Sunteți pe pagina 1din 23

1

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 24.10.2019

GRĂDINIȚA ,,Valea lui Pătru ”

Prof. înv. preșc : Mişcoci Anne-Marie

METODIST: Prof.Înv.Preşc. Firescu Georgiana

GRUPA: combinată (mijlocie / mare)

DURATA: o zi

TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”

PROIECT TEMATIC : ,,Cri, cri, cri, toamnă gri”

SUBTEMA: ,,Miresmele toamnei”

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: DLC + DOS

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată ( ADP +ADE + ALA)

TEMA ACTIVITĂŢII : ,,Surprizele Toamnei”

MIJLOC DE REALIZARE:

 DLC – Educarea limbajului : ,,Fata babei și fata moșneagului” - lectura educatoarei ; ;
 DOS – Activitate practică : ,,Rochița Zânei Toamnă” - colaj;
2

TIPUL DE ACTIVITATE:

 DLC : - de consolidare a cunoştinţelor ;


 DOS : - de consolidare a priceperilor şi a deprinderilor ;

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

ADP:

 Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi
formării comportamentului empatic la preşcolari ;
 Cooperarea colectivă în vederea realizării sarcinii ţintă ;

DLC:

 Educarea unei exprimari verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic ;
 Sistematizarea şi consolidarea cunoștintelor despre anotimpul toamna ;

DOS :
 Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii;
 Consolidarea deprinderilor de a colabora și de a interacționa cu ceilalţi colegi pentru a rezolva cerințele date ;

ALA:
 Cultivarea capacităţii copiilor de a participa în grupuri mici la jocuri, stimularea activităţii intelectuale, perfecţionarea deprinderilor şi
a tehnicilor de lucru însuşite, dezvoltarea independenţei și a creativităţii; 
 Educarea şi cultivarea unor calităţi volitiv morale: iniţiativa, hărnicia, perseverenţa în desfăşurarea şi finalizarea jocurilor ;
3

A. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Activităţi de dezvoltare personală:

Salutul

Prezenţa
 Rutine:
Completarea Calendarului Naturii
 Sosirea copiilor
Activitatea de grup
 Întâlnirea de dimineaţă Noutatea zilei
 Ne pregătim pentru activităţi! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină,
deprinderi de autoservire)

 Tranziţii:
 ,,Din nou la gradiniţă” :

Dimineaţa ne-am trezit,


La grădiniţă am venit.
În cerc noi ne adunăm
Şi cu toţi ne salutăm.

 ,,Bat din palme” :


Bat din palme, clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap,
Noi în rând ne-am aşezat
Şi la toaletă am plecat.
4

 ,,Lipa,lipa” :
Lipa,lipa,unu-doi
La măsuţe mergem noi.

2. Activităţi liber alese :

 ALA – joc liber;

 ALA – pe centre de interes:

 Construcții : ,,Regatul Zânei Toamnă”  – joc de construire utilizând cuburi de lemn ;


 Artă: ,,Bogățiile toamnei” – colorare de elemente specifice anotimpului toamna ;
 Bibliotecă : ,,Frunza ” – exerciții grafice ;

 ALA – jocuri de mișcare:

 Joc de mişcare: ,, Buburuzele vesele ’’ ;


 Joc de mişcare: ,,Furnicuțe hărnicuțe’’ ;

3. Activităţi pe domenii experienţiale:

ADE:

 DLC : ,,Fata babei și fata moșneagului” – lectura educatoarei  ;


 DOS : ,,Rochița Zânei Toamnă” - colaj ;
B. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE:

a) Dimensiuni ale dezvoltării vizate:

1. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării ;


2. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate ;
5

3. Autocontrol și expresivitate emoțională ;


4. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități) ;
5. Activare și manifestare a potențialului creativ ;
6. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ;
7. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat ;

b) Comportamente vizate:

1.1. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
2.1. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional ;
3.1. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată ;
4.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență ;
4.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți ;
5.1. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative ;
6.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă) ;
6.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare
expresivă) ;
7.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat ;
7.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat ;

C. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

 ADP (Activităţi de dezvoltare personală):

a) cognitive:
- Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări ;
- Să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg ;
- Să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin  simbolul  adecvat ;
- Să schimbe impresii, opinii, păreri transmiţând cu sinceritate  experienţele, părerile despre un anumit eveniment ;
b) psiho-motorii:
- Să adopte o poziţie corporală corectă ;
6

- Să utilizeze corespunzător materialele puse la dispoziție ;


c) afectiv-atitudinale:
- Să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie ;
- Să relaţioneze cu partenerii de joc în cadrul activităţii de grup ;

 ALA (Activităţi liber alese pe centre de interes):

 Construcții:

a) cognitive:
- Să numească elementele unui ,,regat” ;
- Să prezinte modul în care vor construi ,,Regatul Zânei Toamnă” ;
b) psiho-motorii:
- Să construiască ,,Regatul Zânei Toamnă” utilizând cuburile de lemn ;
- Să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie ;
c) afectiv-atitudinale:
- Să relaţioneze cu partenerii de joc ;

 Artă:

a) cognitive:
- Să numească pe baza reprezentărilor grafice, elementele specifice anotimpului Toamna ;
- Să identifice culorile specifice elementelor reprezentate în imagini ;
b) psiho-motorii:
- Să mânuiască corect instrumentele de lucru puse la dispoziție ;
- Să coloreze elementele specifice anotimpului Toamna, utilizând culorile potrivite ;
- Să aibă o poziţie corectă la masa de lucru;
c) afectiv-atitudinale:
- Sa interacţioneze între ei pentru realizarea sarcinilor ;
7

 Bibliotecă:

a) cognitive:
- Să explice rolul exercițiilor grafice ;
- Să recunoască obiectele de pe fişa de lucru ;
- Să numească culorile pregătite pentru realizarea exerciţiilor grafice;
b) psiho-motorii:
- Să utilizeze corect instrumentele de scris în vederea realizării exerciţiului grafic ;
- Să aibă o poziţie corectă la masa de lucru;
d) afectiv-atitudinale:
- Să manifeste interes pentru explicaţiile date;

 ADE (Activităţi pe domenii experienţiale):

 DLC (Educarea limbajului):

a) cognitive:
- Să denumească poveștile ilustrate în imagini;
- Să recepteze activ povestea ,,Fata babei și fata moșneagului” fiind atenți la imaginile prezentate pe baza acesteia;
- Să numească personajele principale din poveste și rolul acestora în desfășurarea evenimentelor;
- Să prezinte cu propriile cuvinte succesiunea momentelor principale din poveste pe baza imaginilor expuse la panou;
- Să identifice morala poveștii și învățămintele din aceasta cu ajutorul imaginilor din poveste;
- Să formuleze propoziții cu noile cuvinte explicate de educatoare ;
- Să precizeze titlul și autorul poveștii expuse de educatoare;
- Să completeze ,,Ciorchinele” cu personajele și elementele specifice poveștii;
- Să rezolve corect sarcinile de lucru pe baza poveștii ,,Fata babei și fata moșneagului”;
b) psiho-motorii:
- Să adopte o poziție corporală corectă pe parcursul activității în vederea receptării poveștii;
- Să utilizeze corect instrumentele de scris pentru rezolvarea fișei de lucru ;
c) afectiv-atitudinale:
- Să precizeze starea sufletească creată de mesajul poveștii;
8

- Să îşi aprecieze prin aplauze colegii care realizează corect sarcinile ;


- Să manifeste perseverenţă şi atitudini pozitive în cadrul activităţii;

 DOS (Activitate practică):

a) cognitive
- Să denumească materialele de lucru utilizate în activitatea practică;
- Să repete etapele de lucru pe baza modelului prezentat ;
- Să utilizeze un limbaj adecvat în cadrul activităţii practice;
- Să identifice culorile de toamnă necesare decorării rochiței Zânei Toamnă;
b) psiho-motorii:
- Să execute exercițiile de încălzire a mușchiilor mâinii, conform indicațiilor primite;
- Să utilizeze corect instrumentele de lucru necesare în activitate ;
- Să păstreze o poziţie corectă pe scăunele pe parcursul desfăşurarii activităţii ;
- Să lipească frunze și flori de toamnă din carton colorat pe șablonul cu rochia Zânei Toamnă ;
c) afectiv-atitudinale:
- Să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup;
- Să îşi aprecieze prin aplauze colegii care realizează corect lucrarea practică ;

