Sunteți pe pagina 1din 1

d

Prege ele Parlamentului


Republicii Moldova

DISPOZI IE

Cu privire la suspendarea pliflor salariale

in temeigl afi.r4alin.(r) titj), alin.(z) din Regulamentul Parlamentului, adoptat


prin Lege a nr.797-XIII din oz.o4.1996, in 4')
din Hotlrirea Biroului permanent nr.z di de

functu de demnitate pubticd al Parlame


funcgr de demnitate publica in Farlament gi la asigurarea materiali a deputalilor 9i
a

personalului din cabinete,

DISPUN:

SUSPENDAREA achitdrii pl[lilor salariale, indemnizaFilor 9i compensaliilor


domnului Ilan $oR, deputat in parlamentul de legislatura a XI-a, incepAnd cu z6 iulie
20,21.

Baza: auizul Comisieiiuridice, numiri Siimu dino8.og.zozt.

Igor GROSU