Sunteți pe pagina 1din 18

EVALUARE INIŢIALĂ

GRUPA MARE

Nr. Tema activității


Categoria de activitate Comportamente măsurabile Itemi Comportament
crt. Forma de realizare
- să pronunțe corect sunetele limbii „Oare ce mai știu?”  Spune în două-trei propoziții ce știi despre
române; Convorbire personajul ales.
- să intuiască sensul/semnificația unui  Recunoaște poveștile prezentate în
cuvânt/expresii în diferite contexte; „Recunoaște personajul!” imagini, personajele precum și principalele
- să se exprime corect în propoziții și Joc didactic momente ale subiectului.
DOMENIUL LIMBĂ
fraze respectând acordul dintre părțile  Compune o poveste ;
1. ȘI COMUNICARE
de propoziție; „Să facem o poveste!”  Povestește ilustrațiile în ordine; Dă un titlu
- să recunoască anumite povești cu Poveste creată după poveștii.
ajutorul imaginilor; ilustrații  Folosește corect formele de singular și
- să folosească corect forma de plural a substantivelor și adjectivelor.
singular/plural a substantivelor și „Săculețul cu surprize”  Formează propoziții despre obiectele din
adjectivelor. Joc didactic săculeț
- să numere crescător și descrescător „Oare ce mai știu?”  Grupează obiectele prin încercuire.
de la 1 la 5;  Denumește grupele formate.
- să formeze grupe de obiecte;  Câte grupe ai format?
DOMENIUL
- să raporteze numărul la cantitate;  Colorează cifra corespunzătoare numărului
ȘTIINȚE:
2. - să cunoască formele geometrice de grupe formate.
ACTIVITĂȚI
(cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi).  Denumește formele geometrice.
MATEMATICE
 Colorează cu roșu triunghiurile.
 Încercuiește dreptunghiurile.
 Desenează o căsuță din figuri geometrice.
- să recunoască anotimpurile și să „Oare ce mai știu?”  Alege un anotimp și descrie-l.
descrie principalele lor caracteristici;  Desenează elemente specifice fiecărui
DOMENIUL
- să identifice și să clasifice animale și anotimp .
ȘTIINȚE:
3. mijloace de transport.  Recunoaște animalele și hrana lor.
CUNOAŞTEREA
 Încercuiește animalele domestice.
MEDIULUI
„Ce îmi amintesc de anul  Colorează legumele, încercuiește fructele.
trecut?”  Denumește mijloacele de transport.
DOMENIUL - să asculte și să interpreteze cântece „Recunoaște cântecul și  interpretează vocal cântece îndrăgite,
4.
ESTETIC ȘI simple; cântă-l! ” respectând linia melodica și ritmul; repetă o

