Sunteți pe pagina 1din 13

CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE
1.1

DENUMIREA CONTRACTULUI

Pagina 1 din 13

SALA DE SPORT CU TRIBUNA DE 180 LOCURI COMUNA VERGULEASA, SAT


POGANU, JUDEUL OLT
1.2 BENEFICIAR
SC CNI SA
1.3 AMPLASAMENT
Sala de sport va fi amplasata in satul Poganu, comuna Verguleasa, judeul
Olt
1.4 SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI
categoria de folosinta: intravilan, teren in proprietatea domeniului public al
comunei verguleasa
suprafata: S teren=13990 mp
forma terenului destinat constructiei este aproximativ dreptunghiulara
vecinatati: pe teren se afla constructiile colii Gimnaziale Poganu
cai de acces public: acces pe teren din str. Principala
terenul este liber de constructii
1.5 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI
DESTINATIA CONSTRUCTIEI: SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI, avand
functiuni:
- Principale sport, sala handbal cu tribuna de 180 locuri
- Secundare vestiare schimb
- Conexe circulatii, grupuri sanitare, spatii tehnice
DIMENSIUNILE MAXIME LA TEREN 44.8mX33.4m
REGIM DE INALTIME P+1
H MAX =10.45 m (masurata de la cota terenului amenajat)
SUPRAFATA CONSTRUITA 1445 mp
SUPRAFATA DESFASURATA 1750 mp
POT maxim = 50 % - conform reglementarilor urbanistice locale
CUT maxim = 2 - conform reglementarilor urbanistice locale
Categoria de importanta a constructiei: C-normala, aprobat prin H.G. 7661997
Clasa de importanta a constructiei: II, conform P 100-2013
Gradul de rezistenta la incendiu: II
Particularitati ale constructuctiei:
Tipul cldirii: civil obinuit
Lista spatiilor:
PARTER
Teren sport 1042.8 mp
Pagina 2 din 13

Foyer 75 mp
Prim ajutor 16.0 mp
Depozitare material didactic 16.0 mp
Oficiu intretinere 4.7 mp
Vestiar antrenori/profesori 6.5 mp
Cabinet profesori 9 mp
Vestiar 1(doua camere schimb+ gr sanitare aferente) aprox 70.0 mp
Vestiar 2 (doua camere schimb+ gr sanitare aferente) aprox 70.0 mp
Centrala termica 23.2mp
Tablou electric general 6.5 mp
Hol 2.7 mp
Hol distributie sportivi/ acces sportivi 25.7 mp
ETAJ
Foyer si tribuna 180 locuri 237.3 mp
Grup sanitar baieti 7.4 mp
Grup sanitar fete 7.2 mp
Centrala ventilatie 34.5 mp
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Prin prezentul Caiet de Sarcini, Beneficiarul furnizeaza potentialilor ofertanti
informatiile si documentatia necesara la elaborarea ofertelor pentru
proiectare, executie, dotare si elaborarea documentatiilor necesare obtinerii
avizelor si autorizatiilor pentru executie lucrari de constructii si instalatii,
inclusiv controlul calitatii si receptia lucrarilor autorizate.
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si
HGR 925/1995, proiectul va fi supus verificarii tehnice.
2.1 CERINTE
In cadrul contractului, Executantul are responsabilitatea realizarii
urmatoarelor servicii si lucrari:
a) Servicii de proiectare conform HG 28/2008 si a Ordinului
863/2008, cuprind:
Documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism. Contravaloarea avizelor se va suporta de catre
Autoritatea Locala;
Documentatia pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii (DTAC) elaborata in conditiile legii 50/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare, cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism.
Proiectul tehnic si detalii de executie (PT+DE), inclusiv caietele de
sarcini, ca parte integranta a proiectului tehnic vor avea continutul cadru
conform HG 28/2008 si Ordinul 863/2008, cu modificarile si completarile
ulterioare. PT+DDE va fi intocmit pe specialitati - arhitectura, rezistenta,

Pagina 3 din 13

instalatii (electrice, curenti slabi, termice, ventilatii, climatizare, sanitare)


