Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


------------------------------------------------------------
În temeiul art. 30 din Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83-86, art. 399), cu modificările
ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, suma de 10 800 000 lei
Ministerului Educației și Cercetării în scopul premierii sportivilor pentru
performanțele obținute la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară și ediția a
XVI-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2021, or. Tokyo, Japonia, precum şi a
antrenorilor, medicilor şi maseurilor acestora, după cum urmează:
1) Tarnovschi Serghei, sportiv (canoe), locul III – 2 000 000 lei;
2) Juravschi Nicolae, antrenor (canoe) – 2 000 000 lei;
3) Clapaniuc Valerian, maseur (caiac-canoe) – 115 000 lei;
4) Toncoglaz Maia, medic (caiac-canoe, lupte) – 155 000 lei;
5) Ciobanu Victor, sportiv (lupte greco-romane), locul V – 600 000 lei;
6) Cucul Mihail, antrenor (lupte greco-romane) – 600 000 lei;
7) Zgardan Roman, maseur (lupte greco-romane) – 30 000 lei;
8) Nichita Anastasia, sportivă (lupte feminine), locul VII – 300 000 lei;
9) Cîrlan Tudor, antrenor (lupte feminine) – 300 000 lei;
10) Guidea Anatolie, maseur (lupte feminine) – 20 000 lei;
11) Cociu Daniela, sportivă (canoe), locul VII – 300 000 lei;
12) Olărașu Maria, sportivă (canoe), locul VII – 300 000 lei;
13) Reneiski Victor, antrenor (canoe) – 240 000 lei;
14) Sălcuțan Vadim, antrenor (canoe) – 60 000 lei;
15) Mardare Adrian, sportiv (atletism), locul VII – 300 000 lei;
16) Lungu Valeriu, antrenor (atletism) – 300 000 lei;
17) Buza Alexandru, medic (atletism) – 30 000 lei;
18) Robu Marin, sportiv (haltere), locul VIII – 200 000 lei;
19) Brașoveanu Grigore, antrenor (haltere) – 200 000 lei;
20) Cîlcic Elena, sportivă (haltere), locul VIII – 200 000 lei;
21) Crețu Sergiu, antrenor (haltere) – 200 000 lei;
22) Mardari Victor, medic (haltere) – 20 000 lei;
2

23) Dimcea Sergiu, maseur (haltere) – 20 000 lei;


24) Basoc Ion, sportiv (parajudo), locul VII – 300 000 lei;
25) Gligor Vitalie, antrenor (parajudo) – 300 000 lei;
26) Butucea Vladimir, sportiv (paraatletism), locul VIII – 200 000 lei;
27) Tacu Elena, antrenor (paraatletism) – 200 000 lei;
28) Spataru Oxana, sportivă (paraatletism), locul VIII – 200 000 lei;
29) Marghiev Alexandra, antrenor (paraatletism) – 200 000 lei;
30) Marinenkova Larisa, sportivă (parapowerlifting) – 200 000 lei;
31) Prodan Dumitru, antrenor (parapowerlifting) – 200 000 lei;
32) Raiul Denis, sportiv (parapowerlifting) – 200 000 lei;
33) Iov Zinaida, antrenor (parapowerlifting) – 200 000 lei;
34) Prodan Diana, medic (parajudo, paraatletism, parapowerlifting) –
110 000 lei.
2. În cazul în care unui sportiv menționat la punctul 1 îi este anulat rezultatul
obținut la Jocurile Olimpice/Paralimpice Tokyo 2021, atât sportivul, cât și antrenorul
care l-a pregătit, precum și medicul și maseurul sunt obligați să restituie benevol
premiile acordate pentru rezultatul respectiv, conform prezentei hotărâri, în termen
de 90 de zile calendaristice de la data publicării deciziei finale a structurilor
internaționale competente.
3. În momentul acordării premiilor conform punctului 1, atât sportivul, cât și
antrenorul, medicul și maseurul acestuia vor semna o declarație pe proprie răspundere
privind obligația de a restitui premiile acordate în cazul anulării rezultatului obținut
la Jocurile Olimpice/Paralimpice Tokyo 2021, conform modelului din anexă.
4. La punctul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 101/2021 cu privire la aprobarea
cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a XXXII-a a Jocurilor
Olimpice de vară și ediția a XVI-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2021, or. Tokyo,
Japonia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 147-151, art. 164),
textul ,,Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” se substituie cu cuvintele
,,Ministerul Educației și Cercetării”.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


4

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr.

