Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Cu privire la indexarea prestațiilor sociale


------------------------------------------------------------

În temeiul art. 12 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247),
cu modificările ulterioare, și al art. 13 din Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2023 nr. 357/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,
nr. 435-437, art. 803), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Având în vedere creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului


asigurărilor sociale de stat în anul 2022 față de anul 2021, la 1 aprilie 2023 se
indexează cu coeficientul indexării 15%:
1) toate pensiile stabilite/reexaminate în temeiul Legii nr. 156/1998 privind
sistemul public de pensii;
2) pensiile pentru vechime în muncă stabilite în temeiul Legii nr. 437/1990
cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova și al Hotărârii
Guvernului nr. 865/1992 cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor
din domeniul învățământului și ocrotirii sănătății, care se achită din mijloacele
bugetului asigurărilor sociale de stat;
3) pensiile funcționarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public
nr. 443/1995;
4) pensiile colaboratorilor vamali stabilite în temeiul Legii serviciului în
organele vamale nr. 1150/2000;
5) plățile periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii nr. 123/1998 cu
privire la capitalizarea plăților periodice;
a) plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de
muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina
întreprinderii, fără succesiune de drept, lichidate ulterior;
b) plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de
muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina
întreprinderii lichidate ulterior;

Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\8253\redactat_8253-ro.docx
2

6) indemnizațiile de dizabilitate stabilite în temeiul Legii asigurării pentru


accidente de muncă și boli profesionale nr. 756/1999;
7) pensiile stabilite în temeiul Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a
cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
8) compensația bănească lunară în schimbul asigurării cu produse
alimentare și suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a
radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecințelor
catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, avariile cu radiație ionizantă
și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul
Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de
pe urma catastrofei de la Cernobîl. De la 1 aprilie 2023, această compensație
bănească se stabilește în cuantum indexat;
9) pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și
din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993. De la 1 aprilie
2023, pensiile minime stabilite în temeiul legii nominalizate se determină în
cuantum indexat;
10) indemnizațiile urmașilor personalului medical decedat ca urmare a
desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 stabilite în temeiul Legii
nr. 127/2020;
11) pensiile stabilite în temeiul Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul
judecătorului.

2. De la 1 aprilie 2023, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă


constituie 2620,62 lei.

3. De la 1 aprilie 2023, cuantumul pensiei minime de dizabilitate constituie:


1) în cazul unei dizabilități severe –1965,47 lei;
2) în cazul unei dizabilități accentuate – 1834,43 lei;
3) în cazul unei dizabilități medii – 1310,31 lei.

4. În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic
decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre
aceste cuantumuri, sub forma unui supliment de solidaritate, se acoperă din
mijloacele bugetului de stat. Suplimentul de solidaritate reprezintă o componentă
a pensiei care nu se indexează. Cuantumul acestuia variază anual în funcție de
indexarea și majorarea pensiei calculate și de evoluția pensiei minime.

5. Cheltuielile ce țin de executarea prevederilor pct. 1 subpct. 1), 3), 4) și


11), pentru partea de pensie achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale
de stat, subpct. 2), subpct. 5) lit. b) și subpct. 6) vor fi acoperite din mijloacele
bugetului asigurărilor sociale de stat, iar a celor ale pct. 1 subpct. 1), 3), 4) și 11),
pentru partea de pensie achitată din mijloacele bugetului de stat, subpct. 5) lit. a),
subpct. 7)-10) – din mijloacele bugetului de stat.
Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\8253\redactat_8253-ro.docx
3

6. În cazul indexării din 1 aprilie 2023, coeficientul de indexare se va aplica


doar acelei părți din pensie care nu depășește salariul mediu lunar pe economie
prognozat pentru anul 2023.