1
CREATIV: - să interpreteze cântece respectând Audiție și interpretare melodie cu abateri neesențiale.
EDUCAŢIE înălțimea sunetelor; artistică  execută corect mișcările ritmice sugerate de
MUZICALĂ - să execute mișcări ritmice sugerate „Ghici cum am cântat!” text.
de text. Joc ritmic
DOMENIUL - să discrimineze culori după criterii „Amintiri din vacanță”  trasează cu pensula linii, pete de culoare și
ESTETIC ȘI asociate unor aspecte întâlnite în puncte pentru redarea temei propuse.
5. CREATIV: mediul înconjurător; Temă la alegere - modelaj  reda prin tehnici specifice modelajului
EDUCAŢIE - să obțină efecte plastice prin anumite elemente ale mediului înconjurător.
PLASTICĂ îmbinarea culorilor de bază.
- să-și exprime opinia cu privire la  Cum te numești?
consecințele pozitive sau negative ale „Cine sunt eu?”  Unde locuiești?
unor comportamente; Convorbire  Ai frați? Câți?
DOMENIUL OM ȘI - să cunoască și să aplice principalele  Locuiești cu bunicii?
SOCIETATE: formule de adresare civilizată în „Telefonul”  Cine te aduce în fiecare dimineață la
6.
EDUCAŢIE PENTRU cadrul unui dialog. Joc didactic grădiniță?
SOCIETATE  Cum răspundem la telefon?
 Colorează bulina din dreptul persoanei cu
care vrei să vorbești la telefon și spune cum
te adresezi?
DOMENIUL OM ȘI - să lipească hârtia/obiecte din natură „Fetița cu baloane  Întinde corect pasta de lipit
SOCIETATE: pe suprafețe diferite realizând colaje Colaj  Lipește elementele într-o succesiune logică.
estetice;  Realizează morișca prin îndoirea vârfurilor
ACTIVITATE - să finalizeze lucrarea începută; „Morișca” -îndoire și lipirea lor prin suprapunere.
7.
PRACTICĂ ŞI - să se comporte adecvat în diferite  Știe să facă o invitație, să răspundă la o
ELEMENTE DE contexte sociale. invitație și cum să se comporte într-o vizită.
ACTIVITATE
CASNICĂ
- să execute mișcări corecte de „Arată ce spun eu ”  Ridică brațele, sare ca mingea, stă într-un
orientare în schema corporală; Joc exercițiu picior.
- să execute exerciții de mers și  Execută relativ corect diferite tipuri de mers
DOMENIUL
8. alergare păstrând poziția corectă; și alergare.
PSIHOMOTRIC
- să execute corect și rapid diferite „Campionii”  Acționează corect la comenzile primite.
mișcări la comandă, raportându-se la parcurs aplicativ
un reper dat.
Comportament atins – A Comportament în dezvoltare – D Comportament necesită sprijin - S

2
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MARE
REZULTATUL EVALUĂRII
Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Educație
Educarea Activitate Cunoașterea Activitate Educație Educație
pentru DPM Comportament
limbajului matematică mediului practică plastică muzicală
societate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Din totalul de….. copii Comportament A…..copii Comportament D…..copii Comportament S…..copii

4
EVALUARE SUMATIVĂ INTERSEMESTRIALĂ
GRUPA MARE

Nr. Tema activității


Categoria de activitate Comportamente măsurabile Itemi Comportament
crt. Forma de realizare
- să recunoască imaginile; „Ce mai știu din ce am  Spune ceva despre fiecare imagine.
- să formeze propoziții; învățat?”  Reprezintă grafic fiecare propoziție.
- să recunoască sunetul inițial  Desenează câte un pătrățel pentru fiecare cuvânt
DOMENIUL LIMBĂ ȘI - să despartă în silabe cuvintele
1. COMUNICARE din propoziție.
reprezentate de imagini.  Încercuiește litera cu care începe cuvântul
fiecărei imagini.
Desparte în silabe cuvântul clopoțel și reprezintă-l
grafic
- să numere corect și conștient de la 1 „Răspunde repede și bine”  Desenează tot atâtea cerculețe cât arată cifra.
la 5;  Compune și descompune numărul 5.
- să recunoască vecinii cifrei 3;  Încercuiește vecinii lui 3
DOMENIUL ȘTIINȚE: - să compună numărul 5 din forme „Caută vecinii mei!”  Colorează al patrule balon.
2. ACTIVITĂȚI geometrice;  Continuă șirul figurilor geometrice respectând
MATEMATICE - să formeze perechi; „Verificarea număratului în ordinea.
- să raporteze cifra la cantitate. limitele 1-5”  Completează figurile geometrice astfel ca în
fiecare grupă să fie câte 5
 Formează perechi între căciuli și fulare
- să denumească fructe și legume; „Știu tot ce-am învățat în  Sub ce formă se consumă fructele?
- să cunoască faptul că ele pot să fie semestrul I”  Ce legume punem la ciorbă? Desenează-le în
consumate proaspete sau preparate; oală.
DOMENIUL ȘTIINȚE: - să cunoască animale sălbatice, hrana  De ce ocrotim pădurea și animalele ei?
3. CUNOAŞTEREA și adăposturile lor.  Ce anotimp preferi: Toamna cea bogată sau
MEDIULUI Iarna cea veselă?
 Încercuiește hrana animalelor sălbatice oferite
de pădurari.
 Denumește adăposturile animalelor.
4. DOMENIUL ESTETIC - să cânte în grupuri și individual “Cântece îndrăgite de  Ghicește ce cântec am cântat.

