Sunteți pe pagina 1din 13

FIŞA DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL NIVEL 3

APROBAT, AVIZAT,
CLDPS
Consiliul de administraţie al ISJ Alba
în ședința din……………………….
Instituţia de învăţământ COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL”, ALBA IULIA
Denumirea CDL: Atelierul mecanic
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 3152 din 24.02.2014
Calificarea: Constructor montator de structuri metalice
Anul de studiu: an 2, invatamant special
Numar de ore pe saptamana/Total ore pe an: 30 de ore pe saptamana /120 ore pe an
Autori: Prof. ing. Stefanescu Marian
Prof. ing. Griga Vasile
Abilitarea pentru sustinerea cursului:……………….
Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Partener social… S.C.  ‘’Matex ‘’ S.R.L. Alba Iulia
Avizat agent economic partener…………….

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandări
1) Respectarea structurii standard a programei prin includerea:
Notei introductive
Listei unităţilor de competenţe relevante pentru modul
Competentelor specifice
Situatiilor de invatare
Continuturilor (asociate competentelor)
Sugestiilor metodologice (inclusiv metode de evaluare)
Sugestii cu privire la evaluare
Lista temelor specifice domeniului de pregătire de bază
Adecvarea modalitătilor de evaluare la demersul didactic propus
2) Bibliografie
3) Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului:
- oportunitatea curriculumului in dezvoltare locala

- realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de


invatamant si ale agentului economic partener
Corelarea competentelor cu situatie de invatare
Corelarea competentelor cu continuturile
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus
Avizul Comisiei metodice a ariei curriculareTehnologii: ......................................
Avizul Consiliului de Administraţie al şcoli Nr…………..din……………
Director,
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
(CDL)

ATELIERUL MECANIC

CLASA A X-A , invatamant special

Domeniul: Mecanică

Constructor montator de structuri metalice

Ing. Stefanescu Marian Calin


ing. Griga Vasile

2017 -2018
ARGUMENT

Modulul Atelierul mecanic face parte din stagiile de pregătire practică aferente
domeniului de pregătire de bază: Mecanică, clasa a X-a, invatamant profesional de
trei ani.
Stabilirea tipurilor de aplicaţii va avea în vedere corelarea lor cu domeniul de
pregătire generală în care se pregătesc elevii, rezolvarea sarcinilor de lucru se va
face fie prin aplicaţii individuale, fie prin activităţi în grup, favorizând lucrul în echipă
şi responsabilitatea pentru sarcina primită.
Provocările noului mileniu impun adaptări şi transformări rapide, ca răspuns la
tendinţele şi procesele care se manifestă pe scara mondială: globalizarea,
societatea cunoaşterii, digitalizarea, postmodernismul. Factorul principal al
schimbării este reprezentat de creşterea competiţiei, iar capacitatea de a învăţa mai
repede şi mai bine decât competitorii tăi ar putea fi singurul avantaj care să susţină
competiţia.

Acest curriculum se studiază pe parcursul unui an şcolar – 120 de ore (4


săptămâni, 5X6 ore/săptămână, în cadrul stagiilor de pregătire practică), din care:
 instruire practică – 120 ore

După parcurgerea conţinutului acestei discipline, elevii vor dobândi URI 1 si URI
3 enumerate în Standardele de Pregătire Profesională .

Curriculum-ul Atelierul mecanic a fost elaborat avându-se în vedere


următoarele:

 Standardele de Pregătire Pofesională


 necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerinţelor sociale
 noua structură a sistemului de învăţământ din România.

Parcurgerea temelor ce intră în componenţa acestei discipline are ca scop:

 stimularea cooperării între instituţiile care se ocupă cu formarea profesională:


şcoală – agenţi economici
 dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale
 crearea unei forţe de muncă bine calificate, competitive
 percepţia angajatorilor cu privire la nevoile de formare
 promovarea valorilor democratice în curriculum care să le permită viitorilor
absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.
Structură modul

Modulul „ Atelierul mecanic” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează


dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din
domeniul de pregătire profesională Mecanică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de
nivel superior.
Nr.crt. Unitatea de rezultate ale Cunoştinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării Situatii de
învăţării / Rezultate ale invatare
învăţării

