Sunteți pe pagina 1din 8

1/1953

Cuvântul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, pentru împlinirea la timp a


muncilor agricole de primăvară 3

Pastorala Î. P. S. Patriarh, Justinian, către clericii şi credincioşii agricultori 4

Schimb de felicitări, cu prilejul Sf. Sărbători ale Naşterii Domnului şi Anului Nou 10

Scrisoarea trimisă I.P.S. Patriarh Justinian, de I.P.S. Mitropolit Kiril al Plovdivului,


Locţiitorul de Preşedinte al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare 19

Impresii de la Congresul Popoarelor pentru Apărarea Păcii 21

Reprezentanţi ai cultelor religioase la Congresul Popoarelor pentru Apărarea Păcii, de Pr.


AL. IONESCU, Vicarul Sf. Arhiepiscopia a Bucureştilor 48

Consfătuirea pentru Pace a tuturor Cultelor şt comunităţilor religioase din Republica


Populară Bulgaria, de I. IUFU 66

Deschiderea cursurilor de îndrumare pastorală şi socială pentru a XV-a serie de


preoţi 78

Duh nou în obştea patriarhală, de VARTOLOMEU DIACUL 89

Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia, de prof. MILAN SESAN 92

Concertul religios de la biserica Rusă din Viena, de Pr. PAVEL GROSU 95

Pentru «Pâinea noastră cea de toate zilele» 97

Spicuiri din Pastoralele de Crăciun ale Chiriarhilor Bisericii Ortodoxe Române 105

RECENZII
Calendare şi almanahuri pentru credincioşii ortodocşi, de D. V. SĂDEANU 118

Cererile adresate organizaţiilor diferitelor Culte nu se timbrează 128

2-3/1953

Cultele religioase din lumea întreagă îşi exprimă adânca lor durere cu prilejul încetării
din viaţă a lui Iosif Vissrionovici Stalin 133

Marele stegar al păcii 145

Biserica Ortodoxă Rusă şi Pacea, de A. VEDERNICOV 154


Bisericile Ortodoxe Autocefale luptă pentru apărarea Păcii 159

Cuvântarea rostită dc I.P.S. Patriarh Alexei la cea de a patra Conferinţă unională a


Partizanilor Păcii 159

Cuvântarea rostită de I.P.S. Mitropolit Chiril al Plovdivului la Congresul Popoarelor


pentru Apărarea Păcii de la Viena 161

Participarea Bisericii Ortodoxe Autocefale din Republica Cehoslovacă la lupta pentru


apărarea Păcii 164

Biserica Ortodoxă din R.P. Albania luptă alături de cei ce apără pacea 167

Chemarea adresată de slujitorii bisericilor din Coreea către creştinii din lumea
întreagă 170

Un slujitor al Altarului laureat al Premiului Internaţional Stalin «Pentru întărirea păcii


între popoare», James Endicott 176

Intensificarea luptei pentru Pace în rândurile clericilor din Ardeal 182

Partizanii Păcii din R.P.R. protestează împotriva folosirii armei bacteriologice de către
imperialiştii americani 187

Sărbătorirea patronului Institutului Teologic din Bucureşti 191

Cursurile practice şi teoretice de pictură şi sculptură de la mânăstirea Plumbuita 200

Vizita studenţilor Institutului Teologic Protestant din Cluj, la Patriarhie 210

Cooperativa «Arta Monahală» de la mănăstirea Agapia 216

Din viaţa Bisericii Ortodoxe Bulgare 219

Pentru îndeplinirea îndatoririlor cetăţeneşti 224

Metode preoţeşti de intensificare a luptei pentru apărarea Păcii 229

RECENZII
Cartea de Rugăciuni 236

Documente privind istoria României, publicate de Academia Republicii Populare


Române, C. Transilvania, veacul XI-XIII 241

Legăturile Ţărilor Române cu Georgia (Antim Ivireanul), în «Studii», Revista de Istorie


şi Filosofie, anul IV (1951) 250
Cu prilejul centenarului gazetei «Telegraful Român» 261

Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale pentru aprobarea modificării unor articole
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române 270

Decizia Nr. 4489 din 17 Martie 1953, a Ministerului Cultelor, privind aprobarea unor
modificări din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organelor
deliberative bisericeşti şi din Regulamentul pentru determinarea atribuţiilor Patriarhului
şi de funcţionarea organelor centrale din Patriarhia Română 273

Decizia Ministerului Cultelor pentru aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi


funcţionarea Caselor de Ajutor Reciproc ale clerului, de pe lângă Eparhii 277

Decizia Ministerului Cititelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi


funcţionare a Fondului de Asigurare a Bunurilor Bisericeşti 285

De la Comisia de Pictură Bisericească 292

4/1953

Scrisoare irenică trimisa de I. P. S. Patriarh Justinian cu prilejul Sfintelor Sărbători ale


