Sunteți pe pagina 1din 8
ORDONANTA Pentru reglementarea unor masur privind cadrul general apicabl bancilorde dezvoltare din Romania intemeiul art. 108 ain Consttutia Romani, epublicatA, si al art. 1, pct. 1 dinLegea ‘nr. 31112021 privind abiltarea Guvernull de a emite ordonante, ‘Guvernul Roméniei adopta prezenta ordonanta Art Prezenta ordonant reglementeaza cadrul general privind conditile pe care © banca de dezvottare trebuie sa le indeplineasca pentru a-si destagura activtatea pe tertoriul Romaniei Art 2 (1) Bancile de dezvottare din Romania, denumite in continuare banci de dezvatare, Sunt instituii de credit care sunt constitute si care functioneaza ca banci, In conformitate cu prevederile Ordonanei de urgent a Guvernulu nr. 99/2006 privind instiutile de credit si adecvarea capitaluui, aprobata cu modifica si complete prin {Logea nr. 227/2007, cu modifcaite yi curnpletanie utertoate, ale Kegulamentulus UE nt. §75(2013 al Pariamentului European gi al Consilului din 26 iunie 2013. privind Ccerinfole prudentiale pentru insttutile de credit i firmele de investiti si de modficare 4 Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modifcarle ulteioare, ale reglementarilor femise de Banca Nationala a Romaniel in aplicarea acestora, ale legislate’ europene si nationale din domeniu!ajutorului de stat inlusiv in ceea ce priveste mecanismul d2 Prevenire a fenomenului de excludere (crowding-out) a insttutiiorfinanciare pivate, ale legislate! europene privind administrarea de instrumente financlare din fondurt ‘europene nerambursabile si de acordare de finantar in cadrul fondurior gi iniiatvetor de investi la nivelul UE, ale legislajioi din domeniul finantelor publce, precum si ale Prezentel ordonante, gi ale ator acte normative aplicabileinstitutilor de ered (2) Bancile de dezvottare sunt persoane Juriice romane constitute ca societéti pe actiuni, al caror act constititiv este elaborat th conformitate cu prevederie Legit sovietatiior nr. 31/1980, republicaté, cu modificéile si completarie uterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modiicari si comletart prin Legea nr. 227/2007, cu modifcaile gi completatile uterioare gi ale prezentei ‘ordonante, Ans (1) Bancie de dezvoltare au ca scop spriinirea antreprenorialuti, dezvoltarea socio ‘Economica si regionala in Roménia prin promovarea investlr gl faciltarea accesuii la finantare pentru benefciai eligibil In acele sectoare in care au fost identficate distunctionaltt ale pietei nanciare si decalaje de finantare, in baza unei avalize independente ex-ante, n scopul alenuari gi reducer lor pin destagurarea de acivitat de dezvoltare, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene aplicabilé si cu actele Constitutive ale bancilor de dezvoltare (2) Banca National a Romaniei nu este jinuta responsabilé de indepinirea ‘obiectvelor bincilor de dezvottare (3) In activtatea de autorizare si supraveghere a bancllor de dezvoltare Banca Najionala a Romaniei este competenta exclusiv in ceca ce priveste aplizarea sispozitilor legislate’ bancare doar In legatura cu actvitatea bancara derulata de acestea In nume gi cont propiu (4) Banca Nationala a Romaniei nu este tinutd responsabila in ceea ce priveste Fespectarea de catre bancile de dezvoltare a legislatiel in materie de ajutor de stat Inclusiv in ceea ce priveste mecanismul de prevenite a fenomenului de exclidere (crowding-out) a insitutilor financiare private, @ legislajiei europene pivind ‘administrarea de instrumente financiare din fonduri europene nerambursabile. si de acordare de finantari in cadrul fonduror $i iniiativelor de investi fa nivelul UE, a legisiaiei din domeniul fnantelor publce. art 4 (1) La propunerea Ministerului Finanfelor, prin hotirare a Guvernului se stabilesc teonditile prvi organizarea g1 tunconarea fecérei banci de dezvottare. (2) Bancile de dezvottare pot functiona doar pe baza autotzatiei emise de Banca Nationalé’ a Romaniei, in conformitate cu prevederie refertoare la autorizarea unei institut de credit cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernuli nr. 99/2006, aprobata ‘cu modifica si completa prin Legea nr. 27/2007, cu modificaile si completaile Lterioare, in Regulamentul UE nr. $75/2013 gi tn teglementarie emise