 ALA - Jocuri de mişcare:

a) cognitive:
- Să reţină conţinuturile jocurilor propuse de educatoare;
- Să respecte regulile de desfăşurare a jocurilor;
b) psiho-motorii:
- Să își coordoneze mișcările în funcție de semnalele sonore;
- Să execute mişcări adecvate pe baza modelului oferit de educatoare ;
c) afectiv-atitudinale:
- Să îşi aprecieze prin aplauze colegii care realizează corect sarcinile de joc ;
9

D. STRATEGIA DIDACTICĂ

 ADP:
- Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul ;
- Resurse materiale: ecusoane, Calendarul Naturii, Catalogul grupei, jetoane, scrisoare, minge ;

 ALA–Construcții :
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
- Resurse materiale: cuburi de lemn ;

 ALA –Artă:
- Metode si procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca în echipă ;
- Resurse materiale: fișe de lucru, culori, carioci ;

 ALA –Bibliotecă:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, ;
- Resurse materiale: fişe de lucru cu exerciţii grafice ;

 ALA – Joc de mişcare:


- Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul ;
- Resurse materiale: fluier, CD muzică ;

 ADE:

 DLC:

- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, expunerea, exerciţiul, metoda ,,Harta Ciorchinelui”;
- Resurse materiale: păpușa. scrisoarea, imagini, planșe, jetoane, tabla magnetică, fișa de lucru ;
- Resurse temporale : 40-45 min
10

 DOS:

- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul ;


- Resurse materiale: cartoane colorate, lipici, decorațiuni de toamnă, șablon cu rochița ,,Toamnei”, panourile vesele;
- Resurse temporale: 40-45 min

 Forme de organizare:-frontală, individuală, pe grupe ;


 Forme de evaluare: continuă-formativă ;
 Locul de desfășurare: sala de grupă ;
 BIBLIOGRAFIE:
1. Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactică, Bucureşti, 2008.
2. Culea, Laurenţia- Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008.
3. Curriculum pentru educația timpurie, M.E.C.T., 2019 ( Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019).
4. Bane, Colleen, „Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici” – Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea de dimineaţă, Ed. Ro
Media, Bucureşti, 2004.
5. Smaranda Maria-Cioflica,Camelia Lazar, Ziua bună începe la ,,Întâlnirea de dimineaţă”, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2009.
6. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup, Ed. Arves, 2007.

SCENARIUL ZILEI
11

Activitățile de învățare care se vor desfășura cu preșcolarii, au în vedere următoarele repere orare prevăzute în Curriculum pentru
educația timpurie,pentru grupele cu orar normal :

REPERE ORARE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

8:00 – 9 :00 ALA : Joc liber - 30 min.

ADP : ,,Singurel mă îngrijesc !” - deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de


ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire - 30 min.

Tranziții : ,,Din nou la grădiniță”

9 :00 – 11 :30 ADP : Întâlnirea de dimineață : ,,Îmi place anotimpul Toamna pentru că...” - 18 min.

ADP : Tranziții : ,,Lipa, lipa” – 1 min.

ALA : Pe centre de interes – 40 min.

 Construcții : ,,Regatul Zânei Toamnă”  – joc de construire utilizând cuburi de lemn ;


 Artă: ,,Bogățiile toamnei” – colorare de elemente specifice anotimpului toamna ;
 Bibliotecă : ,,Frunza ” – exerciții grafice ;

ADP: Tranziții: ,,Bat din palme” – 1 min

ADE : Activități pe domenii experiențiale – 90 min


 DLC : ,,Fata babei și fata moșneagului” – lectura educatoarei  ;
 DOS : ,,Rochița Zânei Toamnă” - colaj ;

11 :30 – 12 :30 ADP: Tanziții : ,,Bat din Palme” – 5 min.


