Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

,,LUMEA COPIILOR“ TG-JIU

PROIECT DIDACTIC

„INIMIOARE, INIMIOARE”

Prof. înv. Preșcolar:


Albuș Adriana
PROIECT DE ACTIVITATE
DATA: 09.03.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit ,,Lumea Copiilor” Tg-Jiu
PROF.ÎNV. PREȘCOLAR: Albuș Adriana
GRUPA: Mică ,,C”
TEMADESTUDIUANUALĂ: ,,Cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Primăvară, bun venit!”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Ziua Mamei”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și Comunicare
CATEGORIADEACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMAACTIVITĂȚII: ,,Inimioare, inimioare”
TIPULACTIVITĂŢII: Formare de priceperi și deprinderi
MIJLOCDEREALIZARE: povestirea educatoarei
SCOPULACTIVITĂȚII:
 Cultivarea sentimentului de dragoste pentru mama;
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Dezvoltarea capacităţii copilului de a asculta cu atenţie un text, de a se concentra asupra
acţiunii prezentate în poveste și însușirea conținutului poveștii.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) Cognitive:
 să rețină titlul poveștii
 să asculte cu atenție povestea pentru a sesiza succesiunea momentelor acțiunii;
 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să-şi îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale;
 să desprindă mesajul povestirii pe baza întrebărilor;
 să identifice personajele din poveste, în ordinea cronologică a desfășurării acțiunii poveștii.
b) Afective:
 să exprime trăiri afective proprii specifice activității;
 să solicite răspuns din partea educatoarei atunci când nu înțelege ceva;
 să fie capabil să stabilească relaţii de intercomunicare, de cooperare cu membrii
grupului.
c) Psihomotorii:
 să adopte o poziție corectă pe tot parcursul activității;
 să mânuiască cu grijă materialul didactic.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODEŞIPROCEDEE: povestirea, conversația, explicația, observația, problematizarea,
exercițiul.
b) MIJLOACEDIDACTICE: personaje din polistiren, imagini din poveste etc.
c) FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.
d) FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: orală, formativă/continuă prin observarea sistematică a
comportamentului copiilor, conversația de verificare, analiza acțiunilor și a răspunsurilor.
DURATA: 10-15 minute
LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. ,,Curriculum pentru educația timpurie, MEN, 2019
2. “Metodica activităților instructiv-educative înînvățământulpreprimar“, EdituraDidactica Nova,
Craiova 2007;
3.”Metodica desfășurării activităților instructive-educative în grădinița de copii ”, Editura
Gheorghe-Cârțu Alexandru, 2009.
DEMERS DIDACTIC

EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE


DIDACTIC METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE EVALUARE
MOMENT Voi asigura condițiile
ORGANIZATORIC optime pentru buna
desfășurare a activității:
aranjarea mobilierului;
aranjarea materialului
didactic necesar
desfășurării activității.
CAPTAREA Se realizează cu ajutorul Conversația Silueta din Frontal Observarea
ATENŢIEI siluetei mamei, element polistiren a comportamentu
surpriză care a venit să le mamei lui non-verbal
spună o poveste. al copiilor
Se anunța tema și Conversația Frontal Observarea
ENUNŢAREA obiectivele, în termeni Expunerea capacităţii de
TEMEI ȘI A accesibili lor. concentrare a
OBIECTIVELOR Astăzi veți asculta o atenției şi a
poveste frumoasă despre interesului
dragoste, bunătate și pentru
dărnicie . povestire
Se va comunica titlul
poveștii și se va trezi
curiozitatea și dorința de a
povesti.
DIRIJAREA Voi prezenta povestea Povestirea Imagini din Frontal Observarea
ÎNVĂȚĂRII ,,Inimioare, inimioare” de Conversația poveste Individual sistematică a
Sarina Cassvan Observația activității și
cu ajutorul planșelor, clar, Expunerea comportamentu
accesibil și expresiv. lui copiilor
Se prezintă titlul poveștii,
”Inimioare, inimioare” care Formativă
se repetă de către 2-3 copii.
Cu ajutorul imaginilor se va
expune conținutul poveștii.
Se va face explicarea Observarea
cuvintelor pe parcursul sistematică a
povestirii. capacității de
1. gheretă=construcție mică concentrare a
în care se vând alimente, atenției asupra
chioșc, tonetă. acţiunii
2. bâlci= târg mare organizat prezentate în
în anumite perioade ale anului poveste
3. a dezmierda= a răsfăța, a
alinta.
Voi reda povestea clar,
accesibil și expresiv pentru
a putea trezi emoții și
pentru a se asigura Observarea
motivația învățării. capacităţii
Expresivitatea expunerii copilului de a
poveștii o voi realiza prin asculta cu
modularea vocii, atenţie un text,
schimbarea ritmului de a-și însuși
vorbirii pe parcursul conținutul
expunerii, pauze logice, poveștii.
accentuări și scăderi ale
intensității vocii, repetiții, Orală
mimică și gestică.
Momentele povestirii sunt :
1.Un băiețel cumpără de la
un negustor o inimioară de
turtă dulce. Observarea
2.Aflarea veștii că mama sa capacităţii de
se îmbolnăvise de inimă rea. exprimare
3.Băiatul îi dăruiește orală, de
mamei inimioara din turtă înţelegere şi
dulce pentru a înlocui inima utilizare
bolnavă și a se însănătoși. corectăa
4.Mama se bucură de gestul semnificaţiilor
copilului, împarte și structurilor
mănâncă împreună cu verbale orale
băiețelul inimioara de turtă
dulce.
5. Însănătoșirea mamei din
momentul în care a mâncat
turtă dulce.
6.Mama și copilul îi
mulțumesc vânzătorului și
sunt mândri unul de
celălalt.
În funcție de fiecare
moment al povestirii se
adaugă planșele
reprezentative pe panou.
”Morala poveștii este că
dragostea copiilor pentru
mame, dar și a mamelor
pentru copii este
nemărginită și trebuie să
fim darnici și buni în orice
situație.”
OBȚINEREA Fixarea poveștii Conversația Personaje Frontal Orală
PERFORMANȚEI Voi realiza fixarea poveștii Problematiza- Imagini din Individual Observarea
ȘI ASIGURAREA printr-un scurt joc didactic rea poveste capacității de
TRANSFERULUI care va pune la încercare Jocul Machetă analiză și
cunoștințele copiilor. Dintr- verbalizare
o cutie în formă de
inimioară copiii vor scoate
câte o inimioară mai mică
pe care se află o întrebare la
care ei trebuie să raspundă.
1.Ce vindea negustorul în Conversația de
piață? verificare
( Vânzătorul de dulciuri
vindea inimioare , păpușele
și soldați de turtă dulce).
2.Ce a cumpărat băiatul de
la vânzătorul de dulciuri?
( Băiatul a cumpărat o
inimioară de turtă dulce.)
3.Pentru cine a cumpărat
băiatul inima de turta
dulce?(Pentru mama sa)
4.De ce a cumpărat-o?
(Dorea să o dăruiască
mamei pentru a înlocui
inima rea cu cea bună).
5.Ce a simțit mama când
băiatul i-a oferit inima din
turtă dulce?
(Mama a simțit o bucurie
mare.)
6.De ce au dorit să –i
mulțumească vânzătorului?
(Aceștia i-au mulțumit
pentru bunătatea sa.)

ÎNCHEIEREA Se fac aprecieri individuale Conversația Recompense Frontal Aprecieri


ACTIVITĂȚII și colective asupra Individual verbale
participării și implicării
copiilor la activitatea
desfășurată. Se oferă
recompense.

S-ar putea să vă placă și