de Banca Nationala a Romani’ n aplicarea acesteia. (8) In vederes obtineri aprobarii de constituire a bancilor de dezvotare, documentajia ‘ntocmité in conformitate cu prevederile Ordonanjei de urgent a Guvernuli ar 99/2008, aprobat cu modifica gi complet prin Legea nr. 22712007, cu modifiaie si completarie uterioare, ale Regulamentului UE nr. 75/2013 gi ale reglementarior mise de Banca Nationalé a Romaniel in aplicarea acestora se aproba de Minsterul Finanfelor gi se depune la Banca Nafionala a Romane! (4) In vederea pregatiriidocumentajeiprezentatla alin. (3), pentru obtinerea aprobaii do constituire a fiecairel banci de dezvoltare se autorizeaza Ministerul Finanjelor: 8) 88 contracteze servicile unui auditor financiar in vederea Intocmini raportului de audit asupra examinari informatilor financiare prognozate pentru bancile de dezvoltare, intocmit in conformitate cu Standardele intemationale prvind angajamentele de asigurare relevante si cu contractal incheiat intre pai cu respectarea legislatie privind achiztile public: ») prin derogare de la art. 111 alin. (2) lt. bt) din Legea societijior nr. 3111990, republicata, cu modificarile si completirie utterioare, 8 contracteze.seviile ‘auditorulu financiar al unei banci de dezvoltare, in conformitate cu reglementarie Bancii Nationale a Roméniei In vigoare gi cu respectarea legisatelprivind achzitile ublice, (6) Prin exceptie de la prevederil alin (3), n vederea obtineriiaprobati de consttuire @ bancllor de dezvoltare de la Banca National a Romaniei, Ministerul Finenelor promoveazé un memorandum pentru obtinerea acordului de principiu al Guvemului ‘asupra proiectuu de act constitutv al bénci de dezvotar. (6) Dups obtinerea autorizatie! de constture a banclor de dezvottare de la Banca NNationala a Roméiniei, prin derogare de la art. 28 din Legea societailor nv. 31/1990 Tepublicata, cu modifcarie si completaile ulterioare, actul consttutiv se aproba. prin hotirére a Guvernului, iar modificarie gi complete uteroare ale acestuia urmeaz’ a fiefectuate in conformitate cu prevederie Legll societtilor nr. 31/1990, repubicata, cu modifica gi completaile uterioare, (7) Aprobarea de citre Banca Nationala a Romaniel a constitu bancilor de dezvaltare nu garanteaza objinerea autorizatei de functionare, aceasta indicdnd doar emisiunea data actionarului de a proceda la consttuirea bancllor de dezvstare potrvit cispozttilor egale sn conformitate cu modalttie prevazute in documentatia prezentats (8) Dupa aprobarea constituiti unei banci de de2voltare de care Banca Natioralé a Romani, eprezentantul ationaruluiIntreprinde demersurile necesare inregistai la Registrul Comertuli (6) In vederea obtineri autorizatie! de functionare, dupa inregistrarea la Registrul Comertlui, 28 depunc fa Banca Nationals a Romaived Jcumentafia Tatocmita im cconformitate cu prevederile Ordonantel de urgenta a Guvernului nr. 99/2008, aprabat’ ‘cu mosificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificaile si compltarie Ltterioare, si ale reglementérlor emise de Banca Nafionala a Romaniel in aplcarea acestora, (10) Bancile de dezvottare Is! Incep activtatea dup emterea unei decizi pozttive din partea Comisiei Europene si dupa objinerea autorizatiel de functionare de la Banca Nationala a Romaniei (11) Bancile de dezvoltare vor avea sediul socials, dupa caz, sediul real pe tertoriul Romanic (12) Denumirea unei banc’ de dezvoliare este In limba romana, ant. 5 (1) Bancile de dezvottare actioneaza in nume si cont propriu, prin resursele propt 51 ‘dupa caz, in numele si contul statuui, pe baza de mandat, (2) Prin notararea Guvernului prevazuta la art. 4, alin. (1), se vor detalia tipurie de activitii de dezvoltare destasurate in nume si cont propria si in numele si contul statului, Pentru active m contul gi numele statulul se stabilestelegislatia apical ‘mecanismul sl autortatea de supraveghere, (2) Obiectul de acivitate al banclor de dezvoltare se stables prin actul consttuty ‘2probat tn condile prevazute la art. 4, cu respectarea prevederior at, 18 ~ 20 din COrdonanta de urgenta a Guvernuli nr. 88/2006, aprobata cu modifica si competi prin Legea nr. 227/2007, cu moxificarie si completarle uterioae si cu ale prezontel cordonante gale legisla date fn