode de evaluare)
Sugestii cu privire la evaluare
Lista temelor specifice domeniului de pregătire de bază
Adecvarea modalitătilor de evaluare la demersul didactic propus
2) Bibliografie
3) Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului:
- oportunitatea curriculumului in dezvoltare locala

- realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de


invatamant si ale agentului economic partener
Corelarea competentelor cu situatie de invatare
Corelarea competentelor cu continuturile
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

Avizul Comisiei metodice a ariei curriculareTehnologii: .......................................

Avizul Consiliului de Administraţie al şcoli Nr…………..din……………


Director,
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
(CDL)

ATELIERUL MECANIC

CLASA A IX-A , invatamant special

Domeniul: Mecanică
Constructor montator de structuri metalice

Ing. Stefanescu Marian Calin


ing. Griga Vasile

2016 -2017
1. ARGUMENT

Modulul Identificarea şi rezolvarea problemelor, organizarea locului de muncă face parte din
stagiile de pregătire practică aferente domeniului de pregătire de bază: Mecanică, clasa a IX-a,
invatamant profesional de trei ani.
Stabilirea tipurilor de aplicaţii va avea în vedere corelarea lor cu domeniul de pregătire generală în
care se pregătesc elevii, rezolvarea sarcinilor de lucru se va face fie prin aplicaţii individuale, fie prin
activităţi în grup, favorizând lucrul în echipă şi responsabilitatea pentru sarcina primită.
Provocările noului mileniu impun adaptări şi transformări rapide, ca răspuns la tendinţele şi
procesele care se manifestă pe scara mondială: globalizarea, societatea cunoaşterii, digitalizarea,
postmodernismul. Factorul principal al schimbării este reprezentat de creşterea competiţiei, iar
capacitatea de a învăţa mai repede şi mai bine decât competitorii tăi ar putea fi singurul avantaj care să
susţină competiţia.

Acest curriculum se studiază pe parcursul unui an şcolar – 120 de ore (4 săptămâni, 5X6
ore/săptămână, în cadrul stagiilor de pregătire practică), din care:
 instruire practică – 120 ore

După parcurgerea conţinutului acestei discipline, elevii vor dobândi competenţele cheie enumerate în
Standardele de Pregătire Profesională :

 identifică problemele simple


 alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple
 verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple.
 Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă
 Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de muncă
 Foloseşte instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor

Curriculum-ul rezolvarea de problemel, organizarea locului de muncă a fost elaborat avându-se


în vedere următoarele:

 Standardele de Pregătire Pofesională


 necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerinţelor sociale
 noua structură a sistemului de învăţământ din România.

Parcurgerea temelor ce intră în componenţa acestei discipline are ca scop:


 stimularea cooperării între instituţiile care se ocupă cu formarea profesională: şcoală – agenţi
economici
 dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale
 crearea unei forţe de muncă bine calificate, competitive
 percepţia angajatorilor cu privire la nevoile de formare
 promovarea valorilor democratice în curriculum care să le permită viitorilor absolvenţi să devină
cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.

2. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE RELEVANTE PENTRU MODUL.


COMPETENŢE SPECIFICE

Unităţile de competenţe atribuite disciplinei Identificarea şi rezolvarea problemelor, organizarea


locului de muncă sunt: Rezolvarea de probleme şi Organizarea locului de muncă. Acestor unităţi de
competenţe le sunt atribuite un număr de: 2 credite.

Competenţele specifice unităţilor de competenţe Rezolvarea de probleme şi Organizarea locului


de muncă, conform Standardelor de Pregătire Profesională sunt :

 identifică problemele simple


 alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple
 verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple
 asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă
 aplică principiile ergonomice în organizarea locului de muncă
 foloseşte instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor.
3. TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR SI CONŢINUTURILOR.
SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE
Nr
Titlu Competenţ Situaţii de
Cr Conţinuturi
l UC e învăţare
t
1. Situaţii problematice din documente (stas-uri,
materiale, cărţi tehnice). Diferenţierea
2. Situaţii problematice din experienţa proprie. cunoştinţelor
elevilor prin:
3. Situaţii problematice din experienţa grupului de
abordarea
cunoscuţi.
tuturor stilurilor
4. Neajunsuri în aprovizionarea şi organizarea locului
de învăţare
10.1. de muncă.
(auditiv, vizual,
Identifică 5.Grade de dificultate.
practic sau prin
problemele 6. Condiţii de timp şi de loc.
contact direct),
simple 7. Rezolvarea imediată de elevi sau sub îndrumarea formarea de
conducătorului de grup a situaţiilor problemă la locul de perechi de elevi
muncă sau ateliere. cu aptitudini
8.Analizarea problemei în mod creativ. diferite care se
9. Găsirea unei game de soluţii prin abordarea pot ajuta
10 Rezolvarea de probleme

interesului comun atât din partea elevilor cât şi a reciproc.


