Sunteți pe pagina 1din 2
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU DISPOZITIE mdb 3-o din 13 Gun, 2082 Cu privire a. desftgurarea une itruniti {in municipiul Chisindu de citre Direc Generali Educatie, Tineret i Sport ‘Avand in vedere declaratia prealabilé nr. 4304/22 din 07.06.2022 prin care Directia Generala Educatie, Tineret si Sport a Consiliului Municipal Chiginga anunga organizarea si desfisurarea uneiintruniri sociale, pentru buna desfisurare a intranii, ‘in temeiul at. 5 (1), art. 6, art 10 G3), art. 16 (1-4), art. 18 (1,2) si art. 19 din Legea ‘nr, 26/2008 ,Privind intrunirle”, art, 29 alin, (2) si art. 32 alin. (1) din Legea 1. 436/2006 ,Privind administratia publica locela”, art. 15 alin, (2) si at. 16 alin. (1) din Legea nr. 136/2016 ,Privind statutul municipiului Chisinau”, dispozitici Primarului General al municipiului Chisiniu nr. 180/2017 ,Ca privire la aprobarea Regulamentului pentru recepfionarea, notificarea si monitorizarea intruniilor si a ‘manifestafilor cultural-sportive din municipiul Chisinfu gi desemnarea functionarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizare”, Primarul General al ‘municipiului Chisindu DISPUNE: 1. Se in act de declaratia prealabila nr. 4304/22 din 07.06.2022 privind organizarea si desfésurarea unei fntruniri sociale sub form’ de program cultural- distractiv dedicat absolvenjlor cu genericul ,Gala Absolvengilor - 2022”, organizatt de catre Direotia Generalé Educate, Tineret si Sport a Consilului jn parteneriat cu Directiei_culturs a Consiliului Municipal Chisingu, pe data de 17 iunie 2022, intre orele 17.00 ~ 23.00, in Parcul ,La Izvor” (cu amplasarea utlajuiui necesar pentru desfigurarea intruniri). 2, Direcfia General Educate, Tineret gi Sport a Consiiufui Municipal Chigingu: a intrunirii respective cu Pretura sectorului Buiucani, i Inspectoratul General al Carabinierilor; = va coordona, in mod obligatoriu, cu Direcjia situaii exceptionale municipiul ‘Chisintu problemele ce fin de respectarea regulilor de aparare impotriva incendiilor, ~ va desfisura repetiti tehnicd de amenajare a clevilorclaselor absolvente pe dota de 13 iunie eurent; - va nstalaviljul pentru desfgurare inti (cen, apa de soorizare, cert, bannee bio-wecer,omberoane et, neepand cu dia de 1 uni cure; we inchla tn contact cb IMSP Centr Naonal de Asistens Medialt ‘Urgent Presptlicasc in vederen acorn caz de necesita, a prim ator ‘metal partipanior ia inne, ences in contnct ov LM. Reel cle de mine -LUMTEH Ia vedere conct apr de Sonoiare la sus de energie elecbcl (in cazl in Care va posibldconetre) 3. Direcia curt a Consuiii Moneipal Chisiniu ese responsibil de conraure echipel de montae a eolanel sonore, a echipel de aq servsior fot-video penta evenimentl respect 4 La olicitreaorganzatraluintuns,Inpectotal General al Polit Inspeioatal General al Carabnierlor vor asgura odin public pe tat pecoada deefigurstfnrunii pe adesa‘nominalizat va sigue acoesulautoveheuelr care for tanapotaorgaizatoi, staal ehnc ill necesar pentru desgrarea fnrnii eae local desfgurtei fun rer 5, fntreprinderile Municipale Regia ,Autosalubritate” i ,Asociatia de osptivre a spailor vera” vorasigur, In Sade contract, salbrizarea tren deve va defigure runien 6. Responsabila de buna desfgurare a intuit, de starea tec slau neceat pentru eveniment, de protec spailor vrai de asiguarea ordi pubice tte Disa Generald Educa Tinee Sport a Consult! Munitpal Chins {Gl Andrei PAVALOI i dna Valentina VOLONTIR). 7, Responsbil peru desSguavea legal a intimin din paren Pride Municpiull Chisint ete dl Vase PASCARI, 8 Direcia administra. publich loald va asigura. controll execu prevedelorpreentl dispel