Sunteți pe pagina 1din 7

Clasificare Publi

Anexa nr,4a la Regulamentul cu privire la dezvăluirea


de către băncile licențiate din Republica Moldova
a informației despre activitatea lor financiară
Informația cu privire Ia condițiile de eliberare a creditelor de către B.C. *'Victoriabank” S.A.

Tipurile credite fizice - consumatori


de acordate persoanelor Credit imobiliar
Credit de consum Credit Expres Credit Auto Prima Casă
Credit de consum garantat
negarantat
(pentru necesitâti (pentru necesități de consum (pentru procurarea (pentru Cheltuieli de consum (procurarea, construcția (pentru procurarea
Denumirea informației fără garanții- materiale) automobilelor pe piața primară nenominalizate, procurarea reparația și/sau finisarea locuinței în cadrul
de consum fără
dezvăluite și secundară, refinanțarea bunurilor imobile locativei cu bunurilor imobile locative, Programului de Stat
garanții materiale)
creditelor cu aceeași destinatie) garanții materiale) refinanțarea creditelor "Prima casă')
imobiliare dinalte instituții
financiare)
1 -Moneda creditului Lei
2. Valoarea totală a creditului în młnłm - 5000 minim - 5'000 Lei minim - 30'000 Lei maxim - până la 100% in din până la 100% în funcție maxim - 900 1 000 Lei,
moneda nationałâ maxim - Lei 300'000 Lei, până la 80% din valoarea proiectului În de valoarea bunului până la 90% din prețul -de
Lei maxłm•
(minimă/maximă)/ valoarea totală a preval de procurare a limita sumei maxime de imobil locativ propus În procurare al locuinței
creditului în valută străină
Lei automobilului
Lei garanție
(minirnă/maximă)
3. Rata dobânzii aferentă 1200% - flotantă, pentru - flotantă, standard 12.50% - flotantă, standard i 0-50% - flotanta - flotantă, pentru 6.38% - flotantă, standard
creditului, fixă / flotantă, in persoanele care primesc persoanele care primesc
moneda națională (minimă salariul la card salariul la card
maximă) / în valută străină Victoriabarłk Victorjabank
(minimż maximă), precum și 13.00% - flotantă, standard - flotantă, standard
metoda de calculare a ratei 8.99% - în cazul veniturilor
non-standart
dobânzii aferente creditului prin
intermediul a cel puțin două Momentul achitării dobânzii - lunar, Ia data din luna de gestiune corespunzătoare datei semnării contractului de credit.
exempłe reprezentative Formula de calcul — total zile în lună/total zile În an.
Valoarea absoluta a ratei d0bănzii se calculează după următoarea fórmulă: [(Sold credit Rata anuală a dobânzii) / Nr. de zile În anl * Nr. efectiv de zile calendaristice
în lună, Ex- nr. 1: Sold credit - 10,000 Leii rata dobânzii - 13.00%, valoarea absoluta a dobânzii lunare se va calcula În modul următor: [(10,000 1300%) 1365] * 31 =
110.41 Lei
Ex. nr.2: Sold credit - 200,000 Lei, rata dobânzii - 8.49%, valoarea absolută a dobânzii lunare se va calcula în modul următor: [(200,000 * 8_49%) 365] 31 = 1„442.13 Lei
4. Durata contractului de credit pană la 5 ani până Ia 3 ani pana Ia 5 ani până la 20 ani până la 25 ani pană la 25 ani
in moneda națională (minim f
maxim) I durata contractului de
credit in valută străină (minim /
maxim)
Confidential tără a
Denumirea informatiëi Credit de consum
łpurîlë Credit imobiliar Prima Casă
dezvăluite Credit Expres Credit Auto Credit de consum garantat
negarantat
(pentru necesităti de (pentru necesități de (pentru procurarea (pentru Cheltuieli de consum (procurarea, (pentru procurarea locuinței în
consum fără garanții consum fără garanții automobiłełcr pe piața primară nenominalizate, procurarea construcția, reparația cadrul Programului de
materiale) materiale) și secundara, refinanțarea bunurilor imobile locative, și/sau finisarea Sta
creditelor cu aceeași destinație) cu garanții materiale) 'Prima casă")
bunurilor imobile
locative, refinanțarea
creditelor imobiliare

