Sunteți pe pagina 1din 18

R SPUNDEREA JURIDIC A POLI IgTILOR

Profesor coordonator: Conf.dr.L. Filip Studenta:Palade Ionela Grupa: 4306 A

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL

Cuprins
1 . R spunderea disciplinar a poli istului .................................................................................2 2 . R spunderea material a poli i tilor

......................................................................................5

2.1 Caracterele r spunderii materiale a poli i tilor................................................................... 5 2.2 Func iile r spunderii materiale .............................................................................................6 2.3 Tr s turile r spunderii materiale......................................................................................... 6 2.4 Condi iile r spunderii materiale a poli i tilor...............................................................8 2.5 Formele r spunderii materiale......................................................................................9 2.6 Etapele stabilirii r spunderii materiale........................................................................11 2.7 Decizia de imputare...................................................................................................12 2.8 Obligarea la restituire.................................................................................................13 2.9 C ile de recuperare a pagubei produs unit ii...........................................................13

3. R spunderea penal a poli i tilor..........................................................................................14 3.1 Infrac iuni de serviciu sau n leg tur cu serviciul..................................................14 3.2 Infrac iuni care mpiedic nf ptuirea justi iei........................................................15 3.3 Alte infrac iuni ce pot avea ca subiect activ un poli ist...........................................15 4. Bibliografie...........................................................................................................................17

1|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL

R spunderea juridic a poli i tilor


nc lcarea de c tre poli ist, cu vinov ie, a ndatoririlor de serviciu angajeaz r spunderea sa disciplinar , material , civil sau penal , dup caz. Indiferent de forma pe care o mbrac r spunderea juridic , n func ie de valoarea social ocrotit i de modul de ocrotire antrenarea r spunderii juridice este condi ionat i rezultat, vinov de ntrunirea cumulativ a mai multor condi ii: fapta ilicit , rezultatul socialmente periculos, leg tura cauzal ntre fapt poli istului. Ca participant la rela iile sociale poli istul poate r spunde juridic att ca cet serviciul s u. nc lcarea dispozi iilor legale, prin s vr irea unei fapte ilicite, de c tre poli ist, n cadrul raportului juridic de serviciu poate atrage dup caz o r spundere disciplinar , civil sau penal , iar pentru pagubele produse unit ii o r spundere material care are mai mult un caracter reparator.Este absolvit de orice r spundere poli istul care prin exercitarea, n limitele legii, a atribu iilor de serviciu, a cauzat suferin e sau v t m ri unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora. ean, ia i capacitatea de r spundere juridic a

pentru nc lcarea legii,ct i ca func ionar public, dac faptele respective sunt n leg tur cu

1 . R spunderea disciplinar a poli istului


Acest gen de r spundere intervine atunci cnd poli istul s vr e te cu vinov ie o

abatere de la ndatoririle de serviciu n timpul exercit rii func iei poli iene ti, dar i abaterile comise de el n afara atribu iilor de serviciu dar care aduc atingere prestigiului institu iei din care face parte i calit ii de poli ist.

2|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL Constituie abateri disciplinare, dac nu au fost s vr ite n astfel de condi ii nct, potrivit legii penale s fie considerate infrac iuni urm toarele fapte s vr ite de poli ist, comise cu vinov ie:

a. comportarea necorespunz toare, n serviciu, familie sau societate, care aduce atingere onoarei, probit ii profesionale a poli istului sau prestigiului institu iei;

b. neglijen a manifestat n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau a dispozi iilor primite de la efii ierarhici sau de la autorit ile anume abilitate de lege;