profesorului.
1.Consultarea fişei de lucru pentru învăţarea individuală Diferenţierea
de către elevi. sarcinilor şi
10.2. 2.Exersarea în vederea obţinerii deprinderilor motrice timpului alocat,
1 Alcătuieşte pentru faze şi operaţii din procesul de instruire. prin:
şi aplică un 3.Observarea sistematică a comportamentului elevilor prezentarea
plan de faţă de o sarcină dată. temelor în mai
rezolvare a 4.Organizarea soluţiilor în proiectarea unui rezultat în multe moduri,
unei funcţie de alternativele de rezolvare prin lucrul pe fixarea de sarcini
probleme grupe. în funcţie de
simple 5.Organizarea soluţiilor în proiectarea unui rezultat în abilităţi, fixarea
funcţie de alternativele de rezolvare prin lucrul sarcinilor de la
individual. uşor la greu.
10.3. 1.Testarea grupului de elevi în funcţie de nivelul de
Verifică pregătire. Diferenţierea
rezultatele 2.Identificarea tuturor etapelor într-un proces şi a ordinii răspunsului
obţinute în de realizare a lor. prin:
urma 3.Tipul de rezolvare. utilizarea
aplicării 4.Colaborarea cu alţi parteneri. autoevaluării şi
planului de 5. Rezultate planificate, rezultate obţinute. solicitarea
rezolvare a 6.Rezultate reieşite prin compararea rezultatelor elevilor de a-şi
unei planificate şi obţinute. impune
probleme obiective.
simple 7. Satisfacţia şi insatisfacţia rezultatelor obţinute.
Nr
Titlu Competenţ Situaţii de
Cr Conţinuturi
l UC e învăţare
t
07

2 1. Materii prime şi materiale utilizate la locul de muncă. Diferenţierea


07.1 Asigură 2. Echipamente şi utilaje utilizate la locul de muncă. cunoştinţelor
ordinea şi elevilor prin:
3. Mijloace de muncă: instalaţii.
Organizarea locului de muncă
curăţenia la 4. S.D.V.- uri. abordarea
locul de 5. Respectarea succesiunii operaţiilor de lucru. tuturor stilurilor
muncă 6. Condiţii de timp şi de loc. de învăţare
7. Materiale de curăţenie specifice locului de muncă (auditiv, vizual,
(lavete, detergenţi, dezinfectanţi, solvenţi) practic sau prin
8. Metode manuale, mecanice sau semiautomate pentru contact direct),
curăţenie. formarea de
9. Rezolvarea imediată de elevi sau sub îndrumarea perechi de elevi
conducătorului de grup a situaţiilor problemă la locul de cu aptitudini
muncă sau ateliere. diferite care se
10. Găsirea unei game de soluţii prin abordarea pot ajuta
interesului comun atât din partea elevilor cât şi a reciproc.
profesorului.
1.Principii ergonomice de bază în organizarea locului de Diferenţierea
muncă. sarcinilor şi
2.Microclimatul optim la locul de muncă. timpului
07.2. Aplică 3.Economia mişcărilor în vederea reducerii efortului fizic. alocat, prin:
principiile 4.Poziţia de lucru. prezentarea
ergonomice 5. Dozarea efortului la locul de muncă temelor în mai
în multe moduri,
organizarea fixarea de
locului de 6.Organizarea soluţiilor în proiectarea unui rezultat în sarcini în funcţie
muncă funcţie de alternativele de rezolvare prin lucrul de abilităţi,
individual. fixarea sarcinilor
de la uşor la
greu.
1.Instrucţiuni de lucru: fişe de lucru Diferenţierea
07.3. 2. Instrucţiuni de lucru: regulamente. răspunsului
Foloseşte 3. Instrucţiuni de lucru: schiţe simple. prin:
instrucţiuni 4.Verificarea prin măsurare, comparare în vederea utilizarea
de lucru îndeplinirii sarcinilor. autoevaluării şi
pentru 5. Corecţii de erori prin repetarea operaţiei sau ajustări solicitarea
îndeplinirea 6.Rezultate reieşite prin compararea rezultatelor elevilor de a-şi
sarcinilor planificate şi obţinute. impune
7. Satisfacţia şi insatisfacţia rezultatelor obţinute obiective.
4. CONŢINUTURI

Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 120 de ore în cadrul stagiilor de


pregătire practică, defalcate după cum urmează:

 instruire practică –120 ore

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat


fiecărei teme, în funcţie de:

 dificultatea temelor
 nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit
 complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat
 ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului
instruit.

Între competenţe şi conţinuturi există o relaţie biunivocă, competenţele determină


conţinuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a
competenţelor dorite.
Se recomandă parcurgerea temelor în ordinea prezentată în tabelul de corelare a
competenţelor şi conţinuturilor prezentat la punctul 3.

Tema nr. 1: Organizarea locului de muncă


1.1. Respectarea succesiunii operaţiilor de lucru.
1.2. Condiţii de timp şi de loc.
1.3. Rezolvarea imediată de elevi sau sub îndrumarea conducătorului de grup a
situaţiilor problemă la locul de muncă sau ateliere.
2.4. Găsirea unei game de soluţii prin abordarea interesului comun atât din partea
elevilor cât şi a profesorului.