Învierii Domnului 295

Scrisori irenice si telegrame de felicitări, primite de I. P. S. Patriarh Justinian, cu prilejul


Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului 297

Scrisoarea Comisiei Congresului Popoarelor pentru Apărarea Păcii, adresată Guvernelor


celor cinci Mari Puteri 309

Cultele religioase din lumea întreagă sprijină propunerile cu privire la soluţionarea


neînţelegerilor dintre state, pe calea tratativelor şi cer încheierea unui Pact al Păcii între
Marile Puteri 311

Declaraţiile prizonierilor de război din Coreea de Nord în legătură cu libertatea


religioasă 319

Cuvântarea rostită de I. P. S. Mitropolit Nicolae Krutiţki, la Congresul Popoarelor pentru


Apărarea Păcii 321

Deschiderea cursurilor de îndrumare pastorală şi socială pentru a XVI-a serie de


preoţi 328

Un grup de oaspeţi din ţările Americii latine au vizitat Patriarhia Română 338

Din activitatea Sectorului de Editură şi Tipografie al Institutului Biblic şi de Misiune


Ortodoxă 341
Monumentele noastre de artă religioasa 346

Spicuiri din Pastoralele îndreptate către cler şi credincioşi de Chiriarhii Bisericii


Ortodoxe Române, cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului 362

Preoţii trebuie să sprijine lupta pentru îngrijirea culturilor şi strângerea la timp a


recoltelor 579

RECENZII
Valerian al Oradiei, Soborul Popoarelor pentru Pace, (Pr. Ion Gagiu) 385

Decizia Ministerului Cultelor pentru aprobarea Regulamentului Mănăstirilor 394

Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a


Mănăstirilor 391

5-6/1953

Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justinian şi alţi reprezentanţi ai clerului ortodox au fost
decoraţi cu Ordine ale Republicii Populare Romane 425

Chemarea Sfântului Sinod către clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române 433

Telegrama trimisă de Sf. Sinod al B. O. R., Consiliului Mondial al Păcii 435

Telegrama Adunării Naţionale Bisericeşti către Comitetul Permanent pentru Apărarea


Păcii din R. P. R. 437

Un popas, de I. P. S. NICOLAE, Mitropolitul Ardealului 439

Cinci ani de păstorire a I. P. S. Patriarh Justinian 443

Îndrumător al strădaniei Bisericii Ortodoxe Române în slujba păcii, de I. P. S.


SEBASTIAN, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei 463

Văzul cel de o fiinţă al Ortodoxiei, de I. P. S. FIRMILIAN, Mitropolitul Olteniei 478

Grija permanentă a I. P. S. Patriarh Justinian pentru cultura teologică, de I.P.S. VASILE,


Mitropolitul Banatului 486

Însemnătatea canonizării Sfinţilor Romani, de Prof. TEODOR M. POPESCU 493

Legislaţia bisericească a I. P. S. Patriarh Justinian, de Pr. Prof. LIVIU STAN 503

Biserici rectitorite de I. P. S. Patriarh Justinian, de Prof. V. BRĂTULESCU 517


Clerul şi credincioşii ortodocşi au datoria să sporească neîncetat contribuţia lor în lupta
pentru apărarea păcii. Hotărârile Sf. Sinod şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti 546

Sărbătorirea I. P. S. Pariarh Justinian la împlinirea a cinci ani de arhipăstorire 587

Telegrame şi scrisori de felicitare primite de I. P. S. Patriarh Justinian cu prilejul


împlinirii a cinci ani de la înscăunarea Sanctităţii Sale 595

Vizita unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe din Siria şi Liban în ţara noastră 604

7-8/1953

Biserica Ortodoxa Română a întâmpinat cu bucurie întâlnirea prietenească a tineretului


lumii la Bucureşti 611

Declaraţia cu privire la deschiderea unei companii mondiale în favoarea tratativelor 616

Chemarea Consiliului Mondial al Păcii 617

Sesiunea de la Budapesta la Consiliului Mondial al Păcii 618

O victorie a păcii: încetarea focului în Coreea 630

Un cuvânt luminos al păcii, de D. V. Sădeanu 636

Tineretul din lumea întreagă luptă pentru pace şi libertate 650

Vizita delegaţiei sindicatelor britanice la Sfânta Patriarhie 668

Încheierea cursurilor la seminariile monahale din Mănăstirea Hurezii şi Agapia 671

Îndatoriri pastorale în legătură cu muncile agricole de toamnă 678

Îndrumări Omiletice, de Pr. Prof. Gr. Cristescu 689

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 706

Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti din sesiunea ordinară 1953 723

Darea de seamă a Sectorului Studii şi Învăţământ asupra activităţii pe anul 1952 731