c. ntrzierea repetat sau nejustificat a solu ion rii lucr rilor; d. dep irea atribu iilor de serviciu ori lipsa de solicitudine n rela iile cu cet e. absen a nemotivat ori ntrzierea repetat de la serviciu; f. producerea de pagube materiale unit Internelor i Reformei Administrative; g. nc lcarea normelor privind confiden ialitatea activit h. nerespectarea prevederilor jur mntului de credin i. imixtiunea ilegal n activitatea altui poli ist; j. interven ia pentru influen area solu ion rii unor cereri privind satisfacerea intereselor oric rei persoane. Sanc iunile disciplinare care pot fi aplicate poli istului sunt: a. mustrare scris ; b. diminuarea drepturilor salariale pentru func ia ndeplinit cu 5 20% pe o perioad de 1 3 luni; c. amnarea promov rii n grade profesionale sau func ii superioare, pe o perioad de 1 3 ani; d. destituirea din poli ie. Sanc iunile disciplinare se stabilesc i se aplic numai dup cercetarea prealabil i dup ; ii desf urate; ii din care face parte sau patrimoniului Ministerului enii;

consultarea consiliilor de disciplin , cu excep ia sanc iunilor prev zute n art. 58 lit.a i b.
3|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL Procedura cercet rii prealabile se reglementeaz prin ordin al ministrului Internelor i

Reformei Administrative. Cercetarea prealabil se efectueaz de eful unit

ii sau de c tre

poli i ti anume desemna i. Cercet rile referitoare la abateri din care rezult date i indicii c au fost s vr ite fapte prev zute de legea penal se vor efectua i cu participarea unui reprezentant al Corpului Na ional al Poli i tilor, urmnd ca, n raport de constat ri, s fie sesizate organele judiciare. Ascultarea celui n cauz i consemnarea sus inerilor sale sunt obligatorii. Poli istul

cercetat are dreptul s cunoasc n ntregime actele cercet rii i s solicite probe n ap rare. La stabilirea sanc iunii se ine seama de activitatea desf urat anterior, de i

mprejur rile n care abaterea disciplin consecin ele acesteia, de gradul de vinov de zile de la luarea la cuno tin disciplinar .

a fost s vr it , de cauzele, gravitatea

ie a poli istului, precum i de preocuparea

pentru nl turarea urm rilor faptei comise. Sanc iunea disciplinar se aplic n maximum 30 despre abaterea s vr it , dar nu mai trziu de un an de la data comiterii faptei. Pentru aceea i abatere nu se poate aplica dect o singur sanc iune

Aplicarea sanc iunilor disciplinare se face potrivit competen elor stabilite prin ordin al ministrului Internelor i Reformei Administrative. Destituirea din poli ie se dispune n mod corespunz tor de persoanele care, potrivit art. 15 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli istului au competen a s acorde gradele profesionale ale poli i tilor, respectiv: Pre edintele Romniei pentru chestori, ministrul Internelor i Reformei Administrative pentru ceilal i ofi eri de poli ie i inspectorul general al poli iei pentru agen ii de poli ie. Poli istul poate contesta sanc iunea disciplinar aplicat , n termen de 5 zile de la luarea la cuno tin pronun , efului ierarhic superior celui care a aplicat sanc iunea. Acesta se prin decizie motivat , n termen de 15 de zile.

mpotriva sanc iunilor aplicate i a deciziilor nefavorabile, poli istul nemul umit se poate adresa Corpului Na ional Poli i tilor, potrivit art. 50 lit.d din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli istului, modificat n 2003. Poli istul nemul umit de sanc iunea aplicat e poate adresa instan ei de contencios administrativ, solicitnd anularea sau modificarea, dup caz, a ordinului sau a dispozi iei de sanc ionare.