12

Rutine – ,,Mă pregătesc pentru jocurile în aer liber !” – 5 min.

ALA : Jocuri de mișcare în curtea grădiniței – 30 min

 Joc de mişcare: ,,Frunzele zburătoare’’ ;


 Joc de mişcare:,, Buburuzele vesele ’’ ;

ADP: Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul - 20
min

12 :30 – 13 :00 ALA : Joc liber - 20 min.

ADP : ,,Iată, ziua s-a sfârșit ! ” – deprinderi specifice plecării copiilor acasă - 10 min.

Activitățile de învățare proiectate pentru a se desfășura cu preșcolarii respectă prevederile Planului de învățământ pentru educația
timpurie 2019 în ceea ce privește numărul de ore stabilite pentru fiecare categorie de activitate.

Jocurile de mișcare la care vor participa copiii, sunt următoarele :

 Jocul de mişcare: ,, Frunzele zburătoare’’;


 Jocul de mişcare: ,, Buburuzele vesele’’;

 În jocul de mişcare ,,Frunzele zburătoare ”, copiii sunt aşezaţi pe scăunele. La semnalul - zboară frunzele - vor trebui să
zboare, moment în care educatoarea ia un scaun din semicerc. La semnalul – frunzele pe pământ - aceştia se grăbesc să se aşeze
pe un scaun. Pe rând educatoarea ia fiecare scăunel, iar la sfârşit doar o frunză va reuşi să se așeze pe un scaun. Ca reguli de
joc, copiii nu au voie să se împingă, nu au voie să se aşeze doi pe un scaun, iar frunzele care rămân fără scaun, rămân în
picioare încurajând frunzele aflate în joc. Jocul se termină când ultima frunză s-a aşezat. Se explică copiilor regulile jocului şi
se demonstrează. Se execută jocul de probă. În finalul jocului îi voi felicita pe copii pentru spiritul de echipă şi pentru modul de
implicare în joc.
13

 În jocul de mişcare ,,Buburuze vesele” copiii formează un semicerc. La o bătaie din palme toate buburuzele vor căuta în zona
indicată, crizantema ascunsă. La semnalul : ,,Stop’’, membrii echipei se vor opri din căutat. Câştigă echipa care găseşte cele
mai multe flori ascunse. Toţi copiii vor participa la jocurile recreative şi de relaxare. Această activitate are ca scop refacerea şi
relaxarea psihică a copiilor după activităţile pe domenii experienţiale.
14

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele CONŢINUTUL INFORMATIV STRATEGIA DIDACTICĂ Evaluare
activității

Activitatea propunătorului Activitatea copiilor Metode şi Resurse Forme de


procedee materiale organizare

1.Moment Se vor asigura condiţiile bunei Copiii se pregatesc pentru activitate, frontală
organizatoric desfăşurări a activităţii: aşezându-se pe scaune.

 aerisirea sălii de grupă;

 pregătirea materialului
didactic;

 aranjarea mobilierului;

 intrarea copiilor în sala de


grupă ;
2.Captarea Întâlnirea de dimineaţă debutează cu
atenţiei salutul de dimineaţă. Copiii formează un cerc. conversaţie
continuă-
Salutul de dimineaţă se realizează Realizează salutul de dimineaţă formativă
prin tehnica comunicării rotative. frontală
Copiii se aşază în cerc.
Salutul porneşte de la educatoare şi
este continuat de toţi copiii grupei,
fiecare salutându-şi colegul din
partea stângă. Catalogul
Apoi, se realizează prezenţa astfel se Numesc copiii care lipsesc. Se face grupei
va constata cine lipseşte. prezenţa.
15

Atenţia copiilor este îndreptată spre Completează Calendarul naturii. Observarea


Calendarul Naturii. Calendarul comportamen-
Naturii va fi completat împreună cu Prezintă câteva aspecte ale vremii conversaţie tului copiilor
copiii, după ce se poartă o discuţie identificate dimineaţa în cursul venirii
la grădiniţă. Calendarul frontală
referitoare la anotimpul în care ne Naturii
aflăm, lună, ziua, data, vremea. În
continuare,copiii sunt îndemnaţi să
spună ce au obsevat dimineaţa când
au venit la grădiniţă pentru a stabili
cum este vremea şi cum ne îmbrăcăm continuă-
în acest anotimp. formativă

