Sunteți pe pagina 1din 3

PRENUMELE

DATA

ao na vsEo ONSON 3av s

In cazul tinerilor.se.oana.in 10 ani.durata timeului.de muns8 este:

Orele prestate suplimentar peste programul normal de las

pot fi prestate de salariati numai cu acordul lor

b) pot fi prestate obligatoriu pe toata durata contractului

3. Perioada de proba pentru angajatii unul agent de munca tomporara difera ca numar de zile

stupa cum urmeaza:

a) 15 zile lucratoare pentru un CIM cu durata mai mica sau egala cu o luna

5zle lucratoare pentru un CIM cu durata cuprinsa intre o luna si 3 lun

.Contractul individual de munca se poate incheia pe durata determinata pentru

ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizatilor

neguvernamentale, pe perioada mandatului

b) o schimbare a imagini companiei angajatoare, cont legislatiei muncii

5. Informarea viitorului salariat cu privire la elementele ce urmeaza a fi introduse la angajarea in

contractul individual de munca

se face cel mai tarziu la data incheierii contractului individual de munca

b) in termen de 20 de zile de la data modificani CIM

6.Incadrarea in munca a unei persoane se poate realiza

numai in baza unui certificat/atestat medical emis de medicul de medicina munci

b) in baza unei adeverinte medicale emise de medicul de familie;

7.Incetarea contractului individual de munca pe parcursul sau la finele perioadel de proba poate
interveni in urmatoarele conditii:

La dupa evaluarea corespunderi profesionale a salariatului, conform proceduri stabilite prin


contractul

colectiv de munca aplicabil/regulamentul intern

b) prin notificarea scrisa emisa de angajator, cu perioada de preaviz

8.Care sunt clauzele obligatorii esentiale) ale contractului Individual de munca ce stabilesc

drepturi si obligatii prevazute de Codul Muncii?

a clauza de exclusivitate

durata concediului de odihna

9. Ce trebuie sa fie precizata expres in continutul contractului individual de munca incheiat pe

durata determinata?

S durata misiuni de munca temporara

b) perioada angajari, data si numele persoanei pe care o inlocuiesto, proiectul

10.Unde se aplica normele privind sanatatea si securitatea in munca ?

n toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private, angajatorilor, lucratorilor s

reprezentantilor lucratorilor

lucratorilor din sectoarele de activitate publice

1. Unde trebuie afisat Regulamentul intern

a) la sediul activitatii de resurse umane

o sediul angajatorului

corespunzatoare ?

12.Cui revine dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de aplica sanctiunile

angajatorului

b) reprezentantului firmei cu care exista protocolul incheiat in acest sens

13. Cine are dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani?

a) mamei cu conditia ca tatal sa nu beneficieze de indemnizatie


oricare dintre parintii firesti ai copilului sau una dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li s

a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament or in plasament in regim

de urgenta, precum si persoana care a fost numita "tutore"

14.Cum inceteaza masura delegaril ?

la incetarea termenului pana la care a fost dispusa

b) printr-o notificare scrisa emisa de angajator, pentru neindeplinirea sarcinilor

15 Dispozitiile Codului Muncii se aplica

cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca in Romania

b) raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca, in masura in

care reglementarile speciale nu sunt complete si aplicarea lor nu este incompatibila cu specificul

raporturilor de munca respective

16.Contractul individual de munca se incheio:

a) numai pe durata nedeterminata

Pe durată nedeterminata si prin exceptie, se poate incheia şi pe durata determinata, In condiţille

expres prevăzute de lege

17. Clauzele contractelor colective de munca produs efecte intr-o companie, dupa cum urmeaza

a) numai pentru unitatile care au incheiate si depuse contracte colective de munca

D pentru toti salariatii incadrati (chiar si in unitatile din tara)

18.Persoana fizica dobandeste capacitatea de munca deplina cu incadrarea in locuri de munca

grele,vatamatoare etc) la implinirea varstei de :

18 an

b) 16 ani

19.In cazul nulitati unui contract individual de munca, persoanei care a prestat munca

a) i se retin drepturile salariale platite pentru intreaga perioada in care a fost executat contractul

se platesc drepturile salariale corespunzator modului de indeplinire a atributilor de serviciu

20.Incalcarea dispozitiilor legale privind protectia muncii atrage raspunderea:

a disciplinara, patrimoniala, contraventionala sau penala dupa caz

b) doar in situatia decesului unui salariat

S-ar putea să vă placă și