4|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL La nivelul Inspectoratului General al Poli iei se constituie Consiliul superior de disciplin , iar la Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti, inspectoratele jude ene de poli ie, unit efii unit ile teritoriale i institu iile de nv mnt ale poli iei se constituie consilii de disciplin . Consiliile de disciplin se constituie i func ioneaz pe lng ilor de poli ie i au caracter consultativ. Consiliile de disciplin i desf oar activitatea n baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului Internelor i Reformei Administrative. Poli istul poate fi mutat ntr o alt unitate, aflat n aceea i localitate sau n alt localitate dect cea de domiciliu n urm toarele situa ii: a. n interesul serviciului; b. la cerere; Poli istul poate fi delegat, deta at ori transferat, potrivit normelor de competen aprobate prin ordin al ministrului Internelor i Reformei Administrative, n condi iile legii. Deta area poli i tilor cu acordul lor, n cadrul organelor speciale din structura autorit ilor publice se face pe perioada stabilit prin dispozi iile legale n vigoare. La ncetarea deta rii poli istul va fi numit ntr o func ie echivalent celei din care a fost deta at, dac este vacant sau n alt func ie corespunz toare. Aceste prevederi se aplic situa ii (art. 47 alin. 1 4 din Statutul poli istului). Poli i tii se pot asocia i pot constitui asocia ii cu caracter profesional, umanitar, tehnico tiin ific, cultural, religios i sportiv recreativ, f r a aduce atingere ndeplinirii atribu iilor i ndatoririlor de serviciu. i poli i tilor care au desf urat misiuni interna ionale ori au participat la cursuri n str in tate, la ncetarea acestor

2 . R spunderea material a poli i tilor


Poli istul r spunde material pentru pagubele cauzate patrimoniului unit ii, potrivit

legisla iei aplicabile personalului civil din Ministerul Internelor i Reformei Administrative. R spunderea material este o form a r spunderii juridice i const poli i tilor de a repara o pagub material direct , cert n obligarea ii n care

i actual , cauzat unit

ace tia i desf oar activitatea sau unor ter e persoane i la a c rei desp gubire a fost obligat Ministerul Internelor i Reformei Administrative, ca urmare a unei fapte ilicite,
5|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL comis cu vinov serviciul. ie. Poli i tii r spund material pentru pagubele n leg tur cu formarea, ii unde i desf oar

administrarea i gestionarea resurselor financiare i materiale ale unit

2.1 Caracterele r spunderii materiale a poli i tilor


a. R spunderea ,material are caracterul unei obliga ii ce revine poli istului de a repara o pagub adus Ministerului Internelor i Reformei Administrative sau ter elor persoane, la a c rei reparare a fost obligat Ministerul Internelor i Reformei Administrative. b. Caracterul unei dezd un ri. R spunderea material are un caracter reparator, independent de alte m suri cu caracter disciplinar sau penal, care se iau mpotriva celui vinovat de producerea pagubei. Deci imputa iile ce se fac reprezint Reformei Administrative. numai desp gubirea pe care trebuie s o

pl teasc poli istul dinvina c ruia a fost p gubit patrimoniul Ministerului Internelor i

2.2 Func iile r spunderii materiale


R spunderea material se fundamenteaz pe ideea repar rii prejudiciului cauzat prin s vr irea de c tre poli ist a unei fapte ilicite, de aici rezultnd dou func ii: a. func ia de ap rare a patrimoniului ministerului i a propriet ii publice;

b. func ia de ocrotire a intereselor legitime ale persoanelor ncadrate n minister, prin care se asigur garantarea veniturilor cuvenite salaria ilor ministerului, mpotriva consecin elor nefavorabile ale faptelor ilicite cauzatoare de prejudicii.

2.3 Tr s turile r spunderii materiale


Spre deosebire de r spunderea civil , cea material are o serie de tr s turi

caracteristice care i definesc con inutul, ea derivnd din raporturi juridice de munc , distincte de raporturile patrimoniale ce formeaz obiectul dreptului civil, fiind o institu ie specific dreptului muncii. a. Este o r spundere special , condi ionat de existen a raportului juridic de munc .

6|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL Spre deosebire de r spunderea civil care poate fi delictual sau contractual ,

r spunderea material se stabile te ntotdeauna n sarcina unei persoane fizice care are calitatea de persoan ncadrat n munc pe baza unui contract. b. Este o r spundere material limitat sub 3 aspecte: sub aspectul ntinderii desp gubirii (poli istul r spunde doar pentru daunele efective, nu i pentru foloasele care nu sunt realizate de unitate, spre deosebire de dreptul civil unde daunele cuprind i beneficiul de care a fost lipsit creditorul); poli istul r spunde numai pentru prejudiciile actuale, nu R spunderea material intervine numai dup ce s a constatat paguba; r spunderea material este limitat sub aspectul execut rii silite a crean ei unit salariu. c. La baza r spunderii materiale st vinov ia care trebuie dovedit de unitate. ii ce i pentru cele viitoare.