Noutatea zilei. Li se va spune


Preşcolarii sunt atenţi la indicaţiile
copiilor că Păpușica Maria a venit în
oferite dar şi la conţinutul scrisorii care
vizită la ei și le-a adus o ,,plăsuță conversaţie
va fi citite.
colorată” de la Zâna Toamnă. Se scrisoare
explicație
deschide cutia și sunt intuite
materialele din interiorul acesteia: o
scrisoare și o carte de povești. Apoi,
li se citește copiilor scrisoarea care
cuprinde sarcinile misiunii pe care le-
a dat Zâna Toamnă.

Activitatea de grup se va desfăşura Copiii precizează aspectele care îi


printr-un joc intitulat ,,Îmi place determină să îndrăgească anotimpul
anotimpul Toamna pentru că...”. Toamna. minge
Copiii sunt asezaţi în cerc. Aceștia exerciţiul frontală
trebuie să prindă mingea, aruncată în
sala de grupă și să precizeze de ce le
place anotimpul Toamna.

Se prezintă prima sarcină pe care le-


a dat-o Zâna Toamnă, aceea de a
16

3.Reactuali- răspunde la câteva întrebări : continuă-


zarea formativă
cunoştinţelor - Care sunt caracteristicile Preșcolarii răspund la întrebări în imagini
anotimpului Toamna ? vederea reactualizării cunoștințelor.
- Cum se numesc poveștile
ilustrate în imagini, trimise Observarea
conversaţie planșe frontală comportamen-
de Zâna Toamnă ?
- Care este povestea / tului verbal şi
personajul vostru preferat ? nonverbal al
copiilor
Apoi, reactualizarea cunoștințelor se
realizează și prin sarcinile propuse în
cadrul activităților liber alese pe
centre de interes.
Sunt atenţi la explicaţiile date.
Copiii vor observa materialele puse
la dispoziție de la centrele de interes,
după care fiecare îşi va alege un
centru de interes, în urma prezentarii Își îndeplinesc sarcinile la centrele de
interes. explicaţie frontală
acestora şi a sarcinilor pe care le au
de îndeplinit. Rezolvarea corectă a conversaţie
sarcinilor şi munca în echipă vor
conduce la descoperirea unor lucruri
noi.

Tranziție : ,,Lipa, lipa, unu, doi”

 Construcții: ,,Regatul Zânei


exercițiul cuburi de lemn
Toamnă”  – construire
utilizând cuburi de plastic ; culori, pe grupe continuă-
 Artă: ,,Bogățiile toamnei” – reprezentări formativă
colorare de elemente specifice schematizate
anotimpului toamna ;
 Bibliotecă : ,,Frunza ” –
17

exerciții grafice ;

În misiunea dată de Zâna Toamnă,


avem de îndeplinit următoarele
4.Anunţarea sarcini : Copiii sunt atenți la explicațiile fișe de lucru continuă-
titlului şi a primite. formativă
obiectivelor - Ascultăm o poveste
frumoasă pe care ne-a trimis-
o Zâna Toamnă și suntem Observarea
atenți la conținutul ei pentru explicaţia comportamen-
că la final va trebui să i-o tului verbal şi
povestim musafirului nostru, frontală
nonverbal al
Păpușa Maria. Povestea se copiilor
numește : ,,Fata babei și
fata moșneagului” de Ion
Creangă.
- Apoi,o ajutăm pe Zâna exrcițiul
Toamnă să își împodobească
rochia cu elemente specifice
anotimpului Toamna și vom
decora ,,Rochița Zânei
Toamnă”.

