Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA nr. 1.

1 la Reperele metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică și învăţământ profesional

Formatul curriculumului în dezvoltare locală

Date de identificare a CDL:

1. Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni


2. Denumirea operatorului economic/instituţiei publice partenere:
3. Titlul CDL: Aplicatii de baza in masurarea si asamblarea produselor in atelierul de instruire practica
4. Tipul CDL-ului: Aprofundare și rezultate ale învățării suplimentare care răspund nevoilor operatorului
economic/instituției publice partenere
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: Tehnic/Mecanică
6. Calificarea profesională:
7. Clasa: a-X-a liceu
8. Număr ore: 90
9. Autorii:
■ Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni
- prof. Tudor Zorina
- prof. Morar Claudia
- prof. Neagu Gabriela
■ Operatorul economic:

1. Notă de prezentare
■ denumirea calificării:
■ nivelul de pregătire (învăţământ liceal/învăţământ profesional): învăţământ profesional
■ numărul de ore alocat modulului: 90
■ scopul modulului CDL: dobândirea de competenţe, deprinderi şi abilităţi practice în domeniul de pregătire generală,
în perspectiva continuării pregătirii într-o calificare din domeniul mecanic
■ rolul CDL-ului în pregătirea de specialitate a elevului şi argumentarea parcurgerii sale în anul de studiu, în
unitatea de învăţământ respectivă, în zona/localitatea respectivă: ajută elevii să participe alături de agenţii
economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora, să lucreze cu
resurse reale, cu parteneri reali, realizând în felul acesta tranziţia de la şcoală la locul de muncă
■ situaţiile de învăţare care răspund nevoilor de formare identificate împreună cu operatorul economic/instituţia
publică parteneră a unităţii de învăţământ: situaţii de învăţare diverse şi eficiente care să permită atingerea
obiectivelor instructiv - educative urmărite; conţinuturile tematice au o structură axată atât pe caracterul aplicativ
şi experimental cât şi pe cel informativ, permiţând elevilor să-şi poată dezvolta, cât mai mult cu putinţă, viziunea
asupra complexităţii problemelor din domeniul mecanic şi tehnic în general
■ scurtă descriere a nevoilor de formare cărora le răspunde CDL-ul şi a rezultatelor învăţării suplimentare şi/sau
aprofundate/extinse propuse a fi dobândite, precum şi lista unităţii/unităţilor de rezultate ale învăţării din SPP1
vizate căreia/cărora le sunt integrate rezultate ale învăţării propuse spre aprofundare/extindere: parcurgerea
modulului oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta mai bine priceperile, îndemânările, abilităţile şi deprinderile
necesare unei temeinice pregătiri practice care să le permită atât integrarea rapidă şi cu succes pe piaţa muncii, cât şi
adaptarea la cerinţele viitoare ale acesteia; proiectarea curriculară s-a elaborat într-un cadru de parteneriat şcoală-
agent economic şi s-au avut în vedere prevederile SPP pentru domeniul Mecanică referitor la Unităţile de rezultate
ale învăţării tehnice generale (URÎ)
URI 4: Masurarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale
URI 6: Realizarea asamblarilor mecanice

2. Tabel de corelare dintre rezultatele învăţării şi conţinuturile învăţării

1
Se vor preciza, dacă este cazul, acea/acele unitate/unități de rezultate ale învăţării, din SPP, care vor avea rezultate ale
învățării propuse spre aprofundare/extindere în cadrul CDL-ului

1
ANEXA nr. 1.1 la Reperele metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică și învăţământ profesional

2
ANEXA nr. 1.1 la Reperele metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică și învăţământ profesional

3
URÎ 4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale
URÎ 6. Realizarea asamblarilor mecanice Situaţii de
ANEXA nr. 1.1 la Reperele metodologice Conţinuturile învăţării
Rezultateprivind proiectarea(conform
ale învăţării curriculumului
SPP)în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul învăţare
inferior al liceului, filiera tehnologică și învăţământ profesional
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini

4.1.3. Sistemul 4.2.1. Enumerarea unităţilor de 4.3.1. Respectarea normelor 1. Noţiuni generale din teoria Activităţi de
Internaţional de măsură din Sistemul ergonomice la locul de măsurătorilor: documentare
unităţi de măsură Internaţional de unităţi, muncă; 1.1. Mărimi fizice;
corespunzătoare mărimilor de 1.2. Unităţi de măsură; Activităţi practice
bază din domeniul mecanic și 4.3.2. Respectarea 1.3. Sistemul Internaţional de unităţi de
electric procedurilor de lucru; măsură;
4.1.3.Marimi fizice 4.2.2. Efectuarea 1.4. Multipli şi submultipli ai unitatilor SI; Problematizarea
transformărilor de unităţi de 4.3.3. Cooperarea cu colegii 1.5. Procesul de măsurare și componentele
măsură; de echipă în scopul lui; Studii de caz
4.2.3. Selectarea metodelor şi a îndeplinirii sarcinilor de la 1.5.1. Procesul de măsurare;
mijloacelor de măsurare şi locul de muncă; 1.5.2. Componentele procesului de Activităţi bazate
control în funcţie de mărimea de măsurare : pe comunicare şi
măsurat şi de domeniul ei de 4.3.4. Asumarea iniţiativei în 1.6. Erori de măsurare (tipuri, cauze, relaţionare
4.1.3.Mijloace de variaţie; rezolvarea unor probleme; relaţii matematice de determinare);
masurare si 4.2.4. Determinarea erorilor în 1.7.Mijloace de masurat lungimi:tipuri de Activităţi de lucru
control,metode de procesul de măsurare, calcul 4.3.5. Asumarea în cadrul sublere, micrometre în grup/ în echipă
masurare procentual; echipei de la locul de muncă, 1.8.Mijloace pentru masurat unghiuri
4.2.5. Prelucrarea matematică a a responsabilităţii pentru 1.9.Mijloace pentru masurarea si controlul Învăţarea prin
valorilor măsurate; sarcina de lucru primită; suprafetelor descoperire
4.2.20. Utilizarea corectă a 1.10.Mijloace de masurare pentru masa
vocabularului de specialitate în Elaborarea de
procesul de comunicare la locul referate
de muncă; interdisciplinare
4.2.21. Comunicarea
rezultatelor activităţilor :
desfăşurate.