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 aprilie 2023.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale Alexei Buzu

Ministrul finanțelor Veronica Sirețeanu

Vizează:

Secretar general al Guvernului Artur MIJA

Aprobată în şedinţa Guvernului


din

Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\8253\redactat_8253-ro.docx
Notă informativă
la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la indexarea
prestațiilor sociale

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la indexarea prestațiilor sociale a fost elaborat de
către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile


urmărite
Proiectul Hotărârii de Guvern a fost elaborat în temeiul art. 13 din Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 și art. 12 din Legea privind sistemul
public de pensii nr. 156/1998.
Art. 13 din Legea nr. 357/2022 prevede că prin derogare de la art. 13 din Legea nr.
156/1998 privind sistemul public de pensii, în cazul indexării pensiilor din aprilie 2023,
coeficientul de indexare nu va depăși creșterea procentuală a veniturilor proprii ale
bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 față de anul 2021 și se va aplica
doar acelei părți din pensie care nu depășește salariul mediu lunar pe economie prognozat
pentru anul 2023. Mărimea coeficientului de indexare va fi aprobată de Guvern.
Conform alin. (1), art. 12 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii,
cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă se stabilește anual de către Guvern și
este cel puțin egal cu cuantumul pensiei pentru anul precedent indexat.
Subliniem că scopul indexării anuale este reactualizarea periodică a mărimii pensiilor de
asigurări sociale de stat, care este specifică prin caracterul său anual, permanent şi
obligatoriu. Indexării sînt supuse toate categoriile de pensii, indiferent de tipul acestora

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop


armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul Hotărîrii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale
cu legislația Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi


Proiectul de hotărâre prevede:
- indexarea, la 1 aprilie curent, a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații
sociale de stat cu 15%, reieșind din creșterea procentuală a veniturilor proprii ale
bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022 față de anul 2021. Conform
datelor prezentate de către Casa Națională de Asigurări Sociale, creșterea
veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022 față de anul
2021 a constituit 115,0%;
- în cazul indexării din 1 aprilie 2023, coeficientul de indexare se va aplica doar
părții pensiei care nu depășește salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru
anul 2023, care constituie 11 700 lei;
- de la 1 aprilie 2023 cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui
2620,62 lei;
- intrarea în vigoare la 1 aprilie 2023.

5. Fundamentarea economico-financiară
Calculul estimativ al cheltuielilor necesare pentru indexarea prestațiilor sociale cu
coeficientul de indexare 15% constituie 3 058 536,6 mii lei, dintre care cheltuielile
necesare din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat constituie 2 350 927,7 mii
lei, iar cheltuielile necesare din mijloacele bugetului de stat constituie 707 608,9 mii lei.
Prin aprobarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 a fost
planificată o indexare a prestațiilor sociale cu coeficientul de indexare 14,1%, cheltuielile
constituind 2 923 767,7 mii lei, dintre care: 2 214 217,6 mii lei sunt cheltuieli finanțate
din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat și 709 550,1 mii lei din contul
mijloacelor bugetului de stat.
Diferența dinte costul estimat pentru indexarea prestațiilor sociale cu coeficientul de
indexare 15% și coeficientul de indexare 14,1% este de 134768,9 mii lei.
Conform estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, veniturile proprii ale
bugetului asigurărilor sociale de stat vor crește.
Respectiv costul suplimentar necesar pentru indexarea prestațiilor sociale va fi acoperit
din contul mijloacelor bugetului de asigurări sociale de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare


Aprobarea proiectului respectiv de hotărâre de Guvern nu implică operarea anumitor
modificări și completări în actele normative în vigoare din domeniu.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului


Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe pe pagina
web: www.particip.gov.md și poate fi accesat la următorul link:
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-
hotaririi-guvernului-cu-privire-la-indexarea-prestatiilor-sociale/10130.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul


decizional, proiectul și nota informativă au fost plasate pe pagina web:
www.particip.gov.md și pe pagina web oficială a Ministerului Muncii și Protecției
Sociale, la compartimentul ,,Transparență decizională”, secțiunea ,,Proiecte supuse
consultărilor publice”.

8. Constatările expertizei anticorupție


Informația cu privire la rezultatele expertizei anticorupție a fost inclusă în Tabelul de
sinteză a obiecțiilor și propunerilor la proiectul de hotărâre.

9. Constatările expertizei de compatibilitate


Proiectul Hotărîrii de Guvern nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu
legislația Uniunii Europene.
10.Constatările expertizei juridice
Informația cu privire la rezultatele expertizei juridice a fost inclusă în Tabelul de sinteză
a obiecțiilor și propunerilor la proiectul de hotărâre.

11.Constatările altor expertize


Prezentul proiect nu a fost supus altor expertize.

Secretar General Alexandru IACUB

S-ar putea să vă placă și