Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA


FACULTATEA DE INSTALAŢII

PROIECT DE LICENŢĂ

....................................................................................................

CONDUCĂTORUL PROIECTULUI DE LICENŢĂ:.……………………………

Student:.....................................

Cluj-Napoca
...................
2
BORDEROU

1. PARTEA SCRISĂ
1.1. Foaia de capăt
1.2. Cuprins
1.3. Tema proiectului de licenţă
1.4. Memoriu general
1.5. Memoriu tehnic

1.6. Caietele de sarcini:


1.6.1. Caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor
1.6.2. Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şii
confecţii diverse:
1.6.2.1. Caiete de sarcini pentru materiale
1.6.2.2. Caiete de sarcini pentru utilaje
1.6.3. Breviar de calcul

1.7. Listele cantitaţilor de lucrări:


1.7.1. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formularul F1 din Ordinul nr.
863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor)
1.7.2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte
(Formularul F2 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor)
1.7.3. Listele cuprinzând cantitaţile de lucrari (Formularul F3 din Ordinul nr.
863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor)
1.7.4. Listele cuprinzând cantitaţile de utilaje şi echipamente tehnologice,
inclusiv dotări:
1.7.4.1. Lista cuprizând cantităţile de utilaje (Formularul F4 din Ordinul
nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor)
1.7.4.2. Lista cuprizând cantităţile de dotări (Formularul F4 din Ordinul
nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor)
1.7.5 Specificaţiile tehnice:
1.7.5.1. Fişe tehnice pentru utilaje (Formularul F5 din Ordinul nr. 863
din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor)
1.7.5.2. Fişe tehnice pentru dotări (Formularul F5 din Ordinul nr. 863
din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor; acest formular se completează numai dacă sunt
necesare dotări în cadrul proiectului respectiv)

1.8. Graficul general de realizare a investiţiei publice (Formularul F6 din Ordinul nr.
863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor)
1.9. Program de control, privind controlul calităţii lucrărilor, conform Legii nr. 10/1995
1.10. Program de control al lucrărilor în faze determinante.

3
1.11. Bibliografie:
1.11.1. Legi, normative, standarde ş.a., prevederi specifice domeniului
proiectului de diplomă
1.11.2. Cărţi, îndrumătoare, programe de calcul ş.a., de specialitate tehnică
1.12.3. Referinţe pentru întocmirea documentaţiei economice

2. PARTEA DESENATĂ
2.1 Plan de încadrare în zonă
2.2. Planuri de situaţie
2.3. Planşele specifice categoriilor de lucrări proiectate
2.3.1. Planurile principale de amplasare a utilajelor
2.3.2. Scheme principale ale instalaţiilor (schema de principiu, schema
desfăşurată, schema coloanelor, etc. după caz)
2.3.3. Secţiuni, vederi, detalii principale (planşele vor conţine cote, dimensiuni,
tipul materialelor, izolaţii termice, acustice, protecţii anticorozive şi parametrii
principali ai instalaţiilor).

Nota:
- prezentul borderou se va adapta în funcţie de tema proiectului;
- acest comentariu se va sterge din documentul final.

4
1.3 TEMA PROIECTULUI DE LICENŢĂ

Nota:
- aceasta pagina se va inlocui cu formularul "Tema proiectului de licenţă "
completat cu datele de tema precum si cu semnaturile studentului si respectiv ale
conducătorului proiectului de diplomă;
- acest comentariu se va sterge din documentul final.

5
1.4 MEMORIU GENERAL

1.1.1 DATE GENERALE

1.1.1.1 Denumirea obiectivului de investiţii

1.1.1.2 Amplasamentul

Judeţul:
Localitatea:
Strada............................. numarul.........
Cod postal:

1.1.1.3 Titularul investiţiei

Denumire:
Localitatea:
Strada............................. numarul.........
Cod postal:
Judeţul:
Telefon:
Fax:
Email:

1.1.1.4 Beneficiarul investiţiei

Denumire:
Localitatea:
Strada............................. numarul.........
Cod postal:
Judeţul:
Telefon:
Fax:
Email:

1.1.1.5 Elaboratorul proiectului


1.1.1.5.1 Proiectant general
Denumire:
Localitatea:
Strada............................. numarul.........
Cod postal:
Judeţul:
Telefon:
Fax:
Email:

1.1.1.5.2 Proiectanti de specialitate


Denumire:
Localitatea:
Strada............................. numarul.........
6
Cod postal:
Judeţul:
Telefon:
Fax:
Email:

1.1.1.6 Numar proiect

1.1.1.7 Faza de proiectare

1.1.2 DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

1.1.2.1 Amplasamentul

1.1.2.2 Topografia

1.1.2.3 Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Clima

Fenomenele naturale specifice zonei

1.1.2.4 Geologia, seismicitatea

1.1.2.5 Prezentarea proiectului pe specialităţi

1.1.2.6 Devierile şi protejările de utilităţi afectate

1.1.2.7 Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea


pentru lucrări definitive şi provizorii

1.1.2.8 Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea

7
1.1.2.9 Trasarea lucrărilor

1.1.2.10 Antemăsurătoarea

1.1.2.11 Categoria de importanta a obiectivului

1.1.2.12 Verificarea proiectului

Intocmit,

………………………

8
1.5 MEMORIU TEHNIC PRIVIND INSTALATIILE DE ……

1.1.3 LEGISLATIA DE BAZA

1.1.4 SITUATIA EXISTENTA

1.1.5 SITUATIA PROIECTATA

1.1.6 EXPLOATAREA INSTALATIILOR

Intocmit,

………………………

9
1.6 CAIETELE DE SARCINI

1.1.7 CAIETE DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR………………….

1.1.7.1 Generalitati

1.1.7.2 Standarde, normative si prescriptii care guverneaza executia de


ansamblu a lucrarii

1.1.7.3 Mostre si testari

1.1.7.4 Materiale si produse

1.1.7.5 Livrare, depozitare, manipulare

1.1.7.6 Executia lucrarilor

1.1.7.7 Probe, conditii de receptie

Intocmit,

………………………

10
1.1.8 CAIETE DE SARCINI PENTRU FURNIZORI DE MATERIALE, UTILAJE,
ECHIPAMENTE ŞI CONFECŢII DIVERSE

1.1.8.1 Caiete de sarcini pentru materiale

1.1.8.1.1 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea materialului; acest comentariu


se va elimina din documentul final]

1.1.8.1.1.1 Parametrii tehnici si functionali

1.1.8.1.1.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

1.1.8.1.1.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

1.1.8.1.1.4 Conditii de garantie si postgarantie

1.1.8.1.1.5 Alte conditii cu caracter tehnic

1.1.8.1.2 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea materialului; acest comentariu


se va elimina din documentul final]

1.1.8.1.2.1 Parametrii tehnici si functionali

1.1.8.1.2.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

1.1.8.1.2.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

1.1.8.1.2.4 Conditii de garantie si postgarantie

1.1.8.1.2.5 Alte conditii cu caracter tehnic

11
1.1.8.1.3 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea materialului; acest comentariu
se va elimina din documentul final]

1.1.8.1.3.1 Parametrii tehnici si functionali

1.1.8.1.3.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

1.1.8.1.3.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

1.1.8.1.3.4 Conditii de garantie si postgarantie

1.1.8.1.3.5 Alte conditii cu caracter tehnic

1.1.8.1.4 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea materialului; acest comentariu


se va elimina din documentul final]

1.1.8.1.4.1 Parametrii tehnici si functionali

1.1.8.1.4.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

1.1.8.1.4.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

1.1.8.1.4.4 Conditii de garantie si postgarantie

1.1.8.1.4.5 Alte conditii cu caracter tehnic

Intocmit,

………………………

Nota:
− la subpunctul "Conditii de garantie si postgarantie", durata normala de viata a materialului se preia din H.G.R. nr.
2139/2004 din 30/11/2004, prezentata in anexa;
− acest comentariu se va elimina din documentul final.