urmand a fi verificat de verificatori atestati, conform prevederilor legale.
PT+DE va fi alcatuit din:
- totalitatea documentatiilor care cuprind solutiile de realizare a obiectivului
de investitii, pe baza carora se autorizeaza, se poate pregati si desfasura
executia lucrarilor de constructii si instalatii, inclusiv urmarirea si controlul
calitatii acestora.
- scenariul de siguranta la foc;
- devizul general si devize pe categorii de lucrari;
- documentatie revizuita as-built, dupa realizarea lucrarilor de executie.
Continutul - cadru al proiectului tehnic PT
Conform Ordinului 863/2008, in aplicarea prevederilor art. 5, alin. 1, lit. b si
alin. 3, lit.c din HG 28/2008, proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor
legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind
realizarea obiectivului de investitii; executia lucrarilor, montajul instalatiilor
si echipamentelor, actiunea de asigurare si certificare a calitatii, actiunile
de punere in functiune si teste precum si actiunile de predare a obiectivului
de investitii catre Beneficiar.
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda
cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in
conformitate cu
materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a
problemelor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea
cantitatilor de lucrari si fara a depasi costul lucrarilor.
Continutul cadru al proiectului tehnic este urmatorul :
A. Partile scrise
A.1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investitii;
- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de
identificare);
- titularul investitiei;
- beneficiarul investitiei;
- elaboratorul proiectului.
A.2. Descrierea generala a lucrarilor
In cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic
se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima specifica zonei;
d) geologia, seismicitatea;
Pagina 4 din 13

e) prezentarea proiectului pe specialitati;


f) devierile si protejarile de utilitati afectate, daca e cazul;
g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea
pentru lucrari definitive si provizorii;
h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
i) trasarea lucrarilor;
j) antemasuratoarea;
A.3. Caietul de sarcini
Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor,
precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate
pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv
cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi
natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si
performanta solicitate.
Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie
restrictive.
A.3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integranta din proiectul tehnic;
b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in
planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare
planselor;
c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare;
notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general,
viznd in special explicitarea desenelor;
d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor
folosite, testele si
probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de
realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie
si de montaj si aspectul final;
e) Impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute inct, pe baza lor,
sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor,
forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti si
ingineri specialisti pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si
responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;
i) prevad modul de urmarire a comportarii In timp a investitiei;
j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea
in mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata
(postutilizarea).
A.3.2. Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

Pagina 5 din 13

a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru


dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza
pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele de calcul,
prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, precum si
tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste
si altele
asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea
standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la
materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele
asemenea.
A.4. Listele cu cantitatile de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a
lucrarilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul
F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare
de santier).
A.5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea
fizica a lucrarilor de investitii.
B. Partile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se
elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinznd toate informatiile
necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:
B.1. Planse generale:
Sunt planse informative de ansamblu si cuprind:
plansa de incadrare in zona;
plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
plansele topografice principale;
plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de
nivel, a distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor,
reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei 0,00, a cotelor trotuarelor,
a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor,
aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;
Pagina 6 din 13

plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu


inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de
pamnt, volumul pamntului transportat (excedent si deficit), a lucrarilor
privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de
lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;
plansele principale privind constructiile subterane, cuprinznd
amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni,
cote de nivel, cofraj si armare, ariile si
marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge,
protectii
impotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea;
plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
B.2. Plansele principale ale obiectelor
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate
elementele constructiei.
Se solicita ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin
numar/cod si denumire proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:
a. Planse de arhitectura
Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect,
inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele
si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.
b. Planse de structura
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia
structurii de rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:
planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de
executie si montaj (numai in situatiile speciale in care aceasta este
obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si
montajul.
c. Planse de instalatii
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si
executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele
asemenea.
d. Planse de utilaje si echipamente tehnologice
Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj,
sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj,
si anume:
planse de ansamblu;
scheme ale fluxului tehnologic;
scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de
automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele
asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;

Pagina 7 din 13

planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare,


prestatiilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a
schemelor tehnologice de montaj;
diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj,
inclusiv materialul grafic necesar punerii In functiune si exploatarii;
liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice,
inclusiv fise
cuprinznd parametrii, performantele si caracteristicile acestora.
Serviciile de proiectare trebuie sa tina cont de faptul ca lucrarile de
constructie se vor
realiza cu materiale de constructie si procedee agrementate, conform
reglementarilor
nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu legislatia si
exigentele Uniunii Europene din domeniu. Executantul va preda
beneficiarului 5 (cinci) exemplare din documentatiile mentionate.
De asemenea Executantul are obligatia de a preda documentatiile aferente
fazelor de
proiectare mentionate mai sus si pe suport electronic (CD). Documentatia
va fi pastrata de fiecare parte pe o perioada de minim 5 ani de la receptia
la terminarea lucrarilor
Participare si consultanta la completarea si actualizarea Cartii Tehnice a
constructiei (CT), inclusiv participare la elaborarea documentatiei pentru
obtinerea Certificatului de Performanta 11energetica (CPE);
Asistenta tehnica (AT) pe santier din partea proiectantului la executie
lucrari care sa ia in considerare inclusiv elaborarea unor detalii
suplimentare, functie de derularea demolarii si a executiei constructiei si
instalatiilor. Aceasta presupune ca proiectantul :
Stabileste modul de tratare al defectelor aparute la demolare sau in
executie din vina proprie sau a executantului lucrarilor ;
Urmareste sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, precum si aplicarea pe santier a solutiilor din proiecte atestate;
Participa la receptia lucrarilor executate prin intocmirea de rapoarte
specifice;
Asigura asistenta tehnica si urmareste periodic modul de executie al
lucrarilor, inclusive al celor de demolare si impreuna cu Dirigintele de
Santier desemnat de Beneficiarul lucrarii, dispune masuri de remediere a
eventualelor defecte sau neconcordante aparute, fara alte costuri
suplimentare, s.a.
Termenul maxim pentru depunerea documentatiilor necesare obtinerii
Autorizatiei de Construire (DTAC) este de 20 zile iar a Proiectului Tehnic si
Detaliilor de Executie (PT+DE), este de 40 zile calendaristice de la
semnarea contractului.