Atenłie! Se interzice detinerea. sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document dispune de drept de acces autorizat!
Clasificare Publi
din alte instituții
financiare)
5. Alte plăți decât rata a) comision a) comision a) comision analiză a) comision n cadrul campaniei a) comisio unic Ia
dobânzii aferente creditului analiza cosar 400 Lei, se analiză dosar 200 Lei1 se dosar 700 Leii se percepe analiză dosar 1000 Lei din i i -10.2021 n creditului - 1% acordarea din
percepe după aprobarea după aprobarea creditului (pentru suma creditului I 31.12.2021 creditului suma
în monedă națională / în percepe după aprobarea
valută străină, care sunt creditului creditului b) taxa de colectare mln. Lei) sau 1500 Lei comisioane ZERO Ia b) comisio
incluse în costul total ad b) taxa de b) taxa de stabilită in Contractul de (pentru suma creditului I RD 8.49% Și 8.99% n garantare Finan! anual de datorat
colectare stabilită în colaborare mln, Lei), se percepe a) comision analiză elor - creditului. Ministerului
creditului colectare stabilită în
Contractul de colaborare Încheiat Între Bancă și după aprobarea dosar 1000 Lei (pentru 0.25% din
Încheiat intre Bancă și Contractul de colaborare creditului suma creditului < 1 min. soldul
Compania de colectare,
Compania de încheiat intre Banca și b) comision Lei) sau 1500 Lei (pentru
calcułatâ de la suma administrare anuală - 500
colectare, calculată de Compania de colectare, suma creditului > 1 mln.
recuperată a plătiłor Lei, Încasat la începutul Lei), se percepe după
Ia suma recuperată a calculată de Ia suma
restante (angajament cu fiecărui an ulterior aprobarea creditului
plăților restante recuperată a Plăților c) comision unic
scadență imediată) b)
(angajament cu restante (angajament cu pentru servicii acordate comision
scadență imediată) administrare anuală - 500 Lei,
scadentă imediată) Ia cerere 500 Lei, Încasat Ia începutul fiecărui
perceput Ia depunerea an ulterior
cererii c) comision unic
d) taxa de pentru servicii acordate la
colectare stabilită în cerere 500 Lei, perceput la
Contractul de colaborare depunerea cererii
Încheiat intre Bancă și d) taxa de colectare
Compania de colectaret stabilită în Contractul de
calculată de la suma colaborare încheiat Între
recuperată a plăților Bancă și Compania de
restante (angajament cu colectare, calculată de la
scadentă imediată) suma recuperată a plăților
restante (angajament cu
scadentă imediată)
& Dobânda anuală DAE 12.78% (pentru rata DAE 2216% (pentru DAE = 13,35% (pentru DAE - 11.51%, calculată DAE = 8,54% (pentru DAE = (pentru rata dobânzii de
efectivă (DAE) a dobânzii de rata dobânzii de rata dobânzii de 12.50%), la suma creditului de rata dobânzii de 7.99%) 6.38%), calculata conform Legii
creditului În moneda DAE = 13.90% (pentru 20.00%) DAE calculată calculată la suma creditului 200,000 Lei la termen de DAE = (pentru rata nr. 293 din 21 12.2017 privind
națională / în valută rata dobânzii de 1300%) la suma creditului de de 10 ani dobânzii de 8.49%), unele măsuri în vederea
Pentru creditele de 300,000 Lei Ia termen de 5
streina Și informatia consum îh cadrul 80,000 Lei la termen de DAE 9.62% (pentru rata implementării Programului de
expusă la art. 4 punctul 3 ani ani dobânzii de 8,99%) stat E Prima Casă”
promoției DAE
(3) din Legea privind DAE calculată Ia suma DAE calculata la suma
contractele de credit creditului de 200,000 creditului de 300.000
pentru consumatori, după Lei la termen de 5 ani Lei la termen de 25 ani
caz Alte cheltuieli suportate de client țin de autentificarea notarială a contractului de ipotecă,
înregistrarea acestuia în Registrul Bunurilor Imobile ținut de Agenția Servicii
Publice, evaluarea și asigurarea bunului imobil propus în ipotecă Băncii. Valoarea
acestor cheltuieli nu sunt cunoscute de Bancă și nu sunt induse În calculul DAE
Confidențial

