Sunteți pe pagina 1din 31

SUMAR

Muzee p. 3 - 11
Spiritualitate p. 12 - 17
Biblioteci p. 18
Cinematografe p. 19
Recreere - Agrement p. 20 - 23
Sport p. 24
Evenimente p. 25 - 30

IAȘI
CAPITALA
ISTORICĂ A
ROMÂNIEI

Primăria Municipiului Iaşi


B-dul. Ştefan cel Mare Şi Sfânt, nr. 11, Iaşi. RO-700064

+40-232-267582;

cabinet.primar@primaria-iasi.ro

www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiIasi

www.youtube.com/c/PrimariaMunicipiuluiIasi

www.primaria-iasi.ro
MUZEE 33

COMPLEXUL MUZEAL
NAȚIONAL „MOLDOVA” IAȘI
Complexul Muzeal Național „Moldo-
va” Iași are sediul central în Palatul
Culturii și are în subordine obiective
muzeistice de pe teritoriul orașului
și, respectiv, al județului Iași. Acestea
sunt Muzeul Memorial „Mihail Kogăl-
niceanu” din Iași, Muzeul Unirii din
Iași, Muzeul „Poni-Cernătescu” din
Iași, Palatul „Alexandru Ioan Cuza” din
Ruginoasa, Muzeul de Sit Arheologic
din Cucuteni și Muzeul Viei și Vinului
din Hârlău.

Palatul Culturii
Palatul Culturii din Iași este o clădire
emblematică, construită, în perioada
1906 - 1925, după planurile arhitec-
tului Ion D. Berindey, în perimetrul
fostei curți domnești medievale mol-
dovenești, pe locul fostului palat dom-
nesc. Edificiul, finalizat pe 11 octom-
brie 1925, a fost inaugurat în 1926 de
către regele Ferdinand I și regina Ma-
ria. Clădirea, realizată în stil neogotic,
este înscrisă în Lista monumentelor
istorice, iar din ansamblu mai fac par-
te și ruinele curții domnești. Edificiul a
servit inițial drept Palat Administrativ
și de Justiție. În 1955, destinația clădi-
rii a fost schimbată într-una culturală,
devenind gazda unor instituții cultu-
rale din Iași. Pe lângă 4 muzee de talie
națională (Muzeul de Istorie a Moldo-
vei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan l Program: luni și sărbătorile legale: închis,
Procopiu”, Muzeul de Artă și Muzeul marți-duminică: 10.00-17.00
Etnografic al Moldovei), în Palatul Cul- l Preț: 40 lei (anumite categorii de
turii se află și două săli celebre: Sala persoane beneficiază de reduceri)
Voievozilor și Sala „Henri Coandă”.
MUZEE 4

Turnul cu Ceas
Ceasornicul Palatului este un orologiu cu trei
cadrane, având diametrul de 3,24 metri. Acele
ceasului măsoară 1,25 metri, respectiv 0,90 metri.
De la mecanismul central, mișcarea este transmisă
prin axuri și grupuri de roți dințate conice, acelor
celor trei cadrane ale ceasornicului. La fiecare oră
exactă, orologiul din turnul Palatului Culturii cântă
„Hora Unirii”. Melodia, înregistrată pe un tambur
cu diametrul de 35 centimetri, printr-un număr de
69 de știfturi, este redată de un sistem de 8 clopote
acordate, care alcătuiesc mecanismul carillonului,
aflat la etajul al patrulea al turnului. Vitraliile
cadranelor ceasului sunt decorate cu cele 12 zodii.
Potrivit arhitectului Ion D. Berindey, cei doi oșteni,
pictați în frescă şi care străjuiesc ceasul, sunt plăieșii
lui Dragoș Vodă, descălecătorul Moldovei.

l Program: luni și sărbătorile legale:


închis, marți - duminică: 10.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45 (cu
programare la Biroul de Informații, în
ziua vizitei; grupurile pot fi formate
din maximum 4 persoane).
l Preț: 16 lei (anumite categorii de
persoane beneficiază de reduceri)

l Adresă: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1


l Telefon:
l 0232/275.979
Adresă: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1
l Fax: 0332/408.166
l Telefon: 0232/275.979
l Web:
l www.palatulculturii.ro
Fax: 0332/408.166
l Email: contact@palatulculturii.ro
l Web: www.palatulculturii.ro
l Facebook: www.facebook.com/PalatulCulturiiIasi Adresă: Piața Ștefan cel Mare
l Email: contact@palatulculturii.ro
și Sfânt, nr. 1
l Facebook: www.facebook.com/PalatulCulturiiIasi Adresă: Piața Ștefan cel Mare
l Telefon: 0232/275.979
și Sfânt, nr. 1
l Fax:
l 0332/408.166
Telefon: 0232/275.979
l Web: www.palatulculturii.ro
l Fax: 0332/408.166
l Email:
l contact@palatulculturii.ro
Web: www.palatulculturii.ro
l Facebook: www.facebook.com/PalatulCulturiiIasi
l Email: contact@palatulculturii.ro
l Facebook: www.facebook.com/PalatulCulturiiIasi
MUZEE 5

​Muzeul Unirii Iași temele abordate sunt cele ce privesc dubla


Construită la începutul secolului al XIX-lea alegere, oamenii Unirii, politica reformatoare
în stil neoclasic, clădirea trece, de-a lun- a domnitorului Al. I. Cuza. Etajul este destinat
gul primei jumătăți a secolului al XIX-lea, apartamentelor domnești și cuprinde princi-
în proprietatea mai multor familii boierești palele destinații ale locuinței princiare de la
cunoscute din Moldova: Catargi, Paladi, Can- jumătatea secolului al XIX-lea: cabinetele de
tacuzino-Pașcanu, Ghica. Între 1859 - 1862, lucru ale Domnitorului și, respectiv, Doamnei
palatul este închiriat pentru a servi drept lo- Elena Cuza, sufrageria, salonul, camera de bi-
cuință domnitorului Principatelor Unite, Al. I. liard, salonul Doamnei, un dormitor.
Cuza, devenind „Palatul Cuza”. Între 1886 și
1937 clădirea devine proprietatea Societății
Creditului Urban din Iași. În timpul Primului
Război Mondial, când Bucureștiul era ocupat
de trupele germane, regele Ferdinand I și-a
stabilit aici cartierul general. Din 1937, edi- l Program: luni, marți și sărbătorile
ficiul ajunge în posesia statului, este declarat legale: închis, miercuri - duminică:
monument istoric și se amenajează la etajul 10.00 - 17.00
casei, la îndemnul lui Nicolae Iorga, muzeul l Preț: 12 lei (anumite categorii de
„Palatul Cuza-Vodă”. Sub actuala denumire, persoane beneficiază de reduceri)
Muzeul Unirii, deschis la 24 ianuarie 1959, l Adresă: strada Alexandru
recent restaurat și reamenajat, cuprinde co- Lăpușneanu, nr. 14
lecții importante privind istoria Unirii Princi- l Telefon: 0232/314.614
patelor Române. l Web: www.palatulculturii.ro/
Parterul prezintă tematic aspecte ale epocii muzeul-unirii
unirii, precum și un istoric al casei. Printre l Email: muzeulunirii@gmail.com
MUZEE 6

