Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI

Manager Proiect Informatic


Constituie anexa la contractul individual de munca nr. ___ din data de _____________

I. Identificarea postului Manager Proiect Informatic

1. Numele si prenumele titularului: ____________________________


2. Denumirea postului: Manager Proiect Informatic

3. Pozitia in COR / Cod: 251206

4. Departamentul / locatia: Departament -Proiecte

5. Nivelul postului
a. Conducere / coordonare: Mijloc
b. Executie: Nu este cazul

6. Relatiile:
a) Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
- se subordoneaza: Managerului General
- are in subordine: Membrii echipei care implementeaza proiectul
b) Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu managerii sau sefii din celelalte departamente implicate in
diverse faze ale implementarii proiectului
c) Reprezentare (colaborare, consultanta): Cu clientii, furnizorii si beneficiarii proiectului

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai
inalte standarde de calitate.

2. Obiectivele postului

- Asigurarea comunicarii cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea obligatiilor contractuale care decurg
din acordurile de parteneriat.
- Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare pentru
atingerea obiectivelor proiectului.
- Administrarea bugetului proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile
finantatorului.
- Valorificarea si dezvoltarea oportunitatilor pe durata implementarii proiectului.

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

- Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti
colaboratori implicati.
- Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului.
- Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea
inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului,
asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia.
- Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre
finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte.
- Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand
periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente.
- Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management
despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
- Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect.
- Pregateste noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele proiectelor
anterioare si face propuneri de buget pentru fiecare proiect in parte pe care le inainteaza spre aprobare
Directorului Financiar.
- Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse.
- Evalueaza impactul proiectului si il comunica conducerii, finantatorilor si partenerilor de proiect.
- Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine,
in baza fiselor de post.
- Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi.
- Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.
- Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
- Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale,
stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina
reprezentantului legal.
- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei
in limitele respectarii temeiului legal.

4. Descrierea responsabilitatilor postului

a. Privind relatiile interpersonale / comunicarea


- Raspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar in cadrul activitatilor proiectului.
- Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate.
- Asigura un climat de colaborare intre toti angajatii implicati in proiect.
- Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra desfasurarii
proiectului.
b. Fata de echipamentul din dotare
- Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, copiator etc.).
- Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a aparaturii de
catre intreg personalul din subordine.
- Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a
echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
- Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.
c. in raport cu obiectivele postului
- Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si de
alocarea lor corecta activitatilor proiectului.
- Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte.
- Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari.
- Acorda sprijin in evaluarea performantelor membrilor echipei pe care o conduce.
- Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
- Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand
(alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor
legislative in vigoare.
- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
- Raspunde de relatia cu partenerii, clientii si beneficiarii.
d. Privind securitatea si sanatatea muncii
- Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora
de catre toti membrii echipei de proiect.
- Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor din subordine.
- Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei
si a datei instruirii.
- Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.
- Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu
risc ridicat.
- Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de
angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii
angajatilor din subordine.
e. Privind regulamentele / procedurile de lucru
- Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in
intocmirea si predarea rapoartelor etc.).
- Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si
Functionare de catre intreg personalul din subordine.
- Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

5. Conditiile postului de munca

a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.


?Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din
anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul
de lucru inegal.?
b. Conditiile materiale
- ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite.
- deplasari Face deplasari frecvente, in afara firmei, in tara si strainatate.
- spatiu Are birou propriu.
- conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, PC, masina de serviciu.
c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, seminarii, congrese de specialitate etc.
d. Buget Gestioneaza bugetul de proiect.

6. Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi -programatori.


b. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
- inlocuieste pe: Unul dintre membrii echipei de implementare a proiectului sau pe Directorul Departamentului
Proiecte, cu responsabilitati limitate.
- este inlocuit de: Unul dintre membrii echipei de implementare a proiectului.

7. Indicatori de performanta

- Coeficient de absorbtie a bugetului de peste 95%.


- Respectarea termenelor planificate in proportie de peste 90%.

8. Perioada de evaluare a performantelor


Bianual

9. Evolutii posibile
Poate avansa pe pozitia de Director Departament Proiecte.

III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare, de preferat in domeniul de activitate pentru care se implementeaza proiectul.

2. Calificarea necesara
- Cursuri de specializare postuniversitare de management.
- Cursuri de Project Management.
- Cunostinte limbi straine: engleza, nivel avansat si eventual o alta limba de circulatie internationala (franceza,
germana).
- Operare PC: Word, Excel, alte programe - in functie de proiect.

3. Competentele postului (pachet de competente)


- capacitate de concentrare, analiza si sinteza;
- capacitate de previziune a evenimentelor;
- abilitati de negociere;
- capacitate de a stabili relatii, toleranta, calm, perseverenta;
- abilitati de comunicare interpersonala;
- capacitatea de a redacta rapoarte clare si corecte;
- adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza;
- echilibru emotional, constanta in atitudini;
- capacitate de decizie si asumarea responsabilitatii;
- competente de a lucra in echipa;
- atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza echipa din subordine;
- spirit creativ si inovativ;
- preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual si al echipei de proiect.

4. Experienta de lucru necesara

Minimum 3 ani experienta in lucrul pe proiecte in domeniul de activitate specific.

Atribuţii şi răspunderi ale salariatului privind securitatea şi sănătatea în muncă


 1. Lucrătorul trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare şi îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate
de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

 2. Lucrătorul are următoarele obligaţii:
 a). înainte de începerea lucrului, să se asigure că are asupra sa echipamentul individual de
protecţie conform normativului şi că acest echipament este complet şi în stare tehnică adecvată;
 b). să anunţe imediat şefului de echipă şi/sau angajatorului eventualele deficienţe constatate ale
echipamentului individual de protecţie şi să solicite remedierea deficienţelor sau înlocuirea
echipamentului necorespunzător;
 c). să verifice vizual şi după caz, prin probe de funcţionare, starea tehnică a sculelor, uneltelor,
echipamentelor de muncă şi a altor mijloace de producţie înainte de utilizare, să nu le utilizeze pe
cele care prezintă defecţiuni şi să anunţe imediat şeful de echipă şi/sau angajatorul cu privire la
defecţiunile constatate;
 d). să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
 e). să utilizeze corect şi complet echipamentul individual de protecţie acordat şi, după
utilizare, să îl înapoieze sau să îl depună la locul destinat pentru păstrare;
 f). să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 g). să comunice imediat şefului de echipă, angajatorului şi/sau lucrătorului desemnat orice
situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 h). să aducă la cunoştinţa şefului de echipă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
 i). să coopereze cu angajatorul şi cu lucrătorul desemnat, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă,
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 j). să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi cu lucrătorul desemnat, pentru
a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 k). să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 l). să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

 3. Lucrătorul este obligat să informeze angajatorul privind orice situaţie care poate afecta
aptitudinea lucrătorului de a efectua sarcinile de muncă cu risc ridicat (conducere autovehicule,
lucrul la înălţime etc.) în condiţii de securitate. Aceste situaţii includ: oboseală accentuată,
tratamente cu medicamente care afectează echilibrul şi reflexele, consum de alcool şi altele.

 4. Lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul
de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii, cu ajutorul
angajatorului.

 5. Lucrătorul examinat poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii
privind aptitudinea în muncă, adresându-se în acest sens Autorităţii de Sănătate Publică, în termen
de 7 zile lucrătoare de la data primirii fişei de aptitudine în muncă.

Data, ________________

____________________________,

APROBAT

Director General
___________________