Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI N SI CERCETARII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETEAN BACĂU


GRADINITA AMI KIDS EDUCATION BACAU
Nr.234 /11.09.2020
Avizare in CP/11.09.2020
Aprobare in CA/ 11.09.2020

GRAFICUL ŞI TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE


2020‐2021

LUNA TEMA RASPUND

SEPTEMBRIE 1.Aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor CA;


2020 2.Aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor CP;
3.Aprobarea declanşării constituirii noului CA;
4. Aprobarea ROF si RI pentru anul şcolar 2020‐2021;
5. Aprobarea raportului privind starea şi calitatea învăţământului
din gradinita - an scolar 2019‐2020; Director
6. Aprobarea Raportului privind activitatea manageriala - an Resp. CEAC
scolar 2019‐2020 ;
7. Aprobarea repartizării personalului didactic pe grupe;
8. Desemnarea Coordonatorului pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare in anul şcolar 2020‐2021;
9. Stabilirea componentei si responsabilului CEAC în anul şcolar
2020‐2021;
10. Stabilirea responsabililor, componenţei şi atribuţiilor
comisiilor cu caracter permanent şi temporar/ocazional;
11. Aprobarea procedurilor noi elaborate la nivelul gradinitei;
12. Aprobarea perioadei de desfăşurare a activităţilor din
Programul naţional „Şcoala Altfel”;
13.Numire secretar CP;
14.Numire responsabil activitati de mentorat;
15.Aprobarea planului managerial al directorului pentru anul
şcolar 2020 ‐ 2021;
16.Aprobarea Planului operaţional pentru anul şcolar 2020 ‐
2021;
17.Aprobarea Organigramei gradinitei pentru anul şcolar 2020‐
2021;
18. Aprobarea componenţei CA pentru anul şcolar 2020‐2021;
19. Aprobarea atribuţiilor membrilor CA pentru anul şcolar 2020‐
2021;
20.Aprobarea secretarului CA 2020‐2021;
OCTOMBRIE 1. Dezbaterea şi aprobarea RAEI 2019‐2020; Director
2020 2. Dezbaterea/aprobarea Planului de îmbunătăţire a activităţii
propus de CEAC; Resp. CEAC
3. Validarea statului de personal pentru anul şcolar 2020‐2021;
4. Aprobarea programului de activităţi educative extraşcolare în Coordonator pentru
anul şcolar 2020‐2021; proiecte şi programe
5.Aprobare documente Comisia pentru curriculum; educative şcolare şi
Probleme curente extraşcolare
NOIEMBRIE 1.Informarea CA cu privire la concluziile reieşite din discuţiile consilier scolar
2020 purtate la întâlnirile cu părinţii; asistent medical
2.Informarea privind activitatea igenico-sanitară din grădiniţa; resp. comisia pentru
3. Informare privind modul de desfăşurare a evaluărilor iniţiale. curriculum
Puncte tari, puncte slabe, măsuri corective;
Probleme curente
DECEMBRIE 1.aprobarea calificativelor personalului nedidactic;
2020 2.Informare privind modul de utilizare a fondurilor financiare presedinte fundatie
alocate în anul bugetar 2020; Director
3.Aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar
2021-2022;
4.Avizarea proiectului de buget;
5.Aprobarea Raportului anual comisia pentru controlul
managerial intern ; Resp. comisii
6.Dezbaterea raportului de monitorizare al comisiei pentru
combaterea violenţei în şcoală;
Probleme curente
IANUARIE 1.Prezentarea raportului privind evaluarea satisfacţiei părinţilor şi Director
2021 personalului grădiniţei; acţiuni corective care se impun; Coordonator pentru
2.Aprobarea rapoartelor de activitate pe semestrul I ale sefilor de proiecte şi programe
comisii si al directorului; educative şcolare şi
3.Aprobare plan managerial si strategii de realizare pentru sem.II; extraşcolare
Probleme curente
FEBRUARIE 1.Aprobarea ofertei educaţionale/curriculumului la decizia şcolii director
2021 pentru anul şcolar 2020‐2021;
2.Aprobarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2020-
2021;
Probleme curente
MARTIE 2021 1.Informarea privind constatările făcute în urma asistenţelor la director
activităţi;
2.aprobare Program SCOALA ALTFEL
Probleme curente.
APRILIE 2021 1. Informare privind desfăşurarea activitatilor in parteneriat cu
Coordonator pentru
părinţii; proiecte şi programe
Probleme curente. educative şcolare şi
extraşcolare
MAI 2021 1.Discutarea si aprobarea de masuri de popularizare a ofertei Director
educationale a unitatii; Resp. comisia
Probleme curente pentru curriculum
IUNIE 2021 1.Prezentare raport CEAC; Resp.CEAC
2.Raport activitate CA; director
Probleme curente.
NOTA:

 În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații


excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace
electronice de comunicare, în sistem de videoconferință .
 Graficul si tematica CA pot suferi modificari in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

DIRECTOR,
Prof. PITU AURELIA

S-ar putea să vă placă și