Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

RAPORTUL

PRACTICII DE SPECIALITATE I

În cadrul agenției de turism / hotelului/ restaurantului XX

Program de studii – 1013.1 Servicii hoteliere,turism și agrement

Conducător întreprindere: ______________Nume Prenume


funcția
Conducător ştiinţific: ________________ Guja Anatolie
Drd.asist.,univ.
Autorul: ________________ Nume Prenume
Grupa

CHIŞINĂU 2021
Cuprins:

INTRODUCERE……………………………………………………………………………

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A AGENȚIEI DE TURISM /


HOTELULUI X……………………………………………………………………..
1.1 Caracterizarea activității Agenției de turism/ Hotelului X………………………
1.2 Analiza serviciilor prestate în cadrul Agenției / Hotelului X……………………
1.3 Strucutra organizatorică și departamentele Agenției/ Hotelului X……………...

CAPITOLUL II. ANALIZA MODULUI DE PRESTARE A SERVICIILOR DE


CĂTRE AGENȚIA DE TURISM / HOTELUL X……………………………….
2.1 Analiza SWOT a Agenției de turism / hotelului X………………………………
2.2 Repartizarea politicii de produs în baza matricei de consultanță Boston
Consulting Grup…………………………………………………………………
2.3 Cercetarea concurenților Agenției de turism / Hotelului X……………………..

CAPITOLUL III. ANALIZA ȘI PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE


MARKETING AL AGENȚIEI DE TURISM / HOTELULUI X………………
3.1 Analiza mediului de marketing al Agenției de turism / Hotelului X……………
3.2 Identificarea strategiilor de promovare și fidelizare a clienților ……………….
3.3 Perfecționarea activității de marketing al agenției / Hotelului X………………..

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI……………………………………………………….
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………
ANEXE………………………………………………………………………………………

2
INTRODUCERE

Importanţa și actualitatea temei cercetate: turismul este, în înţelegerea multor


profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică. În timp ce aceste
activităţi sunt importante, domeniul este şi mai important. Planificarea, dezvoltarea şi politica
profiturilor depăşesc aspectele practice şi limitate ale tehnicilor de piaţă. În viitor, pregătirea
profesioniştilor în domeniul turismului va avea nevoie de stăpânirea şi folosirea ştiinţei acestui
sector, singura alternativă pe care s-ar putea fundamenta dezvoltarea producţiei şi evaluarea
corectă a industriei turistice.
Cazarea este una din componentă principale a dezvoltării turismului iar calitatea şi
diversitatea serviciilor de cazare oferite influenţează tipul de vizitatori ai unei localităţi.
Cazarea este considerată o parte integrată și principală a infrastructurii turistice, în lipsa căreia
turiştii nu vor vizita localitatea respectivă . Servcile de cazare includ prestați oferite turiștilor pe
timpul și în legătură cu staționarea acestuia în unități hotelieră. Dezvoltarea și calitatea
serviciilor de cazare depinde de baza tehnico materială cu dotările corespunzatoare
managementului și personalul din unitatea de cazare.
Cazarea turistică este un spaţiu care oferă în schimbul unei recompense băneşti cazare şi
servicii adiacente persoanelor care sunt departe de casă. Această definiţie este generică. Ea
vizează nu numai motelurile tradiţionale dar şi motelurile, camerele de oaspeţi, pensiunile şi
taberele de vacanţe. De fapt, nord-americanii preferă termenul de „industrie pentru
cazare"(„loging industry") celui de „industrie hotelieră"
Termeni că „management ospitalier sau managementul ospitalităţii" („hospitality
management") sunt din ce în ce mai răspândiţi şi mai folosiţi şi vizează nu numai sectorul de
cazare ci şi serviciile strâns legate de alimentaţie (restaurantele, cantinele profit şi non-profit)
oferite oamenilor ce se află departe de casă.
Exploatarea personalului din cadrul unităților de cazare este problematică întrucât
unitățile de cazare sunt organizaţii orientate pe forţa de muncă şi pentru că angajaţii acestora
„fac practic parte" din produsul oferit clienţilor. Până de curând motelurile au fost văzute că un
ofertant de slujbe neprofesionale şi prost plătite, având caracter sezonier şi tranzitoriu; dar
problemele de angajare şi mediul competiţional, în care un personal de o calitate superioară
poate aduce o cotă ridicată pe piaţa hotelieră, au stâmit interesul în practicarea unui
management hotelier orientat pe resursele umane.