VFț:

Denumirea informației Credit de consum Credit Expres urilëdë dredite persoariOIOŕfizce - C


dezvăluite negarantat Credit Auto consumatori
Credit de consum garantat
Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea accstui document fără a dispune de drept de acces
autorizat!
Clasificare Publi
(pentru necesități' de (pentru necesită(i de consum (pentru procurarea (pentru cheltuieli de consum (proc
consum fără garanții fâră garanții materiale) automobilelor pe Piata primară nenominalizate, procurarea repar
materiałe) și secundară, refinantarea bunurilorâmobile locative, cu bunur
creditelor cu aceeași destinație) garanții materiale) refina
imob
institu
7. Modul (anuități, rate, integral) și a) Anuitate - lunar în rate egale fixe
frecvența plătilor
b) În rate egale fixe plus dobânda aferentă creditului pentru luna de gestiune
acotdâte

Atenłie! Se interzice detinerea. sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document dispune de drept de acces autorizat!
Clasificare Publi

fără a

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea accstui document fără a dispune de drept de acces
autorizat!
Clasificmre

Denumirea informației Credit de consum Credit Auto Credit de consum garantat Credit imobiliar
dezvăluite Credit Expres Prima Casă
negarantat
(pentru necesită!i (pentru necesități de (pentru procurarea (pentru cheltuieli de consum (procurarea, constructia, (pentru
de consum fără consum fără garanții automobilelor pe piața nenominalizate, procurarea reparałia și/sau finisarea procurarea
garanții materiale) materiale) primară și secundară, bunurilor imobile locative, cu bunurilor imobileqocative, locuințe\ În
refinanțarea creditelor cu garanții materiale) refinanțarea creditelor cadrul
imobiliare din alte Programului de
aceeași destinație) instituții financiare) Sta
a

Prima Casă")