apicarea acestela (@) Bancile de dezvotare pot destasura actvitaile prevazute In actu consttuv in limita obiectuui de activtate autorizat de cétre Banca Nafonalé a Roméniei (8) Fad a aduce atingere prevederior art. 2 ain. (1), banclle de dezvotee, In activates derulat in numete si contulstatul, implementeaza sisau administeaza Instrumente fnanciare fnanfate din fondurie europene nerambursabie si pot scorda finantr in cadrulfondurior gi inifativelor de investi la nvelu! Unni Euronene, inclsiv investi cofinantate de Grupul Bancli Europene de investi sau de alte insti fnancare intemayjonale (8) Conturie curente ale benefciaorelgbil deint} conform at. 6 alin. (1) ai bénlor de dezvotare, deschse la acestea, sunt considerate depozte (7) Bancite de dezvottare nu atrag depozte de ls persoane fice. (@) Infinjarea 51 atvtatile bancior de dezvotare se efectueaz’ cu respectarea legislate in materie de autor de stat (9) Respectarea de care bancile de dezvotare a legisla n matere de autor do stat este independent de responsable Banc Najonale a Romania (10) In destésurarea activtaior lor, bancile de dezvoltare functimeaza in baza principilor de transparenta, independent, neutalilate concurentaa,proftaitae din perspectiva autofnanti, ecient, compatbltate cu reglementatle In. domeniul ajutorulul de stat, color mai bune practic bancare in domeni (11) Bancie de dezvolare acord inclsivranjare condi de iat pentru achat de dezvotare si actioneaza complementar cu inettutile de cred in scopul remeder defctlu de finantare 5 dsfunctionaltator pie fnanciare, (12) In cazul acondaris manta In coneitile alin. (11) nce de dezvottare au oblgatia aplcdri mecanismului de prevenite a fenomenuiui de excludere (crowding out) a insttuitor fanciare private, prezentat in actul consttutv al flecirei banci de dezvotare (13) In destagurarea actvtatior lor, ball de dezvoltare actioneaza In mod éiect silsau prin intermedi insttutilor de ered sau al ator intermedia financar (14) Bancile de dezvotare nu pot fnanta direct sau indirect niclun part pole sau campanie electoral (15) Actvtaie bancilor de dezvotare in nume si cont stat sunt separate din punst de vedere contabi de activate acestra in nume gi cont propru,fecare ante aceste actvtat find audtate separat Art. 6 (1) Bancile de dezvottare ofera produse financiar-bancare In principal urmatoarelor ‘ategori tinta de beneficlarieligibi ) intreprinderi mici gi mijloci, incusiv mierolntreprinder, companii startup Intreprinder mici gi milociinovatoare; ») unitaf administratv-teritoriale, companil de uit) publiceafiate in subodinea Lnititior administraty —teritoral ©) companit 4) university, institute de cercetare-dezvoltare, entitai publice socio-culturae, alte enttaisimilare, inreprinderi sociale (2) Bancile de dezvoltare spriina beneficiarieligibil, In principal prin urmatoarele produse financiae: a) Imprumutur; ») garanti ©) investi de capital de tip aciun gi participa (3) In destasurarea activitai, bancie de dezvoltare acorda atentie in principal ‘urmatoarelor domenii si activa tint: 2) activtatea economic’ destaguraté de ntreprinderie miei si miloc 'b) domenii si activa finantate din fonduri europene; ©) cercetare, dezvoliare si inovare: 4) agricutur @) proiecte mari de infrastructurd care contribuie la dezvoltarea regional si rationals 1) investi strategice. (4) Prin actu! consttut se pot stabil gate categorl de benefciar eligbil,produse, ddoment activa tnt (6) In aplicarea alin, 4, prin Hotarare a Guvernului se vor prevedea eriteile In functie de care se realzeaza suplimentarea categorilr mentionate la alin. 4 (©) Bancile de dezvoltare acorda produse financiare beneficial efgibil inclusi in ‘adiinistraya publica, cu respectarea legisiatel din domeniul fnanfslor publice. An 7 (1) Prin derogare de la art. 10 alin. (2) din Legea societatior nr. 31/1980, republeata, (94 modiicdnile si completanile uterioare, bancile de dezvoltare sunt detinute in intregime, in mod direct pe toata durata de functionare, de cétre statul roman, prin Ministerul Finanjetr. (2) Indeplinrea de care statul roman, prin Ministerul Finantelor, a erterilor pent ‘actonari prevazute la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenté a Guvemului ar 99/2006, aprobata cu modifica