reprezint desp gubiri, n sensul c executarea silit vizeaz , de regul , numai o cot din

Poli i tii r spund numai pentru pagubele produse din vina lor. Pentru pagubele inerente ndeplinirii serviciului sau datorate unor mprejur ri neprev zute, riscului normal al serviciului sau n caz de for major opereaz exonerarea de r spundere. ii, dac

De asemenea, poli istul nu r spunde de pagubele cauzate patrimoniului unit acestea sunt consecin a unei ac iuni desf urate n limitele legii. d. R spunderea material este o r spundere individual

Atunci cnd paguba este provocat de mai multe persoane mpreun , obliga iile de reparare a pagubei sunt de regul conjuncte, individuale dar niciodat solidare. Imputa iile se stabilesc separat pentru fiecare persoan fizic , n raport cu m sura n care a contribuit la producerea pagubei. Dac m sura n care s a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinat , r spunderea fiec ruia se stabile te propor ional cu salariul s u net la data constat rii pagubei i, atunci cnd este cazul, i n func ie de timpul efectiv lucrat de la ultimul s u inventar. e. R spunderea material este reglementat prin norme legale imperative.

7|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL n Codul civil marea majoritate a normelor cu caracter supletiv sau interpretativ de voin a i nimic nu mpiedic p r ile unui contract s stipuleze anumite clauze privind desp gubirile. Modificarea r spunderii materiale prin clauze ale contractului de munc , derogatorii de la lege, este inadmisibil . f. Repararea pagubei n cadrul r spunderii materiale se face, n principiu, prin echivalent b nesc. g. Recuperarea prejudiciului, n cadrul r spunderii materiale se face dup dec dere, n general mai scurte dect cele prev zute n legisla ia civil . o procedur

special , mai operativ , derogatorie, de la dreptul comun, cu termene de prescrip ie i de

2.4 Condi iile r spunderii materiale a poli i tilor


a. Calitatea de poli ist func ionar civil cu statut special, ncadrat ntr o unitate a Ministerului Internelor i Reformei Administrative, n momentul producerii pagubei. b. Caracterul ilicit al faptei prin care s a produs paguba. Fapta ilicit s fi fost comis n leg tur cu ndeplinirea atribu iilor de serviciu i s fie o fapt personal . c. Existen a unui prejudiciu R spunderea material ia na tere numai ca urmare a producerii unei pagube materiale unit ii din care face parte poli istul. Prin prejudiciu se n elege orice diminuare a mijloacelor materiale i b ne ti aflate n patrimoniul Ministerului Internelor i Reformei Administrative, ori mic orarea activului (degradarea unui bun, nencasarea unei sume cuvenite unit ii, lips n gestiune etc., fie prin majorarea pasivului sau obligarea unit ii la plata de dobnzi, loca ii, penaliz ri, amenzi etc.). Cerin ele prejudiciului: s fie un prejudiciu material, adic s aib un con inut economic care s poat fi exprimat n bani sau n natur , dup caz; s existe un prejudiciu efectiv (o diminuare a activului patrimoniului unit efectiv a pasivului); ii sau o cre tere

8|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL prejudiciul s fie real i cert, adic s reprezinte o pagub produs efectiv, s aib o ntindere precis determinat n expresie valoric ; s fie actual, r spunderea se stabile te numai pentru pagubele deja constatate nu i pentru cele care se vor constata n viitor; ntre fapta ilicit i prejudiciul produs s existe un raport de cauzalitate (paguba s se fi

produs ca urmare a faptei ilicite a poli istului); vinov ia cu formele ei inten ia i culpa. R spunderea material se stabile te n sarcina

poli istului numai pentru pagubele produse din vina sa.