Tema nr. 2: Curăţenia la locul de muncă


2.1. Materii prime şi materiale utilizate la locul de muncă
2.2. Echipamente şi utilaje utilizate la locul de muncă
2.3. Instalaţii
2.4. S.D.V.- uri.
2.1.Materiale de curăţenie specifice locului de muncă (lavete, detergenţi,
dezinfectanţi, solvenţi)
2.2. Metode manuale, mecanice sau semiautomate pentru curăţenie.

Tema nr. 3: Ergonomia locului de muncă


3.1.Principii ergonomice de bază în organizarea locului de muncă.
3.2.Microclimatul optim la locul de muncă.
3.3.Economia mişcărilor în vederea reducerii efortului fizic.
3.4.Poziţia de lucru.
3.5. Dozarea efortului la locul de muncă
Tema nr. 4: Instrucţiuni de lucru
4.1. Fişe de lucru
4.2. Regulamente
4.3. Schiţe simple
4.4.Verificarea prin măsurare, comparare în vederea îndeplinirii sarcinilor
4.5. Corecţii de erori prin repetarea operaţiei sau ajustări
4.6.Rezultate reieşite prin compararea rezultatelor planificate şi obţinute
4.7. Satisfacţia şi insatisfacţia rezultatelor obţinute.

5. RESURSE
1. Standarde de calitate
2. Clasificarea ocupaţiilor din România. Manual pentru utilizator - Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale, Comisia pentru Statistică, Editura Tehnică, Bucureşti 1995
3. Managementul Producţiei - Manual pentru clasa a XII-a
4. I. Sârbulescu, V. Petre, D. Constantinescu – „Protecţia consumatorilor şi
concurenţa pe piaţă”, Bucureşti 2000
5. Internet

Materiale Proceduale
- cărţi tehnice de specialitate
- cretă, tabla, caiete de notiţe, pix - web sites
- planşe cu scheme ilustrate - fişe de lucru
- calculator - retroproiector
- folii retroproiector - videoproiector
- echipamente specifice de laborator - pachet de programe aferente
- conversaţia - explicaţia
- demonstraţia - observaţia
- expunerea - problematizarea
- algoritmizarea - învăţarea prin descoperire
- analiza - sinteza
- exerciţiul - miniproiectul
6. SUGESTII METODOLOGICE

Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor,


acceptând faptul că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode
specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe
integrabile, adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea
de programe individualizate, pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent
de învăţare, utilizarea instrumentelor ajutătoare de instruire practică, aducerea de laude
chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori):

 observarea sistematică a comportamentului elevilor, permite evaluarea conceptelor,


capacităţilor, atitudinilor faţă de o sarcină dată
 investigaţia
 autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifica programul propriu de învăţare
 metoda exerciţiilor practice.

7. MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea trebuie sa fie de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă şi cu


tipul problemelor de evaluare precizate în Standardele de Pregătire Profesională
corespunzatoare calificării, o singură competenţă fiind evaluată o singură dată.
Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesorul de instruire practică
pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de
aplicabilitate, iar ca metode de evaluare recomandăm:
- observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea
conceptelor, capacităţilor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată
- investigaţia
- autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifică programul propriu de învăţare
- metoda exerciţiilor practice
Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specifice.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare. În
cazul unei încercări nereuşite, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi
constructiv. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legatură cu motivele care au
dus la insucces, identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum şi sprijinul
suplimentar de care elevul are nevoie.
Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument, deşi locul de desfăşurare a
evaluării poate fi modificat.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de
evaluare de la celelalte module.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

 probe practice
 portofoliu, instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor
 fişe de lucru
 fişe de observaţie
 fişe de autoevaluare
 miniproiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare
a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare
a ideilor şi materialelor într-un raport
 portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.
8. BIBLIOGRAFIE

1. Cozaş – Gestiunea calităţii produselor, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1986


2. Tănţica Petre - Studiul calităţii produselor şi serviciilor, Editura Niculescu, 2004
3. Mircea-Mihail Popovici - Protecţia şi igiena muncii, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti 2004
4. M. Olaru - Managementul calităţii şi protecţiei consumatorului, Editura ASE,
Bucureşti, 1997
5. M. Miramis, P. Mc Elheron, - Certificarea ISO 9000, Editura Teora, Bucureşti,
1998
6. Constantin Arie – „Calitatea şi fiabilitatea produselor tehnice”, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică;
7. „Protectia muncii” – Manual pentru şcolile tehnice, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucuresti, 1967
8. P. Burloiu – Managementul resurselor umane, Op.Cit.
9. M. Moldovan – Ergonomie, EDP, Bucureşti, 1993
10. N. Stoica – Ergonomia şi organizarea producţiei, EDP, Bucureşti, 1994