Pagina 8 din 13

b) Executia lucrarilor de constructii si instalatii cu functiunile, suprafetele,


volumele si dotarile prezentate in plansele desenate, parte integranta a
prezentului caiet de sarcini;
2.2 CONDITII PRIVIND REALIZARE CONTRACTULUI
Ofertantul va elabora proiectul tehnic, cu toate documentatiile aferente si
in conformitate cu legislatia in vigoare, pe care il va inainta Beneficiarului in
vederea avizarii.
Ofertantul va avea urmatoarele obligatii:
- Asigurarea prin proiectul tehnic si prin detaliile de executie a nivelului de
calitate corespunzator cerintelor esentiale din legea 10/1995, modificata si
republicata, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor
contractuale;
- Prezentarea proiectului tehnic elaborat, in fata specialistilor verificatori de
proiecte atestati, solutionarea neconformitatilor si/sau neconcordantelor
semnalate si prezentarea catre Beneficiar a documentatiei certificata de
verificatorii autorizati;
- Stabilirea prin proiectul tehnic a fazelor de executie determinante;
- Obligatia de a participa la fazele determinante ale derularii contractului in
vederea verificarii calitatii lucrarilor;
- Executia amenajarii constructiei conform documentatiei elaborate se face
cu respectarea prevederilor si cerintelor reglementarilor in constructii aflate
in vigoare.
Ofertantii trebuie sa depuna oferte pentru intregul volum de servicii de
proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari. Nu se accepta oferte pentru
lucrari partiale. Ofertantul trebuie sa liciteze atat elaborarea
documentatiilor cat si executia lucrarilor (la pachet).
2.3 CONDITII PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR
Pentru faza de proiectare si executie, principiile calitatii in constructii vor fi
respectate cu strictete. Astfel, se va tine seama de urmatoarele cerinte
esentiale conform Legii 123/2007 de modificare a Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii;
- rezistenta mecanica si stabilitate
- securitate la incendiu
- igiena, sanatate si mediu
- siguranta in exploatare
- protectie impotriva zgomotului
- economie de energie si izolare termica.
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si
HGR 925/1995, proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerintele A1;
Af; B1; C; D; E; F; Is; It; Ig; Ie;

Pagina 9 din 13

2.4 RECEPTIA SERVICIILOR


Va fi realizata conform legislatiei in vigoare.
Ansamblul serviciilor prevazute a fi finalizate in termenul stabilit prin
graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data semnarii contractului de servicii, de catre ambele
parti.
La finalizarea serviciilor cuprinse in graficul de realizare al contractului,
Executantul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie.
Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu oferta si cu
reglementarile in vigoare.
In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba,
amana sau de a
respinge receptia.
2.5 INCEPEREA LUCRARILOR
Executia lucrarilor de constructie va incepe dupa transmiterea ordinului de
incepere a lucrarilor de catre Beneficiar, dar nu inainte de obtinerea
autorizatiei de construire.
2.6

CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Executantul este raspunzator pentru organizarea de santier (respectiv


parcarea utilajelor, mijloacelor de transport) pe amplasamentul agreat
impreuna cu Beneficiarul. Organizarea de santier se va rezolva strict in
limitele incintei cu rampa de curatare la iesirea in strada.
Organizarea de santier se va desfasura in incinta amplasamentului.
Pentru asigurarea utilitatilor santierului se vor face bransamente provizorii
pentru organizare de santier legate la retelele existente in zona. Pe durata
executarii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele:
Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
HGR 1091/06 privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul
de munca
HG 1425/2006 norme metodologice de aplicare a legii 319/2006
Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin
OMAI nr.163/29.03.07
Ord.MLPAT 20N/11.07.1994/Normativ C300
Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a
constructiei.
Se va acorda o atentie deosebita:
-instruirii corespunzatore a muncitorilor implicati in lucrari, conform
activitatii desfasurate;

