Sunteți pe pagina 1din 8

Nume prenume student Pantrjel Raluca

Grupa I Forma de învățământ IFR, an I


Facultatea Management si Marketing Specializarea Marketing

FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE III – PRODUCTIVITATEA ȘI


COSTURILE DE PRODUCȚIE
( 30 puncte)

I. Răspundeți la următoarele întrebări cu Adevărat sau Fals și argumentați răspunsul.


(15 puncte)
1. Costul mediu unitar reprezintă totalitatea cheltuielilor care se modifică în funcție de
dinamica producției, a cantității de bunuri economice realizate. A

COST MEDIU este costul de producție per produs. El poate depinde de perioada de timp
alocata producerii bunului final. Costurile medii mici reprezinta un ideal in piata competitiva.

2. Nu există nici o diferență între uzura fizică și cea morală a bunurilor economice. F
Prin uzura fizica a capitalului fix se intelege pierderea treptata a proprietatilor tehnice de exploatare ca
urmare a utilizarii sale in procesul de productie si a actiunii agentilor naturali.

Uzura morala a capitalului fix este determinata de progresul tehnic care favorizeaza aparitia unor
elemente de capital fix cu performante superioare celor aflate in functiune sau permite practicarea unor
preturi mai scazute la achizitionarea aceluiasi echipament

3. Pe termen scurt, curba productivității marginale întâlnește curba productivității medii în


punctul de maxim al productivității marginale. A
Exemplu pentru factor de produc’ie munca
Productivitatea marginala a muncii este: WmgL = ΔQ/ΔL
Productivitatea medie a muncii este: WmL = Q/L
Conform graphic de mai jos avem 3 relatii:

1. WmgL> WmL => WmL creste


2. WmgL< WmL => WmL scade
3. WmgL= WmL => WmL maxima
4. Costul marginal este inferior costului mediu atunci când producția pe termen scurt crește.
A
Relaţia ce se stabileşte între costurile medii şi Cmg corespunde oricărei relaţii dintre o
mărime medie şi una marginală: atâta vreme cât curba Cmg se găseşte dedesubtul Cm
(variabil sau total), acesta din urmă va scădea; atunci când curba Cmg se află
deasupra curbei Cm (variabil sau total), acesta din urmă va creşte.

5. În cheltuielile fixe ale unei firme nu este inclusă suma de plătit ce reprezintă rata de
leasing.
In cazul leasingului operational, ratele lunare sunt compuse din amortizare si beneficiu,
bunurile ce fac obiectul contractului se inregistreaza ca mijloace fixe in contabilitatea
firmei de leasing, iar la finele contractului, utilizatorul este obligat sa returneze bunul.

6. Pragul de rentabilitate este producția pentru care firma nu va obține profit. A


Pragul de rentabilitate reprezinta momentul in care veniturile acopera costurile de productie.
7. Între costurile fixe ale unei firme și între cele variabile nu există practic nici o singură
diferență. F
Costurile variabile (Cv) – sunt costuri totale (aferente întregii cantități obținute) care variază în
raport cu modificările nivelului activității. În consecință, costurile variabile totale cresc direct
proporțional cu volumul producției.
Costurile fixe (Cf) – sunt costuri care nu se modifică chiar dacă nivelul activității variază. În
consecință, costurile fixe totale sunt constante pentru toate nivelurile de activitate (de exemplu,
cheltuielile generale de producție ale secțiilor, cheltuielile generale de administrație, cele cu
chiriile, cu amortizarea etc.).
8. O schimbare a costului fix determină modificarea costului marginal.
F . Costul total al unei afaceri reprezinta costurile fixe și costurile variabile. Costurile fixe și
costurile variabile afectează costul marginal al producției numai dacă există costuri variabile.
9. Când productivitatea medie crește, costul variabil mediu scade. A
Relaţia ce se stabileşte între costurile medii –Cm şi costurile marginale -Cmg corespunde
oricărei relaţii dintre o mărime medie şi una marginală: atâta vreme cât curba Cmg se
găseşte dedesubtul Cm (variabil sau total), acesta din urmă va scădea; atunci când curba
Cmg se află deasupra curbei Cm (variabil sau total), acesta din urmă va creşte.
10. Cât timp productivitatea marginală este mai mare decât productivitatea medie, aceasta din
urmă va crește.
A. Productivitatea marginală a muncii reprezintă sporul de producţie datorat creşterii cu
o unitate a factorului muncă.
11. Un declin al productivității capitalului implică necesitatea ca bunurile de capital să devină
mai productive.
F. Capitalul ca factor de productie reprezintă ansamblul bunurilor produse prin muncă și utilizate
pentru obținerea altor bunuri și/ sau servicii economice destinate vânzării-cumpărării. În
macroeconomia clasică, capitalul este unul dintre cei trei factori de producție (pe lângă muncă și
pământ)
12. Investițiile în om și progresul tehnologic contribuie la creșterea productivității marginale.
A. Rata de eficienta a unei activitati poate fi definita de specializarea angajatului si
modernizarea echipamentelor productiei.