2.5 Formele r spunderii materiale


Din punct de vedere al ntinderii r spunderea mbrac 2 forme: a. R spunderea material integral 20 const n obliga ia celui care a produs o pagub de a o acoperii n totalitate. Aceast r spundere integral intervine n urm toarele cazuri: dac poli istul este gestionar pentru pagubele produse n gestiune; cnd se produc pagube, n afara procesului de preg tire de lupt , unit persoane; n cazul cnd s au produs pagube prin fapte infrac ionale; n alte cazuri prev zute expres de lege. b. R spunderea material este integral care intervine pentru pagubele produse n calitate de gestionar, n urm toarele cazuri: cnd ncalc dispozi iile legale cu privire la gestionarea bunurilor materiale i ca urmare produce pagube; n situa ia cnd atribu iile fiind exercitate de un delegat al lor sau de o comisie, se constat o pagub f r a se putea stabili dac aceasta s a produs n absen a gestionarului; cnd a primit bunuri n cantit i mai mici dect cele nscrise n actele nso itoare sau cu ii sau ter elor

vicii aparente, f r s fi ntocmit acte legale de constatare;

9|Page ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL cnd nu a solicitat asisten a tehnic de specialitate la primirea bunurilor, de i aceasta era necesar ; elevii i studen ii institu iilor de nv Administrative care ndeplinesc activit mnt ale Ministerului Internelor i Reformei ile de primire, p strare i eliberare de bunuri

(bibliotecar, bufetier, veselar, responsabile cantin etc.). c. R spunderea material integral n alte cazuri expres prev zute de lege22 care revine efilor de unit i. efii unit ilor cnd:

Pot fi tra i la r spundere material integral

nu au asigurat gestionarilor, la solicitarea scris a acestora, asisten a tehnic de specialitate, la primirea, transportul, depozitarea, inventarierea i distribuirea bunurilor materiale sau a altor valori; nu au luat m surile necesare pentru remedierea deficien elor sesizate n scris de c tre gestionar; s au substituit gestionarului n exercitarea atribu iilor acestuia; au dat gestionarilor, care r spund de bunurile materiale ordine ilegale sau gre ite care au condus la producerea pagubei; au rezultat pagube, ca urmare a nevalorific rii drepturilor la desp gubiri pentru cauzarea de prejudicii; pagubele au rezultat din neurm rirea unor sume cuvenite pentru care exista titlu executoriu; nu au luat m suri de siguran altor valori; nerespectarea prevederilor legale privind angajarea sau numirea n func ia de gestionar, precum i neconstituirea garan iilor de c tre gestionari; neefectuarea inventarelor la termen i n condi iile legii dac prin aceasta s ar fi putut evita producerea pagubei; neluarea m surilor de recuperare a pagubelor prin constituirea ca parte civil ; neemiterea deciziilor de imputare sau a altor m suri asiguratorii.
10 | P a g e ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

necesare pentru p strarea n bune condi ii a bunurilor i

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL d. R spunderea material limitat Este acea form de r spundere n care cel care a produs o pagub este obligat s o repare r spunznd material n limita a 3 salarii lunare pentru pagubele produse n procesul preg tirii profesionale sau n ndeplinirea unei activit i de serviciu operative, sau ter elor i Reformei persoanelor la a c ror desp gubire a fost obligat Ministerul Internelor cele executate efectiv i direct pentru: asigurarea i men inerea ordinii publice i respectarea regulilor de convie uire social ; combaterea manifest rilor de violen i restabilirea ordinii publice;

Administrative prin hot rre judec toreasc . Prin atribu ii de serviciu operative se n eleg

asigurarea desf ur rii normale a adun rilor i manifest rilor publice; paza, transportul bunurilor i valorilor de importan explozibililor, toxicelor i stupefiantelor; prevenirea i combaterea faptelor ilicite ale persoanelor despre care exist date sau indicii c se preg tesc ori au s vr it infrac iuni; constatarea infrac iunilor, efectuarea cercet rilor, probarea acestora, urm rirea i prinderea infractorilor; asigurarea respect rii regimului armelor, muni iilor, explozibililor, toxicelor, stupefiantelor i substan elor radioactiv; supravegherea i controlul circula iei rutiere; participarea la prevenirea i neutralizarea actelor elementelor teroriste; paza i ap rarea localurilor misiunilor diplomatice i consulare etc. deosebit , a armelor, muni iilor,

2.6 Etapele stabilirii r spunderii materiale


a. Constatarea producerii pagubei eful unit ii care a constatat existen a pagubei sau care a luat cuno tin despre

producerea acesteia, dispune cercetarea administrativ .