Model – sportiv

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………....…………………………, sportiv de


performanță, beneficiar al premiului în valoare de …….......…..…lei pentru locul
………. obținut la ediţia a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară/ediţia a XVI-a a
Jocurilor Paralimpice Tokyo 2021, declar pe propria răspundere că mă oblig să
restitui benevol premiul acordat pentru rezultatul respectiv, în valoare de
……….…….. lei, în cazul anulării rezultatului din diverse motive, în termen de
90 zile calendaristice de la data publicării deciziei finale a structurilor
internaționale.

Data_______________________2021
Semnătura________________

Model – antrenor/medic/maseur

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ......................…………………………………,
antrenor/medic/maseur al sportivului de performanță …..........…………………,
clasat pe locul ............... la ediţia a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară/ediţia a
XVI-a a Jocurilor Paralimpice Tokyo 2021, declar pe propria răspundere că mă
oblig să restitui benevol premiul acordat în valoare de ……….……..lei, în termen
de 90 de zile calendaristice de la data anulării rezultatului sportivului din diverse
motive.

Data_______________________2021
Semnătura________________
Nota informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
1. Denumirea autorului proiectului.
Ministerul Educaţiei și Cercetării.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite.
În perioada 23 iulie 2021–08 august 2021 s-a desfășurat ediția a XXXII-a a Jocurilor
Olimpice de vară și ediția a XVI-a a Jocurilor Paralimpice, or. Tokyo, Japonia 2021.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr.101/2021 cu privire la aprobarea cuantumului premiilor
pentru performanțele obținute la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară și ediția a
XVI-a a Jocurilor Paralimpice, or. Tokyo, Japonia 2021, sportivii care au obținut locurile
I-VIII la Jocurile Olimpice/Paralimpice vor beneficia de premii din fondul de rezervă al
Guvernului.
Astfel, rezultate au obținut între locurile I-VIII, la Jocurile Olimpice 8 sportivi, iar la
Jocurile Paralimpice 5 sportivi, reprezentanți a 6 federații sportive naționale.
Proiectul respectiv implementează (execută) prevederile Legii nr.330/1999 cu privire la
cultura fizică și sport și Hotărârii Guvernului nr.101/2021.
Astfel, scopul proiectului este de a susține financiar și material sportivii care au participat
cu succes la Jocurile Olimpice/Paralimpice şi au reprezentat Republica Moldova pe arena
sportivă internațională, precum antrenorii acestora şi personalul asistent
(medicii/maseurii).
Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat Agenției Naționale Antidoping să
comunice despre rezultatele controlului antidoping al sportivilor participanți la Jocurile
Olimpice/Paralimpice.
Agenția Națională Antidoping prin scrisoarea nr.41-21 din 08.10.2021 a comunicat
Ministerului că sportivii olimpici/paralimpici au fost supuși controlului doping, dar nu s-a
constatat nici un rezultat pozitiv.
De asemenea, Ministerul prezintă cheltuielile, care urmează a fi suportate din fondul de
rezervă al Guvernului.

