Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR:
CLASA: a V-a
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Portretul literar
SUBIECTUL: fragment din Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, de
N. Bălcescu , portretul lui Mihai Viteazul
TIPUL LECŢIEI: mixtă

COMPETENŢE GENERALE:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri
diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3 sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii, în scopul
clarificării acestora;
2.3 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
3.2 recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;
3.3 identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau
nonliterar.

COMPETENŢE DERIVATE:
COGNITIVE:

Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili :


C.C.1. să stabilească ideile în jurul cărora se organizează o temă literară;
C.C.2. să recunoască sensul unor cuvinte în contexte diferite;
C.C.3. să explice formarea unor cuvinte;
C.C.4. să folosească sinonime pentru cuvinte date;
C.C.5 să recunoască modurile de expunere dintr-un fragment dat.
MOTRICE:
C.M. să utilizeze corect mijloacele de învăţământ

AFECTIVE:
C.A. Vor fi dispuşi să se angajeze decis în soluţionarea sarcinilor didactice

RESURSE:

A. BIBLIOGRAFICE:

1. OFICIALE:
 Programa şcolară pentru clasa a V-a
 Limba română, Manual pentru clasa a V-a, Editura
Humanitas Educaţional, Bucureşti
2. PEDAGOGICE:
 C. Cucoş, Pedagogie, Iaşi, Polirom, 1996
3. METODICO-DIDACTICE:
 C. Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române
în şcoală, Polirom, Iaşi, 1999
 V. Goia, I. Drăgătoiu, Didactica predării limbii şi
literaturii române, Cluj, 1995
4. ŞTIINŢIFICE:
 Dicţionar de termeni literari, coordonator Mircea Moţ,
Editura Orator, Bucureşti

B. METODOLOGICE:
1. STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă

2. METODE ŞI PROCEDEE: expunere,lectura explicativă,


conversaţie , descoperire, rebus , exerciţiu lexical
3. FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală

4. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, tablă, caiete


SCENARIU DIDACTIC

NR. EVENIMENTELE C.S. CONŢINUTURI ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRA TEGIE DIDACTICĂ EVALUARE
CRT LECŢIEI
METODE MIJLOACE FORME DE
ORGANIZARE

0. Moment organizatoric C.M. Asigurarea condiţiilor optime în vederea


desfăşurării lecţiei:
- notarea absenţelor
- pregătirea rechizitelor şcolare
- tablă, burete , planşă etc.
1. Actualizarea C.M. Se verifică tema, se dau explicaţiile necesare şi se Conversaţia Caiete Frontală cu Analiza
cunoştinţelor C.C.5 corectează greşelile (tema conţine analiza unui Explicaţia Fişe cu întrebări raportare răspunsurilor
pasaj descriptiv). individuală elevilor
Elevii primesc o serie de întrebări referitoare la
trăsăturile descrierii ca mod de expunere:
- Ce este descrierea?
- Ce poate surprinde o descriere literară?
- Ce părţi de vorbire predomină în cadrul
unei descrieri?
- Prin ce se diferenţiază o descriere literară
de una ştiinţifică?
- Ce figuri de stil cunoaşteţi? Daţi exemple.
Prima întrebare o pune profesorul. Elevul care
răspunde corect va pune următoarea întrebare.
2. Enunţarea obiectivelor Elevii sunt anunţaţi asupra conţinuturilor învăţării: Expunere Frontală Observarea
„Astăzi vom începe studiul unui text care se Explicaţia sistematică a
bazează tot pe descriere ca mod de expunere, dar Conversaţia elevilor
care urmăreşte prezentarea trăsăturilor fizice şi
morale ale unui personaj, aşadar conturarea
portretului literar.”
Se prezintă elevilor, mai întâi, o imagine conţinând
portretul domnitorului Mihai Viteazul. Descoperirea Planşe
Se poartă o scurtă discuţie asupra acestuia.
3. Prezentarea optimă a C.A. Se împarte elevilor câte un medalion cu imaginea Lectura Manual Individuală Observarea
conţinutului domnitorului muntean. sistematică a
Se lecturează fragmentul din manual. elevilor

4. Dirijarea învăţării C.A. După o primă lectură se pun întrebări referitoare la


C.C.1 impresia lăsată de text elevilor, asupra stării Conversaţia Manual Frontală cu Analiza
C.C.2 emoţionale provocate de aceasta. Exerciţiul lexical raportare răspunsurilor
C.C.3 Se lucrează exerciţii de vocabular, din manual, de individuală elevilor
C.C.4 la pagina 215. Elevii ies , pe rând, la tablă şi le
C.C.5 rezolvă.

5. Obţinerea performanţei Se lucrează un rebus pe care elevii îl primesc scris Rebus Fişe Individuală Analiza
pe foi. răspunsurilor
elevilor

6. Feedback Se va discuta rezolvarea rebusului. Conversaţia Frontală Evaluare prin


Se vor explica noţiunile care nu au fost înţelese de Explicaţia calificative
elevi pe parcursul activităţii didactice. scrise (note
sau puncte în
caietul de
evaluare
personală a
profesorului
7. Evaluare Se realizează evaluarea activităţii elevilor prin Expunere Frontală Aprecieri
aprecieri, calificative generale şi individuale. globale şi
Se fac observaţii colective şi individuale , se dau individuale
sugestii.
8. Retenţia Se pun întrebări generale cu privire la subiectul Conversaţie Tablă Frontală cu Observarea
lecţiei discutate cu scopul fixării elementelor euristică Caiete raportare sistematică a
esenţiale individuală elevilor
9 Transfer Elevii vor primi o fişă de autor cuprinzând date Expunere Frontală
inedite despre cărturarul Nicolae Bălcescu. Le voi
cere elevilor să citească fişa şi să o adauge la
Portofoliu.

Intern, tema pentru acasă: alcătuieşte un scurt


dialog între Mihai Viteazul şi gâde. Foloseşte
cuvintele viteaz, moarte, pedeapsă.

Rebus pe baza fragmentului Românii supt Mihai-Voievod Viteazul de N. Bălcescu

1 – Mihai a unit Transilvania, Ţara Românească şi ...........................


2 – Alexandru - Vodă porunceşte ca Mihai să fie adus la……………
3 – Alexandru – Vodă era ....... la suflet.
4- Pentru popor era…………..
5 – Calitatea vestită a domnitorului
6 – Funcţia supremă a lui Mihai Viteazul
7 – Unde voia să se ascundă Mihai Viteazul ?
8 – Tatăl voievodului
9 – Persoană care trebuia să taie capul osândiţilor
10 – Armă folosită pentru decapitare
11- Pe gâde îl apucă un tremur……………….
12 – Gâdele a ţipat în ... mare că el nu îl ucide pe Mihai
13 – Caracterul lui Mihai era ........
ANEXA 1

- Ce este descrierea?

- Ce poate surprinde o descriere literară?

- Ce părţi de vorbire predomină în cadrul unei descrieri?

- Prin ce se diferenţiază o descriere literară de una ştiinţifică?

- Ce figuri de stil cunoaşteţi? Daţi exemple.