11 | P a g e ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL b. Cercetarea administrativ se face de organe anume desemnate de comandant care dispune, de ndat ce a luat cuno tin de pagub sau i a fost adus la cuno tin , n scris prin ordin de zi pe unitate efectuarea cercet rii administrative i termenul pn cnd trebuie efectuat . Organele competente s efectueze cercetarea administrativ sunt: Organe din cadrul unit ii:

comisii de cercetare administrativ formate din cel pu in 3 persoane stabilite de eful unit ii;

eful serviciului financiar pentru pagubele produse n gestiunea casierului. Organe de la e aloanele superioare (organe de ndrumare desemnate). Organe de control specializate (organe de audit i de gestiune). Cercetarea administrativ data cnd eful unit i emiterea deciziei de imputare se face n cel mult 60 de zile de la de pagub . i control, comisii anume

ii a luat cuno tin

Comisia de cercetare administrativ trebuie s stabileasc : valoarea pagubei produs unit ii;

cauzele i mprejur rile producerii pagubei; persoanele obligate s repare paguba; ntinderea r spunderii materiale (integral sau limitat ); concluziile i propunerile comisiei i probele pe care se bazeaz decizia de imputare.

2.7 Decizia de imputare


Este un act unilateral prin care conduc torul unit ii stabile te pe baza

documenta iei prezentate de comisia de cercetare administrativ , identitatea persoanei vinovate de producerea pagubei sau care a beneficiat de sume, bunuri sau servicii necuvenite, cuantumul pagubei i al desp gubirilor, ori sumele ce trebuie restituite, oblignd persoana n cauz la plata acestora. Suma stabilit pentru acoperirea daunelor se re ine n rate lunare, din drepturile salariale ce se cuvin persoanei care a produs paguba, de c tre unitatea unde este
12 | P a g e ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL ncadrat poli istul. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul net, f r a putea dep i (mpreun cu celelalte re ineri pe care le are cel n cauz ) jum tate din salariul respectiv. n cazul n care raportul de serviciu al poli istului nceteaz nainte ca acesta s fi acoperit paguba produs unit ii, se ncadreaz la alt unitate ori devine func ionar public la o institu ie public , re inerile din salariu se vor face de aceast institu ie sau autoritate public pe baza titlului executoriu transmis n acest scop de unitatea p gubit . Dac cel n cauz nu s a ncadrat n munc la alt angajator, n temeiul unui contract individual de munc ori ca func ionar public, acoperirea daunei se va face prin urm rirea bunurilor sale n condi iile Codului de procedur civil .

2.8 Obligarea la restituire


Pe lng obliga ia poli i tilor de a desp gubi unitatea din care fac parte pentru pagubele aduse acesteia cu vinov ie, mai exist i obliga ia personalului Ministerului ii sumele pe care le au primit, f r Internelor i Reformei Administrative de a restitui unit

s le fi fost datorate legal, i de a pl ti contravaloarea bunurilor materiale primite necuvenit i care nu mai pot fi restituite n natur precum i a serviciilor ce i au fost prestate, f r s fi fost ndrept nv it la acestea. Restituirea contravalorii serviciilor nedatorate se refer la poli i ti, mnt (ex.: cazarea gratuit sau la tarife mai mici dect cele legale, transport gratuit ori ii, ori nchiriate de cadrele Ministerului Internelor i Reformei Administrative, elevii i studen ii institu iilor de achitat sub tariful normal efectuat cu mijloacele de transport ale unit aceasta, achitarea mesei par ial etc.).

