Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

CAPITOLUL I .
Consideraţii generale privind planul de afaceri .....................................................1
I .1. Ce este planul de afaceri?..........................................................................................................1
I.2. De ce este necesară întocmirea unui plan de afaceri?...............................................................1
I.3. Pentru cine se întocmeşte planul de afaceri?.............................................................................3
I.4. Cum se elaborează un plan de afaceri? .....................................................................................4

CAPITOLUL II.
Conţinutul unui plan de afaceri ...............................................................................6
II.1. Introducerea...............................................................................................................................7
II.2. Sinteza planului de afaceri .......................................................................................................7
II.3. Prezentarea firmei şi a strategiei generale ..............................................................................8
II.3.1. Istoria şi poziţia firmei ............................................................................................................8
II.3.2. Ideea de afacere propusă ........................................................................................................9
II.3.3. Strategia aleasă a firmei .......................................................................................................10
II.3.4. Experienţa întreprinzătorilor ................................................................................................11
II.4. Descrierea produselor şi / sau serviciilor ...............................................................................11
II.4.1. Enumerarea şi descrierea produselor şi / sau serviciilor oferite .........................................11
II.4.2. Stadiul pregătirii pentru piaţă ...............................................................................................12
II.4.3.Comparaţia cu produse sau servicii competitive ...................................................................12
II.5. Planificarea activităţii .............................................................................................................12
II.5.1. Managementul vânzărilor .....................................................................................................13
II.5.2. Producţia ...............................................................................................................................14
II.5.3. Materia primă şi surse de aprovizionare ..............................................................................14
II.5.4. Personalul .............................................................................................................................14
II.5.5. Probleme legale şi de asigurări ............................................................................................15
II.6. Planul de marketing ................................................................................................................16
II.6.1. Stabilirea obiectivelor de marketing a firmei .......................................................................17
II.6.2. Analiza externă şi internă .....................................................................................................17
II.6.2.1. Analiza externă ...................................................................................................................17

1
II.6.2.2. Analiza internă ...................................................................................................................20
II.6.3. Stabilirea strategiei de marketing a firmei ...........................................................................21
II.6.4. Activităţile de marketing .......................................................................................................22
II.6.5. Estimarea costurilor ..............................................................................................................29
II.6.6. Programare ...........................................................................................................................29
II.6.7. Controlul ...............................................................................................................................29
II.7. Organizarea şi conducerea .....................................................................................................29
II.7.1 Forma legală a afacerii ..........................................................................................................30
II.7.2. Proprietarii ............................................................................................................................30
II.7.3. Organele de conducere şi atribuţiile acestora ......................................................................31
II.7.4. Organizarea muncii................................................................................................................31
II.8. Previziuni financiare...............................................................................................................32
II.8.1. Bilanţul...................................................................................................................................35
II.8.2. Contul de profit şi pierdere....................................................................................................38
II.8.3. Situaţia fluxului de numerar ( cash-flow ).............................................................................38
II.8.4. Sinteza indicatorilor de performanţă.....................................................................................39
II.8.5. Analiza de sensibilitate ( realizarea de scenarii posibile )....................................................43
II.9. Analiza riscului în afaceri.......................................................................................................43
II.10. Anexe......................................................................................................................................44

CAPITOLUL.III.
Principiile de bază ale redactării unui plan de afaceri............................................46
III.1. Primul principiu: conciziunea...............................................................................................46
III.2. Al doilea principiu: sublinierea punctelor cheie...................................................................47
III.3. Al treilea principiu: claritatea................................................................................................48
III.4. Al patrulea principiu: organizarea........................................................................................49

CAPITOLUL IV.
Plan de afaceri – S.C. PRODFAN S.R.L.................................................................50

2
IV.1. Sinteza planului de afaceri.....................................................................................................50
IV.2. Prezentarea firmei şi a strategiei generale.............................................................................51
IV.2.1. Istoria şi poziţia firmei..........................................................................................................51
IV.2.2. Idea de afacere propusă........................................................................................................51
IV.2.3. Obiective pe termen scurt......................................................................................................52
IV.2.4. Obiective pe termen lung......................................................................................................52
IV.2.5. Echipa de conducere.............................................................................................................53
IV.2.6. Personalul firmei...................................................................................................................53
IV.2.7.Forma legală a afacerii.........................................................................................................53
IV.3. Produsele şi serviciile oferite ................................................................................................54
IV.3.1. Descrierea produselor şi serviciilor.....................................................................................54
IV.3.2. Comparaţia cu produse şi servicii competitive.....................................................................54

IV.4. Planul de marketing................................................................................................................54

IV4.1. Descrierea concurenţilor.......................................................................................................54

IV.4.2. Nevoile şi beneficiile clienţilor..............................................................................................55

IV.4.3. Segmentele de piaţă...............................................................................................................55

IV.4.4. Strategia de concurenţă........................................................................................................56

IV.5. Planificarea activităţii.............................................................................................................57

IV.5.1. Procesul de producţie...........................................................................................................57

IV.5.2. Echipamentul de producţie...................................................................................................58

IV.5.3. Clădiri, utilităţi.....................................................................................................................58

IV.6. Planul financiar......................................................................................................................58

IV.6.1. Estimări privind creditul maxim posibil...............................................................................60

IV.6.2. Estimări privind pretenţiile întreprinzătorului.....................................................................60


IV.6.3. Estimarea cifrei de afaceri....................................................................................................62
IV.6.4. Analiza ofertelor de mijloace fixe.........................................................................................65
IV.6.5. Calcularea valorii totale a investiţiei şi a amortismentului..................................................66
IV.6.6. Calculaţii privind creditul care trebuie ridicat şi plata dobânzii.........................................67

3
IV.6.7. Calculaţii privind proiectarea cifrei de afaceri....................................................................68
IV.6.8. Calculaţii privind cheltuielile............................................................................................70
IV.6.9. Calculaţia stocurilor.............................................................................................................75
IV.6.10. Calcularea furnizorilor.......................................................................................................76
IV.6.11. Proiectarea documentelor economico-financiare...............................................................76
IV.7. Calcularea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari...........................................79
IV.8. Analiza pragului de rentabilitate............................................................................................85
IV.9. Analiza eficienţei economice a investiţiei..............................................................................87
IV.10. Analiza riscului investiţiei....................................................................................................89
IV.11. Analiza de sensibilitate.........................................................................................................92

CAPITOLUL V.
Concluzii şi propuneri..............................................................................................97