B. Documentele necesare a) Cererea de credit b} a) Cererea de credit ą) Cererea de credit a) Cererea de credit a) Cererea de credit a) Cererea de credit
Documente care confirmă
pentru obținerea creditului veniturile lunare ale b) Documente care b) Documente care b) Documente care b) Documente care b) Documente care
solicitantului și ale confirmă veniturile lunare ale
confirmă veniturile lunare confirmă veniturile lunare ale confirmă veniturile lunare confirmă veniturile lunare ałe
codebitorului (lor) adeverința solicitantului și ale ale solicitantului și ale solicitantului și ale ale solicitantului șt ale solicitantului și ale
de salariurextras codebitorului (lor) adeverința codebitorului (lor) adeverința codebitorului (lor) adeverința codebitorului (lor) codebitorului (lor) adeverința
de salariWextras din cont de de salariu/ extras din cant de de salariu/ extras din cont de
salariu/ de salariu/ certificatul care
card salarial daca salariul este card salarial daca salariul card salarial daca salariul este adeverința de confirmă pensia militară si
extras din cont de card alte
daca salariul este ,incasat incasat prin card VB (numai in este incasat prin card VB incasat prin card VB (numai pensii/ confirmarea
prin card VB (numai în cazul cazul când angajatorul nu (numai în cazul când angajatorul rtu salarial daca salariul este recepționării remitențelor de
În cazul când incasat prin card VB bani/ contractul de arendă/
cand angajatorul nu raportează datele la SFS)/ angajatorul nu raportează raporteaza datele Ia SFS)/
raportează datele Ia SFS)/ certificatul care confirmă certificatul care confirmă (numai în cazul când declarația de venituri/ contract
certificatul care confirmă pensia militară și alte tipuri de datele la SFS)/ certificatul pensia militară și alte tipuri angajatorul nu raportează de muncă din străinătate/
pensia militară și alte tipuri pensii/ confirmarea care confirmă pensia militară de pensiil confirmarea datele Ia SFS/ certificatul decizia de repartizare a
de pensii/ confirmarea recep! recepłionării remitențelor de și alte tipuri de pensii/ recepționării remitențelor de care confirmă pensia dividendelor etc-
ianării remitențelor de bani/ bani/ contractul de arendă/ confirmarea recep!ionării bani/ contractul de arendă/ militară
contractul de arendă/ declarația de venituri/ contract remitențelor de bani/ declarația de venituri/ Și alte tipuri de pensW
declarația de venituri/ de muncă din Străinătate contractul de arendă/ contract de muncă din c) contract de muncă
confirmarea recepționării
contract de muncă din (pentru codebitor)/ decizia de declarația de venituri/ decizia strănătate (pentru codebitor)/ remitenłelor de bani/
cu toate acordurile ulterioare
Străinătate (pentru repartizare a dividendelor etc, de repartizare a dividendelor decizia de repartizare a contractul de arendă/ d) Act de identitate
codebitor)/ decizia de c) Act de identitate etc. dividendełor etc.
repartizare a dividendelor C) Act de identitate în declarația de venituri/ In original
in original c) Act deidentitate în original contract de muncă din e) Certificate eliberate
c) Act de identitate d) Dovada deținerii original
stržinâtate (pentru de ASP (soț soție), care
Tn proprietate a unui bun d) d) Documente necesare codebitor)/ decizia de
În original Antecontract de pentru constituirea ipotecii confirma faptul că
imobil (dupa caz) repartizare a dividendelor beneficiarul deține în
d) Dovada deținerii vânzarecumpărare a bunurilor imobile: etc. proprietate exclusivă sau
proprietate a unui bun imobil e) Alte documente automobilului • Documente de c) Act de identitate în comună în devălmășie cu
Cdupa caz) conform legisla!iei în e) Copia certificatului de proprietate asupra bunului soțul/soția — sau soțul/soția
original
e) Alte documente vigoare inmatriculare imobil beneficiarului deține în
f) Ate documente • Contract de d) Documente necesare proprietate exclusivă o
conform legislației în
pentru constituirea ipotecii locuință, suprafața căreia este
vigoare conform legislației în vigoare vânzarecumpărare sau
Precontract, devizul de bunurilor imobile: mai mică decât suprafața
cheltuieli • Documente de proprietate locuinței procurate în cadrul
Programului.
• Extras de la ASP asupra bunului imobil
din •Extras de la ASP din f) Documente
Registrul bunurilor imobile necesare pentru constituirea
Registrul bunurilor imobile • Evaluare independentă a
ipotecii bunurilor imobile:
•Evaluare independentă a bunului imobil efectuată de
• Documente de proprietate asu
bunului imobil efectuată de către una din companiile
ra bunului imobil
către una din com aniile agreate de bancă
e) Alte documente conform
legislației în vigoare
Confidențial de_acces
Atenție! Se Interżice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept autorizat!
Clasificmre