5
ȘI CREATIV: cântece învățate; copii”  Continuă cântecul început;
EDUCAŢIE - să asocieze mișcări cântecului;  „Cântă cu noi!”
MUZICALĂ - să exprime prin mișcare starea
sufletească creată de muzica audiată.
DOMENIUL ESTETIC - să execute tehnici de lucru specifice Temă la alegerea  Pregătește ustensilele necesare pentru
ȘI CREATIV: modelajului, picturii și desenului; educatoarei: desen, desen/pictură.
5.
- să compare lucrarea proprie cu alte pictură, modelaj  Pregătește plastilina pentru lucru;
EDUCAŢIE PLASTICĂ lucrări ale colegilor.
- să cunoască norme de comportare „Așa DA! Așa NU!”  Care sunt locurile pe unde ne dăm cu sania
civilizată pe stradă; iarna?
- să aprecieze în situații concrete  Cum trecem strada?
DOMENIUL OM ȘI de comportamente corecte față  Avem voie să ne jucăm pe stradă?
SOCIETATE: de alte persoane precum și față
6.  Marchează cu X imaginile în care copiii
EDUCAŢIE PENTRU de propria persoană
SOCIETATE procedează corect.
 Marchează culoarea pe care avem voie să trecem
strada.
 Colorează agentul de circulație.
 - să elaboreze creații individuale „Peisaj de iarnă”  Decupează cu perforatorul fulgi, steluțe;
DOMENIUL OM ȘI utilizând tehnici învățate Lucrare colectivă  Lipește elementele decupate.
SOCIETATE:
ACTIVITATE
7.
PRACTICĂ ŞI
ELEMENTE DE
ACTIVITATE
CASNICĂ
- să execute mișcările cerute de „Sportivii în concurs”  Execută corect mișcările cerute.
educatoare (mers, alergare, sărituri, Traseu aplicativ  Răspunde corect comenzilor
DOMENIUL
8. ocolire)
PSIHOMOTRIC
- să manifeste spirit de echipă și de
competiție.

Comportament atins A
Comportament în dezvoltare-D
Comportament necesită sprijin S

6
EVALUARE SUMATIVA INTERSEMESTRIALA
GRUPA MARE
REZULTATUL EVALUĂRII
Nr.c
NUMELE ŞI PRENUMELE Educație
rt. Educarea Activitate Cunoașterea Activitate Educație Educație
pentru DPM Comportament
limbajului matematică mediului practică plastică muzicală
societate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Din totalul de….. copii Comportament A…..copii Comportament D…..copii Comportament S…..copii

8
EVALUARE FINALĂ
GRUPA MARE

Nr. Tema activității


Categoria de activitate Comportamente măsurabile Itemi Comportament
crt. Forma de realizare
- să despartă corect cuvintele în  Denumește obiectele din imagini, desparte în silabe
silabe; „În țara poveștilor” și reprezintă grafic în spațiul din dreapta imaginii
- să formeze propoziții corecte și să „Cuvinte, silabe,  Formează propoziții cu cuvintele care denumesc
DOMENIUL LIMBĂ ȘI numere cuvintele care le compun; sunete” imaginile și reprezintă grafic propoziția și cuvintele
1. COMUNICARE - să recunoască câteva litere mari de ei!
tipar;  Încercuiește litera cu care începe fiecare cuvânt
- să scrie cuvinte ușoare cu literele  Găsește alte cuvinte care încep cu aceeași literă și
cunoscute de ei. scrie-le în spațiul dat, cu litere mari de tipar