Muzeul Memorial Muzeul „Poni - Cernătescu” Iaşi


„Mihail Kogălniceanu” Iaşi Construită în 1839 de către mitropolitul Ve-
Clădirea a aparținut familiei Kogălniceanu niamin Costachi, clădirea s-a aflat ulterior în
și i-a avut ca oaspeți de seama pe pașoptiș- proprietatea sardarului Nicolae Goncescu,
tii Costache Negri, Vasile Alecsandri, Alecu mitropolitului Calinic Miclescu, avocatului
Russo, dar și pe domnii Mihail Sturdza și Gri- Dimitrie Telemaque, iar din 1880 până în
gore Alexandru Ghica. Tot aici se afla Mihail 1925 a devenit proprietatea familiei profe-
Kogălniceanu când a primit vestea alegerii lui sorului Petru Poni. Din acest an, casa revine
Alexandru Ioan Cuza drept candidat la tronul fiicei acestuia, chimista Margareta Poni, care
Moldovei și tot aici a fost găzduit principele o donează în 1973 Consiliului Popular al
Carol I în aprilie 1869, la cea de a cincea sa orașului Iași, cu scopul de a fi organizată ca
vizită făcută la Iași. În timpul celui de-al Doi- muzeu memorial dedicat familiei Petru Poni.
lea Război Mondial, casa a suportat serioase După un lung proces de restaurare, casa do-
deteriorări. Între anii 1946-1948, în urma bândește statutul oficial de muzeu (1991),
demersurilor prof. univ. Gheorghe Băileanu, inaugurat ca Muzeul Chimiei Ieșene „Petru
care era președintele Epitropiei Institutelor Poni”, iar din 1994, în urma unei ample re-
Școlare, au fost refăcute integral clădirile din organizări, acesta devine Muzeul „Poni-Cer-
incinta proprietății, iar casa a fost reconstru- nătescu”. În Primul Război Mondial casa a
ită păstrându-i-se forma originală. În 1955 găzduit valoroasele colecții ale Bibliotecii
casa a fost declarata monument istoric, prin Academiei Române, iar din 1930 a locuit aici
efortul susținut al aceluiași profesor Gheor- și academicianul Radu Cernătescu.
ghe Băileanu. Expoziția de bază este amenajată în șase ca-
mere, dintre care cinci sunt organizate în stil
memorial: holul de primire, sufrageria, bi-
blioteca, camera „Matilda Cugler-Poni” și ca-
mera „Radu Cernătescu”, iar a șasea cameră
este dedicată personalităților chimiei ieșene
și este amenajată ca un laborator de chimie
destinat atelierelor de pedagogie muzeală.

l Program: duminică, luni și l Program: duminică, luni și


sărbătorile legale: închis, marți - sărbătorile legale: închis, marți -
sâmbătă: 10.00 - 17.00 sâmbătă: 10.00 - 17.00
lPreț: 8 lei (anumite categorii de l Preț: 8 lei (anumite categorii de
persoane beneficiază de reduceri) persoane beneficiază de reduceri)
l Adresă: strada Mihail l Adresă: strada Mihail
Kogălniceanu, nr. 11 Kogălniceanu, nr. 7B
l Telefon: 0232/258.422 l Telefon: 0232/267.759
l Web: www.palatulculturii. l Web: www.palatulculturii.ro/
ro/muzeul-memorial-mihail- muzeul-poni-cernatescu
koglniceanu
MUZEE 7

MUZEUL NAȚIONAL AL
LITERATURII ROMÂNE IAȘI
Muzeul Național al Literaturii Române
(MNLR) Iași, în prezent instituţie muzeală de
importanţă națională, are în coordonare ur-
mătoarele muzee, colecții și puncte muzeale:

Muzeul ,,Sfântul Ierarh Dosoftei


Mitropolitul”
Construită în timpul lui Antonie Vodă Ruset,
între anii 1677-1679, clădirea care adăpos-
teşte filiala de literatură veche a MNLR Iaşi a
fost sediul celei de-a doua tiparniţe din Iaşi,
în perioada 1679-1686. Printre exponatele
de mare rezonanţă aflate în expoziţia perma-
nentă menţionăm Cazania sau Carte româ-
nească de învăţătură (1643), prima tipăritu-
ră în limba română de pe teritoriul Moldovei.

l Web: www.muzeulliteraturiiiasi.
ro/muzeul-sf-ierarh-dosoftei
l Adresă: strada Anastasie Panu, nr. 54

Muzeul ,,Ion Creangă” (Bojdeuca) Muzeul ,,Mihail Sadoveanu”


Construită în 1842, căsuţa din mahalaua Ţi- Muzeul a fost inaugurat în data de 5 noiembrie
cău a devenit muzeu memorial, primul mu- 1980, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
zeu din România al unui scriitor român, la 15 nașterea scriitorului care-i poartă numele.
aprilie 1918. Începând din 1872, Creangă a „Casa cu turn”, construită în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, a fost, inițial, reședința lui
locuit în Bojdeucă, timp de 17 ani, scriind aici
Mihail Kogălniceanu. Până în 1918, când a intrat
întreaga operă artistică. În 1876 a fost găz- în proprietatea lui Mihail Sadoveanu (1880-
duit, timp de o jumătate de an, poetul Mihai 1961), aici a fost găzduit și compozitorul Geor-
Eminescu. ge Enescu. În biroul pe care și-l schimba dintr-o
încăpere în alta, după inspirație, Sadoveanu a
scris în jur de 35 de cărți.

l Web: www.muzeulliteraturiiiasi.
ro/muzeul-ion-creanga-bojdeuca l Web: www.muzeulliteraturiiiasi.
l Adresa: strada Simion Bărnuţiu, ro/muzeul-mihail-sadoveanu
nr. 4 l Adresa: aleea Mihail Sadoveanu, nr. 12
MUZEE 8

Muzeul ,,George Topîrceanu”


l Web: www.muzeulliteraturiiiasi.
Casa, construită la sfârşitul secolului al XIX-
ro/muzeul-otilia-cazimir
lea, a aparţinut poetului Demostene Botez.
l Adresă: strada Otilia Cazimir, nr. 4
În 1919 a devenit sediul revistei ,,Însemnări
literare”. George Topîrceanu a locuit aici între
anii 1932-1937. Cu un an înaintea centena-
rului naşterii poetului (centenar UNESCO), la Muzeul ,,Mihai Eminescu”
22 iunie 1985, casa a fost inaugurată cu des- La 100 de ani de la moartea scriitorului, edilii
tinaţia de muzeu literar. de atunci ai Iaşului au ridicat, în Parcul Co-
pou, în apropierea teiului lui Eminescu, un
sanctuar dedicat Poetului. Muzeul a fost in-
l www.muzeulliteraturiiiasi.ro/ augurat în iunie 1989.
muzeul-george-topirceanu
l Adresă: strada Ralet, nr. 12
l Web: www.muzeulliteraturiiiasi.
ro/muzeul-mihai-eminescu
l Adresă: parcul Copou - bulevardul
Muzeul ,,Mihai Codreanu”
Carol I
(Vila Sonet)
În 1934, Primăria a donat poetului Mihai
Codreanu un teren pentru ridicarea viitoarei
case, ,,Vila Sonet”, loc de întâlnire a marilor
personalități ale literaturii române, precum:
Mihail Sadoveanu, George Topîrceanu, Otilia
Cazimir, Al. O. Teodoreanu, Ionel Teodoreanu.
Din 1970, vila a devenit muzeu conservând și
valorificând imaginea interiorului autentic al
spațiului gândit și amenajat după gustul so-
netistului.

l Web: www.muzeulliteraturiiiasi.
ro/muzeul-mihai-codreanu
l Adresă: strada Rece, nr. 5

Muzeul ,,Otilia Cazimir”


Familia Alexandrinei Gavrilescu (părinţii
scriitoarei) s-a stabilit la Iaşi, în strada Buc-
şinescu, în 1898. Căsuţa intră în componen-
ţa Muzeului Literaturii Române din Iaşi în
1972, adăpostind ediţii ale operei, manus-
crise, obiecte originale, memoriale care au
aparţinut scriitoarei.
MUZEE 9