si completa prin Legea nr. 227/2007, cu modifisrile si completarieulteoare, este prezumata (3) Persoana/persoanele desemnate $8 reprezinte Ministerul Finanfelor in relaia cu Banca Nationala a Roméniei pe parcursul instrumentarii cereti de autorzare se Stabilestese stabilesc prin ordin al ministrulul finantelor. Art 8 (1) Capital social al fecarei banci de dezvoltare necesar desfaurarii actvitgi tn Cconditile prevazute de Ordonanta de urgent a Guvernului nt. 99/2006, aprobaré cu ‘modifica si completa prin Legea nr. 227/207, cu modifcarle i complesrile Uterioare, de Regulamentul (UE) nr. 57512013 si de reglementarile emise de Banca National a Romaniei in aplcarea acestora, se asiguré din bugetul de siat, cu ‘ncacrarea In prevederie bugetare aprobate prin legile bugetare anvale sisau din veniturle rezultate din prvatizare nregistrate In contul Trezorerei Statului (2) In vederea capitalizar: bancior de dezvoltare, statul roman, prin Mristeral Finantelor, poate acorda unei banci de dezvoltare finantri din sursele prevazute la alin. (1), si prin instrumente ce indeplinesc conditile previzute in Capitoele 3 4 din Titi! |, Partea a ta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu respectarealegislaei din domeniulajutorului de stat, (3) Guverul Romaniet aproba prin hotdrare sumele pentru constiturea sau majorarea Capitalului social, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinate in bugetul de stat, precum si condijle de fnantare prin instrumentele de tipul celor prevazute la alin. 2) (4) Cheltuiette cu taxele,tarfele gate chettuili necesare infintai fiecdrei binci de dezvottare, precum si chetuielle cu chitia aferenta spajului destinat funcfonarii fiecroi banci de dezvoltare, pand la Inmatricularea baci la Registrul Comertuli, se ‘suporta din bugetul Ministerului Finanjelor gi se stabilesc prin hotararea Guvernlut prevazuta la art. 4 alin. (1), cu respectarea legislate in matere de ajutor de stet. (6) Statul roman, prin Ministerul Finantelor, se obliga sa asigure din bugetul de slat si 1 sau din venture rezultate din privatizare Inregistrate in contul Trezoreriei Statul ‘cu respectarea legislatiei din domeniul ajutorului de stat sumele necesare majorari de opital social al fecirei banci de dezvottare, ca urmare a solicit Banci Nationale a Roméniei in contextul analizelor derulate tn procesul de autorizare sau pe parcursul Procesului de supraveghere, precum $i pentru sustinerea si dezvottarea acti ‘iecarei inci de dezvoltare gi pentru respectarea cerinjelor prudentile, Arto (1) Statul roman, prin Ministerul Finanfelor, se obligé s8 garanteze, cu respectarea legislate in materie de ajutor de stat, executarea principaluui aferent obligatilor de Plat 2sumate in nume gi cont propru de cétre fiecare banca de dezvottare, preaum si ‘executarea tuturor obigatilor de garantare asumate de cétre acestea, in cazul ir care obligate respective nu beneficiaza de nicio ata garantie (2) in ipoteza prevazut la alin. (1), statul roman, prin Ministerul Finanfelor, se subroga {in drepturie banci de dezvoltare in folosul carla a facut pita, Bancile de dezvoltare ‘sunt mandatate sa realzeze valorificarea oricéror garanti reale aferente creantelor bugetare rezuitate din plata garantilor emise de béncile de dezvotiare. Simele ‘ezultate din vaiorficarea acestor garanti reale diminueazé datoria Invegistaia de bancile de dezvoltare fafa de Ministerul Finantelor conform alin. (1). (3) In cazul prevazut la alin. (1), bancile de dezvoltare trebuie 88 asigure stingerea datoriei catre Ministerul Finantelor rdmase dupa valorficarea garanfilor prevazute la alin. (2), in limita sumelor rezultate din valorficarea garantilor aferente creantelor Neperformante ale baincilor de dezvoltare, dupa deducerea cheltuellor ocazionate de procesul de valontieare (@) Garantiastatulu, prin Ministeral Finantelor, este neconditionata, irevocabia $i ‘executabld la prima cavere, (6) In aplicarea alin.