Sunteți pe pagina 1din 2

DTRECTTA SANtTARtr VETERTNARtr

$I PENTRU SIGURANTA ALIAAENTELOR


VASLUI

Nr. 20113 I 07.12.2021 Exemptar nr. 1

Citre,
Prlmirii - toate,
^ln atentia domnului Primar

Urmare a adresei Federafiei pentru protectia Animalel.or gi Mediutui (FpAM)


cu sediul in locatitatea Tulcea, str, Aleea Merigor, bt. A3, sc,B, ap.4,
iud. Tutcea
inregistratr [a registratura DSVSA vastui cu numirul 19260,19.11.2021 gi adresei
doamnei stef6nescu Roxana
din tocalitatea Tudor vtadimirescu strada Briitei,
judefut Brrita inregistrati ta registratura DsvsA vastui cu numirul
19974107.12.2021, prin care se soticiti o situafie cu UAT-urite de pe raza judefutui
vastui care au infiinfat Serviciu speciatizat pentru gestionarea c6inilor stipAn firi
gi conform oUG nr.155 din 21 noiembrie 2001 care ta articotut 1 gi 2 prevede
urmEtoarete:
"Art, 1, (1) consiliire rocore, respectiv consitiur Generot of r4unictpiutui Bucure$ti ou
obligolio de a infiinSa, in funclie de necesitdfi, in termen de 60 de zite de lo doto intrdrii in
vlgoore o prezentei ordononle de urgenSd, servicii specializate pentru gestionorea ciin
or fdrd
stdpdn.
(2) servicitte speciolizate pentru gestionareo cdinitor fdrd sfipan hrfinfute lo nivelul
unitdlilor odminlstrativ-teritoriote vor gestiono bozo de date organizatd ta nivelut acestora,
(3) Lo nivelul serviciilor speciatizate pentru gestionarea cihibr
fdrd stdpdn se inflnteozd
Registrul de evldenrd o cdinilor fdrd stdpin copturori de pe roza unitdlitor administro v -
teritoriole.
(4) Autoritatea Nofionard sanitard veterinard gi pentru siguranta Alimentelor, prin
direcliile sdnitor-veterinore ti pentru siguranla olimentelor judetene, respectiv o municipiului
Bucurelti, verificd modul de aplicore o prevederilor prezentei ordononte de urgengd de cdtre
unitdli le administr ativ-te ritori ate.
Art, 2' (1) consitiile locole, respectiv consiliut Generot at tAunicipiutui Bucure$ti au
obligolia de o omenaja $i de a suplimento din fonduri proprii in
funclie de necesitdli, in condirtite
prevdzute in onexo nr, 1, addposturite publice pentru c tnii stdp6n, fdrd
(2) Consitiile locole, respectlv Consiltut Generat
at |tlunictptutui BucureStt ou obttgotia de a
incodra in serviciile specializote pentru gestionarea cdtnitor fdrd stdpan cel pulin un tehnlcian
veterinor pentru evidentd 5i suproveghere.
(3) Conslliile locale, respectiv Consitiul Generat ot untcipiutui Bucuregti au obligalio de
o
asiguro prin servicii speclalizote osisten(o medicotd veterinord, efectuareo unor acliunl
sonitor-

Paglna 1 din 2
BSrlad, str, Trestiana nr 2, jLd. Vaslut, Cod porrat 731030 ET(iE
Telefon: 0235.421 121, 0235.421 413 Faxi O23S,42:|27a
E'mail: office,vasluil,ansvsa.ro, Webi www.vastui.dsvsa,ro iHtr+!
rniflft
veterinore prevdzute de legistofia sonitar - veterinord, precum Si identificoreo gi inregistroreo
cdinitor fdrd stdpdn exclusiv cu medicii veterinori de liberd practicd, orgonizoli ?n condiliile tegii.
(4) Serviciite specializote pentru gestionoreo cdinitor
fi
fdrd stdpAn pot concesionote numai
cdtre persoane juridice, osociolii sau fundolii care desfdsoord octivitdli in domeniut protecfiei
animolelor. Acesteo vor controcta servicii veterinare, potrivit regtementdrilor legate in vigoore,',

Jin6nd cont de prevederite art. 1 atiniatut 2 din oUG nr. 155/2001 vi


soticitim ca in termen de 7 zite de ta primirea prezentei si ne comunica[i daci ta
niveluI consitiutui LocaI din cadrut institufiei condusd de d-voastri este infiintat
Serviciu speciatizat pentru gestionarea cAinitor firi stipAn.

vr mai specificim ci conform Art. 14. din oUG nr. 155 constituie
contravenlii urmitoarete fapte qi se sanclioneazi dupi cum urmeazi:
b) nerespectarea dispozifiitor prevezute [a art. 1, cu amendi de ta 5.000 tei
ta '10.000 tei;
c) nerespectarea dispoziliitor previzute (a art. 2 atin. (1) gi (2), cu amend5
de ta 10.000 tei ta 20.000 tei;
fi trimis pe adresa de mait stoian.ioan-vsEansvsa.ro.
Rispunsul va
Atag5m [a prezenta, pentru .informare gi apticare: O.U.G. nr, 155/2001
,
repub[icati, cu modificdrite gi comptetirile ulterioare pi H.G. nr. 1059lzo1l,
repubticat6, cu modificirite gi comptetirite utterioare.
Cu stim5l

Paglna 2 dln 2
Bartad , str. Trestiana nr 2, jud. vastui, cod portat 7J1o3o ElliE]
Telefon: 0235.42I I2.1, 0235.421413 Fa,l O23i,421Z7a
E-mall: office-vaslui@ansvsa.ro, Web: www.vaslui,dsvsa.ro
ffiiur
E*Hi-

S-ar putea să vă placă și