2.9 C ile de recuperare a pagubei produs unit ii:


a. Prin echivalent b nesc, se efectueaz prin re ineri din salariu sau prin depunerea la casierie a sumelor de c tre cel care a semnat angajamentul de plat (concomitent cu semnarea acestuia). n cazul gestionarilor dac paguba produs nu se acoper integral n termen de o lun de la definitivarea titlului executoriu ( inndu se seama de re inere f cute pn n acel moment) unitatea se desp gube te din garan ia constituit n favoarea sa, iar dac nu ajunge va continua cu re ineri din salariul net n cuantum de 1/3 prin rate lunare). b. Recuperarea pagubei prin depunerea n natur a bunurilor ori de cte ori paguba nu este urmarea unei infrac iuni, n urm toarele condi ii:

13 | P a g e ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL valoarea bunurilor s nu dep easc 10 milioane lei, pentru ce se dep e te trebuie

aprobarea ministrului Internelor i Reformei Administrative; bunurile s fie identice sau s aib caracteristici similare celor care lipsesc, s corespund calitativ i cantitativ; bunurile s fie procurate de la unit acte legale; s fie predate la sediul unit ii la care s a constatat paguba. ile comerciale, iar dovada procur rii lor s se fac cu

3. R spunderea penal a poli i tilor


R spunderea penal este cea mai sever form a r spunderii juridice i const pe de o parte n dreptul ce l are societatea, exercitat prin organele competente de a lua m suri de constrngere mpotriva persoanei vinovate de comiterea unei infrac iuni i de a i aplica o pedeaps , iar pe de alt parte const n obligarea f ptuitorului de a se supune acestor m suri i de a executa pedeapsa pronun at de instan a de judecat . R spunderea penal este consecin a infrac iunii care constituie premisa i temeiul ei, iar la rndul s u r spunderea astfel determinat constituie premisa i temeiul aplic rii sanc iunii penale. Poli istul r spunde penal ori de cte ori prin ac iunea sau inac iunea sa s vr it cu vinov ie pune n pericol sau vat m valorile ocrotite de legea penal . Poli istul, ca ns este problema r spunderii penale a poli istului pentru persoan fizic , poate fi, ipotetic, subiect al oric rei infrac iuni prev zute de Codul penal. Ceea ce ne intereseaz infrac iunile comise ncalitatea ce o are i n leg tur cu func ia ce o ndepline te. n acest sens putem aminti o sum de infrac iuni la care poli istul apare ca subiect activ n calitatea sa de militar, iar altele n calitatea sa de func ionar astfel:

3.1 Infrac iuni de serviciu sau n leg tur cu serviciul


Este vorba n primul rnd de infrac iunile cuprinse n titlul VI cap.I din partea special a Codului penal. a. abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 c.p.) b. abuzul n serviciu prin ngr direa unor drepturi (art. 247 c.p.) c. abuzul n serviciu contra intereselor ob te ti (art. 242 c.p.)
14 | P a g e ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL d. neglijen a n serviciu (art. 249 c.p.) e. purtarea abuziv (art. 250 c.p.) f. cercetare abuziv (art. 266 c.p.) g. neglijen n p strarea secretului de stat (art. 252 c.p.)

h. luarea de mit (art. 254 c.p.) i. primirea de foloase necuvenite (art. 256 c.p.) j. traficul de influen .

3.2 Infrac iuni care mpiedic nf ptuirea justi iei:


a. omisiunea de a sesiza de ndat procurorul sau organul de urm rire penal , de c tre poli istul care a luat cuno tin de s vr irea unei infrac iuni n leg tur cu serviciul n cadrul c ruia i ndepline te serviciul (art. 263 c.p.) b. favorizarea infractorului (art. 264 c.p.) c. re inerea ilegal a unei persoane (art. 266 alin.1 c.p.) d. cercetarea abuziv (art. 266 alin.2 c.p.) e. supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate n stare legal de re inere, de inere ori n executarea unei m suri de siguran sau educativ (art. 267 c.p.)