1 URÎ 1. REPREZENTAREA 1.1.6. 1.2.11 1.3.1. 6. Reguli de reprezentare a schiței după Diferenţierea
PIESELOR MECANICE 1.2.12 1.3.2. model sarcinilor şi
1.2.13 1.3.3. 6.1. Fazele premergătoare executării timpului
1.3.4. schiţei; alocat, prin:
1.3.5. 6.1.1. Identificarea piesei; prezentarea
1.3.6. 6.1.2. Analiza formei; temelor în mai
1.3.7. 6.1.3. Analiza tehnologică; multe moduri,
1.3.8 6.1.4. Stabilirea poziţiei de reprezentare; fixarea de
6.2. Etapele de executare a schiţei; sarcini în
6.3. Exerciţii de întocmire a schiţei după funcţie de
model. abilităţi, fixarea
sarcinilor de la
uşor la greu.
2 URÎ 2. LĂCĂTUŞĂRIE 2.1.1 2.2.1 2.3.1 1. Atelierul de lăcătușerie
GENERALĂ 1.1. Organizarea atelierului de lăcătușerie; Diferenţierea
1.2. Scule, dispozitive și verificatoare sarcinilor şi
utilizate în atelierul de lăcătușerie; timpului
1.3. Organizarea ergonomică a locului de alocat, prin:
muncă; prezentarea
1.4. Norme de sănătate și securitate în temelor în mai
muncă în atelierul de lăcătușerie. multe moduri,
fixarea de
sarcini în
funcţie de
abilităţi, fixarea
sarcinilor de la
uşor la greu.
3 URÎ 3. MONTAREA 3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. 1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE Diferenţierea
ORGANELOR DE MAȘINI 3.2.28. 3.3.2. ORGANELE DE MAȘINI (rol, sarcinilor şi
ÎN clasificare, forțe preluate de către timpului
SUBANSAMBLURI organele de mașini, tipuri de solicitări alocat, prin:
MECANICE simple, condiții impuse organelor de prezentarea
mașini, standardizarea organelor de temelor în mai
mașini, interschimbabilitatea organelor de multe moduri,
mașini) fixarea de
sarcini în
3.1.2. 3.2.2 3.3.1. funcţie de
3.2.3. 3.3.2. 2. ORGANE DE MAȘINI SIMPLE abilităţi, fixarea
3.2.4. 3.3.3. Organe de asamblare - nituri (elementele sarcinilor de la
3.2.5. 3.3.4. și dimensiunile nitului, clasificare, tipuri uşor la greu.
3.2.28 3.3.5. de nituri, materiale de execuție); -
3.3.6. șuruburi (clasificarea șuruburilor după
3.3.7. rolul funcțional și din punct de vedere
3.3.8. constructiv, forme constructive de
3.3.9. șuruburi, materiale de execuție); - piulițe
3.3.10 (rol, forme constructive, materiale de
execuție); - șaibe (rol, tipuri de șaibe,
materiale de execuție); - pene (clasificarea
penelor după rolul funcțional și după
poziția penei în raport cu piesele
asamblate, materiale de execuție); - arcuri
(clasificare, tip
CONŢINUTURI

Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 120 de ore în cadrul stagiilor de


pregătire practică, defalcate după cum urmează:

 instruire practică –120 ore

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat


fiecărei teme, în funcţie de:

 dificultatea temelor
 nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit
 complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat
 ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului
instruit.

Între competenţe şi conţinuturi există o relaţie biunivocă, competenţele determină


conţinuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a
competenţelor dorite.
Se recomandă parcurgerea temelor în ordinea prezentată în tabelul de corelare a
competenţelor şi conţinuturilor prezentat anterior.

RESURSE
 videoproiector, calculator, softuri educaţionale;
 organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri, flanşe,
 fitinguri, armături;
 SDV-uri specifice operaţiilor de asamblare demontabile şi nedemontabile:
 truse de chei, cleşti, şurubelniţe;
 mijloace de măsurat şi verificat: şublere, micrometre, lere de filet, calibre -
 tampon, calibre inel, rigle, echere;
 banc de lucru, menghină;
 echipamente de protecţie specifice.
 Internet

Materiale Proceduale
- cărţi tehnice de specialitate
- cretă, tabla, caiete de notiţe, pix - web sites
- planşe cu scheme ilustrate - fişe de lucru
- calculator - retroproiector
- folii retroproiector - videoproiector
- echipamente specifice de laborator - pachet de programe aferente
- conversaţia - explicaţia
- demonstraţia - observaţia
- expunerea - problematizarea
- algoritmizarea - învăţarea prin descoperire
- analiza - sinteza
- exerciţiul - miniproiectul
SUGESTII METODOLOGICE

Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor


copiilor, acceptând faptul că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea
de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care
prezintă deficienţe integrabile, adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi
comportament (utilizarea de programe individualizate, pregătirea de fişe individuale
pentru elevii care au ritm lent de învăţare, utilizarea instrumentelor ajutătoare de
instruire practică, aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi
stabilirea împreună a paşilor următori):

 observarea sistematică a comportamentului elevilor, permite evaluarea


conceptelor, capacităţilor, atitudinilor faţă de o sarcină dată
 investigaţia
 autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifica programul propriu de învăţare
 metoda exerciţiilor practice.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea trebuie sa fie de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă şi cu