Colecţia „Istoria Teatrului Începând cu 22 iulie 2021, cei interesați vor pu-
Românesc” tea vizita Casa Muzeelor (strada Vasile Alecsan-
Colecția dedicată istoriei teatrului românesc dri, nr. 6), edificiu care, alături de sediul adminis-
cuprinde parte din exponatele cele mai valo- trativ al MNLR), adăpostește: Muzeul Literaturii
roase din fostul Muzeu al Teatrului (Muzeul Române, Muzeul Poezie(i), Muzeul Copilăriei în
„Vornic V. Alecsandri”) situat pe strada Vasile Comunism, Muzeul Teatrului Evreiesc în Româ-
Alecsandri. Pornind de la primele forme de nia și Muzeul Pogromului de la Iași.
manifestare ale fenomenului dramatic, sunt Toate muzeele din administrarea MNLR Iași func-
prezentate momente, personalități ale tea- ționează după următorul program: luni și sărbăto-
trului românesc. Expoziția este o adevărată rile legale: închis, marți - duminică: 10.00 - 17.00.
scenă pe care se întâlnesc secole de teatru Preț (valabil pentru toate muzeele din admi-
românesc, iar valorile memoriale, de artă nistrarea MNLR): 9 lei (anumite categorii de
plastică și decorativă expuse sunt unice. persoane beneficiază de reduceri). Vizitarea
muzeelor MNLR Iași este gratuită în prima zi
de marți din fiecare lună.
l Web: www.muzeulliteraturiiiasi.
ro/colectia-istoria-teatrului-
romanesc Detalii suplimentare pot fi obținute la:
l Adresă: parcul Copou - bulevardul l Administrație: strada Vasile
Carol I Alecsandri, nr. 6
l Telefon: 0232/213.210
l Fax: 0232/410.340
Pe lângă cele menționate, MNLR Iași mai ad- l Email: muzeul.literaturii@gmail.
ministrează și muzeele „Vasile Alecsandri” com
(Mirceşti), respectiv „Constantin Negruzzi” l Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
(Hermeziu - Trifești), iar muzeele ,,Vasile Po- l Facebook: www.facebook.com/
gor” (strada Vasile Pogor, nr. 4) și ,,Nicolae muzeulliteraturiiromane.iasi
Gane” (strada Nicolae Gane, nr. 22A) sunt în-
chise pentru restaurare.
MUZEE 10

ALTE MUZEE
Ansamblul Mitropolitan
Ansamblul Mitropolitan este organizat în
demisolul Catedralei Mitropolitane, fiind un
spațiu în întregime subteran, ceea ce îi confe-
ră un element de unicitate în peisajul muze-
al. O altă trăsătură a spațiului este autonomia
sălilor, care comunică prin culoare. Expoziția
de bază a muzeului este organizată tematic,
pe săli: Sinaxar, Ofranda, Sala Ctitorilor, Ekle-
sia, Istoria duhovnicească a Moldovei și Bap-
tisteriu.

l Program: duminică, luni și


sărbătorile legale: închis, marți -
sâmbătă: 10.00 - 16.30
l Toate categoriile de vizitatori decoraţii şi diverse sigilii. Totodată, un spa-
beneficiază de acces gratuit. ţiu consistent este alocat evoluţiei istorice
l Adresa: bulevardul Ștefan cel Mare a instituţiei, fiind marcate, cu ajutorul unor
și Sfânt, nr. 16 exponate reprezentative (steagurile prime-
l Web: www. lor facultăţi, tablouri cu personalităţi, docu-
ansamblulmitropolitaniasi.ro/ mente oficiale, medalii, fotografii, publica-
muzeul-mitropolitan ţii), momentul inaugural şi aniversările din
l Facebook: www.facebook.com/ 1910/1911, 1960, 1985 şi 2010.
ansamblulmitropolitaniasi

l Program: marţi - vineri: 9.00 -


16.00, sâmbătă - duminică: 10.00
Muzeul Universității „Al. I. Cuza” - 15.00
Instituția reunește, în același cadru, Muzeul l Preț: toate categoriile de vizitatori
Civilizației Cucuteni și Muzeul Academic. Pri- beneficiază de acces gratuit.
mul conține unele dintre cele mai valoroase l Adresă: strada Titu Maiorescu, nr.
piese obţinute în urma mai multor campa- 12
nii de săpături, la care se adaugă exponate l Telefon: 0232/201.102 (interior
provenind din Colecţia „Fundaţiei Cucuteni 2451)
pentru Mileniul III”. Cel de-al doilea include l Web: www.uaic.ro/muzeul-
o replică a cabinetului rectoral, unde, pe lân- universitatii-alexandru-ioan-cuza
gă piesele de mobilier, pot fi admirate câteva l Email: muzeul@uaic.ro
dintre simbolurile Universităţii, precum cio- l Facebook: www.facebook.com/
canul şi mistria folosite pe 23 mai 1893, la Muzeul-Universitatii-Alexandru-
solemnitatea aşezării pietrei fundamentale Ioan-Cuza-330551686965166
a palatului universitar din Copou, primele
MUZEE 11

Muzeul Municipal „Regina Maria”


l Program: luni, marți și sărbătorile
Amenajat în casa vornicului Burchi-Zmeu
legale: închis, miercuri - duminică:
care a fost construită la începutul secolului
10.00 - 17.00
al XIX-lea în inima orașului vechi, clădirea
l Preț: 5 lei (anumite categorii de
monument istoric, unul din puținele edificii
persoane beneficiază de reduceri)
civile care stau mărturie despre trecutul ar-
l Adresă: strada Zmeu, nr. 3
hitectonic al Iașului de la începuturile mo-
l Telefon: 0332/408.185
dernității, Muzeul Municipal „Regina Maria”
l Web: www.
își propune să prezinte publicului documen-
muzeulmunicipalreginamariaiasi.
te, obiecte de artă, carte veche, fotografii și
ro
hărți.
l Email: muzeulmunicipaliasi@
gmail.com
l Facebook: www.facebook.com/
muzeis

ATENȚIE!
Casele de bilete se închid cu 30 de
minute înainte de ora de închidere a
muzeelor.
SPIRITUALITATE 12

BISERICI
Catedrala Mitropolitană
Catedrala Mitropolitană din Iași, cu hramul
Sfânta Parascheva, Întâmpinarea Domnului
și Sfântul Mucenic Gheorghe, este biserica
catedrală a Mitropoliei Moldovei și Buco-
vinei, fiind una dintre cele șase catedrale
mitropolitane ortodoxe din România. Ideea
înălțării unei biserici monumentale, la Iași,
aparține domnitorului Mihail Sturdza (finan-
țator principal) și mitropolitului Veniamin
Costache. Hrisovul domnesc din 8 august
1826, emis de Ioniță Sandu Sturdza, Domn
al Moldovei între 1822-1828, privind lucră-
rile de proiectare și construire a noii biserici,
este considerat a fi actul de naștere al Cate-
dralei mitropolitane.
Biserica Bărboi
Biserica Bărboi a fost construită în anii
Pe 23 mai 1857, bolta centrală s-a prăbu-
1841-1844, pe locul unei biserici construită
șit, biserica rămânând într-o stare precară
de vornicul Ursu Bărboi în perioada 1613-
pentru următoarele două decenii. În 1880,
1615. Biserica a fost ridicată după planuri-
mitropolitul Iosif Naniescu a pus a doua pia-
le arhitectului grec Andrei Caridis, ajutat de
tră de temelie și, cu sprijinul autorităților
meșterii Atanasie și Gheorghe, greci din Si-
statului, lucrările s-au încheiat în 1887. Pic-
sani. Biserica ctitorită de Ursu Bărboi a fost
tura interioară a fost realizată de maestrul
transformată în 1669 în mănăstire, urmașii
Gheorghe Tattarescu. Sfințirea Catedralei, la
ctitorului închinând-o Mănăstirii Vatope-
23 aprilie 1887, a fost un eveniment națio-
du din Muntele Athos. În această biserică a
nal, la ceremonie luând parte regele Carol I
fost înmormântat în 1842 fostul domnitor
și regina Elisabeta. Din 1889 a fost adusă, de
Ioniță Sandu Sturdza (1822-1828), primul
la Mănăstirea ,,Sfinții Trei Ierarhi”, racla cu
domn pământean al Principatului Moldovei
moaștele Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea
de după epoca fanariotă. Tot aici sunt înmor-
Moldovei.
mântați și alți membri ai familiei Sturdza,
precum și poetul Alecu Russo (1819-1859).
Biserica are hramul Sfinții Apostoli Petru și
l Adresă: bulevardul Ştefan cel Mare Pavel, sărbătorit în fiecare an la 29 iunie.
şi Sfânt, nr. 16
l Telefon: 0232/215.454,
l Adresă: stradela Bărboi, nr. 12
0731/500.205
l Telefon: 0232/214.181,
l Email: catedralamitropolitanaiasi@
0723/208.007
mmb.ro
l Email: barboi@mmb.ro, constand.
l Web: www.
barb@yahoo.com
catedralamitropolitanaiasi.mmb.ro
l Web: www.barboi.mmb.ro
SPIRITUALITATE 13

