Sunteți pe pagina 1din 3

MICROSOFT EXCEL 2007

1. GENERALITĂŢI
Microsoft Excel 2007 este un program specializat pe lucru tabelar care ne permite
stocarea şi prelucrarea datelor sub formă de tabele.
Cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Excel vom putea realiza diferite operaţii, de exemplu:
 realizarea de calcule numeroase şi complexe utilizând formule;
 folosirea unui spaţiu de lucru imens, care poate fi formatat sau protejat;
 portabilitatea informaţiilor din diferite foi de calcul (schimbul de informaţii cu alte
aplicaţii);
 posibilitatea reprezentării grafice a datelor numerice, sub forme de diagrame;
 facilităţi de explorare şi interogare a bazelor de date.

1.1. Lansarea în execuţie a aplicaţiei Excel


 dublu-clic pe pictograma Word 2007 (dacă există);
 Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft
Office Excel 2007.
 dublu-clic sau Enter pe pictograma unui fişier Excel (dacă documentul este vizibil
într-o fereastră gen Computer).

2. COMPONENTELE FERESTREI EXCEL 2007


Ecranul conţine următoarele elemente:

 Butonul Office – conţine opţiuni privind operaţiile uzuale (creare,


deschidere, salvare cu acelaşi/alt nume, imprimare, închidere, stabiliri opțiuni etc.)
 Bara Acces rapid – asigură comenzi de acces rapid la comenzi
pentru salvarea unui document, anularea şi reexecutarea unei comenzi1
 bara de meniu –
conţine,
grupate în meniuri, comenzile Excel; acestea vor determina afişarea unei bare de
instrumente ce include opţiunile aferente, grupate în file (Exemplu: meniul
Inserare afişează o bară cu butoane pentru inserarea unui tabel, unei
imagini/miniaturi, unui antet, subsol, simbol etc.)
 bara de instrumente (panglică) – utilizată pentru accesul rapid la principalele
comenzi Excel 2007.2

Pentru fiecare opţiune din bara de meniu se afişează altă bară de instrumente.

Unele butoane au, alături sau dedesubt, un buton care indică faptul că, la
activare cu mouse-ul, se vor dezvolta într-un submeniu; alte butoane au, în colţul din
dreapta jos (exemplu: Font) un buton care, la activare, determină afişarea unui
dialog pentru opţiuni (dialogul este similar celui afişat prin meniu la versiunile Excel
precedente).
1
Putem adăuga/elimina butoane din această bară de instrumente (v. mai jos).
2
Dacă bara de instrumente nu e afişată, deschidem lista ascunsă Particularizare bară de
instrumente din bara Acces rapid şi dezactivăm comutatorul Minimizare panglică.
Dacă dorim să lucrăm doar cu tastatura, putem folosi tasta F10 pentru a afişa
literele indicatoare din cadrul benzii. Aceasta va afişa, în dreptul fiecărei opţiuni din
meniu, litera care poate fi folosită pentru activare (K pentru Pornire, Y pentru
Inserare etc.). La activarea unei opţiuni din meniu, în bara de instrumente
aferentă se vor afişa litera/literele corespunzătoare fiecărui buton în parte (de
exemplu, pentru a activa opţiunea Margini din meniul Aspect pagină vom
tasta F10, P, G).
Anularea afişării literelor indicatoare se face cu tasta Esc.
 fereastra aplicaţiei – fereastra în care se execută Excel-ul; titlul ei constă din
numele documentului curent și stilul de deschidere/salvare al lui (document
compatibil cu versiunile mai vechi, document Excel 2007 etc. – vezi mai jos).
 butonul de Help – afişează o fereastră separată în care oferă ajutor pentru
diverse operaţii din Excel 2007 (v. mai jos)
 bara de stare –

situată în partea inferioară a ferestrei, afişează informaţii despre fişierul Excel curent:
starea cursorului, înregistrarea de macrocomenzi, câteva butoane referitoare la modul
de afişare, procentul de afişare. Butoanele din bara de stare se activează/dezactivează
cu un clic dreapta pe bara de stare.
 barele de defilare, orizontală şi verticală – sunt folosite la deplasarea rapidă în
document şi la afişarea poziţiei curente în acesta.3
Observaţie
Plasarea cursorului pe un anumit buton din bara de instrumente determină
afişarea unor informaţii indicând operaţia declanşată la acţionarea sa.

2.1. Organizarea fişierelor create de Excel


Un fişier creat de Excel se numeşte registru de calcul şi
are extensia implicită .XLSX.
Fiecare registru de calcul cuprinde iniţial 3 foi de
calcul, pentru care există etichetele Foaie1...Foaie3
în partea inferioară a ferestrei
Fiecare foaie de calcul este organizată în coloane şi
rânduri care se intersectează formând casete numite
celule, în care se introduc datele.
La rândul ei, fiecare foaie de calcul conţine un cadru
folosit pentru etichetarea liniilor şi coloanelor:
 Coloanele sunt notate cu literele alfabetului –
fiecare foaie de calcul are, iniţial, 16384 de coloane, numite A-Z, AA-AZ,...
ZA...ZZ, AAA-AAZ, ...XFA-XFD, numele lor fiind afişate în partea superioară a
ferestrei;
 Rândurile sunt numerotate 1... 1.048.576.
Fiecare coloană are, iniţial, o lăţime de 2,5 cm iar liniile o înălţime de 0,6 cm (dacă ar fi
să listăm o asemenea foaie de calcul pe hârtie, lăţimea ei ar fi de cca. 469 m iar lungimea
totală de 7296 m).
Poziţia curentă în foaie este indicată:
 printr-un chenar îngroşat, numit indicator de celulă;
 prin litera şi numărul desemnând coloana respectiv linia curentă (apar în stânga barei
Dacă barele de defilare nu sunt afişate, folosim butonul Office  Opțiuni Excel  categoria
3

Complex  zona Afişare opţiuni pentru acest registru de lucru  comutatoarele


Afişare bară de defilare verticală/orizontală.
de formule).