- să compună numerele în limitele 1- Fișe  Completează cerculețele din casete până obții
10; numărul corespunzător
- să descompună corect numărul 10;  Descompune numărul10 folosind variante diferite
DOMENIUL ȘTIINȚE:
- să compună corect numărul 10;  Compune numărul 10 în două moduri diferite
2. ACTIVITĂȚI
- să cunoască formele geometrice și  Colorează cu roșu toate figurile geometrice mari și
MATEMATICE
caracteristicele lor; subțiri
- să efectueze operații de adunare și  Rezolvă problemele ilustrate
scădere cu una-două unități.
- să denumească fenomene specifice „Multe știu din grupa  Denumește articole de îmbrăcăminte specifice
fiecărui anotimp; mare!” fiecărui anotimp
- să cunoască articole de Convorbire  Unește, cu o liniuță, fiecare animal, cu foloasele pe
îmbrăcăminte specifice fiecărui Fișe care le aduce omului
DOMENIUL ȘTIINȚE: anotimp;  Colorează toate legumele a căror parte comestibilă
3. CUNOAŞTEREA - să cunoască animalele domestice și crește în pământ
MEDIULUI foloasele pe care le aduc omului;  Încercuiește fructele de vară
- să cunoască legume și fructe de  Colorează mijlocul de transport condus de mecanic
vară;  Încercuiește-le pe cele cu roti
- să cunoască mijloacele de transport  Desenează o bulină în dreptul celui care nu are
și cum se numesc cei care le conduc.
motor

9
- să cânte împreună cu educatoarea, în „Micii cântăreți”  Cântă împreună cu educatoarea și grupa respectând
DOMENIUL ESTETIC grup și individual cântece învățate; linia melodică și ritmul
ȘI CREATIV: - să asocieze mișcările sugerate de  Cântă singur respectând cerința
4.
EDUCAŢIE textul cântecului;  Execută mișcările sugerate de textul cântecului
MUZICALĂ - să exprime prin mișcare starea  Exprimă prin mimică starea sufletească creată de
sufletească creată de muzica audiată. muzică
- să compună spațiul plastic specific Pictură: „Lumea mea de Pictură din imaginație
DOMENIUL ESTETIC picturii și desenului; vis”  Desenează cum își vede prietenul
ȘI CREATIV: - să compare lucrarea proprie cu alte Desen : „Prietenul meu"  Modelează ce ți-a plăcut mai mult din toate temele
5.
lucrări ale colegilor; Modelaj la alegerea din grupa mare
EDUCAŢIE PLASTICĂ - să execute tehnici de lucru specifice copiilor
modelajului.
- să cunoască și să aplice norme de  Avem voie să ne jucăm în timpul spectacolului ?
DOMENIUL OM ȘI comportare civilizată la spectacol și în „Mergem la spectacol”
mijloacele de transport în comun. „Cum ne comportăm în  Dacă vrem să luăm o gustare în ce moment o
SOCIETATE:
6. facem ?
EDUCAŢIE PENTRU mijloacele de transport
SOCIETATE în comun?”  Bifează comportamentul corect din mijloacele de
transport în comun
DOMENIUL OM ȘI - să elaboreze creații individuale „Câmp cu flori și  Folosesc perforatorul pentru a decupa flori și
SOCIETATE: utilizând tehnici învățate. fluturi” fluturi
ACTIVITATE „Daruri pentru cei  Întind corect pasta de lipit sau dezlipesc
7. PRACTICĂ ŞI dragi” îndoire hârtie: autocolantul
ELEMENTE DE pahar, coif, barcă  -îndoiesc hârtia după indicații pentru a obține:
ACTIVITATE -Decupare, aplicație pahar, coif, barcă
CASNICĂ
- să execute mișcările cerute de ”Concursul viitorilor  Execută deprinderile motrice însușite
educatoare (mers, alergare, sărituri, școlari” -traseu  Respectă ordinea în competiție
DOMENIUL
8. ocolire, rostogoliri); aplicativ  Manifestă spirit de echipă, de competiție, fairplay.
PSIHOMOTRIC - să manifeste spirit de echipă, de Dans popular „Hora"  Execută pașii de horă respectând linia melodică și
competiție, fair play. ritmul

Comportament atins A
Comportament în dezvoltare-D
Comportament necesită sprijin S

10
EVALUARE FINALĂ
GRUPA MARE
REZULTATUL EVALUĂRII
Nr.c
NUMELE ŞI PRENUMELE Educație
rt. Educarea Activitate Cunoașterea Activitate Educație Educație
pentru DPM Comportament
limbajului matematică mediului practică plastică muzicală
societate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Din totalul de….. copii Comportament A…..copii Comportament D…..copii Comportament S…..copii