12
1.1.8.2 Caiete de sarcini pentru utilaje

1.1.8.2.1 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea utilajului; acest comentariu se


va elimina din documentul final]

1.1.8.2.1.1 Parametrii tehnici si functionali

1.1.8.2.1.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

1.1.8.2.1.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

1.1.8.2.1.4 Conditii de garantie si postgarantie

1.1.8.2.1.5 Alte conditii cu caracter tehnic

1.1.8.2.2 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea utilajului; acest comentariu se


va elimina din documentul final]

1.1.8.2.2.1 Parametrii tehnici si functionali

1.1.8.2.2.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

1.1.8.2.2.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

1.1.8.2.2.4 Conditii de garantie si postgarantie

1.1.8.2.2.5 Alte conditii cu caracter tehnic

1.1.8.2.3 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea utilajului; acest comentariu se


va elimina din documentul final]

13
1.1.8.2.3.1 Parametrii tehnici si functionali

1.1.8.2.3.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

1.1.8.2.3.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

1.1.8.2.3.4 Conditii de garantie si postgarantie

1.1.8.2.3.5 Alte conditii cu caracter tehnic

1.1.8.2.4 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea utilajului; acest comentariu se


va elimina din documentul final]

1.1.8.2.4.1 Parametrii tehnici si functionali

1.1.8.2.4.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

1.1.8.2.4.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

1.1.8.2.4.4 Conditii de garantie si postgarantie

1.1.8.2.4.5 Alte conditii cu caracter tehnic

Intocmit,

………………………

Nota:
− la subpunctul "Conditii de garantie si postgarantie", durata normala de viata a utilajului se preia din H.G.R. nr. 2139/2004
din 30/11/2004, prezentata in anexa;
− acest comentariu se va elimina din documentul final.

14
15
1.1.9 BREVIAR DE CALCUL

Intocmit,

………………………

16
1.7 LISTELE CANTITAŢILOR DE LUCRĂRI

FORMULARUL F1

OBIECTIV PROIECTANT

(denumirea) (denumirea)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Nr. Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care C+M


crt. cap./ cheltuielilor/obiect,
subcap. exclusiv TVA
deviz
general
Mii lei Mii euro*) Mii lei Mii euro*)
0 1 2 3 4 5 6
1 1.2 Amenajarea terenului
1.1. . . . . . . . . .
2 1.3 Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială
2.1. . . . . . . . . .
3 2 Realizarea utilitătilor necesare obiectivului
3.1. . . . . . . . . .
4 3.1 Studii de teren
4.1. . . . . . . . . .
5 3.3 Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în sistemul
"design & build")
6 4 Investitia de bază
6.1. Obiect 01 . . . . . . . . . .
7 5.1 Organizare de santier
7.1 . . . . . . . . . .

17
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adăugată --- ---
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): --- ---

*) Cursul de referintă: . . . . . . . . . . lei/euro, din data de . . . . . . . . . .

Ofertant, Proiectant,
………………… …………………
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea,
cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.

18
FORMULARUL F2

AUTORITATEA CONTRACTANTA:

OBIECTIV PROIECTANT

(denumirea) (denumirea)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte
Obiectul...…………...............................................................................................

Nr.
cap./
Nr. subcap
Cheltuieli pe categoria de lucrări Valoarea, exclusiv TVA
crt. deviz
pe
obiect
Mii lei Mii euro*)

0 1 2 3 4

I Lucrari de constructii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total I
II Montaj utilaje si echipamente tehnologice
... Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Total II
III Procurare
... Utilajele si echipamentele tehnologice
... Utilaje si echipamente de transport
... Dotari
Total III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adăugată (19 %) ---
TOTAL VALOARE: ---
*) Cursul de referintă =. . . . . . . . . .lei/euro, din data de. . . . . . . . . .

Ofertant, Proiectant,
………………… …………………
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât
proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine
ofertantului.

19
FORMULARUL F3

OBIECTIV PROIECTANT

(denumirea) (denumirea)

Lista
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: ………………………….
Categoria de lucrări:……………..