3
Scopul lucrării reprezintă identificarea perspectivelor de diversificare a ofertei de
servicii a unității de cazare.

Obiectivele lucrării cercetate pentru îndeplinirea scopului propus sunt:


 Caracterizarea activității Agenției de turism/ Hotelului X;
 Analizarea serviciilor prestate în cadrul Agenției / Hotelului X;
 Cercetarea structurii organizatorice și departamentele Agenției/ Hotelului X;
 Realizarea analizei SWOT a Agenției de turism / hotelului X;
 Repartizarea politicii de produs în baza matricei de consultanță Boston Consulting
Grup;
 Cercetarea concurenților Agenției de turism / Hotelului X;
 Analiza mediului de marketing al Agenției de turism / Hotelului X;
 Identificarea strategiilor de promovare și fidelizare a clienților ;
 Perfecționarea activității de marketing al agenției / Hotelului X;
1

Subiectul cercetării îl reprezintă oferta de servicii din cadrul unității de cazare și


diversificarea ei.
Obiectul cercetării îl reprezintă serviciile din cadrul Motelului SV Gusar Group.
Metodologia cercetării: propun următoarele metode aplicative de cercetare: observații,
analize grafice, anchetă, analiza datelor statistice, chestionare, pentru a identifica perspectivele
de diversificarea ofertei de servicii a unității de cazare.
Baza informațională utilizată pentru realizarea lucrări cercetate este următoarea:
 Butnaru G.I., Niță V., Gestiune Hotelieră, Curs, Aplicații, Grile, Tehnopress, Iași 2010;
 Niță V., Managemetul serviciilor de cazare și catering Servicii. Abordări Conceptuale.
Servicii de cazare, Tehnopress, Iași 2009;
 Florea V. Tehnologie hotelieră și de restaurant, Timișoara: Editura Eurostamp 2015;
Descrierea structurii și volumului tezei este formată din partea introductivă, trei
capitole, subcapitole, concluzii și recomandări, bibliografie și anexe.
În Capitolul I.
În Capitolul II.
Capitolul III.
Cuvinte-cheie: cazare, servicii, alimentație, etaj, motel, turiști, flux turistic,
management, marketing, industria ospitalității, fidelizare, rezervare.

4
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A AGENȚIEI DE
TURISM / HOTELULUI X

1.1 Caracterizarea activității Agenției de turism/ Hotelului X

Exemplu de tabel:

Tabelul 1.1 Tipuri de cameră în conformitate cu legislația Republicii Moldova


Nr. Tip cameră Caracteristici
1. cameră cu pat  cu lăţime minimă de 90 cm, reprezentînd spaţiul destinat
individual folosirii de către o singură persoană;
2. cameră cu pat  cu lăţime minimă de 140 cm, reprezentînd spaţiul destinat
matrimonial folosirii de către una sau două persoane;

3. cameră cu pat  cu lăţime minimă de 160 cm, reprezentînd spaţiul destinat


dublu folosirii de către două persoane;
4. cameră cu două  reprezentînd spaţiul destinat folosirii de către două persoane;
paturi individuale

5. cameră cu trei  reprezentînd spaţiul destinat folosirii de către trei persoane;


paturi individuale
6. cameră cu patru  reprezentînd spaţiul destinat folosirii de către patru persoane;
paturi individuale
Sursa: elaborate de autor în baza sursei [1]

Exemplu de figură

Manager

Serviciu etaj Serviciul fronf-office Serviciul alimentație

5
Figura 1.1 Repartizarea de servicii a principalelor activități din Motelul SV Gusar Group
Sursa: elaborate de autor în baza
Bibliografie:

Acte normative
1. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017
2. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995
3. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  nr. 181  din  25.07.2014

Manuale, Monografii, Lucrări didactice, Borșuri în limba română


4. Done I., Salariul şi motivaţia muncii, Editura Expert, 2012;
5. Druţă F., Motivaţia economică, Editura Economică, Bucureşti, 2019
6. Gary Johns, Comportament organizaţional: înţelegerea şi conducerea oamenilor în
procesul muncii, București, Editura Economică, 2008
7. Hăhăianu L., Cum să-ţi motivezi angajaţii pentru a obţine performanţe deosebite,
Rentrop&Straton – Grup de editură şi consultanţă în afaceri, Bucureşti, 2012
8. Ilie Demerji, Ala Cotelnic, Impactul culturii organizaționale asupra dirijării conflictelor și
stresului în cadrul unităților economice, Chișinău, ASEM 2010
9. Ion Boboc, Comportament organizaţional şi managerial : Fundamente psihosociologice şi
politologice, București, Editura Economică 2013;
10. Marian Preda, Comportament organizațional: teorii, exerciții și studii de caz, Iași, Polirom,
2016;
11. Vangu Paraschiv, Motivaea în muncă: de la teorie la practică, Tîrgoviște 2007, Bibliotheca
12. Viorica Aura Păuș, Comunicare și resurse umane, Iași 2016, Polirom
13. Vlad Mihalache, Popa Ion, Managementul resurselor umane: studii de caz, problem, teste,
București 2015, Editura Economică
Resurse electronice:
14. Moldova Agroindbank, https://maib.md/ro/start/, accesat pe 05.11.2020;
15. Banca Națională a Moldovei, https://www.bnm.md/ro, accesat pe 13.11.2020;
16. Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, http://old.mf.gov.md/, accesat pe 03.12.20;
17. Motivarea nefinanciară a funcționarilor publici: Recomandări metodice, Chișinău 2011;
disponibilă pe https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/.pdf,
accesat pe 15.11.2020.

6
18. Motivarea personalului: Provocări și soluții, Chișinău 2012; disponibilă pe
http://rapc.gov.md/file/Ghid.pdf, accesat pe 17.11.2020.

S-ar putea să vă placă și