Biserica „Sfântul Cuvios Sava


cel Sfințit”
Biserica „Sfântul Sava” din Iaşi reprezintă o
construcţie monumentală unică în România,
fiind primul aşezământ monastic din capita-
la Moldovei, în care se îmbină elemente arhi-
tecturale bizantine, orientale, gotice, moldo-
veneşti şi munteneşti, şi care este, astăzi, una
dintre cele mai impresionante şi mai vechi
biserici din oraşul Iaşi. Mănăstirea, ridicată
pe locul unui alt lăcaș de cult, a fost zidită pe
Uliţa Veche (numită mai târziu, după pavare,
Podul Vechi), una dintre cele mai importante
artere comerciale şi meşteşugăreşti ale ora-
şului (astăzi strada Costache Negri), în vatra
veche a oraşului. Biserica „Sfântul Sava cel
Sfinţit” a fost zidită în perioada imediat ur-
mătoare anului 1583 de călugări greci, veniţi
de la mănăstirea „Sf. Sava” de la Ierusalim.
Are hramurile „Sfântul Cuvios Sava cel Sfin-
țit” (5 decembrie), „Sfântul Mucenic Trifon”
(1 februarie), „Sfântul Mare Mucenic Marina” ori; în 1804 a fost reconstruită din temelii,
(17 iulie) și „Adormirea Maicii Domnului” apoi au urmat reparațiile din 1862, 1938,
(15 august). 1976, continuate cu cele din 1990, prin stră-
dania preotului paroh Neculai Stoian. Turnul
clopotniței a fost construit în 1786, în forma
l Adresă: strada Costache Negri, nr. 44 culionului de papură pe care-l purta Sfântul
l Email: sfsava@mmb.ro Spiridon. Ctitorii au înființat și spitalul de pe
l Web: www.sfsava.mmb.ro lângă biserică, primul din Iași, în 1757, sub
l Facebook: www.facebook.com/ domnia lui Constantin Racoviță Voievod, cel
Parohiasfantulsavaiasi care a emis hrisovul în acest scop. Lângă tur-
nul clopotniței se află cele doua cișmele cu
inscripții în limbile turcă, greacă și română,
Biserica „Sfântul Spiridon” care atestă faptul că în 1765, în timpul dom-
A fost construită între anii 1747-1752 și pre- niei lui Grigore Alexandru Ghica al III-lea
zintă o compoziție asemănatoare bisericii (ucis de turci în 1777), a fost adusă apa în
de la Mănăstirea Frumoasa; se resimt aici oraș prin olane de lut ars.
influențe din stilul neogotic, dar și influen-
țe rusești. Lucrările au fost realizate grație
ajutorului oferit boierului cărturar Ștefan l Adresa: bulevardul Independenței,
Bosie, căruia i s-au alăturat apoi hatmanul nr. 1
Vasile Ruset si negustorul Anastasie Lipsca- l Email: sfantulspiridon@mmb.ro
nul din Corfu. A fost reparată de mai multe l Web: www.sfantulspiridon.mmb.ro
SPIRITUALITATE 14

Biserica „Sfântul Nicolae


l Adresă: strada Anastasie Panu, nr. 28
Domnesc” l Email: sfnicolaedomnesc@gmail.com
Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” din Iași a l Facebook: www.facebook.com/
fost construită de Ștefan cel Mare și Sfânt în sfnicolaedomnesc
perioada 1491-1492 și refăcută în anii 1884-
1904 de arhitectul francez André Lecomte
du Noüy, prin demolare și reconstruire pe
Biserica Barnovschi
aceeași fundație și aproximativ în forma sa
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Bar-
inițială, înlăturându-se adaosurile ulterioa-
novschi a fost construită în prima jumătate
re. Fiind situată în imediata vecinătate a ve-
a secolului al XVII-lea, ctitorul ei fiind dom-
chii Curți domnești și pentru faptul ca aici au
nitorul Miron Barnovschi-Movilă al Moldovei
fost unși aproape toți domnii Moldovei, de la
(1626-1629, aprilie - iulie 1633). Construcția
Despot Vodă până la Grigore Alexandru Ghi-
sa a început în 1627. Pictura interioară actu-
ca, bisericii i s-a spus „Sfântul Nicolae-Dom-
ală a bisericii datează din 1880.
nesc”, spre a o deosebi de alte construcții cu
același hram. În a doua jumătate a secolului
al XVII-lea, pentru o perioadă de câțiva ani l Adresă: strada Ghica Vodă, nr. 26
(1677-1682), Biserica „Sfântul Nicolae Dom- l Email: parohiabarnovschiiasi@
nesc” a îndeplinit rolul de catedrală mitropo- yahoo.ro
litană. l Web: www.barnovschi.mmb.ro
SPIRITUALITATE 15

MĂNĂSTIRI Golia
Mănăstirea Golia este un lăcaș de cult impor-
Sfinții Trei Ierarhi tant în orașul Iași, numit după marele logofăt
Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” sau Biserica Ioan Golia, primul ctitor. Așezământul eclezi-
„Trisfetitelor” a fost ridicată de către voie- astic de la Golia se prezintă ca o fortăreață
vodul Vasile Lupu, între anii 1637-1639, ca tipic medievală. Despre vechea biserică, de
necropolă domnească, reflectând aspirația care este legat numele familiei Golia, nu se
ctitorului spre lumea bizantină, combinând știu prea multe date cu privire la arhitectură,
structuri și forme tradiționale cu materiale cert fiind faptul că a fost ridicată în secolul
prețioase și o decorație fastuoasă. În biserică al XVI-lea. Actuala biserică a lui Vasile Lupu,
au fost aduse în iunie 1641, moaștele Sfintei refăcută între anii 1650-1653 și terminată în
Parascheva, trimise de patriarhia și sinodul 1660 de fiul său Ștefăniță, se deosebește în
de la Constantinopol în semn de recunoștin- totalitate de specificul bisericilor ortodoxe
ță pentru acțiunile și donațiile generoase ale moldovenești, atât ca formă de construcție
domnitorului Vasile Lupu. Racla cu cinstitele cât și ca arhitectură.
moaște a fost transportată cu o corabie pe Hramul mănăstirii este „Înălțarea Domnu-
Marea Neagră, fiind însoțită de trei mitropo- lui”. Mănăstirea reprezintă un important
liți greci; Ioanichie al Heracleei, Partenie al centru cultural, adăpostind Centrul Cultural
Adrianopolului și Teofan al Paleopatrei. Misionar Doxologia al Mitropoliei Moldovei
În ziua de 13 iunie 1641, moaștele au și Bucovinei, precum și o atracție turistică
fost așezate în biserica mănăstirii, fiind din Iași. Mănăstirea este înconjurată de un
strămutate în Catedrala Mitropolitană din zid înalt, prevăzut la colțuri cu turle ridica-
Iași după sfințirea acesteia la 23 aprilie te în 1667 și un turn-clopotniță. În incintă se
1887. Jefuită și arsă de năvălitorii din Est mai păstrează astăzi o casă cu coloane din
(1650) și din Nord (1686), zguduită de secolul al XVIII-lea, unde a locuit temporar și
cutremure (1711, 1781, 1795, 1802, 1827) Ion Creangă cât a fost diacon la Golia. Aproa-
biserica va fi restaurată între anii 1882 - pe de turn se află și o cișmea din vremea lui
1887 (arhitectura), iar pictura și amenajarea Alexandru Moruzi.
interiorului a durat până în 1898, resfințirea
lăcașului făcându-se în 1904. Alături de cti-
tori, la Trei Ierarhi își dorm somnul de veci l Adresă: strada Cuza Vodă, nr. 51
cărturarul voievod Dimitrie Cantemir (1710- l Telefon: 0232/216.693,
1711) și primul domnitor al României, Ale- 0724/550.460
xandru Ioan Cuza (1859-1866). l Web: www.golia.mmb.ro