f. tortura (art. 2671) constituie fapta prin care se provoac unei persoane cu inten ie, o durere, suferin e puternice fizice ori morale, supunerea la pedepse sau tratamente degradante, crude, inumane, cu scopul de a ob ine de la aceasta informa ii sau m rturisiri g. nlesnirea evad rii (art. 270 c.p.) h. re inerea sau distrugerea de nscrisuri emise de un organ de urm rire penal , de o instan de judecat ori de un alt organ de jurisdic ie

15 | P a g e ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL

3.3 Alte infrac iuni ce pot avea ca subiect activ un poli ist
a. lipsirea de libertate a unei persoane n mod ilegal (art. 189 c.p.) b. violarea de domiciliu (art. 192 c.p.) care const n p trunderea f r drept ntr o locuin nc pere, dependin sau loc mprejmuit f r consim sau refuzul de a le p r si la cererea acesteia c. divulgarea secretului profesional (art. 196 c.p.) d. delapidarea (art. 223 c.p.) cnd poli istul n virtutea func iei este n postura de gestionar sau administrator al unor bunuri publice e. portul f r drept de decora ii, uniforme sau alte semne distinctive ale unui organ de stat (art. 241 c.p.) f. sustragerea sau distrugerea de nscrisuri (art. 242 c.p.) (dosarul unei cauze, B.I., alt act oficial). 3.4. Urm rirea penal a poli i tilor se efectueaz de c tre procuror sau de c tre ofi eri de poli ie anume desemna i prin ordin al ministrului Internelor i Reformei Administrative, sub supravegherea procurorului, dup caz, n condi iile legii. Competen a de a efectua supravegherea urm ririi penale i de a judeca n fond infrac iunile s vr ite de poli i ti revine parchetelor de pe lng tribunale i tribunalelor pentru infrac iunile comise de c tre agen ii de poli ie, parchetele de pe lng cur ile de apel i cur ilor de apel pentru infrac iunile comise de c tre ofi erii de poli ie, pn la gradul de comisar ef inclusiv, respectiv Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Casa ie i Justi ie i Cur ii Supreme de Justi ie pentru infrac iunile comise de chestorii de poli ie. Urm rirea penal militare n condi iile legii. n cazul n care mpotriva poli istului s a nceput urm rirea penal sau a fost trimis n judecat , men inerea sa n activitate se hot r te dup solu ionarea definitiv a cauzei, cu excep ia situa iei n care a comis i alte abateri disciplinare, cnd opereaz procedura
16 | P a g e ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE

mntul persoanei care le folose te

i judecarea infrac iunilor contra siguran ei statului s vr ite de

poli i ti se efectueaz n mod obligatoriu de c tre procurorii militari i, respectiv, instan ele

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IA I, FACULTATEA de CONSTRUC II DE MA INI I MANAGEMENT INDUSTRIAL disciplinar obi nuit . Pe timpul urm ririi penale i judec ii poli istul este pus la

dispozi ie, caz n care ndepline te numai acele sarcini i atribu ii de serviciu stabilite, n scris, de eful unit ii de poli ie. n timpul ct este pus la dispozi ie poli istul beneficiaz i de drepturile b ne ti corespunz toare gradului profesional pe care l are, la nivelul de baz

de celelalte drepturi prev zute n statutul poli istului. n cazul n care s a pus n mi care ac iunea penal pentru s vr irea unei infrac iuni contra p cii i omenirii, contra statului sau contra autorit ii de serviciu sau n leg tur cu serviciul, care mpiedic nf ptuirea justi iei, a infrac iunii de fals ori a unor fapte de corup ie sau a oric rei alte infrac iuni comise cu inten ie care l ar face incompatibil cu exercitarea func iei de poli ist, precum i pe timpul arest rii preventive, poli istul este suspendat din func ie. n perioada suspend rii poli istul nu beneficiaz de nici un drept din cele prev zute n Legea nr. 360/2002 modificat n 2003 i este obligat s predea armamentul, legitima ia de serviciu i insigna.

BIBLIOGRAFIE http://www.politiaarges.ro/ipj-ro/despre-noi/cadrul-legal/89-statutulpolitistului.html http://www.codulmuncii.ro/integral.php

17 | P a g e ELEMENTE DE DREPT SI LEGISLATIE