Sunteți pe pagina 1din 3

Iubirea este sentimentul cel mai inaltator si mai coplesitor al

fiintei umane . Este , se stie , si cea mai veche tema literara ,


inscrisa in forme arhaice , arhetipale , in toate mitologiile si
religiile lumii . Iubirea incepe de multe ori , cu insasi Creatia
, cerul si pamantul dobandind , in varianta primara ,
atribute antropomorfe , distribuite dupa principiile masculin
si feminin .
Marile povesti de dragoste reunesc in eternitate cupluri
ramase nemuritoare , deopotriva zei si pamanteni , pe aceste
dihotomii perpetue intemeindu-se marea poezie de dragoste
a lumii , marile tragedii , epopeile si o intreaga proza
moderna , in care tema iubirii este dominanta , dragostea
osciland intre Eros si Thanatos , intre angelic si demonic ,
intre divin si infernal .


Si in acest roman se dovedeste ca singura modalitate de a
recupera conditia arhetipala a omului , starea de perfectiune
si de atemporalitate este IUBIREA .

Citeste mai mult: Maitrey-aspectele iubirii


8omanul experlen(el reprezlnL o caLegorle a romanulul lnLerbellc bazaL pe crearea lmpreslel de
auLenLlclLaLe de Langlbll prln uLlllzarea unor elemenLe care (ln de reallLaLe (paglnl de [urnal scrlsorl
blografll reale eLc) sau prln fabrlcarea acesLora cu rolul de a mlma reallLaLea
roza experlen(el esLe una a sublecLlvlL(ll ;l a auLenLlclL(ll a unel lnLense Lrlrl la nlvel splrlLual
Lraduse prln Lrecerea unor evenlmenLe exLerloare in planul profund lnLerlor deflnlLorlu al persona[elor
SLlllsLlc romanul esLe caracLerlzaL de slncerlLaLea exprlmrll de surprlnderea vle(ll prln lnLermedlul unel
Lendln(e anLlcaloflle de refuz al scrlsulul frumos impodoblL Ll Llnde a;adar cLre confeslune dnd
lmpresla clLlLorulul c esLe marLor al unel experlen(e LrlLe pas cu pas asemenl unul ;lr de capLurl dln
vla(a persona[elor

8omanul MalLreyl scrls de Mlrcea Lllade apruL in 1933 ;l bucurnduse de un mare succes dln parLea
crlLlcll ;l a publlculul esLe un roman modern sublecLlv eroLlc ;l in acela;l Llmp exoLlc Avnd la baza
noLa(llle scrllLorulul dln perloada in care sa dedlcaL sLudlllor de orlenLallsLlc la unlverslLaLea dln
CalcuLLa el prezlnLa erosul ca pe o consLanL a Lrlrll umane dar ;l ca pe un elemenL mlsLerlos profund
marcaL de percep(la culLurala ;l de Lradl(le uln puncL de vedere spa(lal ;l Lemporal ac(lunea se
desfa;oar la incepuLul secolulul pe Lrmul mlsLerlos al lndlel

1ema romanu|u| Ma|trey| este |ncompat|b|||tatea att |a n|ve| afect|v emo|ona| ct | structura|
|ntre c|v|||za|a european | cea or|enta| |ncompat|b|||tate ||ustrat pr|ntro poveste de dragoste
care |upta cu |mpos|b||u|

ConsLrucLla dlscursulul naraLlv cunoa;Le Lrel nlvelurl acela al [urnalulul lnLlm al naraLorulul care
surprlnde cu fldellLaLe percep(la scrllLorulul la momenLul desf;urrll evenlmenLelor acela al noLa(lllor
ulLerloare ale acesLula compleLrl survenlLe pe baza lmpreslllor reslm(lLe ulLerlor ;l cel al confeslunll
naraLorulul supuse rememorrll

lnclplLul surprlnde sLarea de lncerLlLudlne de regreL ;l frusLrare a persona[ululnaraLor in fa(a
lmposlblllL(ll de a regsl prlnLre noLele dln [urnalul su o daL precls aceea a prlmel inLlnlrl cu
MalLreyl femela care la schlmbaL cursul vle(ll

Ac(lunea romanulul se dezvlule asemenl unul mosor de a( prln lnLermedlul sLrllor pe care Allan
Lnrul lnglner englez care vlne in CalcuLLa dornlc s i;l fac o carler le reslmLe in Llmp ce reclLe;Le
inLmplrlle consemnaLe in [urnalul su dln acea perload LxlsLen(a unul asLfel de elemenL esLe
speclflc romanulul modern al experlen(el fllndc relev inLrun mod oblecLlv o serle de inLmplrl puse
pe seama auLenLlclL(ll

ovesLea lul Allan debuLeaz odaLa cu inLlnlrea acesLula cu lnglnerul lndlan narendra Sen 8rbaLul
reprezlnL condl(la care duce la desf;urarea vllLoare a ac(lunll fllndc prln lnLermedlul lul Allan o
inLlne;Le pe fllca acesLula MalLreyl Cu LoaLe c la incepuL faLa l se prea resplngLoare odaLa cu
muLarea sa in casa famlllel Sen el devlne LoL mal LulburaL de prezen(a el

