Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE MECANICA
Nr.388/ 25.O9.2O2A

STRUCTURA - CADRU
pentru anul universitar 2020-2021

Ciclul I - studii universitare de licenlS


Ciclul ll - studii universitare de master

Semestrull
Perioada Nr. sSptdmAni Activitate educationalS Obs
L octombrie- 23 decembrie 2020 1,2 Activitate didactici *
-
24 decembrie 2019 L0 ianuarie 2021 2;i 1,/2 Vacanti *
lL ianuarie - 24 ianuarie 202L 2 Activitate didacticd
25 ianuarie - L4 februarie 202L 3 Sesiune examene *
15 februarie - 21 februarie 2021 1. Vacanta intersemestrialS

Semestrul al ll-lea anii l-lll din ciclul l, res ,gLLIV ntru anul I din ciclu al ll-lea
Perioada Nr. siptSm6ni Activitate educationalS Obs
22 februarie - 29 aprilie 2021 10 Activitate didacticS*
3 mai* 9 mai 2021 L Vacan{5 x

10 mai - 6 iunie 2021 4 Activitate didactici *


7 iunie -27 iunie2021" 3 Sesiune examene *
28 iunie - L1 iulie 202L Z PracticS, cercetare

Semestrul al ll-lea din anii terminali lV din ciclul anul Il din ciclulal I

Perioada Nr. siptdmani Activitate educationaiS Obs


22 februarie -
29 aprilie 2A21 10 Activitate didacticS*
3 mai- 9 mai2A2L 1. Vacanti *
10 mai- 23 mai 2021 Z Activitate didactici *
24 mai - 13 iunie 2021 3 Sesiune examene x
14 iunie - 20 iunie 2021 1, Sesiune restante*
2L iunie-4 iulie 2021 ') Preg5tire examen de licenli*
5 iulie - 8 iulie 2021 1, Examen de licentS/diserta{ie

ed le e
Perioada Nr. sdptdni6ni Activitate ed ucationalS 0bs
1-7septembrie2O2l 1. Sesiune reexaminare ani terminali
1- 15 septembrie 2021 2 Sesiune restante
I- 12 septembrie 2021 1 Organizare examen licenlS/disertalie
7A-76 septemhrie 2021 1- Sesiune special5 restante pentru studenlii
care nu intrunesc numirul de credite
transferabile pentru promovare an superior

NOTA:
Propuso Si avizotd in consiiiul facultafii, in dato de 25.09.2A20;
Structura este intocmitd pentru fiecare on universitar (licentd/mqster);
Pentru anul terminql,in roport de structurs propusb, s-a odoptot cant'orm specificului facultdlii;
*Zile libere:
30 noiembrie 2A20, l decembrie 2020, 25 decembrie 2020, 1 ianuarie 2A21, 30 aprilie 202L, j moi 2A21, 1" iunie 2021, 2A iunie 202L

DECAN
Prof. univ. dr". in g. llie DUIVITRU Secretar Sef
lng. Alina PRUNA