Sunteți pe pagina 1din 4

Caiet de lucru pentru clasa a IX-a

Unitatea de învăţare
ATOMUL
1. Indicaţi care dintre afirmaţiile de mai jos, referitoare la atom, sunt adevarate şi care
sunt false. Argumentaţi alegerea făcută.
a)Atomul este o particulă mică, vizibilă la microscopul obişnuit.
b)Un atom îşi modifică total structura în timpul unei reacţii chimice.
c) În nucleu este concentrată aproape toată masa atomului.
d)Nucleul atomic este neutru din punct de vedere electric.
e)Sarcina electrică a nucleului atomic este pozitivă.
f) Masa unui electron este de aproximativ 1836 de ori mai mică decât masa unui proton.
g)Numarul de electron! din învelişul electronic al unui atom este egal cu numarul de
protoni
din nucleu şi este indicat de numarul atomic (Z).

2. Completaţi spaţiile punctate prin cuvintele care lipsesc din afirmaţiile urmatoare:
a) Grupa metalelor alcaline cuprinde elemente ai căror atomi au.................electron în stratul.............;
b) O perioadă reprezintă şirul ............ de elemente care au proprietăţi ...........;
c) Particulele cu sarcina electrică din atom sunt ............... şi ...........;
d) Atomul este neutru din punct de vedere electric, deoarece numărul de.................este.........cu
numarul de..........;
e) Izotopii sunt specii de atomi care au acelaşi număr de ............... şi număr diferit de ................;
f) Electronii sunt aşezaţi în înveliş pe ............. a căror energie .......... cu creşterea distanţei
faţă
de .......;
3. Scrieţi în faţa numerelor de ordine din coloana A literele corespunzătoare din coloana B:
A B
....1. grupa 1 (IA) a) este un halogen
....2. grupa 16 (VIA) b) cuprinde metale alcaline
....3. grupa 17 (VIIA) c)conşine nemetale cu configuraşie stabilă
....4. grupa 18 (VIIIA) d)atomii au şase electroni de valenţă
4. Atomii unui element X au Z = 15 şi A = 31. Alegeţi afirmaţiile adevarate şi corectaţi-le
pe cele false:
a) are 15 protoni şi 15 neutroni;
b) electronii alcătuiesc 3 straturi;
c) stratul M nu este complet;
d) masa atomica molară este 16g/mol;
e) simbolul nucleului este 15X;
f) sarcina nucleara este +15;
g) configuraţia învelişului electronic este K2L8M5;
h) elementul este situat în grupa 15(VA) şi perioada 2.

5. Un atom are masa atomică relativă 27 şi 13 electroni în înveliş. Aflaţi:


a) compoziţia nucleului;
b) configuraţia electronică a învelişului;
c) masa atomică molară;
d) grupa şi perioada în care se găseşte elementul.

6. Fosforul (P), element ce se gaseşte sub formă de compuşi organic în celulele nervilor şi
ale
creierului, are numărul atomic Z=15 si numărul de masă A=31. Reprezentaţi, pe
caiete, structura
atomului de fosfor, completând schema:
protoni.......
nucleu
neutroni......
Atom
invelis electronic electroni........
7. Stabiliţi pentru atomul de fluor numărul atomic (Z) si numărul de masă (A).
protoni: 9
nucleu
neutroni: 10
Atom
invelis electronic electroni: 9

8. În nucleul atomului de aluminiu (Al) se afla 27 de particule, iar în învelişul de electroni se


află
13 electroni. Determinaţi structura atomului de aluminiu, numărul atomic şi numărul de
masă.

9. Alegeţi dintre modelele indicate pe cel care corespunde atomului de oxigen, element
ce
întreţine arderile şi viaţa. Determinaţi numărul atomic şi numărul de masă pentru
atomul de oxigen. Atomul de oxigen este format din: 8 protoni, 8 neutroni şi 8 electroni.

+
8p 8n0 8n0 + +
8p 8p -
8e- 8 e- 2e
8n0 -
6e

A B C
10. Aflaţi numărul atomic al elementului care are 5 electroni în stratul 2(L). Indentificaţi
elementul
şi scrieţi configuraţia electronică.

11. În ce perioadă, în ce grupă şi în ce căsuţă se găseşte elementul care are configuraţia


electronica: K2L8M18N6?

12. Care sunt elementele ale căror structuri electronice sunt: a) K2L4; b) K2L8M2; c) K2L7?

13. Se dau următorii atomi: 2He, 9F, 13AI. Se cer:


a) configuraţiile electronice;
b) poziţiile elementelor în sistemul periodic (grupa, perioada, Z)
c) numărul electronilor de valenţă.