l Adresă: bulevardul Ştefan cel Mare şi


Sfânt, nr. 28
l Telefon: 0232/216.349
l Web: www.manastireasftreiierarhi.ro

A
SPIRITUALITATE 16

Galata și cu bărci pentru plimbare, un zid de piatră


Mănăstirea Galata din Iași este o mănăsti- împrejur, turnul cu clopotniță. Ansamblul
re de maici, ctitorită la sfârșitul secolului al a devenit reședință de vară a domnitorilor
XVI-lea de către domnitorul Petru Șchiopul. moldoveni.
Înainte de construirea actualei mănăstiri,
voievodul Petru Șchiopul al Moldovei (1574- l Adresă: strada Radu Vodă, nr. 1
1577, 1578-1579 și 1583-1591) a ctitorit o l Telefon: 0232/279.457
primă mănăstire, denumită „Galata din vale” l Web: www.frumoasa.mmb.ro
sau „Galata de jos”. Numele mănăstirii provi- l Email: frumoasa@mmb.ro
ne de la cartierul Galata din Constantinopol
(azi Istanbul), unde locuiau domnii moldo-
veni care mergeau la Înalta Poartă pentru
Cetățuia
a primi firmanul de domnie. Galata este un
Este o mănăstire ortodoxă de călugări, ctito-
cuvânt de origine turcească care poate fi tra-
rită în secolul al XVII-lea de voievodul Ghe-
dus în limba română prin cuvântul „poartă”.
orghe Duca (1665-1666, 1668-1672 și 1678-
Se presupune că sfințirea bisericii a avut loc
1683), care este și înmormântat acolo. A fost
înainte de 22 februarie 1578, când domni-
construită de la început ca un complex forti-
torul, împreună cu mitropolitul și episcopii,
ficat medieval capabil să ofere domnitorului
i-au constituit patrimoniul funciar principal,
și boierilor un reazem pentru o rezistență în-
adică i-au dat moșii.
armată împotriva invadatorilor. Aici a func-
ționat o tiparniță cu litere grecești, adusă de
l Adresă: strada Mănăstirii, nr. 4 la Veneția. Ajunsă o ruină la sfârșitul secolu-
l Telefon: 0232/224.545, lui al XIX-lea, mănăstirea a fost restaurată în
0742/629.194 perioada interbelică la inițiativa istoricului
l Web: www.galata.mmb.ro Nicolae Iorga.
l Email: galata@mmb.ro
l Adresă: strada Cetățuia, nr. 1
l Telefon: 0232/227.594,
Frumoasa 0744/647.957
Este o mănăstire ortodoxă de călugărițe cti- l Web: www.cetatuia.mmb.ro
torită în perioada 1583-1586, de către hat- l Email: cetatuia@mmb.ro
manul Melentie Balica și soția sa, Ana, și re-
făcută de mai multe ori în decursul timpului.
Actuala biserică a mănăstirii a fost construită
în perioada 1836-1839. În curtea mănăstirii,
în partea stângă a bisericii, domnitorul Mihail
Sturdza a ridicat un mausoleu de marmură
albă, unul dintre primele monumente din
Moldova, în care se află mai multe morminte
ale membrilor familiei sale. Între 1727-1733,
Grigore Ghica Voievod a rezidit biserica din
temelie, construind curți spațioase, o grădină
în care se organizau petreceri, un iaz cu pești
SPIRITUALITATE 17

ALTE LĂCAȘURI DE CULT Biserica Armeană


În interiorul bisericii se află o placă de piatră
Catedrala Romano-Catolică cu o inscripție în care se afirmă că biserica
„Sfânta Fecioară Maria, Regină” a fost construită în 1395. Unii istorici
și Biserica romano-catolică contestă autenticitatea acestei inscripții fără
a exclude însă posibilitatea ca biserica să fi
„Adormirea Maicii Domnului” fost construită în 1395. Acest lăcaș de cult a
din Iași fost reparat radical în 1803. Biserica a fost
Potrivit tradiţiei, catolicii din Iaşi au constru- reabilitată complet recent, fiind resfințită la
it o biserică în intervalul 1540-1594. Edificiul 26 octombrie 2008 de către Karekin al II-lea,
catolic este menţionat, în 1586, de iezuitul Catolicos de Ecimiadzin și Patriarh Suprem
Giulio Mancinelli, şi în 1620, de misionarul al tuturor armenilor. Biserica armeană din
Bogoslavič. Episcopii Petru-Bogdan Bakšić, Iași are hramul Sfânta Maria (15 august).
vizitator apostolic în Moldova, în 1641, şi
Marco Bandini, care a vizitat oraşul Iaşi în
1645, sugerează ideea că biserica închinată l Adresă: strada Armeană, nr. 22
Adormirii Maicii Domnului ar fi fost constru- l Telefon: 0232/214.893
ită de Boierul Ioanachi, „grec de neam şi de l Email: biserica.armeanaiasi@
religiun, postelnicu lui Vasile Vodă”. Actuala yahoo.com
biserică a fost construită în perioada 1782- l Facebook: www.facebook.com/
1789, cu rolul de a servi drept catedrală epi- Parohia-Bisericii-Armene-din-
scopală. Biserica franciscanilor, construită Iasi-243330802721641
din lemn în 1753, a fost mistuită de flăcări
în octombrie 1766, iar la 8 decembrie 1776,
domnitorul Grigore al III-lea Ghica a dat pre- Sinagoga Mare
fectului apostolic Anton Mauro un hrisov Sinagoga Mare din Iași a fost construită între
domnesc prin care se încuviința construirea anii 1657-1671 pe un loc al Mănăstirii Aron
la Iași a unei biserici catolice din piatră. Lu- Vodă, fiind considerată cel mai vechi lăcaș de
crările nu au putut începe din lipsa banilor. cult evreiesc păstrat în România.
Abia în toamna anului 1782 s-au început lu-
crările de construcție a lăcașului de cult ro-
l Adresă: strada Sinagogilor, nr. 1
mano-catolic.
l Telefon: 0232/313.711
În 1992 s-a început construcția unei noi
l Fax: 0232/314.414
catedrale. Aceasta a fost sfințită de episcopul
l Email: comunitatea.evreilor.iasi@
Petru Gherghel la 1 noiembrie 2005.
gmail.com
l Facebook: www.facebook.com/
l Adresă: bulevardul Ștefan cel Mare comunitatea.evreiloriasi
și Sfânt, nr. 26
l Telefon: 0232/212.007
l Email: contact@amdis.ro
l Web: http://amdis.ro
BIBLIOTECI 18