continuă-
Li se va lectura copiilor povestea
Sunt atenți la conținutul poveștii și formativă
,,Fata babei și fata moșneagului” de
5.Desfasura- ascultă activ povestea.
Ion Creangă fiind expuse la panou
rea activităţii
imaginile corespunzătoare expunerea panou frontală
momentelor principale. Observarea
Se începe nararea imagini comportamen-
povestirii,expunându-se textul tului verbal şi
prelucrat în prealabil,adaptat nonverbal al
posibilităților de înțelegere și de copiilor
18

asimilare ale copiilor. Cuvintele noi ,,


întâlnite în text vor fi explicate fără a
întrerupe firul povestirii. În timpul
povestirii se vor respecta momentele
principale si anume:

1. Fata moșului este harnică și


ascultătoare și participă la
toate treburile gospodărești
frontală
dar fata babei este leneșă și
rea. planșe ilustrate
2. Fata moșului pleacă la drum cu secvențe
de la casa părinteasă fiind expunerea din poveste
alungată de babă și de fata
explicaţia
ei.
3. Pe drum, fata moșului ajută
o cățelușă slabă și murdară,
humuiește o fântână, lipește
un cuptor, curăță un pom de
omizi și uscături.
4. Fata moșului ajunge la continuă-
gospodăria Sfintei Duminici formativă
și are grijă de copiii acesteia:
,,balauri și tot soiul de jivine
mari și mici”.
5. Sfânta Duminică o pune pe
fata moșului să își aleagă un
cufăr din pod ca răsplată
pentru munca ei.
6. Pe drumul spre casă,
cuptorul îi dă pâine caldă,
fântâna îi dă apă și două
19

pahare de argint, cățelușa îi


dă mărgele, părul îi dă pere
coapte.
7. Fata moșului ajunge la casa
părintească și deschide
cufărul cel mic din care ies: continuă-
herghelii de cai, cirezi de formativă
vite, turme de oi. expunerea
8. Fata babei pleacă și ea de
acasă dar pe drum nu ajută
cățelușa, nici fântâna, nici
cuptorul, nici părul.
9. Fata babei ajunge la casa
Sfintei Duminici unde
imagini
muncește puțin și nu se
îngrijește de gospodăria ei
dar ia ca răsplată un cufăr
mare.
10. Fata babei se întoarce spre
casă iar la întoarcere
cuptorul, fântâna căţeluşa,
nu îi oferă daruri, ceea ce o
mânie tare. planșe frontală
11. Din cufărul fetei babei au
sărit fel si fel de lighioane
care au înghițit-o și pe ea și continuă-
pe babă. formativă
conversația imagini
 Apoi, Zâna Toamnă a pregătit
câteva întrebări pentru copii, Copiii răspund la întrebări pe baza frontală
pe marginea conținutului imaginilor din poveste.
poveștii. Astfel, li se vor
20

adresa întrebări copiilor cu


privire la evenimentele și
personajele principale din
poveste precum și cu privire la planșe
titlul și autorul poveștii.
conversația
 Ulterior, copiii sunt solicitați
să prezinte cu propriile Povestesc cu propriile cuvinte exercițiul frontală Observarea
cuvinte succesiunea momentele principale din poveste cu comportamen-
momentelor principale din ajutorul planșelor expuse la panou. tului verbal şi
poveste pe baza imaginilor nonverbal al
expuse la panou. Se copiilor
urmărește calitatea
abilităților narative și
fidelitatea pronunției.
exercițiul planșe
 Apoi, copiii vor trebui să
identifice morala poveștii și Precizează morala poveștii precum și continuă-
învățămintele din aceasta cu concluziile pe care le au cu privire la formativă
ajutorul imaginilor. faptele personajelor.

 Copiii vor fi solicitați să


formuleze propoziții cu noile exercițiul
Formulează propoziții cu noile cuvinte
cuvinte explicate de
învățate pe baza imaginilor. șablon
educatoare.
jetoane
 Apoi, copiii vor
completa ,,Ciorchinele” cu Completează șablonul utilizând plicuri frontală
personajele și elementele metoda ,,Ciorchinelui”.
specifice poveștii.
21

6.Obţinerea Tranziţie: ,,Bat din palme”.


perfomanţei
DOS – Activitate practică

În continuare vom desfăşura o explicația continuă-


activitate practică care se formativă
numește ,,Rochița Zânei Toamnă”. Sunt atenţi la indicaţiile primite.