Pagina 10 din 13

- imprejmuirii, marcarii cu placarde avertizoare si securizarii zonelor de


lucru, pentru a exclude accesul in incinta acestora a persoanelor straine.
2.7 EXECUTIA LUCRARILOR
Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata
castigatoare, parte
integranta a contractului.
Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea
desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului. Acestuia
i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se
desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, acestuia trebuie sa i se puna la dispozitie documentatia de
executie pentru
examinare si sa i se dea toate lamuririle.
Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera
necesare pentru
executarea lucrarilor, cu respectarea drepturilor Executantului.
Dispozitiile se adreseaza numai Executantului si Responsabilului Tehnic cu
Executia
(RTE), cu exceptia cazurilor in care trebuie sa se intervina impotriva unui
pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele Responsabilului Tehnic cu
Executia
lucrarilor atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea
Executantului.
Lucrarile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate
conform graficului general de realizare a lucrarilor si terminate la termenul
stabilit.
Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situatii
neprevazute.
In situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt necesare modificari
ale solutiei din Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta, dupa caz, cu
respectarea obligatiilor legale, urmatoarele documente:
- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectantul
Executantului si semnata de Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant;
aceasta dispozitie de santier este insotita de memoriul justificativ intocmit
de proiectantul Executantului si, dupa caz, insusita de verificatorul de
proiect;
- antemasuratori si listele de cantitati pentru lucrarile suplimentare, sau
pentru cele la care urmeaza a se renunta, intocmite de proiectantul
Executantului;
- nota de renuntare;
- note de comanda suplimentara care trebuie sa fie semnate si stampilate
de reprezentantul legal al Beneficiarului, de dirigintele de santier si de
proiectantul Executantului;
Pagina 11 din 13

- situatiile de plati aferente notelor de comanda suplimentare trebuie sa fie


semnate de catre Executant, Dirigintele de santier si Beneficiar.
Daca santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje,
materiale sau daca forta de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul
convenit, Beneficiarul va cere Executantului sa ia masurile necesare pentru
a se putea respecta termenul contractului.
Daca Executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
nu isi indeplineste indatoririle privind dotarea cu utilaje, forta de munca,
Beneficiarul este indreptatit sa-i fixeze Executantului un termen pana la
care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit i se poate rezilia contractul.
2.8 CONDITII PRIVIND CALITATEA LUCRARILOR
Executantul garanteaza ca la data receptiei, lucrarea are caracteristicile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu
este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosinta sau a celor
specificate in contract.
2.9 RECEPTIA LUCRARILOR
Va fi realizata conform legislatiei in vigoare.
Ansamblul lucrarilor ce urmeaza a fi executate prin contract, prevazute in
graficul de executie, trebuie finalizate la termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, emis de
Beneficiar.
La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia
convocarea comisiei de receptie.
Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate si a constatarilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile
pentru convocarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de
executie si cu reglementarile in vigoare.
In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba,
amana sau de a respinge receptia la terminarea lucrarilor.
2.10 ALTE OBLIGATII ALE EXECUTANTULUI IN CADRUL OFERTEI
- precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
Pagina 12 din 13

- asigurarea prin proiect si detalii de executie a nivelului de calitate


corespunzator cerintelor esentiale conform legii cu respectarea
reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
- prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte
atestati,
precum
si
solutionarea
neconformitatilor
si
neconcordantelor semnalate;
- stabilirea, prin proiect a fazelor de executie determinante pentru lucrarile
aferente cerintelor esentiale conform legii si participarea pe santier la
verificarile de calitate legate de acestea;
- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie sau din vina
Executantului cu respectarea reglementarilor in domeniu;
- urmarirea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale
conform legii precum si aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa
insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;
- participarea la receptia lucrarilor executate;
- asigurarea asistentei tehnice si urmarirea sistematica a nivelului de
executie al lucrarilor pe santier si dispunerea, impreuna cu dirigintele de
santier din partea Beneficiarului, a unor masuri de remediere a
eventualelor defecte sau neconcordante aparute, fara alte costuri
suplimentare;
- prezentarea, la finalizarea lucrarilor, a unui referat privind modul de
executie al acestora;
- actualizarea, dupa finalizarea lucrarilor, a documentatiei de executie, cu
toate modificarile/schimbarile de solutii care au aparut in timpul executiei;
- intocmirea cartii tehnice a constructiei, conform HGR 273/1994, pentru
partea ce-i revine, fara costuri suplimentare;
Oferta Financiara va fi structurata conform HG nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Pagina 13 din 13

S-ar putea să vă placă și