6.1.1. Structura
procesului tehnologic 6.2.1. Realizarea schemei de 6.3.3. Preocuparea pentru 2.Procesul tehnologic de asamblare Activităţi de
de asamblare asamblare a unui produs simplu documentare folosind 2.1.Structura procesului de asamblare documentare
tehnologia informatiei 2.2.Metode de asamblare.Aplicatii
2.3.Date initiale ale procesului tehnologic de
asamblare

2.4.Documentele tehnologice necesare Activităţi practice


6.1.1. Documentatia realizarii operatiei de asamblare
tehnologica necesara 6.2.1. Realizarea schemei de -schema lanturilor de dimensiuni
realizarii operatiei de asamblare a unui produs simplu -schita de asamblare Vizionări de
asamblare,metode de -schema de asamblare
4 material video
asamblare 6.3.3. Preocuparea pentru -fisa tehnologica de asamblare
documentare folosind -planul de operatii de asamblare
ANEXA nr. 1.1 la Reperele metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică și învăţământ profesional

 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi
materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală
sau la operatorul economic)

- Materiale utilizate la locul de practică


- Mijloace de muncă: instalaţii, echipamente la locul de practică
- S.D.V.- uri și utilaje utilizate la locul de practică
- Materiale de curățenie specifice locului de muncă (lavete, detergenți, dezinfectanți, solvenți)Internet
- Echipamente de protecție specifice
- Trusa de prim ajutor
- Manuale, auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, planșe didactice, reviste de specialitate,
documentație tehnică
- Videoproiector, calculator, softuri educaţionale
- Internet

3. Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului Lucrari practice de lacatuserie si interpretarea documentatiei tehnice trebuie să fie
abordate într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conținutul modulului, în
funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea
materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoștințelor de către colectivul instruit.
Modulul are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau
resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura în atelierele de specialitate, din unitatea de învăţământ sau de la
operatorul economic, dotate conform recomandărilor din SPP.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să
fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activități de învățare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor, exersarea
potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la
modele concrete
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual, investigaţia ştiinţifică,
studiul de caz etc.), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

4. Sugestii privind evaluarea

Evaluarea trebuie sa fie de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul problemelor de evaluare
precizate în Standardele de Pregătire Profesională corespunzatoare calificării, o singură competenţă fiind evaluată o
singură dată.
Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesorul de instruire practică pe baza unor probe care se
referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate, iar ca metode de evaluare recomandăm:
■ observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea conceptelor, capacităţilor şi a
atitudinilor faţă de o sarcină dată
■investigaţia
■ autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi
poate impune / modifică programul propriu de învăţare
■metoda exerciţiilor practice
Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specifice.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare. În cazul unei încercări nereuşite,
este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legatură cu
motivele care au dus la insucces, identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum şi sprijinul suplimentar de
care elevul are nevoie.
Evaluarea finală se realizează printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare,
pe baza criteriilor și indicatorilor de realizare și ponderea acestora, precizați în standardul de pregătire profesională al
calificării şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

5
ANEXA nr. 1.1 la Reperele metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică și învăţământ profesional

Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument, deşi locul de desfăşurare a evaluării poate fi modificat.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte
module.
Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

← - probe practice
← - portofoliu, instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de înregistrare a
performanţelor şcolare ale elevilor
- fişe de lucru
- fişe de observaţie
- fişe de autoevaluare
- miniproiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei,
materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport
- portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de înregistrare a
performanţelor şcolare ale elevilor.

5. Bibliografie

1. Dodoc P. – Metrologie generală, E.D.P. Bucureşti, 1979;

2. Ioan Cerghit – Metode de învățământ, Editura Polirom, 2006

3. Manole M., Ionescu M.G. ș.a. – Asamblări mecanice – manual pentru clasa a XI-a, Editura
Akademos Art, București, 2007

4. Oprea Crenguţa – Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009

5. Pavelescu M. – Asamblări mecanice, manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică,
Bucureşti, 2007

6. Tănăsescu M., Gheorghiu T. – Măsurări tehnice, Editura ARAMIS, 2005

7. www.scribd.com/document/127033650 – Conf.univ.dr. Păun C. – Metode de predare/învățare


bazate pe stimularea creativității

8. *** – surse internet

S-ar putea să vă placă și