Preţul
Nr. unitar
crt. Capitolul de lucrări U.M. Cantitat a)
e materiale Mater
Manop Transp
b) ial Utilaj Total
eră ort
manoperă [3x4a [3x4c] (3x4)
[3x4b] [3x4d]
c) utilaj ]
d)
transport
Total a)+b)
+c)+d)
SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Capitol de lucrare

1.1.Subcapitol

1.2.Subcapitol
……………….
Capitol de lucrare
2.1. Subcapitol
2.
2.2. Subcapitol
……………………
..... ….........................
Cheltuieli directe: M m U t T
Alte cheltuieli directe:
– CAS:
– şomaj:
– sănătate:
– fond de risc:
– alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Mo mo Uo to To
Cheltuieli indirecte = To x % Io
Profit = (To + Io ) x % Po
Vo =
To + Io
TOTAL GENERAL:
+Po

Proiectant, Ofertant,
... ...

20
(semnătura autorizată) (semnătura autorizată)

21
FORMULARUL F4

Obiectiv: PROIECTANT
Obiectul:…………………. ..........
Categoria de lucrari:……………………..

LISTA
cu cantităţile de utilaje

Valoarea
Pretul unitar
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea (exclusiv T.V.A.) Furnizorul (denumire, Fisa tehnica atasata
– lei/U.M. –
crt. – mii lei – adresa, telefon, fax)
(col. 3 x col. 4)

0 1 2 3 4 5 6 7

mii lei:
TOTAL P :
Euro*):

*) Cursul de referintă =. . . . . . . . . .lei/euro, din data de. . . . . . . . . .

Ofertant, Proiectant,
... ...
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 si 6; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii,
responsabilitatea completării coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului.

22
FORMULARUL F4

Obiectiv: PROIECTANT
Obiectul:…………………. ..........
Categoria de lucrari:……………………..

LISTA
cu cantitatile de dotari

Valoarea
Nr. Pretul unitar Furnizorul (denumire,
Denumirea U.M. Cantitatea (exclusiv T.V.A.) Fisa tehnica atasata
crt. – lei/U.M. – adresa, telefon, fax)
– mii lei –
(col. 3 x col. 4)

0 1 2 3 4 5 6 7

mii lei:
TOTAL P :
Euro*):

*) Cursul de referintă =. . . . . . . . . .lei/euro, din data de. . . . . . . . . .

Ofertant, Proiectant,
... ...
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 si 6; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii,
responsabilitatea completării coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului.

23
1.7.5 SPECIFICAŢIILE TEHNICE

FORMULARUL F5

OBIECTIV PROIECTANT
.....................................
...................................
(denumirea) (denumirea)

FIŞA TEHNICĂ Nr. ....

Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece

Nr. Specificaţiile tehnice impuse Corespondenţa propunerii Producător


crt. prin Caietul de sarcini tehnice cu specificaţiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

0 1 2 3
1.
Parametri tehnici şi funcţionali

2. Specificaţii de performanţă şi
condiţii privind siguranţa în
exploatare

3. Condiţii privind conformitatea cu


standardele relevante

4. Condiţii de garanţie şi postgarantie

5. Alte condiţii cu caracter tehnic

Proiectant, Ofertant,
.... ....
(semnătură autorizată) (semnătura autorizată)

Precizare: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de


lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea
completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

24
1.8 GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE

FORMULARUL F6

OBIECTIV PROIECTANT
.....................................
...................................
(denumirea) (denumirea)

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investiţiei publice

Nr. Denumirea obiectului Anul 1 … Anul n


crt. Luna
1 2 3 … n
I. Organizare de santier
1. Obiect 01
categoria de lucrari
….
….
2. Obiect 02
categoria de lucrari
….
….
… Obiect …
categoria de lucrari
….
….

Proiectant,
.................................
(semnătură autorizată)

25
1.9 PROGRAM DE CONTROL, PRIVIND CONTROLUL CALITĂŢII
LUCRĂRILOR, CONFORM LEGII NR. 10/1995

Program de control elaborat de proiectant in colaborare cu beneficiarul si constructorul


privind controlul calitatii lucrarilor conform Legii nr. 10/1995

intocmit astazi....................................

