Sunteți pe pagina 1din 1

F/PO-04/04

Aprob,

DIRECTOR

Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul/a __________________________, angajat după începerea anului şcolar,


având funcţia de______________________ în cadrul __________________, vă rog să-mi
aprobaţi efectuarea a _____ zile de concediu de odihnă aferent anului ____, în
perioada_________________. Menţionez că în perioada concediului de odihnă, pentru buna
desfăşurare a activităţii, sarcinile de serviciu, vor fi preluate de către
________________________.

Semnătura,

__________________

Data :

Propun aprobarea,

Persoana cu atribuții de resurse umane

______________________________

Semnătură locţiitor