12
MĂSURI AMELIORATIVE PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE


Copiii au recunoscut personajele și au spus din ce poveste fac parte și ce știu despre acțiunile lor în povești în proporție de .....%
S-au constatat dificultăți de pronunție la .....copii: .....................................................................................
- dificultăți în exprimare..... copii ................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Copiii știu să despartă cuvintele în silabe, în proporție de .....%
Recunosc sunetul inițial.......%
Recunosc sunetul median .......%
Recunosc sunetul final.......%
Formează propoziții, cu ușurință.......%
Formează propoziții cu ajutor........%

Se va urmări:
- Stimularea comunicării verbale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific: basme, povestiri, fabule, ghicitori, poezii.
- Crearea de texte literare (povesti și povestiri cu început dat sau create de copii (grup de copii), rime, poezioare cu rime.
- Corectarea exprimării și expresivității verbale prin activități specifice.
- Măsuri ameliorative de specialitate (logopedie).
- Stimularea auzului fonematic, a articulării corecte a sunetelor și grupurilor de sunete.
- Aprecierea progresului individual și al grupei de copii.
- Despărțirea în silabe și reprezentarea grafică.
- Recunoașterea sunetului inițial, median și final.
- Formarea de propoziții simple și dezvoltate și reprezentarea lor grafică.

DOMENIUL ȘTIINȚE: CUNOAȘTEREA MEDIULUI


Copiii au formate reprezentări clare despre fenomene specifice fiecărui anotimp, despre animale și hrana acestora, despre legume și fructe, despre mijloace de
locomoție în proporție de.....%
Noțiunile și reprezentările de timp, spațiu, anotimp sunt mai puțin clare datorita lipsei de experiență specifice vârstei (ex. anotimpuri, fenomene, zilele săptămânii,
lunile anului, momentele zilei apropiate).

Se va urmări:
- Lărgirea sferei de reprezentări despre mediu, stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice.
- Observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și pentru a percepe nemijlocit mediul înconjurător și relațiile cauzale determinate de anumiți factori

13
DOMENIUL ȘTIINȚE: ACTIVITĂȚI MATEMATICE
Copiii au formate reprezentări clare despre acțiunea cu obiecte: formă, cantitate, dimensiuni, grupare, numărare, triere, ordonare, în proporție de.....%
Au sau nu format spiritul de observație concret-situativ și acțional-practic specific activităților matematice.
Utilizează un limbaj matematic adecvat în proporție de .....%
Prezintă siguranță în exprimare sau în recunoașterea cifrei 3, 4, 5 în proporție de .....%.

Se va urmări:
- Perceperea noțiunilor complexe de cantitate, însușiri ale obiectelor, cifrele 1-5 (simbolul grafic).
- Aprecierea participării active la activități prin aplauze, încurajări, solicitări, jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrărilor de către alții copii și
autocorectarea.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: EDUCAȚIE MUZICALĂ


Toți copiii interpretează corect sau nu cântecele (linie melodica, text, ritm).
Copiii recunosc și reproduc fragmente din cele 2 cântece ascultate.
Toți copiii cânta în grup sau în proporție de….% și recunosc sau nu, după glas colegii de grupă.
Copiii au formate deprinderile specifice acestei activități în proporție de.... %.

Se va urmări:
- Lărgirea sferei de reprezentări în domeniul muzical prin exersarea deprinderii de a cânta în grup și individual
- Exersarea auzului fonematic și a aparatului fonoarticular necesar perceperii și reproducerii sunetelor muzicale înalte și joase
- Aprecierea și încurajarea copiilor pentru a cânta împreună cu educatoarea și grupul de copii sau chiar singuri

DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV : EDUCATIE ARTISTICO PLASTICA


Au formate reprezentări despre utilizarea corecta a instrumentelor și tehnicilor picturii, desenului, modelajului în proporție de .….%
Au format spiritul de observație concret-situativ și acțional-practic specific activităților artistico-plastice în proporție de…..%
Utilizează sau nu, un limbaj specific picturii, modelajului, desenului
Exista o nesiguranță în utilizarea tehnicii desenului în proporție de .....%

Se va urmări:
- Lărgirea sferei de reprezentări despre tehnici și instrumente necesare picturii, modelajului, desenului (materiale naturale, lut, uleiuri sau acuarele acrilice,
dimensiuni-lucrări colective).
-Stimularea senzoriala, acțiuni și activități cu valente practice.
- Observări spontane pentru a percepe linii, forme, nuanțe, noțiuni complexe plastice.
- Amenajarea unor expoziții cu lucrările copiilor.