VB: Publ

POrilëdeOëditeacoŕdât@ŔŔdaneIorfizice consumatori
Denumirea informației Credit de consum Credit Expres Credit Auto Credit de consum garantat Credit imobiliar Prima Casă
dezvăluite negarantat
(pentru necesități (pentru necesită!i de consum (pentru procurarea (pentru cheltuieli de consum (procurarea, construcția, (pentru procurarea
fără garanții materiale) automobilelor pe piața primară nenominalizate, procurarea reparația și/sau finisarea locuinței in cadrul
de consum fără
garanții materiale) Și secundară, refinanłarea bunurilor imobile locative. cu bunurilor imobile locative, Programului de Stai
creditelor cu aceeași garanții materiale) refinanțarea creditelor Frima Casă")
destinație) imobiliare din ate instituții
financiare)
g. Formele de asigurare ale Fără garantii materiale Fără garantii materiale Fără garantii materiale - Bunuri imobile locative a} Bunul imobil locativ Bunul imobil locativ
creditului acceptate de bancă sau comerciale; - finanțat procurat
Depozite bănești b) Pentru finanțarea a 100%
constituite in Bancă. din costul proiectului
suplimentar un bun imobil
locativ sau comercial
n cazul garantării creditului cu ipotecă - părțile
contractului au dreptul de a solicita notarului investirea
contractului de ipotecă cu formulâ executorie,
explicând clar dreptul băncii, in acest caz, la executarea
silită a dreptului de ipotecă În conformitate cu Legea
nr, 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire Ia ipotecă,
fără adresarea [n instanța judecătorească
(În mod extrajudiciar), În temeiul contractului de ipotecă
învestit cu formulă executorie, dacă părtiłe au convenit de
comun acord asupra acestui drept și dacă contractul de
ipotecă propus de banca prevede un asemenea drept.
IO. Efectele rambursării Nu se percepe comision de rambursare anticipată
anticipate, precum și penalitățile Dobânda majorată cu 5 P.P. aplicată la suma restantă a creditului Și se percepe suplimentar la rata dobânzii specificată în contractul de credit pentru fiecare zi de reținere
aferente contractului de credit
a plăților la credit conform graficului
11, Condițiile în care rata Rata dobânzii se modifică de 2 ori pe an în funcłie de evoluția ratelor dobânzilor la depozitele atrase de la persoane fizice Ia termene de la 6 la 12 luni, conform
dobânzii se poate modifica indicatorului calculat și publicat de BNM. Banca notifică despre aceasta debitorul cu cel puțn IO Zile calendaristice înainte„
Confidențial de acces
Denumirea informatiei Credit de consum e persoanelor - consumatori Credit imobiliar
dezvăluite Credit Expres Credit Auto Credit de consum garantat Prima Casă
negarantat
(pentru necesități de (pentru necesități de (pentru procurarea (pentru cheltuieli de consum (procurarea, construcție, (pentru procurarea locuinței
consum fără garanții consum fără garanții automobilelor pe Piata primară nenom inałizate, procurarea reperatia și/sau finisarea in cadrul- Programului de Stat
m ateriale) materiale) și secundară, refinanłarea bunurilor imobile locative, cu bunurilor imobile locative,
creditelor cu aceeași desti nație) garanții materiale) refinanțarea creditełor
imobiliare din alte instituții
Frima Casă")
financiare)
Menționarea faptului că la Banca nu acordă persoanelor fizice credite în valută străină sau În lei moldovenești atașate la cursul valutei străine Ia care plățile se efectuează în Iei moldovenești.
creditele acordate în valută
străină sau in moneda naționalë
atașate la cursul valutei străine
plățile se vor modifica în
funcție de evoluția cursului
leului moldovenesc față de
Atenție! Seinterzice sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea folosirea acestui document tări a dispune de drept autorizat!
Clasificmre
valutele străinei in cazul în care
plățile vor fi efectuate În
moneda nałională
13 Modalitatea de aplicare a Banca nu acordă persoanelor fizice credite în valută străină sau în lei moldovenești atașate Ia cursul valutei străine la care plățile se efectuează în Iei moldovenești.
cursului valutar Ia efectuarea
plăților aferente creditelor
acordate în valuta străină sau
în moneda națională atașate Ia
cursul valutei străine
Semnăturile:

Vicepreședinte. Vasile Donica

Executor și numărul de telefon: N. Selevestru, (373-22) 57 63 62

Data perfectării: 'i lO” noiembrie 2021

Confiden
„detifierea, satr de acces

Atenție! Se Interżice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept autorizat!