Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

ADNOTARE...............................................................Error: Reference source not foun


CUVINTE CHEIE......................................................Error: Reference source not foun
LISTA ABREVIERILOR..........................................Error: Reference source not foun
INTRODUCERE................................................................................................................
1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CONFIDENȚIALIETATEA
PROCESULUI PENAL ȘI GARANȚIILE REALIZĂRII ACESTUIA.......................
1.1. Conceptul de proces confidențial și exigențele acestuia în lumina
prevederilor constituționale și a cercetărilor doctrinare.......................................................
1.2. Reglementarea dreptului la un proces confidențial în sistemul
instrumentelor internaționale de protecție a drepturilor omului...........................................
1.3 Concluzii la capitolul I...................................................................................................
2. SISTEMUL GARANȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE
DREPTULUI LA UN PROCES CONFIDENȚIAL........................................................
2.1 Garanțiile constituționale și importanța lor privind supremația Constituției.................
2.2 Garanţii procedurale generale ale dreptului la un proces confidențial...........................
2.2.1. Liberul acces la justiție ca premisă a unui proces echitabil........................................
2.2.2. Dreptul la o instanță de judecată independentă și imparțială, instituită prin
lege.......................................................................................................................................
2.2.3. Principiul contradictorialității în procesul penal....................Error: Reference sourc
not found
2.2.4. Egalitatea armelor: principiu indispensabil de identificare a echilibrului
procesual între părți..............................................................................................................
2.3.2. Dreptul la tăcere şi privilegiul împotriva propriei incriminări...................................
Concluzii la capitolul II.....................................................Error: Reference source not fou
3. DREPTUL LA UN PROCES CONFIDENȚIAL ÎN CAZUL
REPUBLICII MOLDOVA........................................Error: Reference source not foun
3.1 Mecanismul intern de garantare și realizare a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului...................................................Error: Reference source not fou
3.2 Probleme și rezerve constate cu privire la garanţiile instituţionale şi
procedurale – cauze și efecte................................................................................................
3.3 Propuneri de eficientizare a actului de justiție menite să asigure
justiţiabilului un proces confidențial și echitabil, aspecte naționale și
internaționale....................................................................Error: Reference source not fou
3.5 Concluzii la capitolul III.............................................Error: Reference source not fou
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI....................Error: Reference sour
not found
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................