(1), prin hotdrérea Guvernuli se stabilesc urmatoarete: 2) conditile generale de garantare 2 obligatilor banclor de dezvoltare; ») modaiitatea de alocare a sumei de plat’ a garantie, astfel incét intotceauna sumele garantate tn perioadele anterioare gi pent care banca de dezvoltare are obliga restante sa fie acoperite, precum si mecanismul de recuperare a sunelor plate. (6) Prin exceptie de la alin. (1), depozitele prevazute la art. 5 alin. (6) sunt garentate prin Fondul de garantare a depozitelor bancare, conform prevederior Legit nr. 311/2016 privind schemele de garantare a depozitelor gi Fondul de garantare a depozitelor bancare. (7) Bancile de dezvoltare vor efectua raportri periodice pivind acivitatea destaguraté ‘tre Miniterul Finanfelor, in caltate de actionar. art. 10 (1) Fara a aduce atingere prevederilor Ordonanfel de urgent’ a Guvemului nv. 99/2006, aprobatd cu modifica gi complet prin Legea nr. 227/2007, cu modifisrile ‘i completarileulterioare sale reglementarllor mise de Banca Nationala a Ror aniei ‘In aplcarea acestea, sistemul de administrare al béncilor de dezvoltare se stableste prin actul constitutv al acestora @) Procedura de numire a membrior organelor statutare ale fiecire) banci de dezvottare se stabileste prin hotardrea Guvernului prevazuta la at. 4, alin. (1). (@) Membrii crganeior de conducere ale bancilor de dezvottare trebuie sa respecte Cerinfele de adeovare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificar si completari prin Legea nr. 22712007, cu modificarle si ccompietarie uiteroare, gi de reglementirile emise de Banca Nafonala a Romar in aplicarea acestela (4) Membri organelor de conducere ale bancllor de dezvoltare igi exercitéatributile in ‘mod independent, cu loialtate, dligent& si respectand obiecivele si strategia stabilta de adunarea generala a actionarilor afiecarei binci de dezvoltare, (6) Decizile prvind managementul actvelor gi pasivelorbancilor de dezvoltare 52 fau de catre organele de conducere ale acestora, In condiile leg si ale actului consttutv, {ara implicarea sau acordul Ministerulul Finanfelor, In calitate de acfionar uric al fiecarei banci de dezvotare sau al oricérei alte autortati sau institut publce, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei In exercitarea prerogatvelor de autoitate ‘competent pe linia supravegheri prudential, (©) Decizile privind poitica bancard trebule s se bazeze doar pe considerente ‘economize, in ceea ce priveste activitaile efectuate In nume gi cont propria, In con de iat, respectiv sa se bazeze pe mandatole speciice acordate in ceea ce priest activitajle de dezvoltare efectuate, analiza impartialé a acestora find primordia in realizarea scopului si actviatii banclor de dezvotare, Art 1 (1) In scopul destasurarii activitaior de cétre lecare banca de dezvoltare, necesare ‘obtineriiaprobarii de constituire gi autorizari functionarii ca institute de credit de la Banca Nationala a Roméniei, primii membri ai organelor statutare se nominalizeaza de cate Ministerul Finan(elor prin ordinal ministului finantelor si pan. la Inmatricularea bancii de dezvoltare la Regist Comerfului sunt remunerai din Dbugetul Ministeruui Finantelor, in cuantumul stabilt prin ordin al ministrului fnartelor. (2) Mandatul primilor membri at organelor statutare tncepe de la inmatricularea la Registrul Comerjului a flecdrel banc de dezvottare, Art. 12 (1) Sursele de finanfare necesare pentru derularea activitailor desfagurate de banclle de dezvotiare sunt a) comisioane, dobénzi 5 tarfe rezultate din prestarea activajlor specifce gi ‘suportate de catre benefciarl elghil ai produselor fnanciar-bancare oferte de bancile de dezvotiare; ) imprumuturi contractate de pe piafa financial interna gi international: ©) Imprumuturi dela institut financiare internationale; 4) fondur ineredinjate pe baz de mandat de autoriti ale administrajei publice ‘sau in cadrulintiativelor de investi a nivel Uniuni Europene; €) fondur de a bugetul de stat s'sau veritur din privatizare: 4). imprumutur subordonate acordate de statul roman: 9) alte surse de finanfare, stabilte prin hotarare a Guvernuli, cu reglementarea modalitatilor de utiizare. (2) Bancile de dezvoltare pot atrage fnantéri rambursabile prin. Imprumuturi Contractate pe baze bitaterale gi prin emiterea de obligatiun pe piefelefinanciarecatre investtor' institutional (G) Bancile de dezvottare pot plasalichisitaile disponibile intturi de stat, precur stn alte instrumente ale piefe! monetare ¢linstrumente financiate, in condi leg PRIMMINISTRU Nicolae ~lonel CIUCA