tipul problemelor de evaluare precizate în Standardele de Pregătire Profesională
corespunzatoare calificării, o singură competenţă fiind evaluată o singură dată.
Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesorul de instruire
practică pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la
condiţiile de aplicabilitate, iar ca metode de evaluare recomandăm:
- observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea
conceptelor, capacităţilor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată
- investigaţia
- autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifică programul propriu de
învăţare
- metoda exerciţiilor practice
Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor
specifice.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare.
În cazul unei încercări nereuşite, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi
constructiv. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legatură cu motivele care
au dus la insucces, identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum şi sprijinul
suplimentar de care elevul are nevoie.
Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument, deşi locul de desfăşurare a
evaluării poate fi modificat.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele
de evaluare de la celelalte module.
Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

 probe practice
 portofoliu, instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor
 fişe de lucru
 fişe de observaţie
 fişe de autoevaluare
 miniproiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea
corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică,
modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport
 portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate
de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.
TEST DE EVALUARE
I. Pentru fiecare din itemii de mai jos încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului
corect:
(2 puncte)
1. Simbolul O reprezintă:
a. diametrul unui cerc
b. diametrul sferei
c. raza unui cerc
d. suprafaţa triunghiulară
2. Raza unui cerc cu valoarea de 50 mm se notează:
a. O 50
b. SR50
c. R50
d. D50
II. Stabiliți valoarea de adevăr a enunțurilor de mai jos. Notați cu litera A dacă enunțul
este adevărat și cu F, dacă este fals.
1 SR înscris înaintea cotei indică raza sferei A/F
2 O înscris înaintea cotei indică un diametru A/F
3 □ înscris înaintea cotei indică un dreptunghi A/F
4 SO înscris înaintea cotei indică o raza A

III. Scrieţi pe foaia de răspuns, informaţia corectă care completează spaţiile libere:
(3 puncte)
1. Când …(1)…. unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicată corespunzător, fără
ca
simbolul …(2)… să fie urmat de valoarea cotei
2. Dacă centrul unui arc de cerc se află în afara limitelor spaţiului disponibil, linia de cotă a
.....(3)...... trebuie frântă sau ......(4)........, după cum este necesar să fie reprezentat cercul.
3. Centrul de curbură se poate preciza prin două linii ........(5)........, trasate cu linie ........
(6)............
IV. Cotați desenul de mai jos:
(2 puncte)
TEST DE EVALUARE
1. Identificați tipurile de nituri prezentate mai jos: 20 puncte

Rezolvare:
a..................................................................
b..................................................................
c..................................................................
d..................................................................
e...................................................................

2. Denumiți elementele și dimensiunile nitului, conform notațiilor din desenul de mai


jos: 35 puncte

Rezolvare:
1................................................................
2.................................................................
3.................................................................
D................................................................
h.................................................................
d.................................................................
l...................................................................

3. Denumiți niturile din figura de mai jos și precizați criteriul după care s-a realizat
clasificarea acestora. 35 puncte

Rezolvare:
a..................................................................
b..................................................................
c..................................................................
d..................................................................
e...................................................................
f...................................................................
Criteriul de clasificare:................................................................
NOTĂ Timp de lucru: 15 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

BAREM DE REZOLVARE
Subiectul 1
a - nit cu tija plină;
b - nit cu tija semitubulară;
c - nit cu tija tubulară;
d - nit autodeformabil;
e - nit spintecat.
Subiectul 2
1 - tija nitului;
2 - capul inițial al nitului;
3 - capul de închidere al nitului;
D – diametrul capului inițial al nitului;
h – înălțimea capului inițial al nitului;
d – diametrul tijei nitului;
l – lungimea tijei nitului.
Subiectul 3
a - nit cu cap semirotund;
b - nit cu cap tronconic;
c - nit cu cap semirotund semiînecat
d - nit cu cap tronconic semiînecat;
e - nit cu cap înecat;
f – nit cu cap cilindric;
Criteriul de clasificare: după forma capului inițial al nitului.

Bibliografie

Gh. Husein, Desen tehnic de specialitate, E.D.P., Bucureşti 1996


Gh. Husein, Aplicaţii şi probleme de desen tehnic, E.D.P., Bucureşti 1981
- G. S. Georgescu – Îndrumător pentru atelierele mecanice, E.T.Bucureşti, 1978;
- Tonea A., Cârstea N. - Elemente de tehnologie generală, E.D.P., Bucureşti 2000;
- V. Drobotă, ş.a., Organe de maşini şi mecanisme, E.D.P., Bucureşti, 1993;
- N. Rux, ş.a., Organe de maşini, Editura Sigma, Bucureşti, 2000;
- Mariana Constantin, Aurel Ciocîrlea-Vasilescu, Organe de mașini – manual pentru clasa
a X-a, Editura CD Press, București, 2010;
- Mariana Constantin, Aurel Ciocîrlea-Vasilescu, Organe de mașini și mecanisme –
manual pentru clasa a XI-a, Editura ALL, București, 2002;