Biblioteca Universității Tehnice


„Gheorghe Asachi”
Biblioteca a fost înființată în 1937 și de
atunci a deservit beneficiarii în scopul cer-
cetării, informării și documentării. Instituită
ca o bibliotecă tehnică, ea cuprinde aproxi-
mativ un milion de volume, acoperind astfel
un mare număr de subiecte din domeniul ști-
inței, tehnologiei, economiei și legislației. A
fost declarată una dintre cele mai frumoase şi în timp doar denumirea: Biblioteca
biblioteci din lume, conform unui sondaj re- Universităţii, Biblioteca „Ulpia”, Biblioteca
alizat de boredpanda.com (portal cunoscut Centrală. În 1860, prin înfiinţarea la Iaşi a
pentru iubitorii de artă, fotografie şi design), primei universităţi din ţară, din bibliotecă
ce s-a ţinut la începutul anului. Competiţia a Academiei Mihăilene devine Bibliotecă
s-a purtat între 25 de biblioteci de prestigiu Universitară, apoi Centrală şi Publică în
precum Biblioteca Colegiului Trinity din Du- 1864, din nou Universitară în 1916. A
blin, Biblioteca Regală Portugheză de la Rio funcţionat în clădirea Academiei Mihăilene
de Janeiro, Biblioteca Naţională din Praga (astăzi distrusă; între 1835-1860), în
sau Biblioteca Publică din New York. Universitatea veche (actuala Universitate
de Medicină şi Farmacie, până în 1897), în
Universitatea nouă (actualmente sală de
Biblioteca Centrală „Imobil A” studiu a Bibliotecii Universităţii Tehnice
l Program cu publicul: luni - vineri: „Gheorghe Asachi”), pentru ca după al
8:00 - 15:00; sâmbătă și duminică: doilea război mondial să se mute în clădirea
închis Bibliotecii Fundaţiunii „Regele Ferdinand I”,
l Adresă: bulevardul Carol I, nr. 11 ale cărei fonduri le înglobează. Aceasta din
l Telefon: 0232/212.773, urmă a fost construită între anii 1930-1934
0232/701.501 de inginerul Emil Prager, după planurile
l Fax: 0232/212.773 arhitectului Constantin Jotzu.
l E-mail: library@library.tuiasi.ro
l Web: www.biblioteca.tuiasi.ro
Sediul central
l Adresă: strada Păcurari, nr. 4
l Telefon: 0232/264.245
Biblioteca Centrală Universitară l Fax: 0232/261.796
„Mihai Eminescu” din Iași l Email: directiune.bcu@gmail.com
Însumând fonduri care au făcut parte din l Web: www.bcu-iasi.ro
fostele biblioteci ale Academiilor domneşti l Facebook: www.facebook.com/
(cea mai veche, de pe la 1640, fiinţând la BCUIasi
Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”), actuala l Program: (împrumut la domiciliu
Bibliotecă Centrală Universitară „Mihai și restituiri) luni – vineri: 9.00 -
Eminescu” din Iaşi se bucură de continuitate 14.00, 15.00-19.30, sâmbătă și
şi stabilitate începând cu 1835, ca Bibliotecă duminică: închis
a Academiei Mihăilene, schimbându-
CINEMATOGRAFE 19

Cinema City larg. Activitățile Ateneului sunt complexe și


Cinema City este singurul cinematograf pri- promovează cultura clasică și neconvențio-
vat din Municipiul Iași. Cinema City Iași Iu- nală, oferă spectacole de teatru pentru adulți
lius include 5 săli cu aer condiționat, capabi- și pentru copii, filme, concerte, expoziţii de
le să deservească 865 de persoane simultan. fotografie, conferinţe, seminarii, lansări de
carte, dezbateri și festivaluri, spectacole în
aer liber etc. Sala Mare de Spectacole „Radu
l Program: zilnic: 11.30 - 22.50 Beligan” dispune de o capacitate de 270 de
l Adresă: Iulius Mall (etajul II), locuri, inclusiv lojile și balconul.
bulevardul Tudor Vladimirescu,
nr. 2
l Web: www.cinemacity.ro/cinemas/ l Program: luni - vineri: 10.00 -
iasi-iulius-mall 16.30, sâmbătă și duminică: închis
l Email: iasi@cinemacity.ro l Telefon: 0374/661.655
(secretariat), 0332/408.966,
0770/227.524 (agenția de bilete)
l Fax: 0374/661.655
Ateneul Naţional din Iaşi l Adresa: strada Ion Creangă, nr. 14
Ateneul Național din Iași este o instituţie de l Email: office@ateneuiasi.ro
spectacole şi concerte înființată în 1920 care l Web: www.ateneuiasi.ro
organizează evenimente culturale diverse l Facebook: www.facebook.com/
din domeniul artelor spectacolului, artelor AteneulDinIasi
vizuale, a culturii scrise etc., răspunzând ne-
voilor şi aşteptărilor culturale ale publicului
RECREERE - AGREMENT 20

Grădina Botanică
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași
este cea mai veche grădină botanică din Ro-
mânia. A fost înființată în 1856 de cel al cărui
nume îl poartă acum, Anastasie Fătu, medic
și naturalist, pe o proprietate cumpărată de
acesta. Prima grădină a funcționat la Râpa
Galbenă, existând până la moartea creatoru-
lui ei, în 1886, când terenul a fost vândut de
către urmașii lui. După alte câteva inițiative
asemănătoare, în 1921, profesorul Alexan-
dru Popovici a înființat o grădină botanică
nouă în spatele clădirii Universității noi,
unde a construit și mici sere, folosite pentru
creșterea plantelor tropicale. Aceasta a func-
ționat mai bine de 40 de ani, până în 1963.
În acest an s-a decis mutarea grădinii în spa-
țiul actual, pe Dealul Copoului, sub suprave- În prezent, valoarea investiției în ansamblul
gherea profesorului Emilian Țopa, pentru ca Palas Iași se ridică la peste 310 milioane
aceasta să satisfacă cerințele de învățământ. de euro. Complexul include shopping mall,
Astăzi, Grădina Botanică din Iași acoperă o shopping street, săli de evenimente, clădiri
suprafață de aproximativ 80 de hectare, fiind de birouri clasa A, hotel 4 stele, parcare sub-
una din cele mai mari din Europa. terană cu circa 2.500 de locuri, parc şi spaţii
verzi de peste 50.000 metri pătrați etc.
Grădina Palas este amplasată pe spaţiul fos-
l Program: zilnic: 9.00 - 20.00 tei grădini a Curţii Domneşti și reprezintă
l Complexul de sere: marți, joi, alegerea excelentă pentru petrecerea timpu-
vineri, sâmbătă și duminică: 10.00 lui liber în natură. Aceasta oferă o minuna-
- 18.00 tă imagine de ansamblu a Palatului Culturii,
l Preț: 10 lei/persoană (anumite având o vegetaţie în trepte şi căderi de apă,
categorii de persoane beneficiază scările de pe versant însoțite de balustrade
de reduceri) din piatră, fântâni arteziene, piaţete înierba-
l Adresă: strada Dumbrava Roșie, nr. 7-9 te, spaţii largi de promenadă şi de relaxare,
l Telefon: 0232/201.373 50.000 de arbuşti şi peste 1.000 de copaci
l Fax: 0232/201.385 care înviorează parcul și-l certifică drept o
l Email: gbot.is@uaic.ro oază verde și un miniparadis în mijlocul ora-
l Web: www.botanica.uaic.ro șului.

