Sunteți pe pagina 1din 6

TESTUL NR.

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2022 – 2023

Matematică

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului: (―3) ⋅ (+4) ― (―12): (+2) + 23 este:

a) 2 ;
b) ―10;
c) ―2;
d) ―24.

5p 2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 și 18 și care este divizibil cu 8 este:

a) 48 ;
b) 84 ;
c) 72 ;
d) 120 .

5p
3. Știind că = , atunci rezultatul calculului 15⋅a ―12⋅b este egal cu:
a) 3;
b) 27;
c) 1;
d) 0.

5p 4.Suma soluțiilor ecuației | 2x + 3 | = 5 este:

a) 1 ;
b) 5;
c) ― 3;
d) ―5.

5p 5. Dacă A (− 6; 1) și B (―2; 5), și M este mijlocul segmentului AB, atunci lungimea segmentului
OM, unde O este originea sistemului de axe ortogonale este de:

a) 5;
b) 10 ;
c) 3;
d) 4.
5p 6. Alina, Bogdan, Corina și Dănuț au calculat media aritmetică a numerelor a = +2 și
b= ―2 și au trec rezultatele în tabelul de mai jos.

Alina Bogdan Corina Dănuț

Dintre cei patru elevi, cel care a calculat corect media aritmetică este:
a) Alina;
b) Bogdan;
c) Corina ;
d) Dănuț.
2
SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1.Unghiurile ∢AOB și ∢BOC sunt adiacente complementare și au măsurile invers proporționale cu 2 și 7.
Cel mai mare dintre ele are măsura de : A
a) 60 ;
0
B
b) 750 ;
c) 900 ;
d) 700 . O C

5p 2. Se dă rombul ABCD cu AC = 16 cm, BD = 12 cm, și un punct P ∊(AD). Aria triunghiului PBC este
egală cu: D
a) 48 cm2 ; P
b) 36 cm2 ;
c) 96 cm2 ; A C
d) 64 cm .
2

B
5p 3. În triunghiul dreptunghic ABC cu m (∢A) = 90 , AB = 5 cm și BC = 13 cm se duce AD ⊥ BC ,
0

D ∊ ( BC ) . Aria △ADB este de: A


a) 20 cm2 ;

b) cm2 ;

c) cm2 ; B D C
d) 30 cm2.

5p 4. Se dă cercul C ( O; r) cu aria de 36π cm2 . Pătratul ABCD circumscris lui are diagonala de :
a) 9 cm; A B
b) 12 cm ; . O
c) 12 cm ;
d) 8 cm .
D C
5p
5.Paralelogramul ABCD are BD⊥ BC, AD= 6cm și m (∢BAD) = 600. Perimetrul paralelogramului este de:
a) 48 cm ; D C
b) 24 cm ;
c) 36 cm ;
d) 32 cm . A B

5p 6.Apotema hexagonului regulat ABCDEF are lungimea de 2 cm. Aria hexagonului este de :
a) 24 cm2 ; E D
b) 28 cm2 ;
c) 36 cm2 ; F O C

3
d) 24 cm2.

A M B

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Dacă elevii unei clase se așază câte doi în bancă , rămân trei elevi în picioare; iar dacă se așază câte trei în
bancă rămân trei bănci goale și una ocupată de un singur elev .
(2p) a) Arătați că în clasă nu pot fi 28 de elevi.

(3p) b) Câți elevi și câte bănci sunt în clasă?

2. Trei numere a,b,c sunt invers proporționale cu 0,25 ; 0,2 și 0,1(6) iar media lor aritmetică este 30 .
(3p) a) Aflați numerele a,b,c.

( 2p) b) Să se arate că b reprezintă 50% din a + c.

4
3. Se consideră numerele a = (2 )− ∙(2 )+2 și
b = 8 + 4( )−2 ∙( − )
( 2p) a) Arătați că a = 1.

5.
A
B
C
D
est
e
un
tra
pe (3p) b) Calculați media geometrică a numerelor a și b.
z
iso
sc
el
cu
A
B
||
C
4. În triunghiul ABC, fie DE || BC, D(AB), E(AC). Dacă AD = 2 cm, DB= 4 cm, AE = 3 cm
D,
şi DE = 4 cm, aflaţi :
A
(3p) a) Perimetrul △ABC ;
C

B
C,
B
C
=
18
cm
și
sin (2p) b) Aria △ABC.
(∢
C
A
B)
=1
/2.

se
afl
5
e:
(3p) a) perimetrul trapezului ABCD ;

(2p) b) aria trapezului.

6. Se dă A∊C( O;r) cu r = 6 cm. În exteriorul cercului se află punctul B, astfel încât AB este tangentă la cerc
și AB = 6 cm . Aflați :
( 3p) a) aria și perimetrul △AOB;

(2p) b) unghiurile △AOB.

S-ar putea să vă placă și