Zâna Toamnă ne-a cerut să-i


decorăm rochița cu multe frunze,
flori de toamnă și ghinde ! Haide-ţi
să o ajutăm! frontală

Se va trece la realizarea lucrarii


practice:
castroane de
a) Intuirea materialului plastic,
observația frunze/flori/
 Se intuiesc materialele care ghinde din
vor fi folosite în cadrul Identifică şi denumesc materialele
carton colorat,
activităţii distribuite pe măsuţele lor. continuă-
decorațiuni,lipi formativă
ci, sclipici
b) Explicarea şi demonstrarea explicația
modalităţii de realizare Sunt atenţi la explicaţiile date. demonstraţia
frontală
 Se explică tehnica de lucru.

 Se realizează modelul de
către educatoare.
exerciţiul
c) Verificarea modului în care şi-au
însuşit etapele de lucru Un copil repetă etapele de lucru.
22

 Un copil va repeta etapele de


lucru.

d) Exerciţii de încălzire a mâinilor


exerciţiul castroane de
 Se execută cu copiii câteva plastic,
Realizează câteva mişcări de încălzire frunze/flori/ continuă-
mişcări de încălzire a
a muşchilor mici ai mâinii. ghinde din formativă
muşchilor mici ai mâinii.
carton colorat,
e) Realizarea propriu-zisă a lucrării exercițiul decorațiuni,lipi
Se execută tema de către copii. ci, sclipici
 Se urmăreste modul de
executare a lucrarii şi sunt
stimulaţi verbal.

Se corectează în permanență poziţia individuală


la masa de lucru.
conversaţia
Rezultatele activităţii vor fi analizate.
panouri
Se va realiza o expoziţie cu lucrările metoda ,,Turul frontală
copiilor. Analizează lucrările expuse la panou. galeriei”
Tranziţie: ,,Bat din palme” Tranziţie:,,Bat din palme”
7.Încheierea În încheierea activităţii se vor face
activităţii aprecieri colective şi individuale. recompense
Activităţile zilei se încheie cu Sunt atenţi la aprecierile făcute. frontală
jocurile de mişcare și cu jocuri libere: conversația
Realizează jocurile de mişcare propuse
ascultând regulile acestora. explicaţia
 Jocul de mişcare:
,, Frunzele zburătoare’’;
 Jocul de mişcare:
,, Buburuze vesele’’; exerciţiul
23

ANEXA 1

Dragi copii,
Vă trimit această scrisoare pentru că doresc să vă informez despre o misiune importantă pe care o veți avea de
realizat pe parcursul acestei zile.

Am trimis-o la voi pe Păpușica Maria care este foarte tristă că nu cunoaște povestea ,,Fata babei și fata
moșneagului”. Celelalte prietene ale ei cunosc povestea și își dorește și ea să afle ce se întâmplă în această
poveste. De aceea, vă rog să o ajutați să afle care sunt personajele și întâmplările acestei povești. Astfel, v-am
trimis o cărticică de povești iar voi va trebui să fiți foarte atenți în timp ce d-na educatoare vă citește conținutul
poveștii pentru că la finalul acesteia va trebui să îi răspundeți Păpușii Maria la câteva întrebări . De asemenea, veți
avea mai multe sarcini de îndeplinit și este important să fiți atenți la succesiunea întâmplărilor din poveste.

Partea a doua a misiunii pe care o veți avea de îndeplinit este să decorați mai multe rochițe cu elemente
caracteristice anotimpului Toamna. Astfel, va trebui să lipiți pe șablonul cu rochița frunze, flori de toamnă și
ghinde. Cea mai frumoasă rochiță va fi premiată la sfârșitul activităților !

Dacă pe parcursul zilei veți fi atenți la sarcinile pe care le veți avea de realizat și dacă le veți îndeplini cu succes,
la sfârșitul activităților veți avea parte de o surpriză !

Vă doresc mult succes în îndeplinirea sarcinilor!

Cu drag,
Zâna Toamnă

S-ar putea să vă placă și