Sunteți pe pagina 1din 3

APROB

Minis
GIU

PLANUL DE ACHIZITII PENTRU ANUL


tu#
Nr. Expunerea obiectului de Cod CPV Valoarea Procedura de Perioada Cod
crt achizi{ie estimativi achizi{ie aplicabilS desIE;uririi ECO
fEr[ TVA procedurii de
(lei) achizi{ie
oublici
Se efectueazd descrierea succintd a Se identificd in conformitate Se stabileqte perioada
obiectului contractelor de achiziIii cu Legea nr. l312015 privind anului in care va fi
publice(descrierea succintb a obiectului achiziliile publice efectuata aceastd
procedurilor de achizilie publicd) care ^r^^a.1,,r4
urmeazd a fi realizate pe parcursul
anului
SERVICII
I Servicii de actualizare qi 72000000-5 180 000.00 Contract de micd Trimestrul I 222210
mentenantl a Sistemului valoare
Informa{ional Automatizat
..Manaeementul Deseuri lor"
2 Servicii de utilitlti publice 6s000000-3 876 880.00 Acord la contractul Trimestrul I 222300
de comodat
a
J Servicii de mentenantd a 72250000-2 l2 000,00 Contract de mic6 Trimestrul I 222210
paginii web $i servicii valoare
conexe
4 Servicii de acces gi 72540000-2 48 000.00 Contract de micb Trimestrul I 2222t0
actualizar e a prod u su lu i valoare
software,, e-Administrare.
Managementul
D ocumentelor. C ontr o lul
executdr ii lor "
D ocumente
Ei Servicii IaaS (resurse TI
Dentru mediul de sdzduire)
5 Servicii de acces labaza de 72320000-4 28 800.00 Contract de micd Trimestrul II 222210
date juridice ale RM valoare
(compartimentul "Legislaf i a
RM") qi baza de date a
practicii j udiciare
(comaprtimentul
"Jurisprudenta")
6 Serviciilor de acces la 72320000-4 12 200,00 Contract de micd Trimestrul I 222210
Sistemul Informa{ional valoare
"Contabilitate Unici
Bugetar6"
Servicii de telefonie mobil6 64212000-s 9 720,00 Contract de micd Trimestrul I 222220
valoare
8 Servicii de telefonie publicd 64211000-8 48 000,00 Contract de micl Trimestrul I 222220
valoare
9 Servicii de reparare qi de 50334 l 00-6 2 t 600,00 Contract de micd Trimestrul I 222220
intre{inere a echipamentului valoare
de telefonie prin fir.
l0 Servicii de perfectare, 75112100-5 125 000,00 Contract de mic[ Trimestrul I 222990
analizd si verificare a valoare
dosarelor FEN
ll Servicii de incdrcare gi 30125100-2 50 505,00 Contract de micd Trimestrul I 222990
regenerare a cbrtusilor valoare
t2 Servicii de traducere 79530000-8 130 290,00 Contract de micd Trimestrul I 222990
valoare
13 Servicii de arhivare 79995100-6 72 600,00 Contract de mici Trimestrul I 222990
valoare
l4 Servicii poqtale qi curierat 641 I 0000-0 3l 000,00 Contract de micd Trimestrul l 222980
valoare
15 Servicii de pazd 797 13000-5 l0 000,00 Contract de micd Trimestrull 222940
valoare
t6 Servicii de relafii cu 79416000-3 16 500,00 Contract de micd Trimestrul I 222990
publicul (transmisiune valoare
LIVE)
l7 Servic de manipulare 63 l 1 0004-3 5 000, 00 Contract de micl Trimestrul I 222990
(hama ) valoare
l8 Servicii primite in timpul 60400000-2 100 000,00 Contract de mici Trimestrul I- 222720
deplasirilor peste hotarele valoare (la IV
Republicii Moldova necesitate)
t9 Servicii de deservire, s0324100-3 31 000,00 Contract de mici Trimestrul I-II 222s00
montare/demontare $. valoare
reparalie a aparatelor de aer
conditionat
20 Diverse servicii de 50800000-3 45 000,00 Contract de micd Trimestrul I 222500
intretinere si de reoarare valoare
21 Reparalia qi intre{inerea s03 r 2000-s 43 500,00 Contract de mici Trimestrull 222s00
echi pamentului informatic valoare
22 Servicii de confec{ionare a 22455000-4 3 652,00 Contract de mici Trimestrull 222990
leeitimatiilor valoare
23 Servicii tipografice 798 l 0000-s 30 000,00 Contract de mici Trimestrull 2229r0
valoare ry
.A Servicii de transport 60r 00000-9 l5 000,00 Contract de micl Trimestrul I 222400
valoare IV
25 Servicii de catering s5520000- l 80 000,00 Contract de micd Trimestnrl I - 222920
valoare (la IV
necesitate)
26 Servicii de instruire 79632000-3 50 000,00 Contract de micd Trimestrul I 222600
valoare IV
BUNURI
21 Echipament informatic qi 30000000-9 458 841,65 Concurs prin cererea Trimestrul I 3141 10
accesorii de birou- cu ofertelor de oreturi
exceplia mobilierului qi a
pachetelor software (loturi)

28 Pachete software gi sisteme 48000000-8 382 333,33 Concurs prin cererea Trimestrull 3171 10
informatice (loturi) ofertelor de preturi
29 Magini gi aparate cu 3 1640000-4 30 000,00 Contract de micd Trimestrul I 3l4l l0
utilizare specific6 valoare
30 Distrusitoare de hirtie 30 I 00000-0 l2 500,00 Contract de micd Trimestrul I 314110
valoare
31 Telefoane mobile 322s0000-0 28 333,33 Contract de micd Trimestrull 3l4l l0
valoare
JZ Echipament de re{ea 32420000-3 57 324,98 Contract de micd Trimestrfl I 339r r0
valoare
JJ Schimbltoare de cdldur[, 425t0000-4 60 000,00 Contract de mic6 Trimestrull-ll 3l4l 10
echipamente de climatizare valoare
qi refrigerare gi dispozitive
de filtrare
34 Piese gi accesorii pentru 30237000-9 l0 000,00 Contract de micd Trimestrull- 332110
computer valoare IV
35 Rechizite de birou (Maqini, 30197642-8 100 000, Contract de micl Trimestrul I 3361 l0
echipament gi accesorii de 00 valoare
birou, cu excepfia
computerelor, a
imprimantelor gi a
mobilierului)
36 Mobilier de birou 39 l 30000-2 150 000,00 Contract de mici Trimestrul I 3l6l t0
valoare
JI Api potabil6 4r I 10000-3 l8 395.00 Contract de micd Trimestrul I 3391 10
valoare
38 Ceai, cafea ;i produse r 5000000-8 40 000,00 Contract de mici Trimestrul I 333110
conexe valoare
39 Jaluzele 391s400-9 40 000,00 Contract de micd Trimestrul II 3361 10
valoare
40 Articole din fierarie (safeu) 44316400-2 28 000,00 Contract de micd Trimestrul I-II 3361 l0
valoare
41 Med icamente, dezinfectant, 33600000-6 t7 000,00 Contract de micd Trimestrul I- 3361 10
m6sti de protectie valoare IV

Grupul de lucru pe achizi{ii:

Prqedinte: dl Igor P$ENICINII


Membrii: dna Mariana COVIC
dna Vladilena TOIA
dlDumitru GORELCO
dna Nicolina CRAMARENCO
dl Vladislav BOGDANOV
Secretarul: dna Blena VACARCIUC

S-ar putea să vă placă și