13. Costul marginal este costul produsului suplimentar.


A. cost marginal - reprezintă costul suplimentar alocat in producerea unei unitati in plus
dintr-un produs.

14. Rata marginală de substituție se calculează după formula Rms = ∆Q / WmL


F. Rata marginală de substituție este egală cu raportul modificării cantității de bunuri
consumate. Această formulă este scrisă după cum urmează: MRS = (y 2 - y 1 ) / (x 2 -
x 1 )

15. Prin reducerea timpului de muncă a unui angajat în cadrul unei firme, productivitatea
muncii crește.
F. Productivitatea nu creste daca nu se aloca timp.

II. Răspundeți la următoarele grille: (10 puncte)


1. Optimizarea modului de desfășurare a activității economice depinde essential de:
a) creșterea consumului de resurse
b) un nivel cât mai ridicat al pragului de rentabilitate
c) reducerea productivității
d) abilitatea factorilor de decizie de a reduce costurile firmei
2. Creșterea numărului factorilor de producție și diversificarea acestora este:
a) numai un progress cantitativ
b) numai un progress calitativ
c) un progress ecologic
d) un progress cantitativ și calitativ
3. Când numărul de salariați crește, productivitatea medie pe salariat (WmL):
a) rămâne constantă, dacă WmgL crește
b) scade, dacă WmgL crește
c) crește, dacă WmgL crește
d) crește, indifferent de productivitatea noilor angajați
4. Costul de oprtunitate implică:
a) luarea în calcul a tuturor cheltuielilor de producție
b) evaluarea sacrificiului făcut de întreprinzător pentru producerea unui bun,
renunțând la altul
c) cheltuieli mai mici
d) obținerea cu orice preț a profitului
5. Pragul de rentabilitate al întreprinderii indică:
a) reducerea costurilor fixe
b) obținerea profitului maxim
c) volumul producției de la care pornind, întreprinzătorul obține profit
d) creșterea salariilor
6. Costul total (CT) cunoaște aceeași evoluție precum:
a) evoluția CF
b) evoluția CV
c) evoluția CMT
d) evoluția profitului
7. Care dintre următoarele cheltuieli înregistrate la nivel de firmă se efectuează și când
producția este zero:
a) deprecierea capitalului fix
b) dobânda la credite
c) chiria
d) salariul paznicului firmei
e) varianta a este corectă
f) a si b
g) toate variantele

8. Pe termen scurt, când producția este zero:


a) costul total este zero
b) costul fix este zero
c) costul variabil este zero
d) costul fix mediu este zero
e) costul total mediu este zero
9. Cresterea productivității la nivel de firmă depinde de:
a) calitatea factorilor de producție utilizați
b) organizarea și conducerea firmei
c) abilitatea întreprinzătorului
d) motivația economică a agenților economici
e) a, c și d
f) a și d
g) a,b, c și d
10. Printre căile de reducere a costului de producție la nivel de firmă se evidențiază:
a) prețuri de achiziționare a factorilor de producție mai mici
b) scăderea consumurilor materiale
c) scăderea stocurilor de materii prime și auxiliare
d) scăderea cheltuielilor de dezvoltare
e) scăderea cheltuielilor administrative
f) scăderea cheltuielilor de desfacere
g) scăderea cheltuielilor de publicitate
h) scăderea cheltuielilor de exploatare a utilajelor
i) a, c și d sunt corecte
j) a, b, f și g sunt corecte
k) a,b si g sunt corecte
l) toate variantele sunt corecte