Obiectivul:
Obiectul de investitie:
Categoria de lucrari:
Beneficiar:................................................, reprezentat
prin.........................................................
Executant:................................................., reprezentat
prin........................................................
Proiectant:................................................, reprezentat
prin.........................................................

Nr. Lucrari ce se controleaza, Documentul Cine Nr. si Observatii:


crt. se verifica sau se scris care intocmeste si data
receptioneaza se incheie semneaza actului
calitativ si pentru care documentul incheiat
trebuiesc B - Beneficiar
intocmite documentele scrise E - Executant
P - Proiectant
I - ISC
0 1 2 3 4 5
1 Predare amplasament, PV B, E, P
stabilirea traseelor si corelarea
cu elementele de constructii si
cu celelalte instalatii
2 Control dimensional al PV B, E
utilajelor cu montaj
3 Control dimensional inainte / in PV B, E
timpul si dupa montarea
instalatiei
4 Probe PV B, E, P
5 Lucrari ascunse PVLA B, E, P
6 Receptia la terminarea PVR B, E, P, I
lucrarilor
7 Receptia finala PVR B, E, P, I

Notatii utilizate:
− PV - Proces-verbal;
− PVLA - Proces-verbal de lucrari ascunse;
− PVR - Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Nota:
1. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participarea la verificarea fazei determinante, cu minim 10 zile
inainte de atingere a fazei determinante;
2. In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionare
lucrarilor ajunse in faze determinante;
3. Coloana cu nr. si data actului incheiat se completeaza la data incheierii documentului scris;
4. La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program avand completata coloana privind nr. si data actului
incheiat, se va anexa la cartea constructiei.

Proiectant, Executant, Beneficiar,

26
27
1.10 PROGRAM DE CONTROL AL LUCRĂRILOR ÎN FAZE
DETERMINANTE

Vizat
INSPECTORATUL DE STAT IN
CONSTRUCTII

PROGRAM DE CONTROL AL LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE

Obiectivul:
Obiectul de investitie:
Categoria de lucrari:
Beneficiar:................................................, reprezentat
prin.........................................................
I.S.C.:........................................................., reprezentat
prin.......................................................
Executant:................................................., reprezentat
prin........................................................
Proiectant:................................................, reprezentat
prin.........................................................

In conformitate cu perevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, se stabilesc


urmatoarele faze determinante:

Nr. Faza determinanta Documentul Cine Nr. si Observatii:


crt. scris care intocmeste si data
se incheie semneaza actului
documentul incheiat
B - Beneficiar
E - Executant
P - Proiectant
I - ISC
0 1 2 3 4 5
1 Predare amplasament, PV B, E, P
stabilirea traseelor si corelarea
cu elementele de constructii si
cu celelalte instalatii
2 Probe PV B, E, P
3 Lucrari ascunse PVLA B, E, P
4 Receptia la terminarea PVR B, E, P, I
lucrarilor
5 Receptia finala PVR B, E, P, I

Notatii utilizate:
− PV - Proces-verbal;
− PVLA - Proces-verbal de lucrari ascunse;
− PVR - Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Nota:
5. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participarea la verificarea fazei determinante, cu minim 10 zile
inainte de atingere a fazei determinante;
6. In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionare
lucrarilor ajunse in faze determinante;
7. Coloana cu nr. si data actului incheiat se completeaza la data incheierii documentului scris.

Proiectant, Executant, Beneficiar,

28
29
1.11 BIBLIOGRAFIE

1.1.10 LEGI, NORMATIVE, STANDARDE Ş.A., PREVEDERI SPECIFICE


DOMENIULUI PROIECTULUI DE LICENŢĂ

− H.G.R. nr. 766/1997din 21/11/1997pentru aprobarea unor regulamente privind


calitatea în Constructii. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997;

1.1.11 CĂRŢI, ÎNDRUMĂTOARE, PROGRAME DE CALCUL Ş.A. DE


SPECIALITATE TEHNICĂ

1.1.12 REFERINŢE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI ECONOMICE

− Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si


Locuintelor Ordin pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări
de interventii".

30