Cu o menLallLaLe puLernlc lnfluen(aL de culLura european Allan percepe gre;lL aproplerea dlnLre el ;l
MalLreyl pe care prln(ll feLel o incura[eaz vzndo ca pe o vllLoare csLorle planulL de cel dol
1oL mal aLras de mlsLerul Llnerel feLe cu o vasL culLur aLL in domenlul llLeraLurll cL ;l al valorllor
Lradl(lonale Allan incepe s doreasc aproplerea de MalLreyl !ocurlle seduc(lel pracLlcaLe de faL in
modul mlsLerlos ;l nalv cu care Allan nu esLe famlllarlzaL nu fac decL s creeze o lnLlmlLaLe LulburLoare
inLre cel dol

Sub preLexLul inv(rll llmbll franceze de cLre ea ;l a bengalezel de caLre el Lnarul se las prlns in
mre[ele lndlencel Lrecnd de la negare la apoLeoz pn la dorln(a arzLoare de a;l abandona rellgla ;l
de a Lrece la hlndulsm laLa slmLe c lublrea penLru Allan a fosL porunclL de cer" a;a c inalnLe de a l
se drul oflclaz o logodn mlsLlc al crel marLorl sunL lacul pmnLul pdurea ;l cerul elemenLe
cosmlce care pun lublrea sub semnul predesLlnrll

lerlclrea indrgosLl(llor esLe ins spulberaL aLuncl cnd prln(ll feLel afl LoL ce se peLrecuse de la sora
el Chabu Allan afl c famllla MalLreylel nu dorlse nlclun momenL csLorla lor fllndca ea ar fl fosL
lmposlbll esLe alungaL dln cas lar efecLele nefasLe ale lublrll lor nepermlse se rsfrng lremedlabll
asupra LuLuror 1aLl orbe;Le Chabu moare lar MalLreyl care la asupra el LoaLa vlna se drule;Le unul
vnzaLor de frucLe spernd s fle alungaL dln cas ;l s il regseasca asLfel pe Allan
1nrul englez rLce;Le o vreme plerduL prln CalcuLLa ca apol s se reLrag in mun(ll Plmalaya penLru
a se vlndeca de MalLreyl C inLlnesLe pe !enla lsaac o femele slmpl cu care peLrece o noapLe rezen(a
el nu face decL sa il conflrme absoluLul senLlmenLelor penLru bengaleza care va rmne o obsesle ;l o
enlgm de nedep;lL odaLa cu anll ceea ce face ca flnalul romanulul sa fle unul deschls Scrls in sLllul
epocll flnalul nu expllc nlmlc cl noLeaz ca ;l in ulLlma noapLe de dragosLeinLla noapLe de rzbol de
Camll eLrescu indolala 5l dac nar fl decL o pcleal a dragosLel mele? ue ce cred? ue unde ;Llu?
A; vrea s prlvesc ochll MalLreyel"

Cele doua persona[e ale romanulul sunL consLrulLe ca dol reprezenLan(l al unor culLurl compleL dlferlLe
Allan europeanul ra(lonal penLru care LoLul se reduce la inln(ulrea cauzefecL se lmpllc inLro
experlen( eroLlc lnl(laLlc prln care a[unge la un nlvel de lnLerlorlzare care il zdruncln dln rdclnl
vechlle credln(e ;l prlnclpll A[unge sa se indrgosLeasc slncer ;l absoluL de Lnara lndlanc fllnd
capLlvaL de [ocul mlsLerulul ;l al ezoLerlculul pe care MalLreyl il pracLlc aproape lncon;LlenL
La esLe o Lnr crescuL inLro culLur a slm(urllor a cosmlculul a naLuralulul ;l a lublrll LrlLe pn la
cel mal lnLens nlvel splrlLual ;l ramne penLru Allan un mlsLer de nepLruns LsLe cea care il lnl(laz pe
Lnar in lublre in cluda experlen(el lul mal vasLe ;l rlsc LoLul penLru el fllndca slmLe c lublrea lor esLe
pus sub semnul for(elor superloare 8ela(la de lublre a celor dol esLe una a Lrlrllor paslonale a unor
eLape prln care Lrec fr s opuna rezlsLen( fllndc sunL invalul(l de magla senLlmenLelor mal presus de
flzlc ;l real

uln puncL de vedere compozl(lonal romanul esLe sLrucuraL in clnclsprezece caplLole inLmplarlle fllnd
naraLe la persoana l perspecLlva fllnd aceea a persona[ululnaraLor cu focallzare lnLern 1ehnlca
naraLlv esLe una modern fcnduse apel la fluxul memorlel care dlzolv cursul flresc al povesLlrll in
imblnarea prezenLulul cu LrecuLul in dlferlLele lul eLape

9r|mu| roman exot|c d|n ||teratura romn Ma|trey| este ma| mu|t dect o poveste de dragoste Lste
un roman a| exper|ene|or super|oare a| tr|r||or sp|r|tua|e care strbat r|gor||e unor cu|tur|
|ncompat|b||e a| unu| conf||ct d|ntre eros | |uc|d|tate care dez|nu|e fore|e un|versa|e | ||
transform pe protagon|t| |n pro|ec|| a|e cosm|cu|u| |n |umea mater|a| 8omanul dovede;Le dln plln
esLeLlca la care a aderaL Mlrcea Lllade punnd problema raporLulul llLeraLur / vla( in acela;l Lermenl
ca ;l Camll eLrescu auLenLlclLaLe deLeaLrallzare experlen( lnLerloar lucldlLaLe ue alLfel auLorul
declara c apreclaz un om o gndlre sau o oper dup auLenLlclLaLea lor adlc dup gradul de
aproplere de colnclden(a exlsLen( crea(le"

(Andreea eLrescu 12 l coord profdr Anca 8oman)