Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul/a .........................................................................., CNP...........................................................

candidat admis pe locurile finantate de la BUGET, în cadrul sesiunii de admitere iulie 2021, la studii

universitare de licență la Facultatea............................................................................................................,

solicit renunțarea la locul ocupat prin concurs.

Inteleg ca prezenta cerere produce efecte ireversibile asupra situatiei mele in cadrul concursului de

admitere la ASE.

Data Semnătură solicitant

DOMNULUI RECTOR AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI