Sunteți pe pagina 1din 3

Sistemul penitenciar – obligaţia administraţiei închisorii de a asigura ...

Sistemul penitenciar – obligaţia administraţiei


închisorii de a asigura confidenţialitatea
convorbirilor telefonice ale deţinuţilor
[Tribunalul administrativ din Rennes (Franţa) decizia nr. 14011157 din 23 aprilie 2014]

Prin legea franceză a penitenciarelor din 24 de a utiliza mijloacele legale de comunicare


noiembrie 2009, se acordă deţinuţilor dreptul cu apărătorii aleşi; astfel, Ministerul justiţiei
de acces la o linie telefonică fixă, pentru a nu poate invoca o situaţie în afara legalităţii
putea comunica în mod liber cu avocaţii pentru a contesta urgenţa implementării
lor. Constatând că, dată fiind poziţionarea mijloacelor care să le permită deţinuţilor să-şi
posturilor telefonice în cadrul penitenciarului exercite drepturile. […] Nici durata îndelungată
Rennes-Vezin, nu se poate respecta regimul de în timp de când subzistă această situaţie nu
confidenţialitate al discuţiilor, Observatorul poate justifica faptul că persoanele îndreptăţite
internaţional pentru penitenciare, două nu-şi pot exercita drepturile garantate de lege.”
sindicate ale avocaţilor şi Baroul din Rennes
au formulat o cerere în acest sens, adresată Legea franceză a penitenciarelor din anul
Tribunalului administrativ din Rennes, pentru 2009 nu numai că a reunit într-un singur act
a obliga conducerea închisorii să dispună normativ o serie de reglementări disparate,
realizarea unor lucrări de izolare fonică a ci a schimbat profund filosofia dreptului
cabinelor telefonice în cel mai scurt timp execuţional penal. Astfel, nu s-a avut în vedere
posibil. Ministerul justiţiei, la rândul său, a exclusiv o juxtapunere a unor dispoziţii legale
constatat neîndeplinirea condiţiilor minime fără legătură între ele, ci a impus centrelor de
de confidenţialitate, dar a contestat urgenţa detenţie o veritabilă logică a serviciului public,
impunerii măsurilor adecvate, în condiţiile acordând celor încarceraţi un statut juridic
în care ar exista alte mijloace de realizare a coerent, ca titulari de drepturi şi obligaţii.
dreptului la confidenţialitatea convorbirilor Evident, rezultatele implementării noilor
cu avocatul (prin vizite sau prin poştă, de reglementări nu sunt, încă, satisfăcătoare, dar
exemplu). În plus, s-a arătat că lucrările pot servi ca bază de reflecţie într-un context
solicitate nu au un caracter de utilitate, fiind mai amplu decât simpla executarea a pedepsei
contrare normelor de securitate, deoarece prin privarea de libertate pentru o anumită
„reduc câmpul vizual al supraveghetorilor şi durată de timp.
permit escaladarea zidurilor”. Instanţa nu a
ţinut însă cont de aceste argumente şi a făcut Exemplul dreptului la libera comunicare este,
distincţia între cele două tipuri de comunicaţii fără îndoială, cel mai revelator în ce priveşte
telefonice prevăzute de reglementarea în schimbarea progresivă de paradigmă. Pentru
vigoare, arătând că: mult timp, controlul comunicaţiilor cu
exteriorul a populaţiei penitenciare a constituit
„[…] dacă prezenţa telefoanelor mobile o preocupare principală a administraţiei
în cadrul centrelor de detenţie este de locurilor de detenţie, care considera că este
notorietate, fiind confirmată de raportul îndreptăţită să monitorizeze toate schimburile
general din 10 ianuarie 2011, o atare stare de de informaţii între interiorul şi exteriorul
fapt nu poate să scutească administraţia de penitenciarelor. Intervenţia legiuitorului
respectarea dreptului populaţiei penitenciare a reîncadrat limitele discreţionare ale

MERIDIANE JURIDICE | PANDECTELE ROMÂNE NR. 8/2014 | 139


Tribunalul administrativ din Rennes (Franţa) decizia nr. 14011157 din 23 aprilie 2014

administraţiei, obligând-o să motiveze fiecare ce trebuie să implice şi izolarea fonică. În


atingere adusă drepturilor fundamentale. Pe consecinţă, tribunalul administrativ acordă un
această concluzie şi-a fundamentat soluţia termen de trei luni conducerii penitenciarului
tribunalul din Rennes. Rennes-Vezin „pentru a impune toate măsurile
necesare care să permită deţinuţilor care doresc
Astfel, plecând de la analiza obiectivă a să ia legătura telefonic cu apărătorii, să aibă o
condiţiilor de utilizare a telefoniei fixe, prin conversaţie confidenţială, atât faţă de gardieni,
intermediul unui raport de expertiză realizat la cât şi faţă de ceilalţi deţinuţi”.
cererea preşedintelui tribunalului administrativ,
instanţa a constatat că discuţiile telefonice În ceea ce priveşte convorbirile telefonice cu
cu exteriorul nu numai că puteau fi ascultate familia sau apropiaţii, instanţa din Rennes a
de personalul penitenciarului, ci şi de ceilalţi propus o abordare diferită. Cum legea permite
deţinuţi. Această lipsă a confidenţialităţii s-a administraţiei să intercepteze comunicaţiile
dovedit a fi problematică pentru instanţă, (scrise sau orale), „faptul că aceste conversaţii
fiind contrară spiritului reglementărilor în pot fi ascultate întâmplător nu constituie
vigoare, în condiţiile în care discuţiile dintre o încălcare a unei dispoziţii legale sau
deţinuţi şi avocaţi trebuiau să fie confidenţiale. regulamentare”, nefiind deci aceeaşi situaţie
Iar aceasta funcţionează în dublu sens: pe de ca în cazul discuţiilor cu avocaţii. Totuşi,
o parte, este interzis administraţiei închisorii confidenţialitatea faţă de celelalte persoane
să dispună ascultarea prin mijloace tehnice a încarcerate trebuie luată în considerare; „este
convorbirilor, iar, pe de altă parte, se impune obligaţia administraţiei penitenciarului să
meridiane juridice

limitarea posibilităţii ca discuţiile să poată fi asigure confidenţialitatea discuţiilor dintre


auzite în apropierea cabinei telefonice. Instanţa deţinuţi şi familiile lor; în această ipoteză,
a apreciat că această confidenţialitate este măsura solicitată prezintă un caracter de
garantată, inclusiv faţă de ceilalţi deţinuţi. În utilitate”. Instanţa a impus, prin urmare, să
opinia Federaţiei naţionale a tinerilor avocaţi, se ofere posibilitatea deţinuţilor să se izoleze
„convorbirea telefonică cu avocatul nu reprezintă de ceilalţi în timpul unei convorbiri telefonice.
o favoarea acordată deţinutului, ci exercitarea Deşi nu se garantează 100% intimitatea, este
dreptului la apărare”, drept fundamental totuşi un pas înainte.

140 | PANDECTELE ROMÂNE NR. 8/2014 | MERIDIANE JURIDICE


Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without
permission.