14
DOMENIUL OM SI SOCIETATE: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
Copiii au reprezentări despre corpul uman și rolul părților corpului specific copiilor de 5 ani în proporție de… %.
Unii copii pot vorbi despre ei doar cu ajutorul adultului (punând-le întrebări ajutătoare).
Majoritatea copiilor nu sunt familiarizați cu formulele de politețe „te rog” , „mulțumesc…”.....%.
Unii nu își pot controla volumul vocii și vorbesc tare și deranjează grupul de copii.

Se va urmări:
- Adaptarea comportamentului propriu normelor și regulilor grupului din care fac parte
- Consolidarea grupului de copii prin ascultarea unor idei, întâmplări trăite sau imaginate mai ales la întâlnirea de dimineața
- Aprecierea unor comportamente pozitive și folosirea formulelor de politețe în toate împrejurările
- Determinarea prin activități și jocuri a unor reguli de comportare civilizata: comunicare în grup și ascultare celuilalt
- Formarea deprinderilor igienico-sanitare individuale și de grup

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: ACTIVITĂȚI PRACTICE


Copiii au reprezentări despre modificarea materialelor și tehnicile de: mototolire, pliere, lipire, decupare în proporție de.....%
Mânuiesc cu ușurință pasta de lipit.....%
Copiii care nu au frecventat grădinița întâmpina greutăți în mânuirea tuturor materialelor folosite la activitățile practice

Se va urmări:
- Exersarea tehnicilor specifice activităților practice astfel ca până la sfârșitul anului școlar toți copiii să stăpânească aceste tehnici

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
- Copiii au formate deprinderi motrice de baza specifice vârstei de 5 ani în proporție de.....%
-Copiii executa exerciții de mers, alergare și săritură, prinderea mingii, tarare, păstrând poziția corectă în proporție de .....%
- Copiii executa exerciții de dezvoltare fizică după comenzile primite în proporție de.....%

Se va urmări:
- Executarea unor deprinderi motrice și exerciții fizice după îndrumări verbale.
- Stimulare psihomotrică prin participare la întreceri și concursuri dar și educarea unor trăsături pozitive de voință și caracter: perseverenta, disciplina, cooperarea,
spiritul de echipa și fair play.
- Aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea unor exerciții, jocuri sportive și de mișcare pe echipe cu recompense, aprecierea rezultatelor de către alți copii,
autoaprecierea și autocorectarea.

15
Evaluare inițială grupa mare
„Fetița cu baloane” O coala A4 colorată pe care este desenată o fetiță care ține în mana 3 baloane. (Copiii vor rupe bucatele de hârtie și le vor lipi atât pe fetiță cât și
pe baloane)
Colaj
„Morișca” –îndoire model „Morișca” – îndoire model

Ia primul pătrat și îndoaie-l pe cele două diagonale. Marchează cu creionul mijlocul pătratului. Taie pe dungile îndoite
până aproape de mijloc, obținând patru triunghiuri cu vârful în jos, spre mijloc. Pune lipici în mijlocul pătratului. Ia
pătratul, îndoaie și lipește la mijloc colțul din dreapta sau stânga al fiecărui triunghi, care vrei tu.

Evaluare sumativă grupa mare


„Peisaj de iarnă”
 Lucrare colectivă
Decupează cu perforatorul fulgi, steluțe;
Lipește elementele decupate

Evaluare finală grupa mare


„Câmp cu flori și fluturi”
„Daruri pentru cei dragi”
îndoire hârtie: pahar, coif, barcă

16
9 786067 530551

S-ar putea să vă placă și