14. O cantitate de 0,1 moli de Cr2X3 are masa de 20g. Ştiind că numărul de protoni din nucleul
atomului X este egal cu numărul de neutroni, aflaţi:
a) numărul de masa A şi numărul atomic Z pentru elementul X;
b) configuraţia electronică a învelişului atomului X;
c) poziţia elementului X în sistemul periodic (Se dă ACr = 52)
15. Un element X are 14 neutroni şi 4 electroni în stratul 3(M). Aflaţi pentru elementul X:
a) numărul atomic;
b) numărul de masă;
c) masa atomică relativă;
d) configuraţia electronică;
e) poziţia în sistemul periodic;
f) caracterul chimic şi familia de elemente din care face parte.

15. Găsiţi cuvintele pentru care afirmaţiile de mai jos sunt adevarate.
a) Totalitatea....................care gravitează în jurul unui nucleu atomic reprezintă învelişul de
..................al atomului.
b)Învelişul de electroni este stratificat şi este format din.....................straturi.
c) Stratul 1 are energia cea mai....................şi este stratul cel mai.....................de nucleu.
d)Numărul maxim de electroni de pe stratul 2 este......................
e) Configuraţiile stabilie de gaz inert sunt de .................. pe stratul 1 si de .....................
electroni pe straturile 2, 3, 4, 5, 6.

16. Elementul fluor (F) are numărul atomic Z=9 şi numărul de masă A=19. Indicaţi:
a) numărul de particule subatomice din atomul de fluor;
b) modelul atomului de fluor;
c) numărul de straturi ocupate cu electroni;
d) numărul de electroni de pe ultimul strat.

17. Atomul de azot (N) are în nucleu 7 protoni şi 7 neutroni. Indicaţi:


a) numărul de electroni din învelişul de electroni;
b) numărul atomic şi numărul de masă;
c) modelul atomului de azot;
d) stratul pe care este plasat electronul
distinctiv.

18. Sarcina nucleară a atomului de siliciu (Si) este +14. Indicaţi:


a) numărul de protoni şi numărul de electroni din atomul de siliciu;
b) modelul atomului de siliciu;
c) numărul de straturi ocupate cu electroni;
d) numărul de straturi complet ocupate cu electroni;
e) numărul de electroni de pe ultimul strat.

19. Electronul distinctiv al atomului de clor (Cl) este al 7-lea electron de pe stratul 3. Indicaţi:
a) modelul atomului de clor;
b) sarcina nucleară;
c) numărul atomic;
d) numărul de straturi complet ocupate cu electroni.

20. Completaţi modelele atomice alăturate şi indicaţi pe care strat se plasează electronul
distinctiv, pentru fiecare caz în parte.
O Al

Li O Al
21. Se consideră atomul de magneziu (Mg) care are numărul atomic Z=12 şi numărul de protoni
egal cu numarul de neutroni. Indicaţi: numărul de masă, modelul atomului, numărul de electroni
din 10 atomi de magneziu, numărul de electroni din 10 moli de atomi de magneziu.
Notă: într-un mol de atomi se află 6,022∙1023
atomi.

22. Asociaţi fiecărei noţiuni chimice din coloana A, proprietatea corespunzătoare din coloana B.
B
1. atom a) particulă subatomică cu sarcina electrică pozitivă
2. nucleu atomic b) particulă subatomică neutră din
3. proton punct de vedere electric
4. neutron c) particulă componentă a substanţelor, neutră din punct
5. electron de vedere electric, care se conserva în reacţiile chimice
5. strat electronic d) partea centrală a atomului în care
este concentrată aproape toată masa
atomului
e) particulă subatomică cu masa relativă 1/1836
f)grup de electroni cu energii apropiate

23. Se consideră elementele chimice: (6C), sodiu ( 11Na), argon (18Ar) şi modelele lor atomice.

a) Completaţi modelele atomice şi asociaţi fiecărui model simbolul elementului


corespunzător.
b) indicaţi numărul de straturi complet ocupate cu electroni din atomul de argon.
c) indicaţi numărul de electroni de pe ultimul strat din atomul de sodiu.
d) indicaţi atomul care are pe ultimul strat configuraţie stabilă de gaz nobil.
e) indicaţi numărul stratului pe care este plasat electronul distinctiv al atomului de carbon.

24. Elementul aluminiu (Al) are Z=13 şi A=27. Alegeţi cuvintele potrivite pentru spaţiile libere.
a) În nucleul atomului de aluminiu se află......................protoni şi neutroni.
b) Ultimul strat al atomului de aluminiu este stratul........
c) Electronul distinctiv al atomului de aluminiu este plasat pe stratul

S-ar putea să vă placă și