Numele, Proba sportivă Rezultatul Premiu Antrenor Premiu Medic/Maseur Premiu


Prenumele
Canoe JURAVSCHI 2000000 lei CLAPANIUC Valerian
TARNOVSCHI Medalia de Nicolae (Maseur) 100000 lei
2000000 lei
Serghei Bronz Toncoglaz Maia 100000 lei
(Medic)
CUCUL 600000 lei ZGARDAN Roman 30000 lei
CIOBANU Lupte Mihail (Maseur)
Locul V 600000 lei
Victor Greco – romane TONCOGLAZ Maia 30000 lei
(Medic)
TONCOGLAZ Maia 10000 lei
CÎRLAN (Medic)
NICHITA Anastasia Lupte feminine Locul VII 300000 lei 300000 lei
Tudor GUIDEA Anatolie 20000 lei
(Maseur)
MARDARE Atletism/ LUNGU 300000 lei BUZA Alexandru 30000 lei
Locul VII 300000 lei
Andrian aruncarea suliței Valeriu (Medic)
RENEISCHI 240000 lei CLAPANIUC Valerian 15000 lei
Victor Reneischi (Maseur)
COCIU Daniela Canoe (dublu) Locul VII 300000 lei
SĂLCUȚAN Victor
Vadim
RENEISCHI 60000 lei Toncoglaz Maia 15000 lei
Victor Sălcuțan (Medic)
OLĂRAȘU Maria Canoe (dublu) Locul VII 300000 lei
SĂLCUȚAN Vadim
Vadim
BRAȘOVEAN 200000 lei MARDARI Victor 10000 lei
U Grigore (Medic)
ROBU Marin Haltere Locul VIII 200000 lei
DIMCEA Sergiu 10000 lei
(Maseur)
CREȚU 200000 lei DIMCEA Sergiu 10000 lei
Sergiu (Maseur)
CÎLCIC Elena Haltere Locul VIII 200000 lei
MARDARI Victor 10000 lei
(Medic)
GLIGOR 300000 lei PRODAN Diana 30000 lei
BASOC Ion Para - Judo Locul VII 300000 lei
Vitalie (Medic)
BUTUCEA TACU 200000 lei PRODAN Diana 20000 lei
Para - Atletism Locul VIII 200000 lei
Vladimir Elena (Medic)
MARINENKOVA Para - PRODAN 200000 lei PRODAN Diana 20000 lei
Locul VIII 200000 lei
Larisa Powerlifting Dumitru (Medic)
Para - IOV Zinaida 200000 lei PRODAN Diana 20000 lei
RAIUL Denis Locul VIII 200000 lei
Powerlifting (Medic)
MARGHIEVA 200000 lei PRODAN Diana 20000 lei
SPATARU Oxana Para - atletism Locul VIII 200000 lei
Alexandra (Medic)
Total : 5300000 lei Total : 5 000000 lei Total : 500000 lei
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
Proiectul Hotărârii Guvernului nu este armonizat cu legislația Uniunii Europene.
Principalele prevederi ale proiectului.
Potrivit proiectului Hotărârii Guvernului, sportivii de performanta care au obţinut locurile
I-VIII la Jocurile Olimpice/Paralimpice de la Tokyo, Japonia 2021, antrenorii, medicii și
maseurii acestora vor beneficia de premii din fondul de rezervă al Guvernului.
De asemenea, punctul 2 din proiect, prevede că sportivii, antrenori, medici și maseuri vor
restitui benevol premiile dacă rezultatul sportivului este retras din diverse motive. Premiile
vor fi restituite timp de 90 de zile calendaristice de la data publicării deciziei finale a
structurilor internaționale competente, conform prevederilor Codului Civil și Codului de
Executare, ale Republicii Moldova.
Cu atât mai mult, conform punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr.117/2021 cu privire la
restructurarea administrației publice centrale de specialitate, denumirea Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării s-a modificat în Ministerul Educației și Cercetării.
Astfel, punctul 2 din Hotărârea Guvernului nr.101/2021 va fi revizuit. Textul ,,Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării” va fi înlocuit cu textul ,,Ministerul Educației și
Cercetării”.
Fundamentarea economico-financiară.
Premiile vor fi achitate din fondul de rezervă al Guvernului în sumă de 10 800 000 lei. În
fondul de rezervă al Guvernului sunt prevăzute mijloace financiare pentru acordarea
premiilor respective.
Proiectul respectiv implementează prevederile Hotărârii Guvernului nr.101/2021.
Cu atât mai mult, o asemenea Hotărâre de Guvern a fost aprobată și după desfășurarea
Jocurilor Olimpice/Paralimpice de la Rio de Janeiro din 2016.
Atunci, Guvernul Republicii Moldova a alocat din fondul de rezervă, mijloace financiare
pentru premierea sportivilor care au obținut locurile I-VIII, antrenorilor, medicilor și
maseurilor acestora.
Astfel, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.53/2017 cu privire la alocarea mijloacelor
financiare.
Modul de încorporare al actului în cadrul normativ din vigoare.
Actul normativ este elaborat conform tehnicii legislative. Acesta corespunde Constituției
Republicii Moldova și Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport. Odată cu
intrarea în vigoare a prezentului proiect nu va fi necesară modificarea altor acte normative
Avizarea și consultarea publică a proiectului.
În scopul respectării Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului
https://www.mec.gov.md, compartimentul Transparență, directoriul Transparență
decizională.
De asemenea, proiectul a fost transmis la avizare Comitetului Național Olimpic și Sportiv
și Ministerului Finanțelor.
Constatările expertizei anticorupție.
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție și careva factori de risc nu au fost identificați.
Constatările expertizei de compatibilitate.
Proiectul Hotărârii Guvernului nu a fost supus expertizei de compatibilitate.
Constatările expertizei juridice.
Proiectul a fost supus expertizei juridice. Expertiza juridică fiind cu caracter pozitiv.
Constatările altor expertize.
Proiectul Hotărârii Guvernului nu a fost supus altor expertize.

Ministru Anatolie Topală

Ex. Ion Iacub


Tel. 022-250-459