Pro
l Adresa: strada Palas, nr. 7A
Complexul Palas l Web: www.palasiasi.ro
Inaugurat în 2012, ansamblul Palas rămâne l Facebook: www.facebook.com/
singurul ansamblu de regenerare urbană de palasiasi
o asemenea amploare din nord-estul țării.
RECREERE - AGREMENT 21

ALTE SPAȚII DE RECREERE


l Adresă: lacul și pădurea Ciric
Pe lângă cele enumerate, Municipiul Iași dis- l Program: zilnic: 8.00 - 20.00
pune de multe locuri de petrecere a timpului l Telefon: 0786/474.513 (piscina
liber: Parcul Copou, Parcul Expozitiei, Parcul mică), 0786/474.514 (piscina
Teatrului Național, Parcul din Alexandru cel mare), 0774/933.807 (tenis câmp,
Bun, Parcul Anastasie Panu, Parcul dendrolo- minifotbal)
gic (parcul Titu Maiorescu), Școala Normală l Preț:
„Vasile Lupu”, Parcul Nicolina, Parcul Splai - Intrare piscină/persoană (+șezlong)
Bahlui, Parcul Facultății de Construcții, = 17 lei/zi
Esplanada Tătărași, Parc Sala Sporturilor – - Închiriere barcă/hidrobicicletă: 1h
Biserica Lipovenească, Parcul Voievozilor, = 22 lei, 30 minute = 10 lei
Parcul Horia, Cloșca și Crișan, Parcul Berthe- - Intrare teren minigolf/persoană –
lot, Parcul Târgu Cucu, Parcul din fața Pala- 55 lei/8 h
tului Culturii, Parcul Podu Roș, Parcul „Octav
Bancilă”, Parcul din zona 2 Băieți, Parcul din Plaja Nicolina
Piața Independenței, Parcul „Plopii fără soț”, Pe plajă există dușuri cu apă sulfuroasă (una
Parc local Piața Sudului, Parcul „Titu Ma- din cele mai mari concentrații din Europa) cu
iorescu”, Parcul de lângă Corpul B – FEAA, foarte bune proprietăți terapeutice. Accesul
Parcul „Grigore Ghica”, Parcul de la Râpa Gal- la dușuri este liber și există și dușuri cu apă
benă, Parcul din Piața Unirii, Parcul Mitocul obișnuită. Tot pe plajă se pot face și împache-
Maicilor etc. tări cu nămol (contra-cost).

Bazele de agrement ale Primăriei l Adresă: strada Pantelimon Halipa


Municipiului Iaşi l Program: zilnic: 7.00 - 19.00
l Telefon: 0786/474.519
Zona de agrement Ciric l Preț:
Zona este accesibilă cu mașina fie dinspre - Intrare: 8 lei
Tătărași Sud, fie pe Drumul Aeroportului, pe - Intrare copii sub 7 ani: gratuit
jos sau cu bicicleta pe pista special amenaja- - Abonament pentru pensionari cu
tă pentru bicicliști. Baza de la Ciric este una pensie sub 1.500 lei: 10 lei/10
de agrement, având două piscine, locuri de intrări
grătar și un telescaun. Are și dotări de bază - Intrare pentru luptătorii în
sportivă: două terenuri de minifotbal cu iar- Revoluție/veteranii și văduvele
bă artificială, șase terenuri de tenis de câmp de război/deținuții politici/
pe zgură, un teren multifuncțional (tenis, vo- persoanele cu gr. I de invaliditate:
lei, handbal și baschet), un pavilion de tenis gratuit
de masă (450 metri pătrați), o zonă de paint- - Nămol: 2 lei
ball, o zonă de cățărare în copaci, o zonă de - Închiriere umbrelă: 5 lei/zi
escaladă și un teren de minigolf, piste pentru - Închiriere șezlong: 5 lei/zi
bicicliști.
RECREERE - AGREMENT 22

Ștrandul Municipal Iași

l Adresă: strada Cicoarei


l Program: zilnic: 8.00 - 20.00
l Telefon: 0786/474.502
l Preț:
- Intrare: 10 lei
- Intrare copii sub 7 ani și pensionari:
3 lei
- Intrare pentru luptătorii în
Revoluție/veteranii și văduvele
de război/deținuții politici/
persoanele cu gr. I de invaliditate:
gratuit
- Închiriere umbrelă: 5 lei/zi
- Închiriere șezlong: 5 lei/zi
- Cursuri înot/gimnastică acvatică
organizate cu instructor angajat:
19 lei/persoană/h
- Abonament pentru adulți: 82 lei/10 intrări Piscina EOS Club
- Abonament pentru copii sub 7 ani și
pensionari: 22 lei/10 intrări l Program: zilnic: 9.00 - 20.00
l Adresă: strada Zorilor nr. 6, Rediu
l Telefon: 0744/620.239
l Email: office@eosclub.ro
BAZE DE AGREMENT PRIVATE
l Web: www.eosclub.ro
Piscina Tiki Beach l Facebook: www.facebook.com/
piscina.eos.iasi

l Program: luni - vineri și în zilele de


1, 8 și 15 august: 9.00 - 19.00 Piscina La Playa Pool
l Adresă: lacul Ciric III (Veneția),
lângă dig (stație traseu 48)
l Telefon: 0743/663.902 l Program: zilnic: 7.00 - 21.00
l Email: tikivillage10@gmail.com l Adresă: șoseaua Bucium nr. 15A
l Facebook: www.facebook.com/ în incinta Restaurantului Recital
tikibeachiasi (între Petrom OMV și Rompetrol)
l Telefon: 0232/218.701
l Web: www.laplaya.ro
l Facebook: www.facebook.com/
PiscinaLaPlaya
RECREERE - AGREMENT 23

Piscina Le Gaga Piscina Sunrise Pool

l Program: luni - joi: 9.00 - 20.00, l Program: luni-vineri: 9.00 - 20.00,


vineri - duminică: 9.00 - 19.30 sâmbătă-duminică: 8.00 - 19.00
l Adresă: strada Pădurea Surdă, l Adresă: șoseaua Aroneanu, nr. 8
Miroslava (pe șoseaua de (Complex Sunrise Ciric)
centură între Valea Ursului și l Telefon: 0731/773.344
Lunca Cetățuii, în dreptul satului l Email: office@complexsunrise.ro
Cornești) l Web: www.complexsunrise.ro
l Telefon: 0741/207.397 l Facebook: www.facebook.com/
l Email: contact@legaga-iasi.ro SunrisePoolCiric
l Web: www.legaga-iasi.ro
l Facebook: www.facebook.com/
LeGagaIasi Piscina Apollo Summer Lounge

l Program: luni - duminică: 9.00 -


Hill Center Sport & Spa
21.00
l Adresă: șoseaua Copoului, nr.
l Program: luni - vineri: 7.00 - 21.00, 10A, Breazu (la 800 metri după
sâmbătă: 8.00 - 18.00, duminică: indicatorul de ieșire din Iași)
8.00 - 16.00 l Telefon: 0725/276.556
l Adresă: șoseaua Bucium, nr. 79 l Email: salut@apollosummer.ro
l Telefon: 0726/399.213 l Web: www.apollosummer.ro
l Email: office@hillcenter.ro l Facebook: www.facebook.com/
l Web: www.hillcenter.ro ApolloSummerLounge
l Facebook: www.facebook.com/
hillcenteriasi
SPORT 24

Terenurile de sport ale Unităţile de învăţământ partenere


unităţilor şcolare, disponibile pe în proiect
timpul vacanței Terenurile de sport incluse în acest proiect sunt cele
Printr-un parteneriat cu Inspectoratul Şco- de la Grupul Școlar Economic de Turism, Colegiul
lar Judeţean, Poliția Locală, Serviciul Volun- Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Colegiul Național de
tar de Ambulanță, Asociația ASNatura și mai Artă „Octav Băncilă”, Colegiul Național, Colegiul Na-
multe unități școlare, municipalitatea ieșea- țional „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Emil
nă pune la dispoziția tinerilor, în mod gratuit, Racoviță”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”,
terenurile de sport ale mai multor unități de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teore-
învățământ în vederea desfășurării de activi- tic de Informatică „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic
tăți sportive. Cei interesați vor beneficia de „Dimitrie Cantemir”, Liceul Teoretic „Miron Costin”,
acest serviciu pe durata vacanţelor şcolare, Liceul Teoretic „Petru Poni”, Liceul Teoretic „Alexan-
dar şi în weekenduri pe tot parcursul anului. dru Ioan Cuza”, Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Școala
Conducerile unităţilor de învăţământ preuni- Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Școala Gimnazială
versitar din Municipiul Iaşi implicate în acest „Elena Cuza”, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”,
proiect vor afişa, la intrarea în bazele sporti- Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”,
ve, programul de folosire a acestora, iar Poli- Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu”, Școala Gimnazi-
ţia Locală Iaşi va asigura ordinea publică. ală „Vasile Conta”, Școala Generală „Alecu Russo” și
Școala Generală nr. 16 „Mircea cel Bătrân”.
EVENIMENTE 25