Referatul comisiei Bisericeşti asupra dării de seamă a Sectorului Studii şi Învăţământ 748

Dare de seamă asupra activităţii desfăşurate în anul 1952 de Sectorul de Editură şi


Tipografie 752
Referatul Comisiunii Culturale asupra dării de seamă a Institutului Biblic-Sectorul de
Editură şi Tipografie 762

Dare de seama asupra activităţii Institutului Biblic-Sectorul Ateliere 764

Referatul Comisiei Εconomice-Financiare asupra activităţii Institutului Biblic-Sectorul


Ateliere 777

Dare de seamă asupra executării planului financiar al Administraţiei Patriarhale 778

Referatul Comisiei Εcanomice-Financiare asupra dării de seamă despre executarea


planului financiar al Administraţiei Patriarhale pe anul 1952 780

Expunerea de motive la planul financiar al Administraţiei Patriarhale 783

Referatul Comisiei Bugetare asupra planului financiar al Administraţiei Patriarhale 784

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu funcţionarea


Şcolilor monahale prevăzute de art. 78 din Statut 786

9-10/1953

Prezidiul Marii Adunări Naţionale a R.P.R. a conferit I.P.S. Patriarh Justinian «Medalia
Jubiliară», cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea primelor unităţi ale armatei
populare române 807

Sărbătorirea a cinci ani de la reîntregirea Bisericii Ortodoxe din Transilvania.


Impunătoarea festivitate de la Alba Iulia 809

Puternicul răsunet pe care l-a avut festivitatea de la Alba Iulia, în rândurile clericilor şi
credincioşilor ortodocşi din Transilvania 852

Scrisoarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului 852

Pastorala I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului 854

Rolul preoţimii în reîntregirea bisericească, de Prof. Ν. MLADIN 858

Prin munţii şi pădurile Slovaciei. Printre fraţii reveniţi la Ortodoxie 868

Prietenia româno-sovietică va trăi în veac, de P. S. EPISCOP VALERIAN 875

Manifestări în cadrul Lunii Prieteniei Româno-Sovietice. Festivitatea de la Institutul


Teologic de grad Universitar din Bucureşti 896

Statornică şi neclintită strajă a păcii, de D. V. SĂDEANU 904


Biserica Ortodoxă Rusă şi problema păcii, de I.P.S. PITIRIM 922

Conducătorii şi reprezentanţa Bisericilor Ortodoxe Autocefale sprijină lupta popoarelor


pentru apărarea păcii 926

Creştinii din lumea întreagă osândesc rasismul şi se ridică împotriva discriminărilor


rasiale 938

Deschiderea Cursurilor anului şcolar 1953-195 la Institutele de învăţământ ale Bisericii


Ortodoxe Române 945

O înaltă îndatorire patriotică: participarea la alegerile de deputaţi pentru sfaturile


populate 974

Lupta pentru pace, oglindită în opera I.P.S. Patriarh Justinian 982

Pentru bună-starea poporului 1001

11-12/1953

Scrisoare irenică trimisă de I. P. S. Patriarh Justinian cu prilejul Sf. Sărbători ale Naşterii
Domnului 1007

Cuvinte de preţuire pentru publicaţiile Bisericii Ortodoxe Române 1009

Înfăptuiri de seamă în lupta pentru apărarea păcii, de-a lungul anului 1953 1011

Documentele sesiunii de la Viena a Consiliului Mondial al Păcii 1043

Sesiunea de la Viena a Consiliului Mondial al Păcii 1047

Cuvântarea ţinuta de I. P. S. Mitropolit Nicolae Krutiţki la sesiunea Consiliului Mondial


al Păcii de la Viena, (trad. de Pr. I. GAGIU) 1065

Încă un slujitor al altarului, laureat al Premiului Internaţional Stalin „Pentru întărirea


Păcii între popoare”, Preotul catolic Andrea Gaggero 1073

Manifestări în cadrul lunii prieteniei româno-sovietice: Consfătuirea inter-confesională


din Oraşul Stalin 1078

Deschiderea cursurilor şcolii de sculptură şi pictură a Patriarhiei de la Mănăstirea


Plumbuita 1086

Din viaţa Eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române - Spicuiri din revistele centrelor
mitropolitane 1094
Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia, de Pr. Prof. M. ŞESAN 1114

Despre căutarea credincioşilor în Biserică, de P. S. ΑΝΤΓΜ TÂRGOVIŞTEANU 1119

Măsuri pentru o viaţă mai bună 1124

Datoria preoţimii de a cunoaşte şi folosi scrierile şi publicaţiile teologice româneşti, de


Pr. D. FECIORU 1139

Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale, de Ierom. IOASAF POPA 1159

A murit un vrednic ostenitor al Tip. Patriarhiei Române: MIHAI ŞTEFAN 1186

S-ar putea să vă placă și