III. Rezolvați următoarele aplicații (5 puncte) [2.5 puncte X 2 aplicații = 5 puncte]


1. Pentru a obține zilnic 500.000 de bucăți din bunul X, un agent economic cheltuiește:
- materii prime 80.000 u.m. CV
- materiale auxiliare 41.000 u.m. CV
- Amortizarea capitalului fix 5000 u.m. CF
- salariile personalului administrative 20.000 u.m. CF
- salariile lucrătorilor 34.000 u.m.CV
- cheltuieli materiale 5000 u.m. CV
- cheltuieli cu chirii, utilități 3400 u.m.CF
- cheltuieli cu combustibili, energie și apă 6000 u.m. CF
Dacă prețul de vânzare al mărfii este de 150 u.m. / bucată, se cere:
a) valoarea producției zilnice (Qp)
b) costul producției (CT)
c) costul unitar mediu (CMT)
d) profitul (Pr)
e) identificați Costurile fixe (CF) și costurile variabile (CV) și calculați valoarea
acestoraF
f) costul mediu fix (CMF)
g) costul mediu variabil (CMV)

Q=500.000 buc zilnic
Pv=150um/1buc 
Rezolvare

a. Q*p = 500.000*150 = 75.000.000 u.m


b.CT=Cv+Cf = (80.000+41.000+34.000+5.000)+(5.000+3.400+20.000+6.000)=194.000um 
c. CMT=CT/Q=194.000/500.000= 0.39 um/buc 
d.  Pr = p*Q – CT=75.000.000-194.000=74.805.600 u.m ------ASTA ESTE AIUREA nu stiu ce
confuzie fac
e. costuri variabile

- materii prime 80.000 u.m. CV


- materiale auxiliare 41.000 u.m. CV
- salariile lucrătorilor 34.000 u.m.CV
- cheltuieli materiale 5000 u.m. CV

CV = 80.000+41.000+34.000+5.000=160.000 u.m

- Amortizarea capitalului fix 5000 u.m. CF


- salariile personalului administrative 20.000 u.m. CF
- cheltuieli cu chirii, utilități 3400 u.m.CF
- cheltuieli cu combustibili, energie și apă 6000 u.m. CF

CF = 5.000+20.000+3.400+6.000=34.400 u.m

f. costul mediu fix (CMF) = CF/Q

g. costul mediu variabil (CMV)=CV/Q

G. În cadrul unei societăți comerciale s-a înregistrat initial o producție (Q) de 500.000 de
bucăți., cu o productivitate medie pe salariat (Wml) de 5000 bucăți / salariat. Producția a
crescut cu 50% față de momentul initial (t0). Să se calculeze numărul de salariați din t 0 și
t1, precum și evoluția acesteia (∆L); știind că se menține același nivel al productivității
muncii atât în t0 și în t1.

La momentul t0 avem

Q0=500.000 BUC

Wml0 = 5.000 buc/salariat


Q1 = Q0 + Q0 * 50% = Q0 * (1+50/100)= Q0 * 150/100=1,5 Q0

Sa se calculeze numarul de salariati din t0 si t1

Numar salariati la momentul t0 = 500.000/5.000 = 100 salariati = L0

Productia la momentul t1

Q1 =1,5 Q0

Q1 = 1,5 * 500.000 = 750.000 buc

Numar salariati la momentul t1 = 750.000/5.000 = 150 salariati =L1

ΔL = L1 - L0 = 150 – 100 =50

TERMEN DE PREDARE 4-15 DECEMBRIE 2021!


NOTA!!! Fișele individuale de lucru (autoevaluare) se rezolvă în mod individual de către
fiecare student (se completează in documentul Word).

Ultima zi de trimitere a fișelor individuale este data de 15 Decembrie, ora 19.


În rezolvarea acestora este indicat a se consulta suportul de curs și seminar, atasat in
sectiunea Files (grupa de Teams curs / seminar); precum și bibliografia online oferită în
primul curs și seminar.
Fișele de autoevaluare se trimit individual de către fiecare student, la adresa de mail
instituționala: cristian.elena.raluca@profesor.rau.ro, în perioada 4-15 decembrie 2021!

S-ar putea să vă placă și