CELE MAI IMPORTANTE


EVENIMENTE DIN PERIOADA
15 IULIE - 15 SEPTEMBRIE
Expoziția „Posteritatea lui
Mihail Kogălniceanu – 130 de ani
de la moarte”
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi
– Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul
Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Muzeul de
Artă și Muzeul Unirii, în parteneriat cu Ate-
neul Naţional din Iaşi, Arhivele Naţionale ale
României – Serviciul Județean Iași și Muzeul
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi organizează
o expoziție care valorifică bunuri culturale
şi documente arhivistice aflate în patrimo-
niul instituţiilor partenere (unele inedite).
Evenimentul îşi propune să aducă în atenţia
publicului câteva dintre preocupările şi mij-
loacele prin care, în timp, urmaşi ai lui Mihail l Perioada: 12 - 18 iulie
Kogălniceanu, dar și instituţii şi autorităţi au l Locul de desfășurare: Iași - baza de
cinstit memoria marelui om politic al veacu- agrement Ciric (strada Moara de
lui al XIX-lea. Vânt, nr. 171)
l Detalii: www.iasiopen.com, www.
facebook.com/ConcordIasiOpen
l Perioada: 2 iulie - 31 octombrie
l Locul de desfășurare: Muzeul
Memorial „Mihail Kogălniceanu”
l Detalii: www.palatulculturii. Spectacolul de operă
ro/expozitii-si-evenimente/ „Il Barbiere di Siviglia”
expoziia-posteritatea-lui-mihail- („Bărbierul din Sevilla”)
koglniceanu-130-de-ani-de-la- Operă bufă în trei acte (1816), compusă de
moarte-646 Gioachino Rossini. Dirijor: David Crescenzi.

l Data: 18 iulie, ora 18.30


Concord Iași Open l Locul de desfășurare: Opera
Iașul va avea și în 2021 cel mai puternic tur-
Națională Română Iași (Teatrul
neu de tenis masculin din România. Ediția a
Național „Vasile Alecsandri”)
II-a a „Concord Iași Open”, turneu cu statut ATP
l Detalii: www.operaiasi.ro/il-
Challenger 100 și dotat cu premii în valoare de
barbiere-di-seviglia-barbierul-din-
88.520 de euro, va fi organizat de Concord Ser-
sevilla-gioachino-rossini/
vice Center într-un strâns parteneriat cu Pri-
măria Iași și Federația Română de Tenis.
EVENIMENTE 26

Alecsandri 200 „Cânticele” de Vasile Alecsandri


Anul acesta, pe 21 iulie, se împlinesc 200 Data: 21 iulie, ora 20.30, și 22 iulie, ora 20.30
de ani de la nașterea lui Vasile Alecsandri, Locul de desfășurare: Grădina Teatrul Cub
poet, dramaturg, om politic, director al Tea-
trului Național Iași în perioada 1840-1842. Spectacolul „Chirița în provinție”
Cu această ocazie, Naționalul ieșean a pro- l Data: 23 iulie, ora 19.00
gramat în luna iulie mai multe spectacole l Locul de desfășurare: Sala Mare a Teatru-
legate de numele celui care a creat teatrul lui Național
românesc.
l Detalii: www.teatrulnationaliasi.ro, www. Spectacolul „Acum râde printre
facebook.com/TNIASI
lacrimi veselul Alecsandri”
l Data: 24 iulie, ora 19.00
Spectacolul „Alecsandri’s Garden” l Locul de desfășurare: Sala Mare a
Spectacolul (în aer liber) are la bază un sce- Teatrului Național
nariu teatral realizat de Ovidiu Lazăr, după
EVENIMENTE 27

Fashion Atipic Beauty Iași


A XXV-a ediție a evenimentului Atipic Beauty Iași va aduce în fața publicului 12 modele în sca-
un rulant, acestea urmând să defileze pe scenă în creațiile vestimentare ale celor mai titrați
designeri români.

l Data: 17 august, ora 19.00


l Locul de desfășurare: Grădina Palas
l Detalii: www.openyourheart.ro, www.facebook.com/asociatiaopenyourheart
EVENIMENTE 28

Serile Filmului Românesc Detalii: www.festivalsfr.ro, www.facebook.


Descriere: A XII-a ediție a festivalului Seri- com/serilefilmuluiromanesc
le Filmului Romanesc aduce la Iași filme de
artă, producții-capodoperă, titluri premiate Campionatul European Feminin de Șah
și recunoscute ca fiind cele mai bune. Ediția Iașul și România vor fi în prim planul șahului
din acest an îl va avea ca invitat de onoare pe mondial, acesta fiind primul campionat con-
actorul Ion Caramitru. tinental care se desfășoară în timpul pande-
miei. La edițiile precedente s-au înscris între
l Perioada: 11 - 15 august 60 și 150 de sportive din peste 30 de țări.
l Locul de desfășurare: Municipiul Iași
(Piața Unirii, Amfiteatrul Palas, Cinema Ate- l Perioada: 8 - 21 august
neu, Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mi- l Locul de desfășurare: Palatul Culturii
hai Ursachi”, Universitatea Națională de Arte l Detalii: www. frsah.ro, www.facebook.
„George Enescu” Iași și Liceul Varlaam) com/FRSah.ro
EVENIMENTE 29

Raliul Iașului
Organizat din 2014, este una dintre cele mai l Perioada: 3 - 5 septembrie
importante manifestări sportive din Româ- l Locul de desfășurare: Iași (Râpa Galbe-
nia. Ajuns la ediția a XXXVII-a, Raliul Iașului nă, pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața
a fost desemnat cinci ani la rând drept cel Palatului), comuna Bârnova (satul Păun),
mai bine organizat eveniment automobilistic comuna Dobrovăț (satul Dobrovăț), comuna
din țară. La ediția din 2021 va fi monitorizat Mădârjac (satul Mădârjac) și comuna Miro-
de reprezentanții Federației Internaționale neasa (satul Schitu Hadâmbului).
de Automobilism (FIA) pentru accederea în Detalii: www.raliuliasului.ro, www.facebook.
Campionatul European de Raliuri. com/RaliulIasului
EVENIMENTE 30

Jazz City
Descriere: Iașul este
gazda primei ediții de
JazzCity, un festival ce
propune iubitorilor de
muzică o călătorie pen-
tru toate simțurile în-
tr-un spațiu inedit cu 9
artiști efervescenți.

l Perioada: 27 - 29
august
l Locul de
desfășurare: Iași,
Grădina Palas
l Detalii: www.
jazzcity.ro, www.
facebook.com/
Jazzcityfestival

Festivalul
Internațional
„Poezia la Iași”
La ediția a VII-a a eveni-
mentului vor participa
39 de poeți din 12 țări.
Deschiderea oficială a
evenimentului va avea
loc pe 1 septembrie,
ora 18.00, în Parcul Co-
pou (celelalte locuri de
desfășurare urmează a
fi stabilite).
l Perioada: 31 august
- 5 septembrie
l Locul de
desfășurare:
Municipiul Iași
l Detalii: www.
culturacopou.ro,
www.facebook.com/
culturacopou

S-ar putea să vă placă și